Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

B İ LG İ SAYAR KASASI VE KASA TOPLAMAK HAZIRLAYANLAR Ş AFAK KARAGÖZ ZUHAL ÜNAL SEHER KAYA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "B İ LG İ SAYAR KASASI VE KASA TOPLAMAK HAZIRLAYANLAR Ş AFAK KARAGÖZ ZUHAL ÜNAL SEHER KAYA."— Sunum transkripti:

1 B İ LG İ SAYAR KASASI VE KASA TOPLAMAK HAZIRLAYANLAR Ş AFAK KARAGÖZ ZUHAL ÜNAL SEHER KAYA

2 B İ LG İ SAYAR KASASI  Kasa bilgisayar bile ş enlerini bir arada tutan, gerekli gücü sa ğ layan, plastik ve metal bile ş iminden olu ş an kutudur.  Kasalar çe ş itli ebatlarda ve renklerde olabilmektedir.  Üzerinde açma/kapama, reset dü ğ meleri, ı ş ıklı göstergeler, kasanın içine taktı ğ ımız bazı aygıtların dı ş arıdan ula ş ılan panelleri bulunur.

3 B İ LG İ SAYAR KASASI ÇE Şİ TLER İ Yerle ş im yerine göre  Slim Line( İ nce Kasa)  Desktop Kasa  Tower Kasa Güç Yapısına göre  AT Kasa  ATX Kasa

4 Slim Line ( İ nce Kasa)  Slim kasalar yatay olarak ya da dikey olarak kullanılabilmektedir.  Bu kasaların boyutları Mid- Tower kasa boyutundadır.  Masaüstü kasa ismi de verilmektedir.  Yatay olarak yerle ş tirilir.  Geni ş leme kartları dikey yerle ş tirildi ğ inden kasa içerisine standart donanım kartları büyük oldu ğ u için yerle ş tirilemez. Desktop Kasa (Masaüstü )

5 Mini-Tower Kasa  Dikey yapıdadır.  MicroATX anakartlar için uygundur.  En küçük yapıya sahiptir.  Mini Tower kasaların de ğ i ş mekle beraber güç kaynakları daha dü ş ük watt de ğ erine sahiptir. Mid-Tower Kasa  Dikey yapıdadır.  Orta büyüklükte olup microATX ve ATX anakartları destekler.

6 Full-Tower Kasa  Dikey yapıdadır.  En büyük boyuta sahip kasa çe ş ididir.  Daha çok küçük sunucularda kullanılır.  ATX anakartlar için uygundur.  MicroATX anakartları destekler.

7 AT KASA  İş letim sistemi tarafından kapatabilmeye desteklenmemektedir.  İş letim sistemi tarafından kapatabilmeye (sistemin kapanması) elveri ş lidir.  So ğ utma sistemi AT kasaya göre daha iyidir. ATX KASA

8 Bilgisayar Kasasının Parçaları  Çerçeve  Kapak Panoları  LED’ler ve Anahtar Ba ğ lantıları  Hoparlör ve Ba ğ lantısı  I/O Kalıpları  Geni ş leme Yuvaları  Kasa Fanı ve Ba ğ lantısı  Havalandırma Delikleri  Güç Kayna ğ ı Montaj Yeri  Ön Kapak  Ayak  Anakart  İş lemci  Güç Kayna ğ ı  Sabit disk  Bellekler  CD/DVD sürücü  Kart Okuyucu  Ekran Kartı  TV kartı  Ethernet Kartı  Fan  IDE, SATA kabloları

9 Bilgisayar Kasasının Parçaları  Çerçeve: Anakart ile içerideki ve dı ş arıdaki nesneler çerçeveye ba ğ lıdır. Çerçeve, kasanın boyutunu ve ş eklini belirler.  Kapak Panoları: Kapak panoları iç parçaları korur, devreleri hava üfleyerek so ğ utur ve güç kayna ğ ının yaydı ğ ı radyo frekansı karı ş malarıyla elektromanyetik karı ş maları engeller.  LED’ler ve Anahtar Ba ğ lantıları: Bilgisayarın kasasının önünde yer alan LED ve anahtarları anakarta ba ğ larlar.  Hoparlör ve Ba ğ lantısı: Hoparlör anakarta ba ğ lıdır ve açılı ş taki sorunları tanımlamak için bir yol sa ğ lar.  I/O Kalıpları: Anakartın üzerindeki çevrebirim ba ğ lantılarına eri ş mek için, kasanın arkasında bırakılmı ş deliklerdir.

10 Bilgisayar Kasasının Parçaları  Geni ş leme Yuvaları: Anakart üzerinde bulunan ve ek aygıtların bilgisayara ba ğ lanmasını sa ğ layan yuvalardır.  Kasa Fanı ve Ba ğ lantısı: Ön tarafta bulunan, devreler ve aygıtların üzerinden hava geçmesini sa ğ layacak ş ekilde kasanın içerisine hava çeken ikincil bir fan bulunur. Bu fan ya anakarta ya da güç kayna ğ ına ba ğ lanarak ihtiyacı olan elektri ğ i alır.  Havalandırma Delikleri: Kasanın tasarımı, havalandırma deliklerinin yerini belirler.

11 Bilgisayar Kasasının Parçaları  Güç Kayna ğ ı Montaj Yeri: Bu alan, e ğ er kasayla birlikte gelmemi ş se, güç kayna ğ ını monte etmek içindir.  Ön Kapak: Kasanın ön yüzünü kaplar, LED’ler ve anahtarları üzerinde barındırır, hava giri ş ine izin verir ve estetik görünümü sa ğ lar.  Ayak: Kasa aya ğ ı, kasanın altında yer alır ve düz olmayan ya da kaygan yüzeylerde sabit kalmasını sa ğ lar.

12  Kasanın Ergonomik Olu ş u: PC kasasının ergonomik olması demek kullanımı, kurulumu ve ta ş ınması sırasında kullanıcıya engel te ş kil etmeyecek ş ekilde tasarlanmı ş olması demektir.  Kullanılan malzemenin kalitesi: Anakartın kasa içine oturaca ğ ı levha ne kadar sa ğ lam, esneyip anakartı gerdirme ihtimali var mı ve buna benzer bir çok detay göz önünde bulundurulmalıdır. Kasa Seçiminde Dikkat Edilmesi Etkenler

13  Üzerindeki güç kayna ğ ı: Güç kayna ğ ı seçiminde dikkat edilecek nokta kullandı ğ ımız donanımı kar ş ılayacak bir güce sahip olup olmadı ğ ıdır.  Ba ğ lantı giri ş leri: Kasanın ön panelinde bulunan ba ğ lantı giri ş leri ve bunların yerlerinin ne kadar düzgün oldu ğ u son kullanıcıyı ilgilendiren bir özelliktir.  Dı ş görünü ş ü: En az önem te ş kil eden ama en çok aranılan özellik kasanın güzel görüntüsüdür. Kasa Seçiminde Dikkat Edilmesi Etkenler

14 GÜÇ KAYNA Ğ I  Donanım birimlerinin elektrik enerjisini sa ğ layan cihazdır.  Üzerinde anakart, sürücülerin ve kasa içi fanların elektriklerini kar ş ılamak üzere kablo konektörleri vardır.  Her bir çe ş it volt de ğ erini ta ş ıyan kablonun rengi farklıdır.  Gücün ölçüsü wattır.

15 Güç Kayna ğ ı Bile ş enleri  Kasa ve Kapak  Güç Kordonu  Güç Anahtarı  Güç Dönü ş türücü  Disk Sürücü Güç Ba ğ lantıları  Fan  Sigorta

16  Kasa ve Kapak: Güç kayna ğ ını bilgisayarın geri kalanından yalıtır ve elektromanyetik yayılımı içeride tutar.  Güç Kordonu: Birimi AC elektrik prizine ba ğ lar.  Güç Anahtarı: Güç kayna ğ ına gelen elektri ğ i açıp kapatmaya yarar.  Güç Dönü ş türücü: AC elektri ğ ini bilgisayarda kullanabilecek DC elektri ğ ine dönü ş türür.  Disk Sürücü Güç Ba ğ lantıları: Disk sürücülere, yardımcı fanlara ve kasa içerisindeki di ğ er aygıtlara güç sa ğ lar.  Fan: Güç kayna ğ ını ve kasa içerisindeki di ğ er bile ş enleri serin tutmak için kasa içerisine hava üfler.  Sigorta: güç kayna ğ ını elektrik dalgalanmalarından korur. Yüksek gerilime maruz kalırsa sigorta yanar. Güç Kayna ğ ı Bile ş enleri

17 Güç Kayna ğ ı Seçiminde Dikkate Alınması Gereken Etkenler  Watt Miktarı  Form Faktörü  CPU tipi  Geni ş letile bilirlik  Enerji Verimlili ğ i  Fan Tipi ve Yönü  Sinyaller  Arızaya Dayanıklılık  Hat İ yile ş tirme

18 SO Ğ UTMA S İ STEM İ  Güç kayna ğ ı fan sayesinde kasa içerisine hava üfleyerek bilgisayar bile ş enlerinin a ş ırı ısınmasını engeller.  Ortaya çıkan ısıyı so ğ urabilecek malzemeden üretilen bir ısı giderici a ş ırı ısınmadan korumak için kullanılabilir.  Alüminyumdan yapılmı ş kasalar, içerisindeki bile ş enlere daha serin bir ortam sa ğ lamaktadır.  Su so ğ utmalı kasalarda so ğ utucu madde olarak su kullanır.  Sıvı so ğ utmalı birimler arkasında bir çıkı ş fanı takılabilecek yer bulunan ço ğ u kasaya takılabilir.  Bu birimlerde bir pompa, bir fan ve radyatör bulunur.

19 ANAKARTI MONTAJA HAZIRLAMAK  Sistem kartı ismi de verilen anakart, bilgisayar sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Anakart yerle ş im haritası, anakartın yerle ş tirilmesi ve üzerindeki atlatıcıların ayarlanmasıyla ilgili bilgiyi kapsar.

20 ANAKART YERLE Şİ M HAR İ TASI  Anakart yerle ş im haritası, önemli bile ş enlerin ve donanımın anakart üzerinde nerelere yerle ş tirilece ğ ini gösterir.  Anakart yerle ş im haritası ayrıca kurulum ve montaj sırasında faydalı olabilecek ba ş ka bilgiler sa ğ layabilir. Bir anakart hakkında ne kadar fazla ş ey bilirseniz, bilgisayarın geri kalanını toplamak o kadar kolay olacaktır.

21 ANAKART YAPILANDIRMASI  CPU’yu takmak  Isı gidericiyi ve fanı takmak  RAM’i takmak  Güç kablolarını anakart üzerindeki ba ğ layıcılara takmak ve çe ş itli ba ğ layıcıları ve kasanın ön tarafında yer alan ledlerin kablolarını yerine takmak  Sistem BIOS’unu ayarlamak

22 BA Ğ LAYICILARI YAPILANDIRMAK  Ba ğ layıcıların arkasındaki gerçek aygıtlar, çevresel aygıtların ba ğ lanmasını sa ğ larlar. Ço ğ u yeni ba ğ layıcı üzerinde bir i ğ nenin yeri bo ş tur veya ba ğ layıcı üzerinde yön belli eden çıkıntılar vardır. Güç kablolarında renkli tel genellikle pozitif, beyaz veya siyah tel ise toprak veya negatiftir. Yerle ş im haritası sayesinde anakartın kasa denetimleri ve kasanın ön tarafında yer alan gösterge ı ş ıklarının do ğ ru ş ekilde yapılandırması sa ğ lanabilir.

23 BIOS’U YAPILANDIRMAK  ROM BIOS ve CMOS yongası, anakart üzerindeki bütün bile ş enler için gerekli ana yapılandırmayı tutar. ROM BIOS, sistem eri ş ilebilirli ğ i için BIOS’un tutuldu ğ u yerdir. CMOS yongası ile özellikle BIOS yapılandırma programı ile yaptı ğ ımız yapılandırmaları tutar. BIOS yapılandırması, sabit disk sürücü ve CD-ROM sürücü tipini ayarlamamıza olanak sa ğ lar.

24 İŞ LEMC İ Y İ YAPILANDIRMAK  Anakart üzerine takılacak i ş lemcinin kullandı ğ ı frekansına göre yapılandırılmalıdır. Bu ayarlar her bir anakart ve i ş lemci için de ğ i ş mektedir. D İ KKAT: i ş lemciyi yanlı ş bir gerilimle çalı ş tırmak, dü ş ük performans veya arızalara neden olabilir.

25 ISI G İ DER İ C İ (HEAT SINK) VE FANI TAKMAK  Adım1: E ğ er CPU fanı, üzerinde ısı giderici takılmı ş bir ş ekilde gelmediyse, fanlarla birlikte gelen vidaları kullanarak fan ısı giderici üzerine vidalayın.  Adım2: Bazı kurulumlarda ısı gidericiler için özel bile ş ikler veya so ğ utucu gres ya ğ ı kullanılabilir. Bu bile ş i ğ i yonganın üzerine sürün.  Adım3: Isı gidericiyi dikkatle yerine takın. Isı gidericiyi i ş lemcinin üzerine kenarlarına denk gelecek ş ekilde yerle ş tirin ve yava ş ça bastırın.

26 ISI G İ DER İ C İ (HEAT SINK) VE FANI TAKMAK  Adım4: Isı gidericinin i ş lemci yongasıyla iyi temas etti ğ inden emin olun. E ğ er ısı giderici ters takılırsa, i ş lemci yüzeyi ve ısı giderici genellikle yamuk durur  Adım6: Fanın güç kablosunu anakart üzerindeki fan güç ba ğ layıcısına takın.

27 LED’LER ANAHTARLAR VE HOPARLÖRLER İ BA Ğ LAMAK  Turbo Kip LED: turbo kip LED’i ve anahtarı yeni sistemlerde pek kullanılmamaktadır.  Güç LED’ İ : Eski sistemlerde, güç LED’i 5-i ğ neli bir fi ş ile birle ş tirilmi ş tir. Anakart üzerindeki etiketlere bakılarak uygun ba ğ layıcı bulunabilir.  Sabit Disk Etkinli ğ i LED’i: Bu LED 2 veya 4 i ğ neli fi ş lerle gelebilir. Bazen 4 i ğ neli fi ş in sadece 2 i ğ nesi ba ğ lantıyı sa ğ lar.

28 LED’LER ANAHTARLAR VE HOPARLÖRLER İ BA Ğ LAMAK Klavye klidi ve hoparlör de LED’lerle birlikte ba ğ lanan iki farklı kablo takımıdır. Bunların hepsi bir ba ğ layıcı fi ş ler grubu olu ş turur.  Klavye Kilidi: Klavye kilidi anahtarı eski sistemlerde yaygındır. Bunların ana kullanımı yetkisiz kullanıcıların bilgisayarı açmasını ve BIOS ayarlarını de ğ i ş tirmesini engellemekti.  PC Hoparlörü: Ço ğ u bilgisayar kasası hoparlör için dört telli bir kablo kullanır. Bu kablonun fi ş ini gerekli ba ğ layıcıya takın.

29 GÜÇ KAYNA Ğ I KABLOLARINI ANAKARTA BA Ğ LAMAK Güç kayna ğ ı kablolarını anakarta ba ğ lamak için a ş a ğ ıdaki adımları takip etmeliyiz: 1)AT sistemlerde güç kayna ğ ından gelen, P8 ve P9 olarak etiketlenmi ş olan iki büyük fi ş i bulun. 2)Anakart üzerindeki 12-i ğ neli geni ş ba ğ layıcıyı bulunuz. Bu ba ğ layıcı genellikle klavye ba ğ layıcısının hemen arkasında bulunabilir. 3)P8 ve P9 kablo ba ğ layıcılarını 12-i ğ neli güç ba ğ layıcısına takınız. Bir ATX sisteminde, 20-i ğ neli tek bir ba ğ layıcı(P1) bulunur. Kolay takılabilmesi için kilitlidir.

30 SAB İ T D İ SK SÜRÜCÜ VE CD-ROM SÜRÜCÜSÜNÜ TAKMAK  Sabit disk sürücü ve CD-ROM sürücüyü kasaya monte etmek  Sabit disk sürücü, CD-ROM sürücü ve DVD-ROM sürücüyü sisteme ba ğ lamak  Sabit disk sürücü ve CD-ROM sürücünün güç kablolarını ba ğ lamak

31 Sabit Disk Sürücü Ve CD-ROM Sürücüyü Kasaya Monte Etmek Bir sürücünün ana veya yardımcı olarak belirlenmesi, genel olarak atlatıcılarla yapılmaktadır. Tek farklı durum, ş erit kablonun desteklemesi halinde atlatıcının kablo seçimine bırakılması durumudur. Bu durumda ana veya yardımcı aygıtlar ş erit kablo üzerindeki yerlerine göre belirlenir. Sistemin kabloyu nasıl denetledi ğ ine ba ğ lı olarak, ş erit kablo üzerindeki seçim hattı ve yardımcı aygıtın kablo üzerinde nereye takılması gerekti ğ ini belirler.

32 Sürücüleri kasaya takmadan ayarlamak daha kolaydır çünkü kasaya takıldıktan sonra atlatıcılara eri ş mek zor olabilir. Atlatıcıları ayarlamadan önce, sisteme takılacak sürücü tiplerini ve sayısını belirleyin. Atlatıcı ayarları ço ğ u zamanda sürücünün üzerinde yazılı olmaktadır. Atlatıcıyı tek bir i ğ neye takmak veya atlatıcıyı park etmek, atlatıcının kapalı durumda oldu ğ u, yani i ğ nelerin arasında köprüyle ba ğ lantı kurulmadı ğ ı manasına gelir.

33 Sabit Diski Takmak  Sabit sürücüler takılırken a ş a ğ ıdaki adımlar takip edilir: 1)Sabit sürücünün atlatıcısını ana olarak ayarlayın. 2)Sürücüyü kasada seçilen yere kaydırarak takın. 3)Sabit diskle birlikte gelen vidaları kullanın. Vidalarla sürücüyü yuvaya sabitleyin. Önce vidaları elle yerine takın ve daha sonra kuvvet uygulamamaya dikkat edin. 4) Ş erit kabloyu ve güç kablosunu disket sürücüde oldu ğ u gibi sabit sürücüye takın.

34 CD-ROM Sürücü Ve DVD Sürücüyü Kasaya Monte Etmek  CD-ROM sürücü ve DVD sürücüyü takmak, sabit disk sürücüyü takmakla aynıdır. CD-ROM sürücü için önce sürücü yuvasının ön tarafındaki kapa ğ ı çıkarın. İ kinci adım olarak atlatıcıyı ana olarak belirleyin, çünkü bu sürücü ikinci IDE kanalında ana aygıt olacak. Sonra sürücüyü kasanın ön tarafından kaydırarak yuvasına takın ve yerine vidalayın. Aynı i ş lemler DVD sürücüyü takmak için de uygulanabilir.

35 Sürücü Raylarının Önemi  Sabit sürücülerde oldu ğ u gibi, CD-ROM ve DVD sürücülerinin takılması kasa tasarımı ve tipine ba ğ lıdır. Bazı kasalar kurulumu kolayla ş tırmak için sürücü raylarıyla gelir. Bunlarda basitçe raylar CD-ROM sürücünün iki tarafına vidalanır. Bundan sonra sürücünün kasanın ön tarafındaki açıklıktan raylara yerle ş tirilerek, kayması ve yerine kilitlenmesi sa ğ lanır. Aynı i ş lem DVD sürücüler için de yapılabilir. Bu raylar donanım kurulumlarını kolayla ş tırmaktadır.

36 Sabit Disk Sürücü, CD-ROM Sürücü Ve DVD-ROM Sürücünün Sisteme Ba ğ lanması Ş erit Kabloları Tanımlamak  Ş erit kablolar, sabit sürücü gibi çevre birimlerini dahili olarak birbirine ba ğ lar. Genellikle ince, yassıdırlar ve bile ş enin do ğ ru çalı ş ması için uygun ş ekilde ba ğ lanması gereken birden fazla iletken tel içerirler.

37 Sabit Disk Ve CD-ROM Sürücü Kabloları Sabit disk, CD-ROM sürücü ve DVD sürücü anakart üzerindeki denetleyiciyle disket sürücülerle aynı ş ekilde ş erit kablo aracılı ğ ıyla veri alı ş veri ş i yapar. Ş erit kablo dizilimi ve geni ş li ğ i arayüz tipine göre de ğ i ş mektedir. Kullanılacak ş erit kablo tipi disket sürücülerde kullanılanlarla fiziksel olarak benzerlik ta ş ır. Bunların ba ğ layıcıları ve fi ş leri de kilitlidir ve yanlı ş takılamazlar.

38 Sabit Sürücü Ve CD-ROM Sürücüyü Ba ğ lamak İ çin Talimatlar  A ş a ğ ıdaki adımlar sabit sürücü ve CD-ROM sürücünün anakarta takılmasını anlatmaktadır:  1)Sabit sürücü ve CD-ROM sürücü için kullanılacak olan 40-i ğ neli IDE ş erit kablosunu bulun.  2)Birinci kablo ba ğ layıcısının uçlarından birini sabit sürücünün arkasındaki ba ğ layıcıya, ikinci kablonun ba ğ layıcısını da CD-ROM sürücünün arkasındaki ba ğ layıcıya takın.  3)Sabit sürücü kablosunun bo ş taki ucunu, anakart üzerindeki 1 numaralı IDE denetleyiciye takın. CD-ROM sürücü kablosunun bo ş ta kalan ucu ise, anakart üzerindeki 2 numaralı IDE denetleyicisine takılır. E ğ er sabit sürücü kablosu ters takıldıysa, sabit sürücü hatasını gösteren hata mesajları alırsınız. E ğ er bu durumla kar ş ıla ş ırsanız, kabloyu çıkarıp ters çevirin ve öyle takın.

39 Görüntü Kartının Takılması  Yeni toplanmı ş bir bilgisayarı sınamak ve yapılandırmayı tamamlamak için, sisteme bir görüntü kartının takılmı ş olması gereklidir. Bu kısımda, bir görüntü kartının takılması adım adım anlatılmaktadır.  1)Görüntü kartı ile aynı tipteki bir geni ş leme yuvası bulun.  2)Yuvanın kar ş ısındaki metal parçayı çıkarın. Bu sayede kullanaca ğ ınız yuvanın kasa arkasına denk gelen kısmını açabilir ve kartın dı ş arı bakan yüzünün dı ş arıda kalmasını sa ğ layabilirsiniz.  3)Kartı yuvaya i ğ ne yerlerine hizalayarak yerle ş tirin ve yava ş ça kartın bir ön tarafından bastırarak yerine oturmasını sa ğ layın.

40 4)Kart yerine takıldıktan sonra yerine vidayla sabitleyin.  Ayrıca bu adımlar modem veya ses kartı gibi di ğ er geni ş leme kartlarının bilgisayara takılması sırasında da takip edilebilir.  E ğ er tak-çalı ş tır görüntü kartı takıyorsanız, sistem yeni donanımı kendili ğ inden tanır ve gerekli sürücüleri kurar. E ğ er uygun sürücü algılanmazsa, kartla birlikte gelen sürücüler kullanılabilir.  Bütün bile ş enler kasa içerisine yerle ş tirildikten sonra, PC toplama süreci tamamlanmı ş sayılabilir. Bu kısımda; kasayı kapatmak ve klavye, fare, ekran ve güç kablosunu ba ğ lamak konuları ele alınacaktır.

41 Kasayı Kapatmak  Kasa kapatılmadan önce tüm kablo ba ğ layıcıları kontrol edilmelidir. Bütün ba ğ lantıların sıkı oldu ğ undan emin olunmalıdır. Bütün kablolar sabitlendikten sonra, bütün vidaların sıkılmı ş oldu ğ undan emin olunmalıdır. Kasayı kapatırken, kabloların ve tellerin aralara sıkı ş madı ğ ından ve ezilmedi ğ inden emin olunmalıdır.

42 Montaj Sonrası Kontrol Listesi  Bilgisayara takılacak ilave sistem bile ş enlerini, sistemi ilk defa açtıktan sonra takmalısınız. Bu sayede yeni bir donanım eklemeden önce bilgisayarın temel bile ş enlerinin do ğ ru çalı ş tı ğ ından emin olabiliriz. Kasayı kapatmadan önce a ş a ğ ıdaki montaj sonrası kontrol listesini kullanın.  Bütün geni ş leme kartları uygun yuvalara tam olarak takılmı ş.  CPU fanı güç kablosu takılmı ş.  Sürücüler do ğ ru ş ekilde güç kayna ğ ına ba ğ lanmı ş.  Ş erit kablolar do ğ ru ş ekilde ba ğ lanmı ş.  Kablolar fana temas etmiyor.  Güç anahtarı kapalı konumda ve anakartın güç kayna ğ ı ba ğ layıcıları do ğ ru ş ekilde ba ğ lanmı ş.  Bütün ba ğ lantılar yeterince sıkı.  Bütün i ğ neler do ğ ru hizalanmı ş.

43 Klavye, Fare, Ekran ve Güç Kablosunu Ba ğ lamak  Bilgisayarı açmadan önceki son adım, bilgisayarın açılmak için ihtiyaç duydu ğ u temel giri ş /çıkı ş aygıtlarını bilgisayara ba ğ lamaktır. Bunların takılmasında belli bir sıra takip etmeye gerek yoktur.  Klavyeyi kasanın arka tarafına ba ğ layın  Fareyi kasanın arka tarafına ba ğ layın  Ekranı Ba ğ lamak-E ğ er anakart yerle ş ik görüntü kartına sahipse, bunun ba ğ layıcısı klavye ve fare ba ğ layıcısının yanındadır.  Güç kablosunu ba ğ lamak-Güç kablosunun bir ucunu kasanın arka kısmındaki güç kayna ğ ına, di ğ er ucunu da duvar prizine takın.

44 44

45 KAYNAKÇA  Cisco Networking Akademi Programı Bili ş im Teknolojilerinin Temelleri1: PC Donanım ve Yazılım Yardımcı Kitabı  PC Donanımı-Murat YILMAZ  http://dpumekatronik.com/bilgisayar-kasasindaki- parcalar-ve-gorevleri/ http://dpumekatronik.com/bilgisayar-kasasindaki- parcalar-ve-gorevleri/  Megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/modul.pdf/  www.bilgisayar nedir.com/bilgisayar kasası.html www.bilgisayar


"B İ LG İ SAYAR KASASI VE KASA TOPLAMAK HAZIRLAYANLAR Ş AFAK KARAGÖZ ZUHAL ÜNAL SEHER KAYA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları