Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/33 ESRA BETÜL ÖZEYRANLI. 2/33 3/33 “Bio” (ya ş am) ve “Metron” (ölçüm), kelimelerinden türeyen biyometrik, biyolojik veriyi ölçme ve istatiksel olarak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/33 ESRA BETÜL ÖZEYRANLI. 2/33 3/33 “Bio” (ya ş am) ve “Metron” (ölçüm), kelimelerinden türeyen biyometrik, biyolojik veriyi ölçme ve istatiksel olarak."— Sunum transkripti:

1 1/33 ESRA BETÜL ÖZEYRANLI

2 2/33

3 3/33 “Bio” (ya ş am) ve “Metron” (ölçüm), kelimelerinden türeyen biyometrik, biyolojik veriyi ölçme ve istatiksel olarak analiz etme bilimidir. Bili ş im teknolojisi ile birlikte biyometrik genel olarak insan vücudunun parmak izi, el geometrisi, retina ve iris, ses, yüz ş ekilleri gibi özellikleriyle ilgilenir ve bunları do ğ rulama ve/veya kimlik tespiti için kullanır. Biyometrik Nedir ?

4 4/33 Bir sisteme kim oldu ğ unuzu kanıtlamanızın geleneksel yolu ş ifreler ve PIN numaralarıdır. Fakat bunlar, ş ifreleme algoritmalarının çözümlenmesi sayesinde güvenli ğ ini kaybetmi ş tir. Biyometri, kullanıcının fiziksel ve davranı ş sal özelliklerini tanıyarak kimlik saptamak üzere geli ş tirilmi ş bilgisayar kontrollü otomatik sistemler için kullanılan genel bir terimdir. Biyometrik Sistem Nedir ?

5 5/33 Biyometrik sınıflandırma türleri

6 6/33 - Kullanıcının, kimlik saptama yapılacak yerde bizzat bulunma gereklili ğ i, - Yanında kendini tanıtmak için kimlik kartı benzeri tanıtıcılar ta ş ımak zorunda olmayı ş ı, - Ş ifre/PIN numarası gibi, gizli olması gereken bilgileri ezberlemek zorunda olmayı ş ı sayılabilir. Biyometrik sistemin avantajları

7 7/33 Te ş his (Identification) : Bu prensibe göre sisteme bilginiz sunulur ve sistem bu bilgiye göre ki ş iye ait olan tüm di ğ er bilgileri veritabanından bulup çıkarır. Do ğ rulama (Verification) : Bu prensibe göre bir kimse sisteme kimli ğ ini girer. Sistem bu kimsenin gerçekten girilen kimli ğ in sahibi olup olmadı ğ ını, o kimli ğ e ait olan kayıtları inceleyerek karar vermeye çalı ş ır. Biyometrik sistemlerin çalı ş ma prensipleri

8 8/33 Biyometrik tanıma i ş lemindeki bu iki adıma dört ayrı katman olarak bakabiliriz: Yönteme ait cihazlar ile analog ortamdan dijital ortama veri aktarımıDijital ortamda aktarılan verilerden gerekli parametrelerin çıkarılmasıBu parametrelerin önceki verilerle kar ş ıla ş tırılması Kar ş ıla ş tırma i ş leminin yapılması için gerekli olan verileri tutacak veritabanının olu ş turulması Sistemin Çalı ş ması

9 9/33 Henry Faulds ve Wiliam James Herschel adında iki İ ngiliz bilimadamının çalı ş maları yer alır. Temelde mürekkep kullanımının üzerine gitmi ş lerdir. Sir Francis Galton (1822-1911) insanların parmak izleri arasındaki farkı sınıflandırıp ayırt edecek yöntemler ortaya çıkarmı ş tır. Galton parmak izinin kalıtımsal olmadı ğ ını ve her insanın parmak izinin birbirinden farklı oldu ğ unu kanıtlamı ş tır. Fiziksel Biyometrik Sistemler Parmakizi Tanıma

10 10/33 Galton’un çalı ş malarını takiben Dr Henry Faulds (1983-1930) parmak izinin sınıflandırılmasına tam olarak açıklık getirmi ş tir. Ülkemizde parmak izinin incelenilmesi ve biyometrik tanıma olarak kullanılması 1910 yılında Macar asıllı Yusuf Cemil tarafından ba ş latılmı ş tır. Daha sonra ise polis te ş kilatı tarafından kullanılmı ş tır. Fiziksel Biyometrik Sistemler Parmakizi Tanıma

11 11/33 Özellikleri: Galton ve Henry’nin çalı ş maları sonucunda ortaya çıkan sınıflar çizgilerin ş ekline göre ayrılmaktadır ve bu sınıflar a ş a ğ ıdaki gibidir: Daha detaylı i ş lemler için bu sınıflarda alt sınıflara bölünmektedir Fiziksel Biyometrik Sistemler Parmakizi Tanıma

12 Avantajları: • Parmak izinin kolaylıkla alınabilmesi. • İ kizlerde bile farklılık göstermesi • Parmak izinin de ğ i ş tirilip bir ba ş ka parmak izine benzetilmesinin zor olması 12/33 Fiziksel Biyometrik Sistemler Parmakizi Tanıma

13 Dezavantajları: • Örnek alınan parma ğ ın yıpranması sonucu aynı izin tekrar elde edilemeyebilir. • Ki ş inin kilo alması gibi fiziksel de ğ i ş imlerden parma ğ ında etkilenmesi ve parmak izinin eskisiyle örtü ş meyecek hale gelmesi mümkündür. 13/33 Fiziksel Biyometrik Sistemler Parmakizi Tanıma

14 • DNA en güvenilir kimlik do ğ rulama yakla ş ımlarından biridir. • Ki ş inin saç, kan veya di ğ er herhangi bir biyolojik materyali ele alınıp incelenir. • Yöntemde hücre nukleuslarındaki kromozomlarda saklanan DNA molekülleri kullanılmaktadır. DNA moleküllerinin dizilim e ş le ş mesine göre do ğ ruluk kontrol edilir. 14/33 Fiziksel Biyometrik Sistemler DNA Tanıma

15 15/33 Di ğ er biyokimyasal ve kimyasal analizlerde oldu ğ u gibi DNA analizinde de yöntemin do ğ rulu ğ u örnek kalitesine ba ğ lıdır. Örneklerin karı ş ması, kirletilmesi gibi örnek kalitesini dü ş üren durumlarda yöntemin ba ş arısı da dü ş mektedir. Maliyeti yüksektir İş lem süresi uzundur(24 saat). Fiziksel Biyometrik Sistemler DNA Tanıma

16 16/33 Bilgisayar yazılımı yüz tanımlaması için bireyin yüzündeki girinti ve çıkıntıları (dü ğ üm noktaları ) okur. İ nsan yüzünde 80 dü ğ üm noktası vardır. Ancak yazılım belirleme yapmak için sadece 15-20 noktaya gereksinim duyar. ‘Face Detection’ yani yüz bulma algoritmaları kullanılmaktadır. İ lk sayılabilecek yöntem ‘eigenfaces’ Matthew Turk ve Alex Pentland 1987 yılında ortaya atılmı ş tır. Fiziksel Biyometrik Sistemler Yüz Tanıma

17 17/33 Avantajları: İ nsan yüzleri (tek yumurta ikizleri haricinde) birbirinden tamamen farklıdır. Uzmanlar dudaklar ve ş akaklar arasındaki altın üçgene odaklanmı ş tır.Saç ve sakal uzasa, kilo alınsa, ya ş lanılsa ya da gözlük takılsa bile bu alan hep aynı kalır. Örnek alma i ş leminin sadece bir kamera ile kolaylıkla yapılabilinir. Fiziksel Biyometrik Sistemler Yüz Tanıma

18 18/33 Dezavantajları: Uygulanması di ğ er yöntemlere göre oldukça zordur. Çevre ko ş ullarından çok fazla etkilenir. Ki ş ilerin yüzündeki ufak mimiklerden bile tanımanın yanlı ş sonuçlar verebilme ihtimali vardır. Yüzde olu ş acak bir yara ve hasarın tanımayı olumsuz etkilemesi söz konusudur. Fiziksel Biyometrik Sistemler Yüz Tanıma

19 19/33 Fiziksel Biyometrik Sistemler İ ris Tanıma

20 20/33 İ ris tanıma sistemleri daha çok ‘pattern recognition’ olarak bilinen doku arama yöntemiyle yapılır. İ ris tanımada ilk adım göz resminden iris bölgesinin bulunmasıdır. Histogram yardımıyla bu bölge çıkarılabilir. Ayrıca sobel kenar algılama algoritması ile kenarlar bulunup ‘circle detection’ algoritmalarıyla da göz bebe ğ i ve iris bulunabilir. Fiziksel Biyometrik Sistemler İ ris Tanıma

21 21/33 Göz kapa ğ ının tamamen açık olmadı ğ ı durumlarla da kar ş ıla ş ılabilece ğ i için önce göz bebe ğ i ardından irisin bulunması daha iyi sonuçlar verecektir. İ ris bölgesi seçildikten sonra bu bölge üzerinden dokuya dayalı olarak özellik çıkarma i ş lemleri yapılır. Bu özellik çıkarma ve kar ş ıla ş tırma i ş lemininde birden fazla yolu bulunmaktadır. Fiziksel Biyometrik Sistemler İ ris Tanıma

22 22/33 Avantajları: İ risin zarar görme olasılı ğ ı daha dü ş üktür. İ ris örne ğ i alınırken ~10cm mesafeden bir resim çekilmesi yeterlidir. Tek yumurta ikizlerinde bile iris yapıları farklıdır. Do ğ umdan sonra olu ş an iris dokusu dı ş ardan bir etki gelmedi ğ i sürece ölene kadar de ğ i ş mez. Fiziksel Biyometrik Sistemler İ ris Tanıma

23 23/33 Dezavantajları: Tanımanın yapılabilmesi için çekilen resmin çözünürlü ğ ünün ve kalitesinin çok iyi olması gerekir. Aksi halde beklenen sonuçlar elde edilmeyebilir. Yüksek çözünürlüklü iris resimleri ve üzerine iris deseni basılmı ş lensler ile varolan sistemleri a ş mak mümkün olabilir. Fiziksel Biyometrik Sistemler İ ris Tanıma

24 24/33 El geometrisi tanıma özellikle havaalanları ve nükleer güç istasyonlarında tercih edilen bir yöntemdir. Bu metotda, kullanılan sisteme göre ki ş ilerin elinin veya üç parma ğ ının(ba ş, orta ve i ş aret p.)geometrik yapısı analiz edilir. Parmakların uzunlu ğ u, geni ş li ğ i ve büküm noktaları ayırt edici özelliklerdir. Fiziksel Biyometrik Sistemler El Geometrisi Tanıma

25 25/33 Dezavantajları: Okuma cihazları büyük ve a ğ ırdır. Resmin alınma süresi uzundur. Yaralanma ve parmakların kaybedilmesi, gut veya kireçlenme gibi hastalıklar nedeniyle sistem performansı dü ş ebilir. Çocuklarda sistem hemen hemen hiç kullanılamamaktadır. Fiziksel Biyometrik Sistemler El Geometrisi Tanıma

26 26/33 El yazısı tanıma i ş lemi sırasında ki ş ilerin el yazısında kullandıkları harflerin biçimlerinin birbirinden farklılık göstermesi, harfleri olu ş turma, noktaları ve çizgileri çizme sıraları dikkate alınır. Davranı ş sal Biyometrik Sistemler İ mza Tanıma

27 27/33 Varolan bir yazıdan tanıma yapılırsa birçok özellik kaybolabilir ve taklidi muhtemel bir hale gelir. Bundan dolayı yazı yazılırken yapılan tespit hem daha do ğ ru sonuçlar verir hemde güvenli ğ i artırır. Davranı ş sal Biyometrik Sistemler İ mza Tanıma

28 28/33 Biyometrik tabanlı yöntemler di ğ er kimlik do ğ rulama yöntemlerine (bilgi temelli ve aidiyet temelli sistemler) göre avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Biyometrik tabanlı yöntemlerin di ğ er yöntemlerle olan benzerlikleri ve farklı yönleri bir tablo ile ş u ş ekilde ifade edilebilir. Biyometrik Tabanlı Yöntemler İ le Di ğ er Yöntemlerin Kar ş ıla ş tırılması

29 29/33 Biyometrik Tabanlı Yöntemler İ le Di ğ er Yöntemlerin Kar ş ıla ş tırılması

30 30/33 İ nsano ğ lunun benzersiz niteliklerinin do ğ rulama ve ş ifreleme için kullanılması teknoloji dünyasında kullanılan do ğ rulama yöntemlerinde vazgeçilmez bir yöntem olarak her geçen gün yaygın hale geliyor. ATM'lerde kullanıcı tanımlama Elektronik ödeme İ nternet bankacılı ğ ında kullanıcı tanımlama Ça ğ rı merkezlerinde kimlik saptama Biyometriik Sistemlerin Gelece ğ i

31 31/33 Biyometrik güvenlik sistemleri, profesyonel sistemler oldu ğ undan genelde ek maliyet olu ş tururlar. Kullanımları bazı durumlarda uzmanlık gerektirebilir. Biyometrik bilgiler ele geçirildi ğ i anda yenilenmesi söz konusu olmadı ğ ından geçerlili ğ ini yitirirler Yukarda saydı ğ ımız hususlar biyometrik güvenlik sistemlerinin dezavantajları olarak sayılabilir. Biyometriik Sistemlerin Gelece ğ i

32 32/33 Ancak ki ş inin kendisi dı ş ında ek bir donanım, yazılım, ş ifre, araç kullanmak zorunlulu ğ unun olmaması, çalınma, unutulma, kaybolma gibi tehlikelerin olmaması gibi avantajları ile biyometrik sistemler gelecekte daha çok yer edinecek gibi görünmektedir. Biyometriik Sistemlerin Gelece ğ i

33 33/33 BEN İ D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TE Ş EKKÜR EDER İ M.


"1/33 ESRA BETÜL ÖZEYRANLI. 2/33 3/33 “Bio” (ya ş am) ve “Metron” (ölçüm), kelimelerinden türeyen biyometrik, biyolojik veriyi ölçme ve istatiksel olarak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları