Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜNYADAN KONUT ORNEKLERı+ HAT İ CE Ş AH İ N İ ç mimarlık ve çevre tasrımı bölümü Kültür ve çevre dersi sunumu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜNYADAN KONUT ORNEKLERı+ HAT İ CE Ş AH İ N İ ç mimarlık ve çevre tasrımı bölümü Kültür ve çevre dersi sunumu."— Sunum transkripti:

1 DÜNYADAN KONUT ORNEKLERı+ HAT İ CE Ş AH İ N İ ç mimarlık ve çevre tasrımı bölümü Kültür ve çevre dersi sunumu

2 YUNANISTAN Beyaz Evler Santorin Adası, Yunanistan Adası'nın giri ş i tamamen uçurumdur ve beyaz evleri ile doludur. Ada M.Ö. bu e ş siz ş ekli olu ş turulmu ş tur. İ ç içe geçmi ş ve hepsi birbiriyle uyumu ile dikkat çekmektedir. (1) www.hagafoto.jp

3 KORE Ondol ( Isıtmalı Zemin Winer sırasında) Suwon, Kore Ondol, Kore’de kı ş ın ş iddetli geçmesinde dolayı zemini altdan ısıtma sistemi kullanılmı ş tır. Mutfaktakidan ısısını alır zemin altında geçer. Soba için odun ya da saman kullanırlar. Evin giri ş i dı ş arıdan gelebilecek so ğ uk havayı önlemek için daha küçük yapılır. Alt kat sıcak oldu ğ u için bu katta uyurlar. Modern Kore evlerinde alttan sıcak su geçirilerek hala devam eden bir sistemdir. (1) www.hagafoto.jp

4 MALEZYA Su Evleri Sabah, Malezya Saba bölgesindeki Borneo Adası balıkçıların ya ş ama bölgesidir. Su köyünde, pek çok ev ş imdilerde hala varlı ğ ını korumaktadır. Evlerini in ş a etmek için deniz suyuna kar ş ı dayanıklılı ğ ı olan mangrov a ğ acı kereste kullanmı ş lardır. Su evleri resmen adreslerini ve aile kayıtları verilir. (1) www.hagafoto.jp

5 MO Ğ OLISTAN Jel Güney Gobi Çölü, Mo ğ olistan Jel Mo ğ ol devredilemez göçebe evidir. 2 ana kutuplu merkezi destekleyen çerçeve evdir. Bunlar evcil hayvanların yün ve saçlarından elde edilen beyaz bezle kaplanmı ş tır. Merkezine soba yerle ş tirilmi ş ve tavan duman için açılabilir kapak eklenmi ş tir. Kı ş ın çok so ğ uklarda çift kapak kullanmı ş lardır. (1) www.hagafoto.jp

6 FAS Kurutulmu ş Berber Kavmi Brick House Merzouga, Sahra Çölü, Fas Fas'ın güney kesimindedir, evler tu ğ ladan yapılır. Killi toprak ile biraz su karı ş tırıp kalıbın içine koyup Güne ş in altında kuruturak elde etmi ş lerdir. Tu ğ lalar oda sıcaklı ğ ını rahat bir düzeyde tutabilir, hatta dı ş hava sıcaklı ğ ından etkilenmeyi büyük ölçüde kesmi ş lerdir. Ancak, evler deprem için güçlü de ğ ildir. (1) www.hagafoto.jp

7 PERU Uros Tribe Reed Evleri Titicaca Gölü, Peru Titicaca Gölü, yakla ş ık 400 metre deniz seviyesinden dü ş üktür. Yakla ş ık 2.000 ki ş i gölde yüzen sazlardan yapılmı ş yapay saz adalarında ya ş ar. Balıkçılık ve turizm ile ilgilenirler. Adada, tekneler ve evler saz yapılır. Eski çürüyen kamı ş ları birkaç ayda üzerlerine taze kamı ş yı ğ arlar. Yakla ş ık 500 yıl önce İ spanyol ordusundan firar edip bu ş ekilde ya ş amaya ba ş lamı ş lar. (1) www.hagafoto.jp

8 FILIPINLLER Bagobo Tribe Tree House Mindanao Adası, Filipinler Filipinler güneyindeki insanların ya ş amak için kullanılan a ğ aç evlerdir. A ğ aç evler, onlar dü ş manlardan, zehirli yılanlar ve vah ş i hayvanlardan korumak için in ş a edilmi ş tir. Evler a ğ açlar büyüdükçe yeniden in ş a etmek ihtiyacı duyulmaktadır. A ğ aç evler artık toplantı ve dinlenme için kullanılır. (1) www.hagafoto.jp

9 GÜNEY AFRIKA Ndebele Tribe Antre Güney Afrika Ndebele kadınların evlerinin duvarında orijinal geometrik desenli rengarenk boyamı ş lardır. Resimlerinde bu güzel desenler kendi ifadeleridir ve bir kızı bir anneden a ş a ğ ı uzattı. Güzellik keskin bir sanatsal anlamda vardır. (1) www.hagafoto.jp

10 ISPANYA Cueba (Yeraltı Evler) Andalucia, İ spanya İ spanya'nın güneyindeki Andulucia olarak bilinir, yeraltı evi, 'Cueba' olarak bilinir. Dı ş arıda 40 dereceyken içeriyi serin tutmak ve kı ş ın ise sıcak havayı içinde tutmak için dü ş ünülmü ş tür. (1) www.hagafoto.jp

11 YEMEN Old Town San'a, Yemen 1930 yılında in ş a edilen bu binanın adı, kaya kale demektir. Fazlaca yüksekli ğ e sahip, tu ğ ladan yapılmı ş ve pencere çerçeveleri beyaz boyanmı ş tır. Tu ğ lası ise 500 yıldır bilindi ğ i üzere kil, toprak ve saman karı ş ımdan yapılır. www.hagafoto.jp

12 TAYLAND Lafu Tribe House Norhern Bölge, Tayland Lahu Tribe Köyü'nde, yakla ş ık 5.000 ki ş i deniz seviyesinden 1.000 metre yukarıda sarp arazi üzerinde evlerde ya ş ıyor. Evin zemin 2 metre yüksekli ğ inde ve zemin altında, inek, domuz ve tavuk tutmaktadırlar. Evlerinin yapımında birbirlerine geçme ah ş ap paneller kullanmı ş lardır. (1) www.hagafoto.jp

13 KANADA Tepee (Kızılderili en Çadır) Alberta, Kanada Tepees avcılık ile ugra ş an hareket ettirilebilinen devredilemez koni biçimli kızılderili evidir. Ev 3,5-5,5 metre yüksekli ğ inde ve evin merkezi egzoz borusu vardır. Ev manda derisi ile kaplıdır. Bu günlerde, onlar yerine kampüs bez kullanılmı ş tır. Bunlar sadece düzenlenen festivallerde kullanmaktadır. (1) www.hagafoto.jp

14 ÇIN 1 Ta ş Evler Miao Kabilesi'nin Guizhou, Çin Miao köyünde, evler ta ş larla in ş a edilmi ş tir. Bu alanda birçok kireç ta ş ı vardır. Burada topografik bir özellik 'Karst' ta ş larının özelli ğ idir. Bu ta ş lar kalsiyum karbonat içermektedir. (1) www.hagafoto.jp

15 ÇIN 2 Hakka Fanmily Kompleksi Evleri Fujian, Çin Kuru Fujian bölgesindedir, evler sabit katı toprak duvarlar ile in ş a edilmi ş tir. Evler yakla ş ık 300 yıl önce in ş a edildi. Hakka aile 13. yüzyılda Sarı Nehir alanından hareket ediyordu. Kasaba evleri dı ş arıdan korumak için sert duvarlarla çevrili bir yer in ş aa ettiler. Evler 4 katlıdır ve yüzlerce ki ş i birlikte ya ş amaktadır. Aynı soyadına sahip bütün aile fertleri kona ğ ın altında toplanmı ş tır. Di ğ er ailelere Hakka ailesiyle ya ş amak için izin verilmez. (1) www.hagafoto.jp

16 ETIYOPYA Anuak Tribe Village Omo Vadisi, Etiyopya Anuak insanları Omo vadisinin kuzeybatı kesiminde ya ş ıyorlar. Kendi evlerini kendileri in ş a ediyorlar. Köyün merkezinde, pirinç lapası pi ş irmek için ve mısır ö ğ ütmek için toplanıyorlar. (1) www.hagafoto.jp

17 ERITRE Atr Tribe Nomad Kubbe ş eklindeki Evi Eritre Afar insanları, Büyük Rift Vadisi'nde ya ş ayan göçebe insanlardır. Evleri devredilemez kompakt kubbe biçimli bir evdir. Bu evlere bül adı verilir. Evlerini ta ş ımanın kolay olması için samandan yapılmı ş tır. (1) www.hagafoto.jp

18 FINLANDIYA Sami (Lap Tribe) Evi Rovaniemi, Finlandiya Kuzey Norveç Sami insanlarının ya ş adı ğ ı evlerdir. Göçebe tarzı ya ş amaktadırlar. Yazın evlerini ta ş ımı ş lardır. Ah ş ap ve kilden olu ş an kı ş evlerinde, onları sıcak tutmak için ate ş kullanmı ş lardır. Yaz aylarında ise, devredilemez evlerde ya ş ayan Kızılderililer gibi ya ş adıkları görünmektedir. (1) www.hagafoto.jp

19 ALMANYA Ah ş ap Çerçeve Evler Rheinland-Pfalz, Almanya Ah ş ap karkas evler Almanya'da çok popüler. Onlar yüzlerce yıldır çok güçlü ve son haline tu ğ laların üzerinde duvar ve boya için tu ğ la kullanabilirsiniz. Üzerlerinde mümkün oldukça ah ş ap çerçeveler ve pencere var olun. (1) www.hagafoto.jp

20 KAYNAKÇA 1- http://www.hagafoto.jp/templates/hagahaga/topics/house/house-e.html


"DÜNYADAN KONUT ORNEKLERı+ HAT İ CE Ş AH İ N İ ç mimarlık ve çevre tasrımı bölümü Kültür ve çevre dersi sunumu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları