Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Toplumsal Araştırmaların Yazım Aşaması •Verilerin sunulması ve yorumlanması aşamasıdır. Ulaşılan sonuçlar tartışılır, analiz edilir. Bilimsel tekniklerle.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Toplumsal Araştırmaların Yazım Aşaması •Verilerin sunulması ve yorumlanması aşamasıdır. Ulaşılan sonuçlar tartışılır, analiz edilir. Bilimsel tekniklerle."— Sunum transkripti:

1 Toplumsal Araştırmaların Yazım Aşaması •Verilerin sunulması ve yorumlanması aşamasıdır. Ulaşılan sonuçlar tartışılır, analiz edilir. Bilimsel tekniklerle elde edilen verilerin işlenerek belli sonuçlara ulaşılması aşamasıdır. • Kullanılan terim ve kavramlarda birlik olmalıdır. Gecekondu kullanılıyorsa, başka yerde varoş, getto kullanılmamalı (metot-yöntem). •Mantıksal bütünlük olmalıdır. •Araştırma veri yığını içinde kaybolmamalı. Gerektiğinde birkaç veri-tablo-şekil bir arada tek bir paragrafta verilmelidir. •Araştırma planı, raporun yazılmasını kolaylaştırır.

2 1. Başlık -Çalışmanın tümünü okuma kararında önemlidir. -Çalışmanın etiketidir -Yeterli ölçüde kelime kullanılmalı -Cümle değildir. Özne, nesne, yüklem sırası takip edilmek zorunda değildir. -Anahtar kelimeler kullanılmalı -Belirtici başlık, konunun ana temasını, ayrıntılarını verir. Örneğin çalışma göç konusunda ise iç göç, 1980 sonrası, Türkiye’de, hangi boyutuyla ele alınmışsa başlıkta belirtilir.

3 Numara ile Başlıklandırma -İki türlü yapılabilir: Birincisi: I. Karadeniz Teknik Üniversitesi A. İktisadi ve İdari Bil. Fak. 1. Kamu Yönetimi Böl. a. Siyaset ve Sosyal Bil. (1). Sosyoloji (i)…… (ii)….. •Diğeri: 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi 1.1. İktisadi ve İdari Bil. Fak. 1.2. Kamu Yönetimi Böl. 1.2.1. Siyaset ve Sosyal Bil. 1.2.2. Sosyoloji

4 Araştırma Raporu •Kapak-Başlık Sayfası •Önsöz •İçindekiler •Tablolar, Şekiller ve Ek Tablolar Listesi •Kısaltmalar listesi –Buraya kadar olan bölümlere sayfa numarası romen rakamı ile verilir. • Giriş (ilk sayfa gizlidir) •Temel Kavramlar ve Kuramsal Çerçeve •Araştırmanın Metodoloji •Tarihsel Çerçeve •Verilerin Sunulması ve Yorumlanması •Sonuç ve Öneriler •Özet •Kaynakça •Ekler

5 Araştırma Raporu •Kapak-Başlık Sayfası –Araştırmanın ismi, yazarın ismi, bağlı olunan kurum-(ödev ise dersin dönemi), tarih, yer olmalıdır.

6 KAPAK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRKİYE’DE MUHAFAZAKARLIĞIN TEMELLERİ ARAŞTIRMA RAPORU ELİF KARLI NİSAN 2012 TRABZON

7 Önsöz –Araştırma hakkında kısa bilgi verilir. –Yardım eden kurum ve kişiler belirtilerek teşekkür edilir.

8 Araştırma Raporu •İçindekiler –Bölüm ve alt bölümler sayfa belirtilerek yazılır •Tablolar, Şekiller ve Ek Tablolar Listesi –Tablolar, Şekiller ve Ek Tablolar numaraları ve sayfaları belirtilir. •Kısaltmalar Listesi –Kullanılan kısaltmaların listesi verilir. Kısaltma yapılırken önce açık şekilde yazılır ve parantez içinde kısaltma yazılır. Daha sonra kısaltma kullanılır.

9 Giriş •Girişte temel amaç, okuyucunun önceki yayınlara bakmaya ihtiyaç duymaksızın çalışmanın sonuçlarını anlayıp, değerlendirme imkanı verecek temel bilgileri vermektir. Araştırma ile ilgili temel bilgi verilir •Araştırma konusu tanıtılır •Çalışmanın gerek ve mantığı verilmelidir. •Amaç, kısa ve açık olarak verilmeli •Araştırmanın problemi kısaca belirtilmeli •Araştırmanın kapsam ve yöntemi belirtilmeli (Kuramsal ya da alan araştırması çerçevesinde)

10 Giriş •Araştırma konusunun neden seçildiği belirtilir •Ana bulgular ve ara sonuçlar verilmeli •Kuramsal ve kavramsal çerçeve çizilir •Çalışmanın yöntemi belirtilir •Bazıları çalışmanın ulaşılan sonucunu hiçbir yerde belirtmez ve sona bırakır. Bilimsel çalışma dedektif hikayesi değildir •Bölümler ve alt bölümler belirtilir

11 Araştırmanın metodolojisi –Araştırmanın dayandığı varsayım ve temel sorunlar, –Hipotezler, bağımlı ve bağımsız değişkenler, –Araştırmanın sınırlandırılması –Kapsam ve örneklem –Bilgi toplama araçları –Uygulamaya ilişkin bilgiler –Alanda karşılaşılan sorular

12 Araştırma Raporu •Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve –Araştırmadaki temel kavramlar tanımlanır. Sosyal bilimlerde kavramlar farklı bağlamlarda kullanılabilir. Yapılan çalışmada kavramların hangi anlamda-bağlamda kullanıldığı ifade edilmeli. –Araştırmanın temel kavramlarına getirilen kuramsal yaklaşımlar ifade edilmelidir. Örneğin, gecekondu konusunda, Marjinal Sektör Yaklaşımı, Tampon Kurum Yaklaşımı vb. ifade edilmelidir.

13 •Tarihsel Çerçeve –Ele alınan konunun tarihsel süreçte geçirdiği evreler ifade edilir. Örneğin, gecekondu konusunda, Türkiye’de 1950’lerden günümüze gelene kadar gecekonduların tarihsel süreçte geçirdiği aşamalar belirtilmelidir.

14 Araştırma Raporu •Araştırma Verilerinin Sunulması ve Değerlendirme –Soruların cevaplarını ve toplanan bilgileri kapsar –İstatistiksel tekniklerle veriler çözümlenir –Tablo, grafik ve şekillerle veriler desteklenir –Araştırma bulguları başka araştırma bulgularıyla karşılaştırılır. Destek ya da farklılıklar gerekçeli olarak açıklanır –Verilerin sonuçlarına göre hangi kuram ya da yaklaşım desteklenir, belirtilir.

15 Araştırma Raporu •Sonuç ve öneriler –Ulaşılan sonuçlar ve somut, pratik öneriler ortaya koyulur.

16 Özet •Özet, araştırmanın tümünü okuma kararını belirler •Ağırlıklı içerikten çok görsel içerik verilir (makalenin yerini tutmaz) •Bütün hakkında kısa bilgi verilir •Makalenin küçültülmüş halidir •250-300 kelime olmalıdır •Önce makale yazılmalı, sonra özet yazılmalıdır. •Araştırmanın: - kapsamı-amacı belirtilmeli - metodoloji belirtilmeli -Ara sonuçlar belirtilmeli -Bulgular özetlenmeli -Sonuçlar 3 yerde verilir: -Özet -Giriş -Sonuç

17 •Kaynakça –Kitap, makale, belgeler, yayınlanmamış çalışmalar, gazeteler (ayrı başlıklarda) alfabetik sıraya göre verilir. •Ekler –Araştırmanın içinde verildiğinde anlamı bozacak olan ya da gereksiz olarak uzatacak olan tablolar, örnek olaylar vb. örneklem listesi ek olarak verilir.

18 Kaynak (Referans) Gösterme •Yararlanılan çalışmaların belirtilmesidir •Kaynakça, Bibliyografya ya da Kullanılan Kaynaklar denebilir •Yeni Referans Sistemi (APA Sistemi) –Amerikan Psikoloji Kurumu literatüre kazandırmıştır –Klasik referansta, dipnot şeklinde referans verilir, kaynakça kısmında kaynaklar tekrar edilir. Bu nedenle fazla yer tutar, tekrarlar vardır. Bu nedenle okumayı hızlandırıcı yeni sistem getirilmiştir.

19 Kaynak (Referans) Gösterme •Metin içinde referans gösterme (Makale ve Kitapta): –(Yazarın soyadı, tarih: sayfa no). –Örneğin: (Robertson, 2003: 45). –Yazarın ismi metin içinde geçiyorsa: •Örneğin: Robertson’a (2003: 33) göre …………

20 –Aynı yazarın ismi ya da fikirleri art arda metin içinde geçiyorsa, ikinci kez isim tekrar edilmez: •Örneğin: Küresel kültür ……………(Robertson, 2003:3).……………………………………………… …………………………………………(2003: 56). –Kullandığımız kaynakta yazar başkasından bir fikir aldıysa: Örneğin Robertson, S. Hall’un bir fikrini belirtmişse ve biz bu fikri Robertson’dan okuyorsak referans şöyledir: •(Hall’dan Aktaran Robertson, 2003: 45).

21 Kaynak (Referans) Gösterme •Yazarın aynı tarihli birden fazla eseri varsa, harf verilir. Örneğin: (Robertson, 2003 a:5)………..(Robertson, 2003 b: 51). •Birden fazla yazarın eseri ise: –Örneğin: (Kaya ve Şahin, 2004: 5). Üçten fazla yazar varsa, (Kaya vd., 2004:7).

22 Kaynak (Referans) Gösterme •Metin içinde belirtilen referanslar arkada kaynakça bölümünde ifade edilmelidir. •Kaynakçada kitabın belirtilmesi: –Yazarın Soyadı, Adı (yıl), eserin adı (belirginleştirilir), yayın yeri: yayınevi. –Öğün, Süleyman Seyfi (1992), Türkiye’de Cemaatçi Milliyetçilik ve Nurettin Topçu, İstanbul: Dergah Yayınları. –Dahl, Robert (1993), Demokrasi ve Eleştirileri, (Çev. Levent Köker), Ankara: Yetkin Basımevi. –Anderson, Benedict (1995), Hayali Cemaatler Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması (1983), (Çev. İskender Savaşır), 2. Baskı, İstanbul: Metis Yayınları.

23 •3 ve daha fazla yazarlı kaynak –Yücekök, Ahmet vd. (1987), Siyasetin Toplumsal Tabanı, İstanbul: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını.

24 Kaynak (Referans) Gösterme •Kaynakçada makalenin belirtilmesi: –Yazarın Soyadı, Adı (yıl), “eserin adı”, yayın yeri-dergi adı (belirginleştirilir), Cilt:XI, Sayı: 4, sayfa aralığı. –Heper, Metin (1991), “Güçlü Devlet ve Demokrasi, Türkiye Almanya Örneği”, Toplum ve Bilim, Cilt: III, Sayı:15, 157- 166.

25 Kitap bölümü olarak makalenin belirtilmesi: Çakır, Ruşen (1994), “Türkiye Bağımsız Bir Politik İslamcı Harekete Hiç Tanık Oldu mu?”, İslam ve Demokrasi, (Der. Ayşe Kaya), İstanbul: TÜSES Vakfı Yayını, 35- 54.

26 –Euben, Roxanne L. (1997), “Premodern, Antimodern or Postmodern? Islamic and Western Critiques of Modernity”, Review of Politics, Vol. 59, Issue 3, 55-78. – Benhabib, Seyla, (1999), “Müzakereci Bir Demokratik Meşruiyet Modeline Doğru”, Demokrasi ve Farklılık, Der. Seyla Benhabib, (Çev. Z. Gürata ve C. Gürsel), İstanbul: Demokrasi Kitaplığı Yayınları, 101- 139.

27 Kaynak (Referans) Gösterme •Klasik Referans Sistemi –Metin içinde alıntı yapıldığında, alıntıya numara verilir ve sayfa altında yarım çizgi ya da tam çizgi çizildikten sonra buraya kaynak yazılır. Kaynak ilk kez kullanıldığında eserin açık künyesi yazılır: –Kitap ise: örneğin, Birsen Gökçe, Toplumsal Bilimlerde Araştırma, 3. Baskı, Savaş yayınları, Ankara, 1999, s.85. –Aynı eser daha sonra tekrar kullanıldığında a.g.e. s.77 ya da i.b.i.d. s.55 –Aynı eser araya başka eserler girdikten sonra tekrar kullanıldığında Gökçe, 1999, a.g.e. s.66. (i.b.i.d. s.66)

28 Klasik Referans Sistemi •Makale ise: örneğin Leyla, Şahin, “Aile ve Aile Tipleri Üzerine Bir İnceleme”, Toplum ve Bilim, Cilt: VI, Sayı:2, 1987, s.45. –Aynı eser daha sonra tekrar kullanıldığında a.g.m. s.7 ya da i.b.i.d. s.5 –Aynı eser araya başka eserler girdikten sonra tekrar kullanıldığında Şahin, 1987, a.g.m. s.6. (i.b.i.d. s.6)

29 Kaynak (Referans) Gösterme •Gazete haberine referans –RADİKAL, “Doğu Yakası Hikayesi”, 15.04.2000, s.3. –RADİKAL,15.04.2000. •İnternet adresine referans –Adres aynen yazılır

30 –Öğün, Süleyman Seyfi, Türkiye’de Cemaatçi Milliyetçilik ve Nurettin Topçu, Dergah Yayınları, İstanbul, 1992. –Çakır, Ruşen, “Türkiye Bağımsız Bir Politik İslamcı Harekete Hiç Tanık Oldu mu?”, İslam ve Demokrasi, (Der. Ayşe Kaya), TÜSES Vakfı Yayını, İstanbul, 1994, 35-54.

31 Aktarma •Araştırma sırasında daha önce yapılmış araştırma ve yayınlardan yararlanılır. Bu işleme aktarma denir. Alınan bilgiye de alıntı denir. –Bulguları temellendirmek, düşünceleri kuvvetlendirmek için yapılır. *Alıntı iki şekilde yapılır: -Doğrudan aktarma: Alınan metin tırnak içinde yazılır. Örneğin: Kaya’ya göre göç “…………………………………………………………” olarak tanımlanır. Doğrudan alıntı üç satırdan fazla ise sıkıştırılmış olarak yazılır. Yani daha küçük punto ile, tek aralık ve yanlardan sıkıştırılmış olarak Örn: “………………………………….. …………………………………… ……………………………………” -Dolaylı aktarma:Bilgi özetlenerek alınır ama anlam değişikliği olmamasına özen gösterilir. Her iki aktarma şeklinde de referans belirtilmelidir.

32 Noktalama İşaretleri •Yazım sırasında bir örnekliği sağlar. •Anlatım kolaylığı sağlar •Araştırmanın yazımı bittikten sonra mutlaka metin üzerinden okuma yapılmalıdır.


"Toplumsal Araştırmaların Yazım Aşaması •Verilerin sunulması ve yorumlanması aşamasıdır. Ulaşılan sonuçlar tartışılır, analiz edilir. Bilimsel tekniklerle." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları