Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON"— Sunum transkripti:

1 SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON

2 YÖNETİM BİLGİSİ

3 Yönetim bilimi, insanlık tarihi kadar eski bir oluşumdur ve belli dönemlerden geçerek bu günkü şeklini almıştır. İnsanlar zamanla, yaşama savaşı, yiyecek temin etme vs. gibi ortak bir amaç için bir araya gelmiş ve gruplar oluşturmuşlardır. Grubun oluşturduğu yerde zamanla bir lider ihtiyacı doğmuş ve ona bağlı olarak da orada yönetim faaliyeti kendini göstermiştir.

4 Yönetim: uygulama açısından,
teşkilatlar içindeki insan davranışlarıyla ve grup içindeki insanlar arasındaki ilişkilerle ilgili sorunların çözülmesinde davranış bilimlerinin sağladığı bilgilerden yararlanılması anlamını taşımaktadır.

5 ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞI OLARAK
en geniş anlamıyla insanların, herhangi bir nedenle belirli zaman ve yer bağlamı içerisinde, çeşitli ihtiyaç ve ilişkiler çerçevesinde oluşturduğu organizasyonların idaresidir. Bu Nedenle; Yönetim kavramını ‘örgüt’, ‘işgören’ ve ‘yönetici’ olgularından bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir.

6 YÖNETME Fayol, yönetmeyi emir verme ve uygulatma kavramı ile özdeşleştirirken, Koontz ve O’Donnel adlı düşünürler, bu işlevi astlara önderlik ve onların çabalarını amaçlar istikametinde yönlendirme olarak algılamışlardır. Massie ise, yönetmeyi astlara emir verme, eğitme, güdüleme ve örgütte disiplini sağlama çabalarının tümü anlamında kullanmaktadır

7 İYİ BİR YÖNETİMİN ŞARTLARI
1. Takım Ruhunun Gerçekleştirilmesi 2. Takımdaki Elemanların Tanınması 3. Personel İle Kulüp İlişkileri 4. Yöneticiler Çevrelerine İyi Örnek Olmalıdır 5. Personele Devamlı Olarak Kontrol Edildikleri İzlenimi Verilmelidir 6. Yönetim Danışmalı Bir Düzen Kurmalıdır 7. Yöneticiler Ayrıntılarla Boğulmamalıdırlar 8. Uygun Bir Ödüllendirme-Cezalandırma Sistemi Kurulmalıdır

8 EĞER ÖĞRENMEK İSTİYORSAN; KENDİNİ ÖNEMSEMEKTEN VAZGEÇMELİSİN...
HERŞEY DEĞİŞİYOR EĞER ÖĞRENMEK İSTİYORSAN; KENDİNİ ÖNEMSEMEKTEN VAZGEÇMELİSİN... Don Juan

9 Yönetim Yaklaşımları Klasik Yönetim Yaklaşımı
Neo-Klasik (İnsan İlişkileri) Yaklaşımı Çağdaş Yaklaşımlar (Sistem Yaklaşımı) Durumsallık Yaklaşımı Z Yönetim Yaklaşımı Mükemmellik Yaklaşımları Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımı

10 Günümüzde klasik, neoklasik ve modern
Günümüzde klasik, neoklasik ve modern yönetim anlayışına sahip örgütler karşımıza çıkabilmektedir. Hiç şüphesiz ki bu yönetim teorilerinin uygulanış biçimleri örgüt kültürüne ve örgüt iklimine bağlı olarak değişebilmektedir. Bundan sonraki ortaya çıkacak yaklaşımlarda bu teoriler üzerine temellenecek ve her yeni çıkan yaklaşım bir öncekinin eksikliklerini tamamlama yoluna gidecektir.

11 KLASİK DÖNEM 1960- MODERN DÖNEM NEO KLASİK DÖNEM

12 İnsan Ürüne Müdahale Eder
KLASİK SİSTEM SÜREÇ TEDARİKÇİ ÜRÜN İnsan Ürüne Müdahale Eder

13 Klasik yönetim teorisinin odak noktası işletmede
Klasik yönetim teorisinin odak noktası işletmede etkinlik ve verimliliğin sağlanmasıdır. Bu teoriyi benimseyenler insan unsurunu diğer üretim faktörleriyle bir tutarak ona sadece verim açısından yaklaşmışlardır. Klasikçilere göre insan, maddi unsurlarla motive edebilen ekonomik bir varlıktır. Bununla birlikte klasik yönetim anlayışının etkili olduğu dönem, yönetim biliminin gelişmesi, zenginleşmesi ve yöneticiliğin bir meslek olarak değer kazanması açısından oldukça önemi katkılar sağlamıştır.

14 McGregor’un geliştirdiği Y kuramı, X kuramının tam karşıtı olarak benimsenmiş olup, insan bu kez sorumlu ve olgun davranışlar kazanmaya yatkın varlık olarak tanımlanan kuram arasındaki temel farklılıkları karşılaştırmalı olarak şu şekilde inceleyebiliriz. X Kuramı 1 . Birey pasif ve statiktir. 2 . İş görenler suçlanır. 3 . Ekonomik güdüler. 4 . Dış denetim. 5 . İşletmenin amaçlarına göre yönetim. 6 . Karar organı yöneticilerdir. 7 . Katı ve sert bir otorite. Y Kuramı 1 . Birey aktif ve dinamiktir. 2 . Yöneticiler suçlanır. 3 . Sosyo-psikolojik güdüler. 4 . Kendi kendine yönetim ve denetim. 5 . Bireysel ve örgütsel amaçlara göre yönetim. 6 . Kararlara katılma söz konusudur. 7 . Yumuşatılmış ve ılımlı otorite.

15 Y Teorisinin İdeal Sayılma nedenleri
Hoşgörü Uyum Çalışanların Ortak Çalışmaya Yönelme Karşılıklı Saygı Hoşnutluğu Çalışanları Düşünme Sözünü Geçirme Kendine Güven

16 Bütün Yönetim kavramları genel yönetim bilimi açısından önem taşımaktadır.
Başarılı bir yönetimin odak noktası bütün olmalıdır. Bütünleşme bütünün analizinde anahtar değişkendir. Her Yönetimdeki olası değişimlerin diğer birimler üzerindeki etkisi etkileşimler dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Her grubun, bütünün amacını gerçekleştirmekte belirli bir rolü vardır. Grubun yapısı ve işlevi takımdaki rolü ile belirlenir. Analizlerin tümü bütünün varlığı ile başlar

17 Günümüzde klasik, neoklasik ve modern yönetim anlayışına sahip örgütler karşımıza çıkabilmektedir. Hiç şüphesiz ki bu yönetim teorilerinin uygulanış biçimleri örgüt kültürüne ve örgüt iklimine bağlı olarak değişebilmektedir. Bundan sonraki ortaya çıkacak yaklaşımlarda bu teoriler üzerine temellenecek ve her yeni çıkan yaklaşım bir öncekinin eksikliklerini tamamlama yoluna gidecektir.

18 İnsan Süreçlere dolayısı ile Sisteme Müdahale Eder
MODERN SİSTEM SÜREÇ TEDARİKÇİ ÜRÜN İnsan Süreçlere dolayısı ile Sisteme Müdahale Eder

19 SPOR YÖNETİMİ Antrenörlük felsefesi geliştirdiniz; fizyoloji, Sosyoloji, Psikoloji, antrenman bilimi konularını anladınız; yani sporcularınızı eğitmek ve geliştirmek için görüş sahibi oldunuz. Fakat, yönetim işlevleri hakkında daha fazla şeyler öğrenmelisiniz

20 ÇÜNKÜ: Spor yönetimi, bir antrenör olarak, takımınızı başarıyla saptanan hedeflere ulaştıracağınız bir süreçtir. Bu süreçte yönetim en az beş ana işlev içerir.

21 BUNLAR Planlama: Hedeflere ulaşmak için, neyi ne zaman, nasıl, ne şekilde yapmayı belirlemek. Organize etmek: Oyuncular arasında takım yapısını oluşturmaktan sorumlu olacaksınız. Görevlendirmek: Oyuncuları, yardımcı elemanları seçme ve onlara görevlerini bildirmek Yönetmek: Antrenör olarak, hedeflenen başarıya ulaşmak için takıma, kulüp ve taraftarlara rehberlik etmektir. Kontrol: Takım hedeflerine ulaşma sürecini izlemeli, durum değişikliğinde veya sorun çıktığında, gerekli düzenlemeleri yapmalısınız.

22 HERŞEY DEĞİŞİYOR GERÇEKTEN DEĞİŞİYOR MU?
GÜNÜMÜZDE kulüplerin YAPISI VE FONKSİYONLARI NELER OLACAKTIR? NASIL BİR Antrenör BAŞARILI OLACAKTIR? NASIL BİR İNSAN BAŞARILI SAYILACAKTIR?

23 Antrenör Olarak Yönetim sorumluluklarınız esas itibariyle antrenörlüğünü yaptığınız kulübe bağlıdır. Yönetim sorumluluklarınızı çok geniş tutmalısınız. Takımızı yönetirken, sezon öncesi, sezon ortası ve sezon sonrasındaki görev ve sorumluluklarınızı gözden geçirmelisiniz.

24 ANTRENÖRLERİN SİSTEMLERİNİN OLUŞTURMA KOŞULLARI
Takım Ruhunu Oluşturma Sporcusunu İyi Tanıma İyi Bir Gözlemci Olma İyi Bir Model Olmak Yasaklarla Değil, Kurallarla Yönetmek Yönetimle Sporcular Arasında Köprü Olmak Sporcuların Kapasitesini Bilme ve Ona Göre Görev Verme Sporculara Güven Verme

25 Antrenör Tipleri Aşırı disiplinli ve otoriter Uysal ve iyi huylu
Gergin ve hareketli Gevşek İş yapar görünüşlü ve gayretli

26 Otoriter Antrenör Stili
Sporcuların görevi, antrenörün kumandalarına, emirlerine yanıt vermek ve yerine getirmektir. - Bütün kararlar antrenör tarafından alınır. - Sporcuların eğlenmelerine ve zevk almalarına pek önem vermezler. - Sporcuların sormalarına ve sorgulamalarına izin vermezler. - Sporcuların bağımsız ve özgür gelişimlerine zarar verirler. - Sporcular benim için vardır düşüncesi hakimdir. - Sadece kazanmayı hedef alma eğilimindedirler.                -  Sporcular edilgendir. -  Sporculara güven duymazlar.

27 Demokratik Antrenörlük Stili - Alınan kararları sporcularla paylaşır.
-  Sporcuların bağımsızlık ve özgürlüklerine önem verirler. -   Ödülleri içsel motivasyonu geliştirmek için kullanırlar. -  Sporcularında kendilerine güven ve saygıyı geliştirirler. - Sporcuların sormaları ve sorgulamaları için olanaklar yaratırlar. -  Sporcuların zevk almalarına ve eğlenmelerine olanak yaratırlar. - - Sporcularla birlikte hedefler kurarlar ve bunların gerçekleştirilmesi için sporcularına yardımcı olurlar. -  Sporcuların karar ve sorumluluk almalarına yardımcı olurlar. -  Ben sporcularım için varım düşüncesi hakimdir. - Boyun eğdirme, korkutma ve itaat ettirme çalışmaların parçası haline getirilmez.

28 Organizasyon kavramı, “önceden belirlenmiş bir tüzük şeklindeki bilimsel olmayan gruplardan oluşmakta ve biçimsel organizasyon tamamen biçimsel kalıp işlememekte, yerini sosyal ve psikolojik ilişkilerin geliştirildiği bir organizasyona bırakmaktadır” şeklinde tanımlanır.

29 Bir organizasyondan bahsedebilmek için
onu oluşturan kişilerin yaptıkları işlerle ilgili bir takım faaliyetlerde bulunmaları ve bu faaliyetleri yaparken de karşılıklı ilişkiler kurmaları gerekmektedir. Ancak bu arada organizasyonu oluşturan kişilerin duygusal bir varlık oldukları da unutulmamalıdır. Bu nedenle bir organizasyonda işler duygular üzerinde etkili olduğu gibi, duygular da yapılan işler üzerinde etkili olur. Karşılıklı ilişkilerde duygusal bir etkileşim olduğu gibi karşılıklı ilişkiler de duyguları etkilemektedir.

30 Sonuçta, karşılıklı ilişkiler insanlar arası ilişkilerin ön plana çıkmasına yardımcı olmaktadır. İnsanlar kendi bireysel sorunlarını ortaya koyarlar ve bu sorunların ortak noktası da onların klik ya da gruplar oluşturmasına neden olur.

31 Antrenör ve Organizasyon Kavramı
Organizasyon, en verimli antrenman ve karşılaştırma koşullarını hazırlamak için kullanılan bilgi, beceri, plan ve programların yapılmasını gerektirir. Organizasyonda fiziksel, teknik, taktik, psikolojik ve sosyal hazırlıkla ilgili konu bilgiler en verimli bir bütünlük içerisinde yapılandırılmaktadır.

32 Antrenör Açısından Organizasyonun Önemli Boyutları
Anne-babalarla çalışma Yardımcılarla çalışma Antrenman Planlama Antropometrik Özellikler Vizyon Planlama Takım Seçimi Hedef Belirleme Takım Felsefesi Takım Bütünlüğünü Sağlama Yönetim İlişkileri Destekleyici Ekiple çalışma

33 HERŞEY DEĞİŞİYOR BİZ NE YAPALIM? ÖNCE VİZYON

34 VİZYON Antrenörün açık bir vizyonu ve planı olmaksızın, takımın başarılı olması olası değildir. Sporcular, antrenörlerin vizyon ve planlarına katıldıklarında, gerekli becerilere sahip oldukları ve bu becerileri kullanmak istediklerinde, başarılı sonuçların alınması kolaylaşır.

35 SİZ YELKENLERİNİZİ AÇMAZSANIZ HİÇBİR RÜZGAR SİZE YARDIMCI OLAMAZ!..
ÖNCE VİZYON SİZ YELKENLERİNİZİ AÇMAZSANIZ HİÇBİR RÜZGAR SİZE YARDIMCI OLAMAZ!..

36 VİZYON KONULARI Takım Kuralları Takım Bütünselleşmesi
Yönetimsel Problemler ve Destekleyici hizmetler Verenlerle İlgilenme

37 VİZYON GELECEĞİ TAHMİN ETMENİN EN İYİ YOLUDUR.
ULAŞILMAK İSTENEN YER VE DURUMU GÖSTEREN BİLİMSEL BİR HAYALDİR. VİZYON

38 VİZYONSUZLUK Eğer VİZYONUNUZ yoksa gerçek yönünüz yok demektir.
Sürekli günü yaşarsınız, yarınınız yok demektir. Pusulasız bir gemi gibi gün gelir ya batar ya karaya oturursunuz. VİZYONSUZLUK

39 ANTRENMAN Kaliteli antrenman ve uygulama,bir çok antrenör için önemlidir. Antrenman Fiziksel, Teknik, Taktik ve Psikolojik olarak dört grupta toplanmaktadır.

40 Karşılaşma gününün nasıl geçirildiği ve bu günde nelerin yapıldığı,
KARŞILAŞMA Karşılaşma gününün nasıl geçirildiği ve bu günde nelerin yapıldığı, maç performansının ortaya çıkışında oldukça önemlidir. Karşılaşma yapılacak saha ve çevresel koşullar dikkate alınmalıdır. Karşılaşma sonrasının planlaması daha sonraki gelişmeler ve için önem taşır.

41 Karşılaşma Öncesi Sabah Sporcuların Zihinsel Maça Hazırlanması
Çeşitli toplantı organizasyonları Karşılaşma Öncesi Yemek Ulaşım Takım Programları Antrenörün Kendini Zihinsel Olarak Maça Hazırlaması Karşılaşama Yerine Erken Gitme ve Gerekli Olan Resmi İşlemleri Yapma Isınmanın Başarılı Bir Şekilde Yerine Getirilmesi Etkili Takım Konuşması Son Taktiklerin Verilmesi

42 Karşılaşma Sırası Strateji ve Taktik Düzenlemeler Yapmak
Molaları Etkili Bir Şekilde Kullanmak Yerinde Oyuncu Değişikliği Yapmak Oyuna Gerektiği Zamanlarda Etkili Müdahalelerde Bulunmak Hakemlerle Sağlıklı Bir İletişimde Bulunmak

43 Karşılaşma Sonrası 1- Meydana Gelen Olumlu ve Olumsuz Duyguları Yönetme Becerisi Gösterme 2- Takımın Soyunma Odasında Gösterdiği Tutum ve Davranışlara Dikkat Etmek 3- Soyunma Odasında Yapılacak Konuşmanın Uygunluğuna Özen Göstermek 4- Medya ya Yapılacak Değerlendirmelerde yapıcı ve akılcı olmak 5- Karşılaşma Sonrası takım toplantıları Düzenleyerek, takımın Hedefleri ve Motivasyonu Üzerinde Etkili Olmak.

44 Yönetim sistemi bir bütün olarak işler ve herhangi bir birimdeki değişiklik sistemin bütünü üzerinde etkili olur. Her bir birim kendi sorumluluğundaki görevleri yerine getirirken aynı zamanda diğer birimlerin çalışmalarına da destek verir. Kulübün amaçlarına ulaşmasında birimlerin her birinin karşılıklı etkileşime dayalı bir koordinasyon içerisinde olması gerekir.

45 Yönetim ve organizasyon alanındaki gelişmelerde tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkan tüm yaklaşımlar birbirinden bağımsız olarak düşünülmemelidir. Bunlar bir merdiven basamakları gibi düşünülebilir. Taylor’la başlayan bilimsel yönetim hareketi, sonrasında Neoklasik yaklaşımlar ve daha sonra ortaya çıkan modern yaklaşımlar hep biri birinin üzerine kurulmuş teorilerdir. SONUÇ

46 TEŞEKKÜRLER


"SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları