Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OYUN, SANAL DÜNYA VE SIMÜLASYONLARıN E Ğ ITIMDE KULLANıMı Yrd. Doç. Dr. Türkan Karakuş Hafta 7 E ğ itsel Oyunlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OYUN, SANAL DÜNYA VE SIMÜLASYONLARıN E Ğ ITIMDE KULLANıMı Yrd. Doç. Dr. Türkan Karakuş Hafta 7 E ğ itsel Oyunlar."— Sunum transkripti:

1 OYUN, SANAL DÜNYA VE SIMÜLASYONLARıN E Ğ ITIMDE KULLANıMı Yrd. Doç. Dr. Türkan Karakuş Hafta 7 E ğ itsel Oyunlar

2 HAFTANıN RAPORTÖRÜ

3 ÖDEVLER  3 Aralık’ta oyun prototip tasarımı ödevi teslimi  30 Kasım Final ödevinin önerisi

4 OYUN PROTOTIP ÖDEVI  Bir e ğ itsel oyuna ait senaryo ve öykü yaprakları oluşturulacaktır  Senaryo  Oyunun hikayesi  Oyunun ö ğ retimsel amaç ve ö ğ renme kazanımları  Oyunun kendi içindeki amaç (oyuncu neyi amaçlayacak?)  Oyunun kuralları  Puanlama stratejileri  Oyuncunun etkileşime girece ğ i nesne ve araçlar  Kullanıcının seviye atlaması için gerekenler  Karakterlerin özellikleri  Ortamın betimlemesi  Malone motivasyon teorisine göre yerleştirilecek unsurlar  Kullanılacak ö ğ retim strateji ve yöntemleri  Oyunun öykü yaprakları  Oyunun başından bitirilişine kadar oyunun oynanma şeklini ve oyuncunun yapacaklarını anlatan öykü yaprakları

5 FINAL ODEVI  Derleme veya içerik analizi şeklinde makale  2000 yılından sonra yapılmış olan «oyunlar, simülasyonlar ve sanal dünyalar ile ilgili araştırmalar»  Bir tema çerçevesinde farklı kategoriler altında sonuçların yazılması gerekmektedir  Tema ve kategori seçiminde öncelikle genel olarak literatür taranmalıdır  Unutmayın sizin temanız «oyunlardan» de ğ il, «araştırmalardan» türetilecektir  Örne ğ in:  Ticari oyunların e ğ itim unsuru olarak kullanıldı ğ ı çalışmalara dair bir derleme  Bu oyunlar ö ğ renmenin hangi aşamasında kullanılmış  Hangi ö ğ renme yöntem ve stratejileri uygulanmış  Genellikle kullanılan oyun türleri  Hangi yöntemle veriler toplanmış  Çıkan bulgular neler  Final ödevi tam bir makale formatında olmalıdır.

6 YANSıTıCı DENEME (REFLECTION) NASıL YAZıLıR?  Kendi bakış açınızı mutlaka ortaya koymalısınız  Sizden okuduklarınızı özetlemeniz beklenmemektedir  Görüşlerinizi organize bir şekilde yazınız  Öncelikle kısaca konudan ve kendi görüş açınızdan bahsediniz  Soruda sorulan farklı boyutları ele alınız ve görüşlerinizi literatürle destekleyiniz  En son olarak düşüncelerinizi toparlayınız.  Referansları APA stilinde yazınız

7 DERS IÇIN RICAM  Lütfen mümkün oldu ğ unca resim kullanmayınız  Kullandı ğ ınız şekilleri numaralandırıp mutlaka metin işinde atıfta bulununuz  Yazınızı, üste soru alta cevap olacak şekilde yazınız, her bir cevabınızın 1 sayfayı geçmemesine dikkat ediniz  Kapak sayfası koymayınız, sadece üst bilgide ad soyadınızı yazınız  Soruları yansıtıcı yazma kurallarına göre yazınız

8 HAFTANıN SORULARı  Yeni teknolojilere açık olmayan bir ilkokul matematik ö ğ retmenine bir mektup yazmanız ve onu derslerinde e ğ itsel bilgisayar oyunlarını kullanması için ikna etmeniz beklenmektedir. Yarı akademik yarı informal bir dille mektubu yazınız.  „“Ne zamanbirö ğ retimtasarımcısıarayagirse, e ğ lenceyiberbatederler”- biroyuntasarımcısı- (Prensky, 2004) sözüylePrensky neyiifadeetmek istemektedir. E ğ itselamaçlıgeliştirilenoyunlarınmevcutdi ğ ere ğ lenceamaçlıoyunlarınsa ğ ladı ğ ıe ğ lencevemotivasyonusa ğ lamadı ğ ı fikrinedenkaynaklanıyorolabilir?  „Geçmişten günümüze e ğ itsel oyun araştırmalarındaki genel trendler nelerdir: Ö ğ retim konusu, hedef kitle, oyun türü, oyun tasarımında temel alınan strateji ve tasarım unsurları yönlerinden ele alarak cevaplayınız  „Bir e ğ itsel oyunda kullanılabilirlik ve oynanabilirli ğ i nicel (sayısal) olarak ölçmek için bir kriter listesi oluşturunuz  „Bir önceki ödevde seçti ğ iniz oyunlardan farklı bir oyun seçiniz ve bir ders senaryosu oluşturunuz:  „Oyunun tanımlanması; senaryo, kurallar  „Oyunun hangi derse uygunl oldu ğ unun açıklanması  „Oyunun kullanılaca ğ ı hedef kitle, sınıf büyüklü ğ ü ve teknik gereksinimler  „Derste oyunun kullanma şeklinin açıklandı ğ ı senaryoların hazırlanması (ders planı de ğ il senaryo)  „Hazırladı ğ ınız senaryoya göre uygulamada ne tür sorunlar çıkabilece ğ ine dair görüşlerinizi yazınız

9 BIR MEKTUP OKUYALıM?  Yarı formal yarı informal bir mektup nasıl yazılır?

10 PRENSKY’NIN SÖZÜ  «Ne zaman bir ö ğ retim tasarımcısı araya girse, e ğ lenceyi berbat eder»  Ö ğ retim tasarımın özellikleri nedir?  Oyunlara e ğ itsel ö ğ eler nasıl entegre edilmektedir  Pablo Moreno-Ger a,*, Daniel Burgos b, Iván Martínez-Ortiz a, José Luis Sierra a, Baltasar Fernández-Manjón  Normal ticari oyunlar nasıl geliştirilmektedir?  Bilgisayar oynamayı sevenler neden severler?

11 OYUN ARAŞTıRMALARıNDAKI TRENDLER NELER?  Ö ğ retim konusu  Duyuşsal ö ğ renmeler  Hedef kitle  ?  Oyun türü ?  Oyun tasarımında temel alınan stratejiler  Bireysellikten > sosyal ö ğ renmeye do ğ ru yönelim  Tasarım unsurları

12 NICEL KRITER LISTESI  „Bir e ğ itsel oyunda kullanılabilirlik ve oynanabilirli ğ i nicel (sayısal) olarak ölçmek için bir kriter listesi oluşturunuz  Sizler kriter listelerinizi nasıl oluşturdunuz?  Kriter listelerinin oluşturulması için öncelikle oyun oynuyor olmak ve literatür taraması yapmak gerekiyor

13 OYUNLARI DERSE NASIL ENTEGRE EDEBILIRIZ  Sordu ğ umuz soruyu varolan bir oyunu düşünerek yazmamız bekleniyordu...

14 SIZIN SORULARıNıZ  E ğ itsel oyunların tasarlanmasında karşılaşılacak güçlükler nelerdir? (Asiye)  Prensky e ğ itimde asıl devrimin e ğ itimi oyunlarla e ğ lenceli hale getirildi ğ i zaman yapılaca ğ ını söylüyor. Aynı zamanda “Ne zaman bir ö ğ retim tasarımcısı araya girse, e ğ lenceyi berbat eder” diyen prensky e göre bu devrimi kim gerçekleştirecektir? (Emrah)  Bilgisayar okuryazarlı ğ ı sınırlı olan – özellikle yaş itibariyle büyük olan- ö ğ retmenlerin e ğ itsel bilgisayar oyunlarını derste kullanmalarını kolaylaştıracak uygulamalar neler olabilir? (Sümeyye)

15 BU KONU ILE ILGILI NELERI ARAŞTıRABILIRIZ?  Sizden gelenler (Araştırma önerilerinde biraz daha belirgin yazalım, çok genel başlıklar önerilmiş genellikle)  Üniversite ö ğ rencilerini zeka türleri ile oyun tercihleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi (Arif Cem)  Oyunlar bireylerin uzlaşma becerilerini nasıl etkiler? (Asiye)  E ğ itsel oyunlarla ö ğ retimi desteklenen ö ğ rencilerin bu ö ğ renmelerinin akademik başarılarına etkisi (Emrah)  Ticari oyunlar bayan kullanıcıların ilgisini çekecek hale nasıl getirilebilir? (Fatma)  Ö ğ rencileri konu hakkında örnek verilmesi mi daha etkili olmaktadır, yoksa konu hakkında e ğ itsel bir oyun oynatılması mı? (Şeyda)  Ö ğ rencilerin oyun seçimi, oyun piyasasındaki genel trendlerden etkilenir mi? Oyun oynama bir dürtü ile meydana geldi ğ inden, ö ğ renci sadece kendi karakterinden yola çıkarak mı oyun seçer? (Sümeyye)

16 BIR SONRAKI DERS  Oyun Tasarım Süreci  Sorular:  Bir önceki derste yaptı ğ ınız kriter listelerini bu kez «kullanılabilirlik, oynanabilirlik ve e ğ itsellik» unsurlarını ele alarak yeni okumalarınıza göre tekrar düzenleyip güncelleyiniz.  Oluşturdu ğ unuz kriter listesine göre «club penguin» isimli oyunu oynayarak de ğ erlendiriniz ve de ğ erlendirmelerinizle ilgili açıklamalar ekleyiniz


"OYUN, SANAL DÜNYA VE SIMÜLASYONLARıN E Ğ ITIMDE KULLANıMı Yrd. Doç. Dr. Türkan Karakuş Hafta 7 E ğ itsel Oyunlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları