Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dönem Sonu İşlemlerinde Cezalı Tarhiyat Riski Oluşturan Durumların Analizi Meram Yeniyol Cad No:262 Konya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dönem Sonu İşlemlerinde Cezalı Tarhiyat Riski Oluşturan Durumların Analizi Meram Yeniyol Cad No:262 Konya."— Sunum transkripti:

1 Dönem Sonu İşlemlerinde Cezalı Tarhiyat Riski Oluşturan Durumların Analizi Meram Yeniyol Cad No:262 Konya

2 1) Kasa ve Banka Hesaplarında Özellik Arz Eden Hususlar 2) Karşılıklara İlişkin Hükümler 3) Reeskont İşlemlerinde Özellik Arz Eden Hususlar 4) Özel Maliyet Bedeline İlişkin Hususlar 5) KDV ile İlgili Hususlar 6)Diğer Özellikli Hususlar 7)Sorularınız Sunum İçeriği 2

3 KASA ve BANKA HESAPLARINDA ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR 3

4 Kasa Hesabı Kasa Hesabı borç kalanına dikkat!!! İnceleme elemanlarının en çok sevdiği konu !!! cezalı tarhiyat Kasa hesabı borç kalanının işletmenin kapasitesine, iş yoğunluğuna uygun olması gerekir. Kasa bakiyesinin uzun süre çok yüksek tutarlarda seyretmesi ticari teamüller açısından da kabul edilebilir bir durum değildir. Eğer geçerli bir izahı yoksa cezalı tarhiyat söz konusu olabilir.

5 Adatlandırma=Kasa Hesabı Bakiyesi> Kasa Fiili Tutarı faiz geliri Kasa bakiyesinde görünüp de kasada fiili olarak yer almayan tutarların ortaklar tarafından kullanıldığı kabul edilmekte ve bu kasa bakiyesi için adatlandırma yapılarak faiz hesaplanmaktadır. Başka bir deyişle işletmenin faiz geliri elde ettiği kabul edilmektedir. Ayrıca, dönem içinde de bu yükseklik devam etmişse, dönem sonunda kalan bakiye normal sınırlarda olsa dahi yine eleştiri konusu yapılmaktadır. Kasa Hesabı 5

6 İşletmenin kapasitesi nasıl? Kasa hesabı için yapılacak adat hesaplamasında; kasa hesabı bakiyesinin tamamı faiz hesabında dikkate alınmamakta, işletmenin kapasitesine göre kabul edilebilecek azami kasa tutarı tespit edilerek azami tutarın üzerinde kalan bakiye üzerinden faiz hesaplanmaktadır. Kasa Hesabı 6

7 Ortaklardan alacaklar üzerinden hesaplanan faiz için işletme tarafından ortağa düzenlenen faturada KDV hesaplanması gerekmektedir. (Danıştay 7. Dairesi 27.11.2001 tarih ve E.2000/6476; K.2001/3643 sayılı Kararı KDV hesaplanamayacağı yönündedir.) 7 Ortaklardan Alacaklara Hesaplanan Faiz KDV’ne Tabi mi?

8 Banka ekstresi=Muhasebe kaydı Bankalarla ilgili muhasebe kayıtları ile banka ekstrelerinin uyumlu olması birbirini doğrulaması gerekir. Banka Hesabı 8

9 Kıst döneme ait faizleri kurum kazancından indirebilirsiniz. Kredi sözleşmelerine dayanan borçlar, değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınacaktır. Bu hüküm çerçevesinde finansman ihtiyaçlarını banka kredisi kullanmak suretiyle karşılayan mükellefler, banka kredisi borçları nedeniyle değerleme gününe kadar oluşan kıst döneme ait faizleri de gider olarak kurum kazancından indirebileceklerdir. Banka Kredileri 9

10 Uygulama Zorlukları • Faizlerin değişken olduğu durumlar • Belli süreden sonra geri ödemeli kredilerde faiz tahakkuku • Aylık sıra geri ödemeli kredilerde ödenen kredi tutarının faiz ve ana para olarak bankalarca ayrıştırılması 10 Banka Hesabı

11 Kıst dönemde elde edilen faiz kıst döneme ait faiz geliri Mevduat hesapları, değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınmaktadır. Buna göre; değerleme gününe kadar oluşan kıst döneme ait faiz geliri ilgili dönemde gelir yazmak suretiyle kurum kazançlarına dahil edilecektir. Ticari işletmeler aktifine kayıtlı repo hesapları için de aynı şekilde işlem yapacaklardır Vadeli Mevduat Hesapları 11

12 Kıst dönem faizlerinden yapılan stopaj Değerleme gününe kadar oluşan ve kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınan kıst döneme ait faiz tutarları üzerinden, ilgili dönem beyannamesinin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar kesinti suretiyle ödenmiş olan verginin, beyannameye dahil edilen gelire isabet eden kısmı hesaplanan vergiden mahsup edilebilecektir. Vadeli Mevduat Hesapları 12

13 Kıst dönem faizlerinden yapılan stopaj Vadesi değerleme gününden (31 Aralık 2012) sonra, ancak beyanname verme tarihinden önce dolan mevduat hesaplarında kıst olarak hesaplanıp gelir yazılan faizlere isabet eden gelir vergisi stopajı mahsup edilebilecektir. Vadesi beyanname verme süresinden sonra (Gelir Vergisinde izleyen yıl 25 Mart, Kurumlar Vergisinde izleyen yıl 25 Nisan) dolan mevduat hesaplarında ise stopajın tamamı faiz ödemesinin yapıldığı yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan vergilerden yapılacaktır. Vadeli Mevduat Hesapları 13

14 Şüpheli Alacaklarda Özellikli Durumlar 14

15 İçindekiler 1)Kefalet teminat sayılır mı? 2)İcra dosyası takipten düşmüşse karşılık ayrılır mı? 3)Avanslardan karşılık ayrılır mı? 4)KDV şüpheli alacak olur mu? 5)Aciz vesikasına dayanarak karşılık ayrılması 6)İflas ertelenmesinde karşılık ayrılması 7)Şahıs şirketlerinden alacaklarda durum nasıldır 8)Ciro edilen senetlerde karşılık ayrılması 9)Kamudan alacaklar için karşılık ayrılması 10)Karşılık hangi dönemde ayrılabilir? 15 Şüpheli Alacaklar

16 Kefalet teminat mıdır? Danıştay kefaletin teminat kapsamında değerlendirilemeyeceğini bu nedenle asıl borçlu hakkında takibe başlanmasının karşılık ayırmak için yeterli olduğunu belirtmiştir. (Danıştay 4. Dairesi’nin 02.03.2004 tarih ve E.No:2002/4579, K.No:2004/355 sayılı Kararı Özet:İcra sahfasında bulunan kefilli alacaklar, teminatlı alacak kapsamında olmadığından, şüpheli alacak karşılığı ayrılabilecektir.) Şüpheli Alacaklar 16

17 İcra dosyası takipten düşmüşse? Danıştay bir kararında da icra takibinin ciddi olarak yapılmaması nedeniyle dosyası takipten düşen alacağın şüpheli alacak olarak nitelendirilemeyeceğini belirtmiştir. ( Danıştay 3. Dairesi’nin 10.06.1987 tarih ve E.No:1986/2768, K.No:1987/1552 sayılı Kararı Özet: İcra takibinin ciddi olarak takip edilmemesi nedeniyle, dosyası takipten düşen alacağın, şüpheli alacak kabul edilemeyeceği) Şüpheli Alacaklar 17

18 Avanslardan karşılık ayrılması Gelir İdaresi, Konya Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 25.06.2009 tarih ve VUK-2-2915/739 sayılı muktezasında belirttiği gibi; Şüpheli alacaklara karşılık ayrılabilmesi için karşılık ayrılacak alacağın, ticari veya zirai faaliyetin idame ettirilmesi ile ilgili olması yani daha önceden hasılat hesaplarına intikal ettirilmiş olması gerekir; görüşündeydi Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 23.08.2011 tarih ve 183 sayılı muktezasında avanslardan da şüpheli alacaklar karşılığı ayrılabileceği belirtilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 21.06.2012 tarih ve 1952 sayılı muktezası, Şüpheli Alacaklar 18

19 KDV şüpheli alacak olur mu? Katma değer vergisi, ekonomik faaliyetlerin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan ve işletmenin alışları sırasında ödediği, işletme alacaklarının bir unsurunu teşkil eden ve doğrudan doğruya mal (veya hizmet) tesliminden (veya ifasından) kaynaklanan bir alacaktır. Bu itibarla, katma değer vergisinden kaynaklanan alacak için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi; yukarıdaki madde hükmünde yer alan şartların mevcut olması, alacağın ilgili dönemin kayıtlarına girmesi ve katma değer vergisi beyannamelerinde beyan edilmesi halinde mümkün olacaktır. (VUK 334 sıra no’lu Tebliğ) Şüpheli Alacaklar 19

20 Aciz vesikasına dayanarak karşılık? Aciz vesikasına bağlanan alacaklarda, vesikada yer alan tutar için karşılık ayrılabilir. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü’nün 09/06/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-686 sayılı muktezası) Şüpheli Alacaklar 20

21 Aciz belgeli alacak şüpheli mi yoksa değersiz mi? Aciz belgesi, borç ikrarını içeren bir belgedir. Bu nedenle bir alacağın aciz belgesine bağlanmış olması, alacağın gelecekte tahsil edilme imkanını ortadan kaldırmaz. Bu alacak değersiz alacak olarak nitelendirilemez. Şüpheli Alacaklar 21

22 Aciz belgeli alacak şüpheli mi yoksa değersiz mi? Aciz vesikasına bağlanan alacaklar, borçlunun ödeme gücüne sahip olması durumunda alacağın takibi ile tahsil edilebileceğinden, değersiz alacak olarak değil şüpheli alacak olarak kaydı gerekir. Danıştay’ın her iki yönde de kararı mevcuttur. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nün 24.03.2008 tarih ve B.07.1.GİB.0.04.99.16.01./01/VUK-322-2008-MUK-18 sayılı muktezası) (Danıştay 4.Dairesi’nin 02.12.1974 tarih ve E:973/6440;K:974/4160 sayılı kararı (Değersiz alacak olarak kaydedilebileceği yönünde) Danıştay 4. Dairesi’nin 10.01.1984 tarih ve E:1985/8216; K:1984/98 sayılı Kararı(Değersiz alacak olarak kabul edilemeyeceği yönünde)) Şüpheli Alacaklar 22

23 İflas ertelenince………. İflasın ertelenmesi kararının verilmesi ile iflasa ilişkin şartların varlığının tamamen ortadan kalktığından söz edilemeyeceğinden, iflası ertelenen şirketten tahsil edilemeyen alacaklar için mahkemece iflasın ertelenmesine ilişkin kararın verildiği hesap döneminde şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü’nün 03.05.2011 tarihli muktezası) Şüpheli Alacaklar 23

24 Şahıs şirketinden olan alacaklara dikkat!!! müteselsilen Şahıs şirketlerinden (Kollektif ve Adi Ortaklıklar) olan alacaklardan TTK hükümlerine göre tüm ortaklar bütün mal varlıklarıyla müteselsilen sorumlu olduklarından, şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi için şirket ve ortakların hepsi için takibata geçilmiş olması gerekmektedir. Şüpheli Alacaklar 24

25 Ciranta hakkında takibat ciro eden kişi Ciro edilmek suretiyle gelen senet bedelinin ödenmemiş olması durumunda, şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi için bu senedi ciro eden kişi hakkında takibat yapılmış olması gerekir. Hatır senetleri için şüpheli alacak karşılığı ayrılamaz. (Danıştay 3. Dairesi’nin 11.12.1989 tarih ve E.No:1989/4216; K. No:1989/2768 sayılı Kararı, bir alacağın şüpheli alacak sayılabilmesi için, bu alacağa ait senedin ilk cirantası hakkında icra takibinin yeterli olduğu hakkında) Şüpheli Alacaklar 25

26 Kamudan Olan Alacaklarda Durum Bu konuda farklı görüşler bulunmaktadır. Birinci görüşe göre; Kamu kurum ve kuruluşlarından olan alacakların tahsil edilememesi diye bir sorun olamaz. Ancak ödemelerde bir süre gecikmenin söz konusu olabilir. Dolayısıyla kamu kurumlarından olan alacaklar için karşılık ayrılması mümkün bulunmamaktadır. (Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 21.02.2012 tarihli muktezası) Şüpheli Alacaklar 26

27 Kamudan Olan Alacaklarda Durum İkinci görüşü savunanlara göre ise; kamudan olan alacakların da varlığı, konusu, tutarı ve içeriğine ilişkin ihtilaflar nedeniyle dava konu edilebilmesi ve bu nedenle tahsili şüpheli hale gelen bu alacaklar için karşılık ayrılabilmesi mümkündür.(Hesap Uzmanları Danışma Komisyonu’nun 28.05.1962 tarih ve 116 sayılı Kararı) Şüpheli Alacaklar 27

28 Karşılığın ayrılacağı dönem Gelir idaresi başkanlığı, alacak şüpheli hale geldiği dönemde karşılık ayrılabileceği daha sonraki dönemlerde ayrılamayacağı şeklinde görüş belirtmiş, Danıştay bazı kararlarında benzer görüşe sahipken bazı kararlarında aksi yönde görüş beyan etmiştir. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 24.07.2012 tarihli Muktezası) (Şüpheli hale geldiği dönemde karşılık ayrılmasına ilişkin, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 08.12.2006 tarih ve E.No:2006/291;K.No:2006/334 sayılı Kararı; Sonraki dönemlerde de ayrılabileceğine ilişkin Danıştay 4.Dairesinin E.No:1992/719;K.No:1992/4809 sayılı Kararı) Şüpheli Alacaklar 28

29 Alacağın değersiz hale geldiği yıl gider olarak kaydedilmesi gerekir. Daha sonra gider olarak kaydı mümkün değildir. Alacak üzerinden KDV hesaplanmışsa, KDV tutarı da değersiz alacak olarak kabul edilir. Değersiz Alacaklar 29

30 REESKONT İŞLEMLERİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR 30

31 KDV Reeskonta Tabi mi? Maliye Bakanlığı’nın görüşüne göre, KDV ekonomik faaliyetin bir sonucu olarak doğduğundan ve senetle birlikte tahsil edildiğinden KDV ayrıştırılmadan tüm tutar üzerinden reeskont hesaplanmalıdır. (Gelirler Genel Müdürlüğü’nün 10.08.2001 tarih ve 42547 sayılı yazısı) Reeskont İşlemleri 31

32 Vadeli satış kampanyalarında belge düzenlenmeden alınan senetler Alacak senetlerinin reeskonta tabi tutulabilmesi için vadesi gelmemiş alacağın hasılatın tahakkuk esası gereği kayıtlara intikal ettirilmesi gerektiğinden vadeli satış kampanyalarında belge düzenlenmeden senede bağlanan alacaklarda vadesi gelmemiş senetler reeskonta tabi tutulamaz. Reeskont İşlemleri 32

33 Yenileme fonundaki 3 yıllık sürenin hesabında Maliye Bakanlığı satışın yapıldığı yılın da dikkate alınması gerektiğini, Danıştay ise satışın yapıldığı yılın ilave edilmemesi görüşündedir. Yenileme Fonu 33

34 ÖZEL MALİYET BEDELİ 34

35 Süresi belli olmayan kiralamalarda özel maliyet bedelinin 5 yıl içerisinde itfa edilmesi gerekmektedir. Kira süresinin her yıl yenilenmesi durumunda ise bir yıllık kiralamalarda özel maliyet harcamalarının yapılması ticari teamüllere uymadığından 5 yılda itfa edilecektir.(333 sıra no’lu VUK Tebliği eki 56 ncı sıra) Özel Maliyet Bedeli 35

36 Kiralanan Gayrimenkulün Kiracı Tarafından Satın Alınmasında Özel Maliyet Bedeli Kapsamındaki Harcamaların Durumu: 1.Görüş: Binanın satın alınma tarihi itibariyle itfa edilmeyen özel maliyet bedelinin bir defada gider yazılması. Özel Maliyet Bedeli 36

37 2.Görüş: Satın alınan gayrimenkul işletmenin aktifinde sahip olduğu gayrimenkuller arasında yer alacağından özel maliyet hesabının kapatılarak binalar hesabına aktarılacak ve itfa edilmeyen kısmı da amortisman şeklinde itfa edilecek. 3. Görüş: Özel maliyet bedelinin itfa edilmeyen kısmının harcamaların niteliğine göre bina, demirbaş vs şeklinde aktifleştirilmesi ve farklı amortisman oranları ile itfa edilmesidir. Özel Maliyet Bedeli 37

38 Özel Maliyet Bedelinin Kira Süresinin Bitiminde Kiracı Tarafından Kiralayana Devri Özel Maliyet Bedeli 38

39 Kiralayan gerçek kişi ise; Kiracı tarafından yapılan bedelsiz devir ayni olarak tahsil edilmiş GMSİ sayılacağından gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekecektir. Bu devir işlemi KDV’ne konu olacak KDV matrahının tespiti için ise Takdir Komisyonu Kararı gerekecektir. Kiralayanın elde ettiği GMSİ da KDV’ne tabidir. Ancak iktisadi işletmeye dahil olmadığından KDV’nden istisnadır. Özel Maliyet Bedeli 39

40 Kiralayan gelir yada kurumlar vergisi mükellefi ise; bedelsiz devir Kiracı tarafından yapılan bedelsiz devir ticari kazanç olarak beyan edilecektir.Bu devir işlemi KDV’ne konu olacak KDV matrahının tespiti için ise Takdir Komisyonu Kararı gerekecektir. Burada iki ayrı teslim olduğundan kiralayan da bu iktisadi kıymetin devrinden dolayı KDV hesaplayacaktır. Özel Maliyet Bedeli 40

41 KDV İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 41

42 Hesap dönemi kapandıktan sonra gelen faturalarda yer alan tutarlar, tahakkuk ettikleri dönemin gideri olarak değerlendirilecek ve söz konusu faturalarda yer alan ve indirim konusu yapılamayan KDV tutarlarının maliyet veya gider unsuru olarak dikkate alınması mümkün olup, bu tutarların gider olarak dikkate alınması halinde, fatura tarihinin içinde bulunduğu vergilendirme döneminin kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. (Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, 31.01.2012 tarih ve KDV.29/391 ile 20.02.2012 tarih ve KDV.29/600 sayılı muktezaları) İndirim Konusu Yapılamayan KDV Tutarları 42

43 Zayi aranıyor! Gelir İdaresi Başkanlığı 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde, kullanım süresi geçen veya kullanılamayacak hale gelen malların zayi olan mal olarak değerlendirileceği, KDV Kanununun 30/c maddesine göre mükelleflerce bu malların iktisabında yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılmasının mümkün olmadığı ifade edilmiştir. Konu ile ilgili 60 Nolu KDV Sirkülerinde de detaylı açıklama yapılmıştır. Vergi Kanunlarımızda “ZAYİ” kavramı tanımlanmadığı için %10 dahi ekonomik değeri olan emtia için yüklenilen KDV indirim konusu yapılabildiği halde normal iş akışı içinde ekonomik değerini kaybeden mallar için yüklenilen KDV’nin indirimine izin verilmemektedir. Örneğin; kullanım ömrünü tamamlayan araç lastikleri sembolik bir fiyata satılırsa yüklenilen KDV indirim konusu yapılabilecek, ancak imha edilirse yapılamayacaktır. Zayi Olan Mallarda KDV

44 Satıcılar tarafından dönem sonlarında ciro primi ya da satış primi gibi iskonto yapılması halinde; iskonto tutarı üzerinden ilk teslim ya da hizmetin yapıldığı tarihteki KDV oranı uygulanarak KDV hesaplanacaktır. Ciro Primlerinde KDV 44

45 Maliye Bakanlığı, doğrudan gelir yazılan yurtdışı iskontoları veya fiyat farkları için düzenlenecek faturalarda KDV’nin hesaplanması gerektiği görüşündedir. (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baskanlığı’nın 12.03.2008 tarih ve 6801 sayılı Muktezasında KDV hesaplanmayacağı şeklinde görüş verilmiş, 23.07.2012 tarih B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.24-2260 sayılı muktezada ise KDV hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.) 45 Yurtdışı İskontolarının KDV Karşısındaki Durumu

46 ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 46

47 Kar amacı gütmeden yapılan bir sözleşmeye dayanarak ya da yanlış düzenlenen faturanın asıl muhatabına yansıtılması amacıyla düzenlenen masraf yansıtma faturalarında; şayet söz konusu işlem KDV’ye tabi ise masraf yansıtması (aktarımı) da KDV’ye tabi olacak; ancak işlem KDV’ye tabi değilse bu durumda masraf yansıtma faturası da KDV’siz düzenlenecektir. Masraf Aktarımı 47

48 Kaybolan veya çalınan mallarla ilgili olarak; Olayın polis raporu veya benzeri belgelerle kanıtlanması halinde KKEG olarak kayıtlara alınması, aksi takdirde işletmeden çekiş kabul edilip fatura düzenlenerek emsal bedelinin hasılat yazılması gerekmektedir. KKEG olarak yazılan mal bedeli için yüklenilen KDV de indirim konusu yapılamaz ve hesaplanan bu KDV’nin de KKEG olarak dikkate alınması gerekmektedir. 48 Kaybolan, çalınan mallar

49 Satın alınan mal alışları ile ilgili olarak dönem içinde satıcı tarafından yapılan mal alış iskontoları maliyet ile ilişkilendirilerek maliyet bedelini düşüren bir unsur olarak dikkate alınmaktadır. Dönem sonlarında toplam emtia alımları ile ilgili ciro primleri adı altında düzenlenen iskontoların ise doğrudan gelir yazılması daha uygundur. Ciro primi veya iskonto yerine bedelsiz mal gönderilmesi durumunda, ciro primi gelir yazılır ve bu tutar bedelsiz alınan malın maliyeti olarak dikkate alınır. 49 Ciro Primleri

50 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER YMM Ali EGEMEN aliegemen@referansymm.com.tr 19.01.2013 50


"Dönem Sonu İşlemlerinde Cezalı Tarhiyat Riski Oluşturan Durumların Analizi Meram Yeniyol Cad No:262 Konya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları