Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SIĞIR TÜBERKÜLOZU ve SIĞIR BRUSELLOZU : UYGULAMADA YAŞANAN SIKINTILAR, ÖNERİLER Dr.Habip MURUZ Hayvan Sağlığı Şube Müdürü SAMSUN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SIĞIR TÜBERKÜLOZU ve SIĞIR BRUSELLOZU : UYGULAMADA YAŞANAN SIKINTILAR, ÖNERİLER Dr.Habip MURUZ Hayvan Sağlığı Şube Müdürü SAMSUN."— Sunum transkripti:

1 SIĞIR TÜBERKÜLOZU ve SIĞIR BRUSELLOZU : UYGULAMADA YAŞANAN SIKINTILAR, ÖNERİLER Dr.Habip MURUZ Hayvan Sağlığı Şube Müdürü SAMSUN

2 2  Samsun’un İdari Yapısı;  17 İlçe  26 Belde  945 Köy  Samsun İl/İlçe Tarım Müdürlükleri Hayvan Sağlığı Hizmetleri;  37 Veteriner Hekim  66 Veteriner Sağlık Teknisyeni/Teknikeri  İşletme Sayısı, Hayvan Varlığı;  Yaklaşık 90 bin işletme,300 bin BB, 130 bin KB

3 3 Sığır Tüberkülozu-Sığır Brusellozu İle Mücadele     Teşhis (Marazi Madde-Serolojik)  Test  Kesim  Pozitif hayvanların tazminat ödenerek zorunlu kesimi  Negatif hayvanların işletme sahibinin isteği üzerine şarta tabi tutulmadan kesimi  İşletmede hareket kısıtlama  Brusellosis Çıkışlarında;  Hastalık tespit edilen bölgedeki 3-6 aylık dişi danalara genç S-19 aşısı uygulanması

4 4 Sığır Tüberkülozu-Mihraklar (2005-2010)

5 5 Orijin İşletmelerde Sığır Tüberkülozu Test ve Tazminat  2010 yılı içersinde;  716 hayvanda Tüberkülin Test  190 pozitif  Bugüne kadar kestirilen 143 hayvan için 495.428 TL tazminat ödendi.  1 yetiştirici hakkında Savcılığa suç duyurunda bulunuldu.

6 6 Sığır Brusellozisi-Mihraklar (2005-2010)

7 7 Sığır Brusellozisi Genç S-19 Aşılama  2009 Yılı  Program: 23.927  Gerçekleşme: 15.417  % 64  2010 Yılı  Program: 28.864  Gerçekleşme: 15.417 (devam ediyor)  % 52

8 8 Sığır Brusellosisi Test ve Tazminat  2010 yılı içersinde;  1.626 Serolojik Test  273 hayvan pozitif  Bugüne kadar kestirilen 230 hayvan için 676.125 TL tazminat ödendi.  1 yetiştirici hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

9 9 Mücadelede Yaşanan Sıkıntılar-Genel  Enfekte sürüde mücadelenin güç ve zaman alıcı olması,  Küçük ölçekli işletmeler mecburi kesimi göze alamadıkları için bildirim yapmamakta, pozitif hayvanlar potansiyel enfekte kaynağı durumunda,  Sığır tüberkülozu resmi kesimlerde,Sığır brusellozu ise ancak abortlardan sonra yapılan taramalarda tespit ediliyor. Gönüllülük esasına göre tarama ve test yok.

10 10 Mücadelede Yaşanan Sıkıntılar-Genel  Her iki hastalıkla yapılan mücadelenin doğası gereği uzun süren karantina uygulaması yetiştirici tepkisine yol açmakta,  Pozitif reaktörlerin ayrı bir ünitede tutulmaması,

11 11 Mücadelede Yaşanan Sıkıntılar-Genel  Şarta tabi kesime sevk edilecek hayvanlara takdir edilecek kıymet değerinin belirlenmesi;  Kıymet Takdir Komisyonu üyesi hayvan sahibi bilirkişisinin çok yüksek mahalli rayiç değeri teklif etmesi,  Hastalık çıkan mahalde genellikle kesim için uygun mezbahanın olmaması ve kesimin başka mahalde yapılması;  Randevu almada zorluklar,  Nakliye masrafları artmakta ve yetiştiriciler mağdur olmakta,

12 12 Mücadelede Yaşanan Sıkıntılar-Genel • TKK üye yetiştiricilerin işletmelerinde tazminatlı kesime gönderilen hayvanların yerine 45 gün içinde aynı vasıfta hayvan temin edilme zorunluluğu, karantina uygulaması ile ters düşmekte ve yetiştirici mağduriyetine sebep olabilmekte, • Enfekte sürülerdeki küpesiz hayvanlara takılan küpelerin, Turkvet sistemine kayıtlarının Genel Müdürlükçe yapılması zaman kaybına yol açmakta,

13 13 Mücadelede Yaşanan Sıkıntılar  Mezbahalarda Tüberkülozun Saptanması;  Tb enfeksiyonun subklinik bir seyir izlemesi nedeniyle antemortem muayenede klinik teşhisin zorluğu,  Hastalığın henüz başında kesilen hayvanlarda makroskopik lezyonlarının oluşmaması sebebiyle teşhis edilememesi,  Kesim sonrası yapılan muayenelerde lezyonların gözden kaçan yerlerde lokalize olması,  Mezbahada klinik olarak teşhisi yapılan hayvanlara tazminat ödenmemesi nedeniyle hastalık bildiriminin yapılmaması,

14 14 Mücadelede Yaşanan Sıkıntılar  Tüberkülin uygulanması ve Değerlendirilmesi;  Kompası kullanırken derinin fazla veya aza sıkıştırılması  Enjekte edilecek standart miktardan az veya çok enjekte edilmesi  Dozun deri altına kaçırılması  Enjeksiyon yerinin dezenfeksiyonun alkol yerine tentürdiyot ile yapılması  Tüberkülin uygulayıcı ile sonucu okuyanın aynı personel olmaması  Tüberkülin testinin yeni doğum yapmış hayvanlarda, hastalığın erken safhasında ve ileri derecede enfekte hayvanlarda yanlış negatif sonuç verebilmesi,

15 15 Mücadelede Yaşanan Sıkıntılar  Tüberküloz Mevzuatı  Sığır Bovine Tüberküloz Yönetmeliğinde altı haftadan büyük tüm sığırlar resmi tüberkülin testine tabi tutulacağı (Madde 8/a) belirtilirken; Mücadele Genelgesi 1.7.3’de damızlık sığırlara tüberkülin testi uygulanacaktır ifadesi çelişki oluşturmaktadır.

16 16 Mücadelede Yaşanan Sıkıntılar  Brusella genç aşılamalarındaki zorluklar ve yetersiz genç aşılamaları,  Serbest Vet.Hekimlerin köy bazlı genç S-19 aşılama programına katılmamaları,  Serbest Veteriner Hekimler programlı Genç S-19 aşılamasını işletme bazında teklif etmekteler.

17 17 Mücadelede Yaşanan Sıkıntılar  Brusella Aşı Öyküsünün Bilinmemesi;  Brusella Genç S-19 aşılı fakat Turkvet’e kaydedilmediğinden aşı öyküsü bilinmeyen hayvanların bulunduğu enfekte sürülerde söz konusu hayvanlara ait laboratuar sonuçlarının yanlış pozitif çıkması; -daha fazla hayvan kesime gitmekte, -daha fazla tazminat ödenmekte -zaman ve iş kaybına neden olmakta,

18 18 Mücadelede Yaşanan Sıkıntılar  Brusella Yönetmeliği ve HSZ Yönetmeliği HSZ Yönetmeliğinin “Brusella Yönetmeliğinin”  Gebelik süresinin üçte ikisini doldurmuş hayvanların kesilmesi HSZ Yönetmeliğinin 93.maddesine göre yasak kapsamına girmekte, ancak gebeliğin üçte ikisini doldurmuş Brusella pozitif hayvanların “Brusella Yönetmeliğinin” 10.maddesine göre 1 ay içersinde kesilmesini zorunlu,

19 19 Mücadelede Yaşanan Sıkıntılar  Kontrolsüz Hayvan Hareketleri;  Hastalığın bir sürüden diğerine yayılmasında kontrol edilemeyen hayvan hareketleri,  Yetiştirici İlgisizliği;  Yetiştiricilerin her iki hastalık ile mücadele programına ve Brusella aşılamalarına karşı ilgisizliği, çiftçi bilinçsizliği,  Yetersiz Eğitim;  Hayvan sağlığı servisinde çalışanların hastalıklarla mücadelede yetiştiricilere yönelik eğitimleri yetersiz yapmaları,

20 20 Mücadelede Yaşanan Sıkıntılar  Barınak Koşulları;  Hayvan barınaklarının hijyenden yoksun ve izolasyon ünitelerinin bulunmaması,  Hayvancılık İşletmelerinin Yapısı;  Hayvancılık İşletmelerinin çok küçük ve dağınık olması hayvan sağlığı açısından alınan önlemlerin iyi sonuç vermesini engelliyor.  Araç, Personel Yetersizliği;  Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede öncelikli olarak bu amaç için kullanıma uygun müdahale aracının olmaması  Hayvan sağlığı hizmetlerinde görevli veteriner sağlık çalışanlarının İl/İlçe Müdürlüklerinin diğer hizmetlerinde kullanılması ve personel yetersizliği

21 21 Öneriler  Sığır Brusella ve Tüberküloz Çalışma Grubu oluşturulmalıdır.  Gelecekte tüberküloz ve bruselloz hastalığının kontrolü için temel teşkil edilecek prevalans ölçümü yapılmalıdır.  Bu ölçüme göre her iki hastalığın coğrafi dağılımı belirlenmelidir.  Prevalans ölçümleri ile aşı yoluyla etkili bir kontrol için gerekli bilgi sağlanacaktır (Brusella için).  Hastalıksız ve enfekte süreler ile ilişkili risk faktörleri minimize edilmelidir.

22 22 Öneriler  Bu iki hastalığın kontrol altında olduğunu garanti etmek için birincil adım olan ari çiftlik oluşturma çalışmalarına hız verilmeli,  Bireysel çiftliklerde gönüllü Tüberküloz ve Brusella eradikasyon kampanyaları başlatılmalı,  Gerekirse tarama zorunluluğu getirilerek sürülerin kontrol altında tutulmaları sağlanmalı,  Damızlık hayvan hareketlerinde tüberküloz ve brusella test sonuçları aranmalı,

23 23 Öneriler  Her işletmede etkili izolasyon üniteleri kurulmalı,  Reaktörler mümkün olduğunca hızlı ve etkili bir şekilde izole edilmeli ve kestirilmeli,  Hayvan başına ödenecek tazminat değerlerinin belirlenmesinde matematiksel formülasyon geliştirilmeli (Damızlık değer %+Kasaplık değer % v.b),

24 24 Öneriler  Küçük ölçekli işletmelerden zorunlu kesim için mezbahaya nakledilen hayvanların nakil masrafları özellikle İl özel İdare kaynağından sağlanması için taşra ve merkez teşkilatları tarafından çalışma yapılmalı,  Üniversite ve araştırma kuruluşlarınca ülkemizde Sığır Tüberkülozunun yayılımı üzerine yabani hayvanların etkilerini ortaya koyacak münferit araştırmalar yapılmalı,

25 25 Öneriler  Tüberkülin uygulamalarında derinin kalınlığını ölçen ile reaksiyonu değerlendiren personel aynı olmalı, kararda bitaraf davranmalı,  Brusellaya karşı yeterli koruyucu bağışıklığın oluşması için aşılama çalışmalarının etkinliği artırılmalı,  Yapılan Genç S-19 Aşıları mutlaka Turkvet’e kaydedilmeli,

26 26 Öneriler  Yetiştiricileri her iki hastalık hakkında özellikle epidemiyolojik ve bazı etiyolojik bilgiler yönünden eğitilmelidir. Aksi halde korunma ve eradikasyon çabalarından hiçbir yarar sağlanamayacaktır.  Bakım, besleme ve biyogüvenlik uygulamaları teşvik edilmelidir. • K I S A C A;  Her iki hastalık yönünden tam bir eradikasyon programı uygulamaya sokulmalıdır.

27 27


"SIĞIR TÜBERKÜLOZU ve SIĞIR BRUSELLOZU : UYGULAMADA YAŞANAN SIKINTILAR, ÖNERİLER Dr.Habip MURUZ Hayvan Sağlığı Şube Müdürü SAMSUN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları