Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Ölçümlerin ilk adımı olarak filtre sızdırmazlık testleri yapılmalıdır.  Proje üzerinde kayıtlı tüm filtrelerin teknik dökümleri ile birlikte ölçüm metodu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Ölçümlerin ilk adımı olarak filtre sızdırmazlık testleri yapılmalıdır.  Proje üzerinde kayıtlı tüm filtrelerin teknik dökümleri ile birlikte ölçüm metodu."— Sunum transkripti:

1  Ölçümlerin ilk adımı olarak filtre sızdırmazlık testleri yapılmalıdır.  Proje üzerinde kayıtlı tüm filtrelerin teknik dökümleri ile birlikte ölçüm metodu olu ş turulmalı.  Ölçüm alınan noktalar projede belirtilmelidir.  Filtre sızdırmazlık ölçümü Fotometre ve Duman jeneratörü cihazı ile yapılmalıdır.  Poly alpha olefin sıvısı buharla ş tırılarak olu ş turulan yüksek partikül yo ğ unlu ğ undaki gaz ilgili klima santralinden sisteme verilerek hepa filtreler altında yüzey ve contaların kaçak testi yapılır.  0,5 mikronda yüksek yakalama kabiliyetinde olan HEPA filtreler bu büyüklükteki partikülleri tutarlar. Ş ayet patlak bir nokta olursa fotometre bunu algılar ve ekranda gösterir.Bu durumda olan bir filtrenin tamiri mümkün de ğ ildir.Yenilenmesi gerekir.ISO 14644-3

2 Hava debisi ölçümleri 1. ISO 14644-3 gere ğ i ölçüm planı yapılmalıdır. 2. Uygun hassasiyette cihaz ile ölçümler alınarak kaydedilmelidir. 3. Karı ş ık akımlı(Hepa kutulu) sistemler için debi ölçümleri balometre cihazı ile yapılmalıdır.

3 Laminar Flow Tavan Üniteleri (Do ğ rusal Akı ş lı Üniteler)  Ölçüm planı yapılmalıdır.Laminarizator 10 cm altında 50 adet istasyon hesaplanarak hız(m/sn) okunmalıdır.  Ölçümler alınırken bölgesel olarak homojen hava da ğ ılımı kontrol edilmelidir.  Her bir ölçüm için enaz 20 sn bekleme süresi konmalıdır.  Tüm ölçümlerin averajı alınarak alan ile çarpımı sonucu debi de ğ erine ula ş ılabilir.  Bu sistemlerde ölçümler balometre cihazı ile yapılamaz.  DIN 1946-4 Dü ş ük Türbülanslı Akı ş Korunma Bölgesini Kapsamakta. Akım stabilizatörü yer zemininden yakla ş ık 2.10 m yukarıda hava giri ş Hızı >= 0.23 m/s olmalıdır.

4  DIN 1946-4 Ameliyat salonunda pozitif basıncın okunmasını söylemektedir.  Ameliyathaneye açılan tüm kapılar sıkıca kapatılmalıdır.  Ölçüm alınan nokta proje üzerinde belirtilmelidir.  Ölçüm fark basınç manometresi ile okunarak(Pa) kaydedilmelidir.  Görsel olarak “air current tube” ile havanın dı ş arı kaçı ş ı gözlemlenebilir.

5  Dekontaminasyon süresi ISO 14644-1’ göre ameliyathaneler için en az 2 defa yapılmalıdır.  Dekontaminasyon ölçüm noktaları tayini yapılmalıdır.  Ölçümler için “air current tube” ile oda kirletilerek partikül ölçümleri 1 dakikalık aralıklar ile alınmalıdır.  Ölçüm sonuçları (çıktılar) test raporlarına eklenmelidir  Odanın temizlenme süresi DIN 1946/4 <20 dakika olmalıdır.

6  ISO 1946/4 gere ğ ince Oda sınıfı 1A ameliyathane (ISO5/7) • Ortopedik veya kaza sonrası müdahaleler. • Genel Cerrahi • Kalp ve damar cerrahisi • Nöro ş irurjik ameliyatlar • Ürolojik ameliyat • Jinekoloji • Transplantasyonlar • Geni ş alanlı tümör operasyonları • İ çin LAF (Dü ş ük türbülans hava akım sistemleri) olmalıdır.  Ölçüm planı yapılmalıdır.Ölçüm noktaları proje üzerinde belirtilmelidir.Hedef klas belirlenmelidir.  Ameliyathaneler için minimum 6 ölçüm istasyonunda ölçüm alınmalıdır.  Ölçüm debisi belirlenen klasa göre hesaplanmalıdır.  Alınan ölçümlerin Average,standart sapma ve %95 GÜS hesaplamaları yapılmalıdır.  Çıkan sonuçlar belirlenen hedef klasa uygun ise ilgili tablolardan kıyaslamalar yapılmalıdır.  1 B sınıfı ameliyathaneler(ISO7/8) aynı ş ekilde test edilmelidir.

7  Ölçüm istasyonları proje üzerinde belirtilmelidir.  Ameliyathane sıcaklık de ğ erleri için kalibrasyonlu bir cihaz ile ölçümler alınmalıdır.  Sıcaklık de ğ erleri operasyon ekibinin kontrolünde olmalıdır. İ stenildi ğ i takdirde dü ş ürülebilmeli/yükseltilebilmelidir.  Ortalama sıcaklıkların set de ğ erine ula ş ma süresi minimum olmalıdır.  19-26 C º arasında ayarlanabilir olmalıdır(DIN 1946/4 A.2.2)  Ameliyathane bağıl nem parametresinin de sıcaklık gibi ayarlanabilir olması gerekmektedir.  %40-%60 arasında olması sağlanmalıdır.  Ameliyathane 1A 1B içerisinde ses şiddeti 45-48 desibel’i geçmemelidir.

8 PER İ YOD İ K H İ JYEN TEKN İĞİ TESTLER İ (RUT İ N KONTROLLER) DIN 1946/4 9.1 HAVA G İ R İŞ F İ LTRELER İ N İ N H İ JYEN TEKN İĞİ AÇISINDAN SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ A6 ş artlarına uygun yöntemde zaman aralı ğ ı ≤ 36 aydır. 9.2 AKIM DAVRANISININ GÖZLE KONTROLÜ A7 ş artlarına uygun yöntemde zaman aralı ğ ı ≤ 12 aydır. Sistemin tüm fonksiyonlarının test edilmesi ≤ 12 ay olarak belirlenmelidir. Tüm sisteme bir performans çizelgesi yapılmalıdır.Periyodik olarak takip edilecek olan parametreler tablolara i ş lenmelidir.

9 .ppt sunusu olarak hazırlanan bu e ğ itimin ö ğ renci arkada ş larımıza yardımcı olaca ğ ı kanaatindeyiz.  ISO 14644-1 ISO 14644-3 ve DIN 1946/4 hesap yöntemleri ve alıntılar yapılmı ş tır.  Hazırlayan :Yusuf BA Ş 1975 Ankara’da do ğ mu ş tur.ilk-orta-lise e ğ itimini Ankara da bitirmi ş Üniversite e ğ itimini Mersinde tamamlamı ş tır.Hijyenik alanlar konusunda birçok firmada çalı ş tıktan sonra 2007 yılında Klima Klinik bakım onarım san.tic. firmasını kurmu ş tur.Klima klinik firması ile birlikte BSL laboratuvarların kurulumunda ve hastanelerin bakım çalı ş malarında çalı ş maktadır. MART 2010


" Ölçümlerin ilk adımı olarak filtre sızdırmazlık testleri yapılmalıdır.  Proje üzerinde kayıtlı tüm filtrelerin teknik dökümleri ile birlikte ölçüm metodu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları