Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nisan 17 Köy Girişimleri Yoluyla Toplum Kalkınması Kırsal Topluluklarda Yaşam Kalitesinin Arttırılması Üçüncü Teklif Çağrısı Potansiyel Faydalanıcılar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nisan 17 Köy Girişimleri Yoluyla Toplum Kalkınması Kırsal Topluluklarda Yaşam Kalitesinin Arttırılması Üçüncü Teklif Çağrısı Potansiyel Faydalanıcılar."— Sunum transkripti:

1 Nisan 17 Köy Girişimleri Yoluyla Toplum Kalkınması Kırsal Topluluklarda Yaşam Kalitesinin Arttırılması Üçüncü Teklif Çağrısı Potansiyel Faydalanıcılar için Eğitim Programı Sözleşme Gereklilikleri ve Bütçenin Hazırlanması 6 Eylül 2013 Lefkoşa

2 *AB Kıbrıs Türk toplumu için Yardım Masası (Sözleşme Makamı)
Nisan 17 Yönetim Yapısı: *AB Kıbrıs Türk toplumu için Yardım Masası (Sözleşme Makamı) *Program Yönetim Birimi (PMU)

3 Hibe Sözleşmesi ve Ekleri: -Standart Hibe Sözleşmesi (Özel Koşullar):
Nisan 17 Hibe Sözleşmesi ve Ekleri: -Standart Hibe Sözleşmesi (Özel Koşullar): -Ekler: Ek I Projenin Tanımı Ek II Genel Koşullar Ek III Hibe Bütçesi Ek IV İhale (Satın alma) Prosedürleri Ek V Standart Ödeme Talebi Ek VI Teknik ve Finansal Rapor Formatları Ek VII Gider Doğrulama Raporu Formatı Ek IX Malların Sahipliğinin Devrine İlişkin Standart Format

4 Nisan 17 Hibe Sözleşmesi – Özel Koşullar Projenin Süresi Minimum süre: 12 ay Maksimum süre: 36 ay Madde 2 – Projenin Uygulama süresi: Projenin uygulama süresi aşağıdaki gibi başlayacaktır: Sözleşme Makamı tarafından ilk ön ödemenin yapıldığı tarihi takip eden ayın ilk günü

5 Talep Edilen Hibe Miktarı
Hibe Miktarı: Minimum 150,000 € Maksimum 600,000 € Hibe Oranı: Minimum 50% Maksimum 85% Not: AB katkısı ilk öngörülen (kavram belgesinde talep edilen) miktarın %20’sinden fazla değişmemelidir. Başvuru sahipleri, hibe Rehberinde belirtildiği üzere eş finansman yüzdesini asgari ve azami miktar ve yüzdeler arasında ayarlamakta özgürdür.

6 Hibenin son ödeme miktarı
Ödeme Prosedürleri Genel Koşullar ödeme prosedürleri Ön Ödeme Birinci Raporlama dönemine ait öngörülen bütçenin sözleşme makamı tarafından finanse edilecek bölümünün %100’ü (yedek akçe hariç) ön ödeme olacaktır Ara Ödemeler Bir sonraki Raporlama dönemlerine ait öngörülen bütçenin sözleşme makamı tarafından finanse edilecek bölümünün %100’ü ara ödeme olacaktır Tahmini Nihai Ödeme Hibenin son ödeme miktarı Özel Koşullarda aksi belirtilmedikçe, Raporlama dönemi 12 ay olarak kabul edilir. Ödenecek olan toplam, ön ve ara ödemeler, özel koşullarda belirtilen toplam hibe miktarınının %90’nından fazla olamaz.

7 Nisan 17 Ödeme Prosedürleri: Genel Koşullar 15.4 – Ödeme yapılmasıyla ilgili son tarihler Ön ödeme, sözleşme makamına yapılan ödeme talebine takiben 30 gün içinde yapılacaktır. *Sözleşmenin her iki tarafça imzalanması ön ödeme için ödeme talebi olarak kabul edilir. Ara ve nihai ödemeler ise sözleşme makamına yapılan ödeme talebini takiben 60 gün içinde yapılacaktır. Bu ödemelerin yapılması onay süreçleri ve prosedürlerinden dolayı daha uzun sürebilir!!!

8 LÜTFEN AŞAĞIDAKİLERE DİKKAT EDİNİZ!!!!
Nisan 17 Ödeme Prosedürleri LÜTFEN AŞAĞIDAKİLERE DİKKAT EDİNİZ!!!! Hibe miktarının nihai ödeme miktarı ve eş finansman proje uygulama süresi içerisinde sizin tarafınızdan finanse edilmelidir. Nihai ödeme miktarı gerçekleşen en son toplam uygun maaliyetler dikkate alınarak final raporunuzun onaylanmasından sonra sözleşme makamı tarafından ödenecektir.

9 Satın Alma Prosedürleri
Ek 4’ün içeriği Olası tedarikçilere karşı şeffaflık ve eşit rekabet ilkeleri çerçevesinde Tabiyet Kuralı Menşe Kuralı

10 Satın Alma Prosedürleri Menşe Kuralı Özel Koşullar Değişiklik 7. 2
Satın Alma Prosedürleri Menşe Kuralı Özel Koşullar Değişiklik Genel Koşullar Madde 10.1 Eğer faydalanıcılar projeyi gerçekleştirmek için yüklenicilerle uygulama sözleşmeleri yapacaklarsa, bu projenin sadece belli bir bölümünü kapsayabilir ve bu yükleniciler, hibe sözleşmesinin EK IV’ünde bulunan ihale prosedürlerine ve tabiyet ve menşe kurallarına uymalıdırlar. Özellikle, hibe sözleşmesi kapsamında faydalanıcı tarafından satın alınan tüm mal ve malzemeler, aşağıdaki ülkelerden olmalıdır: Avrupa Birliği Üye Ülkeleri: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Luksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Birleşik Kırallık ya da Avrupa Ekonomik Bölgesindeki üye olmayan ülkeler: Lihtenştayn, Norveç, ya da Avrupa Birliği Aday Ülkeleri: Hırvatistan, İzlanda, Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Türkiye

11 Satın Alma Prosedürleri
AB Pratik Rehberinde Tanımlandığı Şekliyle, her türlü çıkar ilişkisinden kaçınılmalıdır: “Çıkar çatışması” olası tedarikçilerle aile, özel hayat, siyasi ve milli bağlılık, maddi çıkar veya herhangi başka bir ortak çıkar sebebiyle projenin eşitlik, şeffaflık, bağımsızlık ve tarafsızlık prensiplerine uyulmadığı durumlarda yaşanır.

12 Hizmet Sözleşmeleri Mal Alım Sözleşmeleri Yapım Sözleşmeleri
Nisan 17 Hizmet Sözleşmeleri Mal Alım Sözleşmeleri Yapım Sözleşmeleri Avro veya üzerindeki sözleşmeler Uluslararası kısıtlı ihale usulü Uluslararası açık ihale usulü Avro veya üzerindeki sözleşmeler Avro ile Avro arasındaki sözleşmeler Yerel açık ihale usulü Avro ile Avro arasındaki sözleşmeler Avro altında ancak Avro’dan fazla sözleşmeler Pazarlık usulü (Faydalanıcı en az 3 tedarikçiye başvurur) Avro altında ancak Avro’dan fazla sözleşmeler Avro veya daha düşük tutarlı sözleşmeler Faydalanıcı tarafından oluşturulan prosedürler kullanılabilir

13 Hibe Sözleşmesinde Değişiklik Genel Koşullar – Madde 9
Ekleri de dahil hibe sözleşmesine yapılacak tüm değişiklikler yazılı olarak sözleşme makamına bildilirmelidir. Değişikliğin yürürlüğe girmesi gerektiği günden 30 gün önce yazılı değişiklik talebi gerekçeleriyle birlikte sözleşme makamına sunulmalıdır. Başvuru sahiplerine eşit muamele ilkesine aykırı ya da hibenin verilmesi kararını sorgulatacak etkide yada amaçda değişiklikler kabul edilemez. Toplam hibe miktarı arttırılamaz.

14 Hibe Sözleşmesinde Değişiklik Genel Koşullar Madde 9
Bildirim Mektubu Eğer değişiklik: Projenin temel amacını etkilemez ise ve değişikliğin mali etkisinin aynı bütçe başlığı altındaki kalemler arasındaki transferle sınırlı ise, ya da ana bütçe başlıkları arasındaki transferlerin, her bir bütçe başlığının başlangıçtaki uygun maliyetlerinin % 25 (yüzde onbeş) veya altında ise Adres, banka hesabı ve denetçi değişikliği söz konusu ise *Değişiklik Bildirim bir sonraki döneme ait raporda belirtilmelidir Diğer her türlü durumda ise ‘Büyük Değişiklik’ Talebi gerekecektir.

15 Raporlar aşağıdakileri içermelidir:
Raporlama Raporlar Genel Koşulların Madde 15’ine göre ödeme talepleriyle beraber sunulmalıdır. Raporlar aşağıdakileri içermelidir: Sözleşme Makamının hangi kısmını finanse ettiğine bakılmaksızın tüm projeyi bütün olarak kapsamalıdır, Annex VI’da sunulan şablona uygun olarak hazırlanmış teknik ve mali rapordan oluşmalıdır Sözkonusu döneme ait projenin uygulamasıyla ilgili tüm detayları içermelidir Özel Koşullar Değişiklik Genel Koşullar Madde 2.1: g) Sözkonusu raporlama dönemine ait projenin uygulamasıyla ilgili satın alma faaliyetlerini içeren özel bir rapor eklenecektir. Satın alma faaliyetleriyle ilgili bu rapor, ihalelerle ilgili bilgileri içerecektir ve Annex VI’daki modele uygun olarak hazırlanacaktır. h) Raporlama döneminde gerşekleşen tüm giderlerin detaylarını içeren gider listesi finansal raporlara eklenmelidir

16 Raporlama Ara Rapor: Ara Ödeme Talepleriyle beraber Ara teknik rapor ve finansal rapor sunulmalıdır Özel Koşullar Değişiklik’de ki detayları da içermelidir Final Raporu: Uygulama Süresinin bitiminden en geç üç ay içinde final raporu Sözleşme Makamına sunulmalıdır Hibe miktarının 100,000 EUR ve üzeri olduğu durumlarda, final raporuna gider doğrulama raporu eklenmelidir Gider Doğrulama Raporu Ek VII’ye uygun şekilde olmalı ve Sözleşme Makamı tarafından seçilen ya da onaylanan bir Denetçi tarafından hazırlanmalıdır

17 Raporlama Gerekli dil becerisi, ilgili altyapı ve deneyime sahip yetkin proje kordinatörünün önemi unutulmamalıdır Çeviri giderleri düşünülmelidir, eğer gerekliyse Formatlar kullanılmalıdır (EK VI) Raporlama hazırlıklarına vakitli başlanması gerekir Profesyonel yetkili muhasip/murakıp (EK VII’deki detaylara uyacak şekilde) seçilmelidir

18 EK III – Proje Bütçesi Bu bölüm, hibe projesinin detaylı toplam bütçesini ve mali kaynaklarını içerir. Bütçe Şablonu üç ayrı çalışma sayfasından oluşur: Proje Bütçesi - detaylı bütçe projenin toplam süresi için ve ilk 12 aylık dönem için hazırlanmalıdır Gerekçelendirme - projenin toplam süresini kapsar Mali Kaynaklar - projenin toplam süresini kapsayacak şekilde sözleşme makamından talep edilen ve diğer mali kaynakları içerir Sözleşme makamından talep edilen toplam hibe miktarı uygulama sırasında arttırılamaz

19 EK III – Proje Bütçesi İnsan Kaynakları Bütçe Başlığı 1.1 (Yerel Personel’in maaşları) artı Başlık 1.2 ( Kendi ülkeleri dışında yaşayan personelin maaşları) için toplam proje bütçesinin en fazla %35 ‘lik bölümü ayrılabilir Hibe Sözleşmesini ve Faaliyetlerini idare etmek amaçlı bir proje koordinatorü eklenmesi zorunludur. ( Aşama 2: Tam Başvuru Formlarının Sunulması aşamasında Proje kordinatörünün Özgeçmişi(CV)’i eklenmelidir.) 2 Ulaşım Ekipman ve Malzeme Alımları Yerel Ofis Giderleri Diğer Giderler, hizmetler Eğer projeniz üçüncü taraflara finansal destek içeriyorsa, bu faaliyetle ilgili bütçe kalemini bu bütçe başlığı altına ekleyebilirsiniz.

20 EK III - Proje Bütçesi 6 Diğer – İnşaat Projede, inşaat işlerine ayrılan miktar toplam bütçenin %50’sinden fazla ise proje uygun kabul edilmeyecektir. Rehberin Bölüm ‘ündeki inşaat işleriyle ilgili uygun olmayan giderlere de lütfen dikkat ediniz. ( engelli standartlarında eksiklik, tarihi alanlar ve eserlerin restorasyonu) 8 İhtiyat Akçesi Maksimum %5 oranında olabilir Yalnızca, Sözleşme Makamının önceden yazılı yetkilendirilmesiyle kullanılabilir

21 EK III - Proje Bütçesi 10 Uydun Dolaylı Maliyetler Maksimum %7 oranında olabilir Hibe Bütçesinin başka bir başlığına atanmış maliyetleri içermemeleri şartıyla uygundur 12 Vergiler İadesi olmayan vergiler söz konusu olduğunda Detaylar için EK J’den yararlanabilirsiniz. Ayni Katkılar Ayni katkılar gerçek harcamalar olarak kabul edilmez ve uygun maliyetler değildir. Ayni katkılar, eğer özel koşullarda belirtilmemişse faydalanıcı tarafından sağlanan eş finansman olarak görülemez. Yukarıdakilere halel getirmeksizin, eğer projenin faydalanıcı tarafından teklif edilen haliyle tanımı ayni katkıları öngörüyorsa bu katkıların sağlanması gerekir.

22 Basitleştirilmiş Maliyet Opsiyonları:
EK III Proje Bütçesi Basitleştirilmiş Maliyet Opsiyonları: Ek K’da belirlenmiş olan kriterlere uygunluk göstermeli Bu şekilde geri ödeme öneren başvuru sahibi bütçede, bu tip finansmanla ilgili uygun maliyetlerin her bir başlık/kalemini belirtmelidir, örn. Birim hanesine büyük harflerle “BİRİM MALİYET”(UNIT COST) (aylık/uçuş başına vs.), “TOPLU MİKTAR”(LUMP SUM) veya “SABİT ORAN”(FLAT RATE) Buna ek olarak, Bütçedeki “Tahmini maliyetlerin gerekçelendirilmesi” sayfası, Rehberde bahsedilen detayları içermelidir. Basitleştirilmiş maliyet opsiyonları temelinde Sözleşme Makamı tarafından yetkilendirilebilecek toplam finansman miktarı Euro’yu aşamaz Sözleşme aşamasında, Sözleşme Makamı, başvuru sahibi tarafından sunulan geçici bütçenin temelindeki önerilen miktarlar veya oranları, başvuru sahibi tarafından gerçekleştirilmiş hibeler veya benzer faaliyetlerin gerçek verilerini analiz ederek ve Ek K’da belirtilmiş olan kontrolleri yaparak, bu maliyetleri kabul edip etmeme konusunda karar vermektedir.

23 Bütçe Hazırlanırken Dikkat Edilecek Unsurlar
Bütçe, sadece Sözleşme Makamının katkısını değil, projenin tüm uygun maliyetlerini içermelidir. Kalemlerin tanımları yeterli düzeyde detaylandırılmalı ve tüm kalemler ana öğelerine ayrılmalıdır. Her öğe için birim sayısı ve birim fiyatı belirtilmelidir. Maliyetler ve birim fiyatları en yakın Euro sent’e yuvarlanır. İletişim ve görünürlük faaliyetleri dikkatli bir şekilde planlanmalı ve bütçelendirilmelidir. AB’nin Dış Faaliyetleri İçin İletişim ve Görünürlük Rehberi’ni aşağıdaki websitesinden edinebilirsiniz: ÖNEMLİ NOT: Bu tablolardaki mali bilgilerin doğruluğundan yalnızca Başvuru Sahibi sorumludur.

24 Hibe Bütçesi Hazırlanırken Dikkat Edilecek Unsurlar
AB katkısı ilk tahmin edilen (kavram belgesinde talep edilen) miktarın %20’sinden fazla değişmemelidir Pazar Araştırması Menşe ve Tabiyet Kuralı Fiyatlandırma KDV ve vergiler Geriye dönük harcamalar uygun değildir Satın alma prosedürleri Finansman kaynakları, finansal planlama

25 Hibe Bütçesi Hazırlanırken Dikkat Edilecek Unsurlar
Uygun olmayan maliyetler bütçeye dahil edilmemelidir Hibe Başvuru Rehberi, bölüm & 2.1.5’deki uygun olan ve uygun olmayan maaliyetlerle ilgili detayları lütfen dikkatlice okuyunuz Genel olarak projenin içerebileceği uygun maaliyetlerle ilgili Genel Koşullar Madde 14’ü dikkatlice okuyunuz

26 Proje Bütçesi Hazırlanırken Dikkat Edilecek Unsurlar
Uygun Olmayan Maliyetler Özel Koşullar Değişiklik Genel Koşullar Madde 14 a) Borçlar ve borç hizmet ücretleri (faizler) b) Kayıplar ve gelecekteki potansiyel yükümlülüler için yedekler c) Faydalanıcı tarafından beyan edilen ve başka bir projeveya iş programı tarafından karşılanan maliyetler d) Arazi ve bina alımları e) Kur değişim zararları f) Üçüncü partilere verilen krediler, özel koşullarda belirtilmemişse g) Borçlu olunan faizler h) Sözleşmenin imzalanmasından önce tahakkuk eden maliyetler Arazi, bina ve ofis kiraları j) Gerçek ve tüzel kişilerin haklarına saygı duymaksızın yapılan bina yenileme/renovasyonu, inşaat ve altyapı çalışmaları

27 KOLAY GELSİN!!! Program Yönetim Birimi (PMU)
Nisan 17 KOLAY GELSİN!!! Program Yönetim Birimi (PMU)


"Nisan 17 Köy Girişimleri Yoluyla Toplum Kalkınması Kırsal Topluluklarda Yaşam Kalitesinin Arttırılması Üçüncü Teklif Çağrısı Potansiyel Faydalanıcılar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları