Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 UZUN ÇİZGİ  EĞİK ÇİZGİ  TERS EĞİK  TIRNAK İŞARETİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " UZUN ÇİZGİ  EĞİK ÇİZGİ  TERS EĞİK  TIRNAK İŞARETİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN."— Sunum transkripti:

1

2  UZUN ÇİZGİ  EĞİK ÇİZGİ  TERS EĞİK  TIRNAK İŞARETİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

3 UZUN ÇİZGİ  Karşılıklı konuşmalarda konuşmanın ve konuşmacının değiştiğini belirtmek için cümlelerin başında (satır başında) kullanılır. Konuşma çizgisi de denir.  ÖRNEK:Şinasi Halil Bey'e baktı ve:  —Bu mektup sana, dedi.  —Bana mı, kimden? 02.01.2013 2

4 EĞİK ÇİZGİ  1. Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur.  Örnek: Memleket isterim /Ya ş amak sevmek gibi gönülden olsun; /Olursa bir ş ikâyet ölümden olsun. (Cahit Sıtkı Tarancı).  2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile ş ehir arasına konur.  Örnek: Laleli Sokak, 5/10 Kavaklıdere/ANKARA 02.01.2013 3

5  3. Bir yazıda sözcü ğ ün her iki anlama da gelebilece ğ ini vurgulamak için kullanılır.  Örnek: Diyelim bazılarını da analar babalar ba ğ ırlarına basmı ş lardı, ama, ortada dönen para /sızlık göz önündeydi.  (Nezihe Meriç)  4. Bir sözcü ğ ün anlamının hangi ba ğ lamda kullanıldı ğ ını netle ş tirmek için kullanılır.  Örnek: Edebiyatta/ Ş iirde Sembol kullanımı Öykü! Anlatı bütünlü ğ ü (Kemal Özmen)  5. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır.  Örnek: -a/-e, -an /-en, -lık /-lik, -madan /-meden. 02.01.2013 4

6  6. İ ngilizce-Türkçe veya ba ş ka dillerden Türkçeye çeviri yapıldı ğ ında kullanılır.  Örnek: Edebiyat Fakültesi Dergisi/Journal ofFaculty ofLetters  7. Tarihlerin yazılı ş ında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.  Örnek: 18/11/1969, 15/IX/1994.  8. Genel A ğ adreslerinde kullanılır.  Örnek: http://www.cokbilgi.com  9. Matematikte bölme i ş areti olarak kullanılır.  Örnek: 70/2=35 02.01.2013 5

7 6

8 TERS ÇİZGİ  Ters e ğ ik çizgi herhangi bir özel karakterle birlikte kullanılabilir, ancak genellikle noktayla kullanılır. Bunun nedeni, noktanın hem özel karakter olması hem de URL'lerin bir parçası olarak kullanılmasıdır (Örne ğ in: www.myspace.com — Bu URL'de nokta iki kez kullanılmı ş tır.) URL'ler söz konusu oldu ğ unda, ters e ğ ik çizgiyi ş u ş ekilde kullanmanız gerekir: mysite\.com. Bir IP adresini nasıl yazmanız gerekti ğ iyle ilgili bir örnek: 64\.68\.82\.164 02.01.2013 7

9  Herhangi bir özel karakteri, önüne bir "kod dı ş ı" karakter getirerek normal bir karaktere dönü ş türmek için ters e ğ ik çizgiyi kullanın.  Bili ş im uygulamalarında art arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır: C:\Belgelerim\Türk İş aret Dili\Kitapçık.indd  Ters çizgi yazılı eserlerden daha çok elektronik metinlerde yer almaktadır. 02.01.2013 8

10 TIRNAK İŞARETİ  1. Ba ş ka bir kimseden veya yazıdan oldu ğ u gibi aktarılan sözler tır­ nak içine alınır: Türk Dil Kurumubinasının yan cephesinde Atatürk’ün “Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.” sözü yazılıdır. Dil ve Tarih-Co ğ rafya Fakültesinin ön cephesinde Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mür ş it ilimdir.” vecizesi yer almaktadır. Ulu önderin “Ne mutlu Türk’üm diyene!” sözü her Türk’ü duygulandırır.  Bakınız, ş air vatanı ne güzel tarif ediyor:  “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.  Toprak e ğ er u ğ runda ölen varsa vatandır.”  UYARI: Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan i ş aret (nokta, soru i ş areti, ünlem i ş areti vb.) tırnak içinde kalır:  “ İ zmir üzerine dünyada bir ş ehir daha yoktur!” diyorlar. (Yahya Kemal Beyatlı) 02.01.2013 9

11  2. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır: Yeni bir “barı ş taarruzu” ba ş ladı.  3. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm ba ş lıkları tırnak içine alınır:  Bugün ö ğ renciler “Kendi Gök Kubbemiz” adlı ş iiri incelediler.  “Yazım Kuralları” bölümünde bazı uyarılara yer verilmi ş tir.  UYARI: Cümle içerisinde özel olarak belirtilmek istenen sözler, kitap ve dergi adları ve ba ş lıkları tırnak içine alınmaksızın e ğ ik yazıyla dizilerek de gösterilebilir:  Höyük sözü Anadolu’da tepe olarak geçer.  Cahit Sıtkı’nın Ş airin Ölümü ş iirini Yahya Kemal çok sevmi ş ti. (Ahmet Hamdi Tanpınar) 02.01.2013 10

12  UYARI: Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kesme i ş areti kulla­nılmaz: Elif Ş afak’ın “Bit Palas”ını okudunuz mu?  4. Bilimsel çalı ş malarda künye verilirken makale adları tırnak içinde yazılır. 02.01.2013 11

13 02.01.2013 12

14 KAYNAKLAR  http://www.dersizlesene.com/7-Sinif-Turkce-Konu-anlatimlari/7-Sinif-Noktalama- Isaretleri-345.html  http://videoanlatim.net/7-sinif-noktalama-isaretleri-turkce-ilkogretim-sbs-ders- izle.html  http://www.edebiyatforum.com/7-sinif-turkce-konu-anlatimi/noktalama-isaretleri-7- sinif.html  http://www.derszamani.net/noktalama-isaretleri-ders-notlari-konu-anlatimi-kpss.html  http://www.calisma-kitabi.com/turkce-dersi/142-7-sinif-turkce-konu-anlatimi/4391- noktalama-isaretleri-7-sinif.html  http://www.sinavvar.net/2012/04/2-sinif-turkce-noktalama-isaretleri.html  http://www.dersimizedebiyat.com/icerik_detay.asp?icr=506&bs=Noktalama%20%D D%FEaretleri  http://www.bilgicik.com/yazi/7-sinif-sbs-hazirlik-turkce-noktalama-isaretleri- cozumlu-test-2/  http://www.bilgicik.com/yazi/noktalama-isaretleri-testler-sorular/ 02.01.2013 13


" UZUN ÇİZGİ  EĞİK ÇİZGİ  TERS EĞİK  TIRNAK İŞARETİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları