Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

17.01.2012 Eren ERCAN1 Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME HESAPLAMA, YENİLİKLER, DEĞİŞİKLİKLER VE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "17.01.2012 Eren ERCAN1 Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME HESAPLAMA, YENİLİKLER, DEĞİŞİKLİKLER VE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR."— Sunum transkripti:

1 17.01.2012 Eren ERCAN1 Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME HESAPLAMA, YENİLİKLER, DEĞİŞİKLİKLER VE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

2 17.01.2012 Eren ERCAN2 PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME Hakediş = Net Performans Puanı X Dönem Ek Ödeme Katsayısı Net Performans Puanı=(İl Performans Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) Dönem Ek Ödeme Katsayısı = Her ay için ayrı ayrı belirlenir (Örneğin Aralık 2011 dönemi için 0,069)

3 17.01.2012 Eren ERCAN3 PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME Örnek; Aralık ayında 26 gün aktif çalışması olan, %20 ek puan verilen ve Müdürlük’de çalışan bir Hemşirenin hakediş tutarını bulalım. Hakediş = Net Performans Puanı X Dönem Ek Ödeme Katsayısı ÖRNEK: İl Perf.Puan Ortalaması Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı Aktif Çalışılan Gün Katsayısı 1) 20.000 x 0,40 x 0,84 (26/31) = 6.710 Standart 2) 20.000 x 0,15 x 0,84 (26/31) = 2.520 Müdürlük Ek Puanı 3) 20.000 x 0,20 x 0,84 (26/31) = 3.355 Kişi ek puanı Net Performans Puanı= 12.585 Hakediş = 12.585 X 0,069 = 868,37 TL (Brüt)

4 17.01.2012 Eren ERCAN4 PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME O dönem görev yapan muayene komisyonu üyeleri için il performans puan ortalamasının %5’i, ihale-satın alma komisyonu üyelerine il performans puan ortalamasının %10’ u oranında ek puan verilir. Örnek: 31 gün çeken Ocak ayında 22 gün aktif çalışan ve o dönemde İhale komisyonunda görev alan bir personele, ihale komisyonundaki görevinden dolayı verilecek ek puan şöyle hesaplanır; 20.000 x %10 x 0,71 (22/31) = 1.420

5 17.01.2012 Eren ERCAN5 PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME İl performans ve kalite koordinatörlüğünde görevli personele, organ nakli ulusal koordinasyon merkezinde çalışan personel ile Bakanlıkça öngörülen çalışmanın raporlanması ve il sağlık müdürlüğünce onaylanması kaydıyla bölge koordinatörü ve yardımcılarına il performans puan ortalamasının %10’ u oranında ek puan verilir.

6 17.01.2012 Eren ERCAN6 PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME O dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere, piyasa gözetimi ve denetimi yapan personele (Bakanlıkça sertifikalandırılmış olmak kaydıyla) il performans puan ortalamasının %10’ u oranında ek puan verilir.

7 17.01.2012 Eren ERCAN7 PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME Stok koordinasyon ekibinde görevli personele, merkezi satın alma biriminde görevli personele il performans puan ortalamasının % 20’si, 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personele il performans puan ortalamasının % 40’ı oranında ek puan verilir.

8 17.01.2012 Eren ERCAN8 PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ek puan verilir.

9 17.01.2012 Eren ERCAN9 PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME Hakedişin Altında Almaya Neden Olan Etken: Tavan Ek Ödeme Tutarı Hakediş tutarı tavan ek ödeme tutarından fazlaysa, tavan ek ödeme tutarı ödenir. Biz buna kısaca “tavana takılma” diyoruz!

10 17.01.2012 Eren ERCAN10 PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME Aylık Tutar68,65 Ek Gösterge Tutarı70,91 525,38 Yan Ödeme Tutarı18,40 Özel Hiz.Taz.Tutarı367,42 Tavana Esas Matrah = 525,38 Tavan Ek Ödeme Tutarı= 525,38 x 1,5 = 788,07 (Brüt) Sağlık personeli, memur vs için 1,5 Eczacı için 2,5 Prt.Tabip için 5 Uz.Dr. için 7 vss

11 17.01.2012 Eren ERCAN11 DÖNER SERMAYE HEKİM SABİT ÖDEME  Formül  9.500 X 0,066187 = 628,78 En Yüksek Devlet Memuru Aylığı Aylık Katsayı Tabip / Diş Tabibi için 628,78 x % 180 = 1.131, 80 (Brüt) Uzman Tabip için 628,78 x % 335 = 2.106,41 (Brüt) Klinik Şef / Yrd. İçin 628,78 x % 410 = 2.578,00 (Brüt)

12 17.01.2012 Eren ERCAN12 DÖNER SERMAYE HEKİM SABİT ÖDEME DÖNEMLERİ  Sabit ödemeler maaş gibi peşin olarak verilir ve verildiği ayın 15’i ile bir sonraki ayın 14’ü arasını kapsar.  Örneğin 15 Ocak’ta ödenen sabit ek ödeme 15 Ocak -14 Şubat arasını kapsamaktadır.

13 17.01.2012 Eren ERCAN13 DÖNER SERMAYE HEKİM SABİT ÖDEMENİN MAHSUP EDİLMESİ  Aynı dönemin sabit ödemesi, dönem sonunda yapılan performansa dayalı ek ödemeden mahsup edilir. Yani hekimlere ödenen sabit ödeme, bir nevi avanstır.  Örneğin 15 Ocak’da ödenen Ocak sabit ek ödeme, 01-31 Ocak dönemi için ödenen Ocak dönemi ek ödemesinden mahsup edilir.

14 17.01.2012 Eren ERCAN14 DÖNER SERMAYE HEKİM SABİT ÖDEMENİN MAHSUP EDİLMESİ  Örnek: 15 Ocak’ta 1.131,80 TL (Brüt) sabit ek ödeme yapılan bir doktora 01-31 Ocak döneminde çalıştığı 22 aktif gün karşılığı 2.252,52 TL (Brüt) hakediş çıkarsa, bu kişiyi kaç TL ek ödeme yapılır?  2. 252,52 - 1.131,80 – Vergiler (175,50) = 945,21 TL (Net)

15 17.01.2012 Eren ERCAN15 DÖNER SERMAYE HEKİM SABİT ÖDEMENİN MAHSUP EDİLMESİ  Kurum ve kuruluşlarımızda ayın belirli günlerinde çalışan hekimlerin sabit ek ödemesi (DSSÖ) kadrolarının olduğu kurumca yapılmaktadır.  Misal; Kadrosu Haseki EAH’de olup haftanın 2 günü Müdürlük’de, geri kalanında asli kurumunda görev yapan bir hekimin DSSÖ’sunu Haseki EAH yapacak, Müdürlük’de çalıştığı sürelerde hak ettiği ek ödeme tutarı ise mahsup işlemi için DSSÖ’yü yapan Haseki EAH’ne aktarılacaktır.  Misal; Kadrosu Müdürlük’de olup haftanın 3 günü Başhekim yardımcısı olarak İstanbul EAH’ne görevlendirilen bir hekimin DSSÖ’sünü Müdürlük yapacak, İstanbul EAH’de çalıştığı sürelerde hak ettiği ek ödeme tutarı ise mahsup işlemi için Müdürlüğe aktarılacaktır.

16 17.01.2012 Eren ERCAN16 HEKİM EK ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR K ongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan hekimlere, söz konusu etkinliklerde geçen günlerin çalışılmış olarak kabul edilebilmesi için; 1) Görevlendirmenin olması, 2) Yılda en fazla üç defa olması, 3) K ongre, konferans vs’nin kendi alanı ile ilgili olması, 4) Bir takvim yılı içinde toplam 15 günü geçmemesi, Gerekmektedir.

17 17.01.2012 Eren ERCAN17 HEKİM EK ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Bakanlıkça veya amirince hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen hekimlere eğitim süresince şu şekilde ek ödeme ödeme yapılır; 1) Kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılır, 2) Kuruluşlarda il performans puan ortalaması üzerinden, 3) Tabip ve diş tabipleri için 1,00 kadro unvan katsayısı, 4) Uzman tabipler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

18 17.01.2012 Eren ERCAN18 HEKİM EK ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  Bakanlıkça veya amirince hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen eğitici hekimlere; a) Bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan, kuruluşlarda il performans puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. b) Üç ayı geçmesi halinde, kuruluşlarda il performans puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,00, uzman tabipler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

19 17.01.2012 Eren ERCAN19 HEKİM EK ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Geçici görevle döner sermayesi olmayan başka kurumlara (Cezaevi, Valilik, Hava Meydanları, vss) görevlendirilen hekimlere bir yılda toplam 3 ay ek ödeme ve sabit ödeme yapılır. Bu nedenle, takibin iyi yapılması ve 3 aydan fazla DSSO (sabit ek ödeme) girişi yapılmaması gerekmektedir. 3 aydan sonraki performansa dayalı ek ödemeler için ne yapılacağının cevabı ise takip eden slaytlarda!

20 17.01.2012 Eren ERCAN20 HEKİM EK ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Sağlık Müdürlüğüne bağlı olmayan Döner sermayesi olmayan diğer kurumlara görevlendirilen hekimlere; İlgili mevzuat ile Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 02.01.2012 tarihli ve 200 sayılı yazısına istinaden; 1) Kendi istekleriyle Döner sermayesi olmayan diğer kurumlara görevlendirilen hekimlere ek ödeme ve DSSÖ (sabit ek ödeme) verilmeyecektir. 2) Re’sen görevlendirilen hekimlere ise bir mali yıl içinde toplam 3 ay ek ödeme ve DSSÖ yapılacaktır. 3) Re’sen görevlendirme 3 ayı geçtiği taktirde geri kalan süreler için DSSÖ yapılmayacak, fakat 375 s. KHK uyarınca asgari (taban) ek ödeme yapılacaktır.

21 17.01.2012 Eren ERCAN21 HEKİM EK ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Sağlık Müdürlüğüne bağlı olmayan Döner sermayesi olmayan diğer kurumlara görevlendirilen hekimlere, 3 aydan sonrası için; 1) 2011 yılında 375 s. KHK’ya göre; Uzman tabip %83 (69+14) Tabip %82 (68+14) Diş tabibi %76 (62+14)

22 17.01.2012 Eren ERCAN22 HEKİM EK ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Sağlık Müdürlüğüne bağlı olmayan Döner sermayesi olmayan diğer kurumlara görevlendirilen hekimlere, 3 aydan sonrası için; 2) 2012 Ocak ayından itibaren 375 s. KHK’ya göre; b) Tabiplere; 1-2 dereceden aylık alanlar %190 3-4 dereceden aylık alanlar %180 Diğer derecelerden aylık alanlar %170 c) Diş tabiplerine; 1-2 dereceden aylık alanlar %185 3-4 dereceden aylık alanlar %175 Diğer derecelerden aylık alanlar %165

23 17.01.2012 Eren ERCAN23 HEKİM EK ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Döner sermayesi olmayan kurumlara görevlendirilen söz konusu hekimlerin, durumlarının ( aynı görevi devam ediyorsa, aktif gün sayısı, izin gün sayısı vs.) her ay düzenli olarak resmi yazı ile bildirilmesi halinde Şubemizce, bahsi edilen mevzuat hükümleri doğrultusunda ek ödemeleri yapılacaktır.

24 17.01.2012 Eren ERCAN24 HEKİM EK ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Ek sabit ödeme yapılması talep edilecek hekimler için yazılacak yazılarda;  Hangi tarihte göreve başladığı,  İlk defa mı atandığı,  Aile hekimliğinden mi geçtiği  Naklen mi atandığı Nakil ise, o dönem için geldiği kurumdan sabit ek ödeme almadığının belgelendirilmesi  Nakil ise, o dönem için geldiği kurumdan performansa dayalı ek ödeme alıp almadığının belgelendirilmesi (mahsup işlemi için) hususlarına dikkat edildikten sonra, bahsi edilen bilgi ve belgeler eke konularak yazı yazılması gerekiyor.

25 17.01.2012 Eren ERCAN25 HEKİM EK ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Aile hekimliğine geçici olarak görevlendirilen hekimlere, görevlendirildikleri süre boyunca ek ödeme ve sabit ek ödeme ödenmez. (Ücretsiz izne ayrılan ya da istifa edenler için de aynı durum geçerlidir) Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 17. Aile hekimliği sözleşmesi bulunmayan geçici aile hekimine 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun uyarınca ek ödeme yapılmaz.

26 17.01.2012 Eren ERCAN26 HEKİM EK ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Örnek.1: Aile hekimliğine 01-31 Ocak tarihlerinde bir ay boyunca geçici olarak görevlendirilen hekime ek ödeme yapılmaz; Ocak sabit ek ödeme ise 01-14 Şubat arası için 14 günlük yapılır. Örnek.2: Aile hekimliğine 01-14 Ocak tarihlerinde 14 gün geçici olarak görevlendirilen ve geri kalan 17 gün boyunca aktif olarak Kurumunda görev yapan hekime Ocak sabit ek ödemesi yapılır ve sabitten mahsup edilerek 17 gün de ek ödeme yapılır.

27 17.01.2012 Eren ERCAN27 HEKİM EK ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Örnek.3: Aile hekimliğine 17-31 Ocak tarihlerinde 15 gün geçici olarak görevlendirilen ve geri kalan günlerde 13 gün aktif olarak Kurumunda çalışan ve 3 gün de izinli olan hekime: a) Sabit için sisteme giriş yapılmadıysa; 15-16 Ocak ve 01-14 Şubat için toplam 16 günlük sabit ek ödeme yapılır ve sabit ek ödemesinden mahsup edilerek 13 günlük de ek ödeme yapılır. Misal; 16 günlük sabit ek ödeme olarak 580,00 TL (Brüt) DSSO (sabit ek ödeme) yapıldı; daha sonra 13 gün aktif çalışma karşılığı da 1.265,00 TL (Brüt) hakediş çıktı Sonuç: 1.265,00- 580,00= 685,00 TL (Brüt) ek ödeme yapılır

28 17.01.2012 Eren ERCAN28 HEKİM EK ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Örnek.3: Aile hekimliğine 17-31 Ocak tarihlerinde 15 gün geçici olarak görevlendirilen ve geri kalan günlerde 13 gün aktif olarak Kurumunda çalışan ve 3 gün de izinli olan hekime: b) Sabit için sisteme giriş yapılmadıysa; 13 günlük aktif çalışma karşılığı hakedişi, 15-16 Ocak ve 01-14 Şubat için toplam 16 günlük sabit ek ödeme tutarından fazla ise direkt o tutar ödenir. Misal; 13 gün aktif çalışma karşılığı 1.265,00 TL (Brüt) hakediş çıktı ve ödendi; daha sonra 16 günlük DSSO (sabit ek ödeme) olarak 580,00 TL (Brüt) hesaplandı Sonuç: 1.265,00 > 580,00 olduğundan, başka herhangi bir ödeme veya iade yapılmaz.

29 17.01.2012 Eren ERCAN29 HEKİM EK ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Örnek.3: Aile hekimliğine 17-31 Ocak tarihlerinde 15 gün geçici olarak görevlendirilen ve geri kalan günlerde 13 gün aktif olarak Kurumunda çalışan ve 3 gün de izinli olan hekime: c) Sabit için sisteme giriş yapıldıysa; c1) 13 günlük aktif çalışma karşılığı hakedişi, Ocak dönemi için tam olarak ödenen sabit ödeme tutarından fazla ise herhangi bir iade alma işlemi yapılmaz, sabit ödemeden mahsup edilerek artan tutar personele ödenir. 15-16 Ocak ve 01-14 Şubat için toplam 16 günlük sabit ek ödeme yapılır ve sabitten mahsup edilerek 13 günlük de ek ödeme yapılır. Misal; 15 Ocak’ta 1.131,80 TL (Brüt) DSSO (sabit ek ödeme) yapıldı 13 gün aktif çalışma karşılığı 1.265,00 TL (Brüt) hakediş çıktı Sonuç: 1.265,00- 1.131,80= 133,20 TL (Brüt) ek ödeme yapılır c2) 13 günlük aktif çalışma karşılığı hakedişi, Ocak dönemi için tam olarak ödenen sabit ödeme tutarından az ise Kurumda olmadığı 17-31 Ocak döneminin yani 15 günlük sabit ödemesi iade alınır. Misal; 15 Ocak’ta 1.131,80 TL (Brüt) DSSO (sabit ek ödeme) yapıldı 13 gün aktif çalışma karşılığı 980,00 TL (Brüt) hakediş çıktı Sonuç: 1.131,80 TL (Brüt) DSSO’nun 15 günlüğü iade alınacak; kalan tutar 13 günlük aktif çalışma karşılığı hakediş tutarından mahsup edilerek varsa üstü ek ödeme olarak hekime ödenecek.

30 17.01.2012 Eren ERCAN30 HEKİM EK ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Aile hekimliğine geçici olarak görevlendirilen hekimlerin takibi için lütfen DSSO ekranına yeni eklediğimiz 4. seçeneği işaretleyiniz.

31 17.01.2012 Eren ERCAN31 HEKİMDIŞI PERSONEL ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME 25.02.2011 tarihli Kanun değişikliği ile 209 sayılı Kanunun 5. md. 4.fıkrası; “…personele her ay yapılacak ek ödeme tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme tutarından az olamaz…”

32 17.01.2012 Eren ERCAN32 HEKİMDIŞI PERSONEL ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME (Değişiklik)  Karar Sayısı: KHK/666  Kamu görevlilerinin bazı mali haklarına ilişkin düzenleme yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 11/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.  MADDE 1- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.  “EK MADDE 9- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılır.

33 17.01.2012 Eren ERCAN33 HEKİMDIŞI PERSONEL ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME  Bu Kanun maddesi izin ve raporlar nedeniyle ek ödemede hiç kesinti yapılmayacağı anlamına gelmiyor.  Bu durumlarda kesinti yapılacak, lakin net ödeme tutarı, belirlenen asgari tutarın altına düşmeyecek.

34 17.01.2012 Eren ERCAN34 HEKİMDIŞI PERSONEL ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME Ücretsiz izin, askerlik gibi durumlarda bu süreler için 375 s KHK’ya göre ek ödeme yapılmaz. 2012/7 sayılı Genelge g) İlgili personele maaş ödemesinin yapıldığı süreyle sınırlı olmak kaydıyla 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarı kadar ek ödeme yapılacaktır.

35 17.01.2012 Eren ERCAN35 HEKİMDIŞI PERSONEL ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME  Ücretsiz izinler ile geçici olarak aile sağlığı merkezlerine yapılan görevlendirme süreleri, yukarıdaki izin ve rapor kapsamına girmemektedir.  Dolayısıyla, ücretsiz izin ile geçici aile sağlığı görevlendirme süreleri için asgari ek ödeme yapılmaz. Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 20. Aile sağlığı elemanlığı sözleşmesi bulunmayan geçici aile sağlığı elemanına 209 sayılı Kanun uyarınca ek ödeme yapılmaz.

36 17.01.2012 Eren ERCAN36 HEKİMDIŞI PERSONEL ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME (Değişiklik) Taban ek ödemede artık, ünvanın yanı sıra aylık alınan derece de önemli; Örnek:  3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;  d) Eczacı kadrolarında bulunanlardan;  1) 1-2 dereceden aylık alanlar %140  2) 3-4 dereceden aylık alanlar %130  3) Diğer derecelerden aylık alanlar %120  e) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden;  1) 1-2 dereceden aylık alanlar %115  2) 3-4 dereceden aylık alanlar %105  3) 5-7 dereceden aylık alanlar %95  4) Diğer derecelerden aylık alanlar %90

37 17.01.2012 Eren ERCAN37 HEKİMDIŞI PERSONEL ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME (Değişiklik) 1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel… m) Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan; 1) 1-2 dereceden aylık alanlar %110 2) 3-4 dereceden aylık alanlar %100 3) 5-7 dereceden aylık alanlar % 90 4) Diğer derecelerden aylık alanlar %85 9- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel; a) Bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan; 1) 1-4 dereceden aylık alanlar %90 2) 5-7 dereceden aylık alanlar %80 3) Diğer derecelerden aylık alanlar %70

38 17.01.2012 Eren ERCAN38 HEKİMDIŞI PERSONEL ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME (Değişiklik) 2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel; a) Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan; 1) 1-2 dereceden aylık alanlar %150 2) 3-4 dereceden aylık alanlar %140 3) Diğer derecelerden aylık alanlar %130 c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan; 1) 1-2 dereceden aylık alanlar %110 2) 3-4 dereceden aylık alanlar %100 3) 5-7 dereceden aylık alanlar %90 4) Diğer derecelerden aylık alanlar %85

39 17.01.2012 Eren ERCAN39 DÖNER SERMAYE HEKİMDIŞI PERSONEL ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME  Formül  9.500 X 0,066187 = 628,78 En Yüksek Devlet Memuru Aylığı Aylık Katsayı ÖRNEK Hemşire ( 1 ve 2. dereceden aylık alan ) 628,78 x % 115 = 723,10 (Net)* Hemşire ( 3 ve 4. dereceden aylık alan ) 628,78 x % 105 = 660,22 (Net)* V.H.K.İ. ( 5, 6, ve 7. dereceden aylık alan ) 628,78 x % 90 = 565,90 (Net)* (*) Damga Vergisi Hariç.

40 17.01.2012 Eren ERCAN40 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN SİGORTA PRİM KESİNTİLERİ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELLERDEN OCAK 2012 DÖNEMİNDEN İTİBAREN SGK PRİMİ KESİLMEYECEK. FAKAT 375 s. KHK’nin EK 9 NCU MADDESİNİN YÜRÜRLÜK TARİHİ 15/01/2012 OLDUĞU İÇİN İLK 14 GÜN İÇİN SGK PRİM KESİNTİSİ YAPILACAK. Karar Sayısı: KHK/666 Madde.1 375 s. KHK Madde. EK-9 Kadro karşılığı sözleşmeli personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personel hariç olmak üzere, çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele, çalıştıkları birim ve bulundukları pozisyon unvanı itibarıyla aynı veya benzer unvanlı memur kadrosunda çalışan, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personel için belirlenmiş olan ek ödeme oranını aşmamak üzere, statüleri ile mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarları gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak bu madde hükümleri çerçevesinde ek ödeme yapılıp yapılmayacağını, yapılacak ek ödeme oranını sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin belirlemeye, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu ödeme tutarı damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.

41 17.01.2012 Eren ERCAN41 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN SİGORTA PRİM KESİNTİLERİ VEKALET GÖREVLERİNDE 375 s. KHK’YA GÖRE EK ÖDEME: 375 s KHK Ek 9 ncu madde: Kurumlarınca bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere; 1) Vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, 2) Vekalet görevinin Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadrolar için ilgili bakan, diğer kadrolar için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi, 3) Vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla, vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir.

42 17.01.2012 Eren ERCAN42 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN SİGORTA PRİM KESİNTİLERİ VEKALET GÖREVLERİNDE 375 s. KHK’YA GÖRE EK ÖDEME: Ancak, mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere bu şekilde ödeme yapılmaz. Söz konusu Ek 9 ncu madde 15 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, vekâleten yürütülen görevler için anılan tarihten önceki döneme ilişkin olarak bir önceki sayfada zikredilen maddeye göre ek ödeme farkı ödenmeyecektir.

43 17.01.2012 Eren ERCAN43 EK ÖDEME BİLDİRİMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

44 17.01.2012 Eren ERCAN44 EK ÖDEME BİLDİRİMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

45 17.01.2012 Eren ERCAN45 EK ÖDEME BİLDİRİMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

46 17.01.2012 Eren ERCAN46 EK ÖDEME BİLDİRİMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

47 17.01.2012 Eren ERCAN47 EK ÖDEME BİLDİRİMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  Matrah bilgisi ile ödemeye esas derece bilgileri, aylık katsayının belirlendiği Ocak ve Temmuz aylarında, kadrosu Müdürlükte olan ve kadrosu Müdürlükte olmayan tüm personeller için, maaş biriminden veya ilgili Saymanlık Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda Şubemizce girilmektedir.

48 17.01.2012 Eren ERCAN48 EK ÖDEME BİLDİRİMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  Ocak ve Temmuz ayları haricinde de yıl içerisinde matrah bilgisinde ve ödemeye esas derece bilgisinde değişiklik olan personel, ekinde ilgili maaş bordrosunu koyarak dilekçe ile ve süresini geçirmeden Şubemize başvuracaktır.

49 17.01.2012 Eren ERCAN49 EK ÖDEME BİLDİRİMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR EK ÖDEME ZAMANI: Yönetmeliğe göre;  MADDE 21- (1) Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır. Döner sermaye komisyonunca dağıtılmaya karar verilen ek ödeme tutarı, o dönemin bitiminden sonraki yirmi gün içinde hak sahiplerine ödenir. Ancak, döner sermaye gelirlerinin tahsilatında gecikme olması halinde ilgili ödeme dönemini takip eden altıncı ayın sonunu aşmamak şartıyla tahsilat yapıldığı zaman ödeme yapılabilir.

50 17.01.2012 Eren ERCAN50 EK ÖDEME BİLDİRİMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ASGARİ EK ÖDEME ZAMANI (375 s. KHK) 2012/7 sayılı Genelgeye göre; c) 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarında yapılacak ek ödemenin, personele ilgili ayı takip eden ayın ilk haftasında anılan Ek Ödeme Yönetmeliği hükümlerine göre hesaplamaları yapılan performansa dayalı ek ödeme bordrosu ile birlikte ödenmesi gerekmektedir. Örneğin 2012 yılı Ocak ayına ilişkin 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca öngörülmüş olan ek ödemenin, 2012 yılı Şubat ayının ilk haftasında hesaplamaları yapılan 2012 yılı Ocak ayına ilişkin performansa dayalı ek ödeme bordrosu ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.

51 17.01.2012 Eren ERCAN51 EK ÖDEME BİLDİRİMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR OCAK 2011 DÖNEMİ 375 s. KHK’ye GÖRE YAPILACAK ASGARİ EK ÖDEMEYE AİT ÖZEL DURUM 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan ek ödeme oranlarının 15/01/2012 tarihinden itibaren uygulamaya konulması sebebiyle 2012 yılı Ocak dönemine ait ek ödemenin hesaplanmasında; - İlk 14 gün için eski oranlar - Diğer 17 gün için ise yeni oranlar kullanılarak hesaplama yapılacak

52 17.01.2012 Eren ERCAN52 EK ÖDEME BİLDİRİMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR OCAK 2011 DÖNEMİ 375 s. KHK’ye GÖRE YAPILACAK ASGARİ EK ÖDEMEYE AİT ÖZEL DURUM Örnek: 2. dereceden maaş alan bir Hemşirenin 375 s. KHK’ya göre Ocak 2011 dönemi asgari ek ödemesi;

53 17.01.2012 Eren ERCAN53 EK ÖDEME BİLDİRİMLERİNDE SIKÇA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER 1) Tahsil nedeniyle intibak ve başka nedenlerle geriye yönelik fark ek ödeme talep eden personeller;  a) Dilekçe ile ve kurumları vasıtasıyla Şubemize başvuracaklar  b) Dilekçe ekine, hak talep ettikleri dönemler için yapılan maaş fark bordrolarını mutlaka koyacaklar.

54 17.01.2012 Eren ERCAN54 EK ÖDEME BİLDİRİMLERİNDE SIKÇA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER  Not: Maaş farkı almış olmaları ek ödeme için de fark alacakları anlamına gelmiyor. Zira, intibak maaşı artırmış olabilir ama ek ödeme açısından sadece tavana esas tutarı artırmaktadır, yani hakediş tutarını artırmıyor.  Misal; Eylül 2011 döneminde ek ödeme hakediş tutarı 720,00 TL, tavana esas tutarı 850,00 TL olan bir personelin intibaktan sonra maaşındaki artış dolayısıyla tavana esas tutarı 975,00 TL oluyorsa, Eylül için herhangi bir hakediş çıkmayacaktır. Çünkü hakediş tutarı yine aynıdır, yani 720,00 TL’dir ve önceki tavanından da düşüktür.  Eğer en başta hakediş tutarı 900,00 TL olsaydı, önceki tavanı olan 850,00 TL’ye takılacak ve 850,00 TL alacak ve 50 TL kaybı olacaktı. İntibaktan sonra yeni tavanı 975,00 olduğu için, kayıp olarak nitelediğimiz 50,00 TL fark ek ödeme alacaktı.

55 17.01.2012 Eren ERCAN55 EK ÖDEME BİLDİRİMLERİNDE SIKÇA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER 2) Dönem içinde kısa süreli geçici görevlendirme ile eğitim, kurs, deprem vb nedenlerle görevlendirilen personellerin, söz konusu görevde geçen süreleri sisteme kaydedilmeyecek, fakat derhal görevlendirme onay örneği ile ve resmi yazı ile Şubemize gönderilecek. Not: Bu şekilde bildirimden maksat, söz konusu sürelerin hesaplanmasında Yönetmelikçe kurum ve kuruluşlarımıza verilen ek puanın (%20, %15, %10) o personellere verilemiyor olması dolayısıyla ayrı bir hesaplamaya tabi tutuluyor olmasıdır.

56 17.01.2012 Eren ERCAN56 EK ÖDEME BİLDİRİMLERİNDE SIKÇA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER 3) Birinci, ikinci, üçüncü basamak kurum veya kuruluşlar arasında geçici veya re’sen görevlendirilen personele, görevlendirildiği kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılır. Misal; Müdürlük’den Haydarpaşa EAH’ne 2 aylığına geçici görevlendirilen personele 2 ay boyunca Haydarpaşa EAH’nden ek ödeme ve sabit ek ödeme yapılır.

57 17.01.2012 Eren ERCAN57 EK ÖDEME BİLDİRİMLERİNDE SIKÇA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER 4) Fakat döner sermayesi bulunmayan Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar ile diğer kamu kurum veya kuruluşlarında (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü hariç) geçici veya re’sen görevlendirilen personel, bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluşun ek ödemesinden faydalanır. Not: Üç ay sonrasında da 375 s.KHK’ya göre asgari (taban) ödeme yapılacağı için, hem takibinin hem de bildirimin düzenli olarak yapılması gerekmektedir.

58 17.01.2012 Eren ERCAN58 EK ÖDEME BİLDİRİMLERİNDE SIKÇA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER 5) Personelin yaptığı işe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme, bağımsız iş yapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen işi organize edebilme becerisi, kendini geliştirme gayreti, amir ve çalışma arkadaşlarına karşı tutum ve davranışları, hizmet sunduğu kesime karşı tutum ve davranışları, birim tarafından yapılan işlerin geliştirilmesine katkısı, işin güçlüğü ve riski gibi faktörler dikkate alınarak, personellere ek puan verilebilir. Ve lakin; a) Ek puan verilecek personel sayısı, toplam personel sayısının %5’ini geçemez. b) Ek puan oranı en fazla %20’dir. Yani bu oranın altında da verilebilir. (Misal, Ali’ye %15, Fatma’ya %20 gibi…) c) Bir mali yılda aynı kişiye 6 defadan fazla ek puan verilemez. d) Ek puan yazıları döner sermaye komisyon toplantısından önce, ilgili dönemi takip eden ayın 5’ine kadar mutlaka Strateji Birimine teslim edilmelidir. Aksi halde işleme alınmamaktadır. (Komisyon toplantısı takip eden ayın ilk haftası yapılmak zorundadır.)

59 17.01.2012 Eren ERCAN59 EK ÖDEME BİLDİRİMLERİNDE SIKÇA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER 6) O dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere il performans puan ortalamasının %10’ u oranında ek puan verilmektedir. Ve lakin; a) Eğitim veren personelin bu ek puandan yararlanabilmesi için, eğitim faaliyetinin resmi ve yazılı bir görevlendirme ile yapılıyor olması gerekmektedir. b) Ve yine ilgili dönemi takip eden ayın 5’inci gününe kadar Şubemize evrakların ulaştırılması gerekmektedir.

60 17.01.2012 Eren ERCAN60 EK ÖDEME BİLDİRİMLERİNDE SIKÇA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER Eğitici formuna iki sütun eklendi.

61 17.01.2012 Eren ERCAN61 EK ÖDEME BİLDİRİMLERİNDE SIKÇA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER 7) O dönem piyasa gözetimi ve denetimi yapan personele il performans puan ortalamasının %10’ u oranında ek puan verilmektedir. Ve lakin; a) Piyasa gözetim ve denetimi yapan personelin ek puandan yararlanabilmesi için Bakanlıkça o alanda sertifikalandırılmış olması şarttır. b) Dolduracağınız standart formun “Denetim Yapılan Kurum veya Yer” sütununa “sağlık tesisleri, gıda marketleri vs.” gibi afaki ibareler yazılmayacak. En azından 4-5 tanesinin ismini, ünvanını yazın. (Örneğin; Hızır Medikal, Şafak Sağlık Tesisi, Şifa Gıda Market vs.) c) Ve yine ilgili dönemi takip eden ayın 5’inci gününe kadar Şubemize evrakların ulaştırılması gerekmektedir.

62 17.01.2012 Eren ERCAN62 EK ÖDEME BİLDİRİMLERİNDE SIKÇA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER Lütfen formların içeriği baştan savma olmasın.

63 17.01.2012 Eren ERCAN63 EK ÖDEME BİLDİRİMLERİNDE SIKÇA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER 8) Sistemden yapılan bildirimler neticesinde alınan çıktılar ile, eğitici standart formu, piyasa gözetim ve denetim standart formu gibi evrakların mutlaka Şube Müdürü/Sağlık Müdür Yardımcısınca onaylanması gerekmektedir.

64 17.01.2012 Eren ERCAN64 EK ÖDEME BİLDİRİMLERİNDE SIKÇA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER 9) Ocak 2012’den itibaren herhangi bir nedenle geriye yönelik ek ödeme taleplerinde, ödemeye esas derecesini görebilmemiz için ilgili döneme ait maaş bordrosunun Şubemize yazılacak yazıların ekine konulması zorunludur. Misal; Haziran 2012’de, herhangi bir nedenler Mart 2012 dönemine ait bir ek ödeme talebi için…

65 17.01.2012 Eren ERCAN65 EK ÖDEME BİLDİRİMLERİNDE SIKÇA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER 10) Ek Ödemeleri yayınladığımız Müdürlüğümüz internet sayfasındaki açıklama yazısı; Hekimler için iki ayrı tutar yayınlanmaktadır: 1- İlgili dönemin performansa dayalı ek ödeme tutarı 2- Ek ödemenin aynı dönemine ait hekimlere ait DSSÖ (Döner Sermaye Sabit Ödeme) 3- Kırmızı renkli cümleye lütfen Dikkat!

66 17.01.2012 Eren ERCAN66 EK ÖDEME BİLDİRİMLERİNDE SIKÇA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER 11) Puanlar Sütunu; Mavi Renk: Ek puan alanlar Gelir Vergisi Sütunu; Siyah Renk : %15 Gelir Vergisi Mavi Renk : %20 Gelir Vergisi Kırmızı Renk: %27 Gelir Vergisi

67 17.01.2012 Eren ERCAN67 EK ÖDEME BİLDİRİMLERİNDE SIKÇA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER 12) Personeller, aldıkları ek ödeme ile ilgili soruları için lütfen sadece saat 15:oo – 17:oo arası bizi arasınlar… Dahili Telefonlarımız: 1260 – 1267 – 1269 - 1270

68 17.01.2012 Eren ERCAN68 EK ÖDEME BİLDİRİMLERİNDE SIKÇA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER


"17.01.2012 Eren ERCAN1 Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME HESAPLAMA, YENİLİKLER, DEĞİŞİKLİKLER VE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları