Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TRAF İ K PS İ KOLOJ İ S İ. Trafik psikolojisi Psikolojinin uygulamalı alt dallarındandır. Yaya ve sürücülerin trafikteki davranı ş larının altında yatan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TRAF İ K PS İ KOLOJ İ S İ. Trafik psikolojisi Psikolojinin uygulamalı alt dallarındandır. Yaya ve sürücülerin trafikteki davranı ş larının altında yatan."— Sunum transkripti:

1 TRAF İ K PS İ KOLOJ İ S İ

2 Trafik psikolojisi Psikolojinin uygulamalı alt dallarındandır. Yaya ve sürücülerin trafikteki davranı ş larının altında yatan psikolojik süreçleri inceler. Ba ş lıca amacı trafik kazalarını ve bu kazaların sonucu olan ölümleri azaltabilmektir. Sürücülerin araç sürme eylemi sırasındaki algı, dikkat ve bili ş süreçleri, sürücü ki ş ili ğ i, risk alma davranı ş ı, sürücülerin tutumları ve duyguları trafik psikolojisinin çalı ş ma alanlarındandır.

3 Trafik psikolojisi, trafik tanımı altında belirtilmi ş yerlerdeki en ba ş ta sürücülerin, yayaların ve yolcuların üzerinde etkide bulunan içsel ve dı ş sal psikolojik ve fiziksel faktörlerin çaprazlama etkisi altında kalan bireyin ön dü ş ünme süreçleriyle birlikte ortaya çıkaraca ğ ı veya çıkarabilece ğ i potansiyel davranı ş ların o an için birey tarafından yansıtılmamı ş (ama her an yansıtılabilecek) halidir.

4 Trafik psikologları Avrupa’da psikoteknik çalı ş malarıyla, 1900’lerin ba ş ından günümüze dek ula ş ımın ve trafik sistemlerinin daha güvenli ve daha ekonomik olmasına katkıda bulunmaktadırlar. Trafik psikologlarının di ğ er çalı ş malarının yanı sıra en çok görev aldıkları alan, devlete ba ğ lı ya da özel ara ş tırma merkezleri / enstitülerde sürücülere yetenek testleri uygulamak, bu testlerin geli ş tirilmesi, geçerli ğ i ve güvenirli ğ i üzerinde çalı ş maktır.

5 22-25 Mayıs 1996 tarihlerinde İ spanya'da düzenlenen Birinci Uluslararası Trafik Psikolojisi Kongresi’nde, Avrupa Ula ş ım Psikologları Derne ğ i düzenledi ğ i toplantıda, günümüzde trafik psikolojisinin, psikolojinin di ğ er anabilim dalları arasında yer almasının zamanının geldi ğ ini belirtmi ş tir. Günümüzde bu etkinlikleri, sürücü rehabilitasyonu ve sürücülü ğ ün geli ş tirilmesi programlarının düzenlenmesi boyutunu kazanmı ş tır.

6 TRAF İ K, STRES VE ÇÖZÜM ÖNER İ LER İ Trafik; araçlar, insanlar ve çevre gibi birbirini bütünleyen ko ş ulların bir araya gelmesinden olu ş an ve bu ko ş ulların herhangi birinde meydana gelebilecek de ğ i ş ikliklerden de etkilenen bir kavramdır. Büyük ş ehirlerde ya ş ayanların en büyük sorunlarından biri olan trafik stresi, ruhsal sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Birçok hastalı ğ a neden olan ve zaman zaman trafikte doru ğ a çıkan stres günlük hayatımızda ve bilimsel alanda çok yaygın olarak kullanılan bir kavramdır.

7 İ nsanların trafik dahilinde ya ş adıkları stres sadece araç kullanırken de ğ il araçlarını rahatlıkla bırakabilecekleri bir park alanı arayı ş ı içerisindeyken de fazlasıyla olu ş ur ve bazen ki ş iler araçlarını park ettikten sonra bile bu stresi ya ş amaya devam eder. Stres kavramı, insanda zorlanmaya neden olan, uyum ve dengeyi bozan, fiziksel, çevresel, ruhsal, toplumsal ve psiko-sosyal etkenleri, organizmada bu etkenlere kar ş ı geli ş en olumsuz de ğ i ş iklikler ve tepkileri anlatmak için kullanılır.

8 Strese neden olabilecek zorlayıcı etkenlerden biri de hayatımızın içinde bir çevresel ko ş ul olarak yer alan, trafik sorunudur. Bir taraftan sayısı ve hızı artan araçlar ya ş antımızın vazgeçilmez bir parçası olurken di ğ er taraftan özellikle büyük ş ehirlerde ya ş ayanlar için sabah ve ak ş am saatlerinde yo ğ unla ş an trafik ve buna ek olarak ya ş anan park sorunları, insanların stresle yüklü olarak i ş lerine ve evlerine gitmelerine neden olmaktadır.

9 İ nsanların trafikte ya ş adıkları stresin birden çok sebebi vardır. Ani ve sinyalsiz ş erit de ğ i ş tirmeler, birinin sizi yolunuzda giderken bir ş ekilde engellemesi, bir anda tıkanan yollar, acil bir i ş iniz varken dakikalarca aracınızı park edecek bir yer bulamamak gibi sorunlar herkesin ba ş ına gelebildi ğ i gibi sizin de ya ş ayabilece ğ iniz durumlardandır. Böyle bir durumda içinizden ilk gelen korna çalmak, hızınızı artırmak veya kötü sözlerin havada uçu ş ması, a ş ırı sinir ve hatta öfke olabilmektedir.

10 Özellikle sürücülerin gitmeleri gereken yere geç kalmaları, trafikte ya ş adıkları stresi artırmaktadır. Yolda meydana gelen beklenmedik tıkanıklıklar engellenmi ş lik hislerini yo ğ unla ş tırırken, üstüne geçici olarak kullanıma açılan veya kapatılan yollar, hatalı ş erit de ğ i ş tirmeler ve yanlı ş dönü ş ler de eklenince bazı sürücüler a ş ırı derecede agresifle ş ebilir. Yorgun ve sinirliyken, yakın mesafeden takip edilmek bile sürücülerde öfkelenmeye neden olabilir.

11 Bazı sürücüler bu tür durumlara kar ş ı daha az toleranslı olduklarından araçlarını daha agresif kullanmakta ve daha kolay hata yapabilmektedirler. Bu tür durumlarda sürücü davranı ş larının ki ş isel algılanmaması ve so ğ ukkanlılı ğ ın koruması önemlidir. Trafikte ya ş anılan stresin hem psikolojik hem de fiziksel sa ğ lı ğ ımız üzerinde olumsuz etkileri olabildi ğ i için, trafik ortamında stresle ba ş a çıkma konusunda a ş a ğ ıdaki önerilere uyulmasında fayda var;

12 • Sürücüler gitmeleri gereken yere geç kalma riski do ğ du ğ unda, gidi ş yönlerinde kaza veya yol çalı ş ması gibi nedenlerle yol tıkandı ğ ında veya dönmeleri gereken sapa ğ ı kaçırmaları gibi durumlarda araçlarını agresif ş ekilde kullanma e ğ ilimine girebiliyor. Bu tip durumların olabilece ğ i dü ş ünülerek yola daha erken çıkmak, yola çıkmadan önce planlama yapmak faydalı olabilir.

13 • Trafikte ya ş anan stresin en önemli kaynaklarından bir olan park sorunu için ş ehirdeki yaygın park hizmetleri hakkında yeterli bilgi sahibi olmak ve bu sistemleri bilinçli bir ş ekilde kullanmak sürücülerin hayatını kolayla ş tıracaktır.

14 • Yorgun ya da sinirli olunan durumlarda araç kullanmak ba ş kalarına olan toleransımızı azaltır. Böyle durumlarda daha çabuk basit hatalar yapmaya ba ş larız. Bu nedenle araç kullanmadan önce mümkünse biraz dinlenmek, mümkün de ğ ilse toleranslı bir ruh hali ile araç kullanmaya ş artlanmak önemlidir.

15 • Trafikte sizi rahatsız eden ki ş ilerle göz konta ğ ı kurmaktan, kızgınlıkla yüksek sesle jest ve mimikler sarf etmekten veya el-kol hareketleri yapmaktan kaçınmak gerekebilir. Bu tip davranı ş ları kar ş ı tarafta görseniz bile, bunu görmezden gelerek siz kar ş ıya bakın, yolunuza odaklanın ve bu ki ş ilerden uzak mesafede seyredin. Aracınızın camını açarak yüksek sesle kızgınlık ifade etmeyin, kar ş ı taraftan bu tip bir ifade gelse dahi siz yolunuza konsantre olmayı tercih edin.

16 • Siz hız limitine ve trafik kurallarına uyarken aracını kurallara uymadan kullanan ya da hata yapan sürücüler olabilir. Bu ki ş ileri cezalandırmak sizin göreviniz de ğ ildir. Bu tür durumlarda sol ş eridi bo ş altmak ya da arkanızda sizi yakın mesafeden takip eden bir sürücü varsa yava ş hareket eden ş eride geçmek, ardından bu sürücü sizin ya da ba ş kalarının hayatlarını tehlikeye atacak kadar riskli davranı ş lar sergiliyorsa, trafik polisini (155) aramak ve durumu onların çözmesini sa ğ lamak daha do ğ ru olacaktır.

17 • Trafikte aracınızla seyrederken sıkıntılı bir durumla kar ş ıla ş tı ğ ımızda ya da trafikte bekleme halindeyken yine sakinli ğ imizi korumak ve derin nefes almak bizi iyi bir duygu durumuna geçirecektir. Hafif bir müzik ya da telkin edici, sakinle ş tiren ya da güldüren bir radyo programı dinlemek de iyi gelebilir.

18 • Trafikte sıkı ş tı ğ ınız anlarda yüksek sesle sevdi ğ iniz ş arkıları söylemek e ğ lenceli ve rahatlatıcı olabilir. Di ğ er sürücülere nasıl göründü ğ ünüzü dert etmeyin, ş arkı söyleme fırsatı elimize çok sık geçmiyor.


"TRAF İ K PS İ KOLOJ İ S İ. Trafik psikolojisi Psikolojinin uygulamalı alt dallarındandır. Yaya ve sürücülerin trafikteki davranı ş larının altında yatan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları