Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TORAKS CERRAHİSİNDE İNSİZYONLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TORAKS CERRAHİSİNDE İNSİZYONLAR"— Sunum transkripti:

1 TORAKS CERRAHİSİNDE İNSİZYONLAR
Dr.necati çıtak

2 En sık kullanılan toraks kesileri
Posterolateral torakotomi Median sternotomi Aksiller torakotomi Anterior mediastinotomi/torakotomi Bilateral transvers torakosternotomi Video yardımlı torakoskopik cerrahi için küçük insizyonlar Hastalığa özgü insizyonlar

3 Seçilecek yolun belirlenmesinde önemli hususlar
Lezyonun lokalizasyonu Hastanın fiziksel durumu ve vücut durumu; kaşeksi,DM,obezite,…. gibi Göğüs duvarı fonksiyon ve görünümünün korunması;kas-kosta koruma,nörovasküler kompartmanı koruma,sternal traksiyondan kaçınma

4 POSTEROLATERAL TORAKOTOMİ
En sık Full lateral, Göğüs altına yastık(interkostal aralıklarda genişleme), Kol dirsekten fleksiyona Altta kalan bacak kalça ve dizden fleksiyona İki bacak arasına yastık Ön ve arkaya destek,flaster ile destekleme Traşlama,antiseptik solüsyon,…

5

6 İnsizyon Skapula medial kısmı ile spinoz çıkıntıların arasından başlayıp, skapula açısının 2-3 cm altından geçip, erkekte; meme başının 3-4 cm altında midaksiller veya ant aksiller hatta, kadında; aynı düzlemde ama meme alt kıvrımında sonlanan ‘’tembel S’’ olarak tariflenen şekilde yapılmalıdır.

7 Cilt ve cilt altı dokular hariç koter
Latisimus dorsi kesilir. İnsizyon serratus ant kasının post fasyasına doğru ancak inferiordan serratus ant.un posterior kıyısı korunacak şekilde devam ettirilir. İnsizyon arka-yukarıya doğru devam ettirilirse ve 4. yada 5.interkostal aralıktan girilecekse trapeziusun alt kısmı bir miktar kesilebilir.

8

9

10

11 Bu noktadan sonra skapula ekartörü ile skapula kaldırılır ve cerrah eli ile subskapular mesafeyi diseke eder. Kostalar sayılır; kimi yazarlara göre palpe edilebilen en yüksek kaburga 2.kaburgadır. Kimilerine göre ise 1.kot palpe edilebilir ancak rehber olacak şey serratus post sup kasının yapıştığı 2.kostadır.

12

13 Lobektomiye göre interkostal insizyonun yeri???
5.interkostal insizyon(S-biçimi): Üst lob olaylarında ve pnömonektomi düşünülen durumlarda 6.interkostal insizyon(narin kavis): Orta ve alt lobektomi olaylarında 7.interkostal insizyon(oblik çizgi): Diafragma olayları ve özefagial hiatusta

14 Kostanın kesilmesi ve eksizyonu gerekli mi?
40 yaşın üzerindeki hastalarda Retorakotomilerde Ampiyem cerrahisinde parsiyel eksizyon önerilmekte Bazı cerrahlar her tür hastada eksizyon olmasada kesilmenin yararlı olacağını belirtiyor.Hatta post-torakotomi ağrısının en önemli sebebi olarak görülen toraks duvarı kemik yapıların geriliminin azalttığı için ağrının azaldığını belirtenler de bulunmakta

15 Foto 020

16

17 Foto 022

18 Kapatma Perikostal sütürler 3-4 adet no.2 poliglikolik asit polimer gibi absorbabl materyal ile Muskulofasiyel alan ise no.1 veya no.0 absorbabl sütürler ile sürekli sütüre edilir. Subkutan dokular no.2 aynı materyal ile sürekli sütürler ile kapatılır. Apeks dreni ön aksiller hattan, bazal dren orta aksiller hattan

19

20

21 Dezavantajları!!! Kesi büyük; açma ve kapama uzun sürer
Postop ağrı şiddetli ve kronikleşebilir Lateral dekubitus pozisyonda olduğu için solunum fonksiyonunu kötü etkiler Geniş kas gruplarına insizyon İatrojenik kot fraktürü

22 MEDİAN STERNOTOMİ Endikasyonlar:
Ascending aorta ve büyük damarların görülebilmesi için Anterior mediastinal neoplazmlar En iyi kardiak operasyon yaklaşımı, kardiak travmadan şüphelenildiğinde Bilateral akciğer olaylarında(örneğin multipl metastatik nodüller)

23 Supin pozisyonda Bir kum torbası transvers olarak skapulalar arasına konulur ve böylelikle manubrium eleve olur sternum horizontal hal olur. Kollar iki tarafa açılabilir.

24 İnsizyon Vertikal insizyon (en sık) ile suprasternal çentikten (incisura jugularis) ksifoidin 2 cm altında linea albaya kadar Transvers suprasternal lig. ayrılır,parmak sup. mediastinuma sokulur(transvers vene dikkat).Ksifoid alt ucu kesilir ve retrosternal yüz manuel disseke edilir.

25 Sternum periosteumu koter ile insizyona paralel şekilde çizilir.

26 Jugulumdan otomatik testere (Lebsche bıçağı) yerleştirilir
Jugulumdan otomatik testere (Lebsche bıçağı) yerleştirilir. Longitudinal olarak sternum arkasındaki yapıları yaralamamak için baskule edilerek ve eş zamanlı anestezi tarafından apne uygulanımıyla sternum ayrılır.

27 Her iki kenar retrakte edilerek periostal kanama odakları koterize edilir.
Bone wax???

28 Kapatma Mediastinal dren
Sternal köşeler çelik tel ile 4-7 adet olacak şekilde yaklaştırılır. Manubrium gövdesine 2 adet diğerleri parasternal Tel dikişlerin uçları orta hatta sıkıca bükülür,uçlar sternal dokuya gömülür. ‘’8’’ şeklinde sütürasyon

29 Parsiyel sternotomi

30 Avantajları Hızlı açma,kapma.Az kan kaybı Postop ağrı az
Supin pozisyonda solunum fonk az etkilenir Kalp ve büyük damarlar için iyi ekspojure Adele kesilmesi yok

31 Komplikasyonlar Mediastinit:En ciddi komplikasyondur.
Oranı:%0,6-5 Mort:%0-36 KOAH,uzamış YBÜ,Solunum yetm.,Erkek, bağ dokusu hastalığı olanlarda oranı yükselir Osteomyelit Brakial pleksus hasarı(%1,4-6,5) Kostokondral seperasyon Ayrık sternum

32 AKSİLLER TORAKOTOMİ Endikasyonlar: Servikodorsal sempatektomi
Apikal bleb ve bül Pnömotoraks Üst lob biopsileri

33 Lateral dekubit yada semilateral
Omuz ve dirsek 90° açı pozisyonunda kol askıya alınarak; pektoral ve latisimus uzaklaşır

34 N.Torasikus longusa (Bell siniri) dikkat!!!
İnsizyon İstenen İKA üzerinden (sıklıkla 3.İKA’dan) aksilla ön duvarından arkaya doğru parabol şekilde Latisimus dorsi künt olarak eleve edilebilir veya künt disseksiyonla ayrılabilir N.Torasikus longusa (Bell siniri) dikkat!!!

35 !!!N.Torasikus Longus Kesisi!!!
Pleksus brakialis üyesi Serratus ant (boksör kası) innerve eder. Kesilmesi halinde; kanat skapula ve kolda hiperabdüksiyon zorluğu Skapulayı toraks duvarına yapıştırır.Romboid kasının antagonisti Hiperabduksiyonu sağlar.

36

37

38 ANTERİOR MEDİASTİNOTOMİ
İlk yayın Stemmer ve ark. tarafından subperikondral 2.-3.kartilaj rezeksiyonu sonrasında vertikal insizyon McNeil ve Chamberlain tarafından modifiye ediliyor

39 Endikasyonlar: Tam çıkarılamayacak(mediastinal invazyonu nedenli) olarak düşünülen bronkojenik karsinomlarda eksplorasyon ve güvenli doku biopsisi için Mediastinal lenf nodu ve ön mediastinal lezyonların eksplorasyonu ve çıkarımı için

40 İnsizyon 3.İKA’ya uyan alanda sternumun lateral kenarından başlayıp horizontal ilerleyen 6-8 cmlik Sıklıkla 3.kostal kartilajı perikondral yatağından eksize ederek İnternal mamarian arterlere dikkat! Plevraya dikkat!

41

42 BİLATERAL TRANSVERS TORAKOSTERNOTOMİ (CLAMSHELL)
Endikasyonlar: Kardiak operasyonlar (günümüzde nadir) Bilat.akciğer transplantasyonu Bilat pulm mediastinal maligniteler Bilateral akciğer patolojileri

43 İnsizyon Bilat olarak 5. veya 6.İKA seviyesinde kosta izdüşümü boyunca lateralden orta hatta ant torakotomi Transvers bir sternotomiyle birleştirilir

44 Her iki internal mamarian arter feda edilir

45 Komplikasyonlar %7-11 erken sternal instabilizasyon ve yara yeri enf
Uzamış entübasyon;yüksek insizyonel ağrıya istinaden solunum fonksiyonlarında kısıtlılık(%70 hasta postop 2 ila 7.gün ekstübe;SHİMİZU ve ARK.)

46

47 Foto 028


"TORAKS CERRAHİSİNDE İNSİZYONLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları