Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YTÜROK TEMEL C PROGRAMLAMA EĞİTİMİ. C’ye Genel Bakış C programlama dili Dennis Ritchie tarafından 1972 yılında olu ş turuldu. C’nin bugün dünyada en fazla.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YTÜROK TEMEL C PROGRAMLAMA EĞİTİMİ. C’ye Genel Bakış C programlama dili Dennis Ritchie tarafından 1972 yılında olu ş turuldu. C’nin bugün dünyada en fazla."— Sunum transkripti:

1 YTÜROK TEMEL C PROGRAMLAMA EĞİTİMİ

2 C’ye Genel Bakış C programlama dili Dennis Ritchie tarafından 1972 yılında olu ş turuldu. C’nin bugün dünyada en fazla kullanılan yazılım dili olmasındaki sebepler: *Güçlü ve esnek bir dil olması *Yapabileceklerinizin hayal gücünüzle sınırlı olması *Çok fazla derleyiciye, kütüphaneye ve ö ğ renilmesi için gerekli birçok yardımcı kayna ğ a sahip olması *C’nin fonksiyonlar ş eklinde yazılabilmesidir.

3

4 Bir C programında bulunması gerekli komutlar #include //Kütüphane int main() // Temel Fonksiyon { return 0; /*Programın Sonlanması İ çin Gerekli ifade*/ }

5 Kütüphaneler Bütün C programlarının ba ş ında yazılır. Yazılmı ş bir kütüphaneyi program içinde kullanmak isterseniz ba ş ında #include yazmalısınız. koymalısınız.Kütüphaneler fonksiyonları barındırır; C dilinde yazaca ğ ınız programın amacına göre hazır kütüphaneleri ya da hazırlamı ş oldu ğ unuz kütüphaneleri ekleyerek fonksiyonlardan yararlanabilirsiniz. Örnek: #include // Standart input output kütüphanesi { printf(), scanf() gibi } #include // Matematiksel fonksiyonların yer aldı ğ ı kütüphane { sqrt(), abs( ), asin(), acos() gibi } #include // Yazıyı tamsayıya çeviren { atoi( ), max( ), min( ) } Not:Fazladan ekleyece ğ imiz her kütüphane programımızın boyutunu büyütmektedir.Gereksiz kütüphaneleri include etmeyin!

6 Değişken Tanımlama C dilinde gerek fonksiyonları kullanırken, gerek matematiksel i ş lemler yaparken gerekse di ğ er gerekli alanlarda de ğ i ş kenlere ihtiyacımız vardır. De ğ i ş ken tanımlarken mesela : int xdegiskeni; yazabiliriz. Buradaki xdegiskeni bir de ğ i ş kendir. De ğ i ş kenlere istedi ğ imiz ismi verebiliriz x y elma armut mahmut vs… Yukarıdaki tanımlamada kullanılan int ise tanımlamı ş oldu ğ umuz xdegisken’inin bir integer yani tamsayı oldu ğ unu compiler’a tanıtır. int aslen bir de ğ i ş ken tipidir. De ğ i ş ken tiplerini inceleyelim. Not: C dilinde yazdı ğ ımız her ifade, her tanımlama noktalı virgül ‘ ; ‘ ile son bulmalıdır. Böylece compiler’a yazdı ğ ımızın son buldu ğ unu anlatmı ş oluruz.

7 Değişken Tipleri De ğ i ş ken tanımlarken hangi de ğ i ş ken tipi kullanaca ğ ımız çok önemlidir.Gereksiz yere kullanılacak daha büyük yer kaplayan bir de ğ i ş ken, yazdı ğ ımız programımızı büyütecektir. Tipler: char x; // x adında 1 byte ‘lık karakter de ğ i ş keni ( Signed: -128 tan 127 e kadar, Unsigned : 0 dan 255 e kadar sayılar geçerli ) int y; // y adında 2 veya byte’lık bir tamsayı olu ş turur. ( Signed : -2147483648 to 2147483647 ‘e kadar sayı alabilir.) unsigned int a; // a adında pozitif bir de ğ i ş ken tamsayı; ( Unsigned 0 dan 4294967295’ e kadar sayı girilebilir. ) float b; // b adında bir rasyonel de ğ i ş ken tanımlanır. ( 7 haneye kadar tüm rasyonel sayılar ) NOT: E ğ er istersek mesela int x=5; ş eklinde, direk x’i 5 e atayabiliriz.

8 Bildiklerimizi Ufak bir Programın İçinde Kullanalım! #include // Kütüphane int main( ) // Program Ba ş langıcı { int x; // x diye bir tamsayı tanımladık. printf(« Lutfen bir tamsayi giriniz»); // printf() fonksiyonuyla ekrana yazı gönderdik. scanf(«%d»,&x); //Kullanıcının girece ğ i tamsayıyı x de ğ i ş kenine atadık. printf(« Girilen sayi %d dir. », x) ; // Ve printf() fonksiyonuyla bu x de ğ i ş kenini ekrana verdik. return 0; }

9 Yazdırma Komutu printf(): Ekrana yazdırma komutu olan printf’de istersek de ğ i ş kenleri de yazdırabiliriz.E ğ er sadece kullanıcıya mesaj vermek istiyorsak puts(«mesajiniz» ) daha kullanisli ve daha dü ş ük boyutlu bir fonksiyondur. printf(« bir degisken : %f »,y) ; Yukarıda y de ğ i ş kenini yazdırırken y’nin bir float oldu ğ unu göz önüne alarak mesaj bölümü içinde %f yazdık. y bir karakter olsaydı %c, tamsayı ya da long int olsaydı %d yazabilirdik. Not: C dilinde bo ş luklar önemsizdir, yukarıdaki ifadeyi printf(« bir degisken : %f »,y) ; printf(« bir degisken : %f »,y) ; veya printf(« bir degisken : %f »,y) ; ş eklinde yazarsak da bir sıkıntı ya ş anmaz. Yazılım dillerinde bo ş luklar algılanmaz.

10 Yazdırma Komutu: printf() printf ile çalı ş ırken bo ş luk elde etmek istiyorsak, \n ile alt satırda yazdırmaya devam edebiliriz. Örnek: printf(«Deneme1 \n Deneme2 \n Deneme3 Deneme4») Çıktı: Deneme1 Deneme2 Deneme3 Deneme4 \t ile tab yapabiliriz. Örnek: printf(«Deneme1 \t Deneme2»); Çıktı: Deneme1Deneme2 \a ile makineden ses çıkartabiliriz. Örnek: printf(«\a\a\a») Çıktı: Dıt dıt dıt!

11 scanf() Fonksiyonu Kullanıcının keyboard’dan veri giri ş i yapmasını istiyorsak, ya da ba ş ka bir dosyadan, ba ş ka bir yerden programımıza veri giri ş i yapmak istiyorsak scanf( ) kullanabiliriz. Mesela : scanf (« %d », &x); // Burada x tamsayısı kullanıcı tarafından girilir. scanf(« %d %f »&y, &m) // Burada kullanıcıdan ilk önce y tamsayısını ENTER’a bastıktan sonra m rasyonel sayısını girmesini isteyebiliriz.

12 C’de Operatörler C dilinde birçok matematiksel operatörü kullanabiliriz; örne ğ in 4 i ş lemi yapmamıza yarayan + - * / gibi. • Tanımladı ğ ımız 2 de ğ i ş ken üzerinde bunları kullanabiliriz. X+Y ;, X/Y ; gibi.. Bunun yanında Not: Matematikte kullandı ğ ımız e ş ittir, « = » ile ifade edilmez. X=Y ; dedi ğ imizde E ğ er int y=5; int x; ş eklinde tanımlanmı ş sa x=y ; ifadesinde y’nin de ğ eri x üzerine i ş lenmi ş olur. Not:Matematikte kullandı ğ ımız e ş ittiri kullanmak istersek, çift e ş ittir « == » kullanmamız gerekir.

13 Basit Program Kontrolü : if Çe ş itli amaçlarda yazaca ğ ımız programlarla, istedi ğ imizi gerçekle ş tirmemiz için program akı ş ını kontrol etmemiz gerekir. Bunun için birçok ifade vardır, bazıları if, while ve for’dur. Ş imdi kısaca bunlardan bahsedelim. if : if döngüsü olarak da bilinen bu döngüde ili ş kisel operatörler olan büyüktür >, küçüktür =, küçük e ş it <= kullanılabilir. Bu döngüyü ş ekilsel olarak gösterirsek: if ( ş art ) //mesela x>y ise { ifade1; // yaptırmak istedi ğ imiz bir ifadeler ifade2; }

14 Basit Program Kontrolü : if if ile beraber kullanılan bir yardımcı ifade vardır ki, bahsetmeden olmaz. Tabiki else’den söz ediyoruz. Kullanım ş eması kısaca ş u ş ekildedir. if ( ş artımız) // mesela x>y ise ifade1; // ifade 1 i gerçekle ş tir. else ifade2; // e ğ er x>y de ğ ilse ifade 2 yi gerçekle ş tir. E ğ er 2 den fazla durumdan bahsediyorsak ş u ş ekilde yazabiliriz: if (1. Ş artımız) İ fade1; else if ( 2. ş artımız) İ fade2; else İ fade3 gibi

15 Basit Program Kontrolü : if Ş imdi de if ile olu ş turulmu ş bir programla bildiklerimizi peki ş tirelim. int main() // Program Ba ş langıcı { int a,b; // a ve b adında 2 integer tanımlanıyor. printf(« 1. Sayıyı giriniz: \n"); scanf(« %d ", & a); // Girilen sayı a üzerine tanımlanıyor. printf(« 2. Sayıyı Giriniz:\n "); scanf(« %d ", &b); // Girilen sayı b üzerinde tanımlanıyor. if(ab) printf("%d büyüktür %d: ‘den\n",a,b); getch(); return (0); }

16 Basit Program Kontrolü:while Ş imdi de while’dan bahsedelim. Kullanım ş emasını gösterecek olursak; while ( ş art) //Herhangi bi ş art kullanılabilir, genelde 2 sayının birbirine göre durumu kar ş ıla ş tırılır. { İ fade1; // istenilen herhangi bi ifade ya da fonksiyon kullanılabilir. İ fade2; İ fade3; } while’da e ğ er ş art sa ğ lanmazsa içindeki ifadelere bakılmaksızın direk atlanır ve program sonraki komutları yürütmeye devam eder.

17 Basit Program Kontrolü:While Ş imdi de while ile yazılmı ş bir programı inceleyelim. //Faktoriyel Hesaplama Algoritması int Cevap=1; // Cevap degiskeni 1 olarak tanımlandı. int x=5; // x degiskeni 5 olarak tanımlandı. while(x>0) // x’in pozitif oldugu sürece { if(x>1) { Cevap = Cevap * x ; //Önceki 1 olan Cevap degiskeni üzerine Cevap * x i ş leniyor. x--; // x sayısını 1 azaltmı ş olduk. } else // x 1’den büyük de ğ ilse x--; // x’i bir azalt. }

18 Basit Program Kontrolü:for while’a nazaran çok daha fazla kullanılan for döngüsü C dili için çok önemlidir. Kullanım ş emasından bahsedecek olursak: for (ba ş langıç; ş art; artı ş ) ifade; Örnek: * for(x=4;x<20; x++) // tam 17 defa a ş a ğ ıdaki ifade print edilir. printf(«Robotik Otomasyon Kulübü»); * for(y=50;y>10;y--) gibi kullanılabilir. Not: for ile yapabilecekleriniz tamamen sizin hayal gücünüze ba ğ lıdır.2 for döngüsünü iç içe de kullanabilir, while ve ifle beraber de kullanabilirsinz.

19 Basit Program Kontrolü: for For döngüsüyle ilgili bir örne ğ i inceleyelim. int tek=0,cift=0,sayac; for(sayac=0;sayac<10;sayac++) // sayaç 0’dan 10 ‘a kadar artırılıyor. { if(sayac%2==1) // E ğ er sayaçın modu(2’ye bölündü ğ ünde veren kalan) 1 se tek=tek+sayac; // 1+3+5+7+9 = 25 else cift=cift+sayac; // 0+ 2 +4 +6 +8 =20 }

20 Basit Program Kontrolü: for Basit bir örnek daha inceleyelim. int i,j; // i ve j adında 2 tamsayı tanımlanıyor. for(i=10;i>=1;i--) // i=10 de ğ erinden her iterasyonda 1 azaltılarak 1 e ula ş acak. { for(j=10;j>=1;j--) // j=10 de ğ erinden her iterasyonda 1 azaltılarak 1 e ula ş acak. { printf("*"); // * Döngü boyunca ekrana * yazdırılıacak } printf("\n"); // Alt satıra geçmeye yarar. }

21 Sorular?? Ferhat MAÇİN ferhatmacin@gmail.com YTÜROK


"YTÜROK TEMEL C PROGRAMLAMA EĞİTİMİ. C’ye Genel Bakış C programlama dili Dennis Ritchie tarafından 1972 yılında olu ş turuldu. C’nin bugün dünyada en fazla." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları