Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALKLA İ L İŞ K İ LER. HAZIRLAYAN VE SUNAN ; ULUSAL KAL İ TE BERATI sahibi ve okullarda Halkla İlişkiler Biriminin kurulmasında önder Aydınlıkevler Ticaret.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALKLA İ L İŞ K İ LER. HAZIRLAYAN VE SUNAN ; ULUSAL KAL İ TE BERATI sahibi ve okullarda Halkla İlişkiler Biriminin kurulmasında önder Aydınlıkevler Ticaret."— Sunum transkripti:

1 HALKLA İ L İŞ K İ LER

2 HAZIRLAYAN VE SUNAN ; ULUSAL KAL İ TE BERATI sahibi ve okullarda Halkla İlişkiler Biriminin kurulmasında önder Aydınlıkevler Ticaret Meslek, Anadolu Ticaret Meslek, Ankara Anadolu İletişim Meslek Liseleri Müdürü Çetin ERTURAN

3 Eğitim Programının Hazırlanmasında Desteklerinden Dolayı Halkla İlişkiler Uzmanı Sayın Deniz ÇELEN ’e Teşekkür Ederim. Çetin Erturan

4 HALKLA İLİŞKİLER NEDİR ? HALKLA İLİŞKİLER NEDİR ? Kurumu halka tanıtacak, kurumun çalışmalarına karşı halkta ilgi uyandıracak, kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler yaratacak ilişkileri kurabilen birimdir.

5 Halkı belirli bir tutuma, kabule ya da belirli bir uygulama yolunu izlemeye inandırma ( ikna etme ) sanatıdır. ( ikna etme ) sanatıdır.

6 Türkiye Halkla İ li ş kiler Derne ğ i yer alan halkla ili ş kiler tanımı tüzü ğ ünde yer alan halkla ili ş kiler tanımı ise ş öyledir: Halkla İlişkiler, özel ve kamu kuruluşlarının, Halkla İlişkiler, özel ve kamu kuruluşlarının, müşteri, işçi, ortak gibi özel gruplar; resmi çevreler veya halkla sağlam bağlar kurup geliştirerek kendisini çevresine yerleştirme, topluma tanıtma ve çalışmalarına halk oyundan gelen yankıları değerlendirerek tutumuna yön verme konusunda giriştiği planlı çabalardır.

7 TÜRKİYE’DE HALKLA İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ

8   Bir yönetim fonksiyonu olarak bilinçli, örgütlü çabalar biçiminde 1960’lı yıllarda ve önce kamu yönetiminde görülmeye ba ş lanmı ş tır.   Cumhuriyet döneminde, devlet-vatanda ş ili ş kileri çok partili hayata geçilmesinden sonra, hükümet programlarında, idari reform çalı ş ma raporlarında, kalkınma planları ve yıllık programlarda önemli bir yer tutmu ş tur.

9   1991’de yayınlanan “ Kamu Yönetimi Ara ş tırma Projesi” (KAYA) “Genel Raporu” halkla ili ş kiler hizmetlerinde merkezi düzeyde koordinasyon sa ğ lamak üzere Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlü ğ ü’nün Devlet Enformasyon Ba ş kanlı ğ ı’na dönü ş türülmesi, Bakanlık ve kurum sözcülü ğ ü uygulamasının getirilmesi, kamu kurulu ş larında halkla ili ş kiler uzman yardımcılı ğ ı ve uzmanlı ğ ı ş eklinde istihdam imkanlarının düzenlenmesi gibi önerilere yer verilmektedir.

10  Ayrıca, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı ÖİK Raporu’nda da halkla ilişkiler ve enformasyon hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün görevleri genişletilerek Devlet Enformasyon Merkezi’ne dönüştürülmesi ve bu merkezin; “Devletin halkla ilişkiler ve “Devletin halkla ilişkiler ve enformasyon politikası ve hükümet stratejilerinin belirlenmesi ve uygulamaların sonuçlarının takibi,

11  Merkezi düzeyde alınan karar ve uygulamalar konusunda kamuoyunun aydınlatılması, bunlara tepkilerin de ğ erlendirilmesi; de ğ erlendirilmesi; Kamu örgütlerince yürütülen halkla ili ş kiler ve enformasyon hizmetleri arasında koordinasyon sa ğ lanması, yurtta ş lık bilincini geli ş tirecek ve önemli konularda uzla ş ma zemini olu ş turacak ş ekilde, kar ş ılıklı etkile ş imi arttırıcı danı ş manlık hizmetlerinin sa ğ lanması ve geli ş tirilmesi, ve geli ş tirilmesi,

12 AMACI Özel ve kamu yararlarına cevap vermeye çalı ş mak ve herkesin ki ş ili ğ ine hürmet ederek toplumsal sorumluluk duygusu yaratmaktır.

13 Halkla ilişkilerin amacı ticari değildir, tam tersine daha geniş bir kitleyi olaylardan haberdar ederek onları bilgilendirmektir.

14

15 Halkla İ li ş kiler çalı ş malarının amacı itibarı korumak, desteklemek, artırmak ve dü ş ünce, davranı ş etki biçimlerine etkiedebilmektir.

16 Halkla İ li ş kiler, davranı ş larımızın, söylediklerimizin ve ba ş kalarının hakkımızda söylediklerinin sonuçları ile, yani "itibarımız" ile ilgili bir uzmanlık alanıdır.

17 İ yi bir itibar, bir anda kazanılamaz; dikkatli bir ş ekilde olu ş turulması ve dürüstlükle yönetilmesi gerekir. Çünkü verdi ğ imiz mesajlar gerçek ile uyumsuz ise kurum itibar kaybına u ğ rar.

18 “ Bir tehlike anında gemiden uzakla ş an fareler, geminin bir türlü batmamasını affedemezler ” BRUNDZİSKİ BRUNDZİSKİ

19 PR profesyonelleri çalı ş malarında a ş a ğ ıdaki gibi pek çok teknik Kullanabilirler. Medya ili ş kileri - Kurum İ çi İ leti ş im e-pr - Pazarlama İ leti ş imi Sponsorluk İ leti ş imi - Etkinlik Yönetimi Ara ş tırma ve De ğ erlendirme Stratejik Planlama

20 “ Bizzat katlanmadı ğ ınız eziyete, ba ş kasının tahammül etmesini beklemeyiniz. ” SYRUS SYRUS

21 Bir saatli ğ ine mutlu olacaksanız ş ekerleme yapın ş ekerleme yapın Bir günlü ğ üne mutlu olacaksanız balık avlamaya gidin balık avlamaya gidin Bir aylı ğ ına mutlu olacaksanız evlenin evlenin Bir yıllı ğ ına mutlu olacaksanız bir servete konun bir servete konun Bir ömür boyu mutlu olacaksanız i ş inizi sevin i ş inizi sevin

22 İLETİŞİM YATIRIMDIR ÇÜNKÜ... Kurum veya markanız için arzu edilen olumlu algı ve itibarın oluşması yıllar Kurum veya markanız için arzu edilen olumlu algı ve itibarın oluşması yıllar sürer, kaybedilmesi ise bir anlıktır.

23 Halkla ili ş kiler do ğ ruluk, iyi niyet ve dürüstlü ğ ü esas ilke olarak kabul eder.

24 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER Halkla İlişkiler Uzmanı olmak isteyenlerin;  Üst düzeyde sözel yetene ğ e sahip  İ nsanlarla iyi ili ş kiler kurabilen(dı ş a dönük )  Kendine güvenen ve ba ş kalarını etkileyebilen etkileyebilen  İ nsan kalitesi  İ nsan kalitesi  Giri ş ken  Giri ş ken  Ara ş tırıcı  Sabırlı, ölçülü  Kurumun vizyonunu benimseyen, misyona hakim  Yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

25 GÖREVLERİ GÖREVLERİ  Yapılacak etkinlikleri kitle iletişim araçları ile halka duyurur  Basın toplantısı, sergi ve konferanslar hazırlar  Tanıtıcı haber bültenleri, broşürler, raporlar hazırlar

26  Konusuyla ilgili yazıları basında izler, kupürleştirir, cevaplar hazırlar  Halkla ilişkiler konusunda eğitim verilmesi için program hazırlar

27  Yöneticilerin konuşma metinlerini ve yazışmalarını hazırlar  Toplantı, tören, kutlama ve kokteyllerin düzenini sağlar  Kurum adına sanat etkinlikleri düzenler

28  Kamuoyundaki imajın belirlenmesi amacıyla anketler düzenlenmesini sağlar  Yapılacak faaliyetler için bütçe hazırlar, malzeme miktarını ve elemanların sayısını ve niteliğini belirler.

29 “ Güzel bir gülü ş, karanlık bir eve giren güne ş ı ş ı ğ ına Benzer ” TOLSTOY

30 ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI  Büro ortamında görev yapar. Di ğ er kurulu ş larda düzenlenen toplantı, seminer ve sergilere katılabilir. Çalı ş ırken gazeteci,reklam uzmanı, mü ş teriler,meslekta ş ları,yöneticiler ve di ğ er çalı ş anlarla ileti ş im halindedir.  Kurumun temsilcisidir, ilk gelen ve son ayrılandır.

31 “ Yarın yorgun kimselerin de ğ il, rahatına kıyabilenlerindir.” NURULLAH ATAÇ NURULLAH ATAÇ

32 İŞ PİYASASI İŞ PİYASASI Halkla ilişkiler elemanı; Kamu kurumlarında, bürolarda, yayıncılık alanlarında, banka, reklam ajansı, fabrika, hastane, otel, ve çeşitli kuruluşların organizasyon faaliyetlerinde çalışma ortamına sahiptir.

33 Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkilerin Önemi Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkilerin Önemi Kamu kuruluşları, görevleri nedeniyle toplumun çeşitli kesimiyle devamlı ilişkiler içinde bulunur. Bu ilişkilerin niteliği kamu kuruluşları için iki yönlü önem taşır : Kamu kuruluşları, görevleri nedeniyle toplumun çeşitli kesimiyle devamlı ilişkiler içinde bulunur. Bu ilişkilerin niteliği kamu kuruluşları için iki yönlü önem taşır :

34 1- Demokratik yaşam düzenine sahip ülkelerde, kamu kuruluşları topluma karşı sorumlu ve saygılı yönetsel davranış içinde olmalıdır. 2- Üstlendikleri görevleri başarıyla yürütebilmek için toplumun güvenini, saygısını, ilgi ve desteğini sağlamak zorundadır. desteğini sağlamak zorundadır.

35 Kamu Yönetiminde Başarılı Bir Halkla İlişkiler İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler Kamu Yönetiminde Başarılı Bir Halkla İlişkiler İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler  Kamu yönetiminde siyasilerin etkisi azaltılmalıdır.  Kamu yönetiminde siyasilerin etkisi azaltılmalıdır.  Kalite geliştirme süreci planlı olmalıdır.  Kamu çalışanları, hizmet sektörü olduğunu daima önde tutmalıdır.  Kamu çalışanları, hizmet sektörü olduğunu daima önde tutmalıdır.  Gizlilik ilkesi azaltılmalı, şeffaf ve açık olunmalıdır.

36  Halkın güven duygusu kazanılmalı, halkta oluşan ön yargılar giderilmelidir.  Halkla yüzyüze iş yapan çalışanların kullandığı dil, giyim,hoşgörü konularının önemi anlatılmalıdır.  Çalışanlara,empati geliştirme faydaları açıklanmalıdır. faydaları açıklanmalıdır.

37  Kurumlar, sevimli, temiz, düzenli bir yer haline getirilmeli.  Hizmet alacak kişilerin işin hangi bölümde görüleceğini kolayca anlamasını sağlayan önlemler alınmalıdır.  Hizmet alacak kişilerin işin hangi bölümde görüleceğini kolayca anlamasını sağlayan önlemler alınmalıdır.  Kamu kurumları, çalışmalarından sürekli halkı bilgilendirmelidir.

38 Ş effaf olun, insanlar ancak o zaman size güvenirler. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

39 “ Dü ş ünmeden ö ğ renmek zaman kaybetmektir.” KONFİÇYÜS

40 Halkla İ li ş kiler çalı ş malarının amacı itibarı korumak, desteklemek, artırmak ve dü ş ünce, davranı ş biçimlerine etki edebilmektir.

41 “ Hayat insana ba ğ ı ş lanmı ş de ğ ildir, ödünç verilmi ş tir.” SYRUS SYRUS

42 KURUM İÇİ İLETİŞİM “Kurum içi ileti ş im için öncelikle bir L İ DERL İ K modeline ihtiyaç vardır!”

43 LİDER; Formal bir yapılanmanın yöneticisi, aynı zamanda informal de ğ i ş im ve yenilikleride ortaya koyan UFUKTAKİ ÜLKÜYE GÖTÜRECEK ÜMİTTİR. Ç. ERTURAN

44 Liderliğin olmadığı bir yerde “KALİTE’ den bahsetmek tarihsel bir hata olacaktır. Edward Deming

45 LİDER Kendisini izleyenlerin, kendisine yaptığı etkiden daha fazlasını onlara yapabilen kişidir.

46 LİDER Ba ş kalarını etkileyebilen, nereye nasıl gidilece ğ ini gösteren hedef ve misyona gidilen yolun rehber ki ş isidir. Ba ş kalarını etkileyebilen, nereye nasıl gidilece ğ ini gösteren hedef ve misyona gidilen yolun rehber ki ş isidir. (Sabuncuo ğ lu ve Güz)

47 Kuruluşun Performansının Geliştirilmesinde EN ÖNEMLİ FAKTÖR İNSANDIR

48 “Kurum İçi İletişim; Kurum Dışına da Yansır….” “Kurum İçi İletişim; Kurum Dışına da Yansır….”

49 “Unutulmamalı ki; çalışanlar kurum dışındaki birer aynamızdır” “Unutulmamalı ki; çalışanlar kurum dışındaki birer aynamızdır”

50 KULLANILANIM ARAÇLARI   Büro makineleri (telefon, faks, bilgisayar vb.),   Fotoğraf makinesi.   Kamera, Projeksiyon ve teknolojik ürünler

51 Sosyal Sorumluluk İ leti ş imi  Kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi; kurumun çalışanları, tedarikçileri, sivil toplum örgütleri ve hükümet kuruluşları gibi bir dizi önemli sosyal paydaşıyla değerli ilişkiler geliştirmesini sağlar.

52  Sosyal sorumluluk çalışmaları sonucunda amaç ; kurumun itibarının artırılması ve farklılaşmasının sağlanmasıdır. amaç ; kurumun itibarının artırılması ve farklılaşmasının sağlanmasıdır.

53 Etkinlik ve Sponsorluk Yönetimi Etkinlik ve Sponsorluk Yönetimi  Stratejik iletişim planlarının uygulanması sırasında, yürütülmesi gereken organizasyon çalışmalarını kurumun itibarına değer katacak şekilde gerçekleştirmek ve raporlamak.

54  Kurumun sponsorluk yatırımlarından kazançlı çıkması ve ölçülebilir sonuçlar alması amaçlanır.

55 İlke Merkezli Davranış Değerler ve kavramlar kargaşasına düştüğünüzde sizi kurtaracak olan ilkelerinizdir.

56 HALKLA İLİŞKİLER BİR EKİP İŞİDİR.  Kurum içi çalışanlar tüm bilgileri kendisine iletir.  Doğru bilgi dağıtımı kendisi tarafından yapılır.  Hedefi önce insana hizmettir.  Hizmet üründür, saygıdır, saygınlıktır, birlikte yaşamanın erdemidir.

57 BAĞLAMANIN AKORDUNU GEVŞEYEN BİR TEL BOZAR. BİRLİĞİN BAĞLARINI YABANDAN BİR EL BOZAR EKİP OLMAK MEŞVERETİN İHTİYACI HER EKİBİ YALANDAN BİR DİL BOZAR. Çetin ERTURAN

58 Halkla İlişkiler Birimi; Kriz yönetiminde öncelikli merkezdir.

59 KRİZ YÖNETİMİ KRİZ YÖNETİMİ  Kurumun itibarına ve sosyal paydaşlarıyla olan iletişimine zarar getirme tehdidi içeren kriz durumlarına, hazırlıklı olmak ve oluşacak krizlerin olumsuz etkilerini en aza indirebilme çalışmalarıdır.  Kurumun itibarına ve sosyal paydaşlarıyla olan iletişimine zarar getirme tehdidi içeren kriz durumlarına, hazırlıklı olmak ve oluşacak krizlerin olumsuz etkilerini en aza indirebilme çalışmalarıdır.

60   Kriz yönetimindeki karga ş adan olu ş acak düzensizli ğ i yönetmede ilk basamak halkla ili ş kiler elemanlarıdır.

61  Krizden etkilenecek hedef kitle ve paydaşlara, verilecek mesajların, iletişim kanallarının ve son olarak kriz sözcülerinin belirlenmesi doğru bir kriz yönetiminin politikasıdır.

62 HALKLA İ L İŞ K İ LER Ba ğ lı bulundu ğ u kurumun KALB İ D İ R


"HALKLA İ L İŞ K İ LER. HAZIRLAYAN VE SUNAN ; ULUSAL KAL İ TE BERATI sahibi ve okullarda Halkla İlişkiler Biriminin kurulmasında önder Aydınlıkevler Ticaret." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları