Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

16 Mayıs 2011, Pazartesi ∙ 14.00 ∙ Celal Bayar Üniversitesi PANEL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "16 Mayıs 2011, Pazartesi ∙ 14.00 ∙ Celal Bayar Üniversitesi PANEL."— Sunum transkripti:

1 16 Mayıs 2011, Pazartesi ∙ 14.00 ∙ Celal Bayar Üniversitesi PANEL

2 Doç. Dr. Hatice ŞAHİN Verda SİGURA Aylin ÇEPİŞ Gizem YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Refet POLAT Yrd. Doç. Dr. Neslihan KOÇER Yrd. Doç. Dr. Mine UZUN Uzm. Kıvanç HEKİM Panelistler

3 Doç. Dr. Hatice ŞAHİN Engelsiz İzmir Üniversiteleri Ege Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaşar Üniversitesi İzmir Üniversitesi Gediz Üniversitesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

4 Doç. Dr. Hatice ŞAHİN Amacımız? İzmir Üniversiteleri Platformu’nun 2011 yılı teması olan “engellilik” konusunda; - Üniversiteler arasında kavramsal dil birliği oluşturma - Engelli öğrenci birimlerinin kurulmasını - güçlenmesini sağlama - Birim çalışmaları konusunda deneyim paylaşımı - Belirlenen ortak amaçlar doğrultusunda işbirliği yapma

5 Doç. Dr. Hatice ŞAHİN Panel Programı -Engelliliği Nasıl Algılıyoruz? - Sorumluluklar ve Çözümler - Engelliliğe Yaklaşımlar - Engelli Hakları - Engelli Öğrenci Birimleri - Örgütlenme, Beklentiler, Güçlükler - Engellilik ile İlgili Mitler ve Gerçekler

6 Doç. Dr. Hatice ŞAHİN Engelliliği Nasıl Algılıyoruz?

7 Doç. Dr. Hatice ŞAHİN Engelliliği Nasıl Algılıyoruz? - Engellilik tanımı ve sınırları - Engellilik atomu a) Birey b) Kurum ve kuruluşlar c) Toplum

8 Doç. Dr. Hatice ŞAHİN Sorumluluklar ve Çözümler - Engelli birey • Kendini bilme • Birey olma • Üretkenlik ve motivasyon - Aileler • Engelliliği kabul • İstismar - bakım aylığı • Eşitsizlikleri derinleştirme - Toplum • Erişilebilir sosyal yaşam • Yasal düzenlemeler ve izlem

9 Doç. Dr. Hatice ŞAHİN Panel Programı - Engelliliği Nasıl Algılıyoruz? - Sorumluluklar ve Çözümler - Engelliliğe Yaklaşımlar - Engelli Hakları - Engelli Öğrenci Birimleri - Örgütlenme, Beklentiler, Güçlükler - Engellilik ile İlgili Mitler ve Gerçekler

10 Yrd. Doç. Dr. Mine UZUN Engelliliğe Yaklaşımlar

11 Yrd. Doç. Dr. Mine UZUN Ahlaki Model - Engelliliğin ahlaki çöküntüden kaynaklandığı, insanın içindeki “şeytanın” veya “ahlaksızlığın” dışa vurumu olduğu kabul edilmiştir - Engelli birey, engeli nedeniyle büyük bir utanç yaşamış; suçlanmış ve hatta cezalandırılmıştır - Engelli bireylerin bedenlerine şeytanın ve kötü ruhların egemen olduğuna inanıldığından, fiziksel ve duygusal şiddete maruz bırakılmışlardır

12 Yrd. Doç. Dr. Mine UZUN Tıbbi Model - Tıp ve rehabilitasyon alanındaki gelişmelerle birlikte engellilik bir hastalık / patoloji olarak görülmeye başlanmıştır - Bireye değil de patolojiye odaklanan bakış açısı nedeniyle engelli bireyler «normal» olmayan, aciz ve bu nedenle de yardım edilmesi gereken bireyler olarak damgalanmıştır

13 Yrd. Doç. Dr. Mine UZUN Sosyal Model - Engellilik; bireyden değil, toplumun gerekli hizmetleri sun(a)mamasından kaynaklanmaktadır - Engelli bireyin toplumsal yaşama tam katılım ve kendi yaşamı üzerinde söz sahibi olma hakkı toplum tarafından engellenmektedir

14 Yrd. Doç. Dr. Mine UZUN Engelli Hakları

15 Yrd. Doç. Dr. Mine UZUN Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi Madde 5 - Ayrımcılık Yapılmaması ve Eşitlik 1. Taraf Devletler herkesin hukuk önünde ve karşısında eşit olduğunu ve ayrımcılığa uğramaksızın hukuk tarafından eşit korunma ve hukuktan eşit yararlanma hakkına sahip olduğunu kabul eder. 2. Taraf Devletler engelliliğe dayalı her türlü ayrımcılığı yasaklar ve engellilerin herhangi bir nedene dayalı ayrımcılığa karşı eşit ve etkin bir şekilde korunmasını güvence altına alır. 3. Taraf Devletler eşitliği sağlamak ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak üzere engellilere yönelik makul düzenlemelerin yapılması için gerekli tüm adımları atar.

16 Yrd. Doç. Dr. Mine UZUN Madde 24 - Eğitim 3. Taraf Devletler engellilerin toplumun eşit üyeleri olarak eğitime tam ve eşit katılımlarını kolaylaştırmak için yaşamı ve sosyal gelişim becerilerini öğrenmelerini sağlar. Bu amaçla aşağıda belirtilen tedbirleri alır: (a) Braille ve diğer biçemlerdeki yazıların okunmasının öğrenilmesi, beden dilinin ve alternatif iletişim araçları ve biçimleri ile yeni çevreye alışma ve bu çevrede hareket etme becerilerinin öğrenilmesi, akran desteği ve rehberlik hizmetlerinin kolaylaştırılması; (b) İşaret dilinin öğrenilmesine, işitme ve konuşma engellilerin dilsel kimliğinin gelişimine yardımcı olunması; Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi

17 Yrd. Doç. Dr. Mine UZUN (c) Görme, işitme veya hem görme hem işitme-konuşma engellilerin özellikle çocukların eğitiminin en uygun dille, iletişim araç ve biçimleriyle, onların akademik ve sosyal gelişimini artırıcı ortamlarda sunulmasının sağlanması. 4. Taraf Devletler bu hakkın yaşama geçmesini sağlamak için, engelli olanlar dahil olmak üzere, işaret dilini ve Braille alfabesini bilen öğretmenlerin işe alınması ve eğitimin her düzeyinde çalışan uzmanların ve personelin eğitimi için uygun tedbirleri alır. Söz konusu eğitim engelliliğe ilişkin bilincin artırılmasını, alternatif iletişim araç ve biçimleri ile destekleyici eğitim tekniklerinin ve materyallerinin kullanılmasını içermelidir. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi

18 Yrd. Doç. Dr. Mine UZUN 5. Taraf Devletler engellilerin genel yüksek okul eğitimine, mesleki eğitime, erişkin eğitimine ve ömür boyu süren eğitime ayrımcılığa uğramaksızın diğer bireylerle eşit koşullar altında erişimini sağlar. Taraf Devletler bu amaçla engellilerin ihtiyaçlarına uygun makul düzenlemelerin yapılmasını temin eder. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi

19 Yrd. Doç. Dr. Mine UZUN Anayasa Madde 10 - Kanun önünde eşitlik - Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. - (Ek fıkra: 12/9/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. - Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

20 Yrd. Doç. Dr. Mine UZUN Türk Ceza Kanunu Madde 122 - Ayrımcılık Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, özürlülük, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak; a) Bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hallerden birine bağlayan, b) Besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden, c) Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

21 Yrd. Doç. Dr. Mine UZUN Türk Ceza Kanunu Madde 278 – Suç Bildirmeme (1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması halen mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. (3) Mağdurun on beş yaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya ruhsal bakımdan özürlü olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak durumda bulunan kimse olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında artırılır.

22 Yrd. Doç. Dr. Mine UZUN Özürlüler Kanunu Madde 15 - Eğitim ve Öğretim - Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanır. - Özürlü üniversite öğrencilerinin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için Yükseköğretim Kurulu bünyesinde araç - gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, özürlülere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanmasının temini gibi konularda çalışma yapmak üzere Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi kurulur.

23 Yrd. Doç. Dr. Mine UZUN YÖK Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği Madde 12 - Yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci birimlerinin görevleri Özürlü öğrencilerin eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçları üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde karşılamak, Özürlü öğrencinin eğitim ortamının uygunlaştırılması, özürlülere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, özürlülere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

24 Yrd. Doç. Dr. Mine UZUN Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini özürlü öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; özürlü öğrencinin sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre düzenleme yapmak, Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların özürlü öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak. YÖK Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği

25 Yrd. Doç. Dr. Mine UZUN Yardım Temelli Yaklaşım / Hak Temelli Yaklaşım Tıbbi modelin hukuk alanına yansıyan boyutu olan yardım temelli yaklaşım, engelli bireyin aciz ve yardıma muhtaç kişi olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır. Bu bakış açısı, zaten bireyin doğuştan ve sadece İNSAN olmaktan kaynaklanan haklarının «normal»ler tarafından kendisine BAHŞEDİLMESİ sonucunu doğurmaktadır.

26 Doç. Dr. Hatice ŞAHİN Panel Programı - Engelliliği Nasıl Algılıyoruz? - Sorumluluklar ve Çözümler - Engelliliğe Yaklaşımlar - Engelli Hakları - Engelli Öğrenci Birimleri - Örgütlenme, Beklentiler, Güçlükler - Engellilik ile İlgili Mitler ve Gerçekler

27 Verda SİGURA Engellilikle İlgili Temel İlkeler

28 Verda SİGURA Engellilikle İlgili Temel İlkeler Üniversitelerimizde, engellilikle ilgili göz önünde bulundurmamız gereken 5 tane temel ilke vardır: Karar mekanizmalarına dahil edilme: Engelli öğrencilerimizin onlarla ilgili konularda karar süreçlerine dahil edilmeleri gerekir. Eşitlik: Engelli öğrencilerimizin diğer öğrencilerle eşit koşullarda öğrenimlerini sürdürebilmelerine imkan sağlayacak düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. İzolasyonla mücadele ve entegrasyon: Ayrı kampüste değil, bütünleşik yaşamlar. Engelli öğrencilerimizin gruplaştırılarak bir araya toplanmaları değil, kampüs yaşamına entegre edilmeleri gerekmektedir. Erişilebilirlik / ulaşılabilirlik ve Engelsiz Üniversite: Haktır, ayrıcalık değildir. Bireysel farklılıklara saygı: Her engelli bireyin, aynı engel türüne sahip bile olsa, ihtiyaçları kendine özgüdür.

29 Verda SİGURA Biyopsikososyal Model Yaklaşım İnsan Hakları Temelli Ayrımcılığa Karşı - Bireyin işlevselliği - Evrensel - Birleştirici model - Bağlam - kaynaştırma - Kültürel uygunluk - Uygulamaya dönük - Yaşamboyu

30 Verda SİGURA

31

32 Engelli, doğuştan veya sonradan meydana gelen hastalıklar veya kaza sonucu oluşan sakatlıklar (vücudun görsel/işlevsel/zihinsel/ruhsal farklılıkları) öne sürülerek, toplumsal/yönetsel tutum ve tercihler sonucu yaşamın birçok alanında kısıtlanan, engellerle karşılaşan kişi demektir. Engel Grupları şu şekilde sıralanabilir: - Bedensel - Görme - İşitme - Konuşma ve dil sorunları - Psikiyatrik/psikolojik sorunlar - Dikkat eksikliği ve hiperaktivite - Öğrenme güçlükleri - Nörolojik bozukluklar - Otizm-asperger - Diğer engel grupları: Süreğen hastalıklar Engel Grupları

33 Yrd. Doç. Dr. Neslihan KOÇER Engelleri Kaldırmaya Yönelik Fiziksel Düzenlemeler

34 Yrd. Doç. Dr. Neslihan KOÇER Fiziksel Düzenlemeler - İmar konusunda engelleri kaldırmaya yönelik yapılan çalışmalar illerde belediyeler tarafından yapılmaktadır - İzmir’de, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nde yapılması gereken fiziksel düzenlemeler belirlenmiştir - 3194 sayılı İmar Kanunu ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 Sayılı Kanunun Uygulanması İle İlgili Yönetmeliğin 8. maddesi gereği hazırlanan bu yönetmelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi belediye ve mücavir alan sınırları içinde uygulanır

35 Yrd. Doç. Dr. Neslihan KOÇER Belediyeler - Bu yönetmelik, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun (4.) maddesi ile Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki 3030 Sayılı Kanunun (6.) ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 Sayılı Kanunun Uygulanması İle İlgili Yönetmeliğinin (8.) maddeleri gereğince hazırlanmıştır - Mevzuat ve standartlarda engelliler konusunda getirilen hükümlere uymak ve bunları uygulamakla yükümlüdür. Yörenin koşullarını göz önünde bulundurarak mevzuat ve standartlarda yer almayan hususlarda da engelliler ile ilgili önlemleri almaya yetkili ve sorumludur - Bu yönetmelik esaslarına göre yapılacak bütün uygulamalarda, Türk Standartları Enstitüsü standartlarına, uyulması zorunludur

36 Yrd. Doç. Dr. Neslihan KOÇER Madde 47 - Kapılar / İzmir Üniversitesi

37 Yrd. Doç. Dr. Neslihan KOÇER Madde 47 - Kapılar / Yaşar Üniversitesi

38 Yrd. Doç. Dr. Neslihan KOÇER Rampalar / Ege Üniversitesi

39 Yrd. Doç. Dr. Neslihan KOÇER Rampalar / Gediz Üniversitesi

40 Yrd. Doç. Dr. Neslihan KOÇER Rampalar / İzmir Ekonomi Üniversitesi

41 Yrd. Doç. Dr. Neslihan KOÇER Rampalar / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

42 Yrd. Doç. Dr. Neslihan KOÇER Rampalar / Dokuz Eylül Üniversitesi

43 Yrd. Doç. Dr. Neslihan KOÇER Madde 48 - Asansörler Kullanılan tüm katlara hizmet verecek şekilde, yürürlükteki Türk Standartları Enstitüsü’nün standartları ve Asansör Yönetmeliği’ne uygun asansör tesisi zorunludur

44 Yrd. Doç. Dr. Neslihan KOÇER Madde 66/A - Engelliler İle İlgili Genel Hükümler - Açık ve katlı otopark yeri olarak ayrılan alanın en az %2’si - Bina girişlerinde, eğimi %6’yı aşmayan rampa yapılacaktır - Basamaklar çıkıntılı yapılmayacak, genişliği 30 cm’den az ve rıht yüksekliği ise 15 cm’den fazla yapılmayacaktır - Asansörlerden en az bir tanesi bedensel engellilerin de kullanımını sağlayacak şekilde düzenlenecektir

45 Yrd. Doç. Dr. Neslihan KOÇER Madde 66/B - Engelliler İle İlgili Genel Hükümler - WC’lerden en az birer adedi (bir kadın, bir erkek olmak üzere) yapılacaktır

46 Gizem YILMAZ Engelli Öğrenci Birimlerinden Beklentiler

47 Gizem YILMAZ Engelli Öğrenci Birimleri - Üniversitelerdeki Engelli Öğrenci Birimleri, engelli ve diğer öğrencilere kolaylıkla ulaşılabilir durumda olmalıdır. Bu birimler, hem kendi çalışmalarını, hem de üniversitenin hizmetlerini engelli öğrencilere etkili bir biçimde aktarmalıdır - Öncelikli olarak Engelli Öğrenci Birimleri YÖK Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde düzenlenen görevlerini doğru biçimde yerine getirecek faaliyetlerini hızlandırmalıdır

48 Gizem YILMAZ Engelli Öğrenci Birimleri - Öğrencilerin ihtiyaçlarının saptanması amacıyla bilgi ve/veya yardım almak isteyen her engelli öğrenciyle bire bir görüşmeler yapmalı ve herkesin kendine özgü farklı ihtiyaçları olduğu gerçeğini göz önünde bulundurmalıdır - Her ders yılında en az bir kez üniversitedeki tüm engelli öğrencilerle toplantılar yaparak genel olarak beklenti ve ihtiyaçlar saptanmalıdır - Üniversitenin diğer birimleriyle toplantılar yaparak, bu ihtiyaçların karşılanmasını koordine etmelidir

49 Gizem YILMAZ Engelli Öğrenci Birimleri - Birimler, engelli öğrencilerin ders materyallerinin erişilebilir formatlarda sağlanması için gerekli tedbirleri almalı ve gerekli destek teknolojisi ürünlerinin edinilmesi yönünde çalışmalar yapmalıdır - Engelli öğrencilerin ders çalışmaları ve materyalleri daha kolay takip edebilmeleri amacıyla üniversitelerde engelli öğrencilerle çalışacak ücretli asistan öğrencilerin görevlendirmesini yapabilir

50 Gizem YILMAZ Engelli Öğrenci Birimleri - Her üniversitede farklı bir uygulama olmamalı, temel koşullar ve durumlar yönetmeliklerle belirlenmelidir - Birimlerin üniversitelerdeki erişilebilirlik konularını denetleyici bir sorumluluğu ve imza yetkisi olmalıdır. Örneğin; üniversiteye yeni bir bina yapılırken, erişilebilirlik kriterlerinin karşılanıp karşılanmadığının denetlenmesi önemlidir

51 Gizem YILMAZ Engelli Öğrenci Birimleri’nden Beklentiler - Engelli öğrencilerin tespiti - Üniversiteye başlangıçta ihtiyaçların belirlenmesi - Ulaşım - Yurtlar - Derslik ve laboratuarlar - Yemekhane, kantin ve kafeteryalar - Kültürel ve sportif alanlar - Sosyal yaşam

52 Aylin ÇEPİŞ Engelli Öğrenci Birimleri’nin Güçlükleri

53 Aylin ÇEPİŞ Birimlerin Güçlükleri - Aslında ilk olarak cevaplamamız gereken sorular bizce; “Sizler Engelli Öğrenci Birimi hakkında ne düşünüyorsunuz?” “Engelli öğrenciler konusunda sizin algınız nedir?” “Üniversitelerimizin ‘engelsiz’ hale gelmesi size nasıl yansıyacak?”

54 Aylin ÇEPİŞ Engelli Öğrenci Birimleri - Öncelikli olarak Engelli Öğrenci Birimleri YÖK Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde düzenlenen görevlerini doğru biçimde yerine getirecek faaliyetlerini hızlandırmalıdır Bu madde, “düzeltilmiş” 2010 yönetmeliğinde 12’nci maddedir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için takdir edersiniz ki donanım ve bütçe önem arz ediyor - Öğrencilerin ihtiyaçlarının saptanması amacıyla bilgi ve/veya yardım almak isteyen her engelli öğrenciyle bire bir görüşmeler yapmalı ve herkesin kendine özgü farklı ihtiyaçları olduğu gerçeğini göz önünde bulundurmalıdır Öğrencilerimizle yüz yüze görüşmeler nedeniyle ofislerimizin fiziksel koşulları önemlidir. Yeterli büyüklükte, zemin katta ve aydınlık olmasının yanında görüşmenin mahremiyetini sağlayabilecek bir görüşme odasına da sahip olmalıdır

55 Aylin ÇEPİŞ Engelli Öğrenci Birimleri - Birimler, engelli öğrencilerin ders materyallerinin erişilebilir formatlarda sağlanması için gerekli tedbirleri almalı ve gerekli destek teknolojisi ürünlerinin edinilmesi yönünde çalışmalar yapmalıdır Ders materyallerinin düzenlenmesi ve erişilebilirliğin sağlanması için bu materyallerin net tanımlanmaları gereklidir. Tüm üniversitelerimizde ders materyallerinin hazırlanması ile ilgili benzer sorunlar yaşanmaktadır. YÖK tarafından da ayrıntılı bir tanımlama yapılmamış ve üniversite bütçe planlamalarında yer almamaktadır

56 Aylin ÇEPİŞ Engelli Öğrenci Birimleri - Engelli öğrencilerin ders çalışmaları ve materyalleri daha kolay takip edebilmeleri amacıyla üniversitelerde engelli öğrencilerle çalışacak ücretli asistan öğrencilerin görevlendirmesini yapabilir Gönüllü temini konusunda sorun yaşadığımızı söyleyemeyiz. Bu vesile ile gıyaben tüm gönüllülerimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkürler. Ancak ücretli asistan temini konusunda ödeneğin nasıl sağlanacağı sorusuna cevap bulmak güç olabilmektedir - Her üniversitede farklı bir uygulama olmamalı, temel koşullar ve durumlar yönergelerle belirlenmelidir Üniversitelerimizin kaçında net bir engellilik politikası var? Üniversiteler içinde engellilikle ilgili bilgi alışverişi ve uygulama şekilleri sıkıntılı olabilmektedir. Üniversitelerin engellilik politikası; engelli birimlerinin, diğer birimlerin yaptığı her faaliyetten haberdar edilmesini gerektirir

57 Aylin ÇEPİŞ Engelli Öğrenci Birimleri - Birimlerin üniversitelerdeki erişilebilirlik konularını denetleyici bir sorumluluğu ve imza yetkisi olmalıdır. Örneğin; üniversiteye yeni bir bina yapılırken, erişilebilirlik kriterlerinin karşılanıp karşılanmadığının denetlenmesi önemlidir Bu konuda da uygulama sıkıntıları yaşanabiliyor. Personel yetersizliği, bütçe gibi engellerin yanında Engelli Birimleri bilgilendirilmede, danışmanlık almada, yetkiyi paylaşmak gibi algılanma sebebiyle atlanabiliyor

58 Aylin ÇEPİŞ Diğer Güçlükler - Engeli olan ve olmayan öğrenciler arasında yapılan araştırmalardan ortaya çıktığı üzere engelliler sosyal etkinliklere daha az katılmakta, daha az kitap okumakta, sinemaya-tiyatroya daha az gitmektedir - Engelli öğrencilerin sınavlarla, kütüphane hizmetleriyle ve yemekhanelerle daha fazla sorun yaşadığı görülmektedir. Spor salonlarından yararlanma yüzdesi de düşüktür - Üniversitede okuyan öğrencilerin başarılarını etkileyen çeşitli etkenler mevcuttur. Bunların içinde üniversitenin kendilerine sağladığı olanaklar da yer almaktadır. Yani başarıyı artırmak için gereken düzenlemelerin sağlanması, gerekliliktir

59 Aylin ÇEPİŞ Diğer Güçlükler - Ulaşımdan ders notlarını edinmeye kadar pek çok sorunla karşılaşmaları söz konusu olabilmektedir ve bu sorunlar engelli öğrencilerin psikolojik durumlarını etkileyebilmektedir - Engelli öğrencilerin ders çalışmaya daha istekli oldukları gözlenmektedir, dolayısıyla doğru şartları sağlama yükümlülüğümüzü yerine getirmemiz onların başarı grafiklerine olumlu katkı sağlayacağından üniversitelerimizin prestijine de olumlu etki edecektir

60 Aylin ÇEPİŞ Sonuçta - Engellilik politikamız belirlenmeli ve tüm birim ve personelimize duyurulmalı - İvedilikle bütçe düzenlemeleri sağlanmalı - Sınav uygulamaları konusunda senato kararları alınmalı - Yerleşkelerimizin fizik koşulları engelsiz hale getirilmeli - Teknoloji eksiklerimiz tamamlanmalıdır - Bir kişiye yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu unutulmamalıdır

61 Doç. Dr. Hatice ŞAHİN Panel Programı - Engelliliği Nasıl Algılıyoruz? - Sorumluluklar ve Çözümler - Engelliliğe Yaklaşımlar - Engelli Hakları - Engelli Öğrenci Birimleri - Örgütlenme, Beklentiler, Güçlükler - Engellilik ile İlgili Mitler ve Gerçekler

62 Yrd. Doç. Dr. Refet POLATUzm. Kıvanç HEKİM Engellilik ile İlgili Mitler ve Gerçekler

63 Yrd. Doç. Dr. Refet POLATUzm. Kıvanç HEKİM Video 01: Engelleri Kaldır Hareketi “EĞİTİM”

64 Yrd. Doç. Dr. Refet POLATUzm. Kıvanç HEKİM Video 02: Engelleri Kaldır Hareketi “İŞSİZLİK”

65 Yrd. Doç. Dr. Refet POLATUzm. Kıvanç HEKİM Engelliler mi? Ayyy, yazık! Ben çok üzülüyorum onlara. Engelliler için de bir şeyler yapalım mutlaka (!)

66 Yrd. Doç. Dr. Refet POLATUzm. Kıvanç HEKİM Hepimiz, birer “ENGELLİ ADAYI”yız (!)

67 Yrd. Doç. Dr. Refet POLATUzm. Kıvanç HEKİM “GERÇEK ENGELLİLER” engelleri gözle görülebilir olan bireylerdir (!)

68 Yrd. Doç. Dr. Refet POLATUzm. Kıvanç HEKİM Ancak “NORMAL” bireylerin sorunları çözüldükten sonra “ENGELLİ” bireylerin sorunlarıyla ilgilenilebilir (!)

69 Yrd. Doç. Dr. Refet POLATUzm. Kıvanç HEKİM Bir ortamda hiç engelli birey yoksa veya az sayıda engelli birey varsa onlar için özel düzenlemeler yapmaya gerek yoktur (!)

70 Yrd. Doç. Dr. Refet POLATUzm. Kıvanç HEKİM Video 03: Ömür Kınay “EMPATİ”

71 Yrd. Doç. Dr. Refet POLATUzm. Kıvanç HEKİM Engelli Öğrenci Birimi’nin koordinatörü de engelli birisi olmalıdır (!)

72 Yrd. Doç. Dr. Refet POLATUzm. Kıvanç HEKİM Engelli bir birey okula gidemez, gitse bile derslerinde başarılı olamaz, okulu başarıyla bitirse bile bir işe giremez, bir işe girse bile o işte başarılı olamaz (!)

73 Yrd. Doç. Dr. Refet POLATUzm. Kıvanç HEKİM Matematikçi John Forbes Nash Şizofreni Hastası Ressam Fikret Muallâ Saygı Psikiyatri Hastası Fizikçi Albert Einstein Otizmli

74 Yrd. Doç. Dr. Refet POLATUzm. Kıvanç HEKİM Ozan Homeros Görme Engelli Ozan Âşık Veysel Şatıroğlu Görme Engelli Müzisyen Ray Charles Robinson Görme Engelli

75 Yrd. Doç. Dr. Refet POLATUzm. Kıvanç HEKİM Müzisyen Ludwig van Beethoven İşitme Engelli Ressam Eşref Armağan Doğuştan Görme Engelli Milli Okçu Gizem Girişmen Bedensel Engelli

76 Yrd. Doç. Dr. Refet POLATUzm. Kıvanç HEKİM Video 04: Eda ve Engelli Çocuk Korosu “DÜŞ BAHÇELERİ”

77 İzmir Üniversiteleri Platformu Koordinasyon Merkezi Dokuz Eylül Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Üniversitelerarası İlişkiler Koordinatörlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:144 35210 Alsancak / İZMİR • 0 232 412 16 70 • kurumsal.iletisim@deu.edu.tr Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Cengiz ÜZÜN • 0 232 412 16 71 • cengiz.uzun@deu.edu.tr


"16 Mayıs 2011, Pazartesi ∙ 14.00 ∙ Celal Bayar Üniversitesi PANEL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları