Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.Reaksiyon Hızı 2.Reaksiyon Hızının Bağlı Olduğu Etkenler Kimyasal Tepkimelerde Hız.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1.Reaksiyon Hızı 2.Reaksiyon Hızının Bağlı Olduğu Etkenler Kimyasal Tepkimelerde Hız."— Sunum transkripti:

1 1.Reaksiyon Hızı 2.Reaksiyon Hızının Bağlı Olduğu Etkenler Kimyasal Tepkimelerde Hız

2 REAKS İ YON HIZI acer 2 Önceki ünitelerde kimyasal tepkimelerde girenlerin ürünlere dönüştüğü ve bu dönüşüm sırasında geçerli olan kimya yasaları incelendi. Madde miktarlarındaki değişimler hesaplandı. Ancak girenlerin hangi hızda ürünlere dönüştüğünden yani tepkime hızından söz edilmedi. Bu ünite kapsamı içerisinde tepkimelerin oluşma biçimlerini, hızlarını ve hızlarına etki eden etkenleri inceleyeceğiz. Kimyanın bu dalına kimyasal kinetik denir.

3 REAKS İ YON HIZI acer 3 A)Anlık Hız ve Ortalama Hız Kimyasal tepkimelerde hız denilince girenlerin birim zamanda tüketilme miktarı veya ürünlerin birim zamanda üretilme miktarı anlaşılır. Kısaca tepkime hızı, birim zamanda madde miktarındaki değişmedir. R, r veya ѵ ile gösterilir. Madde miktarındaki değişimin zamandaki değişime oranına ortalama hız denir. Herhangi bir andaki anlık hız ise, madde miktarındaki değişime karşılık – süredeki değişim eğrisine çizilen teğetin eğimidir.

4 REAKS İ YON HIZI acer 4 *** Madde miktarındaki değişme; gram, mol, litre, atm, molarite… v.b. olabilir. Bu bölümde daha çok molarite kullanılacaktır. Ayrıca karşılaşacağımız problemlerde hangi birimin kullanılacağı mutlaka ifade edilir. *** Zaman Aralığı; yıl, ay, gün, saat, dkk veya saniye olabilir. Gerçekleşen olaya göre en uygun zaman birimi kullanılır. Ayrıca karşılaşacağımız problemlerde hangi birimin kullanılacağı mutlaka ifade edilir.

5 REAKS İ YON HIZI acer 5  Aşağıda bazı olaylarda kullanılabilecek uygun zaman aralıklarına örnekler verilmiştir. Kağıdın yanması :saniye Kömürün yanması:dakika Demirin paslanması:Ay Sütün ekşimesi:Gün Petrolün oluşması:Yüzyıl

6 REAKS İ YON HIZI acer 6 Not: Eğer derişimdeki değişme azalma şeklinde ise hız negatif ( – ), derişimdeki değişme artma şeklinde ise hız pozitif ( + ) işaretlidir. Buradaki – maddelerin harcandığını, + ise maddelerin oluştuğunu gösterir.

7 REAKS İ YON HIZI acer 7 a ile c saniyeler arasındaki ortalama hız; c. saniyedeki anlık hız;

8 REAKS İ YON HIZI acer 8 X 2 (g) + Y 2 (g) → 2 XY (g)

9 REAKS İ YON HIZI acer 9 Örnek : 1 N 2 (g) + 3 H 2 (g) → 2 NH 3 (g) tepkimesi için, N 2 ve H 2 ‘nin harcanma hız ifadeleri, NH 3 ‘ün olu ş ma hız ifadesi ve her bir maddeye ba ğ lı tepkime hız ifadelerini yazınız.

10 REAKS İ YON HIZI acer 10 Örnek : Amonyağın ( NH 3 ) yakılması olayında NH 3 ‘ün harcanma hızı 4 x 10 – 2 M/s olarak ölçülüyor. 4 NH 3 (g) + 5 O 2 (g) → 4 NO (g) + 6 H 2 O (g) Denklemine göre oluşan ürünlerden her birinin oluşma hızını bulunuz.

11 REAKS İ YON HIZI acer 11 Örnek : 2 N 2 O (g) + 3 O 2 (g) → 2 N 2 O 4 (g) Tepkimesinde N 2 O 4 ‘ün oluşma hızı 0,02 M/s olduğuna göre, N 2 O ve O 2 ‘nin harcanma hızlarını hesaplayınız.

12 REAKS İ YON HIZI acer 12 Örnek : N 2 (g) + 3 H 2 (g) → 2 NH 3 (g) Tepkimesinde N 2 ‘nin mol sayısı 30 saniyede 0,2 ‘den 0,04 ‘e düştüğüne göre, NH 3 ‘ün oluşma hızı ve H 2 ‘nin harcanma hızı kaç mol/s ‘dir?

13 REAKS İ YON HIZI acer 13 Örnek : 2 HI (g) → H 2 (g) + I 2 (g) Tepkimesinde 100 saniyede HI deri ş imi 8 mol/L ‘den 2 mol/L ‘ye dü ş tü ğ üne göre, HI ‘nın harcanma hızı ve H 2 ‘nin olu ş ma hızı kaçar M/s ‘dir ?

14 REAKS İ YON HIZI acer 14 Örnek : C 6 H 12 (s) + 9 O 2 (g) → 6 CO 2 (g) + 6 H 2 O (s) Tepkimesine göre N. Ş.A. ‘da dakikada 0,45 mol O 2 harcanıyor. Tepkimede CO 2 ‘nin olu ş ma hızı kaç mol/s ‘dir?

15 REAKS İ YON HIZI acer 15 Örnek : Mg + 2 HCl → MgCl 2 + H 2 (s) Tepkimesine göre 0,96 g Mg metali 100 saniyede HCl ile tamamen tepkimeye giriyor. N. Ş.A ‘da hidrojen gazının olu ş ma hızını L/s olarak hesaplayınız.

16 REAKS İ YON HIZI acer 16 Örnek: Bir tepkimede girenlerle ürünlerin hızları arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir. Tepkimenin denklemini yazınız.

17 REAKS İ YON HIZI acer 17 Örnek: Bir tepkimede yer alan türlerin birim zamanda değişimini gösteren hız ifadeleri arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir. Tepkimenin denklemini yazınız.

18 REAKS İ YON HIZI acer 18 b) REAKS İ YON HIZININ ÖLÇÜLMES İ VE TAK İ B İ Tepkime hızları deneysel olarak bulunur. Tepkime hızlarının ölçülmesinde derişim değişimlerini ölçmek yerine, değişmesi daha kolay belirlenebilen basınç, hacim, renk, elektrik iletkenliği, sıcaklık gibi özelliklerden yararlanılabilir. Fe (k) + 2 HCl (aq) → FeCl 2(aq) + H 2(g)  Basınç değişimi  Hacim değişimi N 2 (g) + 3 H 2 (g) → 2 NH 3 (g)  Basınç değişimi  Hacim değişimi

19 REAKS İ YON HIZI acer 19 NO (g) + ½ O 2 (g) → NO 2 (g) renksiz renksiz kırmızı – kahve renkli  Basınç değişimi  Hacim değişimi  Renk değişimi H 2 (g) + I 2 (g) → 2 HI (g) renksiz mor renkli renksiz  Renk değişimi  P ve V değişimi olmaz. Neden? Ag + (aq) + Cl – (aq) → AgCl (k)  İletkenliğin azalması

20 REAKS İ YON HIZI acer 20 c) REAKS İ YON HIZ TEOR İ LER İ I) ÇARPIŞMA TEORİSİ Çarpışma teorisine göre tepkimeler, tepkimeye giren maddelerin en küçük tanecik boyutunda çarpışmaları sonucu gerçekleşir. Çarpışmalar sonucu tepkimeye giren taneciklerdeki atomlar arasındaki bağlar kopar, atomlar yeniden düzenlenir ve ürünleri oluşturmak üzere atomlar arasında yeni bağlar oluşur.

21 REAKS İ YON HIZI acer 21 Bir çarpışmanın tepkimeyle sonuçlanabilmesi için tepkimeye giren taneciklerin uygun yön ve doğrultuda, yeterli hız ve enerjide çarpışmaları gerekir. Bir kaptaki iki madde arasında gerçekleşen tepkimede çok sayıda meydana gelen çarpışmadan çok çok küçük bir kısmı tepkimeyle sonuçlanır.

22 REAKS İ YON HIZI acer 22 ÖRNEK: 2HF (g) → H 2(g) + F 2 (g) tepkimesiyle ilgili olarak, yandaki tepkimelerden hangileri gerçekleşir?

23 REAKS İ YON HIZI acer 23 II) GEÇ İŞ HAL İ TEOR İ S İ Tepkimeler gerçekleşirken, özellikleri hem ürün hem de reaktiflere benzeyen aktifleşmiş kompleks ya da geçiş hali denilen kararsız bir ara ürünün oluştuğu düşünülmektedir. Aktifleşmiş komplekste, başlangıçtaki bağlar uzamış ve zayıflamış bir halde bulunurken, yeni bağlar sadece kısmen oluşmuş durumdadır. Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi çok yüksektir. Bu nedenle kararsızdır.

24 REAKS İ YON HIZI acer 24 A 2 + B 2 → 2 AB A – A + B – B → → 2 A – B Geçiş Hali ( Aktifleşmiş Kompleks )

25 REAKS İ YON HIZI acer 25 Not: Bir tepkimenin hızı e ş ik enerjisi ile ters orantılıdır. E ş ik enerjisi (aktifle ş me enerjisi) büyük olan tepkimenin hızı küçüktür. E ş ik enerjileri dü ş ük olan tepkimelerde e ş ik enerjisini a ş an moleküllerin sayısı fazla olaca ğ ından tepkime daha hızlı olur.

26 REAKS İ YON HIZI acer 26 Örnek: Aşağıda verilen P.E. – T.K. grafiklerine göre tepkime hızlarını karşılaştırınız. - I - - II - - III -

27 Örnek: REAKS İ YON HIZI acer 27

28 Örnek: REAKS İ YON HIZI acer 28

29 Örnek: REAKS İ YON HIZI acer 29

30 Örnek: REAKS İ YON HIZI acer 30

31 Örnek: REAKS İ YON HIZI acer 31

32 Örnek: REAKS İ YON HIZI acer 32

33 Örnek: REAKS İ YON HIZI acer 33


"1.Reaksiyon Hızı 2.Reaksiyon Hızının Bağlı Olduğu Etkenler Kimyasal Tepkimelerde Hız." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları