Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Y.Doç.Dr.Tufan Demirel RİSK YÖNETİMİ. GİRİŞ Risk kavramı ile günlük ya ş antımızda oldukça sık kar ş ıla ş maktayız. Bireysel veya kurumsal bir varlı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Y.Doç.Dr.Tufan Demirel RİSK YÖNETİMİ. GİRİŞ Risk kavramı ile günlük ya ş antımızda oldukça sık kar ş ıla ş maktayız. Bireysel veya kurumsal bir varlı."— Sunum transkripti:

1 Y.Doç.Dr.Tufan Demirel RİSK YÖNETİMİ

2 GİRİŞ Risk kavramı ile günlük ya ş antımızda oldukça sık kar ş ıla ş maktayız. Bireysel veya kurumsal bir varlı ğ ın oldu ğ u her durumda, ister eylem olsun isterse eylemsizlik söz konusu olsun mutlaka riskler vardır. 2 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı

3 RİSK’in TANIMI Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 3 Risk’in sözlük anlamı “bir zarar, kayıp ve bunun gibi durumlara yol açabilecek bir olayın ortaya çıkma ihtimali; zarara u ğ rama tehlikesi” dir. Ya ş amımızın bir parçası olan risk söz konusu olan bir olayın olası sonuçlarının çe ş itlili ğ i ile yakından ilgilidir. E ğ er bir olay sadece tek bir ş ekilde sonuçlanabilecekse çe ş itlilik ve risk sıfırdır.E ğ er birçok sonuç ortaya çıkabilecek ise, risk vardır. Çe ş itlilik varsa risk vardır. Çe ş itlilik artarsa risk artar.

4 RİSK’in TANIMI Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 4  Risk, belirli bir zaman aralı ğ ında, hedeflenen bir sonuca ula ş amama, kayba ya da bir zarara u ğ rama olasılı ğ ıdır.  Risk, gelecekte olu ş abilecek potansiyel sorunlara, tehdit ve tehlikelere i ş aret eder.  Risk’in sonuç üzerinde olumsuz etkileri vardır.  Risk, yönetilebilir bir olgudur.  Risk, gelecekte kar ş ıla ş ılabilecek olan ve amaçların gerçekle ş tirilmesini engelleyebilecek tehditler/olumsuzluklar veya amaçlara ula ş mayı kolayla ş tırabilecek fırsatlar’dır.

5 RİSK’in TANIMI Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 5  Risk ile ilgili iki kilit unsur söz konusudur. Birincisi; “gelecekte olma ihtimali” dir, di ğ eri; “tehdit veya fırsat” tır.  Belirli bir durumda, tanımlanmı ş veya tanımlanmamı ş çok sayıda sorun olabilir. Ancak bu sorunlar mevcut bir durumun ifadesidir ve risk kapsamında de ğ erlendirilmezler. Çünkü risk, ş u anda var olanlara de ğ il, gelecekte ortaya çıkma ihtimali olan ş eylere i ş aret eder.

6 RİSK’in TANIMI Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 6  Risk denilince yaygın olarak tehdit anla ş ılmaktadır. Oysa risk kavramı, fırsatları da içermektedir. Risk, gelecekle ilgili kritik/hassas bir durumun ifadesidir. Bu ş u anlama gelmektedir:  Gelecekte kar ş ıla ş aca ğ ımız bazı ş eyler, amaçlarımıza ula ş mamızı sekteye u ğ ratabilir.  Gelecekte kar ş ıla ş aca ğ ımız bazı ş eyler, amaçlarımıza ula ş mada bize yeni fırsatlar sunabilir ve amaçlarımıza ula ş mamızı kolayla ş tırabilir.

7 7 RİSK;  Ki ş inin sakınmak istedi ğ i zararın elemanıdır.  Belirsizli ğ i, ş üpheyi, kayıp olasılı ğ ını ve zarar ihtimalini ifade eder.  Sistemin belli bir zayıflı ğ ından faydalanarak sisteme zarar verme ihtimalidir. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı

8 8 TANIMLAR:  Kıymet (Asset): Korunması gereken her ş ey. -Veri -Veri -Kaynak -Zaman -Saygınlık …  Açıklık (Vulnerability): Bir kıymeti tehditlere kar ş ı korumasız hale getiren unsurlar.  Tehdit (Threat): Bir kıymetteki açıklıkları kullanarak, kıymete kısmen ya da tamamen zarar veren etkenler. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı

9 9 TANIMLAR:  Kar ş ı önlem (Safeguard): Bir kıymette bulunan açıklıkları kullanan tehditlerin verdi ğ i zararı sıfırlamak ya da azaltmak amacıyla alınan tedbirlerdir.  Risk: Belirli bir tehdidin, sistemin belli bir zayıflı ğ ından faydalanarak sisteme zarar verme ihtimalidir.  Risk Analizi (Risk Analysis): Sonucu itibariyle güvenlik ihlallerine neden olan risklerin ortaya konması ve yorumlanması i ş lemidir. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı

10 10 TANIMLAR:  Risk Yönetimi: R.A. Sonucunda ortaya konan ve yorumlanan risklerin önüne geçmek ve/veya azaltmak amacıyla uygun, maliyet etkin kar ş ı önlemlerin alınması i ş lemidir. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı

11 11 Risk ve Olasılık Olasılık risk ile oldukça ilintili bir kavramdır. Olasılık; meydana gelmesi muhtemel olayların toplam sayılarının, daha subjektif olan olaylara kar ş ı meydana gelme oranıdır. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı

12 12 Risk ve Belirsizlik Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı

13 13 • Risk, bir olayın olasılık da ğ ılımının bilindi ğ i, • Belirsizlik ise bu da ğ ılımın bilinmedi ğ i, durumları kapsar Gerçekle ş me olasılı ğ ı hakkında önceden objektif bilgilere sahip oldu ğ umuz olaylarda «R İ SK», bu tür bilgilere sahip olmadı ğ ımız olaylarda ise «BEL İ RS İ ZL İ K» kavramından söz edilir.

14 RİSK YÖNETİMİ Risk yönetimi, ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir ş ekilde ve detayları ile tanımlanıp de ğ erlendirilmesi ve bu riskleri asgar i düzeyde indirecek veya tamamen ortadan kaldıracak tedbirlerin alınması olarak tanımlanabilir Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 14

15 RİSK YÖNETİMİ  Risk yönetimi, gelecekteki olayların ters etkilere yol açabilece ğ i gibi bir olasılıkla birlikte ya ş ama disiplinidir. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 15

16 RİSK YÖNETİMİ Hiçbir ş ey kesin de ğ il : Riskin iki alanı var:  Etki: Bir zarar olu ş uyor (“insanlarda, makinelerde, binalarda, sistemde vb.”)  Belirsizlik: Kaybın olu ş up olu ş mayaca ğ ı önceden tam bilinemiyor Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 16

17 RİSK YÖNETİMİ Risk yönetimi ş u faydaları sa ğ lar;  Kayıpları önler.  Belirsizli ğ i önler.  Güvence sa ğ lar. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 17

18 Risk Alma ile İlgili Bazı Temel Kurallar  Her zaman daha ilerisini planlayın,  Her zaman riskin hem kayna ğ ını hem de sonuçlarını analiz edin,  Beklenmedik durum planı olarak mutlaka alternatif seçenekleri de ğ erlendirin,  Uzmanlardan tavsiye istemeye her an hazırlıklı olun,  Riskin hem kontrol edilebilen hem de kontrol edilemeyen kısımlarını hesaba katın.  … Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 18

19  Herhangi bir eylemde bulunmadan önce sahip olunması gereken bilgi miktarı Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 19

20 RİSK YÖNETİM SİSTEMİ AŞAMALARI  Riskin tanımlanması: Riskin kaynak ve tipi tanımlanır.  Riskin sınıflandırılması: Risk tipi göz önünde bulundurularak bunun ki ş i veya kurulu ş üzerindeki etkisi de ğ erlendirilir.  Risk analizi: Riskin veya risk gruplarının tipine ba ğ lı sonuçlar, analitik teknikler kullanılarak de ğ erlendirilir. Çe ş itli risk ölçüm teknikleri kullanarak riskin etkilerine de ğ er biçilir.  Risk tutumu: Risk hakkındaki herhangi bir karar, kararı alan ki ş i veya kurulu ş un tutumundan önemli ölçüde etkilenecektir.  Risk tepkisi: Riskin ne ş ekilde yönetilmesi gerekti ğ i (bir ba ş ka tarafın üzerine aktararak mı yoksa yüklenilerek mi) ele alınır. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 20

21 Riskin Tanımlanması Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 21

22 Risk Kaynakları  Açık ve net bir ş ekilde birbirlerinden ayrılmaları gereken risk kaynakları ve riskin etkileri a ş a ğ ıda listelenmi ş tir. Sıralama ş u ş ekildedir: Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 22

23  Makine mühendisli ğ i hizmetleri alt yüklenicisi ile asma tavan alt yüklenicisi arasındaki koordinasyon bozuklu ğ u gibi bazı riskler, kontrol edilebilir olarak nitelendirilir. Ola ğ andı ş ı sert hava ko ş ullarından kaynaklanan risk gibi riskler ise kontrol dı ş ıdır, ancak en kötü sonuçlar önceden dü ş ünülerek, bu ihtimale kar ş ı gerekli hazırlıklar yapılabilir. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 23

24  Kaynak, olay ve etki cinsinden dü ş ünebilmek her zaman o kadar açık ve basit olmayabilir. Örne ğ in patlayan bir kazan olayına, hatalı tasarım veya hatalı i ş çilik sebep olmu ş olabilir, ki bu da projenin aksamasına ve maliyetinin artmasına neden olur. Bir projenin geç tamamlanması durumunda, müteahhit likit zararları ödemekle yükümlü olabilir ve mü ş teri sonuçtaki kayıptan zarar görür. A ş a ğ ıdaki liste riskin kaynak, olay ve etkisini sistematik ve yapısal biçimde hesaba katmaya yarayan yakla ş ımı göstermektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 24

25 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 25

26 Kontrol Edilebilir ve Kontrol Dışı Riskler Dört tip risk vardır;  Kontrol dahilinde olan etkenler  Ba ş kalarının kontrolünde olanlar, ba ş kaları ile etkile ş imde bulunmayı zorunlu kılanlar (ör. Planlama mühendisinin, kontrolün, itfaiyenin, banka yetkililerinin talepleri),  Hükümetin gerçekle ş tirdi ğ i eylemlere ba ğ lı olan etkenler (ör. planlama mevzuatında, İ mar Kanunu'nda veya vergi oranında meydana gelen bir de ğ i ş iklik gibi),  Kontrol dı ş ında olan etkenler (ör. hava durumu). Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 26

27 İşverenin Yükümlülüğü Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 27 Madde 3- İş veren, i ş yerinin ihtiyaçlarını ve ko ş ullarını dikkate alarak  tehlikeleri tanımlamak,  risk de ğ erlendirmesi ile riskleri  belirlemek ve  i ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i mevzuatına uygun olarak gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

28 Risk Değerlendirmesi Yapılması Gereken İşyerleri Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 28 Madde 4-  Kurma İ zni ve İş letme Belgesi alma zorunlulu ğ u bulunan i ş yerleri  Risk Grupları Tebli ğ i’nin 4 üncü ve 5 inci risk grubunda yer alan bütün i ş yerleri  İş Müfetti ş leri tarafından gerekli görülen i ş yerlerinde, i ş veren tarafından risk de ğ erlendirmesi yapılarak bunun kayıt altına alınması zorunludur.

29 Risk Değerlendirmesi Gereken Durumlar Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 29 Madde 5-  İş yerinde, daha önce hiç risk de ğ erlendirmesi yapılmamı ş olması  Yeni bir makine veya ekipman alınması,  Yeni tekniklerin geli ş tirilmesi,  İş organizasyonunda veya i ş akı ş ında de ğ i ş iklikler yapılması,  Yeni hammadde ve/veya yarı mamul maddelerin üretim sürecine  girmesi,  Yeni bir mevzuatın yürürlü ğ e girmesi veya mevcut mevzuatta de ğ i ş iklik yapılması,  İş kazası veya meslek hastalı ğ ı meydana gelmesi,  İş kazası veya meslek hastalı ğ ı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama veya patlama gibi olayların ortaya çıkması

30 30 Risk Kültürü  Etkin bir risk yönetimi için çok boyutlu düşünme kültürü oluşturularak, kurumun stratejik plan ve hedeflerine kolaylıkla ulaşması sağlanabilir.  Kurum kültürü ve risk kültürü, birbirini desteklemelidir.  Risk kültürü ortak amaçlar, standart ve değerler ile alışkanlıklar, felsefe ve ideolojileri paylaşma ihtiyacını gerekli kılar. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı

31 31 Risk Yönetimi (Risk Management)  Kurumun amaçlarını gerçekleştirmek üzere makul bir güvence sağlamak amacıyla potansiyel olay ve durumları belirlemek, değerlendirmek, yönetmek ve kontrol etme sürecidir. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı

32 32 Yeterli Kontrol (Adequate Control)  Yeterli kontrol, yönetimin planlama ve organizasyonu, risklerin etkin bir şekilde yönetileceğine ve kurumun hedef ve amaçlarına verimli ve ekonomik bir şekilde ulaşılacağına dair makul bir güvence sağlayacak tarzda yapmasıyla var olabilir.etkinekonomik Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı

33 33 Makul Güvence(1)  Makul güvence; amaçlara ulaşılması veyahut amaçlara ulaşılması olası değilse yönetimin zamanında bilgi sahibi olması hakkında tatmin edici bir güven düzeyine tekabül etmektedir.  Tatmin edici güven düzeyine erişmek için ne kadar güvence gerektiğinin belirlenmesi bir değer hükmü meselesidir. Bu değer hükmünü verirken yöneticilerin kurumun risk iştahı nı ve amaçlara ulaşılma üzerinde etkisi olabilecek hadiseleri değerlendirmeleri gerekir. Makul güvence; belirsizliğin ve riskin gelecekle ilgili olduğu, bunu da kimsenin kesinlikle tahmin edemeyeceği düşüncesini yansıtmaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı

34 34  Kurumun kontrolü veya etkisi dışındaki faktörler, amaçlara ulaşma üzerinde etkide bulunabilir. Örneğin siyasi faktörler,  Kurumun kontrolü dışındaki faktörler çok kısa sürede temel amaçları bile değiştirebilir.  Diğer sınırlamalar şu gerçeklerin sonucu olabilir:  Karar alırken verilen değer hükmünün hatalı olması,  Aksaklıkların, beşerî kusurlar örneğin hatalar veya yanılmalar nedeniyle vuku bulması,  Risklere karşı alınan kararların ve belirlenen kontrollerin maliyetleri ve faydaları dikkate alma zorunluluğu,  İki veya daha fazla kişinin hileli anlaşması yoluyla kontrollerden sıyrılınması  Üst yöneticilerin iç kontrol sistemini umursamaması.  Bu sınırlamalar yönetimin amaçlara ulaşma konusunda mutlak güvence elde etmesini engellemektedir Makul Güvence(2) Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı

35 35 Riske Cevap (Risk Response)  Yönetim ilgili riski değerlendirdikten sonra bu riske nasıl cevap verileceğini kararlaştırır. Tanımlanmış riske cevap verme biçimleri arasında riskin transferi, riskin iyileştirilmesi, faaliyetlerin sona erdirilmesi ve riske katlanılması yöntemleri yer almaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı

36 36 Mutlak Risk (Do ğ al Risk)  Siz onu ele almadan önce var olan riski ifade eder ve olasılığı veya etkiyi değiştirmek için alınan önlemlerin yokluğunda kurumun maruz kaldığı riski belirtir.  Y ö netimin etki ve veya olasılığını değiştirmek i ç in hi ç bir şey yapmadığı, ö nlem almadığında kurumun karşı karşıya kaldığı risk. (COSO tanımı) (COSO: Committee Of Sponsoring. Organizations) Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı

37 37 Artık Riskler (Residual Risks)  Yönetimin, olumsuz bir olayın etki ve ihtimalini azaltmak amacıyla, riski karşılamaya yönelik kontrol faaliyetleri de dahil, aldığı tedbirlerden sonra kalan risktir.  “Savunmasızlık” veya “maruz kalma” olarak da bilinir ve doğal riski azaltma çalışmalarından sonra arta kalan risktir.  Kurumlar ilk olarak doğal riski ele alırlarsa, artık riski anlayabilirler. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı

38 38 De ğ er Katmak (Add Value)  Değer, güvence ve danışmanlık hizmetleri yoluyla, kurumun amaçlarını gerçekleştirme fırsatlarını geliştirerek, faaliyetleri geliştirme imkânlarını belirleyerek ve/veya riske maruz kalmasını azaltarak sağlanır. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı

39 39 Güvence Hizmetleri (Assurance Services)  Kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerine dair bağımsız bir değerlendirme sağlamak amacıyla bulguların objektif bir şekilde incelenmesidir. Mali yapıya, performansa, mevzuat ve düzenlemelere uyuma, bilgi sistemleri güvenliğine ve ihtimam denetimine (due diligence; ayrıntılı durum tespit çalışması) yönelik görevler bu kapsamdaki örneklerdir. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı

40 40 Kontrol Süreçleri (Control Processes)  Riskin, risk yönetim süreçleriyle belirlenen risk toleransları içinde kalmasını temin gayesiyle tasarlanan kontrol çerçevesinin bir parçası olan faaliyet, politika ve prosedürlerdir. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı

41 41 Te ş his riski  İç Kontrolün gözünden kaçmış önemli hataların denetçiler tarafından bulunamaması riski.  Yüksek kurum içi risk ve yüksek kontrol riski, denetçilerin işlemler üzerinde birçok denetim testi yapmak zorunda kalabileceğini gösterir  Pratikte denetçiler:  En riskli gördükleri alanlar üzerine odaklanırlar  Önleyici kontrollerden çok teşhis edici kontrollere odaklanırlar Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı

42 42 Kontrol riski  İç kontrol sistemlerindeki zayıflıktan ötürü, bir sorunun ya da önemli bir hatanın önlenememesi ya da gerçekleştikten sonra bulunup düzeltilememesi riskidir..  Bu riski arttırabilecek faktörler:  Etkili olmayan muhasebe sistemleri  Yönetimde bir kişinin baskın olması böylece kontrollerin göz ardı edilmesi  Yönetimin kontrolleri dikkate almama olasılığı  Zayıf kontrol ortamı– yönetimin iç kontrole istinaden yürüttüğü faaliyetler, tavırları ve bilinci Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı

43 43 Genel Denetim Riski = Kurum içi risk x Kontrol riski x Teşhis riski  Sağlam bir risk analizinde, sadece risk seviyesi değil, oluşabilecek hatanın türü de değerlendirilir. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı

44 44  Tehlike: Bir maddenin, ekipmanın zarar, hasar veya yaralanma olu ş turabilme potansiyeli (tehlikeli durum, tehlikeli etken, risk faktörleri..)  Hasar: İ stenilmeyen olay, sa ğ lık sorunları, lezyon...  Tehlikeli durum: ki ş inin bir tehlikeye maruz kalması  Tehlikeli olay: Hasar meydana getirecek ko ş ullar, hareketler (harekete geçirici etmen)  Risk: Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılı ğ ı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkardı ğ ı zarar, hasar veya yaralanmanın ş iddetinin bile ş imi,

45 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 45 Risk değerlendirmesini doğru anlamak için iki temel kavram bilinmelidir TEHLİKERİSK Tehlike ve risk aynı şey değildir.

46 TEHL İ KE: Çalı ş ma çevresinin fiziki kusurları ve insanların hatalı davranı ş ları gibi nedenlerle çalı ş ana, i ş yerine ve çevreye zarar veya hasar verme potansiyeli R İ SK: Tehlikelerden kaynaklanabilecek bir olayın, meydana gelme olasılı ğ ı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkardı ğ ı zarar, hasar veya yaralanmanın ş iddetinin bile ş kesi Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 46

47 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 47 R İ SK TEHL İ KEN İ N SONUCUDUR Risk = O x Ş O : Olabilirlik Ş : Ş iddet

48 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 48 TEHLİKERİSK Çalışma ortamı:kapalı alanBir kuyuda benzinle çalışan bir pompayı kullanan (yetersiz havalandırılmış alan) işçilerin karbonmonoksitten zehirlenme olasılığı Enerji:Elektrikİzolasyonu yetersiz olan elektrikli bir el aletinin kullanan işçiyi çarpma olasılığı Elle Taşıma40 Kg ‘lık yükleri taşıyan bir işçinin sırt incinmesine maruz kalma olasılığı GürültüSürekli ses şiddet düzeyi 85 dB(A) nın üzerinde olan bir makinanın yanında çalışan işçilerin sürekli işitme kaybına maruz kalma olasılığı GürültüBir ofiste çalışanların sabit 75 dB(A) nın altında düşük gürültü düzeyinde maruz kalmaları sonucu yorgunluk, endişe, kaygı ve/veya saldırganlık şeklinde strese girme olasılığı Madde:Bulaşıcı kanBulaşıcı bir hastalığı bulunan bir hastadan kan örneği alırken enjeksiyon yaralanmasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek bulaşıcı hastalık olasılığı İşyeri:Pres makinasıKoruyucusu olmayan bir preste çalışan işçinin parmaklarını kaybetme olasılığı

49 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 49  Kabul Edilebilir Risk  Kanuni zorunluluklar ve İş letmenin kendi i ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i politikası ve uygulamaları dikkate alındı ğ ında, kabul edebilecek düzeye indirilmi ş risk  Risk De ğ erlendirmesi  Çalı ş ma ortamı, ş artları ya da çevrede var olan tehlikelerden kaynaklanan riskleri, sistematik bir yolla ortaya çıkarmak, yok etmek veya kabul edilebilir seviyeye indirmek için, nitel ve nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalı ş malardır.

50 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 50

51 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 51

52 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 52  Koruma mantı ğ ından ortadan kaldırma, azaltma veya risklerin önlenmesine geçi ş  Güvenli ğ in uyulması gereken bir kurallar dizisinden farklı pozitif bir imaja büründürülmesi  Risklerin önlenmesi için yöntem önermek

53 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 53

54 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 54

55 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 55

56 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 56

57 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 57

58 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 58

59 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 59 Mesleki Risklerin Önlenmesi Riskleri önleyebilmek için, hasarın olu ş masına götüren süreci anlamak gerekiyor.

60 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 60

61 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 61

62 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 62

63 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 63

64 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 64

65 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 65

66 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 66

67 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 67

68 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 68

69 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 69

70 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 70

71 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 71

72 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 72

73 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 73 Risk De ğ erlendirmesi Süreçleri • Planlama •İş yerinde Yürütülen Çalı ş maların Sınıflandırılması • Bilgi ve Veri Toplama • Tehlikelerin Tanımlanması • Risk Analizi • Risk De ğ erlendirmesi • Önlemlerin Belirlenmesi • Risk De ğ erlendirme Raporunun Hazırlanması • Denetim, İ zleme ve Gözden Geçirme

74 Risk Değerlendirmesi Süreçleri Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 74  a) Planlama • mevcut mevzuat ve • i ş yeri ko ş ulları çerçevesinde planlanır.  b) İş yerinde Yürütülen Çalı ş maların Sınıflandırılması • İş yerindeki faaliyetler özelliklerine göre sınıflandırılır • Bakım ve onarım gibi faaliyetler de dikkate alınır. • İş yerinin içinde ve dı ş ında yürütülen i ş ler, • Üretim veya hizmet sürecinin a ş amaları, • Planlanmı ş veya ani faaliyetler, • Çalı ş anların görev tanımlarından yararlanılır

75 Risk Değerlendirmesi Süreçleri Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 75  c) Bilgi ve Veri Toplama • i ş yerinde yürütülen i ş ler, bu i ş lerin süresi ve sıklı ğ ı, • i ş in yürütüldü ğ ü yer, i ş in kimler tarafından yürütüldü ğ ü, • yürütülen i ş ten etkilenebilecek olanlar, • alınmı ş olan e ğ itimler, • i ş in yürütümü sırasında kullanılacak makina ve ekipman, • makina ve ekipmanların kullanım talimatları, • kaldırılacak veya ta ş ınacak malzemeler ve özellikleri, • kullanılan kimyasallar ve özellikleri, • mevcut korunma önlemleri, • meydana gelmi ş olan kaza veya meslek hastalıkları dikkate alınır.

76 Risk Değerlendirmesi Süreçleri Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 76  d) Tehlikelerin Tanımlanması • Kayma, takılma ve benzeri nedenlerle dü ş me, • Yüksekten dü ş me, • Cisimlerin dü ş mesi, • Gürültü ve titre ş im, • Uygun olmayan duru ş ve çalı ş ma ş ekilleri, • Radyasyon ve ultraviyole ı ş ınlar, • Seyyar el aletlerinin kullanımı, • Sabit makine ve tezgahların kullanımı,

77 Risk Değerlendirmesi Süreçleri Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 77  e) Risk Analizi • belirlenen tehlikelerin verebilece ğ i zarar, hasar veya yaralanmanın ş iddeti ve bu zarar, hasar veya yaralanmanın ortaya çıkma olasılı ğ ı belirlenir. • tehlikeye maruz kalan ki ş i sayısı, • tehlikeye maruziyet süresi, • ki ş isel koruyucuların sa ğ ladı ğ ı korunma • güvensiz davranı ş lar gibi unsurlar dikkate alınır.

78 Risk Değerlendirmesi Süreçleri Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 78  f) Risk De ğ erlendirmesi Belirlenen risklerin a ğ ırlık oranları hesaplanarak derecelendirme yapılır ve önlem alınmasının gerekli olup olmadı ğ ına karar verilir

79 Risk Değerlendirmesi Süreçleri Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 79  g) Önlemlerin Belirlenmesi İ lgili mevzuat ve i ş yeri ko ş ulları dikkate alınarak alınması gerekli önlemlere karar verilir.

80 Risk Değerlendirmesi Süreçleri Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 80  h) Risk De ğ erlendirme Raporu Hazırlanması • Yapılan i ş in tanımlanması, • Mevcut riskler, • Risklerden etkilenen çalı ş anların listesi, • Zarar, hasar veya yaralanmanın ş iddeti, • Zarar, hasar veya yaralanmanın meydana gelme olasılı ğ ı, • Risk de ğ erlendirmesinin sonuçları (Risk düzeyleri), • Alınması gerekli kontrol önlemleri.

81 Risk Değerlendirmesi Süreçleri Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenli ğ i Tezsiz YL Programı 81  ı) Denetim, İ zleme ve Gözden Geçirme İş yerinde gerçekle ş tirilen risk yönetiminin tüm a ş amaları ve uygulanması düzenli olarak denetlenir, izlenir ve aksayan yönler yeniden gözden geçirilir.


"Y.Doç.Dr.Tufan Demirel RİSK YÖNETİMİ. GİRİŞ Risk kavramı ile günlük ya ş antımızda oldukça sık kar ş ıla ş maktayız. Bireysel veya kurumsal bir varlı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları