Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÜYÜYEN ÇİN KÜÇÜLEN DÜNYA. İ Ç İ N D E K İ L E R  Çin Halk Cumhuriyeti’nde Son Ekonomik ve Ticari Gelişmeler  Çinli Tüketicilerin, Özellikle Şanghaylı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÜYÜYEN ÇİN KÜÇÜLEN DÜNYA. İ Ç İ N D E K İ L E R  Çin Halk Cumhuriyeti’nde Son Ekonomik ve Ticari Gelişmeler  Çinli Tüketicilerin, Özellikle Şanghaylı."— Sunum transkripti:

1 BÜYÜYEN ÇİN KÜÇÜLEN DÜNYA

2 İ Ç İ N D E K İ L E R  Çin Halk Cumhuriyeti’nde Son Ekonomik ve Ticari Gelişmeler  Çinli Tüketicilerin, Özellikle Şanghaylı Tüketicilerin Genel Özellikleri  ÇHC Pazarına Girişte Kullanılabilecek Yöntemlere İlişkin Öneriler  Fırsatlar  Mevcut sorunlar  Son Söz

3

4 ÇİN SEDDİNİN ARDINDAKİ ÇİN

5 Ç İ N  Dünyanın en hızlı değişen ekonomisi  Bugüne kadar görülen en kapsamlı kalkınma.  Küresel ekonomik hiyerarşi üzerinde derin etkiler.  Herhangi bir ülkeyle kıyaslanamayacak kadar yüksek miktar ve çeşitte üretim.  Yeni dünya düzeninin belirleyicisi olacak en kritik toplum.  Ürün etiketlerinde en sık yer alan ibare “Made in China”

6 Tarıma Dayalı Ekonomiden Sanayileşmeye Mao yönetiminde komünist bir rejimle, tarıma dayalı ekonomiden ileri sanayi devleti düzeyine zorlu ve dramatik geçişini tamamlayan Çin, şimdi diğer sanayileşmiş ülkelerin teknolojilerini geride bırakıyor.

7 Dünyanın En Büyük Pazarı  Geçmişte kalabalık nüfusuna istihdam sağlamakta zorlanan Çin, şu anda dünya nüfusunun beşte birini oluşturan en büyük Pazar.  Dünyanın en gözde yatırım merkezi.  Dünyanın en büyük üretim üssü.  Aşırı miktarlarda sermaye akışı.  Dev şirketlerin en büyük müşterisi.

8 Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’in geçirdiği hızlı ekonomik değişimin temelinde yüksek nüfusu yatmaktadır.  Resmi verilere göre 1.3 Milyar.  Büyük olasılıkla 1.5 Milyar. DEVASA İŞGÜCÜ

9 Dış Ticaret + Yabancı Sermaye = ÇİN  Son çeyrek yüzyıllık zaman diliminde ortalama % 9 un üzerinde büyüme hızı.  Dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi.  Dünyanın en büyük dış ticaretine sahip ikinci ülkesi olma yolunda.

10 Temel Ekonomik Göstergeler 2007  GSMH $3.3 trilyon ABD Doları (%11,4 artış) Tarım sektörünün payı % 14,4 Sanayi sektörünün payı % 53,1 (inşaat sektörü dahil) Hizmetler sektörünün payı % 32,5

11 Temel Ekonomik Göstergeler 2007  Kişi başına düşen milli gelir Şehirlerde 2.543 ABD Doları Kırsal kesimde 583 ABD Doları Kırsal kesimde 583 ABD Doları

12 Temel Ekonomik Göstergeler (2007) Dış Ticaret   İhracat 1,2 Trilyon ABD Doları ( % 25,7 artış) - Yabancı yatırımcıların payı: 696 Milyar $   İthalat 915 Milyar ABD Doları (% 20,8 artış) - Yabancı yatırımcıların payı: 560 Milyar $

13 Temel Ekonomik Göstergeler Temel Ekonomik Göstergeler

14 İHRACAT PAZARLARI

15 TEDARİKÇİ ÜLKELER

16 Çin Halk Cumhuriyeti’nde Ekonomik Büyümenin Etkileri   Sunumun devamında Çin’in ekonomik büyümesinin etkileri dört başlık altında incelenmiştir. 1) Dış ticaret üzerindeki etkileri 2) Fiyatlar genel düzeyi üzerindeki etkileri 3) İstihdam ve işgücü akımı üzerindeki etkileri 4) Yoksulluk üzerindeki etkileri

17 Ekonomik Büyümenin Dış Ticaret Üzerindeki Etkileri   Dış ticaret Çin’in dışa açılması ve ekonominin uluslararası ekonomiye eklemlenmesi açısından önemlidir. Aslında, bugün Çin’in dünya ekonomisindeki yeri dış ticaret temellidir.   Dış Ticaret Hacmi: 1978 – 36 Milyar $ 2007 – 211 Trilyon $

18 Ekonomik Büyümenin Fiyatlar Genel Düzeyi Üzerindeki Etkileri Büyümenin fiyatlar genel düzeyi üzerindeki etkileri üç dönemde incelenebilir.   Buna göre, birinci dönemde (1978–1996) enflasyon oranlarında artış.   İkinci dönemde (1997–, 2002) daha önce görülmemiş ölçüde düşük enflasyon oranları.   Üçüncü dönemde (2003–2005) ise enflasyonun ılımlı bir seyir izlediği görülür.

19 Ekonomik Büyümenin İstihdam ve İşgücü Akımı Üzerindeki Etkileri   Dünyadaki en büyük işgücü 791 milyon kişiyle Çin’de yer alır.   Bu sayı, toplam dünya işgücünün %20’si kadardır.   işsizlik 2007 yılı için resmi olarak %4,2 olarak gösterilmesine karşın; bu oranın gerçekte %20’lere çıktığı tahmin edilmektedir.

20 Ekonomik Büyümenin Yoksulluk Üzerindeki Etkileri Çin’in ulusal yoksulluk raporuna göre;   Kırsal kesimdeki yoksulluk 1978’deki 250 milyondan 2002’de 28,2 milyona düşmüştür. Yani %88,7’lik bir düşüş görülmüştür.   Dünya Bankası’na göre Çin’de günlük 1 doların altında gelire sahip nüfus 1990’da 147 milyon iken, bu rakam 1997’de 70 milyona kadar çekilmiştir.   Yine Dünya Bankası’nın yaptığı bir çalışmaya göre; 1990’da ülkedeki yoksul nüfus, dünya toplamının % 29’u kadarken, bu oran 1999’da %19,2’ye düşmüş, yani yaklaşık %10’luk bir düşüş görülmüştür.   2010 yılı tahminlerine göre ise bu oranın %9,1’lere kadar düşmesi beklenmektedir.

21 Ekonomik Büyümesinde Yabancı Yatırımların ve Dışa Açılmanın Rolü Çin ekonomisinin büyümesinde;   Yüksek tasarruflar sonucu oluşan sermaye birikiminin,   Toplam faktör verimliliğindeki önemli artışların,   İşgücü arzındaki artışların,   Eğitime yapılan yatırımlar sonucunda beşeri sermayede oluşan artışların,   Uygulanan planlı ekonomi sayesinde devlet eliyle sağlanan ve uzun zamandan beri devam eden istikrarın etkisi vardır.

22 Ekonomik Büyümesinde Yabancı Yatırımların ve Dışa Açılmanın Rolü Bunlara ek olarak;   Çin’in yabancı sermaye için çekici bir ülke olmasına bağlı olarak, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarındaki olağanüstü artışın Çin’in ekonomik büyümesinde büyük etkisi olmuştur.

23 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (DYSY)   Çin’in büyümesinin en önemli kaynaklarından biri de DYSY’lerdir.   Çin yabancı sermaye çekme konusunda dünyanın en dinamik ülkesidir.   2007 yılında Çin’e yapılan DYSY 75 Milyar $   2007 yılı sonu itibariyle ülkeye çekilen toplam DYSY 760 Milyar $

24 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları   DYSY daha çok sermaye ve teknoloji yoğun sektörlere yönelmiştir.   Bunun sonucunda imalat sanayinin yapısı değişmiş ve üretim kapasitesinde önemli artışlar görülmüştür.   Buna verilebilecek en iyi örnek ise otomotiv sektöründeki gelişmedir.

25 DYSY’lerin Ekonomi Üzerindeki Etkileri   “Dünyanın 500 Büyük Şirketi" listesinde yer alan "çokuluslu şirketler"in iki yüz kadarı Çin'de faaliyettedir.   DYSY ekonomide katma değer artışına önemli katkı sağlamışlardır.   DYSY sayesinde Çin’in yeni ihracat pazarları elde etme olanağı olmuştur.   DYSY önemli istihdam artışı yaratmaktadır.   Bunlara ek olarak DYSY Çin’li firmaların Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) yapmasının önünü açmışlardır.

26 Hızla Büyüyen İç Pazar   İşgücü,   Toprak ve enerji maliyetlerinin düşüklüğünden kaynaklanan yüksek kar payları,   Siyasi istikrarın kalıcı bir görünüm sergilemesi,   Ülke genelinde düşük olsa da toplamda 200 milyonluk bir kesimin harcama gücünün yüksek olması,   Kredi kullanabilme kolaylığı,   Öncü olmak isteyen çokuluslu şirketlerin pazara girmek için yarışmaları,   Daha önce yurtdışındaki fırsatları daha karlı bulan iç tasarrufun, yatırım özendirme ve güvencelerinden yararlanmak üzere ana ülkeye geri dönmesi (roundtripping).

27 BÜYÜYEN PAZAR 1978-2007 yılları arasında 20 kattan fazla büyüyen Çin ekonomisi ile rekabetin yolu; Bu ülkenin 915 milyar Doları bulan ithalatından artan şekilde pay almaktan geçmektedir.

28 FIRSATLAR   ÇHC yabancı şirketler için hem ithalat hem de yatırım fırsatları açısından pek çok yeni imkanlar sunmaktadır.   Bugün Çin’de gerçekleşen üretimin 1/3 ‘ü, ihracatın ise % 50 sinden fazlası yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmektedir.   Birçok batılı ülke ÇHC’nin 915 Milyar Doları bulan ithalatından pay almaya çalışırken bir yandan da uluslararası rekabet güçlerini artırmak amacıyla Çin’de “sourcing” yapmaktadır.   Ucuz hammadde temini..

29 TAVSİYELER  Mutlaka piyasaya ilişkin bilgi edinilmelidir.  Çinli tüketicilerin yaşamı, beklentileri, tüketim kalıpları ve değişimleri mutlaka yakından izlenmelidir.  ÇHC’li firmaların rekabet gücünün çok yüksek olduğu düşük fiyat aralığındaki ürünlerin pazarlanması yerine ülkemizin rekabet gücünün ÇHC ile karşılaştırmalı olarak daha yüksek olduğu, yüksek fiyatlı, yüksek katma değerli, dizayn ve marka odaklı ürünlerimizin pazarlanmasına daha fazla önem verilmelidir.

30 TAVSİYELER  Profesyonel yardım alınmalıdır.  Danışmanlık hizmeti veren firmalardan mutlak surette yararlanılmalıdır.  ÇHC pazarı zor bir pazardır. Kısa vadeli hedeflerle pazarın dönüşünü beklemek yanlıştır.  Planlar mutlak surette orta ve uzun vadeye yayılmalıdır.

31 TAVSİYELER  Ürüne ait tüm haklar, uluslararası geçerliliği olacak şekilde ve ÇHC’de tescil ettirilmelidir. www.chinatrademarkdatabase.com www.chinatrademarkdatabase.com  İhracat bölümlerinde ÇHC’ye yönelik ticaret için özel eleman çalıştırmalıdır.  ÇHC’de temsilcilik ofisi açılmalı veya eleman bulundurulmalıdır.

32 Tüm bu katkıların yanı sıra DYSY’nin Çin ekonomisine pek çok olumsuz etkileri de olmuştur.

33 Bu olumsuzluklar özetle ;   Verimsiz çalışan kamu teşebbüsleri piyasa mekanizmasının dışına itilmiş; sonuçta işsizlik önemli bir sorun olarak gündeme gelmiştir.   DYSY fiyatlar üzerinde bir baskı oluşturmuş bu da pek çok Çinli firmanın iflasına neden olmuştur.   Ücretlerde kısmi bir artış meydana gelmiş ve yabancı şirketlerin eğitimli işgücüne olan talepleri artmıştır, bu durumda da niteliksiz işgücü üretim ağının dışına itilmiş ve yine işsizlik artmıştır.

34 ÇHC Ekonomisindeki Mevcut Olumsuzluklar - - Planlananın üzerinde gerçekleşen büyüme hızı - - Enerji açığı - - Artmaya başlayan üretim maliyetleri - - Kitleler ve bölgeler arası gelir dengesizlikleri

35 ZENGİNLEŞEN ÇİNLİ TÜKETİCİLER

36 BÜYÜYEN ORTA SINIFIN TEMEL ÖZELLİKLERİ • İyi eğitimli (Üniversite-Lisansüstü- 4,571 milyon kişi), • Genç bir topluluk (25-30 yaş aralığı- 65 yaş üstü genel nüfusun % 7’si ve 14 yaş altı genel nüfusun % 22,9’udur.), • Çok uluslu firmaların çalışanları (10.000-30.000 Rmb), • Marka bağımlılığı (Zevk ve statü), • Marka bilinci

37 BÜYÜYEN ORTA SINIF VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ – NAN JING LU

38 Yeni Orta Sınıfın Belirgin Özellikleri  Duygusal tüketim ( zevk merkezlilik-Starbuck Coffee Shop),  Eğilimleri takip ve ödeyebilirlik arasında denge – “Maddi gücün yeterliliği”,  Değer hassasiyeti,  Denenmiş marka ve ürünü tercih etme,  Sağlıklı ürünleri tercih etme

39 TEK ÜLKE BİRDEN ÇOK İÇ PAZAR

40 Bölgeler Arasında Farklılıklar   Coğrafi büyüklük, kültür ve iklim koşulları arasındaki farklılık,   Satın alma gücü açısından farklılık

41 ÇİN HALK CUMHURİYETİ PAZARINA GİRİŞ NOKTALARI

42 ÇİN HALK CUMHURİYETİ Bohai Korfezi Bölgesi Yangtze Irmağı Deltası Bölgesi İnci Irmağı Deltası Bölgesi

43 Çin Halk Cumhuriyeti’nde En Önemli Ticaret Merkezleri   Şanghay,   Pekin,   Suzhou,   Guangzhou,   Shenzen   Hangzhou,   Dalian,   Qingdao,   Ningbo,   Chengdu

44 ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NIN ÖNEMLİ İŞ MERKEZLERiNDEN ŞANGHAY

45 KUZEY Yangtze Irmağı Yangtze Irmağı Orta ÇHC’nin birçok bölgesinden ırmak taşımacılığı ırmak taşımacılığı DOĞU Doğu Çin Denizi Uluslararası gemi taşımacılığı GÜNEY Hangchow Körfezi Hangchow Körfezi Uluslararası gemi taşımacılığı BATI Jiangsu ve Zhejiang Eyaletleri Önemli Sanayi Bölgeleri ŞANGHAY Kolay ulaşım, geniş yüzölçümü, hızla gelişen sanayi

46 ŞANGHAY  Doğu ve gelişmiş ırmak taşımacılığı (Yangtze Irmağı), demiryolu ve havayolu taşımacılığının sayesinde Orta ÇHC’ye giriş noktası,  ÇHC’deki en büyük deniz ve hava kargo limanı,  Uluslararası ticaret kültür mirası,  Sanayileşmiş geniş bir hinterland (Ö nemli üretim bölgelerine yakınlık)

47 ŞANGHAY  ÇHC’nin en gelişmiş bölgelerinden biridir.  ÇHC’nin en zengin bölgelerinden biridir.  En çok yabancı yatırım şirketinin faaliyette bulunduğu bölgelerden biridir.  İthal mal talebi giderek artmaktadır. Şanghay’ın ithalatı ihracatından daha fazladır. - 2005 yılında İhracat 90 Milyar Dolar, - 2005 yılında İhracat 90 Milyar Dolar, - İthalat 95 Milyar Dolar - İthalat 95 Milyar Dolar  Alım gücü yükselmektedir.  Hızla büyüyen orta-gelirli bir pazardır.

48 Dünyanın Önemli Ekonomi ve Üretim Merkezlerinden Biri  Dünya çapında üretim  Yetişmiş, etkin işgücü  Doğu ve Merkez Çin piyasasına erişim  Bölgesel koordinasyon ve yönetim merkezi  Kar merkezi  Hizmet merkezi  ÇHC pazarına erişim noktası Kaynak ve Üretim için en iyi kombinasyon Şanghay Hinterland

49 ÇHC Pazarına Köprü TÜRKİYE ŞANGHAY ÇİN HALK CUMHURİYETİ PAZARI

50 PAZARA GİRİŞ ÇHC’DE YAPILANMA


"BÜYÜYEN ÇİN KÜÇÜLEN DÜNYA. İ Ç İ N D E K İ L E R  Çin Halk Cumhuriyeti’nde Son Ekonomik ve Ticari Gelişmeler  Çinli Tüketicilerin, Özellikle Şanghaylı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları