Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI III

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI III"— Sunum transkripti:

1 İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI III

2 B 1) Sir Percivale Pott, 1776 yılında baca temizleyicilerinde meslek hastalığı olarak hangi kanser türünü tarif etmiştir? A) Lenf Kanseri B) Skrotum kanseri C) Akciğer kanseri D) Cilt kanseri

3 C 2) Aşağıdakilerden hangisi çağdaş iş sağlığı ve güvenliğinin temel ilkelerinden birisi değildir? A) İş sağlığı güvenliği alanında politikalar oluşturulmalı, bütün sosyal ortakların bu politikaların oluşturulması, uygulanması ve yeniden gözden geçirilmesine katılımı sağlanmalıdır B) Bütün çalışanların, insan haysiyetine uygun çalışma şartlarında, kendini geliştirebileceği ve toplum için fayda sağlayabileceği, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı vardır C) İş sağlığı güvenliği faaliyetleri kuramsal bir konudur ve yeni eğitim programları ile desteklenmesine gerek yoktur D) İş sağlığı güvenliği politikalarının temel ve öncelikli amacı, önleme ve koruma olmalıdır

4 A 3) İş sağlığı ve güvenliği açısından işyerleri kaç tehlike sınıfına ayrılır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

5 C 4) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
A) Ülkemizde meslek hastalıkları çok sık tanısı konan bir iş sağlığı sorundur B) Ülkemizde her hastanede çok kolayca meslek hastalığı tanısı konabilir C) Ülkemizde en sık tanı konan meslek hastalıkları grubu pnömokonyozlardır D) Ülkemizde her yıl bildirilen iş kazası sayısı meslek hastalığından daha azdır

6 Türkiye - SGK İstatistikleri (2009)
İşyeri sayısı – İşyerlerinin %99.7’si KOBİ (1-250 işçi)’dir. İşçilerin %83.8’i KOBİ (1-250 işçi)’lerde çalışmaktadır. İş kazalarının % 83’ü KOBİ’lerde olmaktadır. İş kazası sayısı – Ölümlü iş kazası ve MH sayısı – 1171 Meslek hastalığından ölüm tespit edilmemiştir.

7 Meslek Hastalıkları Sayılarının Dağılımı (2000-2009)

8 İş Kazası Sayılarının Dağılımı / 100.000

9 C 5) Türkiye’de ulusal iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşması amacıyla devlet tarafından koyulan hedefler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bir anlatımdır? A) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemeleri çağdaş bir temele oturtmak B) İş kazaları ve meslek hastalıkları vakalarının minimum düzeye indirilmesi C) Serbest piyasa şartlarında eşitlik sağlanması D) İş sağlığı hizmetlerini güncel teknolojilere cevap verecek yeterliliğe ulaştırmak

10 A 6) Tüzükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Tüzükler hazırlanmadan önce Yargıtay onayından geçer B)Kanuna aykırı tüzüğün iptal davası idari yargıda açılır C)Kanunun uygulamasını açıklayan hukuki kaynaklardır D)Normlar hiyerarşisinde tüzük, kanunlardan alt sırada yer alır

11 Pozitif Hukuk Bağlamında Normlar Hiyerarşisi
ANAYASA YASA YASA HÜKMÜNDE KARARNAME TÜZÜK YÖNETMELİK GENELGE YÖNERGE

12 Tüzük Bakanlar kurulu yasaların uygulamasını göstermek ya da kanunla emredilen işleri belirtmek üzere kanuna aykırı olmamak ve Danıştay’ın incelemesinden geçirilmek koşuluyla tüzükler çıkarabilir. Bir hükümet tasarrufu olan tüzük Cumhurbaşkanınca imzalanır ve Resmi Gazetede yayınlanır.

13 Yönetmelik Anayasamızın 124. maddesi uyarınca yönetmelik Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından görev alanlarıyla ilgili kanunların ve tüzüklerin uygulamasını sağlamak maksadıyla çıkarılan hukuksal düzenlemelerdir. Yönetmelikler kanun ve tüzüklere aykırı olamazlar, hangi yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanacağı kanunla belirtilir.

14 D 7) Aşağıdakilerden hangisi işverenin, iş kazası sonucunda karşılaştığı doğrudan maliyetlerden biridir? A) Kaza nedeniyle üretimdeki gecikmeler neticesinde, ürünlerin zamanında teslim edilememesinden kaynaklanan kayıplar B) Adli makam ve yetkililerce yapılan inceleme ve soruşturmaların maliyeti C) Kazaya uğrayan işçilerin yeniden işbaşı yapmalarından sonra verimlerinin düşmesinden kaynaklanan kayıplar D) Doktor, ilaç, tedavi ve bakım masrafları

15 A 8) İhbar tazminatının hesaplanmasında hangi ücret dikkate alınır?
A) İşçinin son brüt ve giydirilmiş ücreti B) İşçinin son net ve çıplak ücreti C) İşçinin son brüt ve çıplak ücreti D) İşçinin son net ve giydirilmiş ücreti

16 Madde 17-Süreli fesih - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

17 Madde 17-Süreli fesih c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

18 Bu maddeye göre ödenecek tazminatlarla bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. Giydirilmiş Ücret İşçilere nakden ödenen çıplak ücrete, süreklilik gösteren, iş karşılığında para ya da ayni olarak oluşan, yemek, yakacak elbise vb. ödemelerin, ödenen primlerin, ikramiyelerin eklenmesiyle bulunan ücret.

19 B 9) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan işveren kusurunun cezai yönden yaptırımları aşağıdaki mevzuatlardan hangisinde yer alır? A) Genel Sağlık Sigortası Kanunu B) Ceza Kanunu C) İş Kanunu D) Ticaret Kanunu

20 B 10) Kötü niyet tazminatı bakımından hangisi doğrudur?
A) İşçi tarafından fesih hakkının kötüye kullanılması durumunda işçi tarafından işverene ödenmesi gereken bir tazminattır B) İşveren tarafından fesih hakkının kötüye kullanılması durumunda işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken bir tazminattır. C) Kötü niyet tazminatının tutarı ihbar tazminatının dört katı tutarındadır. D) İş güvencesinden yararlanan işçiler de kötü niyet tazminatı talebinde bulunabilirler.

21 Madde 17-Süreli fesih İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18: Feshin geçerli sebebe dayandırılması 19: Fesih bildirimini yazılı ve sebebe dayalı yapma 20:Fesih bildirimine itiraz ve usulü  21 : Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları madde hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz

22 Madde 17-Süreli fesih 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir.

23 D 11) İş güvenliği kurallarına aykırı yapılan hizmet akitlerinin hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) Hizmet akdinin uygulanmaya devam etmesi B) Hizmet akdinin bildirimli feshi C) Hizmet akdinin tarafların anlaşmasıyla sona ermesi D) Hizmet akdinin geçersizliği

24 C 12) Fazla çalışma bakımından aşağıdakilerden hangisi söylenirse doğru olur? A) İşçiye günlük ücreti %25 arttırılarak ödenmelidir B) İşçiye saat başına düşen ücreti %25 arttırılarak ödenmelidir. C) İşçiye saat başına düşen ücreti %50 arttırılarak ödenmelidir. D) İşçiye aylık ücreti %50 arttırılarak ödenmelidir.

25 Madde 41 - Fazla çalışma ücreti
Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

26 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

27 Fazla Sürelerle Çalışma
Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.

28 Ücret yerine serbest zaman kullanma
Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.

29 Madde 63 - Çalışma süresi Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir.

30 A 13) Kadın işçiler ile ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? A) Doğumdan önce ve sonra sekiz haftalık sürede çalıştırılmaları kadın işçinin onayı ve doktor sağlık raporu ibraz etmeleri halinde mümkündür B) Kadın işçi sağlığının el vermesi ve doktor onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalıştırılabilir C) Kadın işçinin sağlığı yaptığı işi yapmaya uygun olmadığı sağlık raporu ile belgelenirse, işveren işçinin sağlığına uygun bir iş vermekle yükümlüdür D) İşveren sekiz haftalık sürenin sonunda, kadın işçinin talep etmesi halinde altı aylık ücretsiz izin vermek zorundadır

31 Madde 74 - Analık halinde çalışma ve süt izni
Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir.

32 Madde 74 - Analık halinde çalışma ve süt izni
Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz. İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir.

33 B 14) İşyerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulu’nun toplanma ve karar almaları açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kurulun gündemine konu önermek ancak kurula seçilmiş olan işçiler için mümkündür B) Kurulun toplanması için, başkanın onayı ile sekreter tarafından üyelere en az 48 saat önceden haber verilmesi gerekir C) İşveren veya işveren vekilinin katılamadığı zamanlarda toplantı yapılamaz D) Toplantı çağrısının yazılı ve imza karşılığı yapılması zorunludur

34 Madde 8 - Çalışma Usulleri
Kurullar en az ayda bir kere toplanır. Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir. Ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerekir.

35 Madde 8 - Çalışma Usulleri
c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından kendisinin sağlığını bozacak ve vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. Kurul, aynı gün acilen toplanarak kararını verir, bu durumu tutanakla tespit eder ve karar işçiye yazılı olarak bildirilir.

36 Madde 8 - Çalışma Usulleri
e) Kurul, üyelerin çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir.

37 C 15) 4857 sayılı İş Kanununun 69.maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan gece dönemini tamamlayan saatler nelerdir? A) B) C) D)

38 Madde 69 - Gece süresi ve gece çalışmaları
Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir.

39 D 16) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile ilgili olarak yukarıdaki önermelerden hangisi / hangileri yanlıştır? l-ILO sözleşmeleri, üye ülkelerin yaşama organlarındaki onaylarıyla birlikte, ön gördükleri koşullarının uygulanması konusunda bağlayıcı hükümler içermektedir. ll-ILO Tavsiye Kararları, politika geliştirme, yasama ve uygulama kanunlarında rehberlik görevi görmektedir. lll-Türkiye, ILO kurulduğu andan itibaren ilk üye olan ülkeler arasındadır. lV-Birleşmiş Milletler üyeleri içinde yalnızca ILO, üçlü bir yapıya sahiptir. A) l -ll B) l- lV C) l-ll-lV D) Yalnız lll

40 D 17) İSGÜM bölge laboratuvarının bulunmadığı il aşağıdakilerden hangisidir? A) İzmir B) Zonguldak C) İstanbul D) Antalya

41 İSGÜM Laboratuarları http://www.isgum.gov.tr/Default.aspx?lnk=157
Zonguldak Lab. Adana Lab. İstanbul Lab. İzmir Lab. Kayseri Lab.

42 B 18) ILO’nun “İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşmesi” hangisidir? A) 138 sayılı sözleşme B) 155 sayılı sözleşme C) 161 sayılı sözleşme D) sayılı sözleşme

43 Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 sayılı Sözleşme
İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşme-(Temel Sözleşme), İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme, İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme ,

44 C 19) İş kazası ve meslek hastalığı arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) İş kazası sonucunda çalışana parasal yardım yapılırken meslek hastalığı sonucunda sadece sağlık yardımı yapılması B) İş kazası kişisel koşullara bağlı olarak çıkarken meslek hastalığının çevresel koşullara bağlı olarak çıkması C) Meslek hastalığının tekrarlanan sebeplerle ortaya çıkmasına rağmen iş kazasının aniden ortaya çıkması D) İş kazası önlenebilir olmakla birlikte meslek hastalığının önlenemez olması.

45 B 20) 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren bir işyerinde İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi oluşturulması gerekliliğine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İşyeri “çok tehlikeli “ sınıfta yer almalıdır B) İşyerinde 50 ve daha fazla işçi çalışmalıdır C) İşyerinde yapılan işler sanayiden sayılmalıdır D) İşyerinde parlayıcı-patlayıcı madde üretilmelidir

46 Madde 81 (Değişik: 15/5/2008-5763/4 md)
İşverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre;

47 Madde 81. a) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla,
b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle, c) Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle, yükümlüdürler

48 D 21) İşyeri hekimliği sertifika eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması, sınav komisyonunun teşekkülü ve sınavın yapılış şekli ile ilgili usul ve esaslar, İşyeri Hekimliği Eğitim Komisyonu tarafından belirlenir. Eğitimin süresi, teorik ve pratik olarak kaç saatten az olmamalıdır? A)170 B) 180 C)200 D)220

49 A 22) Bir işyeri hekimi, çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 100 işçi çalışan işyerinde, ayda en az ne kadar süre ile hizmet vermek zorundadır? A) 24 saat + 10 dakika B) 20 saat C) 18 saat 28 dakika D) 12 saat 4 dakika

50 MADDE 18 –İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 20 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 30 dakika. 100 x 30 dk =3.000 dk/yıl =250 dk /ay Aylık ilave süre = 4 saat + 10 dk Sağlık gözetimi 20 saat İlave süre 4 saat + 10 dk Toplam aylık süre saat + 10 dk

51 A 23) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği yönetimine düşen görevlerden biri değildir? A) İşveren-işçi uyumunu sağlamak B) Riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek ve riski kontrol altına almak C) Tehlikeleri tanımlamak D) Her tehlike için riskin boyutunu tahmin etmek ve saptamak

52 C 24) Aşağıdaki ifadelerden hangisi OHSAS İSG Yönetim Sistemi çerçevesinde“ önleyici faaliyet” i tanımlamaktadır? A) Kuruluşun ulaşmak için belirlediği, İSG performansı cinsinden İSG’nin amacı B) Kuruluşun üst yönetimi tarafından resmen ifade edildiği şekliyle, kuruluşun İSG performansına ilişkin genel niyetleri ve yönü C) Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem D) Bir tehlikenin varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme prosesi

53 3.5-Tehlike: Bir tehlikenin (madde3.4 ) varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme prosesi 3.9-Hedefler Kuruluşun kendisi için başarmak üzere koyduğu İSG performansı türünden amaçlar.

54 3.2-Tetkik Faaliyet veya faaliyetlerle bağlantılı sonuçların, planlanan düzenlemelere uygunluğu ve bu düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını, kuruluş politikasını ve hedeflerini (madde 3.9) gerçekleştirmek için uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan sistematik inceleme.

55 3.8-Uygunsuzluk Doğrudan ya da dolaylı olarak yaralanma, hastalık, malın hasar görmesi, işyerinin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek; yönetim sistemi performansından, kanunlardan, prosedürlerden, uygulamalardan ve çalışma standartlarından veya benzerlerinden herhangi bir sapma.

56 D 25) Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı Güvenliği Kurulunun görevleri arasında yer almaz? A) İş yerlerinde acil durumlar ile ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek B) Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini ve uygulamalarını kontrol etmek C) İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iş yönetmelik taslağı hazırlamakla D) Alınan kararları Bakanlığa bildirmek

57 B 26) “Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkardığı zarar, hasar veya yaralanmanın şiddetinin bileşimini ifade eden kavrama ……. denir. “ cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Tehlike B) Risk C) Kaza D) Olay

58 D 27) Aşağıdakilerden hangisi risk algılamayı etkileyen faktörlerdendir? A) Korkutuculuk düzeyi B) Anlaşılabilirlik düzeyi C) Etkilenecek kişi sayısı D) Hepsi

59 C 28) Risk matrisinde kırmızı renkte olan risk hangi risk gurubuna girmektedir? A) Dikkate değer risk B) Kabul edilebilir risk C) Kabul edilemez risk D) Öngörülen risk

60 A 29) Bir tepe olayın gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi için alınması gereken önlemleri ayrıntılı bir şekilde analiz eden metot aşağıdakilerden hangisidir? A) FTA B) ETA C) HAZOP D) FINE - KINNEY

61 Hata Ağacı (FTA): Olmaması istenen tepe olay saptanıp, bu olaya neden olabilecek tüm faktörlerin analizi Fine –Kinney : İhtimal x Frekans x Sonuçların derecesi TEHLİKE VE ÇALIŞILABİLİRLİK (HAZOP): Multi disipliner bir tim tarafından,kaza odaklarının saptanması,analizleri ve ortadan kaldırılmaları için uygulanır.

62 KAZA SONUÇ ANALİZİ (EVENT TREE ANALYSIS) ETA
Her hangi bir tehlikeli olayın yaratabileceği çeşitli senaryolar analiz edilir Analiz edilecek sistemin iyi belirtilip sınırlarının çizilmesi gerekir İdeal olarak birden fazla proses ve koruma sistemlerinin olduğu tesislerde kullanılır Kazaların sıklığı ve/veya olasılıkları sayısal olarak belirlenebilir

63 HAZOP Bir sistemde veya proseste,ham maddelerin
(raw materials),ara maddelerin intermediates), mamul maddelerin (finished products) ve enerji,su havalandırma gibi destekleyici sistem veya maddelerin akısını analiz eder. Belirli kılavuz kelimeler kullanarak yapılan sistemli bir beyin fırtınası çalışmasıdır. Çalışmaya katılanlara,belli bir yapıda sorular sorulup,bu olayların olması veya olmaması halinde ne gibi sonuçların ortaya çıkacağı sorulur.

64 B 30) Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları olarak tanımlanan özel olarak yiyecek ve içecek endüstrileri için geliştirilmiş olan metot aşağıdakilerden hangisidir? A)HAZOP B)HACCP C)ETA D)FTA

65 HACCP, (Hazard Analysis and Critical Control Points)
Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları İlk olarak ’da NASA Tarafından astronotlar için güvenli gıda üretmek amacıyla ortaya çıkan HACCP’in daha sonra 1963 yılında Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ve CAC (Codecs Allimentarius Commission) tarafından prensipleri yayınlanmıştır.

66 C 31) Çalışma ortamı gözetimi uygulaması bakımından yanlış olan ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) Çalışma ortamında yapılan ölçümlerde elde edilen sonuçlar hakkında çalışanlara bilgi verilmesi gerekir B) Çalışma ortamında ölçüm yapılması ile o ortamdaki kişilerin hepsinin etkilenme durumu hakkında bilgi edinilir. C) Biyolojik değerlendirme yapılması ortam ölçümü yapılmasına göre daha kolay ve daha ucuz bir yaklaşımdır D) Çalışma ortamı değerlendirilmesinde elde edilen bulguların düzenli olarak kaydedilmesi bilimsel çalışmalar için uygun bilgi kaynağıdır

67 A 32) Pamuk, keten ve kendir tozlarının sebep olduğu, bu nedenle en çok tekstil işçilerinde gözlenen, akut ve kronik formları bulunan akciğer hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bisinozis B) Asbestozis C) Amfizem D) Siderozis

68 B 33) İşyeri sağlık birimlerinde çalışmalar sırasında en çok karşılaşılan sağlık sorunları hangisidir? A) Kalp damar hastalıkları B) Üst solunum yolu enfeksiyonları C) İşitme kaybına yol açan hastalıklar D) Kanserler

69 C 34) Aşağıdaki işlemlerden hangisi sağlık gözetimi kapsamında değildir? A) İşe giriş muayenesi B) Uzun süre işten uzak kalma durumlarında işçinin sağlık durumunun yeniden değerlendirilmesi C) Ortamda termal konfor ölçümü D) İşçilerde biyolojik etkenin kan tahlili ile aranması

70 B 35) Kulak koruyucularının kullanım zorunluluğu, aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde başlamaktadır? A) Gürültü düzeyi 80 db(A) yı aştığında B) Gürültü düzeyi 85 db(A) ya ulaştığında C) Gürültü düzeyi 90 db(A) ya ulaştığında D) Gürültü düzeyi 80 db(A) ya ulaştığında

71 D 36) İşyerlerinde sağlığı tehdit eden tehlikeleri kaynağında kontrol etmek amacıyla kullanılan “ikame” yöntemini aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi tanımlar? A) Tehlike arz eden yöntem yerine tehlikesiz yöntemi kullanmak B) Tehlikeli maddeyi kullanmak zorunlu ise düşük miktarlarda kullanmak C) İşlemin kapalı sistemle yapılması böylece oluşan tehlikenin ortama dağılmasını önlemek D) Tehlikeli madde yerine daha az tehlikeli olan başka bir madde kullanmak

72 D 37) İş hijyeni çalışmalarında insan sağlığını bozan, işyerlerinde huzursuzluğa neden olan stres etmenleri için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? A) Saptama B) Kontrol etme C) Değerlendirme D) Hepsi

73 A 38) Meydana gelen toz, gaz, buhar vb.nin işyerine yayılmasını önlemek için aşağıdaki önlemlerden hangisi işçilere yarardan çok zarar verir? A) Tavana konan emici sistemlerle ve genel havalandırma yapılarak etkeni çalışma ortamından uzaklaştırmak B) Tehlikeli üretim yapılan işi, diğerlerinden ayırmak (tecrit etmek) C) Tehlikeli üretim yapılan makine ve tesisatı tamamen kapalı duruma getirmek D) Etkenle kirlenmiş havayı kaynağından emerek çalışma ortamından uzaklaştırmak

74 C 39) Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel hijyen kurallarına uygun olmayan ortamlarda ve yeterli önlem alınmadan çalışılması durumunda benzen’in neden olacağı hastalıktır? A) Omurilik kanseri B) Tifüs C) Kan kanseri D) Kalp yetmezliği

75 B 40) Normal şartlarda işyerinin tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır? A) 2,5 B) 3 C) 3,5 D) 4

76 C 41) Aşağıdakilerden hangisi gürültüden ileri gelen işitme kayıplarına etki eden faktörlerden değildir? A) Gürültüden etkilenme süresi B) Sesin frekansı C) Ortamın ısısı D) Gürültüye karşı kişisel duyarlılık

77 B 42) Bir işyerinde termal konfor şartlarının sağlanması, aşağıda verilen hususlardan hangisi için geçerlidir? A) Meslek hastalığının artması B) İş veriminin artması C) işe devamsızlığın artması D) iş Kazalarının artması

78 A 43) Basınç değişikliği nedeniyle görülen akut hadiseler dışındaki hadiselerde yükümlülük süresi nedir? A) 10 yıl B) 5 yıl C) 3 gün D) 6 ay

79

80 D 44) İş yerinde işçiler titreşim frekansı aralıkları kaç hz olan titreşimi algılar? A) 200 hz ile hz B) 500 hz ile hz C) hz ile hz D) 1 hz ile 1000 hz

81 B 45) Aşağıda belirtilenlerden hangisi iyonlaştırıcı radyasyonun etkilerinin izlenmesi için yapılması gereken sağlık gözetimi gerekliliklerindendir? I- İşe giriş muayenesi II- İşyeri ortamı ve bedende radyasyon ölçümü III – Portör muayenesi IV-Geç muayene (işten ayrıldıktan 3 yıl sonra ve daha sonraki her 5 yılda bir) A) I, II, III B) I, II, IV C) Yalnızca IV D) Hepsi

82 B 46) Gürültüden ileri gelen meslek hastalığı SSK Sağlık İşlemleri Tüzüğüne göre hangi meslek hastalığı grubundan sayılır? A) Kimyasal maddelerle olan meslek hastalığı B) Fiziki etkenlerle olan meslek hastalığı C) Mesleki deri hastalıkları D) Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları

83 D 47) 1- Müsaade edilen azami konsantrasyon,
dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması gereken limit değer, 3- 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı İfadeleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileriyle ifade edilir? A) MAC, TWA, STEL B) MAC, ppm, STEL C) TLV, MAC, ppm D) MAC, STEL, ppm

84 A 48) “Çok az miktarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelere ‘’ ne denir? A) Çok toksik madde B) Toksik madde C) Zararlı madde D) Mutajen madde

85 C 49) Parlayıcı gazlardan ……………. havadan hafif, …………….ise havadan ağırdır. A) LPG - Doğalgaz B) Benzen - LPG C) Doğalgaz - LPG D) Doğalgaz- metan

86 D 50) Yüksek ateş, baş ve ekstremitelerde ağrı, boğazda hiperemi ve terleme ile dikkati çeken metal dumanı humması aşağıdakilerden hangi kimyasal maruziyet sonucu oluşur? A)KURŞUN B)KROM C)ALÜMİNYUM D)DEMİR

87 C 51) Karbonmonoksit ve karbondioksit etkilemesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Karbonmonoksit kandaki hemoglobin ile tepkimeye girerek birleşir. B) Karbondioksit boğucu bir gazdır. C) Karbondioksit yanıcı bir gazdır. D) Karbonmonoksit zehirli bir gazdır.

88 B 52) Alerjik bünyesi olanların irritan ve allerjen kimyasalların sıklıkla kullanıldığı işlerde çalışmaması ve bağışıklık durumunda bozukluk olanların biyolojik risklerin yoğun olduğu iş kollarında çalışmaması gibi uygulamalar hangi iş sağlığı uygulamasına örnek olarak verilebilir? A) Aralıklı kontrol muayenesi B) Uygun işe yerleştirme C) İşyeri sağlık risklerinin kontrolü D) Ergonomik uygulamalar

89 B 53) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlere maruz kalan işçilere verilecek eğitimler için doğru değildir? A) Karşılaşılabileceği sağlık risklerini içermelidir B) Eğitim, biyolojik etkenle temas söz konusu olan çalışmalara başlandığı ay içinde verilecektir C) Yeni veya değişen risklere göre eğitim içeriği yenilenecektir D) Bulaşmaya neden olacak herhangi bir olay anında ve olayların önlenmesinde işçilerce yapılması gerekenler eğitim içeriğinde yer alacaktır

90 Madde 11 - İşçilerin Eğitimi ve Bilgilendirilmesi
b) Eğitim; 1) Biyolojik etkenlerle temasın söz konusu olduğu çalışmalara başlanmadan önce verilecek, 2) Yeni veya değişen risklere göre uyarlanacak, 3) Gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanacaktır.

91 D 54) 4. Grup biyolojik etkenlere neden olacak maddelerin ilk kez kullanımında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına işin başlamasından önce kaç gün içinde bildirimde bulunulmalıdır? A) 3 gün B) 15 gün C) 20 gün D) 30 gün

92 Madde 15 –Bakanlığa Bildirim
İşverenler aşağıdaki konularda Bakanlığa bildirimde bulunmakla yükümlüdürler: Aşağıda belirtilen biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında ön bildirimde bulunulur; 1) Grup 2 biyolojik etkenler. 2) Grup 3 biyolojik etkenler. 3) Grup 4 biyolojik etkenler. Bu bildirim işin başlamasından en az 30 gün önce yapılır.

93 B 55) Hangi grup biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında Bakanlığa ön bildirimde bulunulur? A) 1 – 2 – 3 B) 2 – 3 – 4 C) 3 – 4 D) 1 – 2 – 3 – 4

94 A 56) Aşağıdakilerden hangisi tükenmişlik sendromunun belirtilerinden sayılamaz? A) Akıl sağlığında bozulma B) Enerji kaybı C) Motivasyon eksikliği D) Diğer çalışanlara karşı negatif tutum

95 A 57) Hangi işi yaparken belden yaralanma veya rahatsızlanma riski en düşüktür? A) Belimizi ve sırtımızı eğip bükmeden, dizlerimizi bükerek ve dengeli olarak hafif yükleri kaldırmak B) Uzun süre kollarımızı başımız üzeri seviyeye uzatarak iş yapmak C) Uzun süre, hareketsiz ve ara vermeden oturarak çalışmak D) Belden eğilerek bobin veya malzeme almak

96 C 58) Yüksek gerilim tesislerine ayrılan ve işletilen yerlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi yanlıştır? A) Küçük boyutlu elektrik gereçlerinden başka eşya konulmamalı B) Bu yerlerin kapısına giriş yasağını bildiren ikaz levhası asılmalı C) Buralarda çalışanlar, buralarda giyinip soyunmalı D) Kapıları kilitli tutulmalı ve ilgisiz kişilerin girmeleri önlenmeli

97 C 59)Yangın çıkmış yüksek bir binada yangın esnasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A) Bir odada tüm boşlukları kapatarak yere uzanıp beklemek B) Teras katına ya da balkona çıkmak C) Asansöre binmek D) Yangın merdivenini kullanmak

98 C 60) Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir tanımlamadır?
A) A sınıfı yangınlar katı madde yangınlarıdır. B) B sınıfı yangınlar için önemli olan örtme ve boğma ile hava ile temasın kesilmesidir. Karbondioksitli söndürücüler uygundur. C) C sınıfı yangınlarda doğrudan su kullanmak da olumlu sonuç verir. D) Yangınların sınıflandırması, kullanılacak söndürme sistemlerinin çeşidini belirlemek için yapılan bir işlemdir.

99 YANGIN TÜRLERİ A Tipi Yangınlar = Katı Madde Yangınları
Mesela; odun, kömür, kağıt, ot, kumaş vb. B Tipi Yangınlar = Sıvı Madde Yangınları Benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, solvent, katran vb. C Tipi Yangınlar = Gaz Yangınları Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı, doğalgaz ve hidrojen vb.

100 YANGIN TÜRLERİ D Tipi Yangınlar = Hafif Metal Yangınları
Alüminyum, magnezyum, titanyum, lityum, çinko, sodyum, ve potasyum vb. E Tipi Yangınlar = Elektrik Yangınları Bazı kaynaklar E tipi yangınları yangın türü olarak kabul etmemekte elektriğin yangın sebebi olduğunu belirtmektedirler.

101 B Türü Yangınlar C Türü Yangınlar Yanıcı sıvı maddeler yangınıdır.
Temel özellikleri korsuz, alevli yanmalarıdır. Bu tür yangınların temel söndürme prensibi boğma, Temel söndürme maddesi köpük ve BC tipi Kuru Kimyevi Tozdur. C Türü Yangınlar Yanıcı gaz maddeler yangınıdır. Temel özellikleri patlamadır. Temel söndürme prensibi boğma, Temel söndürme maddesi BC tipi Kuru Kimyevi tozdur.

102 B 61) Felaket senaryoları analizlerinde; aşağıdakilerin hangisinin dikkate alınmasına gerek yoktur? A) Riskin gerçekleşme sıklığı B) Tesisin verimliliği ve karlılığı c) Yaşanabilecek kaybın önemi ve şiddeti D) Riskin gerçekleşme zamanı

103 “Büyük Endüstriyel Kazaları Önleme Yönetmeliği” çerçevesinde acil eylem planları oluşturularak olası felaket durumundan geri dönüş planları içermesi istenmektedir. Felaket senaryoları ile çalışmak zaman alıcı bir çalışma olabilir, ancak bu analizlerde, Riskin gerçekleşme sıklığı, Yaşanabilecek kaybın önem ve şiddeti, Toplam kayıpların hesaplanması ve Riskin gerçekleşme zamanı konuları üzerinde durulmalıdır.

104 C 62) Aşağıdaki kazalardan hangisi iş kazası tanımı kapsamında değildir? A) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada B) Sigortalının işverence özel işi için görevlendirilmesi sırasında C) Sigortalının servis durağına gelişi sırasında D) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt verişi sırasında

105 B 63) İnşaat sektöründe en fazla ölüme yol açan iş kazası aşağıdakilerden hangisidir? A) Elektrik şoku B) Yüksekten düşme C) İş makinesi altında kalma D) Göçük altında kalma

106 D 64) İlkyardım Yönetmeliği’ne ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Temel ilkyardım eğitimi en az 40 saat olmalıdır B) Temel İlkyardım Eğitimi sertifikası alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerlidir. C) İşyeri Hekimliği sertifikası olan her hekim, sertifikalı ilkyardım eğitimi verebilir. D) Ağır ve tehlikeli işyerlerinde her 10 işçiden biri “Temel İlkyardım Eğitimi Sertifikası” almış olmalıdır.

107 A 65) İlgili mevzuat hükümlerine göre sigortalıların meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kaybı oranları tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastanelerden yanlış olanı hangisidir? A) Yatak sayısı 100 ve daha fazla olan bütün hastaneler B) Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri C) Sağlık Bakanlığı meslek hastalıkları hastaneleri D) Devlet üniversitesi hastaneleri

108 B 66) Olayın meydana geldiği tarihte geçerli bilimsel ve teknik kurallar gereğince alınacak tüm önlemlere rağmen iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesi durumuna ne denir? A) Kasıt B) Kaçınılmazlık C) Kusur D) İhmal

109 D 67) Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süre aşağıdakilerden hangisidir? A) Maruziyet süresi B) Kuluçka süresi C)İyileşme süresi D) Yükümlülük süresi

110 C 68) İşle ilgili hastalıklar için beklenen görülme sıklığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Her çalışan için 1- 4 hasta B) Her çalışan için 4-12 hasta C) Her 100 çalışan için 2-10 hasta D) Her 100 çalışan için hasta

111 B 69) Pnömokonyozun meslek hastalığı sayılabilmesi için, sigortalının, havasında pnömokonyoz yapacak yoğunluk ve nitelikte toz bulunan işyerlerinde toplam olarak en az ne kadar süre çalışmış olması şarttır? A) 1 yıl B) 3 yıl C) 5 yıl D) 7 yıl

112 A 70) Özellikle tekstil ve çırçır fabrika işçilerinde görülen meslek hastalığının adı nedir? A) Bisinozis B) Silikozis C) Siderozis D) Asbestosis

113 D 71) FEV1: % beklenen > % 80 FVC: % beklenen > % 80
FEV1/FVC > 0.7 Yukardaki solunum fonksiyon testi sonucu ile başvuran işçide hangi tipte solunum fonksiyon bozukluğu vardır? A) Obstrüktif B) Restriktif C) Obstrüktif + Restriktif (Mixed) D) Normal spirometri

114 B 72. Aşağıdakilerden hangisi non-ateromatöz iskemik kalp hastalığına sebep olur? A) Antimon B) Organik nitratlar C) Kurşun D) Krom

115 A 73) Burunda pis kokulu bir rinit, burun mukozasında ülserler ve burun septumunda perforasyon aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisine maruziyet sonucu meydana gelir? A) Krom B) Civa C) Nikel D) Demir

116 D 74) Mesleki cilt hastalıklarının tanısının konması ve hastalığın mesleki sebepli olup olmadığının araştırılması için; dermatit ile başvuran hastaya öncelikle ayrıntılı sorgulama yapılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu anamnezde sorulacak sorulardan biri değildir? A) İşe başlamadan önce herhangi bir deri hastalığı olup olmadığı sorulmalıdır. B) Temas ile lezyonların başlangıcı arasındaki sürenin uyumlu olup olmadığı sorulmalıdır. C) Yaptığı işi ayrıntılı olarak sorgulayarak irritan veya alerjik maddelere temas olup olmadığı sorulmalıdır. D) Lezyonun kaşıntılı olması mesleki etiyolojinin göstergesidir. Bu nedenle lezyonun kaşıntılı olup olmadığı sorulmalıdır.

117 B 75) Periyodik muayenesinde konuşma bozuklukları, kekemelik, fısıltılı konuşma güçlüğü, dil sürçmesi, ellerde titreme ve titrek yazı şeklinde el yazısında bozulmanın saptandığı işçide hangi kimyasal maddeye maruziyet düşünülebilir? A) Kurşun B) Civa C) Krom D) Alüminyum

118 A 76) Aşağıdaki etkenlerden hangisi akut böbrek yetmezliği açısından risk faktörü sayılmaz? A) Çok düşük sıcakta çalışma B) Organik solventler C) Organik fosforlu pestisitler D) Arsenik

119 C 77) Aşağıdakilerden hangisi salmonellozis ile ilgili olarak doğru değildir? A) Kuluçka süresi, 6 saatten 72 saate kadar uzayabilir (ortalama 18 saat) B) Rezervuarı domuz, küçükbaş, kümes ve ev hayvanları olabilir C) Korunma için yapılabilecek başlıca uygulama riskli personelin aşılanmasıdır D) Salmonellozis etkeni S.Typhimurium, S.Newport ve S.Enteritidis gibi salmonella türü bakterilerdir

120 D 78) Aşağıdakilerden hangisi şarbonun bulaşma yollarındandır?
A) Sağlam insanlara deride açılan giriş kapıları B) Şarbon sporlarının bulunduğu havanın solunması C) Sindirim sistemi D) Hepsi

121 D 79) Aşağıdakilerden hangisinde yer alan etkenlerin tamamı kanserojendir? A) Benzen – krom – civa B) Asbest – vinil klorür - amonyak C) Arsenik – demir tozu - kadmiyum D) Benzidin – iyonizan radyasyon - nikel

122 C 80) Aşağıdakilerden hangisi mesleki kas iskelet sistemi hastalığından korunmak için verilebilecek önerilerden değildir? A) Sürekli oturarak çalışmaktan kaçınılması B) Pozisyon değiştirerek değişik kasların çalıştırılması C) İtme ve çekme işlerinin tek elle yapılması D) Uzun süre çömelerek çalışmaktan kaçınılması

123 C 81) Parmaklarda vazomotor bozukluk oluşturup, sonuçta renk değişikliği ve beyazlaşma ile ortaya çıkan “Beyaz Parmak” veya “Ölü Parmak” adı verilen tabloyu ortaya çıkaran işyeri ortam faktörü aşağıdakilerden hangisidir? A) İyonlaştırıcı radyasyon B)Basınçlı Ortam C) Titreşim D) Soğuk Ortam

124 A 82) Aşağıdakilerden hangisi gürültü maruziyeti azaltma yöntemlerinden değildir? A) Gürültüye maruz kalanların odyogramlarını çekmek B) Maruziyet süresini ve gürültü düzeyini sınırlamak C) Mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan uygun iş ekipmanlarını seçmek. D) Yapıdan kaynaklanan gürültüyü, yalıtım ve benzeri yöntemlerle azaltmak.

125 D 83) Kulak için acı eşiği kaç desibeldir? A) 80 dB B) 85 dB
C) 95 dB D) 140 dB

126 B 84) Mesleki sinir sistemi hastalıklarına neden olan aşağıdaki nörotoksik maddelerden hangisi Alzheimer hastalığına neden olabilir? A) Civa B) Alüminyum C) Kurşun D) Barbitüratlar

127 A 85) Aşağıdakilerden hangisi solvent (uçucu) tipi bağımlılığa neden olan bir kimyasaldır? A) Toluen B) Benzen C) p-Diklorobenzen D) Hegzan

128 C 86) Kimyasal maddeler, ilaçlar ve toksinler tarafından oluşturulan hastalıkların araştırılması, eğitimi, önlenmesi ve tedavisi konularında faaliyet gösteren bilim dalı aşağıdaki tanımlardan hangisine uymaktadır? A) Adli toksikoloji B) Endüstriyel toksikoloji C) Klinik toksikoloji D Çevre toksikolojisi

129 D 87) İş yerlerinde çalışan kadınlar bir risk grubudur. Aşağıdakilerden hangisi kadınların risk grubu olarak kabul edilmesinin nedenlerinden biri değildir? A) Kadınlarda boy-omurga orantısının düşük olması nedeniyle diskopati görülme olasılığı yüksektir. B) Kadınlarda yağ miktarının fazla olması nedeniyle, toksik maddeler ve solventlerden etkilenim daha yüksektir. C) Hamile kadınlarda ergonomik yetersizlikler daha büyük önem kazanır. D) Kadınlar vücut bileşimindeki su miktarının fazla olması nedeniyle soğuğa dayanamazlar

130 B 88) Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri, yirmi dört saatlik zaman diliminde, kesintisiz kaç saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır? A) 16 saat B) 14 saat C) 12 saat D) 10 saat

131 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Madde 6 —Çalışma Süreleri ve Ara Dinlenme Süreleri Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuzbeş saatten fazla olamaz. Ancak, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada kırk saate kadar arttırılabilir. Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri, yirmidört saatlik zaman diliminde, kesintisiz ondört saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır.

132 D 89) Devlet tarafından özürlü çalıştıran firmalara sigorta prim ödemesinde destek sağlanmaktadır. Hangisi buna dahil değildir? A) Yasal yükümlülüğünden fazla çalıştıran işverenler B) Çalışma gücünün %80 inden fazlasını kaybetmiş özürlüleri çalıştıran işverenler. C) Çalıştırma yükümlülüğü olmadığı halde özürlü çalıştıran işverenler D) 50 ve üzeri çalışanı olan ve çalışan sayısının % 3 oranında özürlü çalıştıran işverenler

133 Madde 30 - Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu
Kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır

134 B 90) İşyerlerinde sağlığın geliştirmesi kavramı içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Sağlıklı beslenme kurallarına uyulması B) Hastalıkların zamanında ve etkili şekilde tedavisinin yapılması C) Düzenli egzersiz yapılması D) Bağımlılık yapan maddelerin kullanılmaması

135 D 91) Çalışanlar için beslenme programı belirlenirken dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Çok sıcak ortamlarda çalışanların bol sıvı içmeleri sağlanmalıdır B) Toplu beslenme hizmetleri çalışanları sosyal ve psikolojik yönden de tatmin etmelidir C) Soğuk ortamlarda çalışanlara sıcak içecekler, çorbalar verilmelidir D) Çalışanların günlük enerji ve besin ögeleri gereksinimlerinin dörtte üçü işyerinde karşılanmalıdır

136 B 92) Aşağıdakilerden hangisi etkin bir konuşma için gerekli ortamın şartlarıyla doğrudan ilgili değildir? A) Sesin ortama yayılımı B) Konuşma süresince dinleyicilerden gelecek tepkilere duyarlı olmak C) Dinleyiciler ile konuşmacı arasındaki mesafe D) Sunum araçlarının konuşmadan önce kontrol edilmesi (mikrofon, ses düzeyi..)

137 C 93) Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitimi özellikleri için yanlış bir ifadedir? A) Eğitimde aktif katılımda bulunmak isterler B) Eğitim, kendi konularıyla ilgiliyse motive olurlar C) Eğitimde farklı yöntemlerin uygulanmasını istemezler D) Eğitimin kendi konularıyla bağlantılı olmasını isterler

138 C 94) Etkili iletişimin en temel kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Empati kurmak B) Samimi olmak C) Dinlemek D) Eğitilenlerin ihtiyaçlarını bilmek

139 C 95) Bir akü fabrikasında 10 yıldır yapılan bir çalışmayla çalışan 800 işçiye ait kan kurşun düzeyleri ve ortamda yapılmış kurşun düzeyleri değerlendirilmiştir. Kurşuna daha fazla maruz kalan üretim bölümü işçilerinde kurşun zehirlenmesi binde 6, üretim dışındaki bölümlerde çalışan işçilerde ise binde 2 bulunmuştur. Kurşun zehirlenmesi sıklığının çalışma ortamında yüksek düzeyde bulunduğu bölümde çalışan işçilerde diğerlerine göre 3 kat fazla olduğunu gösteren bu değere ne ad verilir? A) Atfedilen risk B) İnsidans C) Rölatif risk D) Prevalans

140 RÖLATİF RİSK Etkenle karşılaşma boyutuna göre gruplar arasında incelenen hastalığa yakalanma risklerinin farklılığını belirtir Neden-sonuç ilişkisinin boyutunu sayısal olarak gösterir

141 ATFEDİLEN RİSK Etkenle karşılaşan ve karşılaşmayan grupların insidans hızları arasındaki farktır. Etiyolojik rolü araştırılan etken ortadan kaldırılabilirse zaman içinde insidansın ne olacağını belirtir. Ne kadar kişinin incelenen hastalıktan korunabileceğini gösterir.

142 C 96) Bir işyeri hekimi, ortalama işçi sayısı 300 olan işyerinde seri odyometriler yaptırarak işitme kaybı olan işçileri tespit etmektedir yılında 20 işçide Hz frekansında başlangıç aşamasında işitme kaybı varken, 2012 yılında bu sayının 30’a ulaştığı görülmüştür. Bu durumda 2012 yılında bu işyerindeki işitme kaybı prevalansı kaçtır? A) Binde 33 B) Binde 67 C) Binde D) Binde 167

143 İyileşme Ölüm İnsidans Prevalans 143

144 Prevalans Belirli bir zaman diliminde TOPLAM olgu sayısı x (k)
Bir işyerinde; Belirli bir zaman diliminde ilgi işyerinde çalışan risk altındaki toplumda MEVCUT olgularla meydana gelen YENİ olguların TOPLAMIDIR. Prevalans (*) formülü önce verildi. Belirli bir zaman diliminde TOPLAM olgu sayısı x (k) Aynı zaman dilimindeki ORTALAMA İŞÇİ SAYISI*

145 C 97) İşyeri hekimliğine ilişkin mevzuat kapsamında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenlerin mesleki bağımsızlıkları ve uyması gereken etik ilkeler bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Mesleki bilgilerini uygularken işverenden talimat alamazlar B) Mesleki bilgilerini uygularken işveren ve işçilerden mesleki anlamda bağımsız olarak çalışırlar C) Gerektiğinde yapılan sözleşmelere mesleki anlamda bağımsız çalışmayı kısıtlayabilecek şartlar konulabilir D) Hizmet sundukları kişilerle güven, gizlilik ve eşitliğe dayanan bir ilişki kurar ve ayrım gözetmeksizin tüm işçileri eşit olarak değerlendirirler

146 A 98) Aşağıdakilerden hangisi etik ilkelerden biri değildir?
A) Hesap sorma B) Nezaket ve saygı C) Saygınlık ve güven D) Dürüstlük ve tarafsızlık

147 D 99) İşyeri kayıtlarının işyeri hekimince değerlendirilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çalışanlara, işyeri hekimince tutulan sağlık kayıtlarının tümüne erişim izni verilmez B) Kayıtlardaki spot (tekil) verilere dayalı olarak zaman içinde olumsuz etkileri değerlendirilebilir C) İşyeri hekiminin, çalışanların sağlık kayıtları bakımından işveren karşısında sır saklama yükümlülüğü yoktur D) Üretimde kullanılacak kimyasalların MSDS irdelemeleri, İşyeri İSG Kurul Karar Defterine işlenir

148 C 100) Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde tutulması zorunlu ve form örneği verilmiş kayıtlardan birisidir? A) İşçilerce kullanılan içme suyu analiz raporları B) İş Sağlığı Güvenliği Kurul Karar Defteri C) Yıllık Değerlendirme Raporu D) İş kazası değerlendirme raporları

149 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ MADDE 16 – (1)
Yıllık değerlendirme raporu İSGB ve OSGB’ler, çalışma ortamının gözetimi ve sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder Ek-6’daki örneğine uygun yıllık değerlendirme raporu hazırlayarak işverene, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna ve yazılı ve elektronik ortamda Bakanlığa gönderirler.

150 YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

151 18 MAYIS 2013 TARİHLİ SINAVDA BAŞARILAR DİLERİZ


"İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI III" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları