Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİ Temel Bilgilendirme 1/3925.06.2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ASANSÖR PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİ Temel Bilgilendirme 1/3925.06.2014."— Sunum transkripti:

1 ASANSÖR PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİ Temel Bilgilendirme 1/3925.06.2014

2 Asansör Periyodik Kontrol Hizmetleri Temel Bilgilendirme • Asansörler ile ilgili mevzuatlar • Asansörler ilk olarak 1974 yılında Bayındırlık Şartnamelerinde yer almıştır. • İlk mevzuat T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 1985 yılında hazırlanmıştır. 2/39

3 Asansör Periyodik Kontrol Hizmetleri Temel Bilgilendirme En güncel mevzuatlar, • 95/16/AT Asansör Yönetmeliği (Tüm AB Ülkeleri ile uyumlu) 95/16/AT Asansör Yönetmeliği • Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği (ulusal uygulama açıklanmıştır) Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği • Diğer mevzuatlar (Binaların yangından korunması hk., Planlı alanlar tip imar yönetmeliği, B.B. İmar yönetmelikleri, vs. • Ürün standartları 3/39

4 95/16/AT Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Asansör Yönetmeliği 31.01.2007 tarih 26420 sayılı R.G. yayınlanmıştır. • Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait güvenlik aksamlarının piyasaya arz edilmeden önce karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirlemektir. 4/39

5 Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği 18.05.2008 tarih 27058 sayılı R.G. yayınlanmıştır. • Bu Yönetmeliğin amacı; insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı, yıllık kontrolü, bakım ve servis hizmetinin denetimi ile garanti ve satış sonrası hizmetleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir. 5/39

6 Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği Bina Sorumlusu • MADDE 9 ‒ (1) Bina sorumlusu; asansörün bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla ayda en az bir defa düzenli olarak bakımını yaptırmaktan ve kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için ilk yıllık kontrolünü, asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere yaptırmaktan sorumludur. 6/39

7 Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği Yıllık kontrol • MADDE 10 – (Değişik:RG-5/11/2011-28106) • (1) Asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün yıllık kontrolü yapının bağlı bulunduğu ilgili idare tarafından, A tipi muayene kuruluşuna yaptırılır. • (2) Yıllık kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik A tipi muayene kuruluşunun belirlenmesi aşamasında, yapının bağlı bulunduğu ilgili idarece gerekli duyurular yapılır ve başvurular alınır. 7/39

8 Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği • (3) İlgili idarece alınacak başvurular neticesinde A tipi muayene kuruluşunun yeterliliği; sahip olduğu akreditasyonun kapsamı, periyodik kontrol ve muayene konularını kapsayacak şekilde düzenlenmiş olan mesleki sorumluluk sigortasının uygunluğu, bünyesinde tam zamanlı olarak çalıştırdığı muayene şefi ve muayene personeli sayısı, periyodik kontrol ücreti ve periyodik kontrolde kullanılmak üzere hazır halde tutulan teçhizatın genel durumu gibi kriterler dikkate alınarak incelenir. • (4) Yapılan incelemeler neticesinde belirlenen A tipi muayene kuruluşu ve ilgili idare arasında imzalanacak görevlendirme sözleşmesi ile A tipi muayene kuruluşuna asansörlerde yıllık kontrol işi için yetki verilir ve kamuoyuna gerekli duyurular yapılır. 8/39

9 Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği • (5) A tipi muayene kuruluşu ile ilgili idare arasında imzalanacak olan protokolde öngörülen sözleşme süresi boyunca, A tipi muayene kuruluşunun akreditasyonunun ve mesleki sorumluluk sigortasının sürekliliği sağlanır. • (6) Mesleki sorumluluk sigortasının sürdürülmemesi, akreditasyonun askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında, ilgili idare tarafından A tipi muayene kuruluşunun yetkisine son verilir ve gerekli duyurular yapılır. 9/39

10 Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği • (7) Yıllık kontrol raporunun tanzim ettirilmesinin takibine ve yıllık kontrol ücretinin karşılanmasına dair sorumluluk, asansörün bulunduğu yapıdaki bina sorumlusuna aittir. • (8) Yıllık kontrol faaliyetleri kapsamında bina sorumlusundan talep edilecek yıllık kontrol ücreti, ilgili idare tarafından tespit ve ilan edilir. 10/39

11 Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği • (9) Yıllık kontrol, asansörün bakımını üstlenen asansör monte eden veya onun yetkili servisi nezaretinde gerçekleştirilir. • (10) Yıllık kontrol aşamasında asansörde oluşabilecek hasarların tazmini, A tipi muayene kuruluşunun mesleki sorumluluk sigortasından karşılanır. 11/39

12 Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği • (11) A tipi muayene kuruluşunca verilecek olan muayene raporu üç nüsha olarak tanzim edilir ve ilgili idarede, bakım yapan firmada ve bina sorumlusunda birer nüshası muhafaza edilir. • (12) Bina sorumlusunca yıllık kontrolüne izin verilmeyen asansör, A tipi muayene kuruluşu tarafından yapının bağlı bulunduğu ilgili idareye bildirilir ve yıllık kontrolü yaptırılıncaya kadar hizmet dışı bırakılması sağlanır. 12/39

13 Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği • (13) Yıllık kontrol neticesinde, asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından bir tehlike söz konusu ise, asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar izin verilmez. Buna rağmen, asansörün çalıştırılmasından bina sorumlusu sorumludur. • (14) Yıllık kontrolün yaptırılıp yaptırılmadığının denetiminden ilgili idare sorumludur. 13/39

14 Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği • (15) Asansörde meydana gelebilecek bir kaza sonrasında, yıllık kontrol tekrarlanır. • (16) Yıllık kontrol faaliyetine ilişkin istatistiki bilgiler ilgili idarece kayıt altına alınır ve Bakanlığa açık tutulur. 14/39

15 Asansör Kontrol Merkezi • Asansör Kontrol Merkezi Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde yer alan amaçlar doğrultusunda Asansörlerin Uygunluk Değerlendirilmesine ilişkin denetim ve belgelendirme işlerini yapan, tüm çalışanları MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri kapsamında tarafsız olmakla mükellef olan kar amacı gütmeyen bağımsız bir merkezdir. 15/39

16 Asansör Kontrol Merkezi • Asansör Kontrol Merkezi TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre "A Tipi" Muayene Kuruluşu’dur Akreditasyon Sertifikası 16/39

17 KONTROL NASIL YAPILIYOR ? İLGİLİ İDARE İLE ANLAŞMA SAĞLANIR GEREKLİ BİLDİRİMLER YAPILIR BİNA YÖNETİCİSİ İLE AKM İLETİŞİME GEÇER 17/39

18 KONTROL NASIL YAPILIYOR ? İLGİLİ İDARE İLE ANLAŞMA SAĞLANIR GEREKLİ BİLDİRİMLER YAPILIR BİNA YÖNETİCİSİ İLE AKM İLETİŞİME GEÇER KONTROL TARİHİ VE SAATİ AYARLANIR KONTROL GERÇEKLEŞTİRİLİR RAPORLAR TARAFLARA TESLİM EDİLİR ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ (11) A tipi muayene kuruluşunca verilecek olan muayene raporu üç nüsha olarak tanzim edilir ve ilgili idarede, bakım yapan firmada ve bina sorumlusunda birer nüshası muhafaza edilir. 18/39

19 KONTROL NASIL YAPILIYOR ? BİNA SORUMLUSU TARAFINDAN; - MUAYENEYE İZİN VERİLMEDİ ASANSÖRÜ HİZMET DIŞI BIRAKMAK İÇİN MÜHÜRLEME İŞLEMİ YAPILIR ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ MADDE 10(14) Yıllık kontrolün yaptırılıp yaptırılmadığının denetiminden ilgili idare sorumludur. MADDE 11(2) Yıllık kontrol faaliyetleri kapsamında, bina sorumlusunca kontrolüne izin verilmeyen veya asansör monte eden veya onun yetkili servisinin nezaret etmekten imtina etmesi nedeniyle kontrolü yapılamayan veya kontrol neticesinde can ve mal güvenliği açısından tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli düzeltme faaliyetleri gerçekleştirilmeyen asansör, yıllık kontrolü yapılıncaya kadar veya gerekli düzeltme faaliyetleri tamamlanıncaya kadar, yapının bağlı bulunduğu ilgili idare tarafından hizmet dışı bırakılır. İLGİLİ İDARE’YE HABER VERİLİR 19/39

20 20/39

21 21/39

22 KİMLİK KARTI 22/39

23 KONTROL FORMU 23/39

24 24/39

25 25/39

26 26/39

27 27/39

28 28/39

29 29/39

30 30/39

31 ETİKETLEME KONTROL SONUCU UYGUN İSE 31/39

32 ETİKETLEME KONTROL SONUCU HAFİF KUSURLU İSE 32/39

33 ETİKETLEME KONTROL SONUCU AĞIR KUSURLU İSE 33/39

34 RAPOR OLUŞTURULMASI • Kontrol sonucunda oluşturulacak raporlar sadece OBYS – Periyodik Kontrol – Asansörler modülü üzerinden yazılacaktır. OBYS – Periyodik Kontrol – Asansörler • OBYS üzerinden bir rapor örneği 34/39

35 KONTROL RAPORU 35/39

36 36/39

37 ASANSÖRLERLE İLGİLİ TSE STANDARTLARI • 1 TS 10922 EN 81-1 03.04.2001 • Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 1: Elektrikli Asansörler • 2 TS 10922 EN 81-1/A1 13.03.2007 • Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Bölüm 1: Elektrikli asansörler • 3 TS 10922 EN 81-1/A2 10.04.2007 18:00:00 • Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Bölüm 1: Elektrikli asansörler – A2: Makina ve makara boşlukları • 4 TS EN 81-2 07.03.2002 • Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 2: Hidrolik Asansörler • 5 TS EN 81-2/A1 20.02.2007 • Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Bölüm 2: Hidrolik asansörler • 6 TS EN 81-2/A2 20.02.2007 • Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Bölüm 2: Hidrolik asansörler • 7 TS EN 81-3 07.03.2002 • Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 3: Elektrikli ve Hidrolik Servis Asansörleri • 8 TS EN 81-28 23.02.2006 • Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri - Bölüm 28: Yolcu ve yük asansörlerinde uzaktan alârm • 9 TS EN 81-58 23.02.2006 • Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Muayene ve deneyler – Bölüm 58: Kat kapıları için yangına karşı dayanıklılık deneyi • 10 TS EN 81-70 21.06.2007 18:00:00 • Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm 70: Engelliler dâhil yolcu asansörleri için erişilebilirlik • 11 TS EN 81-70/A1 21.06.2007 • Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm 70: Engelliler dâhil yolcu asansörleri için erişilebilirlik • 12 TS EN 81-71+A1 (2.baskı) 06.12.2007 • Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm 71: Kasıtlı tahribata karşı dayanıklı asansörler • 13 TS EN 81-72 23.02.2006 • Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 72: İtfaiyeci asansörleri • 14 TS EN 81-73 20.04.2006 • Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 73: Yangın anında asansörlerin davranışı • 15 TS EN 81-80 21.12.2006 • Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları-Mevcut asansörler-Bölüm 80: Mevcut yolcu ve yük asansörlerinin güvenliğini geliştirme kuralları • 16 TS IEC 245-5 07.04.1997 • Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 5: Asansör Kabloları • 17 TS EN 627 07.03.1997 • Asansörlerin, Yürüyen Merdivenlerin ve Yürüyen Yolcu Bantlarının Verilerinin Kaydedilmesi ve İzlenmesi Kuralları • 18 TS 8237 ISO 4190-1 22.04.2004 • Asansörler - Yerleştirme ile ilgili boyutlar - Bölüm 1: Sınıf I, sınıf II, sınıf III ve sınıf VI asansörler 37/39

38 ASANSÖRLERLE İLGİLİ TSE STANDARTLARI • 19 TS 8238 ISO 4190-2 22.04.2004 • Asansörler - Yerleştirme ile ilgili boyutlar Bölüm 2: Sınıf IV asansörler • 20 TS 8239 29.03.1990 • Asansörler- Otomatik Kapılı- Yerleştirilmesi İle İlgili Boyutlar- Sınıf 5- Servis Asansörleri • 21 TS ISO 4190-5 22.02.2001 • Asansörler ve Servis Asansörleri- Bölüm 5: Kumanda Tertibatları, Sinyalleri ve İlâve Bağlantılar • 22 TS ISO 4190-6 22.02.2001 • Asansörler ve Servis Asansörleri- Bölüm 6: Meskenlerde Kullanılan İnsan Asansörleri- Plânlama ve Seçim • 23 TS ISO 4190-6/T1 16.02.2006 18:00:00 • Asansörler ve Servis Asansörleri- Bölüm 6: Meskenlerde Kullanılan İnsan Asansörleri- Plânlama ve Seçim • 24 TS 1812 27.12.1988 • Asansörlerin Hesap, Tasarım ve Yapım Kuralları (Elektrikle Çalışan İnsan ve Yük Asansörleri İçin) • 25 TS 4789 ISO 7465 18.12.2002 • İnsan ve Yük Asansörleri-Kılavuz Raylar, Asansör Kabinleri ve Karşı ağırlıkları için-T Tipi • 26 TS 4789 ISO 7465/T1 23.11.2006 18:00:00 • İnsan ve yük asansörleri - Kılavuz raylar, asansör kabinleri ve karşı ağırlıkları için - T tipi • 27 TS ISO 8383 15.02.2000 • Gemi Asansörleri- Özel Kurallar • 28 TS EN 12015 12.10.2006 • Elektromanyetik uyumluluk – Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için ürün ailesi standardı - Emisyon • 29 TS EN 12016 30.01.2007 • Elektromanyetik uyumluluk - Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için ürün ailesi standardı – Bağışıklık • 30 TS 12255 (3. Baskı) 25.04.2006 • Yetkili servisler - Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen yolcu bantları için - Kurallar • 31 TS EN 12385-5 29.04.2005 • Çelik tel halatlar – Güvenlik – Bölüm 5: Asansörler için halatlar • 32 TS EN 12385-5/AC 25.04.2006 • Çelik tel halatlar – Güvenlik – Bölüm 5: Asansörler için halatlar • 33 TS 13299 19.06.2007 • Asansör ve yürüyen merdiven bakım ve onarımcısı • 34 TS EN ISO 10535 03.07.2007 • Özürlülerin Taşınması İçin Asansörler Özellikler ve Deney Metodları • 35 TS EN 13015 02.02.2006 • Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı – Bakım talimatları için kurallar • 36 TS EN 50214 27.03.2007 • Kablolar-Asansörler İçin Bükülgen Kablolar • 37 TS IEC 60227-6 26.04.2003 • Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 6: Asansör Kabloları ve Bükülgen Bağlantılar İçin Kablolar 38/39

39 • TEŞEKKÜRLER 39/39


"ASANSÖR PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİ Temel Bilgilendirme 1/3925.06.2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları