Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çetin KOCABAŞ Devlet Personel Uzmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çetin KOCABAŞ Devlet Personel Uzmanı"— Sunum transkripti:

1 Çetin KOCABAŞ Devlet Personel Uzmanı www.dpb.gov.tr

2 KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM 657 SAYILI KANUN ALT MEVZUAT
SUNUMDA;

3 DEVLET MEMURLARI KANUNU
DEVLET MEMURLARI KANUNU 1982 ANAYASASI 128. MADDE Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. 3

4 DEVLET MEMURLARI KANUNU
DEVLET MEMURLARI KANUNU 1982 ANAYASASI 128. MADDE Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır. 2010 yılında yapılan referandum sonucunda memurlarımıza toplu sözleşme hakkı getirilmiştir. 4

5 DEVLET MEMURLARI KANUNU
DEVLET MEMURLARI KANUNU 1982 ANAYASASI 128. MADDE Kamu Hizmeti – Dar/Geniş Anlamda Kamu Görevlisi Kamusal Alan 5

6 DEVLET MEMURLARI KANUNU
DEVLET MEMURLARI KANUNU TEMEL PERSONEL KANUNLARI 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 926 sayılı TSK Personel Kanunu 399 sayılı KHK 6

7 KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM 657 SAYILI KANUN ALT MEVZUAT
SUNUMDA KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM 657 SAYILI KANUN ALT MEVZUAT

8 DEVLET MEMURLARI KANUNU
DEVLET MEMURLARI KANUNU MEVCUT ÜNİVERSİTELER İLE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DURUMU 8

9 DEVLET MEMURLARI KANUNU
DEVLET MEMURLARI KANUNU 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU Bir reform çalışmasının sonucu olup Personel rejimimizde dönüm noktasıdır. Kamu personel sistemimizin temel yasasıdır. 14/7/1965 Tarihinde kabul edilmiş, 1971 yılında yürürlüğe girebilmiştir. 657’den fazla değiştirilmiştir.

10 KAPSAM; Mahalli İdareler Döner Sermayeli Kuruluşlar
Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar Mahalli İdareler Döner Sermayeli Kuruluşlar Kanunla Kurulan Fonlar Kefalet Sandıkları Beden Terbiyesi Müdürlükleri Sözleşmeli ve Geçici Personele İlişkin Özel Hükümler Özel Kanun Hükümlerine Tabi Diğer Personel

11 AMAÇ; Atanmaları, Yetiştirilmeleri, İlerleme ve yükselmeleri,
Nitelikleri, Atanmaları, Yetiştirilmeleri, İlerleme ve yükselmeleri, Sorumlulukları, Ödev, hak, yükümlülükleri, Hizmet şartları, Aylıkları ve ödenekleri Diğer özlük işleri

12 Temel İlkeleri Sınıflandırma Kariyer Liyakat
Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktadır. Kariyer Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktadır. Liyakat Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktadır.

13 İstihdam Şekilleri 1- Memur (4-A’lı) 2- Sözleşmeli Personel (4-B’li)
3- Geçici Personel (4-C’li) 4- İşçi ( 4-D’li) Sürekli/Geçici İşçi

14 4A) MEMUR; Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince, genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlerdir. Genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim işlerinde görevlendirilenler.

15 4B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL;
Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.  Öğretmen-Avukat-Tabip-BKK-Kadro  

16 4C) Geçici Personel; Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.     TÜİK-ÜNİVERSİTELER-ÖZELLEŞTİRİLEN KURULUŞLAR-BKK

17 4D) İŞÇİ;     (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler, Mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir. 4857 sayılı İş Kanunu

18 DEVLET MEMURLARI KANUNU
DEVLET MEMURLARI KANUNU 657 sayılı Kanuna tabi Kurumlarda saydığımız 4 istihdam şekli dışında personel istihdam edilemez!!!!!!!!!!!!!! 18

19 Ödev ve Sorumluluklar Sadakat Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık
Davranış ve İş Birliği Yurt Dışında Davranış Amirlerin Görev ve Sorumlulukları DM Görev ve Sorumlulukları (Konusu suç teşkil eden emir)

20 Ödev ve Sorumluluklar Kişisel Sorumluluk ve Zarar
Kişilerin Uğradıkları Zararlar Mal Bildirimi (3628 sayılı Kanun) Basına Bilgi veya Demeç Verme Resmi Belge, Araç ve Gereçleri Yetki Verilen Mahalleler Dışına Çıkarılmaması ve İadesi Kıyafet Zorunluluğu (ek madde 19)

21 SADAKAT: Anayasa ve kanunları sadakatle uygulama görevi.
Dil, din, ırk, siyasi düşünce,cinsiyet ayrımı. Asalet onaylandıktan sonraki “bir ay” içinde yemin edilir. “Yemin Belgesi” memurun özlük dosyasına konulur.

22 YEMİN METNİ: “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin millî, ahlaki, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan millî, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış hâlinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”

23 TARAFSIZLIK VE DEVLETE BAĞLILIK: Siyasi partiye üye olamazlar, Siyasi parti yararı/zararı gözetemezler, Kişi veya zümre yararı/zararı gözetemezler, Dil, din, ırk, cinsiyet, ayrımı yapamazlar, İdeolojik amaçlı beyanda bulunamazlar…

24 DAVRANIŞ VE İŞBİRLİĞİ:
Memuriyet itibar ve güvenini hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek.    İşbirliği içinde çalışmak.

25 YURT DIŞINDA DAVRANIŞ:
Sürekli veya geçici görevle veya yetişme, inceleme ve araştırma için yabancı memleketlerde bulunanlar Devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar.

26 AMİR DURUMUNDA OLAN DEVLET MEMURLARININ
SORUMLULUKLARI: Amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten sorumludurlar.     Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.

27 Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları:
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymak. Amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmek. Görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumlu olmak.

28 Kanunsuz Emir: Devlet memuru, amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse «yerine getirmez» ve aykırılığı emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve emrini yazı ile yenilirse, memur bu emri yerine getirmeye mecburdur. Emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu SUÇ teşkil eden emirler hiçbir surette yerine getirilmez. Yerine getiren sorumluluktan kurtulamaz.

29 Kişisel Sorumluluk ve Zarar:
Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. İstisna dışında genel hükümlere göre tazmin edilir.

30 MAL BİLDİRİMİ (3626 sayılı Kanun):
Devlet memurları görevlere atandıklarında, memuriyete giriş için gerekli olan belgelerle birlikte mal bildiriminde bulunurlar. Kendilerine, Eşlerine, Velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında mal bildirimi verirler. Mal bildiriminin yenilenmesi sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayının sonuna kadar yapılır. Devlet memurunun eşi ve velayeti altındaki çocuklarının mal varlığında net aylık tutarının 5 katı oranında değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edinilen mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi verilmesi gerekir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası gerektirir.

31 Basına Bilgi veya Demeç Verme:
Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak; Bakan veya Bakanın yetkili kılacağı görevli, İllerde Vali veya Valinin yetkili kılacağı görevli, yetkilidir.

32 Resmi belge, araç ve gereç:
Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar, hususi işlerinde kullanamazlar.   Devlet memurları görevleri icabı kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk memurun mirasçılarına da şamildir.

33 Genel Haklar Uygulamayı İsteme (İzin) Güvenlik (Göreve son, aylık)
Emeklilik (5535 md 30) Çekilme Müracaat, Şikayet ve Dava Açma Sendika Kurma (Sendikal Süreç-değişim-4688 Kanun) İzin Kovuşturma ve Yargılama (Özel düzenleme ) İsnat ve İftiralara Karşı Koruma (Amir/Vali)

34 Yasaklar Grev, Hediye Alma, Menfaat Sağlama (Etik Kurulu)
Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Gizli Bilgileri Açıklama (Bakanın yazılı izni) Ticaret ve Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma

35 Kadro Kavramı Kanuni Usul (Üst Kurul-190-5393-78) Kurum
Teşkilatı (Merkez/Taşra/Döner Sermaye) Sınıf Derece Unvan (1300 adet) (Unvan Tanımı) Dolu/Boş Kadro Değişikliği Kadrosuz memur çalıştırılamaz.

36 Memur Sınıfları Genel İdare Hizmetleri Teknik Hizmetler
Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri Din Hizmetleri Emniyet Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Milli İstihbarat Hizmetleri

37 Hizmet Satın Alma Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri
Yardımcı Hizmetler

38 Eğitim Düzeyi ve Derece/Kademeler
İlkokul: 15/1 Giriş, 7. Derecenin son Ortaokul: 14/2 Giriş, 5. derece son Lise: 13/3 Giriş, 3.derece son Ön Lisans: Giriş 10/2, 1.derece son 3 Yıl Yüksek Öğrenim: Giriş 10/3, 1.derece son Lisans: Giriş 9/1, 1.derece son Yüksek Lisans ve Doktora

39 Eğitim Düzeyi ve Derece/Kademeler
Teknik Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Yüksek Lisans/TODAİE Doktora Kariyer Mesleklere Atanma Önceki Özel Sektör Hizmetleri Memuriyette Üst Öğrenim Bitirme

40 Devlet Memuru Olma Şartları
Genel Şartlar Türk Vatandaşı Olmak Askerlikle İlgisi Olmamak Yaş Şartlarını Taşımak Akıl Sağlığı Yerinde Olmak Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak Belirtilen Suçlardan Mahkum Olmamak Özel Şartlar Hizmet Göreceği Sınıf İçin Eğitim-Öğretim Kurumundan Diploma Almış Olmak Kurumların Özel Kanun veya Diğer Mevzuatında Aranan Şartları Taşımak

41 Devlet Memuru Olma Şartları
Yaş Şartı - 18 yaşı tamamlamış olmak - 15 yaş (Meslek okulu bitirmek ve kazai rüşt kararı) Öğrenim Şartı - (En az ortaokul, istekli yoksa ilkokul mezunu) Özel Mezuniyet Şartı A/B Grubu Kadro Şartı 35 Yaşı Şartı Yabancı Dil Şartı

42 Memuriyete Atanma Yolları
B Grubu A Grubu Engelli Statüsü İstisnai Memuriyet İstifa Sonrası Diğer Personel Kanunlarına Tabi

43 Göreve Başlama Süreleri
İlk defa ve yeniden atamada işe başlama süresi: - Aynı yerde izleyen iş günü - Başka yerde 15 günü izleyen iş günü - Bu sürelerde başlamazlarsa atamalar iptal olur. (Askerlik görevi hariç, mücbir sebep en fazla 2 ay olabilir.) Yer değiştirme suretiyle atamada işe başlama süresi: - Bu sürelerde başlamalarsa 10 gün süre (aylıksız) verilebilir. - Mücbir sebep olmaksızın başlamazlarsa çekilmiş sayılırlar. - 1 yıl süreyle memuriyete dönemezler.

44 Engelli Personel İstihdamı
Takip ve denetimden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. Yaptırım öngörülmemiştir. (4857 idari para cezası) Yurtdışı teşkilat hariç dolu memur sayısının % 3’ü. Merkezi Sınav Merkezi Yerleştirme 2012’de Dünyada İlk Kez ÖMSS/Kura

45 Memurların Adaylık Süreci
Adaylığa Kabul Edilme Adayların Yetiştirilmesi Adaylık Süresi İçinde Göreve Son Verme Adaylık Süresi Sonunda Başarısızlık Asil Memurluğa Atanma

46 Adaylığa Kabul Edilme Sınavlarda başarılı olanlar memur adayı olarak atanır. İstisnai memurlar adaylığa tabi değildir. Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. 2 yıl geçmesi halinde asalet onaylanmış sayılır. Aday memurun başka kurumlara naklen atanamaz. Kariyer mesleklere geçiş mümkündür. Eğitim ve özlük hakları açısından da mümkündür.

47 Adayların Yetiştirilmesi
Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır. Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.

48 Aday Memurun Görevine Son Verme
Temel eğitimde, Hazırlayıcı eğitimde Stajda başarısız olanlar Hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumu olanlar, Göreve devamsızlıkları tespit edilenler disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

49 Adaylık Süreci Adaylık devresi içinde veya sonunda, bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet Memurluğuna alınmazlar. Aday memurken istifa edenler ancak ayrıldıkları kurumlarına dönebilirler.

50 Asıl Memurluğa Atanma Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.

51 DM İlerleme ve Yükselme
Kademe İlerlemesi Derece Yükselmesi Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir. Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.

52 Cezasız 8 yıla bir KADEME
Sicil sistemi kaldırıldı. İşlevsel kullanılamadı. Son 6 yıl ortalaması 90 ve üzeri olana bir kademe! Yeni düzenleme ile son sekiz yıllık süre içinde disiplin cezası almayanlara kazanılmış hak aylık derecelerinin yükseltilmesinde bir kademe ilerlemesi uygulanacaktır.

53 DERECE YÜKSELMESİ 68-A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için;
Üst dereceden boş bir kadronun bulunması, Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş, Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş,

54 68/B Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfarın 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin; 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl, 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl, 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, Belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, Kanunlarla kurulan fonlarda, Muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamıyla Yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

55 72- Yer Değiştirmeler Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır.

56 “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik”
Memurların zorunlu olarak yer değiştirme suretiyle atanmaları, 657 sayılı Kanun kapsamındaki her kurumda yapılmaz. Ülke genelinde hizmet sunmakla görevli ve yetkili olan Bakanlık, bağlı veya ilgili kuruluşlarda zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma esasları uygulanabilir. Bu madde hükmü gereğince memurların yer değiştirme suretiyle atanma usul ve esasları “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yö­netmelik” ile belirlenmiştir. Ayrıca kurumlar; bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere memurlarının kurum içinde atanma ve yer değiştirmelerini düzenleyen Devlet Personel Başkanlığının incelemesinden geçmek sure­tiyle kurum içi yönetmelik de çıkartabilirler.

57 Karşılıklı olarak yer değiştirme
Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler.

58 Kurumlar Arasında Naklen Geçiş
Boş kadronun bulunması Dilekçe verilmesi Muvafakat alınması Atama onayı alınması İlişiği kesilmesi Göreve başlanması

59 Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme
Madde 78 – Mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere: Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere, Dış burslara dayanılarak gönderilenlere, İki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir. Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.

60 Yurt dışında yetiştirme
Kurumlar her yıl yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına ve uluslar arası kurum ve kuruluşlara göndermek istedikleri memurlara ilişkin önerilerini DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA bildirirler. Bu öneriler Devlet Personel Başkanlığınca incelenerek, Maliye Bakanlığının da görüşünü alarak BAKANLAR KURULU onayına sunar.

61 Bu şekilde yurt dışına gönderilen Devlet Memurları aylık ve diğer her türlü ödemeleri ile sözleşme ücretlerinin kanuni kesintilerinden sonra kalan net tutarın %60 ını kurumlarından alırlar. İzin bitiminde 15 gün içinde göreve… Yurtdışında kalınan sürenin iki katı kadar mecburi hizmet yükümlülüğü… Mecburi hizmet veya başarısızlıkta her türlü masraf ödettirilir.

62 Çalışma Saatleri ve İzinler
Haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Cumartesi ve Pazar günleri tatildir. Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi, Merkezde Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı’nca, İllerde Valilerce tespit edilir.

63 24 saat devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saatleri:
Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Engelli memura isteği dışında gece nöbeti vardiyası verilemez. Kadın memura hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğumdan itibaren 1 yıl gece nöbeti ve vardiyası verilmez

64 İzinler Yıllık İzinler Mazeret İzni Hastalık İzni Aylıksız İzin

65 İzinlerle İlgili Esaslar
Yıllık İzin: Hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için 20 gün hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok 2'şer gün eklenebilir.

66 Yıllık İzinlerin Kullanılışı
Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten 1 aylık sağlık izni verilir.

67 Mazeret İzni Kadın memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu tabip onayı ile belgelenirse ve memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi durumunda kullanılmayan süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

68 Mazeret İzni Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü halinde anneye öngörülen izinler isteği halinde babaya verilir. Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izin süresinin bitiminden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1,5 saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

69 Mazeret izinleri Memura, eşinin doğum yapması sebebiyle isteği üzerine 10 gün izin verilir. Memura isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde 7 gün izin verilir. Memura eşinin veya çocuğunun, kendisi veya eşinin annesinin, babasının veya kardeşinin ölümü halinde 7 gün izin verilir. Yukarda belirtilen hallerden başka, merkezlerde atamaya yetkili amirler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar ve yurt dışında, diplomatik misyon şefleri tarafından dairesi amirinin muvafakatiyle, bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün izin verilebilir. Zaruret halinde 10 gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa aldığı bu izin yıllık izninden düşülür.

70 Hastalık ve Refakat İzni
Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır. Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

71 Hastalık ve Refakat İzni
Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. Bu maddede yazılı azami süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usule göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.

72 Aylıksız İzin Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine on sekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir. (Bakmakla yükümlü olduğu kişiler için) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

73 Aylıksız İzin 1) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere 2) burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen 3) sürekli görevle yurt içine ya da yurtdışına atanan 4) en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar ve diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine, görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.

74 Aylıksız İzin E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır. G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.”

75 Memur Bilgi Sistemi ve Özlük Dosyası
Özlük dosyasına; Memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulur. Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmasında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur. Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usûl ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir.”

76 Ödül Bilgileri Olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçede kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili Bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül verilebilir.

77 VEKALET İKİNCİ GÖREV

78 VEKALET (DMK m.86) Devlet memurlarının işlerinden geçici olarak ayrılmaları ya da Devlet memurlarına ait kadroların çeşitli nedenlerle boşalması halinde bunların yerlerine vekil atanması ve bu suretle kamu hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasıdır. Amacı, kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlamaktır.

79 Vekilde aranacak şartlar
657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki memurlarda aranacak genel şartları taşıması Memurun eğitim durumu ve hizmet süresi yönünden vekaleten atanacağı derecenin zorunlu kıldığı koşullara sahip olması 1-4 üncü dereceli kadrolara vekalet edeceklerin 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmaları 5-15 inci dereceli kadrolara vekalet ettirileceklerin öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak kaydıyla vekalet ettirilecekleri kadronun derecesinin, kazanılmış hak aylık derecesinin üç üst derecesinden fazla olmaması

80 5242 sayılı İl İdaresi Kanununun 29 uncu maddesi gereğince, kaymakamlığa sadece mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından olanlar vekalet edebilir sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi uyarınca, harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisinin görevi aynı kişide birleşemeyeceğinden ve mali hizmetler biriminde ön mali kontrol görevini yürütenler mali işlem sürecinde görev alamayacaklarından, bu görevlerden birinde bulunan kişi diğerine vekalet edemez.

81 VEKALET ÇEŞİTLERİ Dolu Kadroya Boş Kadroya Kurum içinden Kurum içinden
Kurum dışından Kurum dışından Açıktan Açıktan

82 DOLU KADRO HALLERİ Yıllık İzin KANUNİ İZİN Mazeret İzni Hastalık İzni
Aylıksız İzin GEÇİCİ GÖREV DİSİPLİN CEZASI UYGULAMASI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

83 BOŞ KADRO HALLERİ Emeklilik Ölüm Çekilme Çekilmiş Sayılma
Memuriyetten Çıkarılma Kadro ihdas edildiği halde atama yapılmamış olması

84 Boş Kadroya Açıktan Vekil Atanabilecek Kadrolar (DMK. m.86/3)
ilkokul öğretmenliği (yaz tatili hariç) tabiplik diş tabipliği eczacılık mühendis ve mimarlık köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik veterinerlik köy ve kasaba imamlığı

85 VEKALET MÜESSESESİNDE MALİ HAKLAR
Vekalet Aylığı (DMK m.86) Zam ve Tazminatlar (DMK m.152) Geçici Görev Yolluğu (DMK m.175)

86 Kurum İçinden Kurum Dışından Açıktan
Dolu Kadroya Vekalette Mali Haklar Kurum İçinden Kurum Dışından Açıktan 1- Vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, vekalet edilen kadro derecesinin 1. kademe aylığının (aylık+ek gösterge) 1/3’ü vekalet aylığı olarak ödenir 1- Vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren, vekalet edilen kadro derecesinin 1. kademe aylığının (aylık+ek gösterge) 1/3’ü vekalet aylığı olarak ödenir. 1- Vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren, vekalet edilen kadro derecesinin 1. kademe aylığı (aylık+ek gösterge) ile taban aylığının 2/3’ü ödenir. İstisna: İlkokul öğretmenliğine ve veznedarlığa atananlara göreve başladığı tarihten itibaren vekalet edilen kadro derecesinin 1. kademe aylığının (aylık+ek gösterge) 1/3’ü vekalet aylığı olarak ödenir. 2- Zam ve tazminat farkı ödenmez. 2- Zam ve tazminatların tamamı ödenir 3- Memurlara tanınan sosyal haklardan yararlandırılır.

87 Boş Kadroya Vekalette Mali Haklar
Kurum İçinden Kurum Dışından Açıktan 1- Aylıksız vekalet asıldır. İstisnası: Saymanlık kadrosuna vekalette vekalet görevinin başladığı tarihten itibaren vekalet edilen kadro derecesinin 1. kademe aylığının (aylık + ek gösterge) 1/3'ü vekalet aylığı olarak ödenir. 1-Aylıksız vekalet asıldır. İstisnası: Saymanlık kadrosu ile Belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere vekil olarak görevlendirilenlere göreve başlanıldığı tarihten itibaren vekalet edilen kadro derecesinin 1. kademe aylığının (aylık + ek gösterge) 1/3'ü vekalet aylığı olarak ödenir. 1- Vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren, vekalet edilen kadro derecesinin 1. kademe aylığı (aylık+ek gösterge) 2/3ü ile taban aylığının 2/3ü ödenir. 2- Zam ve tazminatlar: vekilin vekalet ettiği kadro veya görev için öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri için öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark ödenir. 2- Zam ve tazminatların tamamı ödenir. 3- Memurlara tanınan sosyal haklardan yararlandırılır. NOT : Boş kadroların hepsine açıktan vekil atanamaz.İlkokul öğretmenliği (yaz tatili hariç) tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik,mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığı kadrolarına açıktan vekil atanabilir.

88 Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86ncı maddesine göre yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması
Vekil Memura Zam ve Tazminat Farklarının Ödenebilmesi İçin Aranan Şartlar Vekaletin, Bakanlar Kurulu Kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için atamaya yetkili amir tarafından verilmesi Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları bir arada taşımalarıdır.

89 Vekil Memura Zam ve Tazminatın Ödenmeyeceği Haller
Esas ve usule ilişkin şartları bir arada taşımayanlara Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs, seminer ve benzeri nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere Ara verdikleri günler için, vekaletleri esnasında yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, vekalet görevine ilişkin olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmet içi eğitim, kurs, seminer ve benzeri nedenlerle vekalet görevine ara verenlere,

90 İkinci Görev Yasağı Memurlara;
a) Bu Kanuna tabi kurumlarda (657’ye tabi kurumlarda) b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda, c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda, ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda,      İkinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez ve yarar sağlanamaz.

91 İkinci Görev Yasağının İstisnaları
Ancak, bu Kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile hakem, tasfiye memuru ve bilirkişiler İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeni başkanları, Özel kanunlarla kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon, heyet ve jüri çalışmalarına, Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Özel Kanunlarla kurulan araştırma kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılanlar için özel kanunlarınca gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin ödenmesine ilişkin hü­kümler saklıdır

92 İkinci Görev Verilebilecek Haller
Birincisinde; memurların ikinci görevle görevlendirilebilmesi için özel bir kanun ve özel kanunun açıkça bir yetki vermesi ile bir görevin memurlara gördürülmesi şartıdır. Burada idare sınırlı yetkiye sahiptir.

93 İkincisinde ise; bir meslek bilgisi esas alınarak bu meslekleri icra eden memurların asıl görevlerinin yanında kendi kurumlarında veya bir başka kurumlarda bu mesleklerini ikinci görev olarak yürütebilmesidir. 87 inci maddedeki kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları

94 İdari Görev Üçüncüsünde ise; Mesleki ve idarecilik görevlerinin birlikte yürütülmesidir. Bu çerçevede; tabiplere, diş hekimlerine, veterinerlere, eczacılara ve öğretmenlere asıl görevlerinin yanında idari görevlerin verilmesi öngörülmüştür.

95 Asıl görevlerinin yanında;
a) Tabiplere; sağlık müdürlüğü, sağlık müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, baştabiplik ve baştabip yardımcılığı, b) Diş hekimlerine ve veterinerlere, meslekleri ile ilgili baştabiplik, c) Veteriner, diş hekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı, d) Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri, İkinci görev olarak yaptırılabilir.

96 Ders görevi Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dâhil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir. Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur.

97 Kadroları Kaldırılan Devlet Memurları
Kadrosu kaldırılmış olanlar kurumları tarafından 6 ay içinde niteliklerine uygun kadrolara atanırlar. Atama imkanı bulunmazsa kurumlarınca Devlet Personel Başkanlığına bildirilirler. 45 gün içinde kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan boş kadrolardan Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadroya atamaları teklif edilir.

98 Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları
İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.

99 Memurluğun Sona Ermesi-Çekilme
Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla 1 ay kaydına tabi değildirler.

100 Çekilmede Devir Teslim
Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir.

101 Olağanüstü Hallerde Çekilme
Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.

102 Çekilmiş Sayılanların Yeniden Atanması
Çekilme şartlarını (yukarıda belirtildiği gibi) kanunda belirtildiği şekilde yerine getirerek memuriyetten çekilenler 6 ay geçmeden, Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile çekilme şartlarını kanunda belirtildiği şekilde yerine getirmeden görevlerinden ayrılanlar 1 yıl geçmeden, Çekilmede (yukarıda belirtildiği gibi) kanunda belirtildiği şekilde devir teslim zorunluluğuna uymayanlar 3 yıl geçmeden, Olağanüstü hallerde kanunda belirtildiği şekilde devir teslim zorunluluğuna uymayanlar hiçbir surette, Devlet memurluğuna alınamazlar.

103 Memurluğun Sona Ermesi
Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi; Memurluktan çekilmesi; İstek, yaş haddi, malûllük sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması; Ölümü; hallerinde memurluğu sona erer.

104 Emeklilerin yeniden hizmete alınması
T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 inci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilirler. 5535 Md. 30 Kısıtlaması.

105 Kurumlararası geçici süreli görevlendirme
EK MADDE 8- Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir: a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır. b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür. c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

106 d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez
d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi hâlinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir. e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır. f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır. Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir. (NOT: Bu fıkra 1/1/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.)

107 DEVLET MEMURLARINA SOSYAL HAKLAR KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER

108 Sosyal Hak ve Yardımlar
MEMURLARIN MALİ VE SOSYAL HAKLARI: Aylık Zamlar Tazminatlar Sosyal Hak ve Yardımlar

109 ZAMLAR: a) Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı,              b)  Hayat ve sağlık için tehlike arzeden hizmetlerde çalışanlara iş riski zammı,              c)  Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla, veznedar ve diğer görevlilere mali sorumluluk zammı,              d)  Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için temininde güçlük zammı, ödenir

110 TAZMİNATLAR: Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve  eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının belli bir yüzdesi oranında sınıflar ve unvanlar bazında ödenir.

111 TAZMİNATLAR Özel Hizmet Tazminatı Eğitim, Öğretim Tazminatı
Din Hizmetleri Tazminatı Emniyet Hizmetleri Tazminatı M. İ. A. Özel Hizmet Tazminatı Denetim Tazminatı Adalet Hizmetleri Tazminatı

112 SOSYAL HAKLAR KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER
AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ DOĞUM YARDIM ÖDENEĞİ ÖLÜM YARDIM ÖDENEĞİ TOPLU GÖRÜŞME ÖDENEĞİ GİYECEK VE YİYECEK YARDIMI CENAZE GİDERLERİ

113 AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ Çalışmayan eş için 1500, her bir çocuk için 250 rakamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda aile yardımı ödenmektedir. Çocuk için aile yardımı ödeneği, yaş grubunda bir kat artırılarak ödenmektedir. Evlenmemiş kız çocukları ile malul çocuklara süresiz olarak bu yardım ödenmektedir. Çocuklar için 25 yaşın doldurulması, evlenilmesi, menfaat karşılığı çalışılması durumunda bu yardım ödenmemektedir.

114 DOĞUM YARDIM ÖDENEĞİ Doğum yardımı ödeneği, çocuğu dünyaya gelen Devlet memurlarına gösterge rakamları ile aylık katsayının çarpımı suretiyle hesaplanmaktadır. Çocuğu dünyaya gelen memurlara rakamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda Doğum Yardımı ödeneği verilmektedir.

115 ÖLÜM YARDIM ÖDENEĞİ Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı tutarında, memurun ölümü halinde ise en yüksek Devlet memuru aylığının iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir.

116 GİYECEK VE YİYECEK YARDIMI
GİYECEK YARDIMI; Hemşire,ebe,polis , Doktor v.b. Personele İşyeri Giyim Eşyasının Temini YİYECEK YARDIMI; Haftalık Çalışma Süresi 40 Saati Aşmayan Yerlerde Öğle Yemeği Olarak Verilir. Yiyecek Yardımının Gerektirdiği Giderler, Yemek Maliyetlerinin Yarısını Aşmamak Üzere, Memur Kadrosu Adedine Göre Kurum Bütçelerine Konulacak Ödeneklerle Karşılanır.

117 CENAZE GİDERLERİ DEVLET MEMURLARININ ÖLÜMÜ HALİNDE CENAZE GİDERLERİ KURUMLARI TARAFINDAN KARŞILANIR.

118 Yabancı dil tazminatı 1200 900 800 300 88,60 TL 66,45 TL 59,06 TL
A DÜZEYİ (96-100) (90-95) B DÜZEYİ (80-89) C DÜZEYİ (70-79) 1200 900 800 300 1200*0,073837 900*0,073837 600*0,073837 300*0,073837 88,60 TL 66,45 TL 59,06 TL 23,21 TL

119 DSİPLİN CEZALARI

120 Disiplin Amiri Kimdir? Kurumların özellikleri dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanılarak hazırlanan özel yönetmeliklerde belirlenen amirlerdir.

121 Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek, Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek, Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak, Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

122 Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak, Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek, Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak, Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak, Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,

123 Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak, Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak, Verilen emirlere itiraz etmek, Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak, Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak. Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.

124 Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.
Aylıktan Kesme Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek, h) Toplu müracaat veya şikayet etmek, j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak

125 Aylıktan Kesme Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak, b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek, c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak, d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak, e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek, f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, g) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

126 Kademe İlerlemesinin Durdurulması
Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin yıl durdurulmasıdır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, Özürsüz ve kesintisiz gün göreve gelmemek, Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak, Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak, Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

127 Devlet Memurluğundan Çıkarma
Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak, Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek, Siyasi partiye girmek, Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak, Amirine ve maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.

128 Devlet Memurluğundan Çıkarma
Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının 1/4'ü - 1/2'si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir

129 Disiplin Cezasını Veren Makamlar
Disiplin Amiri Tarafından Verilen Cezalar Uyarma Kınama cezası Aylıktan kesme cezası,

130 Disiplin Cezasını Veren Makamlar
Kademe İlerlemesini Durdurma Cezası Memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler; il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir. Devlet Memurluğundan Çıkarma Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.

131 Disiplin Cezasını Veren Makamlar
Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.

132 Disiplin Amirinin Takdirindeki Cezalarda Süreler
Uyarma-Kınama-Aylıktan Kesme Savunma isteme süresi en az 7 gün, Soruşturmanın tamamlanmasını müteakip 15 gün, Kararın Tebliği süresi 15 gün, Zaman Aşımı Soruşturmaya başlama süresi 1 ay içinde disiplin soruşturmasına, Ceza verme süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir.

133 Cezaya İtiraz Cezaya itiraz, üst disiplin amiri veya disiplin Kuruluna yapılır. Üst disiplin amiri yoksa disiplin kuruluna kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz mercileri itirazları dosyanın intikalinden itibaren 30 gün içinde değerlendirir ve kararını verir. Verilen ceza aynen kabul edilebilir, hafifletilebilir ve kaldırılabilir.

134 Cezaya İtirazda İdari Yargı
Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı 60 gün içinde başvurulabilir. Cezanın Kesinleşmesi Süresi içerisinde itiraz edilmeyen veya itiraz üzerine verilen kararlar kesinleşir. Cezanın Uygulanması Ceza verildiği tarihten itibaren (Aylıktan kesme cezası veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.)

135 Kademe İlerlemesinin Durdurulması
Disiplin Kurulu Kademe İlerlemesinin Durdurulması Savunma Süresi en az 7 gün, Disiplin Amirince alınır. Disiplin Kuruluna tevdi Süresi 15 gün, Disiplin Kurulunun karar verme süresi 30 gün, Karar Tebliğ süresi 15 gündür. Zaman Aşımı Süresi Soruşturmaya başlamada 1 ay, Cezayı vermede 2 yıldır.

136 Cezaya İtiraz İtiraz Üst Disiplin Amiri veya Disiplin kuruluna yapılır. Atamaya yetkili amire tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz dilekçeleri ile karar ve eklerinin intikalinden itibaren 30 gün içinde kararını verir İtirazda Yargı Yolu 60 gün içinde başvurulmalıdır. Cezanın Kesinleşmesi Süresi içerisinde itiraz edilmeyen veya itiraz üzerine verilen kararlar kesinleşir. İtirazın kabulü halinde Disiplin amirleri kararı gözden geçirerek hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.

137 Yüksek Disiplin Kurulu
Memurluktan Çıkarma Savunma süresi 7 gün, Karar verme süresi azami 6 ay, Kararın Tebliğ süresi 15 gün Zaman Aşımı Soruşturmaya başlamada 6 ay, Fiilin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde ceza verilmesi gerekiyor.

138 Cezaya İtiraz İtiraz Üst Disiplin Amiri veya Disiplin kuruluna yapılır. Atamaya yetkili amire tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz dilekçeleri ile karar ve eklerinin intikalinden itibaren 30 gün içinde kararını verir İtirazda Yargı Yolu 60 gün içinde başvurulmalıdır. Cezanın Kesinleşmesi Süresi içerisinde itiraz edilmeyen veya itiraz üzerine verilen kararlar kesinleşir. İtirazın kabulü halinde Disiplin amirleri kararı gözden geçirerek hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir

139 Disiplinle İlgili Bilgiler
Bakan, Bakanlık teşkilatı ve bağlı kuruluşlarda görevli bütün memurların disiplin amiridir. Müsteşar, Bakanlık Teşkilatında görevli bütün personelin disiplin amiridir. Merkez Disiplin Kurulu, Bakanlık merkez teşkilatında görevlilerle illerde görevli olup, Bakanlar Kurulu Kararı veya ortak kararla atananlarla ilgili kararı verir. İl Disiplin Kurulu, İllerde görevli memurları Bakanlar Kurulu kararı veya Ortak kararla atananlar dışındakiler hakkında yetkisi dahilinde karar verir.

140 Disiplinle İlgili Bilgiler
Tekerrür, Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrürüne bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat aynı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında bir derece ağır ceza verilir. Özlük Dosyasından Silinme, Uyarma ve kınama: 5 yıl Diğerleri: 10 yıl sonra özlük dosyasından silinebilir. Devlet memurluğundan çıkanın cezasının silinmesi istenmez.

141 GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA YETKİSİ (AÇIĞA ALMA):
Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.

142 Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri İllerde valiler
Kimler Görevden Uzaklaştırmaya Yetkilidir? Atamaya yetkili amir Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri İllerde valiler İlçelerde kaymakamlar

143 Görevden Uzaklaştıran Amirin Sorumluluğu Nedir?
Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.

144 Görevden uzaklaştırılan Memurun Hakları
Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Görevine dönenlere aylıklarının kesilmiş olan üçte biri ödenir.

145 Göreve Başlatılmanın Zorunlu Olduğu Haller Nelerdir?
Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir ceza verilenler Yargılamanın men’ine veya beraatine karar verilenler Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar Memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler

146 Görevden Uzaklaştırma Yaptırımın Uygulanmasında Azami Süre Nedir?
Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması sebebiyle en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır. Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir. Soruşturmaya konu fiillerin hizmetin devamına engel olmadığı hallerde görevden uzaklaştırma tedbiri her zaman kaldırılabilir.

147 657 Sayılı DMK Disiplin Uyarma Kınama Aylıktan Kesme
Kademe İlerlemesinin Durdurulması Devlet memurluğundan Çıkarma

148 atanamazlar. Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl,
kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.

149 İletişim bilgileri: Çetin KOCABAŞ 0 (312)

150 Çetin KOCABAŞ Devlet Personel Uzmanı
TEŞEKKÜRLER Çetin KOCABAŞ Devlet Personel Uzmanı


"Çetin KOCABAŞ Devlet Personel Uzmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları