Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB ile Bütünleşme Leyla Arsan, TAGES

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB ile Bütünleşme Leyla Arsan, TAGES"— Sunum transkripti:

1 AB ile Bütünleşme Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz
8 Eylül 2005 Perşembe, 11:15 KONYA Salonu

2 “AB KOBİ politikası, KOBİ’lerin gelişiminin desteklenmesi için, iç pazarın tamamında işletmeler politikasının daha iyi tanımlanmasını ve koordinasyonunu iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Böylelikle, KOBİ’lerin faaliyette bulunduğu iş ortamının genel olarak iyileştirilmesi hedeflenmektedir. KOBİ politikası büyük ölçüde danışma forumları ve Topluluk programlarından ve ayrıca bildirimler, tavsiyeler ve en iyi uygulama örnekleri üzerine tecrübe alışverişlerinden oluşmaktadır.” AB İlerleme Raporu, 2004

3 TAGES Teknoloji Araştırma Geliştirme Endüstriyel Ürünler Bilişim Teknolojileri A.Ş. 1996 yılında kuruldu, 2002’den bu yana AB Fonları, Teknoloji ARGE Yönetimi AR-GE Projeleri Yönetimi, İşbirliği Ağları Yönetimi, Danışmanlık İmalat ve Bilişim Sektörü TÜBİTAK Alt yüklenici (teknoloji yetenek değerlendirme) Türkiye’den ilk büyük AB 6.Çerçeve Programı Projesi Sunanlardan VERITAS, EASIER, ISIS AB Çerçeve Projeleri

4 Gündem AB ile Bütünleşme Nedir? AB Lizbon Stratejisi
Türkiye 2004 Yılı İlerleme Raporu Türkiye Müzakere Süreci Türkiye’nin Hedefi Bilişim Sektörü Ne Yapıyor? KOBİ’ler ve Sanayi Ne Yapmalı?

5 AB ile Bütünleşme Nedir?
AB Strateji ve Politikaları Uyum M Ü K T E S E B A T Uygulama AB Programları Fon Sistemi Projeler Projeler Projeler

6 AB Fonları Nasıl Yapılanıyor?
Politika yapma süreci POLİTİKACILAR BÜROKRATLAR AB Parlamentosu AB Konseyi Avrupa Komisyonu Danışma Politikalar Talepler İhtiyaçlar Programlar Danışma Uzmanlar Think-tank’ler Proje Çağrıları HALK ARAŞTIRMACILAR ÜNİVERSİTE KOBİLER SANAYİ İŞGÜCÜ SİVİL TOPLUM AB Ortak Bütçesi Katılımcı Ülkelerin katkısı Fonlama

7 AB ile Bütünleşme Aktörleri
Ortak Akıl Yaratmak, Birlikte Geliştirmek, Geniş Alanda Yaygınlaştırmak, Sonuçlarından Birlikte Yararlanmak STK Sanayi ve KOBİ Üniversite Kamu AB Kurumları Basın

8 AB ile Bütünleşme Bileşenleri
Küresel Boyutta Yenilikçi Düşünce AB Bütünleşme Sistemi Küresel Boyutta İşbirliği Yapma Projelendirme

9 Lizbon Stratejisi 2000 Politik Amaçlar:
Dinamik ve bilgiye dayalı bir ekonomi yaratmak İvem kazanan ve sürdürülebilir bir ekonomik gelişme oluşturmak Ekonomik ve sosyal politikaların amaçları doğrultusunda, tam iş kapasitesini ve iş gücünü artırmak, işsizliği azaltarak diğer gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak Sosyal koruma sistemlerini modernize etmek

10 Lizbon Stratejisi 2000 eAvrupa (Avrupa Bilgi Toplumu)
Bilgi Ekonomisi’ni oluşturmak için 6 öncelik: eAvrupa (Avrupa Bilgi Toplumu) İç Pazar (Daha az performe eden sektörleri geliştirmek) Finansal Hizmetler (Tam bütünleşik finansal piyasalar) Kurumsallaşma (Girişimci ve yenilikçi) Avrupa Araştırma Alanı (Bilim ve Teknoloji) Finansal Araçların Gözden Geçirilmesi (Avrupa Yatırım Fonu, Avrupa Yatırım Bankası)

11 Lizbon Stratejisi 2000 İş ve işgücü Eğitim ve öğrenim
Sosyal Modeli Geliştirmek için İnsana Yatırım: İş ve işgücü Eğitim ve öğrenim Yaşam boyu öğrenim Sosyal Katılımı Artırma Sosyal Diyaloğu Geliştirmek için Yeni Dinamikler

12 Lizbon Stratejisi 2005 Yenilenen
Yatırım ve çalışma için Avrupa’nın cazibe merkezi olması Bilgi ve yenilikçiliğin Avrupa’nın büyümesinin kalp atışları olması Daha iyi ve daha çok iş ve işgücü yaratmak için politikaların şekillendirilmesi

13 Lizbon Stratejisi 2005 Yenilenen
Tek pazarın Tamamlanması Avrupa Yasalarının Uygulanması Rekabette sektörel engellerin kaldırılması Avrupa Teknoloji Enstitüsü’nün Kurulması Gençlere Odaklanmak Avrupa Teknoloji Önceliklerinin Sanayinin İnisiyatifi ile Belirlenmesi Eğitim ve öğrenime yatırım: Yaşamboyu Öğrenim Programı’nın Uyumu KOBİ’lere devlet yardımının artırılması Araştırma geliştirmede devlet-özel sektör harcamalarının artması Hareketli İşgücünün Artırılması İşücünü Artıracak Çalışmalar Yapılması Eko-Yenilikçiliğin Tanıtılması Araştırma Çerçeve Programının Uyumu veYenilikçilik ve Rekabet Programının Yürürlüğe Girmesi

14 AB 2004 İlerleme Raporu-KOBİler
Türkiye’nin KOBİ’lere yönelik politikası, AB işletmeler politikasının ilke ve amaçlarıyla genel olarak uyum içindedir. Kamu kesiminin çabalarına ve makroekonomik ortamdaki düzelmeye bağlı olarak, küçük işletmeler için finansman kaynaklarına erişimdeki iyileşme olumlu bir gelişmedir. Finansman kaynaklarına erişimin ve iş ortamının iyileştirilmesi için daha fazla çabaya ihtiyaç vardır. Ticaret mahkemesi davalarındaki gecikmeler, KOBİ’lerin gelişmesinin önündeki bir diğer önemli engeldir. KOBİ Stratejisi ve Eylem Planının kabul edilmesi Türk KOBİ’leri bakımından önemli bir adım olmakla beraber, Türkiye, özel sektörün tam katılımının da sağlandığı bir izleme ve değerlendirme mekanizması kurmalıdır. Türkiye’nin hâlâ, KOBİ tanımını ilgili Komisyon tavsiyeleri ile uyumlu hale getirmesi gerekmektedir.

15 AB 2004 İlerleme Raporu- Bilim ve Araştırma
Türkiye’nin bilim ve araştırma alanındaki kapasitesi henüz sınırlıdır, ancak araştırma-geliştirme programlarına ve faaliyetlerine katılımını artırmak için sürekli çaba harcamaktadır. Türkiye, 6. Çerçeve Programa başarılı bir şekilde entegre olmak ve Avrupa Araştırma Alanına etkin biçimde katılmak için, araştırmaya ilişkin idari kapasitesini ve altyapısını daha fazla güçlendirme yönünde çaba harcamalıdır. Türkiye’de bilim ve araştırma alanındaki en önemli aktörlerden biri olan TÜBİTAK’ın idari sorunlarına eğilinmesi gerekmektedir. 6. Çerçeve Program kapsamında bugüne kadar yapılan teklif çağrıları bakımından, Türk başvuru sahiplerinin başarı oranı düşüktür. Türkiye’nin, araştırma-geliştirme harcamalarının artırılması ve araştırma ve teknoloji faaliyetlerinde özel sektörün ve KOBİ’lerin rolünün güçlendirilmesi konularında daha fazla çaba harcaması gerekmektedir. 6. Çerçeve Programdan daha fazla yararlanmaya odaklanmanın da, bu çabalara katkıda bulunması beklenmektedir.

16 Bilim ve Teknoloji 3 Ekim Müzakere Süreci İlk müzakere konusu:
Bilim ve Teknoloji Alt Yapısı Çerçeve Programlarına Katılım (AB 2004 İlerleme Raporu) Lizbon Stratejisi

17 Türkiye’nin Hedefi Ulusal Rekabet Gücü ABD Almanya Japonya İspanya
60 1 10 20 30 40 50 0,5 1,5 2 2,5 3 3,5 Ulusal Rekabet Gücü Almanya Japonya G. Kore İspanya Rusya Macaristan Yunanistan ABD Türkiye

18 Bilişim Sektörü NE YAPIYOR?
EASIER Projesi Avrupa’daki Bölgesel Bilişim Sektörü KOBİ’lerinin Avrupa AR-GE Projelerine Katılmalarının Sağlanması AB 6.Çerçeve Programı Projesi 12 ülkeden 16 ortak, Norveç Koordinatör Türkiye Ortakları: TÜBİTAK, TBV, TAGES Süre: 30 Ay Başlama Tarihi: 28 Ekim 2005

19 Bilişim Sektörü NE YAPIYOR?
EASIER Projesi Avrupa’daki Bölgesel Bilişim Sektörü KOBİ’lerinin Avrupa AR-GE Projelerine Katılmalarının Sağlanması AMAÇ: Türkiye Bilişim Sektörü KOBİ’leri ve büyük şirketlerin AB AR-GE Projelerine katılımlarının artırılması Hedef: Ankara, İstanbul, İzmir Bölgelerindeki 750 civarındaki Bilişim Şirketinden AR-GE potansiyeli olan 200 şirket arasından, 90 şirkete teknoloji yetenek değerlendirme çalışması yapmak ve proje fikri olanlara 6. ve 7. Çerçeve projeleri ile ilgili danışmanlık yapmak, 16 şirketin 6. ve 7. Çerçeve projelerine katılmasını sağlamak

20 KOBİ’ler ve Sanayi NE YAPMALI?
Avrupa Birliği’ne ve küresel boyuttaki gereksinimlere uygun kurumsal bir inovasyon stratejisinin geliştirme Avrupa Birliği’ndeki teknoloji AR-GE ağlarında ve ortak çalışmalarında yer alma Avrupa Birliği 6. ve 7. Çerçeve Programları başta olmak üzere, benzer AR-GE fonlarından yararlanma ve projelerde yer alma Yenilikçi fikirler üretme ve projelendirme Yenilikçi fikirler ve projelerden patent sahibi olma Uluslararası işbirliği ağlarına dahil olma ve işbirliği yapma Üniversite ve araştırma kurumları ile işbirliği yapma Kurumuna ve sanayiye yenilikçi ürünler kazandırma

21 KOBİ’ler ve Sanayi NE YAPMALI?
Devletin, kendi sektörünü temsil eden STK’ların, üniversite ve araştırma kurumlarının katıldığı AB Projelerinden yararlanmak üzere, işbirliği yapmalı AB proje çağrılarına ve ulusal destek çağrılarına katılmalı Proje fikri üretmeli, işbirliği yapmalı

22 Son Söz “Biraraya gelmek başlangıçtır, birarada tutmak gelişmedir,
birlikte çalışmak başarıdır” Henry Ford

23 Teşekkürler...

24 SWOT: Türkiye’nin AB Programlarına Katılımı
Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler


"AB ile Bütünleşme Leyla Arsan, TAGES" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları