Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

N İ RENG İ K İ Ş İ SEL GEL İ ŞME E Ğİ T İ M VE PS İ KOLOJ İ K DANIŞMANLIK MERKEZ İ Leyla NAVARO Uzm. Dan. Psikolog / Yazar İ skele Sok. Dilek Ap. No: 2/3.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "N İ RENG İ K İ Ş İ SEL GEL İ ŞME E Ğİ T İ M VE PS İ KOLOJ İ K DANIŞMANLIK MERKEZ İ Leyla NAVARO Uzm. Dan. Psikolog / Yazar İ skele Sok. Dilek Ap. No: 2/3."— Sunum transkripti:

1 N İ RENG İ K İ Ş İ SEL GEL İ ŞME E Ğİ T İ M VE PS İ KOLOJ İ K DANIŞMANLIK MERKEZ İ Leyla NAVARO Uzm. Dan. Psikolog / Yazar İ skele Sok. Dilek Ap. No: 2/3 Ortaköy / İ stanbul Tel: 0.212.258 92 51 – 261 68 33 – 0.533.470 95 98 Fax: 0.212.260 14 86 email: nirengi@nirengi.com. tr web: www.nirengi.com.tr N İ RENG İ K İ Ş İ SEL GEL İ ŞME E Ğİ T İ M VE PS İ KOLOJ İ K DANIŞMANLIK MERKEZ İ Leyla NAVARO Uzm. Dan. Psikolog / Yazar İ skele Sok. Dilek Ap. No: 2/3 Ortaköy / İ stanbul Tel: 0.212.258 92 51 – 261 68 33 – 0.533.470 95 98 Fax: 0.212.260 14 86 email: nirengi@nirengi.com. tr web: www.nirengi.com.tr

2 K A G İ D E R KADIN VE G İ R İ Ş İ MC İ L İ K ARAŞTIRMA PROJES İ 23 Eylül 2008 K A G İ D E R KADIN VE G İ R İ Ş İ MC İ L İ K ARAŞTIRMA PROJES İ 23 Eylül 2008

3 Demografik kitle : 15-59 yaş arası kentsel Türkiye nüfusunu temsil ediyor (%95 güven aralı ğ ında, %3,5 hata payı).

4 Araştırma kentsel kadın nüfusunun girişimcilik konusundaki tutum ve davranışlarını anlamayı amaçlıyor.

5 “Kadın ekonomik ba ğ ımsızlı ğ a sahip olmalıdır” diyenler %45 !! %55 ekonomik ba ğ ımsızlı ğ a inanmıyor ya da istemiyor!! “Kadın ekonomik ba ğ ımsızlı ğ a sahip olmalıdır” diyenler %45 !! %55 ekonomik ba ğ ımsızlı ğ a inanmıyor ya da istemiyor!!

6 Kadınlar neden ekonomik ba ğ ımsızlık istemez?

7 KADINLAR DENEY İ MS İ Z √ Parayla do ğ rudan ilişkide olmayınca, paranın kullanımı, tasarrufu ve harcanmasında deneyimsiz, bilgisiz ve özgüvensiz.

8 Ö Ğ REN İ LM İ Ş ÇARES İ ZL İ K √ Para bir güç ve iktidar sembolüdür ve erkeklerin denetimindedir. Parayı kazanan kadınlar (e ğ itimli kadınlar dahil) denetimini erke ğ e vermeyi tercih ediyor.

9 Ö ğ renilmiş çaresizlik, aslında yetersiz ve çaresiz olmayıp, toplum ve çevre baskısıyla yetersiz ‘miş’ ya da çaresiz ‘miş’ gibi davranmaktır.

10 Kadınlar : √ ‘kadınsı’ görünmek, √ ‘kadın’lı ğ ını yitirmemek, √ ‘cici’ kız olmak, √ yanındaki erke ğ i güçlü hissettirmek, √ karar ve iktidar sorumlulu ğ u almamak, √ sevilmemeyi göze almamak, √ kavgadan, rekabetten kaçmak için ‘ö ğ renilmiş çaresizli ğ e’ sı ğ ınırlar.

11 Bu süreç genelde bilinçaltı yaşanır.

12 √ Kendimize koydu ğ umuz iç sınır ve kısıtlamalar, genellikle dışarıdan gelebileceklerden daha güçlü ve kalıcı etkilidir.

13 EVL İ L İ K, ÇOCUK VE A İ LE SORUMLULUKLARI √ Evlilik, çocuk ve aile sorumlulukları kadınların çok büyük enerji ve zamanını alır. Girişimde bulunmak, maddi olanakların dışında zihin ve zaman özgürlü ğ ü ister. Evlilik ve aile sorumlulukları buna kolayca imkan tanımaz (Aile büyüklerinin de kadınların sorumlulu ğ unda oldu ğ unu unutmamak gerekir).

14 Not: Araştırma sonuçları bunu do ğ rulamakta : Bekar, dul ya da eşlerinden ayrı yaşayan kadınların girişimcilik algısı evli kadınlara ve Türkiye ortalamasına göre daha yüksektir (s.15)

15 SORUMLULUK ALMAYI İ STEMEMEK √ Paranın denetimi risk ve sorumluluk yüklüdür. Bu riski taşımak, para kazanma ve tasarrufunun sorumlulu ğ unu yaşamak ciddi bir stres faktörü ve yaşam törpüsüdür.

16 GÜÇLÜ GÖRÜNMEY İ İ STEMEMEK √ Ekonomik ba ğ ımsızlık kadını etkin ve güçlü kılar.; bu durumda: Lois West’in tanımıyla: “Erkekler güçsüzlükleri adına utanır, kadınlarsa güçleri adına..”;

17 - Güçlü kadın kadınlık ve dişili ğ ini kaybedece ğ inden korkabilir; - Güçlü kadın kadınlık ve dişili ğ ini kaybedece ğ inden korkabilir;

18 - Kadın/erkek ilişkisinde güç dengeleri de ğ işecektir; bir erke ğ e ekonomik olarak ihtiyaç duymamak, geleneksel K/E rolleri ve sembolleri açısından, erke ğ in gücü ve yeterlili ğ ini sorgulayabilir; kadınlar erkekte bu güçlülük (“benden daha güçlü”) imgesi ve idealini yitirmemeyi tercih edebilir;

19 - Kadınlar sergiledikleri güçsüzlükle, erkeklerin yardımına koşmasını ve bunu yaparak onun kendini güçlü hissetmesini sa ğ larlar. Toplumun bilinçaltında erke ğ in egemenli ğ i ve egosunu korumak önemlidir. Bu bir toplumsal senaryodur. Kadın ve erkek olmanın toplumca ö ğ retilen ve onay gören rolleridir.

20 PARA KAZANMAYAN ERKEK GÜÇSÜZ MÜDÜR?

21 Ekonomik ba ğ ımsızlık cinsellikte de erke ğ in güçlülü ğ ünü sorgulatabilir; kadınlar bu dengeleri korumayı tercih edebilir;

22 Erkek kimli ğ i ekonomik güç ve yeterlilik üzerine kurulu oldu ğ undan, ekonomik ba ğ ımsızlı ğ ı olan kadınların eşleri bu durumda kendini güçsüz ve “işe yaramaz” hissedebilir. Kadınlar yakınındakilerin duygularını sezinler ve duygu korumacısıdır. Yakınındakini üzmemek ve “ezik” hissettirmemek için kendi başarısını farkına varmadan sabote edebilir.

23 EVDEK İ REKABET, AÇIK VE DOLAYLI Ş İ DDET EVDEK İ REKABET, AÇIK VE DOLAYLI Ş İ DDET

24 Geleneksel K/E rollerinden çıkıldı ğ ı için eşten direnç, rekabet ve sabotaj yaşanabilir. Ço ğ unlukla kadının dişili ğ i, anneli ğ i, eşli ğ i sorgulanır veya erke ğ in karısına olan dikkat, çekicilik ve özeni azalabilir. Bunlar dolaylı tehditlerdir ve kadını yıldırarak bilinçli ya da bilinçsiz motivasyonunu keser.

25 Aile içi şiddetle ilgili araştırmalar e ğ itimli ve ekonomik ba ğ ımsızlı ğ ı olan kadınların eşlerinden şiddet görmekte oldu ğ unu bulgulamıştır. (Bkz: “Kadına Yönelik Şiddet’ Ayşe Gül Altınay – Yeşim Arat, 2007)

26 √ Toplumda kadınlar, erkeklerle kıyas ve rekabet gerektiren becerilerini açıkça sergilemekten çekinirler. Bu bir toplumsal kadınlık ö ğ retisidir.

27 MA Ğ DUR KURBANLI Ğ IN İ K İ NC İ L ÇIKARLARI √ Kadın ekonomik sorumluluk almadan harcamanın ‘keyfini’ yitirmek istemeyebilir; (güce erişemeyen ve paranın denetiminde olmayan kadınlar para harcayarak ‘dolaylı intikam’ alırlar).

28 √ Kültürümüzde ma ğ duriyet ve kurbanlık pek cok kadının yaşadı ğ ı durumlardır; ancak ma ğ duriyet ve kurbanlı ğ ın ikincil çıkarları vardır: örn. sempati toplamak, kendini acındırarak dikkat çekmek, ma ğ dur kurban rolüyle hikayesinin kahramanı olmak, özellikle kadınlar arasında ‘düşen düşeni sever’ söylemlerinde ma ğ duriyetle ‘kahramanlaşmak’, vb.

29 EKONOM İ K BA Ğ IMISIZLI Ğ I OLAN KADIN EVLENEMEZ M İ ? √ Evlenmek ve aile kurmak bir kadın için hala toplumda statü sahibi olmakla eşde ğ erdir. Ekonomik ba ğ ımsızlık bir şekilde buna engel olabilir kaygısı gerek kadının kendinde gerekse ailelerinde yaşanmaktadır.

30 √ Kadın güçlenirse, geleneksel kadın kimli ğ ini kaybedece ğ i gibi, erke ğ in de varoluşunu sanki gereksiz ve geçersiz kılacaktır. Bu nedenle ekonomik olarak güçlenmek = yalnız kalmak’la eş anlam taşıyabilir.

31 Paranın Kadın Yüzü √ Para erkek egemenli ğ indedir ve erkeklerin güç simgesidir: (Gelir ve pozisyon sahibi olmak, şişkin cüzdan, kredi kartları bir erke ğ i cazip olmasa da bazı kadınların gözünde cazip kılabilir).

32 √ Ekonomi ve paranın erkeksi bir dili ve terminolojisi vardır ve ‘kendini bilen’ bir kadının bu dili konuşması “yakışık almaz”;

33 √ İ yi aile kızları para kelimesini a ğ zına almaz ve para konularında ‘bilgisiz’ ve ‘ilgisiz’ oldu ğ unu ima eder;

34 √ Eski varlıklı aileler kızlarının para istememesi için, onlar istemeden ceplerine koyarlardı;

35 √ Çünkü kadının para istemesi ‘fahişe’likle ça ğ rışımı yapar. Para talep eden ve eli para tutan kadınlar eski zamanlarda ‘fahişe’likten geldi ğ i için, kadınların parayla ilişkileri namus göstergesi olarak kısıtlanmıştır.

36 √ Toplumsal iktidarın ve paranın erkeklerin elinde toplanması, kadınlar için çok sınırlı bir alan bırakır.

37 √ Paranın denetimi aile içinde erken yaştan erkek çocuklara devredilir, dolayısile kızlar bu bilgi ve deneyimden yoksun kalırlar.

38 √ Aile mirasında miras denetimi ve kırsal yörelerde kral payı ço ğ unlukla erkeklere verilir. Kızlar bu konulara dahil edilmedi ğ i için, hem ö ğ renemez, hem de ö ğ renmemesi gerekti ğ ini ö ğ renir (Bourdieu’nün ‘bilinçaltı oluşum’ları).

39 √ Kızlar ve kadınlar emek ve hizmetlerini para karşılı ğ ı olmadan sunmayı çok iyi bellemişlerdir. Bu duruş bir (fedakar) kadınlık imgesi oluşturur ve toplumca takdir görür.

40 √ Bu imgenin dışına çıkıp para ve hakkını talep eden kadınlar toplumsal dilde kolayca ‘orospu’ diye nitelenirler (hem erkekler hem de kadınlar tarafından!)

41 Kadınlar niçin kendini sadece ev kadınlı ğ ı ve annelikle kısıtlar?

42 √ Anneli ğ in kutsanması ve toplumca bir kadın için en yüksek de ğ er olarak sunulması kızların potansiyellerini geliştirmesine engel olur; √ Toplumumuzda annelik hala bir kadın için vazgeçilmez statüdür. Anneler evde ve toplumda (sadece anne oldukları için) de ğ er, saygı ve iktidar talep edebilir. √ Anne ol(a)mayan kadınlar toplumda veya kendi gözlerinde de ğ er ve statü kaybı yaşayabilir. √ Anneli ğ in kutsanması ve toplumca bir kadın için en yüksek de ğ er olarak sunulması kızların potansiyellerini geliştirmesine engel olur; √ Toplumumuzda annelik hala bir kadın için vazgeçilmez statüdür. Anneler evde ve toplumda (sadece anne oldukları için) de ğ er, saygı ve iktidar talep edebilir. √ Anne ol(a)mayan kadınlar toplumda veya kendi gözlerinde de ğ er ve statü kaybı yaşayabilir.

43 √ Kadın varoluşu öncelikle kendini de ğ il, başkalarını güçlendirmek üzere yapılanmıştır. Kendini güçlendirmek bir kadın için toplum ya da kendince ‘bencillik’ diye algılanabilir. √ Anne olan kadınların bir nevi korunması sözkonusudur. √ Ev kadınlı ğ ı ve anneli ğ in kendi çerçevesinde bir nevi korunmacılı ğ ı vardır. √ Meslek edinip çalışan kadınların anne olamama ya da geç anne olma sorunları (tüp bebek, vb) kızları erken yaşta anneli ğ e sevkediyor olabilir. √ Kadın varoluşu öncelikle kendini de ğ il, başkalarını güçlendirmek üzere yapılanmıştır. Kendini güçlendirmek bir kadın için toplum ya da kendince ‘bencillik’ diye algılanabilir. √ Anne olan kadınların bir nevi korunması sözkonusudur. √ Ev kadınlı ğ ı ve anneli ğ in kendi çerçevesinde bir nevi korunmacılı ğ ı vardır. √ Meslek edinip çalışan kadınların anne olamama ya da geç anne olma sorunları (tüp bebek, vb) kızları erken yaşta anneli ğ e sevkediyor olabilir.

44 √ İ çselleştirilmiş kadın imgesinde ev kadını ve anne olmak bir kimlik haline gelmiştir. Not: Araştırma sonuçları bunu kanıtlıyor : Çevrenin kadının esas işinin aile ve çocukları oldu ğ una dair inancının bireysel algı kadar yüksek olmadı ğ ı görülmektedir (s.20).


"N İ RENG İ K İ Ş İ SEL GEL İ ŞME E Ğİ T İ M VE PS İ KOLOJ İ K DANIŞMANLIK MERKEZ İ Leyla NAVARO Uzm. Dan. Psikolog / Yazar İ skele Sok. Dilek Ap. No: 2/3." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları