Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOBİ’lerde Elektronik Finans Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma Öğr. Gör.Oğuzhan AYTAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOBİ’lerde Elektronik Finans Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma Öğr. Gör.Oğuzhan AYTAR."— Sunum transkripti:

1 KOBİ’lerde Elektronik Finans Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma Öğr. Gör.Oğuzhan AYTAR

2 KOBİ  Ülkelerin kalkınma seviyesi ve sektörler arasındaki farklılıklar nedeniyle, KOB İ tanımlamaları, ülkeden ülkeye, sektörden sektöre hatta bölgeden bölgeye de ğ işmektedir. “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İ daresi Başkanlı ğ ı (KOSGEB) tarafından yapılmıştır. Bu tanıma göre, “imalat sanayi sektöründe 1-50 arası işçi çalıştıran sanayi işletmeleri küçük sanayi işletmelerini, 51-150 arası işçi çalıştıran sanayi işletmeleri de orta ölçekli sanayi işletmelerini ifade eder.”  Avrupa Komisyonu’nun KOB İ tanımlamasında, 250’den az işçi çalıştıran işletmeler KOB İ olarak kabul edilmektedir

3 KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme)  KOB İ ’ler gelişmekte olan ülkelerde üretim ve istihdamın en önemli aktörlerinden birisidir. -toplam girişim sayısının %99,9’unu, -istihdamın %77,8’ini  KOB İ ’ler, Türkiye ekonomisinin de dinamik ve sürükleyici unsurlarında biri olup, Türkiye’nin sosyo ekonomik gelişmesi. açısından çok büyük öneme sahiptir -ihracatın %59,6’sı, -ithalatın ise %39,9’u

4 KOBİ’ler ve İnternet  İ nternet, işletmeler açısından elektronik iş ilişkilerinin yürütülebilmesi için gerekli iletişim olanaklarına sahiptir.  Internet World Stats’ın Haziran 2012 yılı araştırmasına göre Türkiye’nin 36,5 milyon kullanıcı ile Avrupa’da beşinci sırada yer aldı ğ ı görülmektedir.  KOB İ ’lerin %92,2’si İ nternet erişimine sahiptir.

5 Avrupa İnternet Kullanıcı Sayısı

6 KOBİ’ler ve Elektronik Finans  E- Finans ? -bir finansal kuruluşun dâhil oldu ğ u ve internet aracılı ğ ıyla yapılan herhangi bir işlem e-finans olarak kabul edilmektedir. -bireylerin veya finans-dışı kuruluşların internet veya benzer bir iletişim a ğ ı kullanarak gerçekleştirdikleri finansal işlemler elektronik finans işlemi olarak tanımlanmaktadır. Bankacılık işlemleri, Sigortacılık işlemleri, Yatırım kararı ve danışmanlı ğ ı işlemleri, İ nternet tabanlı para transfer işlemleri E- finans işlemleri olarak de ğ erlendirilmektedir.

7 KOBİ’ler ve Elektronik Bankacılık  Türk Bankacılık Sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye Bankalar Birli ğ ine üye olan kırk dört kuruluştan yirmi dördünün internet tabanlı hizmet altyapısına sahip oldu ğ u dolayısı ile elektronik finans hizmeti sundu ğ u görülmektedir.

8 Elektronik finans uygulamalarının KOBİ’ler açısından faydaları;  KOB İ ’ler zaman ve mekâna ba ğ lı kalmaksızın finans ve bankacılık uygulamalarını gerçekleştirme olana ğ ına sahip olur.  Muhasebe-finans birimlerinin iş yükü azalırken yapılan işlemlere dair kontrol düzeyi artar, bankacılık ve finans konularında do ğ ru ve hızlı bilgi sahibi olunur,  KOB İ ’lerde finans işlemleri için yapılması gereken kırtasiye ve personel giderleri e-finans uygulamaları ile minimum düzeye indirgenmiş olur,  KOB İ ’ler düzeyinde farkındalık yaratılarak ihtiyaç duyulan di ğ er faydalı hizmetlerden yararlanılması sa ğ lanır,

9 KOBİ’lerde Elektronik Finans Kullanımını Gerektiren Koşullar  Rekabet Ortamı  De ğ işim  Maliyet ve Zaman Avantajı

10 Karaman KOBİ’lerinde Bir Araştırma Bu araştırmanın amacı,  Ekonomik sistemin en önemli oyuncularından olan KOB İ ’lerin e-finans hizmetleri kullanım alanının varlı ğ ını,  E-finans kapsamında de ğ erlendirilen hizmetlerden işletmelerce kullanılan en yaygın türünün tespiti,  Etkinlik ve maliyet avantajlarının ortaya konulması,  Kullanılma / kullanılmama nedenlerini ortaya koymaktır.

11 Karaman KOBİ’lerinde Bir Araştırma  Araştırma kapsamında Karaman ilinde faaliyetlerini yürüten 81 KOB İ ’ye ulaşılmış, bu işletmelerden elektronik tabanlı finans uygulamalarını aktif olarak kullanan 52 KOB İ tespit edilmiştir.  E-finans hizmetlerinden yararlandı ğ ını ifade eden 52 KOB İ ’ye ayrıntılı e-finans kullanım düzeyi anketi uygulanmıştır.

12 Karaman KOBİ’lerinde Bir Araştırma Araştırmanın yanıt aradı ğ ı soruları şu şekilde sıralayabiliriz: İ şletmeler tarafından e-finans hizmetleri kullanılmakta mıdır? E-finans kapsamında de ğ erlendirilen hizmetlerden İ şletmelerce kullanılan en yaygın türü hangisidir? E-finans kapsamında de ğ erlendirilen hizmet kullanımı işletmenin faaliyet gösterdi ğ i sektöre göre farklılık gösterir mi? E-finans hizmetlerinin maliyet avantajı sektörlere göre farklılık gösterir mi?

13 Karaman KOBİ’lerinde Bir Araştırma Araştırmanın Yöntemi  Anket çoktan seçmeli soruların yanı sıra e-finans uygulamalarına yönelik likert ölçe ğ ine göre yapılandırılmış yargılardan oluşmaktadır. Birinci bölümde e-finansın kullanım düzeyi algısı, işletme sektörü, maliyet avantajına yönelik sorular yöneltilmiştir. Anketin ikinci bölümünde e-finansın olası faydaları üzerine yargılar, risk düzeyi tespitine yönelik yargılar ve kullanılma/kullanılmama nedenlerine yönelik 27 soru yer almaktadır. İ kinci bölümdeki sorular; “1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde 5 düzeyde sınıflandırılmıştır.

14 Karaman KOBİ’lerinde Bir Araştırma Araştırmanın Yöntemi  Verilerin analiz edilmesinde SPSS 16.0 paket programından yararlanılmıştır.  Araştırmada, araştırmanın amacına uygun olarak veriler üzerinde frekans, yüzde ve t-testi analizleri yapılmıştır. Ayrıca uygulanan anketin güvenilirli ğ i Cronbach alfa ( α ) katsayısı kullanılarak ölçülmüştür.

15 Karaman KOBİ’lerinde Bir Araştırma Likert ölçekli soruların yanıtları Cronbach alfa ( α ) katsayısı kullanılarak ölçülmüştür. Cronbach alfa ( α ) de ğ erlerinin 1’e yakınlı ğ ı güvenilirlik düzeyini yansıtmaktadır.

16 Karaman KOBİ’lerinde Bir Araştırma Araştırmanın Bulguları  Karaman il sınırlarında faaliyetlerini yürüten KOB İ tanımına uyan 81 işletmeye ulaşılmış, bu işletmelerin %53’ünün aktif olarak e-finans hizmetlerinden yararlandıkları ve internet tabanlı teknolojilere aşina oldukları görülmüştür.

17 Karaman KOBİ’lerinde Bir Araştırma E-finans hizmetlerinden yararlandı ğ ını ifade eden 52 KOB İ ’den %23,3’ünün gıda sektöründe, %14’ünün tarım makineleri imalatında, %11,6’sının ayrı ayrı tekstil ve petrol ürünleri sektöründe, %9,3’ünün ayrı ayrı imalat ve inşaat sektöründe, %7’sinin plastik imalatı sektöründe, %4,7’sinin ise ayrı ayrı orman, çimento ve kâ ğ ıt imalatı sektörlerinde faaliyet yürüttükleri görülmektedir.

18 Karaman KOBİ’lerinde Bir Araştırma Araştırmanın Bulguları Ayrıntılı anket özellikle e-finans hizmetlerinden yararlanan işletmelere uygulanmış ve işletmeler açısından bu hizmetlerden gerekti ğ i ölçüde faydalanılıp, faydalanılmadı ğ ı sorulmuştur. İ nternet tabanlı uygulamaları kullanan işletmelerin %65,1’i e-finans uygulamalarından yeterince yararlandıklarını, %34,9’luk kısmı ise bu hizmetlerden olması gerekti ğ i gibi yararlanmadıklarını ifade etmişlerdir.

19 Karaman KOBİ’lerinde Bir Araştırma Araştırmanın Bulguları İ şletmeler tarafından en yo ğ un şekilde kullanılan e-finans hizmetinin internet bankacılı ğ ı ve fatura işlemleri oldu ğ u görülmektedir. E-finans hizmetlerinden yararlanan işletmelerin yaklaşık olarak yarısının bu hizmetlerden yararlandıkları görülmektedir.

20 Karaman KOBİ’lerinde Bir Araştırma Araştırmanın Bulguları E-finans işlemlerini kullanan işletmelerin %90.7 si klasik yöntemlere oranla maliyet avantajının %10’ un üzerinde oldu ğ unu belirtmiştir. Bu maliyet avantajının araştırmaya katılan işletmelerin %20,9’una göre %11- %25 arasında, %27,9’una göre %26-%50 arasında de ğ işti ğ i belirtilmektedir.

21 Karaman KOBİ’lerinde Bir Araştırma

22 Araştırmanın Bulguları İ şletmeler tarafından e-finans uygulamalarında kabul edilen en büyük risk faktörleri “Sunucu Tarafından Spekülasyon Amaçlı Bilgilendirme Yapılması” ( X = 3,55), “Erişilen Sistemlerde Güvenlik Açıklarının Bulunma İ htimali Olması” ( X = 3,53) ve “Sunucu Sistemlerinin Yeterli Kullanım Kolaylı ğ ına Sahip Olmaması” ( X = 3,51) olarak gerçekleşmiştir.

23 Karaman KOBİ’lerinde Bir Araştırma Araştırmanın Bulguları Aktif e-finans hizmetleri kullanıcılarının bu uygulamalardan yeterince yararlanmama veya kullanım isteksizli ğ i de ğ erlendirildi ğ in de yeterince kullanılmama sebepleri arasında en yüksek katılım düzeyinin ( X = 3,27) ile “ İ şlem Sonucu Somut Resmi Bir Kayıt(Çıktı) İ stiyorum” şeklindeki geleneksel yöntemlere ba ğ lılık oldu ğ u görülmektedir.

24 Karaman KOBİ’lerinde Bir Araştırma Araştırmanın Bulguları Çalışmamızda sektörler arası e-finans uygulamalarının geleneksel yöntemlere oranla maliyet avantajı sa ğ layıp sa ğ lamadı ğ ını ölçmek amacıyla Oneway Anova- Tamhane’s T2 testi yapılmış ve sektörler arasında elde edilen maliyet avantajları arasında anlamlı bir fark olmadı ğ ı tespit edilmiştir.

25 Karaman KOBİ’lerinde Bir Araştırma Araştırmanın Bulguları Yine faktörlerin kullanılan e-finans hizmetinin yararları ile ilgili olarak yöneltilen yargılar tek tek Oneway Anova- Tamhane’s T2 testine tabi tutulmuş genel itibari ile Tablo 10’da tespit edilen Orman ürünleri ve Çimento sektörleri arasındaki farklılık dışında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

26 SONUÇ  Çalışma kapsamında ulaşılan sonuçlara göre KOB İ ’lerin finansal konularda internet üzerinden yapılan işlemlere yeterince güven duymadı ğ ı, bu sorunun kayna ğ ında ise hizmet sunucularına olan güvensizli ğ in oldu ğ u görülmektedir.  Özellikle güvenlikle ilgili sorunlar ve sistem açıklarından oluşabilecek risklerin kendilerini zarara u ğ ratma ihtimali e-finansın aktif kullanıcılar tarafından yeterince tercih edilmeme nedenleri arasında gösterilmektedir. Bunun yanı sıra kullanıcıların geleneksel yöntemlere olan ba ğ lılı ğ ı ve yüz yüze iş yapma iste ğ i dikkat çekmektedir.  Çalışma sonucu elde edilen sonuçlara göre; e-finans hizmet sunucularının KOB İ ’lere yönelik çalışmalarını yo ğ unlaştırmaları, onların çekincelerine karşı tatminkâr çözüm önerileri getirmeleri gerekirken KOB İ ’lerin ise sahip oldukları teknolojik imkânları kullanmada daha istekli davranmaları, her iki tarafın da bilgi teknolojisi yeniliklerinden daha çok kazanım elde etmelerini sa ğ layacaktır.

27 Dinlediğiniz için teşekkürler…


"KOBİ’lerde Elektronik Finans Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma Öğr. Gör.Oğuzhan AYTAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları