Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tünelin ucunda görülen ışık üzerinize doğru gelmekte olan trenin farı olabilir. Murphy.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tünelin ucunda görülen ışık üzerinize doğru gelmekte olan trenin farı olabilir. Murphy."— Sunum transkripti:

1

2 Tünelin ucunda görülen ışık üzerinize doğru gelmekte olan trenin farı olabilir. Murphy

3 Günümüzde örgütlerin başarıları, büyük oranda tehlike ve onun sonuçlarına kar ş ı gösterecekleri duyarlılı ğ a ve bu sürece ili ş kin öngörü ve tedbirlere bağlıdır.

4 İNEN YÜKSELİR, YÜKSELEN İNER, PARLAYAN SÖNER VE YÜKSELEN DURUR KUTADGU BİLİG

5 Yeni dünya beklenmedik olaylarla ve sonuçlarla karşı karşıyadır. Böyle hızla değişen bir dünyada, geleceğin önceden kestirilebilmesi güç olduğu gibi, ileriye dönük anlamak, bir vizyon yerleştirmek ve verimli bir stratejik plan hazırlamak için elimizde yeterli delil yoktur. Tüm sosyal bilimler öğrenmekte ve değişmektedir. Bu noktada kriz yönetiminden önce KAOS TEORİSİ incelenmelidir.

6 Kaos zamanları yönetici ve yönetiminin gücüne en çok ihtiyaç duyulan zamanlardır. Liderlik, otoriteyi yerinde kullanabilme, iletişim gibi yönetsel beceriler böyle durumlarda gerçek anlamdadır ( Demirtaş, 2000: 355-356 ).

7

8 Dengenin geçici olarak bozuldu ğ u ve kısa zamanda istikrar ve dengenin tekrar sa ğ lanabilece ğ i durum

9 Hem düzen hem de düzensizli ğ in söz konusu oldu ğ u, tahmin edilmeyen pek çok olay ve de ğ i ş imin ya ş anmasıyla beraber sistemin temel davranı ş tarzını sezmenin mümkün oldu ğ u durum

10 Hiçbir düzen ve genel trendin olmadı ğ ı durum

11 KAOSLU ORTAMLARDA E Ğİ T İ M YÖNET İ C İ S İ N İ N ROLÜ Dönüşümü Yönetme Hızla Yenilenme Becerisi Oluşturma Sistemi Değişebilir Kılma Düzeni ve Düzensizliği, Bugünü ve Geleceği Yönetme Öğrenen Örgüt Kurma ve Sürekliliğini Sağlama

12 Tehdit edici müdahale edilmede yetersiz kalma durumudur (Mitroff ve Christine, 1993: 21 ). Beklenmeyen koşulların üstesinden gelme gerekliliği ve ivediliğidir (Tutar, 2000:15 ). Kriz ortamlarının gerili yaratması nedeniyle kriz yönetimi aynı zamanda STRES YÖNETİMİNİ gerekli kılmaktadır ( Tutar, 2000: 16-17 ).

13 Bir örgütün (aile, şirket, belediye, bakanlık, sivil toplum v.b.) üst düzey hedeflerini ve işleyiş düzenini tehdit eden, bazen de örgütün yaşamını tehlikeye sokan ve ivedi tepki gösterilmesini gerektiren, örgütün kriz öngörme ve önleme mekanizmalarının yetersiz kalmasına neden olan örgütteki durumdur (Dinçer, 1992:314).

14

15 KRİZ DURUMUNUNÖZELLİKLERİ Kriz durumu tahmin edilemez. Örgütün tahmin ve kriz önleme mekanizmaları yetersiz kalır. Kriz,örgütün amaç ve varlığını tehdit eder. Krizin üstesinden gelmek ve izlenmesi gereken yolların karalaştırılması için yeterli bilgi ve zaman bulunmaz. Kriz, ivedi müdahale gerektirir. Kriz, karar veren kişilerde gerilim yaratır.

16 Yetersiz çevre analizi Mekanik ve hantal örgüt yapıları Kaynakların yeterli ve uygun olmaması Doğru iş ve / veya işi doğru yapma sorunu Uyarı sistemlerinden gelen sinyalleri algılama ve yorumlama sorunu.

17 Finanssal problemlerin bir sonucu olarak geli ş en kriz: (borçların artması, sermaye problemleri) Ürün ve piyasa krizi: (Pazar payının azalması ve piyasaya girememe) İ nsan ve organizasyonel kriz: (istihdam ve yönetim problemleri, etkin olmayan yönetim, nitelikli emek problemi v.b.)

18 Örgüt çalışanlarında gerilim artar. Kararların niteliği bozulur. Örgütsel çalışma artar. Çevresel değişimlere uyum yeteneği zayıflar. Çabuk karar alma zorunluluğu olur. Üst yönetimde otoriterleşme eğilimi olur. Zamanın daralması ve stres olur.

19 Örgütlerin her olası kriz türü için hazırlıklı olmaları mümkün de ğ ildir. Ama YÖNET İ LEB İ L İ R KR İ Z TÜRLER İ NE hazırlıklı olunmalıdır.

20 Kriz Yönetimi; kriz olarak nitelenen durumu ortadan kaldırmak için planlı, sistematik ve rasyonel bir şekilde uygulanan faaliyetler topluluğudur. Başarılı yönetim, tehlikeye yönelik “KORKU KR İ ZLER İ N İ N” yönetimde muhtemel kayıpları asgariye indirilebilirken, “FIRSAT KR İ ZLER İ N İ N” yönetiminde muhtemel kazançların azamile ş tirilmesini mümkün kılar. Etkili kriz yönetimi KORKU VE KAYIP KR İ ZLER İ N İ FIRSAT VE KAZANÇ KR İ ZLER İ NE dönüştürmekle başarılabilir.

21 Kriz dönemi

22 1.Kriz sinyallerinin alınması 2.Krize hazırlık ve korunma 3.Krizin denetim altına alınması 4.Krizin olumlu yanlarının saptanması 5.Kriz çözme yaklaşımı 6.Kriz sonrası rehabilitasyon 7.Öğrenme ve değerlendirme

23 Kriz Aşırı TepkiÖz Savunma Gerilim Güvensizlik Korku Endişe Bitkinlik Yalnızlık

24  Örgüt felsefesinde köklü bir değişiklik yapılır.  Kriz yönetimi misyonuna uygun, mükemmel bir işbirliği düşüncesi oluşturulur.  Kriz yönetimi stratejik planlamayla bütünleştirilir.  Kriz yönetimi seminerler ve eğitim faaliyetlerini sürdürür.  Yeni örgütsel vizyona uygun, görev stratejilerini oluşturur.

25  Kriz yönetimi biriminin/ekibinin oluşturulması  Kriz yönetimi için yeterli bütçe oluşturulması  Sürekli gelişme ve değişim (kaızen) için politika ve programların oluşturulması

26  Örgüte, çalışanlara ve ürünlere ait bilgilerin kompüterize edilmesi  Krizi çözmeye yardımcı olacak hazırlıkların yapılması ve “STRATEJİK ACİL ÇÖZÜM ODASI”nın oluşturulması  Ürün, hizmet ve üretim sürecinin risklerinin azaltılması

27 Burada en büyük sorumluluk tepe yönetimine düştüğünden örgüte yeni bir ruh ve dinamizm kazandırmak için güçlü bir üst yönetim oluşturulması. Faaliyet grupları ile ilişkilerin arttırılması Korku ve panik halindeki bireylerle ilgili olarak, kriminal davranış bilgisinin arttırılması.

28 Krizin duygusal/psikolojik etkileri konusunda uzmanların görüşlerinin alınması Çalışanlara psikolojik desteğin verilmesi ve stres yönetiminin yapılması Geçmişin kriz ve tehlikelerinin yeniden hatırlanması ve öğrenme faaliyetlerinin sürdürülmesi

29  Bireyler okudukları ve duydukları konusunda peşin hükümlü ve seçicidirler, duymak istediklerini duyar, görmek istediklerini görürler.  Korku ve diğer duygusal durumlar mesajın iletimini zorlaştırabilir.  Güven eksikliği etkili iletişimin önemli bir engelidir.

30 Örgütsel hedef ve amaçların yeniden saptanması Duyguları ve inançları harekete geçirme İnisiyatif kullanımında esneklik Örgüt geliştirme ve zihinsel canlanma Kriz yönetim ekibi oluşturma

31 Ortak bir vizyon ve misyonda birleşme Yetki verme ve görevlendirme Tutum araştırmaları ve geri besleme Kriz ve zaman yönetimi Halkla ilişkiler ve iletişim Kriz çözme ve yönetmede etkin liderlik gerekmektedir.

32

33 Kriz Sinyalleri alabilme Krize hazırlanma ve korunabilme Kriz yönetimi süresince etkin karar verebilme Kriz yönetimi sürecinde otoriteyi kullanabilme Kriz yönetimi sürecini planlayabilme

34 Kriz yönetimi sürecini örgütleyebilme Kriz yönetim sürecinde e ş güdüm sa ğ layabilme Kriz yönetim sürecinde denetim altına alabilme Normal durumuna geçi ş i sa ğ layabilme Kriz yönetimi sürecinde ö ğ renme ve de ğ erlendirme yapılabilmelidir.

35

36 • İ ç ve dı ş belirtileri görememe •Harekete geçmeme ve reaktif tutum •Otoritenin merkezile ş me e ğ ilimi •Bürokratik sabotaj ve bürokratik felç •Sorumluluk almama ve sorumluluktan kaçma

37 Krizi denetim altına alma, ancak denetlenebilir ve zararları sınırlandırılabilir, yani YÖNET İ LEB İ L İ R KR İ Z için mümkündür.

38 Kriz yönetimine karşı olumlu tutum geliştirmek Faaliyetlerde sorumluluğun başarılması yoluyla güven oluşturmak Örgütün krize düşmesini önlemek amacıyla politikalar geliştirmek, yazılı planlar yapmak Kriz kontrol ve risk denetimi takımları kurmak Olası kriz durumundan etkilenecek olanları belirlemek

39

40 Organizasyonun adına gelecek zararı minimize etmek maksadıyla etkili iletişim kanalları oluşturmak Tüm bu faaliyetleri test etmek, yine test etmek ve tekrar test etmek Daima umulmayanı beklemek ve ona hazırlıklı olma gerekliliği Olaylar plana göre gelişmese bile, bir değişim planı hazırlamak krizi denetim altına almak

41 Kriz yönetim ekibinin (KYE) ilk işi, örgütün kültürünü değiştirecek bir beceriyi ortaya koymaktır. KYE’nin anahtar rolü, mümkün oldu ğ u kadar krizin olu ş maması için sigorta olmaktır. KYE, sadece örgütün politikaları için gerekli olan fon veya kaynakları SA Ğ LAMAZ, AYNI ZAMANDA BU POL İ T İ KALARI UYGULAMAK İ Ç İ N SORUMLULUK TA Ş IR.

42

43 Tüm kriz durumlarının çok yönlü öngörümlemesini yapmak Kriz ile ilgili stratejiler ve prosedürler geli ş tirmek Prosedürleri ve politikaları uygulamak ve onları test etmek

44 Esneklik için yalın bir organizasyon modeli gerekir. Etkin bir karar destek sistemi kurulmalıdır. Kriz ve ö ğ renen organizasyonlar Reorganizasyon ve süreç yenileme faaliyetleri gerekir. Kriz ortamında strateji çok önemlidir. Krize kar ş ı organize iyile ş tirme: K A I Z E N

45 Kriz süresince geni ş kapsamlı yönlendirme telkinlerinde bulunmak KYE’nin çalı ş ması formalle ş me derecesi dü ş ük çalı ş ma ş artları olu ş malıdır. Örgütün amaçları dedi ğ imiz çok genel anlama ters dü ş medikçe ekibin kendi amaçlarını kendisinin koymasına olanak tanınmalıdır.

46 Ba ş arılı bir yönetimle tehlikeye yönelik korku ve kayıp krizlerinin muhtemel kayıplarını asgariye indirerek fırsat ve kazanç krizlerine döndürmek ve örgütün ö ğ renmesini sa ğ lamaktır. Kesin olan ş ey günümüz örgütlerinin krizden kaçma ve krizi yönetme becerilerine sahip olması gereken liderlere sahip olması gereken liderlere sahip olmalarıdır.


"Tünelin ucunda görülen ışık üzerinize doğru gelmekte olan trenin farı olabilir. Murphy." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları