Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ELEKTRİK İLE YAPILAN ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEKTRİK İLE YAPILAN ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ELEKTRİK İLE YAPILAN ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEKTRİK İLE YAPILAN ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1."— Sunum transkripti:

1 1 ELEKTRİK İLE YAPILAN ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEKTRİK İLE YAPILAN ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1

2 2 Elektrik, hayatımızın en önemli parçalarından biridir. Birçok yerde kar ş ımıza çıkmaktadır. Geli ş en teknoloji ile yemek yerken, televizyon seyrederken, yolda giderken, temizlik yaparken, çalı ş ırken tüm hayatımız elektrikle iç içedir. 2 Elektri ğ in hayatımızdaki yeri ve önemi:

3 3 ELEKTR İ K  Elektrik evde ve i ş te modern hayat için vazgeçilmezdir. 3 ELEKTRİK TEHLİKESİ İŞARETİ

4 4 ELEKTR İ K AKIMI Elektronların hareketiyle ortaya çıkan harekete "Elektrik Akımı" denir. İ letkenden birim zamanda geçen elektrik yükü (elektron) miktarına akım ş iddeti denir. Birimi ise " Amper " 'dir. Akımlar "Do ğ ru Akım" (Directive Current) ve "Alternatif Akım" (Alternative Current) olarak ikiye ayrılır. 4

5 5 DO Ğ RU AKIM Zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişmeyen akıma doğru akım denir. Doğru akım genelde elektronik devrelerde kullanılır. En ideal doğru akım en sabit olanıdır. En sabit doğru akım kaynakları da pillerdir. Alternatif akımı doğru akıma dönüştüren doğrultmaçlar(Rectifier) vardır. 5

6 6 ALTERNAT İ F (DE ĞİŞ KEN) AK İ M: Zamana ba ğ lı olarak yönü ve ş iddeti de ğ i ş en akıma alternatif akım denir. Alternatif akım büyük elektrik devrelerinde ve yüksek güçlü elektrik motorlarında kullanılır. Evlerimizdeki elektrik alternatif akım sınıfına girer. Buzdolabı, çama ş ır makinesi, bula ş ık makinesi, aspiratör ve vantilatörler direk alternatif akımla çalı ş ırlar. Televizyon, müzik seti ve video gibi cihazlar ise bu alternatif akımı do ğ ru akıma çevirerek kullanırlar. Doğru akımı alternatif akıma dönüştüren eviriciler (Alternater) vardır. 6

7 7 O HM K ANUNU Bir elektrik devresinde; Akım, Voltaj ve Direnç arasında bir ba ğ lantı mevcuttur. Bu ba ğ lantıyı veren kanuna OHM KANUNU adı verilir. “Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının, iletkenden geçen akım ş iddetine oranı sabittir.” R = V / İ ş eklinde ifade edilir. Burada R direnç tir. Bu direnç rezistans veya empedans (frekansa ba ğ lı olarak de ğ i ş en direnç) olabilir. V volttur. İ de akım yani Amperdir. 7

8 8 Statik Elektrik Elektronların atomlar arasında hareket etmesiyle ortaya çıkan enerji olarak dü ş ünülebilir. Buradaki hareket, elektronların çekirdek etrafındaki hareketi de ğ il, farklı atomlar arasındaki hareketidir. Statik elektrik de ş arjı için en iyi örnek yıldırım dü ş mesi’dir.

9 9 Kısaca statik elektrik; S ürtünme sonucu olu ş an, genel olarak bir i ş e yaramayan ve zaman zaman arklar ş eklinde bo ş alan bir elektrik enerjisidir. Bu bo ş alma genelde kontrol altına alınamaz dolayısıyla çok önemli bir yangın çıkı ş ve patlama sebebidir.

10 10 E LEKTR İ K KUVVETL İ AKIM TES İ SLER İ Elektrik enerjisinin üretilmesini, özelli ğ inin de ğ i ş tirilmesini, biriktirilmesini, iletilmesini, da ğ ıtılmasını ve mekanik enerjiye, ı ş ı ğ a, kimyasal enerjiye vb. enerjilere dönü ş türülerek kullanılmasını sa ğ layan tesislerdir. Elektrik iç tesisleri: Yapıların içindeki her türlü alçak gerilim tesisleri, evlere ait, ba ğ, bahçe tesisleri ile sürekli tesislerin i ş letmeye açılmasına kadar kurulmu ş geçici tesislerdir. 10

11 11 İ SG TÜZÜ Ğ Ü Madde 353 - Elektrik tesisatı,cins ve hacmine göre ehliyetli elektrikçiler tarafından yapılacak,bakım ve i ş letmesi sa ğ lanacaktır. Madde 354 - Nemli ve tozlu yerlerle geçici olarak nemli olan,ıslak,korozif, yangın tehlikesi arzeden ve yüksek sıcaklı ğ ı olan yerlerde yapılmı ş ve yapılacak elektrik tesisatı ile bina dı ş ına yapılmı ş elektrik tesisatı,Elektrik İ ç Tesisat Yönetmeli ğ i ve Fenni Ş artnamesine uygun olacaktır. 11

12 12 ELEKTR İĞİ N TEHL İ KELER İ  Elektrik görülemedi ğ inden ve etkisi kısa sürede ortaya çıktı ğ ından gizli bir potansiyel tehlike olarak i ş yerlerinde a ğ ır i ş kazalarına neden olmaktadır. 12

13 13 ELEKTR İĞİ N TEHL İ KELER İ Elektrik akımı; geçti ğ i canlı vücutlar üzerinde yanık ve adale krampları olu ş turur. Kazaya u ğ rayan ki ş i elektri ğ e tutuldu ğ u yeri bırakamaz.  Elektrik kazalarının etkisi, temas anında vücuttan geçen akımın şiddetine bağlıdır. 13

14 14 İ nsan vücudundan geçen akımın etkileri: Akım ş iddeti Fizyolojik belirtisi 0.01 mA Akımın hissedilme sınırı,elde gıdıklanma 1-5 mA Elde uyu ş ma, el ve kol hareketinin zorla ş ması 5-15 mA Elde, kolda kramp ba ş laması, tansiyon yükselmesi 15-25 mA Kasılmalar artar, ancak kalp etkilenmez 25-80 mA Tahammül edilebilir akım ş iddetidir 80-100 mA Kalpte fibrilasyon meydana gelir, ş uur kaybolur ELEKTR İ K AKIMININ İ NSAN VÜCUDUNDAK İ ETK İ LER İ ! 14

15 15 Vücut üzerinden geçen akım, temas gerilimine göre farklılık gösterir. Küçük gerilimde az, Yüksek gerilimde çok akım geçer. Alçak gerilim değerlerinde kalp etkilenir. Bu nedenle alçak gerilimlerin öldürücü etkisi kalp fibrilasyonundan (şok) kaynaklanmaktadır. 15

16 16 Yüksek gerilimlerde vücuttan daha fazla akım geçtiği için dolaşım sistemi dışındaki bir çok organ da zarar görür. Özellikle temas eden deri, ark yüzünden aşırı ısı nedeniyle yanar. 16

17 17 Elektrik çarpması geçirmi ş kazazedelerde;  Bilinç kaybı  Solunum-kalp durması  Elektrik yanıkları  Çarpmanın etkisiyle yerinden fırlama-dü ş me sonucu yaralanmalar meydana gelir. 17

18 18 ELEKTRİK KAZALARININ OLUŞ NEDENLERİ ! Bilgisizlik, Yalıtımla ilgili problemler, Çalı ş anların kendilerine a ş ırı güvenmeleri, risk alması, Acelecilik, dikkatsizlik ve özen göstermeme, İş disiplinine/kurallara uymama, Ki ş isel Koruyucuların kullanılmaması, Periyodik kontrollerin yapılmaması, Cihazların iyi topraklanmaması, Mecburi olmadı ğ ı halde yüksek gerilimle çalı ş mak, Talimat olmadan arızaya müdahale etmek. 18

19 19 Ö NLEMLER ALÇAK GERİLİM TESİSLERİNDE İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE; Elektrik kesilmelidir, Yalıtkan bir malzeme üzerinde durulmalıdır, Yalıtkan eldivenler ve yalıtkan el aletleri kullanılmalıdır, Çıplak iletkenler civarında çalışırken kafaya baret, yalıtkan altlıklı iş ayakkabısı ve iş elbisesi giyilmelidir,

20 20 Kırık ve çatlak fiş-prizler kullanılmamalıdır. 20

21 E LEKTR İ K MAK İ NELER İ N İ N BAĞLANTILARI 21  Bağlantılar iş ve çalışma sırasında meydana gelebilecek titreşimlere dayanıklı olacak şekilde yapılmalıdır. Çünkü sarsıntı gevşemeye, gevşeme ise elektrik arkına sebebiyet vererek cihazlarda sigorta, fiş, duy, lamba, entegre gibi devre elemanlarının yanmasına, zarar görmesine neden olabilir.  Örn. Çamaşır Makineleri, fototerapi cihazları, transfer sedye ve küvözleri vb. gibi. 21

22 22 ELEKTR İ K TES İ SLER İ NDE ; - OR İ J İ NAL OLMAYAN, - TAM İ R GÖRMÜ Ş - TEL SARILARAK KÖPRÜLENM İŞ S İ GORTALAR KULLANILMAMALIDIR. 22

23 23 KONTROL, BAKIM VE ONARIMI YAPILACAK MAKİNE VE ELEKTRİK DEVRELERİNİN, KURULUMU SIRASINDA, Motor veya cihazın enerji kaynağı ile bağlantısı kesilmeli, Akımı kesen anahtarlar açık durumda bulunmalı ve anahtarların üzerine, çalışma yapıldığını gösteren ikaz levhaları asılmalı. Onarım bitirilmeden devreye akım verilmemeli. Çalışma yerinde gerilimin olmadığı tespit edildikten sonra işe başlanmalıdır.

24 24 Tablo veya panodaki; - Sigorta, Şalter ve Anahtarların üzerine, kumanda ettiği yeri gösteren etiketler konulmalıdır. 24

25 25 KKD (Kişisel koruyucu donanım) YÜKSEK GERİLİM HÜCRELERİNDE; -Yalıtılmış tabure, Kauçuk eldivenler, Neon lambalı ıstankalar, Manevra çubuğu, Yangın söndürme cihazları, bulundurulmalı. 25

26 26

27 27 İŞ YERLER İ NDE SÜREKL İ OLARAK TA Ş INAB İ L İ R VEYA UZATMA KABLOLAR KULLANMAMALI. 27

28 28 SEYYAR UZATMA KABLOLARI KULLANILMADIĞI ZAMANLARDA ; • Prize takılı bırakılmamalı, • Yerde serili halde bulundurulmamalı, • Bu kablolara ekleme yapılmamalı, • Ezilmiş ve izolasyonu hasar görmüş kablolar kullanılmamalıdır. 28

29 29 ELEKTRİK İŞLERİNDE KULLANILAN; -Penseler, kargaburunlar, tornavidalar ve benzeri el aletleri yalıtkan olmalı. yalıtkan olmalı. -Süpürgelerin, fırçaların ve diğer sapları akım temizlik araçlarının sapları akım geçirmeyen malzemeden geçirmeyen malzemeden yapılmış yapılmış olmalıdır. 29

30 30 - Taşınabilir elektrikli aletler ile çalışanlar, bol elbiseler giymemeli, işe uygun izole eldiven kullanmalıdır. Kuru el ile çalışılmalıdır. 30

31 31 Elektrikli el aletleri kullanılmadığı zamanlarda, kablosu prizden çekilip toplanarak uygun yerlerde muhafaza edilmelidir. 31

32 TOPRAKLAMA 32 Alternatif ve doğru akımla çalışan elektrik cihazlarının topraklaması muhakkak yapılmalıdır. 32

33 33

34 34 K ORUMA TOPRAKLAMASI Gerilim altında olmayan tesis bölümlerinin topraklayıcılara do ğ rudan do ğ ruya ba ğ lanmasıdır. Cihazların iletken, metal aksamdan olu ş an muhafazalarına ve gövdelerine uygulanan topraklamadır. Prizler yoluyla panoya ya da direk harici bir toprak hattı ile topraklama levhası, ş eriti ya da çubu ğ una ba ğ lama gibi. Küçük gerilim: 50 Volt’a kadar olan gerilim de ğ eridir. Alçak gerilim : De ğ eri 50 volttan 1000 Volta kadar olan gerilimdir. Yüksek gerilim: De ğ eri 1000 Volt’ un üzerindeki gerilimdir. 34

35 KAÇAK AKIM RÖLESİ: Elektrikli el aletleri üzerinde meydana gelebilecek akım kaçaklarını; tehlikeli seviyeye gelmeden önce elektrik devresinden kesen cihazlardır. kaçak akım röleleri de uygun bir iş güvenliği tedbiridir. 35

36 36 Elektrik bağlantılarındaki kötü bağlantı ve temassızlık Elektrik izolasyonunun bozulması Elektrik kısa devresinin meydana gelmesi Statik elektrik oluşmasına karşı önlem alınmaması. Manyetik alan koruması yapılmaması ELEKTRİK KAZALARININ NEDENLERİ

37 37 Elektrik kazaları i ş yerlerinde sık rastlanan bir i ş yeri tehlikesidir –– ve öldürebilir ! 37

38 38 ELEKTRİK KAZALARINDA İLK İŞ OLARAK; • Enerji kesilmeli, Bu mümkün değilse; • Kazaya uğrayan kişinin elektrikle olan teması ortadan kaldırılmalı. Bunun için o an çevrede bulunabilen kuru tahta parçası, giyim eşyası gibi yalıtkan maddelerle temas yerine müdahale edilerek kişinin elektrikle teması kesilmelidir. -Kaza anında kazaya müdahale ederken kazazedeye temas edilmemelidir ! 38

39 39 ALINMASI GEREKEN GENEL ÖNLEMLER Elektrik kesilerek çalı ş ılmalıdır. Koruyucu ekipmanlarla çalı ş maya özen gösterilmeli Koruma topraklaması Sıvaltı ve sıvaüstü kapaklı çocuk korumalı perdeli prizler Seyyar uzatma kabloları sürekli kullanılmamalı ve çocuk korumalı perdeli olmalı ve de akım koruyuculu olanları tercih edilmelidir. Yukarıda sayılanlar ile daha önce bahsetti ğ imiz konularda bir eksiklik veya hata ya da bozukluk meydana gelmi ş ise hemen ilgili teknik servise haber verilmelidir. Kaliteli elektrik malzeme elemanları kullanılmalı Vs. ….. 39

40 40

41 41

42 42 K AYNAKLAR İnternet ÜNVER Elektrikle Çalışmalarda ISG

43 teşekkürler 43


"1 ELEKTRİK İLE YAPILAN ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEKTRİK İLE YAPILAN ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları