Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE ÖN TEKLİFİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE ÖN TEKLİFİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 PROJE ÖN TEKLİFİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ
"DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU ile İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ" HİBE PROGRAMI EuropeAid/135743/ID/ACT/TR PROJE ÖN TEKLİFİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ Bu sunumun içeriğinden Konsorsiyum sorumlu olup, hiçbir şekilde AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

2 İlk Bölüm: Başvuru Sahipleri’nin proje hazırlamada izlemeleri gereken yöntem ve yaklaşımlar
İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Ön Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar

3 Proje Ön Teklifi Hazırlama Süreci
1 2 3 Başvuru Sahibi hibe rehberini inceler. Proje fikrinin hibe rehberi ile uygun olduğunun değerlendirmesini yapar. Hazırlık için proje fikrini analiz eder, mantıksal çerçeve belgesini hazırlar, faaliyet planını çıkarır ve bütçesini düzenler. Ancak bu belgeleri Ön Teklif aşamasında sunmaz. Tasarlanmış proje fikrinin, Proje Ön Teklifi’ni hazırlar. En geç rehberde belirtilen son tarih ve saatte Sözleşme Makamı’na sunar.

4 Proje Nedir? Belirli bir yerde, belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, bir başlama ve bitiş noktasına sahip, hedeflenen belirli amaçlara ulaşılmasını sağlayan faaliyetler topluluğudur.

5 P R O J E Bir ihtiyaçtan doğmalı ve bu ihtiyacı karşılamayı hedeflemeli Proje, bir gereksinimden doğar ve bu gereksinimi karşılamaya yönelik olarak tasarlanır. ‘Bir PROGRAMIN önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşılmasını sağlamak için stratejileri bulunur. Bir programda çeşitli müdahale yöntemleri de içeren, birbiriyle bağlantılı projeler de bulunabilir. Geliştirme, bağış/hayır işi, yandaşlık, ağ oluşturma ve kapasite geliştirmenin bir bileşimi olabilir.’ Problemler Hedefler Faaliyetler

6 PROJE AŞAMALARI Tanımlama Planlama Uygulama Değerlendirme Takip
Hakkı Çamur, 2009

7 Proje Yönetim Döngüsü Nedir?
Mantıksal Çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntem ve sistematik bütünüdür.

8 Proje Döngüsü Yönetimi
Analiz Planlama (mantıksal çerçeve- başvuru yazımı) Finansman Uygulama Proje fikrini belirleme Değerlendirme Hakkı Çamur, 2009

9 Proje Sürecinin Aşamaları
Proje Fikrini Belirleme: Projeye ilişkin fikirlerin ortaya konduğu ve tasarlandığı ilk hareket noktası Proje fikrinin analizi: Projenin teknik ve uygulama açısından detaylı olarak tasarlandığı aşama Ön Değerlendirme: Tasarımı tamamlanmış projenin teknik, mali, ekonomik, kadın-erkek eşitliği, sosyal, kurumsal, çevre açısından tutarlılığının, bütünselliğinin ve işlevselliğinin değerlendirildiği ve proje önerisinin yazıldığı aşama (rehbere göre) Finansman: Finansman teklifinin ilgili kuruluşlar tarafından değerlendirildiği ve finansmanın sağlandığı aşama Uygulama: Projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi aşaması Değerlendirme: Proje sonuçlarının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi aşaması Hakkı Çamur, 2009

10 PROJE ÖRNEKLERİ Paris’teki Eyfel Kulesi
yılları arasında yapılmıştır -İnşası esnasında can kaybı olmamıştır. frank inşaat masrafı vardır. -Tahminlerden 1 milyon frank fazlasına mal olmuştur. -İki yılda tamamlanarak Fransız devrimi yüzüncü yıl dönümüne yetiştirilmiştir. -Açılış tarihinden önce 1,9 milyon kişi ziyaret edince, yıl sonuna kadar toplam masrafının ¾’ünü çıkarmıştır. -Halen yılda 6 milyon turist -2002 yılına kadar toplam ziyaretçi Sayısı 200 milyonu aşmıştır.

11 PROJE ÖRNEKLERİ Çin’deki pirinç tarlaları
-Çok geniş ve engebeli bir araziye sahip olan Çin’de tepe eteklerini teraslayarak buralarda pirinç yetiştirme tekniğini geliştirdiler. -Bu sayede dünya pirinç üretiminin 1/4 ’ünü Çin sağlamaktadır.

12 Projelerin Başarısızlık Nedenleri;
Mevcut durumun yetersiz analizi Projelerin hedef gruplarla ilgili olmaması Doğru stratejilerin belirlenememesi Risklerin yeterince dikkate alınmaması Kısa vadeli bakış açısı Geçmiş deneyimlerin yeni projelerde dikkate alınmaması Faaliyet tabanlı uygulama ve planlama Doğrulanabilir olmayan proje çıktıları Yetersiz proje dokümanları Bütçenin faaliyetlerle orantılı hazırlanmamış olması

13 PROJE ÖRNEKLERİ TİTANİK GEMİSİ
-Mart 1909’ da üretimine başlanmıştır, mayıs 1911’de denize indirilmiştir. -Yapımında sert ve kaliteli çelik kullanılmıştı. -Kapasitesine göre filika ve can yeleği tasarlanmamıştı. -14 nisan gecesi buz dağına çarptığında gövdesindeki sert çeliğin esnememesinden dolayı derin yara aldı. -Battığında yeterli filika olmadığı için kişiye yakın yolcu boğularak öldü.

14 Bundan sonra ne yapacağız
Bir proje fikrimiz var Bundan sonra ne yapacağız

15 Mevcut Durum ve Sorun Analizi
ANALİZ EVRESİ PLANLAMA EVRESİ Mevcut Durum ve Sorun Analizi Paydaş Analizi Hedef Analizi Strateji Analizi Mantıksal Çerçeve Matrisi Faaliyet Planı Bütçe

16 Adım 1: Mevcut Durum ve Sorun Analizi
Her proje fikri bir sorundan doğar. Proje fikrine ilişkin sorun özelinde öncelikle mevcut durum gözden geçirilmelidir. Mevcut durum, hedeflenen gruplar, bölgesel ihtiyaçlar, önceki tecrübeler vb farklı açılardan ele alınmalıdır. Ön analiz sonrası ayrıntılı sorun analizi ve takip edilen analiz evreleri ile etraflı bir proje tasarısı hazırlayacak altyapı oluşturulur.

17 Adım 1: Sorun Analizi Niçin Yapılır?
Ana sorunun ve buna neden olan sorunlar ile sebep olduğu sonuçların tarafların üzerinde uzlaşabileceği bir netlikte ortaya çıkarılması için yapılır. Nasıl Yapılır? Katılımcıların bakış açılarından sorunlar formüle edilir, Konuyla ilgili tüm sorunların ortaya çıkıp çıkmadığı incelenir, Ortaya çıkanların önemli sorunlar olduğu konusunda görüş birliği oluşturulur, Bir başlangıç sorunu seçilerek, sorunlar sebep-sonuç ilişkisine göre hazırlanan sorun ağacıyla gösterilir.

18 Sorun Ağacı ile Sorun Analizi
ANA SORUN SONUÇ ALT SORUN 1 ALT SORUN 2 NEDEN KÖK SORUNLAR

19 Adım 2: Paydaş Analizi Paydaş Analizi
Proje ile bir bağı olan kişileri, grupları, örgütsel yapıları tanımlar. Proje açısından önemli olabilecek grupların ve kişilerin çıkarlarını ve beklentilerini tanımlar. Paydaş Analizi için yapılması gerekenler Temel gruplar/kişileri tanımlanır, Sınıflandırılır (yararlanıcılar, uygulayıcılar, vs), Karakteristik özellikleri belirlenir ve analiz edilir, Proje açısından sonuçlar tanımlanır.

20 Paydaş Analiz Tablosu Paydaşlar Yetki/sorumluluk alan(lar)ı
Projedeki rol ve beklentiler Projeye olası olumlu/olumsuz etkileri

21 Adım 3: Hedef Analizi Gelecekte olması istenen durumun gerçekleştirilmesi için potansiyel çözümlerin analiz edilmesidir. Nasıl Yapılır ? Sorun ağacındaki sorunlar pozitif olarak yeniden ifade edilir, Sorun ağacıyla karşılaştırılır ve yapılması gerekenler veya başarılması gerekenler yeniden ifade edilir, Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken ve/veya ekleme/çıkarma yapılması gereken hususlar tamamlanır, Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek Hedef Ağacı oluşturulur.

22 Hedef Ağacı ile Hedef Analizi
ANA HEDEF AMAÇ ALT HEDEF 1 ALT HEDEF 2 ARAÇ

23 Adım 4: Strateji Analizi
Hedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine stratejiler denir. Nasıl Yapılır? Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefler elenir, Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler ortaya konur, Bir veya birden fazla strateji seçilir, Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum vb.) göre optimum stratejinin hangisi olduğunu konusunda değerlendirme yapılır, Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir, Proje Genel Amacı ve Proje Amacı net olarak ifade edilerek, projenin kapsamı belirlenir.

24 Adım 4: Strateji Analizi
Strateji Seçiminde Dikkate Alınacak Kriterler: Aciliyet Maliyetler Mevcut Kaynaklar, Potansiyel ve Kapasiteler Diğer Projeleri Tamamlayıcılık Farklı Paydaşların Bakış Açıları Verimlilik ve Etkinlik Eşitsizliklerin (Kadın-Erkek) Giderilmesine Katkısı Politik ve Sosyal Kabul Edilebilirlik / Yapılabilirlik Faydaların Gerçekleşme Zamanı

25 Strateji Ağacı ile Strateji Analizi
Belirlenen Strateji Copyright DeLeeuw International. All Rights Reserved.

26 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Proje Geliştirmede Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ANALİZ AŞAMASI PLANLAMA AŞAMASI Problem analizi- önemli problemler, sınırlar & fırsatlar; sebep & sonuç ilişkileri Paydaş analizi- muhtemel ana paydaşlar, kapasiteler Hedef analizi – belirlenen problemlerin çözümleri; sonuca götüren yöntemler ile sonuçlar arasındaki ilişkiler Strateji Analizi- çözümler için farklı stratejiler »» en uygun strateji Mantıksal Çerçeve Matrisi- proje yapısının tanımlanması, tutarlılığı ve riskleri; ölçülebilir başarı göstergeleri Faaliyet planlaması- faaliyetlerin sırası, kapsamı, her bir faaliyetin zamanlaması Bütçe ve Kaynak planlaması faaliyetler bazında bütçe ve kaynaklar

27 Mantıksal Çerçeve Matrisi
Doğrulanabilir göstergeler Proje Yapısı Doğrulama kaynakları Varsayımlar Önkoşullar Projenin amacı Faaliyetler Genel hedef Sonuçlar Araçlar Giderler

28 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Mantıksal Çerçeve Matrisi Problem analizi Paydaş analizi Hedef analizi Strateji analizi Faaliyet Takvimi Faaliyetler Takvimi Kaynaklar Takvimi

29 Mantıksal Çerçeve Matrisi Doğrulanabilir Göstergeler
Projenin Yapısı Doğrulanabilir Göstergeler Doğrulama Kaynakları Varsayımlar/Riskler Genel Hedef Neden yapıyoruz Projenin ana amaca katkısı nasıl gösterilebilir? Bilgi kaynakları (kim, nasıl, nerede, ne zaman) Proje Amacı Nereye ulaşacağız Proje amacının yerine getirildiği nasıl gösterilebilir? Eğer proje amacına ulaşılırsa projenin ana amacının gerçekleşmesi için hangi varsayımlar göz önünde bulundurulmalıdır? Sonuçlar Elde edilecek ürünler ve hizmetler, çıktılar Planlanan sonuçların elde edildiği nasıl gösterilebilir? Eğer sonuçlara erişilirse projenin amacının gerçekleşmesi için hangi varsayımlar göz önünde bulundurulmalıdır? Faaliyetler Nasıl ulaşacağız? Ne kadar kaynak gerek? Ne kadar bütçe gerek Eğer faaliyetler uygulanırsa sonuçlara ulaşmak için hangi varsayımlar göz önünde bulundurulmalıdır? Ön Koşul

30 Hedef Seviyeleri GENEL HEDEFLER PROJENİN AMACI SONUÇLAR FAALİYETLER
Projenin katkıda bulunacağı yüksek seviyedeki hedefler Hedef gruplar için sürdürülebilir yarar sağlama açısından projenin ana amacı Gerçekleştirilecek faaliyetlerin ürünleri Projenin sonuçlarını üretmek için projenin parçası olarak uygulanacak görevler FAALİYETLER SONUÇLAR PROJENİN AMACI GENEL HEDEFLER İdeal durum- uzun dönemde gerçekleşir. Projenin sonucunda ulaşılır. Özgün, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi olan ve belli bir zaman ve yere bağlı olarak tanımlanmalıdır. Projenin amacına ulaşılması için yerine getirilmesi gereken alt hedefler - ölçülebilir, gerçekleştirilebilir olarak tanımlanmalıdır. Belirli bir zamana ve bütçeye dayalı olarak kaynakların kullanılması ve proje amacına ulaşmayı sağlayacak sonuçların üretilmesidir.

31 Mantıksal Çerçeve Matrisi
Genel Hedef İdeal durumu tanımlar. Her bir projenin amacına erişmesi, genel hedeflere bir adım daha yaklaşmayı sağlar.Rehberde belirtilmiştir. Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve/veya istihdam edilebilirliğinin arttrılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer aan engellerin kaldırılmasına KATKIDA BULUNMAKTIR

32 Mantıksal Çerçeve Matrisi
Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının arttırılması ve bunların işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılması, Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasındaki durumu hakkındaki bilginin arttırılması, İşgücü piyasasında dezavantajlı kişiler ve özel itina gösterilmesi gereken gruplara yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılmasıdır (basmakalıp görüşler ve önyargılar dahil). Özel Hedefler

33 Mantıksal Çerçeve Matrisi
Sonuçlar Sonuçlar; HEDEF GRUP üzerinde elde edilecek olan değişiklik; anlayış, durum değişikliği, bilinç artışı, duyarlılık gelişmesi gibi etkiler: çevre duyarlılığında gelişme, bilinç yükselmesi, katılımda artış, vb Çıktılar; Faaliyetlerin uygulanması sonucu ortaya çıkması beklenen ve somut olarak ifade edilebilecek olan ürünler ve hizmetler: eğitim, rapor, seminer, yayın, sığınma evi, vb (GÖSTERGELERLE

34 Mantıksal Çerçeve Matrisi
FAALİYETLER FAALİYET ÖRNEKLERİ

35 Mantıksal Çerçeve Matrisi Doğrulanabilir Göstergeler
Projenin Yapısı Doğrulanabilir Göstergeler Doğrulama Kaynakları Varsayımlar/Riskler Genel Hedef Neden yapıyoruz Proje Amacı Nereye ulaşacağız Sonuçlar Elde edilecek ürünler ve hizmetler, çıktılar Faaliyetler Nasıl ulaşacağız? Ön Koşul

36 Mantıksal Çerçeve Matrisi Doğrulanabilir Göstergeler
Projenin Yapısı Doğrulanabilir Göstergeler Doğrulama Kaynakları Varsayımlar/Riskler Genel Hedef Neden yapıyoruz Proje Amacı Nereye ulaşacağız Sonuçlar Elde edilecek ürünler ve hizmetler, çıktılar Faaliyetler Nasıl ulaşacağız? Araçlar/Kaynaklar Ön Koşul

37 Mantıksal Çerçeve Matrisi

38 Varsayımlar Riskler: Projenin başarısı için önemli olan ve dışsal faktörler olarak ifade ettiğimiz olumsuz etkilerin tümüdür. Varsayımlar: Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal faktörlerin olumlu olarak ifade edilmesidir. Önkoşullar: Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken koşullardır.

39 Varsayımların MÇM’ne Yerleştirilmesi
Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergeler Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Projenin Genel Hedefi Sonuçlar Faaliyetler Araçlar / Kaynaklar (opsiyonel) Maliyet / Bütçe (opsiyonel) Ön-koşullar Projenin Amacı Müdahale Mantığı-Projenin Kapsamı Copyright DeLeeuw International. All Rights Reserved.

40 Başarı Göstergeleri Nedir? Ne İşe Yararlar?
Proje amaçlarını operasyonel olarak ölçebilen, performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Her bir gösterge kısaca müdahaleye ilişkin Nicelik, Nitelik, Zaman ve Yer konusunda bilgi içermelidir. Ne İşe Yararlar? Genel Hedefin, Proje Amacının ve Sonuçların özelliklerini açıklığa kavuştururlar, Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlar, Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz oluştururlar.

41 Doğrulama Kaynakları Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır. Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirtilmelidir. Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir: Bilginin sağlanacağı format (örn: İlerleme raporları, proje hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler vs.), Bilgiyi kimin sağlayacağı, Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.).

42 Faaliyet Planı ve Bütçe
5500 1750 4250 750 400 1100 3100 Bütçet Bütçe Maaşlar Yolluklar Araç Gid. Ofice Tel/Fax Tohum Gübre Faaliyet PLanı Faaliyet Planı ve Bütçe Mantıksal Çerçeve

43 Faaliyet Planı, örnek Faaliyet adı 1.ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay
1. Girişimcilik eğitimleri 1.1 Eğitim hazırlıkları 1.1.1 Eğitim müfredatı ve dokümanların hazırlanması 1.1.2 Eğitimcilerin seçilmesi 1.1.3 Lojistik hazırlıkların yapılması 1.1.4 Katılımcıların belirlenmesi 1.2 Eğitimlerin gerçekleştirilmesi 1.3 Eğitim değerlendirmesi

44 Bütçe, örnek Faaliyet Bütçesi1 Tüm Yıllar Giderler Birim Birim sayısı
Birim maliyet (AVR) Maliyet (AVR) 1. İnsan Kaynakları 1.1 Maaşlar (sosyal güvenlik ödemeleri ve ilgili diğer giderler de dahil olmak üzere brüt maaşlar, yerel personel)3 1.1.1 Teknik Aylık Eğitmen günlük 60 xxxxx 1.1.2 İdari / destek personeli Proje Koordinatörü 12 xxxx Asistan xxxxxx Muhasebeci (yarı zamanlı) 6 1.2 Maaşlar (sosyal güvenlik ödemeleri ve ilgili diğer giderler de dahil olmak üzere brüt maaşlar, yabancı/uluslararası personel) 1.3 Görev/seyahat gündelikler5 1.3.1 Yurt dışı (proje personeli) (Almanya) (5 kişi 5 gün) Gündelik 25 1.3.2 Yerel (proje personeli) (İstanbul 2 gün 5 kişi) 10

45 Başvuru Süreci - KISITLI ÇAĞRI
1 2 3 Başvuru Sahibi hibe rehberini inceler, proje fikrinin uygun olduğu değerlendirmesini yapar Hazırlık için proje fikrini analiz eder, Mantıksal Çerçeve belgesini hazırlar, faaliyet planını çıkarır ve bütçesini düzenler Proje Ön Teklifi’ni hazırlar ve en geç rehberde belirtilen son tarih ve saatte Sözleşme Makamı’na sunar 4 5 Sözleşme Makamı, Proje Ön Teklifleri’ni değerlendirir ve puanlandırır. Başarılı olan Başvuru Sahipleri Tam Başvuru Aşaması için davet edilir Başvuru Sahibi, Proje Ön Teklifi’ni ayrıntılandırarak Tam Başvuru Formu, Bütçe, Mantıksal Çerçeve ve diğer istenen belgeleri hazırlayarak, en geç rehberde belirtilen son tarih ve saatte Sözleşme Makamı’na sunar 6 7 Son aşamada Başvuru/Eş-Başvuru Sahiplerinin uygunluğu da değerlendirildikten sonra seçilen projelerle hibe sözleşmesi imzalanır Tam Başvuru değerlendirilir ve şartlı seçilen projelerden Başvuru Sahibi ve Eş-Başvuru Sahip(ler)inin uygunluğuna dair destekleyici belgeler istenir

46 Başvuru için Gereken Belgeler
I. Aşama: Proje Ön Teklifi (Hibe Başvuru Formu /EK A/ Kısım A) Kontrol Listesi (Hibe Başvuru Formu/ EK A/ Kısım A, Bölüm 2) Başvuru Sahibinin ıslak imzalı Beyanı (Hibe Başvuru Formu /Ek A/ Kısım A, Bölüm 3) II. Aşama: Başvuru Formu (Hibe Başvuru Formu EK A/ Kısım B) Bütçe (EK B) Mantıksal Çerçeve (EK C) Diğer Belgeler: Uygun hallerde Ek P (Diğer tekliflerde yer alma durumu)

47 El yazısı ile sunulmuş başvurular kabul edilmeyecektir.
Proje Ön Teklifi Temel Kurallar: Proje Ön Teklifi EK-A kısmında belirtilen kurallara mutlaka uyulmalı, 5 tam sayfayı geçmemeli (A4 boyutunda, Arial 10 fontu ve 2 cm kenar boşluğu), Anlatım açık ve net olmalı. Ancak her bölüm yeterli ayrıntıyı içermeli, Tüm bölümler boş bırakılmadan doldurulmalı, Kısım A Bölüm 2’de yer alan Kontrol Listesi doldurulmalı, Başvuru Sahibi’nin Beyanı doldurulup imzalanmalı (ıslak imza), El yazısı ile sunulmuş başvurular kabul edilmeyecektir.

48 Proje Ön Teklifi Kapak Sayfası / Tablo
Bu bölümde tablo halinde ilgli bilgiler tamamlanmalıdır: Proje adı, hangi lot için başvuru yapıldığı, yer, Başvuru Sahibi’nin adı ve tabiyeti, Başvuru Sahibi’nin PADOR numarası, devam eden sözleşme numarası (varsa), yasal statüsü, Eş-Başvuru Sahibi veya Bağlı Kuruluşların bilgileri. Başvuru Sahibi’nin eksiksiz iletişim bilgileri Başvuru Sahibi ile irtibat kurulamaması durumunda Sözleşme Makamı sorumlu tutulmayacaktır.

49 Proje Ön Teklifi Kısım A Bölüm 1 – Proje Özeti
Bu bölümün Proje Ön Teklifi’nin ana bölümleri doldurulduktan sonra, projenin özeti niteliğindeki bilgilere cevap verecek şekilde doldurulması tavsiye edilir. Tablo halinde proje adı, hangi lot için başvuru yapıldığı, yer, süre, hibe miktarı ve yüzdesi, amaçları, hedef gruplar, nihai faydalanıcılar, beklenen sonuçlar ve ana faaliyetler verilmelidir.

50 Proje Ön Teklifi Kısım A Bölüm 1 -Projenin Tanımı (En fazla 1 sayfa)
Proje ile ilgili arka plan bilgi, Projenin hedefleri, Projenin ana paydaşları, Faaliyetler çıktılar ve sonuçlar, Proje süresi, Başarı göstergeleri.

51 Proje Ön Teklifi Kısım A Bölüm 1 – Projenin İlgililiği (En fazla 3 sayfa) 1.1.1 Proje Ön Teklifi’nin, teklif çağrısının amaçları ve öncelikleri ile olan ilgisi, 1.1.2 Projenin hedef bölgenin / sektörlerin ihtiyaç ve kısıtları olan ilgisi, 1.1.3 Projenin hedef grup ve faydalanıcıların ihtiyaçları ile olan ilgisi ve belirtilen ihtiyaç ve sorunlara çözüm bulmaya nasıl yardım edileceği, 1.1.4 Katma değer unsurları.

52 Proje Ön Teklifi ÖNEMLİ!
Proje Ön Teklifi’nde, talep edilecek tahmini hibe tutarı belirtilmelidir. (Yanlış: avro arasında/ Doğru: avro) Proje Ön Teklifi’nde (EK- B Bütçe) sunulmayacaktır. Bütçe ve diğer ilgili belgeler, Tam Başvuru Formu sunması için davet edilecek Başvuru Sahiplerinden istenecektir. Proje Ön Teklifi aşamasında belirtilen hibe miktarı (AB katkısı) Tam Başvuru aşamasında %20’den (+/-) daha fazla değiştirilemez.

53 Proje Ön Teklifi ÖNEMLİ!
Proje Ön Teklifi’nde belirtilen temel unsurların ve ana faaliyetlerin Tam Başvuru Formu’nda değiştirilmesi uygun değildir. Sadece Proje Ön Teklif Formu değerlendirilecektir. Bu nedenle, bu belgenin  proje ile ilgili TÜM bilgileri içermesi büyük önem taşımaktadır. İlave olarak başka ek belge gönderilmemelidir.

54 Proje Ön Teklifi Kontrol Listesi

55 Başvuru Sahibi’nin Beyanı
Hibe Başvuru Formu /Ek A/ Kısım A, Bölüm 3 Mutlak suretle kurum yetkilisi tarafından ıslak imzalı (mavi kalem) olarak sunulmalıdır.

56 Proje Ön Teklifi’nin Sunulması
Proje Ön Teklifi paketinde SADECE aşağıdaki belgeler bulunmalıdır: Proje Ön Teklifi (Hibe Başvuru Formu EK A/Kısım A) Bu kısımda yer alan tüm başlıklar doldurulmuş olmalıdır) Kontrol Listesi Başvuru Sahibi’nin ıslak imzalı Beyanı Proje Ön Teklif başvurusu A4 boyutunda 1 asıl ve 2 kopya halinde sunulmalıdır. Proje Ön Teklifi elektronik ortama (CD) kaydedilmeli ve zarfın içinde sunulmalıdır.

57 ÖRNEK ZARF ABC Derneği Atatürk Cad. No: 5 Ankara, 06500
Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı Referans No: EuropeAid/135743/ID/ACT/TR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Yıldız Evler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı 713.Sokak No:4, 06550, Çankaya, Ankara, Türkiye Açılış oturumundan önce açmayınız Not to be opened before the opening session

58 Proje Ön Teklifi’nin Sunulması
Proje Ön Tekliflerinin sunulması için Son Başvuru Tarihi: (Elden teslimler için son başvuru süresi günü saat 16:00’da dolmaktadır.) ÖNEMLİ!!!!! Son başvuru tarihinden sonra sunulan Proje Ön Teklifleri doğrudan reddedilecektir.

59 Proje Ön Teklifi’nin Sunulması
Sorular: Sorular, başvurular için son teslim tarihinden 21 gün öncesinden geç olmamak kaydıyla (en geç ), e-posta ya da faks yoluyla ve teklif çağırısının referans numarası açıkça belirtilerek aşağıdaki adrese gönderilebilir: E-posta adresi: Faks: Belirtilen tarihten sonra Sözleşme Makamı’nın soruları cevaplama zorunluluğu bulunmamaktadır. Yanıtlar proje teklifi son teslim tarihinden en geç 11 gün öncesine kadar (en geç ) yayınlanacaktır.

60 Proje Ön Teklifinin Değerlendirilmesi
1) Proje Ön Teklifleri Değerlendirme Tablosu üzerinden değerlendirilir, 50 puan üzerinden en az 30 puan alan başvurular dikkate alınacaktır. 2) Teklif listesi en yüksek puan alan tekliflerden başlayarak sıralanacak. Mevcut hibe miktarının 2 katı kadar değerde Proje Ön Teklifi sahibi Sözleşme Makamı tarafından Tam Başvuru için davet edilecektir.

61 Proje Ön Teklifi Değerlendirme Tablosu
Puan 1. Projenin İlgililiği Alt puan 30 1.1 Teklif, Teklif Çağrısının hedefleri ve öncelikleri ile ne derece ilgilidir?* 5x2** 1.2 Teklif, hedef ülkenin/lerin veya bölgenin/lerin ihtiyaçları ve sorunları ile ne derece ilgilidir? (diğer AB öncelikleriyle sinerjiyi içeren ve tekrardan kaçınmayı önleyen) 5x2* 1.3 Kapsananlar (nihai faydalanıcılar ve hedef kitle) ne derece açık tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmiştir? İhtiyaçları açıkça tanımlanmış mıdır ve teklif bunları uygun biçimde ele almakta mıdır? 5 1.4 Teklif çevresel konular, cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliğinin sağlanması, engellilerin ihtiyaçları, azınlıkların ve yerli halkın hakları veya yenilikçilik ve iyi uygulamalar ve bu rehberde madde 1.2’de belirtilen diğer ilave öğeler gibi belirli katma değer unsurlarını kapsıyor mu? 2. Projenin Tasarımı 20 2.Projenin tasarımı ne derece uyumlu ve tutarlıdır? Özellikle, ilgili problemlerin analizini yansıtıyor mu, dışsal etkenleri ve ilgili paydaşları dikkate alıyor mu?  2.2 Proje hedefler ve beklenen sonuçlar ile ilgili olarak uygulanabilir ve tutarlı mı? TOPLAM 50

62 Proje Ön Teklifinin Değerlendirilmesi
ÖNEMLİ!!! Proje Ön Teklifi aşamasında “İlgililik” bölümünden alınan puan (en fazla 30 puan) Tam Başvuru Aşaması’nda puanlamaya doğrudan dahil edilecektir.

63 Hatırlatmalar- Tavsiyeler
Başvuru Sahibi bilgisinde kişi ismi yazılmamalı – Kurum ismi yazılmalı Proje Ön Teklifi formunda mutlak suretle talep edilen hibe miktarı ve yüzdesi belirtilmeli Proje süresi mutlak suretle rehberde belirtilen süre bilgisi ile uyumlu olmalı Yazı karakteri Arial 10 punto olmalı Proje Ön Teklifi 5 tam sayfayı geçmemeli Başvuru Sahibi’nin Beyanı mutlaka ıslak imzalı olmalı Elektronik kopya sunulmalı, (1 CD yeterli)

64 Hatırlatmalar- Tavsiyeler
Birden fazla başvuru varsa mutlaka ayrı ayrı zarflarda gönderilmeli Posta ile gönderilerde gönderilen tarihin takip edilebilmesi için damganın okunaklı olması önemli Başvurular Türkçe veya İngilizce gönderilmeli, Zarf üstünde olması gereken tüm bilgiler eksiksiz ve doğru biçimde yer almalı Yalnızca rehberde belirtilen adrese gönderilmelidir. Farklı adreslere yapılan gönderimlerde Sözleşme Makamı sorumluluk kabul etmez.

65 TEŞEKKÜR EDERİZ AYDIN VALİLİĞİ AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ


"PROJE ÖN TEKLİFİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları