Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNŞAAT İŞLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI Hazırlayan: Ekrem SARISU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNŞAAT İŞLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI Hazırlayan: Ekrem SARISU."— Sunum transkripti:

1 İNŞAAT İŞLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI Hazırlayan: Ekrem SARISU

2 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULMASI NEDİR? Asgari işçilik uygulamasını, kayıt dışı istihdamı önlemek için getirilen bir otokontrol sistemi olarak tanımlayabiliriz. Uygulamanın esası, inşaat için kuruma bildirilen işçilik tutarı ile, kurumun asgari işçilik oranını baz alarak hesapladığı bildirilmesi gereken işçilik tutarının mukayese edilmesinden ibarettir.

3 ASGARİ İŞÇİLİK DEĞİŞİK ADLARLA 1964 DEN BERİ UYGULANIYOR Asgari işçilik uygulaması 1945 yılından beri değişik adlarla uygulanıyor; Re’sen takdir(1945-1964) Ölçümleme(1964-1987) İdari Para cezaları(1987-1994) Asgari işçilik uygulaması(1994-) Gibi değişik adlarda ve şekillerde uygulanmaktadır.

4 ÖLÇÜMLEME SİSTEMİ  Ölçümleme; işyeri kayıt ve belgelerinde yer alan işçiliklerin tümünün Kuruma bildirilmiş olup olmadığının araştırılması amacıyla getirilmiş bir sistemdir.

5 1964-1978 ARASI ÖLÇÜMLEME  Sigorta primlerine esas kazançlar toplamının,  Prim ödeme gün sayılarının,  Prim belgelerinin,  915 sayılı“Sosyal Sigorta İşlemleri Tüzüğü”nde belirtilen usul ve esaslar dahilinde düzenlenmez ve ihtara rağmen verilmez ise ölçümleme yapılırdı.

6 1978-1987 ARASI ÖLÇÜMLEME Her türlü inşaat, tamirat, tadilat, tesisat ve benzeri işleri yapan işverenler tarafından düzenlenen belgeler ile Kuruma bildirilen kazançların “Sosyal Sigorta İşlemleri Tüzüğü”nde belirtilen kıstaslara uygun olarak Kurumca hesaplanacak kazançlar toplamının %70 inden az olması durumunda Kurumca ölçümleme yapılırdı.

7 1987-1994 ARASINDA ÖLÇÜMLEME ve ASGARİ İŞÇİLİK UYGULANMADI  09.07.1987 tarihinde yürürlüğe giren 3395 sayılı yasa ile ölçümleme sistemine son verildi ve yerine “idari para cezaları” sistemi getirildi.  Dolayısıyla 1987-1994 yılları arasında ölçümleme veya asgari işçilik uygulaması yapılmadı.

8 1994’den İTİBAREN ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASINA GEÇİLDİ  SSK Kanunu’ nun 01.12.1993 günü kabul edilen, 3917 sayılı Yasa ile;  “Sigorta Müfettişlerinin, işverenin Kuruma, emsaline veya yapılan işin nitelik ve kapsamına göre işin yürütümü için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunu saptamaları halinde, … Sigorta Müfettişi raporuna dayanılarak… hesaplanan esksik prim 5510 sayılı yasanın 80 nci maddesine göre takip ve tahsil olunacak.

9 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI-I  İşin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarı;  Yapılan işin niteliği,  Bünyesinde kullanılan teknoloji,  İşyerinin büyüklüğü,  Benzeri işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı,  İlgili meslek veya Kamu kuruluşlarının görüşü, gibi unsurlar dikkate alınarak Sigorta Müfettişlerince saptanması öngörülmüştür.

10 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI-II  SSİY’ de “… asgari işçilik oranı Kurumca belirlenir”, şeklinde bir değişiklik yapılmış ve 07.07.1994 tarih 16-86 Ek sayılı genelge ile bu oranlar yayımlanmıştır. Bu oranların altındaki bildirimlerde Sigorta Müfettişi tarafından inceleme yapılmaktaydı.  SSK Yönetim Kurulu’nun Kararına istinaden, Kurumca belirlenen asgari işçilik oranının altında bildirimde bulunulması durumunda da,fark işçilik tutarının denetim yapılmaksızın Kuruma yatırılarak ilişiksiz belgesi verilme imkanı getirilmiştir (17.11.1995 tarih 16-118 Ek sayılı Genelge).

11 ASGARİ İŞÇİLİK DEVAMLI İŞYERLERİ İHALE KONUSU İŞ ÖZEL BİNA İNŞAATI ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI

12 ASGARİ İŞÇİLİK Asgari işçilik uygulaması temelde; işverenin Kuruma bildirdiği prime esas kazançlar toplamının, ihaleli işlerde istihkak bedeline, özel bina inşaatlarında da yaklaşık maliyet bedeline asgari işçilik oranının uygulanması sonucunda bulunan işçilik tutarlarının karşılaştırılmasına dayanır. Eğer Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazançların toplam tutarı, hesaplama neticesinde bulunan işçilik tutarından fazla ise, işverenin yeterli işçilik bildirdiği kabul edilir. Bu yönüyle asgari işçiliğin bir anlamda varsayıma dayandığı söylenebilir.

13 ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI Asgari işçilik 01.01.1994 tarihinden itibaren uygulanmaktadır. Özel bina inşaatlarında asgari işçilik uygulamasını yapabilmek için bazı bilgilere ihtiyaç vardır. Bunlar; İnşaatın yasa kapsamına alınış tarihi, (İnşaatta ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih)  İnşaatın bitiş tarihi,  İnşaatın sınıf ve grubu,  İnşaatın toplam alanı,  Yapının tamamlanma alanı ve oranı,  Uygulanacak birim fiyat,  Uygulanacak işçilik oranı’ dır.

14 İNŞAATIN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ(FAALİYET SÜRESİ) Bir inşaatın 5510 sayılı Yasa kapsamına alınması için gerekli ve yeterli şart; hizmet akdine dayalı olarak işçi çalıştırılmasıdır. Sigortalı çalıştırılmaya başlandığı tarih itibariyle, işverenin inşaatın bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili Ünitesine işyeri bildirgesi vermesi gerekir.

15 İNŞAAT DOSYASI NE ZAMAN AÇILACAK VE NE ZAMAN KAPTILACAK? İnşaata ilk kazma vurulduğu gün itibariyle inşaat için dosya açılmalı, yapı denetim firması tarafından işin yüzde yüzünün bittiğini belirtir tutanak tutulduğu tarih itibariyle de, inşaat dosyası kapatılmalıdır.

16 RUHSAT VEREN KAMU KURUMLARININ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 sayılı Kanun'un 11/7. maddesine göre; "Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler."

17 SGK İNŞAAT İŞYERİNİ RESEN TESCİL EDEBİLİR Şayet işveren, inşaat için işyeri bildirgesi vermezse, Kurum ünitesi verilen ruhsata dayanarak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 32. maddesi uyarınca ruhsat sahibi adına dosya açarak inşaatı resen tescil eder.

18 İNŞAATIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ İşveren işyeri bildirgesi vermiş ve dosya açtırmışsa, inşaatın başlangıcı olarak bildirgede yazan tarih dikkate alınır. İşveren işyeri bildirgesi vermezse veya inşaat ruhsatsız (kaçak) olarak yapılmışsa, bu durumda inşaatın başlangıç ve bitiş tarihi Kurum veya işveren tarafından belgelenemiyorsa, ruhsat tarihi işin başlama, yapı kullanma izin belgesi için Belediyeye başvuru tarihi de, işin bitiş tarihi sayılır.

19 RUHSATSIZ İNŞAATLARDA BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ Ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yapıldığı anlaşılan bina inşaatlarının faaliyet sürelerinin belge ile kanıtlanması öncelikle işverenlerden istenir, şüpheli bir hal mevcut olmadıkça, işverenlerin bu husustaki beyanlarına itibar edilir. Ancak şüphe olması durumunda bu bilgilerin tespiti Kurumca yapılır. Aynı işveren tarafından yaptırılan ve birden fazla yapı ruhsatı bulunan özel bina inşaatı işyerlerinde, parsellerinin bitişik ya da yakın olması ve sigortalıların birbirine karışması şartıyla inşaatların tek sicil numarasında yürütülmesine ünitece izin verilebilir.

20 İNŞAATIN SINIF VE GRUBU İnşaatın hangi sınıfa ve gruba girdiği belediyelerce verilen inşaat ruhsatlarında belirtilmektedir. Aksi bir tespit yoksa, inşaat ruhsatında yer alan sınıf ve grup baz alınır.

21 RUHSATSIZ YAPILAN İNŞAATLARIN SINIF VE GRUBUNUN TESPİTİ Ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yapıldığı anlaşılan bina inşaatlarının nitelik olarak hangi sınıfa dahil olduklarının belge ile kanıtlanması öncelikle işverenden istenir. Mümkün olmaması halinde ise, şüpheli bir hal mevcut değilse, işverenin beyanı kabul edilir. Ancak şüphe olması durumunda bu bilgiler Kurumca tespit edilir.

22 TOPLAM İNŞAAT ALANI Toplam inşaat alanı olarak;inşaat ruhsatında yer alan toplam m² dikkate alınır. İnşaatın ruhsatı yoksa, inşaatın yüz ölçümü ilgili SGK Merkez Müdürlüğündeki SGK Denetmeni/ S.G.K. Kontrol Memurlarınca veya SGK teknik elemanlarınca fiili tespit ile belirlenir.

23 YAPININ TAMAMLANMA ORANI Yapımına çok katlı olarak başlanılan, ancak bir bölümü yapılan binaların bitirilen bölümleri için prim borcu bulunmadığına ilişkin belge istenilmesi durumunda, inşaatın tamamlanan kısmının toplam bina maliyeti içindeki yüzde oranını gösteren SSİY ekli tablo dikkate alınarak saptama yapılır.

24 UYGULANACAK İŞİLİK ORANI 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren SSİY uyarınca; asgari işçilik oranları; Kurum bünyesinde oluşturulan Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenecek ve Resmi Gazete' de yayımlanacak, Tebliğ ile kamuoyuna duyurulacaktır. Asgari İşçilik Oranların Tebliğ 12 Mayıs 2010 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

25 UYGULANACAK BİRİM FİYATI Asgari işçilik hesaplamasında birim maliyet bedeli olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan birim maliyet bedelleri dikkate alınır. SSİY uyarınca; iki yıldan fazla süren bina inşaatlarında, hesaplamada, inşaatın bittiği yıldan önceki birim fiyatlar dikkate alınmaktadır. Eskiden olduğu gibi yılların ortalaması değil inşaatın bittiği yıldan önceki yılın birim fiyatı dikkate alınır. SSİY uyarınca; iki yıldan fazla süren bina inşaatlarında, hesaplamada, inşaatın bittiği yıldan önceki birim fiyatlar dikkate alınmaktadır. Eskiden olduğu gibi yılların ortalaması değil inşaatın bittiği yıldan önceki yılın birim fiyatı dikkate alınır.

26 ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI Özel bina inşaatlarındaki uygulamayı iki aşamaya bölebiliriz. Birinci aşama dosya memurunca dosyadaki bilgiler ışığında yapılan hesaplama. İkinci aşama ise dosyadaki bilgilerin yanında, işverene ait yasal kayıt ve belgelerde yer alan hususlarla birlikte gerçek durum dikkate alınarak Müfettişlerce/Meslek Mensuplarınca yapılan inceleme, hesaplama ve teftiştir.

27 ÖN DEĞERLENDİRME(ARAŞTIRMA) ÖN DEĞERLENDİRME(ARAŞTIRMA) ÜNİTECE(DOSYA MEMURUNCA) YAPILACAK İŞLEMLER ÜNİTECE(DOSYA MEMURUNCA) YAPILACAK İŞLEMLER

28 ÜNİTECE ÖN DEĞERLENDİRME SGK Merkez Müdürlüğü tarafından asgari işçilik uygulamasına esas ön değerlendirme işlemi yapılabilmesi için;  İnşaat ile ilgili olarak işyeri dosyasının inşaat bitmeden önce tescil edilmiş olması,  Tescil edilmiş olmakla birlikte yasal süre içinde Kurum’a bildirimde bulunulması gerekmektedir.

29 DEĞERLENDİRMEDE İŞÇİLİK ORANI % 25 EKSİK UYGULANIR Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan özel bina inşaatı işyerlerine ilişkin olarak Ünitece yapılacak araştırma, bina maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ(12.05.2010 tarihli R.G.) ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır. Bina inşaatı işyerlerinde, inşaatın bitirildiği tarihe kadar Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır.

30 EKSİK PRİM SON AYA MALEDİLİR Ünitece yapılan araştırma sonucunda tespit edilen ve Kuruma bildirilmediği anlaşılan asgari işçilik miktarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, faaliyet süresinin son ayına maledilir. Tahakkuk ettirilen prim gecikme zammı ile birlikte, ödenmek üzere işverene tebliğ olunur.

31 İŞVEREN PRİM BORCUNU ÖDEYECEĞİNİ VE İNCELEME İSTEMEYECEĞİNİ BİLDİRECEK İşverence borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödeneceğinin ve daha sonra müfettiş tarafından inceleme yapılması istenilmeyeceğinin bir dilekçe ile bildirilmesi halinde borç kesinleşir ve işlemler sonuçlandırılır.

32 İŞVERENİN ÖDEMEYECEĞİNİ BİLDİRMESİ VEYA CEVAP VERMEMESİ Ünitece hesaplanan borcun yapılan tebligata rağmen ödenmeyeceğinin bildirilmesi veya tebligatta belirtilen sürede bildirimde bulunulmaması durumunda, Kurumun Denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından inceleme yapılır.

33 1 MAYIS 2005 TARİHİNDEN SONRAKİ UYGULAMA Yapımına 01.05.2004 tarihinden sonra başlanılan, veya 01.01.2003 tarihinden sonra başlandığı halde 01.10.2004 tarihinden sonra bitirilen binaların maliyetinin hesaplanmasında, ortalama maliyet yerine, bitirildiği yıldan bir önceki yıla ilişkin birim maliyet bedeli dikkate alınmaktadır. Aynı yıl içerisinde başlayıp bitirilen binaların maliyeti ise o yılın birim maliyeti esas alınarak hesaplanır. Aynı yıl içerisinde başlayıp bitirilen binaların maliyeti ise o yılın birim maliyeti esas alınarak hesaplanır. Örneğin 02.03.2011 tarihinde başlayan ve 01.06.2012 tarihinde bitirilen özel nitelikteki binanın maliyeti, 2011 yılı için belirlenmiş olan birim maliyet bedeli dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Örneğin; 01.07.2009 tarihinde başlayan ve 31.12.2011 tarihinde bitirilen özel nitelikteki binanın maliyetinin hesaplanmasında, 2010 yılı için belirlenecek olan birim maliyet bedeli dikkate alınır.

34 ASGARİ İŞÇİLİK HESABINI FORMÜLÜ Hesaplamayı formüle etmek istersek; Tüm Yapının maliyeti = Toplam İnşaat alanı X Birim Fiyat X yapının tamamlanma oranı İşin yürütümü için gerekli en az işçilik miktarı = Tüm yapının maliyeti X uygulanacak işçilik oranı Bildirim eksiği = İşin yürütümü için en az işçilik miktarı – SGK’ ya bildirilen işçilik toplamı

35 ÜNİTEDE YAPILACAK İŞLEMLERE ÖRNEK-I Örnek; Özel bir bina inşaatının yapımına 01.05.2011 tarihinde başlandığını ve 30.06.2011 tarihinde bitirildiğini, inşaatın sınıfının 2-B, metrekaresinin ise 100 m² olduğunu, Kuruma bu işle ilgili olarak 01.05.2011 - 30.06.2011 tarihleri arasında 1.800 TL sigorta primine esas kazanç bildirdiğini varsayarsak, ünitece yapılacak işlem aşağıdaki gibi olacaktır.

36 ÜNİTEDE YAPILACAK İŞLEMLERE ÖRNEK-II İnşaat 2011 yılında başlayıp bittiğinden 2011 yılı birim fiyatı kullanılacaktır. 2-B sınıfı yapıların 2011 yılı birim maliyeti 297 TL’ dir. Buna göre; 297 x 100 = 29.700.00 TL toplam maliyet bulunur. Bulunan bu maliyete inşaatlar için asgari işçilik oranı olan % 9'un % 25 düşüğü olan % 6.75 oranı uygulanır ve Kuruma bildirilmesi gereken sigorta primine esas kazanç miktarı bulunur. 297 x 100 = 29.700.00 TL toplam maliyet bulunur. Bulunan bu maliyete inşaatlar için asgari işçilik oranı olan % 9'un % 25 düşüğü olan % 6.75 oranı uygulanır ve Kuruma bildirilmesi gereken sigorta primine esas kazanç miktarı bulunur. Bildirilmesi gereken: 29.700 X % 6.75 = 2.004,75 TL bulunur.

37 ÜNİTEDE YAPILACAK İŞLEMLERE ÖRNEK-II Bulunan miktar(2.004.75 TL), bildirilen miktardan(1.800.-TL) fazla olduğundan, Kurumca İlişiksizlik Belgesi verilmez. İşveren, kendisine yapılan borç ödeme tebliğinden itibaren Kuruma bir ay içinde dilekçe ile başvurarak aradaki fark primini ödemek istediğini varsayarsak; aradaki farka ait prim bir aylık süre içinde öderse, ilişiksizlik belgesi hemen verilir. Bu durumda işverene aylık prim hizmet belgesi vermemekten dolayı idari para cezası uygulanmaz.

38 ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER TARAFINDAN YAPILAN İNŞAATLARDA ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI-I Şirketler ve kooperatifler tarafından gerek mülk edinmek ve gerekse satmak amacıyla yapılan bina inşaatı için işçilik Değerlendirilmesinde; yaklaşık maliyet bedeli esas alınmakta, ancak yasal kayıtlardan saptanan maliyet tutarı, yaklaşık maliyet bedelinden daha fazla ise, kayıtlardaki maliyet bedeli dikkate alınmaktadır.

39 ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER TAFAINDAN YAPILAN İNŞAATLARSA ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI-II Kooperatif ve şirketlerin, inşaatın tamamını anahtar teslimi veya bir bölümünün bir müteahhit veya başka bir şirkete yaptırmış olması halinde, işçilik değerlendirilmesi yaklaşık maliyet esasına göre yapılır.

40 ŞİRKET VE KOOPERATİF İNŞAATLARINA ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMA ÖRNEĞİ-I Örnek: (A) Anonim Şirketi, ruhsatta 2500 m² olan, 2009 yılında başlayıp 10 Mayıs 2012 tarihinde biten, III-A grubunda yer alan inşaatı için Sosyal Sigortalar Kurumu'na başvurmuştur. İnşaatın maliyeti şirketin yasal kayıtlarına göre 1.300.000,00 TL İnşaatın toplam maliyeti hesaplanırken; 2011 yılı birim maliyet bedeli esas alınır. (2011 yılı maliyet bedeli: 482,00 TL ) Yaklaşık Maliyet bedeli : 482,00 x 2.500 = 1.205.000,- TL Yaklaşık Maliyet bedeli : 482,00 x 2.500 = 1.205.000,- TL Şirketin yasal kayıtlarındaki maliyet,(1.300.000,00 TL), yaklaşık maliyet değerinden (1.205.000,- TL ) daha fazla olduğundan hesaplamada defter maliyeti dikkate alınır.

41 ŞİRKET VE KOOPERATİF İNŞAATLARINA ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMA ÖRNEĞİ-II (A) Anonim Şirketi'nin yukarıdaki inşaatı kendisinin değil, kaba işlerini (B) Limited Şirketi'ne, ince işlerini ise (C) Anonim Şirketi'ne yaptırdığını varsayarsak, bu durumda dikkate alınacak maliyet, yaklaşık maliyettir. (A) Anonim Şirketinin işi parça parça değil, anahtar teslimi ile bütünüyle başka bir şirkete yaptırması sonucu değiştirmeyecektir.

42 KISMEN BİTEN İNŞAATLARDA İNCELEME İnşaatlar çeşitli nedenlerden dolayı bazen tamamen bitirilememekte, kısmen bitirilmektedir. Biten kısımlar için yapı kullanma izin belgesi istenmesi söz konusu olduğunda, asgari işçilik uygulaması toplam inşaat alanı için değil, inşaatın kısmen biten bölümü için yapılır.

43 KISMEN BİTEN İNŞATLARDA TAMAMLANAN KISMIN TESPİTİ Kısmen biten inşaatlarda asgari işçilik hesaplaması yapabilmek için biten kısmın tüm inşaatın alanı içindeki oranını bilmek gerekiyor. Bu hesaplamanın da SSİY ye ekli 11 nolu tablo yardımıyla yapılması gerekiyor

44 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İNŞAATIN İKMAL EDİLEN KISMININ, BİNA MALİYETİNE ORANLARINI GÖSTERİR CETVEL (SSİY’ye ekli 11 no.lu tablo)

45 I-BODRUMSUZ TEK KATLI BİNALAR Sıra No İŞLERORANLAR A) Temel Hafriyatı ve Taş Duvar, (Subasman Hatılı Dahil) % 5 B)Blokaj, Grobeton, Tuğla Duvar, Tavan ve Saçak,% 26 C)Çatı,% 12 D)Doğrama (Komple) ve Sıvalar,% 14 E)Tesisat ve Teçhizat, (Temiz ve Pis Su ve Elektrik)% 18 F)Kaplamalar, Mozaik, Yağlı Boya,% 7 G) Merdiven, Harici Sıva, Dış Kapı, Badana, Fosseptik ve Bütün Bakiye İşlerin İkmalinde, % 18 % 100

46 II- (BODRUMSUZ) ZEMİN VE BİRİNCİ KATLI BİNALAR Sıra No İŞLERORANLAR A) Temel Hafriyatı, Grobeton ve Taş Duvar, (Subasman Hatılına Kadar) % 7 B)Zemin Katın İkmalinde, (Betonarme Tavan Dahil)% 15 C)Birinci Katın İkmalinde,% 17 D)Çatının İkmalinde, (Oluklar Dahil)% 8 E)Bütün Doğramaların İkmalinde,% 14 F)İç Sıvaların İkmalinde,% 6 G)Tesisatın İkmalinde,% 15 H)Şap, Mozaik ve Yağlı Boyaların İkmalinde,% 9 İ) Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı, Şakuli Borular ve Fosseptik ve Bakiye Bütün İşler Tamamlandığında, % 9

47 III- BODRUMSUZ, ZEMİN, BİR VE İKİNCİ KATI HAİZ BİNALAR Sıra No İŞLERORANLAR A) Temel Hafriyatı, Grobeton ve Taş Duvar, (Subasmana Kadar) % 6 B)Zemin Katın İkmalinde,% 15 C)Birinci Katın İkmalinde,% 12 D)İkinci Katın İkmalinde,% 12 E)Çatının İkmalinde,% 7 F)Doğramaların İkmalinde,% 13 G)İç Sıvaların İkmalinde,% 5 H)Tesisat ve Teçhizatın İkmalinde,% 14 İ)Şap, Mozaik ve Yağlı Boyaların İkmalinde,% 8 J) Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı, Fosseptik ve Bakiye Bütün İşler Tamamlandığında, % 8 % 100

48 IV-BODRUMLU TEK KATLI BİNALAR Sıra No İŞLERORANLAR A) Temel Hafriyatı, Taş Duvar, Tuğla, Duvar, Lentolar, Blokaj, Grobeton ve Betonarme Tavan (Bodrum) İkmalinde, % 22 B) Yarım Tuğla Duvar, Bir Tuğla Duvar ve Betonarme Lentoların İkmalinde, % 15 C)Betonarme Tavan ve Saçaklar,% 14 D)Çatı,% 8 E)Doğrama, (Komple)% 11 F)İç Sıvalar, Tesisat ve Teçhizat% 13 G)Döşeme Kaplamaları, Şap, Mozaik ve Yağlı Boyalar% 6 H) Badana, Dış Sıva, Harici Kapı Merdiven, Fosseptik ve Bütün Bakiye İşler % 11 % 100

49 V-BODRUM, ZEMİN VE BİRİNCİ KATI HAİZ BİNALAR Sıra No İŞLERORANLAR A) Temel Hafriyatı ve Bodrum Katın İkmalinde, (Betonarme Tavan Dahil) % 20 B) Zemin Katın İkmalinde, (Lento, Döşeme, Tuğla Duvarlar ve Betonarme Tavan Dahil) % 12 C)Birinci Katın İkmalinde,% 14 D)Çatı İkmalinde, (Oluklar Dahil)% 6 E)Bütün Doğramaların İkmalinde,% 13 F)İç Sıvıların İkmalinde,% 5 G)Sıhhi Tesisat ve Diğer Tesis İşleri İkmalinde,% 14 H)Şap, Mozaik ve Yağlı Boyalar Tamamlandığında,% 8 İ) Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı, Şakuli Borular, Fosseptik ve Bakiye Bütün İşlerin İkmalinde, % 8 % 100

50 VI- BODRUMLU ZEMİN, BİRİNCİ VE İKİNCİ KATI HAİZ BİNALARDA Sıra No İŞLERORANLAR A)Bodrum İkmalinde,% 15 B)Zemin Katın İkmalinde,% 9 C)Birinci Katın İkmalinde,% 9 D)İkinci Katın İkmalinde,% 10 E)Çatı İkmalinde,% 5 F)Doğramaların İkmalinde,% 14 G)İç Sıvaların İkmalinde,% 5 H)Tesisat ve Teçhizat İkmalinde,% 15 İ)Şap, Mozaik ve Yağlı Boya,% 8 J) Badana, Merdiven Dış Sıva, Harici Kanal (Veya Fosseptik) ve Bakiye Bütün İşler Tamamlandığında % 10 %100

51 VII-FAZLA KATLI BİNALAR Sıra No İŞLERORANLAR A) Temel Hafriyatı, Taş ve Tuğla Duvarlar, Beton ve Betonarmeler, (Kaba İnşaat) % 45 B)Çatı, (Oluklar Dahil)% 5 C)Doğramalar, (Kapı ve Pencereler Komple)% 15 D) Sıvalar, Mozaik, Karo fayans vesair Kaplamalar, Yağlı Boyalar, % 25 E) Sıhhi Tesisat, Su ve Elektrik Tesisatı İle Her Türlü Noksanların İkmalinde, % 10 % 100

52 KISMEN BİTEN İNŞAAT ÖRNEĞİ-I Örnek 1:01.05.2011 tarihinde başlanılan 3-A sınıfı bir binanın zemin katı 30.05.2012 tarihinde bitirilmiştir. İnşaat ruhsatına göre yapılacak inşaat kalorifersiz olup zemin ve 1. kattan oluşmaktadır. Zeminin ve 1. katın alanı eşit olmak üzere toplam inşaat alanı 280 m²’dir. Biten kısım için Kuruma toplam 10.000,00 TL işçilik bildirilmiştir İnşaatın biten kısmının toplam inşaatın ne kadarı olduğu yapı kısmi değerlendirme cetvelini kullanarak bulacağız. Buna göre;

53 Biten Kısımlar Toplam Alana Oranı % Temel hafriyatı, grabeton ve taş duvar7 Zemin katın ikmali15 Doğramaların Yarısının ikmali7 Zemin katın iç sıvalarının ikmali3 Zemin katın tesisatının ikmali7.5 Zemin katın şap, mozaik ve yağlı boyalarının ikmali 4.5 Zemin Katın badana, dış sıva ve harici boruların ikmali 4.5 TOPLAM48.5

54 KISMEN BİTEN İNŞAAT ÖRNEĞİ-II Yapılan değerlendirme neticesinde inşaatın % 48.5’ inin bitmiş olduğu bulunur. 2011yılı birim fiyatı : 482,00. -TL Biten kısmın alanı: 271.60 m2 (560 X % 48.5 = 271.60 m²) Bildirilmesi gereken işçilik : 482,00 X 271.60 x % 6.75 = 8.836.51 TL İşveren toplam 10.000,- TL işçilik bildirmiş olduğundan biten kısım için ilişiksizlik belgesi alır.

55 İHALELİ İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI İHALELİ İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI

56 İHALE 15 GÜN İÇİNDE SGK’YA BİLDİRİLECEK Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini 15 iş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

57 HAKEDİŞİN ÖDENMESİ VE TEMİNATIN İADESİ İÇİN PRİM BORCU OLMAMASI GEREK İşverenlerin hak edişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. Kesin teminatları ise, ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilir.

58 İSKAN RUHASTINDAN ÖNCE SGK DAN İLİŞİKSİZLİK BELGESİ ARANACAK Valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından, geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce yapılan inşaat dolayısıyla, diğer kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ve bankaların ise Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek işlemlerinde Kuruma borçlarının bulunmadığına dair ilgililerden Kurumca düzenlenmiş bir belgenin istenmesi zorunludur.

59 İHALELİ İŞLERDE MALİYET HESABINA HAKEDİŞ ESASTIR İhaleli işlerde, maliyet hesaplamasında istihkak bedeli (hakediş bedeli) baz alınır. Bu istihkak bedeli; müteahhide ödenen ve kesin hesap raporunda kayıtlı bulunan toplam istihkak tutarıdır.

60 SONRADAN ÖDENEN FİYAT FARKI VE AKREDİTİFLER İSTİHKAK’A İLAVE EDİLİR İhale konusu işlerde ilgili müteahhide daha sonradan ödenen fiyat farkı (malzeme için) ve akreditif bedeli toplam istihkaka dahil edilir. Hesaplamaya esas alınacak hakediş tutarı Katma Değer Vergisi hariç tutardır. Ünitece yapılacak araştırma; belirtilen istihkak tutarına, işin asgari işçilik oranının % 25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.

61 SÖZLEŞMEDE ÇALIŞTIRILACAK SİGORTALI SAYISI BELLİ İSE Ancak, işin sözleşmesinde çalıştırılacak sigortalı sayısı belli ise öncelikle bu sigortalıların adam/gün sayısı üzerinden Kuruma bildirmiş olup olmadığı araştırılır. Bu araştırma sonucunda Kuruma bildirilmeyen sigortalılar ile ilgili belgelerin verilmesi, yapılacak bir ay süreli bir tebligat ile işverenden istenilir. Belgelerin verilmemesi veya eksik verilmesi halinde bu belgeler ünitece resen düzenlenir.

62 İHALE KONUSU İŞ BİRDEN FAZLA KONUYU KAPSIYORSA İhaleli işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve her bir işin asgari işçilik oranının bilinmesi halinde, işverenin yazılı isteği üzerine araştırma, bu işlerin en yükseğine ilişkin asgari işçilik oranı dikkate alınarak yapılabilir.

63 İHALE KONUSU İŞ MALZEMESİZ OLARAK VERİLŞMİŞSE İhale konusu işlerin yapımının işverenlere malzemesiz olarak verilmesi, dolayısıyla işin sadece işçilikten ibaret olması halinde işin asgari işçilik oranı % 54 olarak uygulanır.

64 HANGİ TARİHE KADAR BİLDİRİLEN İŞÇİLİKLER DİKKATE ALINACAK? Araştırma yapılırken, ihale konusu işlerde kesin kabulün yada geçici kabulün noksansız yapıldığı tarihe kadar Kuruma bildirmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır.

65 İŞİN BİTİŞ TARİHİNDEN SONRA BİLİDİRİLEN İŞÇİLİKLER İhale konusu işler ile ilgili olarak, işin bitiş tarihinden sonra şantiyenin sökülmesi, malzemelerin toplanması, nakliyesi, bekçi çalıştırılması gibi işler için de muayyen bir süre işçi. Bu nedenle, uygulamada, geçici kabulün noksansız olarak veya kesin kabulün yapıldığı tarihlerden sonra ihale konusu işyeri dosyasından belirli bir süre daha işçilik bildiriminde bulunmaya devam edilebilmektedir. İhale konusu işler ile ilgili olarak, işin bitiş tarihinden sonra şantiyenin sökülmesi, malzemelerin toplanması, nakliyesi, bekçi çalıştırılması gibi işler için de muayyen bir süre işçi çalıştırılmaktadır. Bu nedenle, uygulamada, geçici kabulün noksansız olarak veya kesin kabulün yapıldığı tarihlerden sonra ihale konusu işyeri dosyasından belirli bir süre daha işçilik bildiriminde bulunmaya devam edilebilmektedir.

66 İŞİN BİTİMİNDEN SONRA YAPILAN BİLDİRİMLER ASGARİ İŞÇİLİK HESABINA DAHİL DEĞİL EDİLECEK Mİ? Bu gibi durumlarda, söz konusu işlerden dolayı ihale konusu işyeri dosyasından makul bir süre için yapılan bildirimler Kurumca geçerli sayılmakta ve işyeri en son sigortalı çalıştırılan tarih itibariyle kanun kapsamından çıkarılmaktadır. Ancak geçici kabulün noksansız yapıldığı veya kesin kabul tarihinden sonraki süreye ilişkin bildirimler ünitece yapılan araştırmada Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarına dahil edilmemektedir.

67 FATURALI İNCELEME FATURALI İNCELEME

68 MÜFETTİŞ İNCELEMESİ Asgari işçilik uygulamasına konu olan işin bazı kısımlarının fatura karşılığı başka işverenlere yaptırılması söz konusu ise, bu durumda belirtilen malzemeli ve salt işçilik faturaları değerlendirmede dikkate alınmaktadır. Fakat bu durumda asgari işçilik oranından %25 eksiltme yapılmamaktadır.

69 MALZEMELİ İŞÇİLİK ÖDEMELERİ -I İşyeri ve kayıt belgelerinin incelemeye alınması halinde, doğruluğu(birim, ölçü ve tutar) gerektiğinde karşı inceleme yapılarak belirlenmiş işçilik içeren; a)5510 sayılı Yasa Kapsamında kuruma tecili yapılmış olan diğer işverenlere yaptırılan işlere ilişkin faturalara dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri, b)Bağ-Kur ve vergi sicil numaraları belirtilmek koşuluyla, işin bazı bölümlerini yanında sigortalı çalıştırmaksızın bizzat yapan iş sahiplerinden alınmış faturalara ve gider belgelerine dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri,

70 MALZEMELİ İŞÇİLİK ÖDEMELERİ-II c)İşin bazı bölümlerini, yasalarla kurulu diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olanları çalıştırmak suretiyle yapmış bulunanlardan alınmış fatura ve gider belgelerine dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri, d)Malzeme bedelinden ayrı olarak nakliye bedelinin kesin bir şekilde belirlendiği faturalara dayanılarak yukarıda söze edilen iş sahiplerine yapılan nakliye ödemeleri, Yaklaşık maliyet bedelinden veya toplam hak ediş tutarından düşülmektedir.

71 SALT İŞÇİLİK FATURALARI Salt işçilik içeren fatura ve gider belgelerine dayalı işçilik ödemeleri, Doğruluğu işyeri kayıtları ile kanıtlanabilen, yerel geleneklere uygun miktarları içeren, gerçekten ödendiği Müfettişler tarafından saptanabilen (Örneğin: vergisi ödenmiş, meslek kuruluşlarınca ölçü ve tutarları doğrulanmış, toplu sözleşme ve ferdi sözleşmelere uygun, diğer başka delillerle desteklenmiş) yabancı uyruklu işçilere ödenmiş ücretlerle, Türk uyruklu sigortalılara ödenen bütün ücretler (üst sınır aşanlar dâhil), doğrudan Kuruma bildirilmiş işçilikler gibi, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik tutarından düşülmektedir.

72 İŞÇİLİK FATURALARINDA ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMA FORMÜLÜ Bu hesaplamayı formüle etmek istersek; Tüm Yapının maliyeti = (Toplam İnşaat alanı X Birim Fiyat) - Malzemeli İşçilik Faturaları İşin yürütümü için gerekli en az işçilik miktarı = (Tüm yapının maliyeti X uygulanacak işçilik oranı) – (salt işçilik faturaları + SPEK üst sınırı üzerinde yapılan bildirimler) Bildirim eksiği = İşin yürütümü için en az işçilik miktarı – SGK’ya bildirilen işçilik toplamı

73 FATURANIN FAZLA KISMI DİKKATE ALINMAZ Fatura ve gider belgelerinde yazılı tutarlar, bu belgelerde, yapıldığı açıklanan işler karşılığı alınan hakedişden veya özel bina inşaatlarında yaklaşık maliyet bedeli içerisindeki tutarından fazla olması durumunda, aşan kısmı değerlendirmede dikkate alınmamaktadır.

74 FAZLA FATURAYA ÖRNEK Örnek: İncelenen kesin hesap özetinde hafriyat tutarı karşılığı KDV hariç ödenen 180.000.000 TL olmasına karşın, fatura KDV hariç 200.000.000 TL tutarlı tanzim edilmiş ise, bu faturanın 180.000.000 TL’si dikkate alınmaktadır.

75 İŞ BİTİM TARİHDEN SONRA DÜZENLENEN FATURALARIN DURUMU Faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği hükmüne aykırı olarak düzenlenerek cari yıl yasal defter ve belgelerine kaydedilmiş olan bu faturanın çeşitli şekillerde (karşı inceleme yapılması, mahkeme ilamı, Vergi Dairesi yazısı) sahte olduğu tespit edilmedikçe asgari işçilik uygulamasında dikkate alınması gerekmektedir.

76 SAHTE FATURA İLE MUHTEVİYATI İTİBATRİYLE YANILTICI FATURA DİKKATE ALINMAZ Ancak faturanın sahte veya içeriğinin doğruyu yansıtmadığının, yani belgenin muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğunun tespit edilmesi halinde, faturada yazılı olan miktar asgari işçilik uygulamasında dikkate alınmamakta olup, Vergi Dairesine ihbar ve Savcılığa da suç duyurusunda bulundurulması gerekmektedir.

77 FATURALI MÜFETTİŞ İNCELEMESİNE ÖRNEK 1- Müteahhit A, X kamu kuruluşuna idari hizmet binası inşaatını taahhüt etmiştir. Müteahhit Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'nde dosya açmış, çalışan işçiler bu dosyadan bildirilmiştir. Söz konusu iş için işveren toplam 1.340.000,00 TL‘ hakediş almış ve bu işten dolayı Sigorta Müdürlüğüne toplam 70.000 TL SPEK bildirmiştir. Sıva kalıp işleri taşeron (B) tarafından taşeronun aynı Merkez Müdürlüğündeki işyeri çalışanları tarafından yapılarak 18.000,00 TL salt işçilik faturası kesilmiştir. Demir doğrama işleri ise aynı Merkez Müdürlüğü'nde kendi adına işyeri dosyası bulunan (C) ye yaptırılmış ve 20.000,00 TL malzemeli işçilik faturası alınmıştır. Müteahhit faturalarının bulunduğunu belirterek Kurumdan Müfettiş incelemesi talep etmiştir.

78 FATURALI MÜFETTİŞ İNCELEMESİNE ÖRNEK Müfettişçe aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır. Toplam Hak ediş tutarı: 1.340.000 TL Uygulanacak işçilik oranı: yüzde 9 Bildirilen SPEK tutarı:70.000 TL A-Değerlendirmeye esas hakediş tutarı: 1.320.000 TL (1.340.000 TL - 20.000 TL) B-İşin yürütümü için gerekli asgari işçilik: 100.800 TL (1.320.000 x %9 - 18.000) C. Bildirilen SPEK:70.000 TL Bildirim eksiği: 100.800 – 70.000 = 30.800 TL

79 FATURALI MÜFETTİŞ İNCELEMESİNE ÖRNEK Yapılan hesaplama neticesinde 30.800,00 TL bildirim eksikliği çıkmıştır. Çıkan bu eksiklik için Kurum (30.800,00X % 35.5=10.934,00 TL) prim, ayrıca gecikme zammı talep edecektir. Çıkan bu fark nedeniyle yasal kayıt ve belgeler geçersiz sayılacak ve bu miktar kadar aylık prim ve hizmet belgesinin eksik verildiği varsayılarak idari para cezası uygulanacaktır. (B)’ ye ödenen para sadece işçilik karşılığı olduğundan faturadaki miktar işveren sanki kendisi işçilik bildirmiş gibi dikkate alınmıştır. (C)’nin Kurumda tescil edilmiş işyerinde çalışan işçilerle doğrama işlerini yapmış ve yaptığı bu iş karşılığında malzemeli işçilik faturası düzenlendiği için maliyetten düşülmüştür. Çünkü yapılan malzeme + işçilik bulunmaktadır.

80 İNCELEME TALEP EDİLMESEYDİ Bildirilmesi Gereken………………: 90.450 TL (1,340.000,00X%6,75) Bildirilen……………………………: 70.000 TL Fark İşçilik…………………………: 20.000 TL (90.450-70.000= 20.450) SONUÇ: MÜFETTİŞ İNCELEMESİ İŞVERENE YARARINA DEĞİL ZARARINA OLMUŞTUR.

81 ÜNİTE İLE MÜFETTİŞ İNCELEMESİ ARASINDAKİ FARKA ÖRNEK İşveren A’nın arsası üzerin yaptığı özel bina inşaatına ilişkin bilgiler:  İnşaatın sınıfı= 3A  Toplam m2 =1500 m2  Başlama tarihi=01.01.2007  Bitiş tarihi =30.05.2009  Kuruma bildirilen toplam işçilik miktarı=22.000.-TL  Malzemeli işçilik faturaları toplamı=130.000. -TL  Salt işçilik faturalan toplamı =11.000.-TL  Asgari işçilik oranı =%9  m2 birim maliyeti= 399.00.- TL

82 ÜNİTE İLE MÜFETTİŞ İNCELEMESİ ARASINDAKİ FARKA ÖRNEK-I Dosya memuru tarafından yapılacak hesaplama: İnşaatın yaklaşık maliyet bedeli……: 598.500.- TL (1.500 x 399,00 = 598.500,00.-TL) Kuruma bildirilmesi gereken……….: 40.398.75 (598.500,00 x%6.75= 40.398,75.-TL) Fark işçilik...........................................: 18.398.75 (40.398,75 - 22.000= 18.398,75 TL ) Eğer işveren, dosya memuru tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda tespit edilen 18.398,75 fark işçiliğin primini kuruma yatırmayı kabul ederse Müfettiş incelemesi yapılmadan ilişiksizlik belgesi işverene verilecektir.

83 ÜNİTE İLE MÜFETTİŞ İNCELEMESİ ARASINDAKİ FARKA ÖRNEK-II İşveren müfettiş incelemesi istemesi halinde; İnşaatın yaklaşık maliyet bedeli= 468.500 TL (1.500 x 399,00)- 130.000= 468.500,00.-TL (1.500 x 399,00)- 130.000= 468.500,00.-TL Kuruma bildirilmesi gereken= 31.165 Kuruma bildirilmesi gereken= 31.165 (468.500x%9)-11.000=31.165 TL (468.500x%9)-11.000=31.165 TL Fark işçilik= 31.265 - 22.000 = 9.165 TL Fark işçilik= 31.265 - 22.000 = 9.165 TL

84 ÜNİTE İLE MÜFETTİŞ İNCELEMESİ ARASINDAKİ FARKA ÖRNEK-III 1. Fark = Dosya memurunun fatura inceleme yetkisi olmadığı için, yaklaşık maliyet bedelini bulunurken 130.000 TL malzemeli işçilik faturasını düşmemiştir. 2. Fark = Dosya memurunun fatura inceleme yetkisi olmadığı için kuruma bildirilmesi gereken işçilik miktarını bulurken 11.000 TL salt işçilik faturasını düşmemiştir. 3. Fark = Dosya memuru asgari işçilik oranını % 25 eksilterek 6.75 uygularken, müfettiş yüzde 9 olarak uygulamıştır. Sonuç:İşveren dosya memurunun işleminde 18.398 TL fark işçiliğe muhatap olurken müfettiş raporunda 9.165 TL ye muhatap olacaktır. Dolayısıyla bu işverenin müfettiş incelemesi istemesi kendi menfaatinedir.

85 İŞVEREN ÜNİTE VE MÜFETTİŞ HESABI YAPARAK MENFAATİNE OLAN İŞLEMİ TERCİH ETMELİ İşverenin defter ve belgeleri üstünden bir hesap yaparak, kurumda dosya memuru ve müfettiş incelemesinde çıkacak fark işçilik tutarını tespit etmeli ve menfaatine olan seçeneği tercih etmelidir.

86 ALT İŞVEREN Alt işveren iki şartın varlığına bağlıdır: İşin tamamını üstlenen ve sigortalı çalıştıran bir işverenin bulunması, İşverenden, işin bölüm ve eklentilerinden iş alan ve kendi adına sigortalı çalıştıran, bir kişinin bulunması gerekmektedir. Örneğin; Bir yol inşaatı üstlenen Müteahhit(A) işin bir kısmını işveren (B) ye verirse ve (B) de kendi yanında sigortalı çalıştırıyorsa, (B) nin 5510 sayılı yasaya göre durumu alt işverendir. İşin tamamının yürütümünü üslenen kişiden iş alan kişi sigortalı çalıştırmıyorsa alt işveren niteliği kazanmayacaktır.

87 İŞÇİ-SİGORTALI ÇALIŞTIRMAYAN ALT İŞVEREN SAYILMAZ Yanında sigortalı işçi çalıştırmayan alt işveren sayılmıyor. Örneğin; İşverenden, bina inşaatının ana demir giriş kapısının demir doğrama yapım işini alan ve hariçten işçi-sigortalı çalıştırmadan bizzat kendisi çalışarak işi tamamlayan kişi alt işveren olarak kabul edilmemektedir.

88 ALT İŞVEREN ALDIĞI İŞTE ÇALIŞTIRMAK ÜZERE İŞÇİ ALMALI İşverenle alt işveren arasındaki hukuki ilişki, alınan işin sonuçlandırılmasını kapsayan bir sözleşme olduğundan istisna akdini teşkil etmektedir. Alt işveren, büyük müteahhitten iş alan küçük müteahhit olarak da tanımlanabilir. Bölüm veya eklentilerde iş alanın, aldığı işte çalıştırdığı sigortalılar, o iş için alınmış ve çalıştırılmış olmalıdır. Esasen iş alanın var olan ve Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında bulunan işyerinin (devamlı işyeri) sigortalı işçileriyse, bu durumda, iş alanın alt işveren olarak kabulü mümkün değildir.

89 İŞÇİ ÇALIŞTIRMADAN İŞİN BİRDEN ÇOK KİŞİ VEYA KURUMA DAĞITILMASI İş sahibinin kendisi işçi çalıştırmaksızın, işi belirli kısımlara ayırıp başka başka (birden çok) kişilere yaptırması halinde, bu kişiler alt işveren değil (işin bunlara devri söz konusu değil ise) kural olarak işveren vekilidirler ve Sosyal Güvenlik Kanunu yönünden işi bölüp dağıtan iş sahibi işveren niteliğiyle sorumludur. Örneğin; Yapı Kooperatifi, kendisi hariçten işçi çalıştırmayıp, inşaatın kısımlarını ayrı şahıslara yaptırması durumunda, Yapı Kooperatifi işveren, bölüm veya eklentilerden iş alanlar ise işveren vekili, Kurum uygulaması yönünden alt işveren sayılacaklardır. ???

90 ALT İŞVEREN BİLDİRİMİ Alt işveren, asıl işverenin işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, işverenle aralarında yaptıkları sözleşmenin ibrazı kaydıyla, Kurumdan alacağı özel bir numara ile asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirir.

91 İNŞAAT, TAMİRAT, TADİLAT ve TESİSAT İŞLERİNDE İŞVERENLİK İnşaatın mülkiyet sahibince yapılması: Mülkiyeti (tapusu) gerçek veya tüzel kişilere ait bina ve diğer inşaatlar ile tamirat, tadilat ve tesisat işyerlerinde yapılan işler, bizzat mülkiyet sahipleri tarafından sigortalı çalıştırılmak suretiyle yapılıyor ise mülkiyet sahibi işveren kabul edilecektir. İnşaat, tamirat, tadilat ve tesisat işlerinin ruhsatsız yaptırılmış olması işverenlik sıfatını etkilemez.

92 İNŞAAT TAMİRAT VEYA TADİLATIN TAMAMININ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE VERİLMESİ-I İnşaat, tamirat, tadilat ve tesisat işleri sahipleri tarafından sigortalı çalıştırmaksızın tamamının yapımı üçüncü bir kişiye (gerçek veya tüzel) verildiği takdirde; mülkiyet sahibi ile yapımı üstlenen arasında istisna akdi bulunacağından, işlerin yapımını üstlenen kişi müteahhit sıfatı ile işveren olarak kabul edilecektir. Bu durumda mülkiyet sahibi ile işi yapan kişi arasında ispat yükümlülüğünü yerine getirmek için noterden anahtar teslimi sözleşmesi yapılması gerekmektedir.

93 İNŞAAT TAMİRAT VEYA TADİLATIN TAMAMININ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE VERİLMESİ-II Belirtilen işlerin malzemeli veya malzemesiz yapılması işverenlik durumlarını değiştirmeyecektir. İnşaat, tamirat, tadilat ve tesisat işlerinin yapımını gerçekleştiren kişi (mülkiyet sahibi veya müteahhit), yapılan işlerin bir kısmını sair şahıslara yaptırdığı takdirde, işin kısımlarını yapan bu kişi veya kişiler alt işveren sayılacaktır.

94 İNŞAATIN TAMAMEN ÜÇÜNCÜ ŞAHSA VERİLMESİ ÖRNEK-I a) Arsa sahibi (A) şahsı, arsası üzerine yaptıracağı dükkan inşaatını sigortalı çalıştırmak suretiyle tamamlaması halinde, işveren (A) şahsının kendisi olacaktır. b)Arsa sahibi (A) şahsı, arsası üzerine yaptıracağı inşaatının tamamını (B) şahsına verdiği takdirde, işveren olarak (B) şahsının kabulü gerekir. c) Yapımını taahhüt ettiği tadilat işlerinden dolayı işveren kabul edilen (C) şahsı, tadilat işlerinin bir kısmını (D) ve (E) şahıslarına yaptırması durumunda, (D) ve (E) şahısları alt işveren olarak kabul edilecektir.

95 İNŞAATIN TAMAMEN ÜÇÜNCÜ ŞAHSA VERİLMESİ ÖRNEK-II c) Şahsına ait arsa üzerine yaptıracağı işhanı inşaatının değişik kısımlarını (B), (C) ve (D) şahıslarına kendisi hariçten işçi çalıştırmadan yaptıran (A) şahsı ile (B), (C) ve (D) şahıslarının konularının ne olacağı sorusuna; İnşaatın yapımının tamamı bir şahsa verilmediğinden arsa sahibi (A) şahsını işveren kabul etmek, İnşaatın kısımlarından iş alan (B), (C) ve (D) şahısları ile işveren (A şahsı) arasında istisna akdi bulunacağından, (B), (C) ve (D) şahıslarının, alt işveren olarak kabulü, gerekir.

96 ALT İŞVERENİN BİLDİRDİĞİ İÇÇİLİKLERİN ASAGARİ İŞÇİLİK UYGULMASI KARŞISINDAKİ DURUMU Asıl işveren ve asıl işverenin işyeri dosyasından kuruma işçilik bildirimi yapan alt işveren işçilik bildirimlerinin toplamı asgari işçilik değerlendirmesi esnasında dikkate alınır

97 FATURALARIN SALT İŞÇİLİK VE MALZEMELİ İŞÇİLİK OLARAK AYRILMASI İbraz edilen faturanın malzemeli işçilik fatura olması için, faturanın içeriğinde belirtilen yapılan işin malzeme ve işçilik dahil olarak yapılması, malzemenin faturayı kesen firmaya ait olması ve yapılan işçiliğin de, işin mahallinde ve asıl iş ile doğrudan bağlantılı olarak, asıl işin yapımı esnasında meydana gelmiş olması gerekmektedir.

98 FATURA AYRIMINA ÖRNEK-I Asıl işveren olan A firması yapmakta olduğu inşaatın boya işlerini, fatura B firmasına verir. Ve boya malzemelerinin tamamını da kendisi karşılar. Burada yapılacak olan ilk iş, asıl işverenin kayıt ve belgelerinde boya işinde kullanılan malzemelerin kendisine ait olduğunu kanıtlayacak kayıtların bulunup bulunmadığıdır. Yapılan bu inceleme neticesinde malzemenin tamamen asıl işveren tarafından sağlandığı tespit edildikten sonra, geriye sadece boya işi kalmaktadır, boya işi işçilik olduğu için ve bire bir inşaat yerinde yapıldığından ötürü bu fatura salt işçilik faturasıdır.

99 FATURA AYRIMINA ÖRNEK-II A firması B firmasından pencere camı satın alır ve bu pencere camlarını C firmasına monte ettirir. B firmasından alınan fatura sadece cam yani malzeme alımına yönelik olduğu için malzeme faturasıdır. C firmasından alınan fatura ise sadece monte işine yönelik olduğu için ve bu monte işi de inşaatta direk yapıldığı için fatura salt işçilik faturasıdır.

100 FATURA AYRIMINA ÖRNEK-III A firması bir bir kamu kurumunun ek hizmet binasının “çeşitli bina onarım” işlerinin yapımını taahhüt etmiştir. Kesin hakediş bedeli…………: 100.000.- TL Yer teslim tarihi………………..: 01.01.2008 İşe başlama tarihi……………..: 01.01.2008 İşim bitim tarihi………………...:30.03.2008 A firması yapılan taahhüt konusu iş ile ilgili olarak, SGK Ya şu işçilikleri bildirmiştir. -Ocak 2000 ayında…………….: 4.000.- TL, -Şubat 2008 ayında……………: 4.000.- TL, -Mart 2008 ayında…………….: 4.000.- TL, Toplam………………………….: 11.000.- TL

101 FATURA AYRIMINA ÖRNEK-III A firması taahhüt konusu iş ile ilgili olarak dışarıya yaptırdığı işlere karşılık 15.000 TL tutarında malzemeli işçilik faturası, 1.000.- TL tutarında da salt işçilik faturası almış ve bu faturaları da incelemeye ibraz etmiştir. Taahhüt konusu kamu kurumunun ek hizmet binasının “çeşitli bina onarım” işinin yapımı ile ilgili olarak A firmasının SGK ya işin yürütümü için yeterli işçilik bildirip bildirilmediği şu şekilde hesaplanacak.

102 FATURA AYRIMINA ÖRNEK-III Öncelikle değerlendirmeye esas hak ediş miktarı bulunacaktır. Bunun için, toplam hakediş tutarından, malzemeli işçilik tutarı düşülür. Değerlendirmeye esas hakediş tutarı= 85.000 (100.000 -15.000 =85.000 TL) İşin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik tutarı= 11.750 TL (85.0000 x %15) – 1.000 = 11.750.-) Eksik bildirilen işçilik tutarı= 1.750.- TL (11.750 – 11.000 TL = 1.750.- TL)

103 FATURA AYRIMINA ÖRNEK-IV İşveren A tarafından yapılan taahhüt konusu iş olan okul inşaatı işiyle ilgili olarak: Hakediş bedeli……………………………..: 200.000,00 TL İşe başlama tarihi………………………….: 01.04.2007 İş bitim tarihi………………………………..: 30.04.2007 Kuruma bildirilen toplam SPEK tutarı…...: 12.000,00 TL Salt işçilik veya malzemeli işçilik faturası bulunmamaktadır. İnşaat işlerinin asgari işçilik oranı %9’dur (%6,75 müdürlükte çözümlenmesi durumu) Malzemeli işçilik faturası mevcut olmadığı için değerlendirmeye esas hakediş miktarı olarak 200.000,00 TL esas alınacaktır. 200.000,00 x %6,75 = 13.500,00 TL kuruma asgari işçilik bildiriminde bulunulması gerekmektedir. 13.500,00 – 12.000,00 = 1.500,00 TL eksik işçilik bildiriminde bulunulmuştur.

104 İHALE KONUSU İŞLERİN SÜREKLİ İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPIMI İhale yolu ile bir işin yapımını yüklenen müteahhidin, 5510 sayılı kanuna göre işveren sayılabilmesi için ihale suretiyle aldığı işin yapımı dolayısıyla işçi çalıştırması ve bu işçilerin ihale konusu işte çalıştırılmak üzere işe alınmış olması gerekmektedir. Taahhüt edilen işin ayrıca işçi alınmaksızın müteahhidin esasen mevcut olan devamlı işyeri işçileriyle yapılmış olması halinde, ihale konusu işten dolayı işverenlik sıfatı söz konusu olmayacağından, taahhüt edilen işin ayrı bir işyeri olarak tesciline gerek bulunmamaktadır. Keza bir müteahhidin ihale yolu ile almış olduğu işin mahiyeti icabı mevcut işyeri dışında yapılması gerekmeyen malzeme satımı, mal teslimi, proje çizimi ve benzer işlerden olması halinde ise, ihale konusu işin yapımı esnasında işçi alınmış olsa dahi, ihale konusu işin yapıldığı ayrı ve bağımsız bir işyeri mevcut olmadığından ihale konusu işten dolayı tescili gereken bir işyeri ve işverenlik söz konusu olmayacaktır.

105 İNŞAAT VEYA İHALE KONUSU İŞİN DEVAMLI İŞYERİ İŞÇİLERİ İLE YAPILMASI Özel bina inşaatı, tamirat, tesisat ve benzeri işler ve ihale konusu işler için ayrı bir işyeri tescil ettirmeksizin, söz konusu işleri devamlı işyeri işçileri ile yaptıklarını ileri süren işverenlerin, bu işleri devamlı işyeri işçileriyle yapmalarının olanaklı olup olmadığını saptanabilmesi aşağıdaki hususların tespiti ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

106 DEVAMLI İŞYERİ İŞÇİLERİ İLE YAPILAN İNŞAATLARDA İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLME USULÜ Öncelikle, ihale konusu işin yapıldığı işyerinin devamlı mahiyette bir işyeri olduğunun ve devamlı mahiyetteki işyerinin faaliyet konusunun ihale konusu işe uygun olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.

107 DEVAMLI MAHİYETTEKİ İŞYERİNİN ÖZELLİKLERİ İhale konusu işin yapıldığı belirtilen devamlı mahiyetteki işyerinin, faaliyetine devam etmesinin ihale konusu işe bağlı olmaması, ihale konusu işten bağımsız olarak faaliyetini devam ettirmesi, dolayısıyla ihale konusu iş olmasaydı dahi mevcut olan veya olacak olan bir işyeri olması halinde, devamlı mahiyette bir işyerinin varlığı kabul edilecektir.

108 DEVAMLI MAHİYETTEKİ İŞYERİNE ÖRNEK İhale suretiyle yapılan işin konusunun “parke döşemesi” işi olduğu, ancak söz konusu işin Kurumda “1622-Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı” işkolu kodunda tescil edilmiş bulunan devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapıldığının beyan edildiği varsayıldığında, parke döşemesi işinin tehlike sınıfı ile parke imalatı işinin tehlike sınıfının aynı (her iki işin de V tehlike sınıfında tasnif edilmiş) olduğu dikkate alınarak, bahse konu işyerinin işkolu kodunun tespitine başvurulmaz.

109 DEVAMLI MAHİYETTEKİ İŞYERİNİN İŞ KOLU KODUNUN İHALE KONUSU İŞE UYGUN OLMASI LAZIM Devamlı mahiyetteki işyerinin işkolu kodunun yapılan ihale konusu iş ile uyumlu olmaması halinde, öncelikle devamlı mahiyetteki işyerinin faaliyet konusunun tespiti yönüne gidilecektir. Yapılan tespit sonucunda, devamlı mahiyetteki işyerinde, ihale suretiyle yapılan işin konusunda bir faaliyette bulunulduğunun anlaşılması halinde, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesindeki hükümler dikkate alınarak gerekmesi halinde, devamlı mahiyetteki işyerinin işkolu kodu 5510 sayılı Kanunun 83. ve 84. maddelerine göre değiştirilecek

110 DEVAMLI MAHİYETTEKİ İŞYERİNDE İMALAT, MONTAJ, DÖŞEME, TAKILMA AYRIMI Devamlı mahiyetteki işyerinin faaliyet konusunun imalat işleri olduğu durumlarda, idareye karşı üstlenilen işin, imalatın yanı sıra, montaj, döşeme, takılma gibi işleri de içermesi halinde, bu hususun, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesine göre daha yüksek bir prim oranını gerektirmemesi kaydıyla, ayrıca montaj, döşeme, takılma gibi durumlar dikkate alınmaksızın işlem yapılacaktır.

111 DEVAMLI MAHİYETTEKİ İŞYERİ VE İHALE KONUSU İŞTE TEHLİKE SINIFINA ÖRNEK-I İhale suretiyle yapılan işin konusunun “parke döşemesi” işi olduğu, ancak söz konusu işin Kurumda “1622-Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı” işkolu kodunda tescil edilmiş bulunan devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapıldığının beyan edildiği varsayıldığında, parke döşemesi işinin tehlike sınıfı ile parke imalatı işinin tehlike sınıfının aynı (her iki işin de V tehlike sınıfında tasnif edilmiş) olduğu dikkate alınarak, bahse konu işyerinin işkolu kodunun tespitine başvurulmaz.

112 DEVAMLI MAHİYETTEKİ İŞYERİ VE İHALE KONUSU İSTEK, TEHLİKE SINIFINA ÖRNEK-II İhale suretiyle yapılan işin konusunun “kartonpiyer döşenmesi” işi olduğu, ancak söz konusu işin Kurumda “2361-İnşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı” işkolu kodunda tescil edilmiş bulunan devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapıldığının beyan edildiği varsayıldığında, kartonpiyer döşenmesi işinin “4333-Yer ve duvar kaplama” işkolu kodunda ve V tehlike sınıfında, “inşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı” işkolu kodunun ise IV tehlike sınıfında tasnif edilmiş olması nedeniyle, bahse konu işyerinin işkolu kodunun tespiti yönüne gidilir.

113 İHALE KONUSU İŞTE ÇALIŞACAK KİŞİ/GÜN SAYISININ BELLİ OLDUĞU İŞLER İhale sözleşmesinde ihale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olması veya idarece ihale konusu işte kimlerin çalıştığının ismen Kuruma bildirildiği hallerde, ihale konusu işte çalıştırılması gereken kişi/gün sayısı kadar Kuruma bildirim yapıldığının veya idarece ihale konusu işte çalıştırıldığı bildirilen kişilerin sigortalılıklarının sağlandığının anlaşılması halinde, ihale konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığının tespiti için ayrıca denetim elemanı incelemesine gidilmeyecek işverene ilişkisizlik belgesi verilecektir.

114 İHALE KONUSU İŞTE ÇALIŞACAK KİŞİ/GÜN SAYISININ BELLİ OLMADIĞI İŞLER İhale sözleşmesinde ihaleli işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olmaması ve idarece de ihale konusu işte kimlerin çalıştırıldığının ismen Kuruma bildirilememesi halinde; ihale konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığı hususunda, ihale konusu işin yapıldığı süre zarfında devamlı mahiyetteki işyerinden Kuruma bildirilmiş olan sigorta primine esas kazanç tutarının, bildirilmesi gereken sigorta primine esas kazanç tutarının altında olup olmadığı, geçici mahiyetteki işyeri dosyalarındaki araştırma işleminde olduğu gibi araştırılacaktır.

115 ÖRNEK İstihkak tutarı 150.000 TL olan bir iş dolayısıyla, (oran %9 ) Kuruma bildirilmesi gereken prime esas kazanç tutarının 13.500 TL olduğunun araştırma işlemi sonucu hesaplanmasına karşın, ihale konusu işin yapıldığı dönemde Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarının 14.000 TL olduğu varsayıldığında, ihale konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığı hususunda denetim elemanı incelemesine gönderilmeksizin, ihale konusu işin yapıldığı döneme ilişkin borcunun da bulunmaması halinde işverene ilişiksizlik belgesi verilecektir.

116 DEVAMLI MAHİYETTE İŞYERİYLE AYNI DÖNEMDE BİRDEN FAZLA İHALE KONUSU İŞ YAPILMASI Devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile faaliyet dönemleri kısmen de olsa çakışacak şekilde birden fazla ihale konusu işin yapılmış olması halinde, ihale konusu bir iş için dikkate alınmış olan işçilik, diğer ihale konusu işler için dikkate alınmayacaktır.

117 İHALE KONUSU İŞLER VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERİ HAKKINDA MESLEK MENSUPLARININ İLİŞİKSİZLİK RAPORU DÜZENLEMESİ

118 RAPORA EKLENECEK BELGELER  Rapor tarihinden önceki 3 ay içinde meslek mensubunun bağlı olduğu Meslek Odasından alınmış olan “FAALİYET BELGESİ”,  İncelemeyi yapan meslek mensubu ile işveren arasında düzenlenmiş olan “SÖZLEŞMENİN” aslı veya noterden onaylı bir örneği,  İnceleme konusu iş ile ilgili olarak düzenlenmesi gereken ve örneği Yönetmeliğin 4 ve 5 inci sayfalarında yayımlanan “HESAPLAMA CETVELİ”,

119 Rapor en az üç nüsha düzenlenecektir.  Bir nüshası Kuruma,  Bir nüshası işverene,  Bir nüshası da meslek mensubunda kalacak ve 5 yıl süreyle saklanacak. RAPOR KAÇ NÜSHA DÜZENLENECEK

120 RAPORUN BÖLÜMLERİ RAPOR;  Genel Bilgiler,  Usül İncelemeleri,  Hesap İncelemeleri,  Sonuç, bölümlerinden oluşur.

121 GENEL BİLGİLER BÖLÜMÜ İncelenen yasal defterlerin ilgili olduğu yıllar, defterin cinsi ve noter onayı yazılır. -Ücret ödeme bordrolarının, -Kuruma verilen prim belgeleri ve sigortalı işe giriş bildirgelerinin, -Muhtasar beyannameler, -ihale makamı ile işveren arasında yapılan sözleşmeler, -ihale makamı ile işveren arasında yapılan sözleşmeler, -ve geçici-kesin kabul tutanakları ile son hak ediş raporlarının, incelendiği belirtilir. -ve geçici-kesin kabul tutanakları ile son hak ediş raporlarının, incelendiği belirtilir.

122 USUL İNCELEMELERİ BÖLÜMÜ-I  İncelenen defter ve belgelerden saptanan ücretler,  Sigortalı sayıları ve prim ödeme gün sayıları,  Prim belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olup olmadığı,  İşyeri kayıtlarının geçerli olup olmadığı, geçerli değilse geçersizlik halleri, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi göz önünde bulundurularak sigorta primlerinin Kuruma eksiksiz bir şekilde tahakkuk ettirilerek ödenip ödenmediğine,

123 USUL İNCELEMELERİ BÖLÜMÜ-II Ödenmeyen primlerin gider olarak yazılıp yazılmadığına, Ay içerisinde hak edilen veya ödenen ücret ve diğer ödemelerden sigorta primlerinin kesilip kesilmediğine, Kuruma bildirilen sigortalı sayıları ile muhtasar beyannamelerdeki sigortalı sayılarının mutabakatına yer verilir.

124 HESAP İNCELEMELERİ BÖLÜMÜ İş ihale konusu ise;  Yapılan işin niteliği,  İşin başlama ve bitiş tarihleri ile faaliyet süresi,  Toplam sigortalı ve toplam prim ödeme gün sayısı,  Stopaj, malzeme fiyat farkı, akreditif bedeli, KDV hariç alınan istihkak tutarı, defter ve belgelerden tespit edilen malzemeli ve salt işçilik ödemeleri,  İdari para cezaları, belirtilir.

125 HESAP İNCELEMELERİ BÖLÜMÜ-II Özel bina inşaatı ise;  Binanın toplam maliyet tutarı,  Maliyetin tespit şekli,  Defter ve belgelerden saptanan bina maliyeti, maliyeti,  Malzemeli ve salt işçilik ödemeleri,  İdari para cezaları, belirtilir.

126 HESAP İNCELEMELERİ BÖLÜMÜ-III İnşaat ruhsatnamesi olmayan, ruhsatı olmakla birlikte imar mevzuatına göre ruhsatı hükümsüz olan veya Kurumda tescil edilmemiş bulunan yada tescilli olmasına rağmen Kuruma, APHB vermemiş olan bina inşaatı işyerleri ile tamamlanmamış bina inşaatı işyerleri hakkında bu Yönetmelik hükümlerine göre rapor düzenlenmez.

127 RAPORUN SONUÇ BÖLÜMÜ İnceleme yapılan işyeri ile ilgili olarak “ilişiksizlik belgesi“ verilip verilemeyeceği, veya ilişiksizlik belgesinin hangi koşullarda verilebileceği; yazılır.

128 RAPOR ÜNİTEYE VERİLİNCE Raporlarda herhangi bir eksiklik veya maddi hata tespit edildiği takdirde, eksiklik veya maddi hatanın 15 gün içinde düzeltilerek ek rapor verilmesi için ilgili meslek mensubuna durum iadeli taahhütlü bir yazı ile bildirilir. Ek raporda da eksiklik veya maddi hatanın giderilmezse, gerekçeleri de belirtilerek rapora göre işlem yapılamayacağı yine iadeli taahhütlü bir yazıyla ilgili meslek mensubuna ve işverene bildirilir.. Ek rapor verilmez veya eksiklik ya da maddi hata düzeltilmez ise durum Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına intikal ettirilmektedir.

129 İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLMESİ Raporda herhangi bir eksiklik veya maddi hata yoksa ve raporun sonuç bölümünde, “ilişiksizlik belgesi” verilmesi gerektiği önerilmiş ise, bu rapora istinaden işverene ilişiksizlik belgesi verilir. (raporda eksik işçilik vs. tespiti yoksa)

130 FARK İŞÇİLİK ÇIKARSA Raporun sonuç bölümünde eksik işçilik tespit edildiği belirtilmiş ve buna bağlı olarak idari para cezası önerilmiş ise; Kuruma bildirilmediği saptanan fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim ve gecikme zammının bir ay, idari para cezalarının ise onbeş gün içinde ödenmesi için Kurumca işverene tebligat yapılır. İşveren borcu öderse ilişiksizlik belgesi verilir.

131 İŞVEREN BORCU ÖDEMEZSE İşverence borcun bu süreler içinde ödeneceğinin dilekçe ile bildirilmesi ve ödenmemesi halinde, borcun, Ünitelerce 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerince takip ve tahsiline başvurulacaktır. İşverenin ödeme yapacağını tebligatı aldıktan sonra bir ay içerisinde bildirmemesi durumunda konu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına intikal ettirilir.

132 İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLMEMESİ İşyeri kayıtlarının fark işçiliğin kayıtlara intikal ettirilmemesi nedeniyle oluşan geçersizlik hali dışında başka bir nedenle geçersiz olduğunun tespit edilmesi halinde;

133 İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLMEMESİ Tasdik edilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz olan defterler, VUK’nu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekenlerin işletme esasına göre defter tutması, Ücret bordrosunda, işyeri sicil numarası, sigortalının adı soyadı vs. bilgilerin olmaması gibi hallerde ilişiksizlik belgesi verilmez. Konu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına aktarılır.

134 RAPORDA İDARİ PARA CEZASI ÖNERİLMESİ-I Raporun sonuç bölümünde, sadece 5510 sayılı Kanunun 102 ncı maddesi birinci fıkrası (c) ve (d) bendleri gereği idari para cezası önerilebilir. Bunun dışında, idari para cezası gerektiren bir fiilin tesbiti varsa sadece raporda bu durum belirtilir ve ceza önerilmez.

135 RAPORDA İDARİ PARA CEZASI ÖNERİLMESİ-II İşyeri kayıtlarının incelenmesi neticesinde, işyerinin tescil tarihinin geriye alınması gerektiği tespit edilmişse, rapora sadece bu tespit yazılır, bununla ilgili olarak 5510/102.maddeye göre idari para cezası önerilmez. Ancak, raporda idari para cezası önerilmese de tespit varsa ünite cezayı uygular.

136 ASGARİ İŞÇİLİK ORANI Malzemesi kısmen ya da tamamen verilmiş olan işlerin asgari işçilik oranları, tebliğ eki listede belirtilen oranlardan farklı olması veya yapılan işin oranının tebliğde olmaması halinde, asgari işçilik oranının Asgari işçilik Tespit Komisyonunca belirlenmesi talep edilir.

137 ASGARİ İŞÇİLİK ORANINA İTİRAZ İşveren, asgari işçilik oranına, varsa yeni bilgi ve belgeleri de ekleyerek, Kurumun ilgili ünitesine bir ay içinde dilekçe vermek veya bu dilekçeyi posta yoluyla göndermek suretiyle ancak bir kez itiraz edebilir. İtiraza ilişkin dilekçe şekle tabi değildir. Asgari işçilik oranına yapılan itiraz üzerine komisyonca alınan karar işverene tebliğ edilir.

138 KURUMUN İNCELEME YETKİSİ Meslek Mensuplarınca rapor düzenlenen tüm işyerleri hakkında Kurumun inceleme yetkisi saklı olduğundan, Kurumca gerek görülmesi durumunda Müfettiş tarafından tekrar inceleme yapılabilir.

139 MESLEK MENSUPLARININ RAPOR DÜZENLEYEMEYECEĞİ İŞYERLERİ-I İşyeri kayıtlarının incelenme yetkisinden muaf tutulan iş ve işyerleri aşağıda açıklanmıştır. Buna göre; 1- Daimi Nitelikteki İşyerleri: Meslek mensuplarının İşyeri sicil numarasında mahiyet kodu “1” ve “2” olan ve hariçten işçi çalıştırılmaksızın daimi nitelikteki işyerlerinin sigortalıları ile yapılan işlerle ilgili rapor düzenleme yetkileri bulunmamaktadır. 2- Mal Alış-Satışı Yapılan İşler: Yapılan işin konusunda 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinde ifade edilen sigortalıların çalıştırılmasının söz konusu olmadığı ve piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teslimine ilişkin olduğu işlerle ilgili olarak meslek mensupları rapor düzenleyemez.

140 MESLEK MENSUPLARININ RAPOR DÜZENLEYEMEYECEĞİ İŞYERLERİ-II 3- Kaçak İnşaat Olan İşyerleri: İnşaat ruhsatnamesi olmayan, ruhsatnamesi olmakla birlikte imar mevzuatına göre ruhsatı hükümsüz olan veya yapıldığı sonradan anlaşılan inşaat işyerleri ile ilgili olarak Kurum’a herhangi bir işçilik bildirimi yapılmamış olan özel nitelikteki bina inşaatı işyerleri ile ilgili olarak meslek mensupları rapor düzenleyemez.

141 MESLEK MENSUPLARININ RAPOR DÜZENLEYEMEYECEĞİ İŞYERLERİ-III 4- İşvereniyle Müşteri ve Akraba İlişkisi Olan İşyerleri: İşverenin mali yönünden müşavirlik hizmetini yürüterek, işverenin defter ve belgelerini düzenleyen meslek mensupları, aynı işveren için veya kendilerinin, eşinin (boşanmış dahi olsa) usul ve furuundan birinin veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrı hısımlarının ya da bunların yönetici oldukları ya da yönetimde görev alarak ortak oldukları işyerleri hakkında meslek mensuplarının rapor düzenleme yetkileri bulunmamaktadır.

142 MESLEK MENSUPLARININ RAPOR DÜZENLEYEMEYECEĞİ İŞYERLERİ-IV 5- Meslek Mensubuna Göre Rapor Konusu Olan İşin İstihkak ve Maliyet Bedeli Yönünden Sınırlandırılması: Meslek mensuplarınca rapor düzenlenebilecek işlerin istihkak ve maliyet tutarlarının sınırları Kurum Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Belirlenen miktara göre; inceleme yetkisi sınırlandırılabilir.

143  ASGARİ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ NETİCESİNDE ORTAYA ÇIKAN PRİM FARKINA İTİRAZ ŞEKİLLERİ  GECİKME ZAMMI UYGULAMASI  PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI  PRİM ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI

144 ASGARİ İŞÇİLİĞE BAĞLI TAHAKKUK EDEN PRİM BORCUNA İTİRAZ-I Araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğu anlaşılırsa, eksik bildirilen işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmek üzere işverene tebliğ edilir. Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödendiği veya ödeneceğinin işveren tarafından yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde borç kesinleşir. Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödenmeyeceği belirtilir, yada cevap verilmez ise, Müfettiş incelemesi yapılır.

145 ASGARİ İŞÇİLİĞE BAĞLI TAHAKKUK EDEN PRİM BORCUNA İTİRAZ-II Müfettiş incelemesi sonucu bildirilmediği tespit edilen asgarî işçilik tutarı üzerinden Kurumca re'sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri, işverene tebliğ edilir. İşveren, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın reddi halinde işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz.

146 SGK’ ca İSTENİLEN BİLGİLERİ VERMEYEN KAMU KURUMLARINA İPC Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur. Vermeyen Kuruma İPC uygulanır.

147 GECİKME ZAMMI VE G. CEZASI Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen DİBS aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır.

148 PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. Kesin teminatları ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilir.

149 PRİM ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI-I Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak on yıllık zamanaşımına tâbidir. Kurumun prim ve diğer alacakları;  Mahkeme kararı sonucunda doğmuş ise mahkeme kararının kesinleşme tarihinden,  Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden doğmuş ise rapor tarihinden,

150 PRİM ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI-II -Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden doğmuş ise bu soruşturma, denetim ve inceleme sonuçlarının Kuruma intikal ettiği tarihten, -Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden doğmuş ise, bilgi ve belgenin Kuruma intikal ettiği tarihten itibaren, itibaren, zamanaşımı 10 yıl olarak uygulanır. Bu alacaklar için gecikme cezası ve gecikme zammı, ödeme süresinin son gününü takip eden günden itibaren uygulanır.

151

152 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ (12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. )

153 ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) AĞAÇ-BAHÇE-ORMAN-PARK 1Ağaç dikimi (makineli)10 2Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dâhil) (makinesiz)20 3Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dâhil) (makineli)10 4Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dâhil) (makinesiz)30 5Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dâhil) (makineli)7 6Ağaçlandırma alanlarının sulanması (makineli - arazöz)6 7Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü (makinesiz)30 8Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü (makineli)10 9Ağaçtan kozalak toplama35 10Arazi hazırlığı (fidan üretim işlerinde) (makineli)6 11Arazi sulama (cebri sulama)30 12Arazi sulaması (motopomp ve boru ile)10 13Arazi sulaması (yağmurlama sistemi ile)9 14Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti (makineli)6 15Aşı çalışması35 16Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makinesiz)35 17Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makineli)10 18Bank ve çöp kovası imalat ve montajı9 19Biçer Döver ile hasat8 20Budama işi (makas, testere vs.)35

154 Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 21Budama işi (makineli)10 22Çalı veya çiçek dikimi a) Çalı veya çiçek yükleniciye ait ise9 b) Çalı veya çiçek İdarece verilir ise30 23Çobanlık Hizmetleri, hayvan bakımı30 24Diri örtü temizliği -yangın ve emniyet yolu- toprak işleme (makineli)6 25Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makinesiz)35 26Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makineli)10 27Fidan Dikilmesi a) Fidanların müteahhitçe temin edilmesi halinde9 b) Fidanların İdarece verilmesi halinde30 28Fidanlık bakım işi35 29Fidanların araziye dağıtımı25 30Futbol sahası çimlendirilmesi işi15 31Halı döşenmesi (spor sahalarına)12 32İlaçlama (işçi ile) (sırt pülverizatörü ile)20 33İlaçlama (uçak, helikopter, termal fog, ULV, ekolojik atomizer ile)8 34Orman ürünlerinin depoda istifi (makineli)7 35Ormanda boylama ve mesaha ölçümü işi15 36Ot - saman - sap balyalama işi (makineli)10 37Ot alma - ot biçilmesi fidan diplerinin çapalanması (makinesiz)35 38Ot biçilmesi (makineli)10

155 Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 39 Pamuk balyalama (presleme), pamuk çiğitlerinin ayrılması, depolanması ve sevk için vasıtaya yüklenmesi 10 40Park alanlarının sulanması, cadde ve sokakların yıkanması (makineli)7 41Park, refüj ve caddelerdeki yeşil alanların sulanması (elle, hortumla)30 42Parklarda oyun grupları9 43Park inşaatı (komple)12 44Repikaj (tüp ve kap doldurma) (fidan üretim çalışmalarında)35 45Rulo çim temini ve serilmesi12 46Süt Sağımı (makinesiz)30 47Süt Sağımı (makineli)6 48Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (işçi ve makineli)25 49Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (makineli)15 50Şelale inşaatı10 51Tohum çıkarma (fidan üretim çalışmalarında) (makinesiz)30 52Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) (makinesiz)30 53Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) (makineli)10 54Teraslama (makinesiz)30 55Teraslama (makineli)10 56Yanık orman sahası örtü temizliği (insan gücüyle)30 57Yanık orman sahası örtü temizliği (makine ile - buldozer greyder vs.)4 58Yeşil alanların bakımı (sulama, çapalama, çimlerin biçilmesi)20

156 AKARYAKIT - DOĞALGAZ - PETRO KİMYA - RAFİNERİ Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 1Akaryakıt depolama tankları tesisi9 2Akaryakıt pompa istasyonu inşaatı9 3Akaryakıt tankları katodik koruma,9 4Akaryakıt ham petrol dolum ve boşaltım tesisi (komple)9 5Doğalgaz boru hattı (şehir içi malzemeli)8 6Rafineri asit ve kostik sahalarının anti asit malzeme ile kaplanması12 7Rafineri tank gövde saç değişimi kumlama (boya dâhil)12 8Rafineri ve petro kimya tesisleri9 9Şehirlerarası doğalgaz boru hattı inşaatı karada ve denizde (malzemeli)6 10Şehir içi doğalgaz abone bağlantı hattı10 11Şehirlerarası akaryakıt boru hattı inşaatı karada ve denizde (malzemeli)6 12Şehirlerarası ham petrol boru hattı inşaatı, karada ve denizde (malzemeli)6

157 BARAJ - GÖLET - SULAMA Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 1Baraj onarımı (kaya dolgu baraj) (komple)6 2Barajlar, göletler inşaatı (beton baraj), komple (dolgu-tünel-savak)6 3Barajlar, göletler inşaatı (toprak dolgu baraj), komple (dolgu-tünel-savak)5 4Barajlar, göletler inşaatı (kaya dolgu baraj), komple (dolgu-tünel-savak)5 5Baraj onarımı (beton) (komple)7 6Baraj onarımı (toprak dolgu) (komple)5 7Barajda gentomat uygulaması5 8Çamurla tıkalı çelik boruların basınçlı su ile temizlenmesi8 9Dolu savak inşaatı (komple)6 10Hidromekanik teçhizat imal ve montajı (kapak, cebri boru vb.)9 11Regülâtör inşaatı (komple)6 12Riprap yapılması (barajlarda su tarafına yapılan istifsiz kaya dolgu)6 13Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (hafriyat, boru, dolgu dâhil borulu sistem)8 14 Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (prefabrik elemanlarla yapılan kanalet sistemi) 6 15 Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (klasik sistem-dikdörtgen-trapez kesitli- beton) 9 16Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (sprinker sistem, damlama sistemi)9 17Sulama tesisi sifon yapılması10

158 BİNA (Fabrika, Endüstri Tesisleri, Teknolojik Yapılar, Silo, TV ve Su Kuleleri, Spor Tesisi, Garaj, Otopark, Cami, Minare, Dekorasyon, Eski Eser vb.) Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 1Ahşap palet yapımı10 2Ahşap palet tamiri15 3Ahşap yapı karkası15 4Banka şubesi iç dekorasyon (tadilat, tamirat vs.)13 5BİNA - Açık hava müzesi teşhir alanı düzenlenmesi işleri (beton)8 6BİNA - Ahşap kaplama işi11 7BİNA - Ahşap parke yapılması15 8BİNA - Alabalık üretim istasyonu inşaatı9 9BİNA - Aerodinamik laboratuar inşaatı9 10BİNA - Alüminyum camekân veya asma tavan yapımı12 11BİNA - Alüminyum giydirme dış cephe yapımı12 BİNA - Alüminyum doğramadan pencere yapımı12 13BİNA - Amblem işi (bina iç ve dış cephelerine)10 14BİNA - Akrilik antiskid zemin kaplama10 15BİNA - Andezit plak taş döşenmesi10 16BİNA - Anıt mezar inşaatı10 17BİNA - Asansör revizyonu12 18BİNA - Asansör tesisatı (yeni)7 19BİNA - Atletizm pisti sentetik kaplama işi (altyapı hariç)10 20BİNA - Banko yapılması işi11 21BİNA - Bayrak direği yapılması (boya dâhil)10 22BİNA - Beton, kalıp, betonarme demiri (münferit)9 23BİNA - Cam takılması işi (cam temini ve takılması)10

159 Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 24BİNA - Cam tuğla örülmesi (cam tuğla temini ve örülmesi)10 25 BİNA - Depreme dayanıklılık kontrolü (tabanca ile beton mukavemet ölçümü) 7 26BİNA - Depreme karşı güçlendirme işi12 27BİNA - Döner kapı ve emniyet kapısı yapımı ve montajı9 28BİNA - Elektrik tesisatı10 29BİNA - Epoksi ile kaplama yapılması (makine ile)5 30BİNA - Epoksi ile kaplama yapılması (fırça ve rulo ile)15 31BİNA - Granit Plak döşenmesi10 32BİNA - Su basman altı temel imalatı9 33BİNA - İnce inşaat (kabası biten veya natamam inşaatın tamamlanması )10 34BİNA - İnce yonu taş kaplama yapılması16 35BİNA - Elektrikli yangın ihbar tesisi10 36BİNA- Prefabrik öngerilmeli imalat ve montajı7 37BİNA - Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaat (komple)7 38BİNA - Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaat (çevre düzenleme dâhil)7,3 39BİNA - Betonarme karkas inşaat (komple)9 40BİNA - Yığma inşaat (komple)12

160 Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 41BİNA- Anahtar, kapı kolu, menteşe, kilit, vasistas, ispanyolet vs.9 42BİNA - Karo mozaik, karo fayans veya kaplama işi10 43BİNA - Karot alma6 44BİNA - Laminant parke döşemesi10 45BİNA - Paratoner tesisatı işi10 46BİNA - Kurşun ve bakır kaplama10 47BİNA - Yıkım ve söküm (insan gücü ile)30 48BİNA - Yıkım ve söküm (makine ile veya dinamit ile)6 49BİNA - Doğalgaza dönüşüm (daire kombili)8 50 BİNA - Doğalgaz veya Fuel-oil'e dönüşüm (merkezi sistem-apartman kazanlı) 10 51BİNA - Traverten kaplama10 52BİNA - Boya veya badana yapılması15 53Bina dış cephesinin mantolanması (strafor-foam board tipi malzeme vs)10 54Bina ve çevre temizliği yapılması (malzeme yükleniciye ait) (makinesiz)30 55Bina ve çevre temizliği yapılması (malzeme yükleniciye ait) (makineli)10 56Bilgi teknolojisi alt yapı inşaatı9

161 Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 57Brülör tesisatı7 58Brülör tesisatı onarımı10 59Büst yapımı25 60Cami inşaatı (binada dâhil komple)10 61Cami minaresi inşaatı (betonarme)9 62Cami minaresi inşaatı (saç demir konstrüksiyon)10 63Cami minaresi inşaatı (tuğla)16 64Cami minaresi inşaatı (yontma taşı)16 65Cami şadırvan-çeşme inşaatı10 66Çamaşırhane tesisatı onarımı8 67Çatı yağmur iniş ve olukları temizliği30 68Çatı yağmur olukları temini ve montajı9 69Çatı yapımı (ahşap karkas ve kiremitle), Çatı yenileme15 70Çatıların alüminyum ile kaplama işi10 71Çelik çatı yapımı9 72Çelik çatı yapımı (uzay kafes sistemli)12 73Çelik konstrüksiyon ile bina, hangar, fabrika vb. yapımı9 74Çelik silo, tank, çeşitli demir imalat boyama işleri10

162 Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 75Çeşitli demir konstrüksiyon yapımı ve boyası10 76Çeşitli bina tadilat, tamirat ve onarımları (inşaat, tesisat ve elekt. komple)13 77Çimento fabrikası komple inşaatı (mekanik, elektrik montaj dâhil)8 78Cila Yapılması (fırça ve rulo ile)15 79Cila Yapılması (makineli)7 80Çok katlı otopark inşaatı9 81Dekorasyon işleri11 82Demir korkuluk yapılması10 83Dış cephede mermer kaplama12 84Doğalgaz santrali inşaatı (komple)7 85Döner fırın tuğlaları sökülmesi ve örülmesi (insan gücü ile)30 86Elektrik tesisatı onarımı12 87Endüstri tesisleri inşaatı (betonarme silolar)9 88Endüstri tesisleri inşaatı (betonarme soğutma kuleleri, bacalar)10 89Endüstri tesisleri inşaatı (termik santral) (mekanik, elektrik montajı dahil)8 90Eski eser görünümlü bina inşaatı12 91Fabrika elektrik kuvvet tabloları6 92Fabrika elektrik kuvvet tesisatı6 93 Fırın inşaatı (ateş tuğlası ve harç kullanılarak ekmek, simit vb. yapım amaçlı) 20

163 Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 94Fosseptik ve rögar onarımı (sökülen yıkılan kısımlar)30 95Fosseptik ve rögar onarımı (yeni yapılan kısımlar)9 96Fotosel, otomatik kapı yapılması9 97Futbol-Voleybol-Basketbol direk file ve potaları9 98 Fümigasyon yapılması (ihraç edilen tahtaların ilaçlanması ve damgalanması) 10 99Güneş enerjisi santrali inşaatı (komple)9 100Güneş enerjisi tesisatı işi10 101Hasır çelik6 102Hastane tesisatı, oksijen, azot, vakum tesisatı10 103Hastane tesisatı onarımı (oksijen, vakum, azot)12 104Havalandırma ve klima tesisatı8 105Havalandırma ve klima tesisatı onarımı12 106Havalandırma ve klima otomatik kontrol tesisatı onarımı10 107Havuz inşaatı (fıskiyeli veya fıskiyesiz her türlü havuz yapımı)10 108Havuz inşaatı (yangın)9 109Her türlü tarihi yapının restorasyonu (inşaat kısmı)20 110Hipodromda antrenman kum pisti inşaatı (makineli)5

164 Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 111İzolasyon işleri (cam tülü, kanaviçe, cam yünü) (boru ve depo)10 112İzolasyon işleri (kauçuk, pestil, polimer, bitümlü örtü, asfalt, bitümlü karton)7 113Kalorifer tesisatı7 114Kalorifer tesisatı onarımı10 115Kapalı garaj inşaatı9 116Kapalı spor salonu inşaatı9 117Kapı veya pencere doğramaları yenilenmesi (PVC alüminyum vb.)12 118Kapı veya pencere doğramaları yenilenmesi (ahşap)15 119Katı atık depolama tesisi (her şey dâhil)7 120Katı atıkların ayrıştırma tesisi (inşaatı)9 121 Konferans salonu (çok amaçlı) düzenleme ve tefrişi11 122Kutu profillerle kapı, pencere yapımı10 123 Lahit inşaatı, kapak açma, toprak mezar kazısı, cenaze gömü ve mezar nakil işinin komple yapımı 25 124Merdiven basamaklarına karo kaplaması10 125Mermer kaplama, döşeme vb. gibi yatay satıhlar10 126Mezarlık bakımı30 127Mezbaha inşaatı (komple)9 128Mimari maket yapımı20 129Mutfak Tesisatı7 130Mutfak Tesisatı Onarımı (soğuk odalar dahil)10

165 Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 131Müşterek tesisat (bina içi)8 132Müşterek tesisat onarımı12 133Otomatik kontrol tesisatı7 134Otomatik kontrol tesisatı onarımı10 135Ondolin çatı örtüsü10 136PVC yer döşemesi, jeotekstil ve jeomebran kaplama5 137PVC profil, ısıcam temini ve takılması10 138Rüzgar Enerji santrali (inşaatı)9 139Satın alınan hazır beton ile yapılan imalat (nakliye dahil)2 140Sayding dış cephe kaplama10 141 Sera inşaatı (çelik konstrüksiyon ile) (cam takılması veya naylon kaplanması) 9 142Seramik döşenmesi (yatay ve düşey satıhlarda) a) Malzemeli10 b) Malzeme İdareden30 143Sera inşaatı (prefabrik sistemle)7 144Sıhhi tesisat (daire içi)9 145Sıhhi tesisat onarımı12 146Slaj çukuru inşaatı (beton)9 147Soğuk hava deposu inşaatı (komple)7 148Spor salonu zemininin sentetik malzeme ile kaplanması7 149Spor salonu zemininin ahşap parke ile kaplanması15 150Stadyum içinde tartan pist yapımı9

166 Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 151Su soğutma kuleleri inşaatı (ahşap veya polyester)6 152Şeker fabrikalarındaki çamur havuzlarının temizlenmesi (makineli)7 153Tel örgü işleri (kafes, tel vb.) a) Malzemeli9 b) Malzeme İdareden30 154Telesiyej, teleferik montaj işi9 155TV kulesi inşaatı (betonarme)9 156TV kulesi inşaatı (çelik konstrüksiyon)10 157Üstü kapalı semt pazarı yapımı9 158Vahşi çöp depolama saha ıslahı veya rehabilitasyonu5 159Yangın merdiveni (çelik konstrüksiyon)9 160Yürüyen merdiven tesisi7 161Yürüyen merdivenli yaya üst geçit inşaatı8

167 DENİZ - DERE - LİMAN - İSKELE - MENDİREK Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 1Balık üretim tesisi inşaatı10 2Deniz deşarjı kara boru hattı inşaatı (malzemeli)6 3 Denize deşarj tesisi, YYPE deşarj boru döşenmesi, YYPE yayıcısının Deniz dibine montajı (malzemeli) 5 4Deniz tahkimat inşaatı (istifli)8 5Deniz tahkimat inşaatı (istifsiz)6 6Deniz iskele inşaatı6 7Dere çevirme seddesi ve derivasyon kanalı (kil kaplama)6 8Dere onarımı (sel hasarlı) (beton, betonarme istinat duvarı)9 9Dere onarımı (sel hasarlı) (derivasyon yapılması, makineli)4 10Dere onarımı (sel hasarlı) (kârgir istinat duvarı)18 11Gemi ile sismik araştırma ve petrol arama6 12İskele onarımı7 13 İskele, köprü, liman vs. ayaklarının su altında kalan kısımlarının katodik korunmasının incelenmesi ve rapora bağlanması 15 14Liman mendirek onarım inşaatı (anroşman, büyük taş bloklar) a) İstifli8 b) İstifsiz6 15Liman mendirek onarım inşaatı (beton bloklar)9 16Liman ve balıkçı barınağı inşaatı6 17Rıhtım inşaatı ve dolgu işleri7 18Tersane hücumbot kızak yolu inşaatı9 19Usturmaca yapılması (lastik tamponla)5

168 ELEKTRİK - MONTAJ Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 1Ag - Og elektrik tesisi bakım onarımı9 2Ag - Og elektrik tesisi demontaj işi9 3Ag - Og elektrik tesisi demontaj + montaj işleri18 4Ag - Og elektrik tesisi ve ENH montaj işleri a) Beton direkli6 b) Galvanizli direk ve ağaç direkli6 c) Kaynaklı demir direkli8 5Ağaç direklerinin (elektrik, telefon) bakımı ve emprenyesi15 6Alt yapı haberleşme hattı şehir dışı (komple) (malzemeli)6 7Alt yapı haberleşme hattı şehir içi (komple) (malzemeli)7 8Alt yapı haberleşme hattı şehir içi onarım (komple) (malzemeli)9 9Ana besleme hatlarının onarımı9 10Ana dağıtım panolarının tadilatı10 11 Ana dağıtım ve kompanzasyon panolarının montajı (pano imali prefabrikasyon) 8 12Armatür montajı10 13Bara imali ve montajı8 14Bilgisayar yazılımı20 15Bilgisayar donanımının oluşturulması ve kurulması10 16Data hatları, patch, panel rock dolap tesisi9 17Elektrik sisteminin enterkonnekte sisteme bağlanması6 18Enerji kesme, açma, ihbar bırakma30 19Endeks okuma işi30 20Enerji nakil hattı tel çekimi işi7

169 Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 21 Galvanizli direk imali, montajı, hat malzeme temini, tel çekimi ve etüd işleri (komple) a) Direk imalatı fabrikasyon7 b) Direk imalatı yükleniciye ait8 22Enerji temini, trafo postası (TRP), alçak gerilim şebekesi (AGŞ)8 23Giriş kontrol sistemi tesisi6 24Güvenlik kamera sistemi tesisi6 25Hait onarımı (elektronik data kayıt sisteminin geliştirilmesi)6 26Havai hatların yeraltına alınması (komple)8 27Jeneratör revizyonu12 28Jeneratör montajı6 29Kapalı devre TV sistemi6 30Kesici ölçü kabini (KÖK) montajı6 31Kesintisiz güç kaynağı montajı6 32Kompanzasyon tesisi6 33Kumanda panosu içi işlemleri10 34Kablo tavası döşenmesi8 35Pano imali ve montajı10 36Panolara besleme hattı çekilmesi7

170 Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 37Radyolink pilon inşaatı10 38Sayaç sökme, takma işleri30 39Sökülen trafonun değerlendirilmesi18 40Motor ve stator sarımı12 41Telefon santrali montajı6 42Telekomünikasyon tesisi işleri6 43Topraklama tesisatı10 44Tranşe arıza işi (komple)9 45Trafo merkezleri montajı a) Bina tipi6 b) Direk tipi8 c) Şalt tipi7 46Yeraltı kablosu döşeme işi (komple)6 47Yol, saha, havaalanı, stadyum, havuz vb. aydınlatılması işi (komple)8

171 HAMALİYE Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 1Hamaliye işi35 2İşçi çalıştırılması (düz ve kalifiye)30 HAVAALANI 1Hava Alanı (apron betonu, rehabilitasyonu)4 2Hava Alanı (beton pist yapımı)4 3Hava Alanı (bina inşaatı)9 4Hava Alanı ana pist asfalt çatlak onarımı7 5Hava Alanı banketlerin onarımı ve müteferrik işler7 6Hava Alanı ısı merkezi inşaatı9 7 Hava Alanı küçük hangar binalarının etrafına kafes tel örgü yapımı ve gelen yolcu çıkışlarında bekleme salonlarının oluşturulması 9 8Hava Alanı radar ikmal inşaatı7 9Hava Alanı taksi yolu onarımı7 10Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi dahil)6 11Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi hariç)9

172 İÇME SUYU - KANALİZASYON (İçme Suyu Arıtma, Pis Su Arıtma, Su Deposu, Biyolojik Arıtma) Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 1Atık su arıtma tesisi9 2Atık su arıtma toplayıcı şebeke ve deniz deşarjı komple8 3Betonarme rögar kapağı imali ve montajı9 4Biyolojik arıtma9 5Boru tazyik testi6 6İçme suyu kaptaj, drenaj ve tesisat montajı (münferit olarak inşa edilirse)9 7İçme suyu abone bağlantısı15 8İçme suyu elektrik tesisi işi7 9İçme suyu inşaatı şehir içi (komple) (malzemeli)8 10İçme suyu kaçak tespit çalışmaları (makineli)10 11İçme suyu katodik koruma tesisi9 12İçme suyu arıtma tesisi inşaatı9 13İçme suyu inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, dolgu dâhil) (malzemeli)6 14İksa (imalat dâhil)8 15Kanalizasyon (risaykıl, kombine sistem ile boru ve rögar temizliği)6

173 Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 16Kanalizasyon inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, dolgu dâhil) (malzemeli)8 17Kanalizasyon temizliği (baca ve rögarlar) (işçi ile)35 18Kanalizasyon temizliği borular (makine, pompa ile)8 19Kolektör inşaatı8 20Kolektör temizliği (makineli)8 21Köy içme suyu şebeke inşaatı (depo ve ana hat dâhil)8 22Palpanşlı inşaat (köprü temeli, hendek vb.)6 23Sondajlı jeolojik, jeoteknik zemin etüdü yapımı10 24Su deposu inşaatı (münferit olarak inşa edilirse)9 25Su deposunun bakım ve onarımı10 26Su deposunun temizlenmesi (işçi ile)35 27Su deposunun temizlenmesi (kısmen makine, kısmen işçi ile)15 28Su kuyusu açma (makineli)6 29Su sondaj ve enjeksiyon işleri6 KİTAP 1Ambalajlama nakil ve dağıtım10 2Anket, istatistik vs.20 3Sosyal yardım nakli ve dağıtımı17

174 MADEN İŞLERİ Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 1Galeri açılması (10 m2’den büyük alanlar)5 2Galeri açılması (10 m2’den küçük alanlar)9 3 Konveyör ile şist taşıma, şlam yükleme, nakliye, tuvenan maden yükleme ve nakliye işi 7 4Maden çıkarma kuvarsit, bakır, dolomit7 5 Maden galerisi açma, galeri iç emniyetlerinin alınması, çelik rayların döşenmesi, madenin kazılması, çıkarılması, taşınması 15 6Madenlerin kırılması, istiflenmesi, elenmesi, taşınması10 7 Üstü açık maden sahalarında üst toprak hafriyatın yapılması ve altındaki madenin çıkarılması (kömür, bakır, kuvars vb.) 7

175 MAKİNE - MONTAJ Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 1Agrega kurutucusu (dryer) yapımı ve yerine montajı12 2Akustik emisyon metodu ile kaynak ve malzeme kontrolü6 3Anten direği boyanması (verici istasyonu)10 4 Asfalt plentinin ısınma sisteminin buharlı sistemden kızgın yağlı sisteme dönüştürülmesi ile ısıtma kazanının yapımı ve montajı 12 5Araç kiralaması10 6Baca filtresi temini ve montajı10 7Baca filtresi temizliği30 8Bacaların çelik konstrüksiyonla takviyesi ve tamiri12 9Bacanın saçla kaplanması, boyanması işi10 Bina, imbisat deposu ve hidrofor tankının yenilenmesi12 11Boyler sisteminin eşanjör sistemine dönüştürülmesi8 12Buhar santralı (komple)8 13Buharlı kazan onarımı12 14Çamaşırhane cihazlarını yenileme6 15Çelik borulu sulama hattının onarımı12 16Çelik konstrüksiyon demontaj ve montajı18 17Çelik konstrüksiyon demontajı9 18Çelik konstrüksiyon montajı9 19Çelik silo-kovalı elevatör yapımı9 20Çelik silo-kovalı elevatör ve red götürücü yapımı (10.000 ton)9

176 Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 21 Çimento fabrikalarında paketleme işi (çimentoların torbalanması ve silolara doldurulması ile istiflenmesi) (makineli) 6 22 Çimento fabrikalarında paketleme işi (çimentoların torbalanması ve silolara doldurulması ile istiflenmesi) (makinesiz) 30 23Çimento değirmeni boyun yataklarının yağlanması30 24 Çimento fabrikaları soğutma kulesine elektro filtre takılması ve baca tesisi işi 10 25Çimento fabrikaları soğutma ve kovalı bantlarının bakımı25 26Çimento silosu taban ve içyan cidar temizliği (işçi ile)30 27Çimento silosu taban ve içyan cidar temizliği (makine ve işçi ile)15 28Demiryolu vagon bakımı ve onarımı a) Malzemeli12 b) Malzeme İdareden30 29Döküm tesisleri çelik konstrüksiyon imal ve montajı9 30Döner fırın inşaatı20 31Döner fırınların tuğlalarının sökülmesi ve yeniden örülmesi a) Tuğla yükleniciye ait ise20 b) Tuğla İdarece verilirse30 32Döner fırın revizyonu25 33Doğalgazla çalışan ısı merkezlerine çelik baca yapılması ve montajı işi10 34Elektro pompaj tesisatı8 35Elektro motor ve blover bakım ve onarımı12

177 Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 36Elektroliz hücrelerinin refraktörle örülmesi20 37Eşanjör dairesi yenileme ve onarımı10 38Fabrika fırın inşaatı (münferit olarak inşa edilirse)15 39 Gemi onarımı (kaynak ve elektrik işleri, boyama, raspalama ve çapaklama işleri) 12 40Gemilerin temizliği işi (işçi ile)30 41Gemilerin temizliği işi (makineli)10 42 Gezer vinç köprü kumanda kabini ve müştemilatının imal, montaj ve işler halde teslimi 10 43Hafif raylı toplu taşıma sistemi (komple)7 44Hastane (tıbbi amaçlı) cihaz ve makine alım ve montajı işi6 45Hurda malzeme kesim, söküm, tasnif ve ayıklama (%70 el, %30 makine)20 46Hidrofor sistemi ile su deposu inşaatı ve ana dağıtım borularının değişimi12 47İhzarat malzemesi ve yedek parçaların ambara teslimi (montaj hariç)4 48İplik ve elyaf ünitesine boru ve makine montajı8 49Kalorifer kazanlarının fuel-oil sisteme dönüştürülmesi12 50Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (katı yakıtlı)30 51Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (sıvı ve gaz yakıtlı)15 52Kantarda tartı işleri6 53Kazanların basınçlı su ile temizlenmesi8

178 Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 54Kantar yapımı (alt yapı ve kantar montaj dahil)9 55Kazan dairesi tesisatı ve brülör onarımı işi12 56Kombi değişimi (yapılarda)8 57Lokomotif ve vagonların kabin modernizasyonu12 58Lokomotif ve vagonların kabin modernizasyonu (malzemesi İdareden)20 59Makinelerin bakım ve işletilmesi15 60Makine kiralama a) Makine kiralama (pikap, kamyon, dozer, ekskavatör, greyder vb.)10 b) Makine kiralama (makine ve akaryakıt İdareden)15 c) Makine kiralama (makine İdareden akaryakıt ve elektrik müteahhitten)12 d) Makine kiralama (makine ve masraflar yükleniciden sevk ve İdaresi İdareden) 10 61Malzeme temin işi (montaj hariç)4 62M.K.E. Sahasındaki mermilerin çelik gövdelerinden bakırların ayrılması15 63Ön arıtma tesisi9 64Rafineri kazanları içi kimyasal temizliği (makine ile)8 65Rafineri kazanları dışı kimyasal temizliği (makine ile)6

179 Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 66 Röntgen ile kaynak kontrolü6 67 Saç bacaların temizliği (yatay boruların sökülmesi, temizlenmesi, yağ ve ziftlerin yakılması ile yerine montajı 30 68 Soğutucu boruların basınçlı su ile temizliği8 69 Soğutma kulelerinin onarımı ve yenilenmesi işi (kule içindeki soğutucu separatörlerin, fanların yenilenmesi vs. boya işleri) 9 70 Stoklanmış cüruf içinden demirli malzemenin manyetik tablalı vinçle ayıklanması, gerekli boyutta kesilmesi, tartılması ve nakliyesi 8 71Su borulu paket tipi buhar kazanının onarım işi15 72Su pompaları ve su tasfiye sisteminin yenilenmesi6 73Su tankı imalatı (saç)10 74Şlam havuzlarının hidrolik olarak temizliği7 75Tambur bakım onarım ve kaplaması12 76Taşıt kiralama (personel servisi, binek otomobil vs.)10 77Termik santral kazanı dairesinin revizyonu12 78Termik santral kömür kanallarının onarımı12 79 Jeo-termal su üretimi ve taşıma hattı7 80Jeo-termal su üretimi, jeo-termal su soğutma sistemi inşaatı10 81 Jeo-termal su ile bina ısıtma8 82 Tahribatsız muayene (denizaltı, fabrika, köprü, tünel, tüp geçit ve diğer tesislerde kaynak kontrolü ve rapor yazımı) 20 83Yangın söndürme sistemi (tesisat, elektrik komple)9

180 NAKLİYE İŞLERİ Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 1Nakliye işleri4 2Nakliye (el arabası ve binek hayvanları ile)30 PROJE - HARİTA YAPIMI - MÜŞAVİRLİK 1Amenajman plan yapımı10 2Aplikasyon çalışmaları (total station ve distomat ile)7 3Aplikasyon çalışmaları (takometre ve nivo ile)14 4As-built proje yapımı8 5Fotokopi, ozalit çekilmesi7 6Harita, plan, kamulaştırma ve kadastro işleri (bilgisayarla)10 7Müşavirlik hizmeti10 8Proje yapımı (bilgisayarla)12 TERZİLİK İŞLERİ 1İşçi gücü ile terzilik işi35 2Makine ile terzilik işi15 TESİS İŞLETMESİ 1Beton santrali işletmesi10 2İçme suyu, atık su arıtma tesisi bakım, onarım ve işletmesi15 3Kablo TV. hizmetleri tesisi bakım onarım ve işletilmesi20 4Katı atık tesislerin işletilmesi20 5Kömür tesislerinin bakım onarım ve işletilmesi15 6Otomasyonlu sistemlerin bakım, onarım ve işletmesi15 7Trafik Sinyalizasyon bakım onarım ve işletmesi18 8Trafo merkezi bakım onarım ve işletmesi20

181 TÜNEL İNŞAATI - METRO İNŞAATI Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 1Metro inşaatı (komple)6 2Tünel - Metro inşaatı katener sistemi7 3Tünel - Metro mekanik ve havalandırma tesisatı8 4Tünel - Metro sinyalizasyon6 5Tünel inşaatı (10 m2 den büyük kesitli)5 6Tünel inşaatı (10 m2 den küçük kesitli)9 YEMEK 1Hazır paket halinde kahvaltılık ve kumanya temini ve dağıtımı10 2Sıcak yemek yapılması ve dağıtılması20 YOL - DEMİRYOLU (Alt Temel, Temel, Stabilize, Asfalt, Bordür, Kaldırım, Sanat Yapıları, Dekapaj, Kazık, Köprü, Tahkimat, Trafik Levhaları, Sinyalizasyon) 1 Alt temel, temel malzemesi ve stabilize işleri (hazırlama, çıkarma, nakli, figüre,serme,sulama sıkıştırma) 4 2Alt temel, temel malzemesi (konkasörle kırılarak hazırlanmış)6 3Arazözle sulama (yol inşaatında)4 4Arnavut kaldırımı döşenmesi22 5 Asfalt kaplama işleri (sathi kaplama, road-mix, premix, sıcak karışım ve beton asfalt kaplama)(komple) 4 6Asfalt kaplama işleri a) Yalnız bitüm veya yalnız agrega İdareden6 b) Tüm malzeme İdareden8 7 Asfalt mıcırı temini (ocaktan taş çıkarma, konkasöre taşıma, konkasörde kırılma dâhil) 8 8Asfalt plenti alt yapı inşaatı (betonlama)8

182 Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 9Asfalt sökülmesi (makineli)6 10Asfalt tesisleri için kızgın yağ kazanı yapımı ve montajı10 11Asma köprü inşaatı (yaya geçidi köprüsü)10 12Balast temini (kırma ve nakliye dâhil)6 13Beton kırılması (makineli)6 14Beton kırılması (el ile)30 15Beton (demirsiz, demirli, tesviye betonu, şap vb.)9 16Beton bordür, büz, parke imali, prefabrik baca imalı5 17Beton bordür, büz, parke imali, (İdare malı tesislerinde imal edilirse)10 18Bordür döşenmesi (her türlü) a) Malzemeli9 b) Malzeme İdareden30 19Beton tretuvar ve müteferrik yol inşaatı9 20Beton yol korkuluğu imali ve montajı9 21Beton yüzeyine dış etkenlere karşı koruyucu kür maddesi püskürtülmesi6 22Blokaj yapılması (malzemeli el ile)17 23Blokaj yapılması (malzemesiz el ile)30 24Cadde ve sokaklara levha yapımı ve montajı10 25Cadde ve sokakların baca ve ızgara kapaklarının yükseltilmesi12

183 Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 26Çelik köprülerin kumlama yapılması ve boyanması13 27Dekapaj, kazı yapılması, kömür çıkarılması (el ile)30 28Dekapaj, kazı yapılması, kömür çıkarılması (kompresörle)20 29Dekapaj, kazı yapılması (makineli), (nakliye hariç)3 30Demir yolu travers ve ray döşenmesi8 31Demiryollarında hemzemin geçitlerde elektrikli otomatik bariyer yapılması9 32Demiryolu hattının bakım onarımı (makineli)10 33Demiryolu raylarının kaynak yapılması (makineli)6 34 Devlet Demiryollarında eski dübellerin sökülerek yerlerine yeni dübellerin montajı 18 35Dolgu malzemesi temini ve nakli işi (stabilize, toprak)4 36Dolgu yapılması ve sıkıştırılması (işçi ile)17 37Dolgu yapılması ve sıkıştırılması (makine ile)4 38Fore kazık, betonarme çakma kazık, jetgrout, çelik çakma kazık6 39Geçici köprü (yüzer ayaklar üzerine kurulmuş)6 40Greyderle reglaj yapımı4 41Grovak malzeme çıkarılması temini ve serilmesi4 42Hasarlı otoyol korkuluklarının demontajı tamiri ve montajı18 43İdare malı kırılmış temel malzemesi ile temel yapımı5 44İstinat duvarı derz yapılması18 45İstinat duvarı onarımı (beton veya betonarme)10

184 Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 46İstinat duvarı onarımı (kârgir)19 47İstinat duvarları inşaatı (beton veya betonarme) (kalıp, demir, beton dahil)9 48İstinat duvarları inşaatı (kârgir) (hafriyat, iskele, taş, harç dahil)18 49Karla ve buzla mücadele (makine müteahhide ait)6 50Kavşak tanzimi, orta refüj teşkili (beton)9 51Kaya dolgu işleri (tahkimat, istifli)8 52Kaya dolgu işleri (tahkimat, istifsiz)6 53Keson kuyu açılması (işçi ile)35 54Keson kuyu açılması (makineli)10 55Konkasörde kırılarak hazırlanmış alt temel ve temel malzemesi6 56Köprü inşaatı (betonarme)9 57Köprü inşaatı (çelik)9 58Köprü inşaatı (kârgir)18 59Köprü korkuluk temizliği, yıkanması (arazöz, motopomp ve işçi ile)10 60Köprü onarım işi a- Betonarme10 b- Kârgir19 61Köprü tabliye onarımı işi (tabliye kaldırma işlemi dahil)10 62Köprü, menfez içi temizliği (işçi ile)35 63Köprü, menfez içi temizliği (makine ile)6 64Köprülerde gabion tel kafesle tahkimat ve şüt yapılması10 65Köprülerde prefabrik mesnetler7 66Makine ile derz açılması ve dolgusu6

185 Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 67 Makineli kazı yapılması ve çıkan kazının dolgu malzemesi olarak kullanılması 4 68 Makine ve ekipman yükleniciye ait olmak ve m3, ton, m2 olarak ölçülemeyen gün-saat olarak tespiti yapılıp ödeme yapılan bilumum işler 4 69Mayın Temizleme ( makine ve el ile)17 70Nebati toprak temizliği (dozer ve greyder ile)4 71Ocaktan taş çıkarmak (kompresör ve patlayıcı madde ile)6 72Oto yol korkuluk montajı (makineli)7 73Oto yol korkulukları demontajı (hasarlı)9 74Otopark yapılması (açık otopark, beton)8 75Otopark yapılması (çok katlı otopark)9 76Parke ile kaldırım ve yol yapımı a) İnsan gücü ile18 b) Makineli10 c) Malzeme İdareden30 77Parklarda minyatür heykel yapılması (ahşap kalıp içine döküm)15 78Pere yapılması a) Harçsız8 b) Harçlı15 79Renkli dere taşı temini ve serilmesi10 80Refüj, yol bordürü döşenmesi,9

186 Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 81Renkli kilit taşı parke yapımı20 82Sabit asfalt tankları, boru yapımı ve izolasyon işleri10 83 Sanat yapıları (betonarme, menfez, baks) (kazı, demir, dolgu, kalıp, beton dahil) 9 84Sifon yapılması (münferit inşa edilirse)10 85Sinyalizasyon tesisi7 86Sokak temizliği, çöp toplanması ve nakli (işçi ile yükleme)25 87Süpürge, vakumlu makine ile caddelerin süpürülmesi ve nakli6 88Tarihi köprü temellerinin mini kazıklarla iyileştirilmesi6 89Taş kırma işleri (makineli)6 90Taraklı mozaik18 91Taş kolon (zeminin betonla güçlendirilmesi)6 92Tıbbi ve katı atıkların toplanması, nakli ve bertaraf edilmesi (işçi ile)25 93Trafik güvenliğinin sağlanması (yol inşaat çalışmalarında) işçi ile30 94Trafik işaretleri levhalarının bakım ve onarımı12 95Trafik bilgi ve işaret levhası yapımı10 96Trafik levhaları için direk yapımı ve montajı10 97Tretuvar yapımı (beton)9 98Tretuvar yapımı (karo, andezit, granit, mermer vs.)10 99Yatay delgi makinesi ile karayolu ve demiryolu altından boru geçirilmesi6

187 Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 100Yol bakım onarımı (asfalt yollarda)7 101Yol bakım onarımı (beton yollarda)9 102Yol bakım onarımı (stabilize yollarda)4 103Yol hendek reglajı ve bakımı (makineli)4 104Yol inşaatı (toprak işleri, üst yapı, stabilize asfalt dahil) (komple)4 105Yol kenarlarına kar direkleri dikilmesi9 106Yollara asfalt yama yapılması a) Malzemeli7 b) Malzeme İdareden (malzemenin tamamı)15 c) İdarece yalnız bitüm veya yalnız agrega verilirse11 107Yollara yol boyası ile çizgi çekilmesi (makineli)6 108Yollara yol boyası ile çizgi çekilmesi (el ile)15 109Yollara yol boyası ile çizgi çekilmesi (malzeme İdareden) (makineli)15 110Yol yaklaşım sınırında tel örgü yapılması9 111 Yol yaklaşım sınırında shotgrid yapılması (püskürtme, beton, barbakan hazır çelik dahil) 6

188 YÜKLEME - BOŞALTMA Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 1Buğday, arpa vs. yükleme boşaltma (makine ve elektrik İdareden)15 2Çay yükleme (bantla)7 3Çay yükleme (el ile)25 4Pancar yükleme (makine ve elektrik İdareden)15 5Şeker pancarı vb. boşaltma işi (makine İdareden, mazot müteahhitten)12 6Tütün yükleme ve nakli (boşaltma İdareden)15 7Yükleme boşaltma, toz çimento (kompresörle)6 8Yükleme, boşaltma (elevatör vb. ile)7 9 Yükleme, boşaltma (makine ile kum,çakıl,demir,profil, paket halinde tuğla, kil, moloz, blokaj, kırmataş, anroşman, parke, betopan, sac, font, çelik, PVC boru, PE boru, mermer pirinci, perlit, gaz beton) 7 10 Yükleme, boşaltma (tuğla, kiremit, torba çimento vb. malzemelerin işçi ile)30

189 İLGİNİZE VE DİNLEME SABRINIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDER BİR BAŞKA TOPLANTIDA YİNE HEP BİRLİKTE OLMAK DİLEK VE ÜMİDİYLE SAYGI VE SEVGİLER SUNARIM


"İNŞAAT İŞLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI Hazırlayan: Ekrem SARISU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları