Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ZOR HAVAYOLU Yetişmiş bir anestezi uzmanının, klinik şartlarda maske ventilasyonu ve/veya trakeal entübasyonda zorlukla karşılaşması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ZOR HAVAYOLU Yetişmiş bir anestezi uzmanının, klinik şartlarda maske ventilasyonu ve/veya trakeal entübasyonda zorlukla karşılaşması."— Sunum transkripti:

1

2

3 ZOR HAVAYOLU

4 Yetişmiş bir anestezi uzmanının, klinik şartlarda maske ventilasyonu ve/veya trakeal entübasyonda zorlukla karşılaşması

5 Hasta faktörleri, klinik şartları ve uygulayıcının yetenekleri ile seçimlerinin arasındaki kompleks etkileşmeler sonucunda ortaya çıkar

6 Nedenleri

7 Dilin geriye kaçması, Dil ödemi, Orofarinks obstrüksiyonu, Laringeal spazm Laringeal, trakeal ya da bronşiyal obstrüksiyon Laringeal hasar Laringeal ödem Bronkospazm, Pulmoner ödem

8 ZOR VENTİLASYON

9 Siyanoz, Solukluk, Aşırı salivasyon, Mide içeriği, Ağız ve farinkste yabancı cisim varlığı, Maksilofasyal ya da boyun travması

10 BELİRTİLERİ Anormal ses, Anormal solunum sesleri, Wheezing Stridor

11 Zor Ventilasyon’da uygulamanın basamakları

12 .Baş ve boyun düzeltilir..Boyun kaldırılır..Baş ekstansiyonda,.Çene yükseltilir..Ağız yavaşça açılır..Orofaringeal/nazofaringeal havayolu yerleştirilir..Yüze uygun maske yerleştirilir.Parmaklarla mandibula yukarıya doğru çekilir..Hasta ventile edilir.

13 Maske Ventilasyonu Yetersizliği Belirtileri

14 . Siyanoz,. Ekshale CO 2 yokluğu,. Ekshale gaz akımının spirometrik ölçüm yokluğu,. Solunum seslerinin yokluğu,. Göğüs hareket yokluğu,. Şiddetli havayolu obstrüksiyonunun dinleme bulguları,. Mideye hava girişi ve dilatasyonu,. Hipoksemi veya hiperkarbi ile uyumlu hemodinamik değişiklikler

15 ZOR ENTÜBASYON

16 Endotrakeal entübasyonda, klasik laringoskopi ile üç ya da daha fazla denemeye rağmen başarılı olunamaması ve bu deneme süresinin on dakikadan uzun sürmesi

17 1. Trakeal tüpün doğru yerleştirilmesi için üçten daha çok girişime gereksinim duyulmuşsa, 2. Trakeal tüpün doğru yerleştirilmesi için 10 dk.dan çok zamana gereksinim olmuşsa, 3. Direkt laringoskopi yapılamıyorsa, 4. Yardımcı alet kullanmak gerekiyorsa, 5. Dışarıdan bası yapılmasına karşılık glottisin tamamı ya da bir kısmı görülemiyorsa, 6. Mallampati ve Cormack değerlendirmede III ve IV derece orofaringeal / laringoskopik görüntü varsa.

18 ZOR ENTÜBASYONUN NEDENLERİ

19 1. Konjenital nedenler 2. Anatomiye bağlı nedenler 3. Edinsel nedenler 4. Boyun hareketleri kısıtlığı 5. Ağıza uygulanan radyo- terapiye bağlı sorunlar

20 Klinik Bulgular ve Değerlendirilmeleri

21 1. Hastanın anamnezi 2. Özel semptomlar 3. Fizik muayene 4. Laboratuvar çalışmaları 5. Entübasyon güçlüğüne aday hasta

22 1.Hastanın anamnezi :. Servikal disk ya da artrit,. Enfeksiyon, Tümörler. Aşırı şişmanlık. Travma. Boyun ve başta, geçirilmiş cerrahi, radyasyon tedavisi,yanıklar,. Akromegali, Skleroderma. Down Sendromu. Dwarfism. Diğer konjenital anomaliler

23 2. Özel semptomlar; Ses kısıklığı, stridor, wheezing, disfaji, dispne ve pozisyona bağlı olarak ortaya çıkan hava yolu obstrüksiyonu.

24 3.Fizik muayene: a. Özel bulgular :. Ağızın açılamaması,. Servikal vertebra hareket kısıtlılığı,. Mikrognati,. Makroglosi,. İleri çıkık ön dişler,. Kısa ve adaleli boyun,. Aşırı şişman b. Yaralanma : Yüz, boyun ve göğüste

25 3.Fizik muayene (devam) : c. Baş ve boyun muayenesi:. Burunun anatomik şekli. Ağız anatomisi ı Makroglossi, kontraktür, ıı TM eklem hastalıkları ııı Diş sağlığı

26 3.Fizik muayene (devam) :. Boyun: ı Tiromental mesafe ıı Laringeal yapının hareketi ııı Servikal vertebra hareketliliği ıv Trakeostomi ağzının varlığı

27 3.Fizik muayene (devam) : d. Hava yolu açıklığı ve entübasyon koşullarını değerlendirme ve sınıflaması

28 ı. Mallampati sınıflaması ıı. Cormack ve Lehane laringoskopi derecelendirmesi ııı. Wilson laringoskopi ve risk sınıflaması ıv. Tiromental mesafe (Patil işareti) v. Sternomental mesafe vı. İnterinsizör açıklık Vıı. Atlantooksipital eklem hareketi Vııı. Mandibula protrüzyonu

29 Mallampati sınıflaması

30 Cormack ve Lahane değerlendirmesi

31 *Wilson laringoskopik değerlendirmesi : I. Derece : Kordların tamamı II. Derece : Kordların yarısı III. Derece : Sadece aritenoidler IV. Derece : Sadece epiglot görülüyor V. Derece : Epiglot’ta görülmüyor

32 Wilson Risk Sınıflaması 1.Hastanın kilosu 2.Baş ve boyun hareketi 3.Çene hareketi 4.Mandibulanın geride kalması 5.Diş yokluğu

33 Tiromental mesafe

34 Sternomental mesafe

35 İnterinsizör açıklık

36 * Üst diş oklüzal yüzü ile horizontal düzlem arasındaki açı * Ağız köşesi-tragushattının horizontal hatla yaptığı açı Atlantooksipital eklemin hareketliliği

37 Üst diş oklüzal - horizontal açı

38 Ağız köşesi-tragus, Horizontal düzlem

39 ı. Mallampati sınıflaması ıı. Cormack ve Lehane laringoskopi derecelendirmesi ııı. Wilson laringoskopi ve risk sınıflaması ıv. Tiromental mesafe v. Sternomental mesafe vı. İnterinsizör açıklık Vıı. Atlantooksipital eklem hareketi Vııı. Mandibula protrüzyonu

40 Mandibula protrüzyonu

41 TESTLERİN DEĞERLENDİRMEYE KATKILARI

42 / Önceden zor olacağı tahmin edilen ve gerçekleşen zor entübasyon sayısı Gerçekleşen tüm zor entübasyon sayısı SENSİTİVİTE

43 Önceden kolay olacağı tahmin edilen ve gerçekleşen kolay entübasyon sayısı Gerçekleşen tüm kolay entübasyon sayısı SPESİFİSİTE /

44 POZİTİF TAHMİN DEĞERİ Tahmin edilenden, gerçekleşen zor entübasyon sayısı Zor olacağı tahmin edilen entübasyon sayısı /

45 Klinik Bulgular ve Değerlendirilmeleri

46 4.Laboratuvar çalışmaları: Laringoskopi Göğüs ya da servikal radyogram Trakeal tomogram ya da kompüterize tomografi Pulmoner fonksiyon testleri ve akım volümü Arteryel kan gazları.

47 5.Entübasyon güçlüğüne aday hastalar a. Bebekler, çocuklar b. Gebeler

48 ZOR HAVAYOLU BEKLENEN BEKLENMEYEN Rejyonel anestezi Yeterli Hazırlık Uyanık entübasyon Başarı İndüksiyon - Entübasyon Oksijenasyon yeterli mi? H Trakeostomi Krikotiroidotomi H H E Yardım Çağır Maske ile ventile oluyor mu? H E Ventilasyonu ETCO 2, SpO 2 ve diğer testlerle doğrula Entübasyonu tekrar dene H E Maske, trakeostomi E E Entübasyon veya ventilasyon gerçekleşemedi LMA veya Kombi tüp yerleştirin Bir kez daha direkt laringoskopi ile entübasyonu dene Transtrakeal jet ventilasyon Başarı H E Trakeostomi Krikotiroidotomi Entübasyon seçenekleri Uyandır E Başarı H

49 ZOR HAVAYOLU YÖNETİMİNDE ÖNERİLER

50 - Preanestezik değerlendirme yapılırsa; - Hasta ve aletler önceden hazırlanırsa; - Önceden hazırlanan bir entübasyon; stratejisi veya algoritma kullanılırsa; - Endotrakeal entübasyonu doğrulamaya yönelik testlerden yararlanılırsa; - Hastanın iyi izlenmesi ve iyi bakımı, - İSTENMEYEN ETKİ İLE DAHA AZ KARŞILAŞILIR, - HAVA YOLU SAĞLANMASINDA BAŞARI ARTAR, sağlanırsa

51 SONUÇ

52 1. Önceden strateji saptamalıdır, 2. Havayolu obstrüksiyonu olan hastalarda spontan solunum seçilmelidir, 3. Girişime son verme ve yardım isteme zamanı iyi ayarlanmalıdır, 4. Hava yolu acillerinde yardım istenmeli, ancak yardımcının mantıklı yardımına olanak verilmelidir.

53 ZOR HAVAYOLUNDA EKSTÜBASYON STRATEJİSİ

54 Önceden formüle edilmeli a.Ekstübasyon şuurluyken mi yapılmalı? b.Yeterli spontan solunum yoksa tedavi planlanmalı c.Acil reentübasyon için hazırlıklı olmalı


"ZOR HAVAYOLU Yetişmiş bir anestezi uzmanının, klinik şartlarda maske ventilasyonu ve/veya trakeal entübasyonda zorlukla karşılaşması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları