Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

COURSE LEARNING OUTCOMES/QUALIFICATIONS FIRST WEEK Ertuğrul Eriş1Circuit Analysis Updated 4: February 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "COURSE LEARNING OUTCOMES/QUALIFICATIONS FIRST WEEK Ertuğrul Eriş1Circuit Analysis Updated 4: February 2012."— Sunum transkripti:

1 COURSE LEARNING OUTCOMES/QUALIFICATIONS FIRST WEEK Ertuğrul Eriş1Circuit Analysis Updated 4: February 2012

2 CONTENTS  4 th LEVEL QUALIFICATIONS  BOLOGNA PROCESS  FIELD QUALIFICATION (ABET)  COURSE LEARNING OUTCOMES  STUDENT QUESTIONAIRE  CONCLUSION Ertuğrul Eriş2Circuit Analysis

3 BLOOM’S TAXONOMY ANDERSON AND KRATHWOHL (2001) http://www.learningandteaching.info/learning/bloomtax.htm !!Listening !! Ertuğrul ErişCircuit Analysis3

4 PROGRAM OUTCOMES PROGRAM DESIGN ??? CIRCICULUM ??? Std. questionnaire Std. questionnaire Std. questionnaire STUDENT PROFILE DEPT, PROGRAM STUDENT NEWCOMER STUDENT QUALITY IMP. TOOLS EXTRERNAL CONSTITUENT FACULTY GOVERNANCE INTRERNAL CONSTITUENT STUDENT, STATE, ENTREPRENEUR ALUMNI, PARENTS NGO GOAL: NATIONAL/INTERNATIONAL ACCREDITION EU/NATIONAL QUALIFICATIONS EU/NATIONAL GRADUATESTUDENTGRADUATESTUDENT QUESTIONAIRES FIELD QUALIFICATIONS KNOWLED GE SKILLS COMPETENC ES EXTRERNAL CONSTITUENT REQUIREMENTS ORIENTIATION PROGRAM OUTCOMES PROGRAMOUTCOMESPROGRAMOUTCOMES PROGRAMOUTCOMESPROGRAMOUTCOMES 4Spring 2012Ertuğrul Eriş

5  SOURCES  GLOBAL/EU/NATIONAL QUALIFICATIONS  These qualifications are common  Art&design, Law, engineering  EU/YOK prepared the related documents (shown here)  FIELD QUALIFICATIONS  Specific to a profession such as engineering, architecture  YOK determined these outcomes  Similiar to ABET (American Board of Engineering and Technology) for engineering  EXTERNAL STAKEHOLDERS PROPOSALS  Departmental function  Could contribute as a diferentiating factor Spring 2012Ertuğrul Eriş5 PROGRAM OUTCOMES

6 6 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) TYUYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişsel -Uygulamalı KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 6 LİSANS _____ EQF-LLL: 6. Düzey _____ QF-EHEA: 1. Düzey have demonstrated knowledge and understanding in a field of study that builds upon their general secondary education, and is typically at a level that, whilst supported by advanced textbooks, includes some aspects that will be informed by knowledge of the forefront of their field of study; - can apply their knowledge and understanding in a manner that indicates a professional approach to their work or vocation, and have competences typically demonstrated through devising and sustaining arguments and solving problems within their field of study; - have the ability to gather and interpret relevant data (usually within their field of study) to inform judgments that include reflection on relevant social, scientific or ethical issues ; - Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebil mek, öğrenme gereksinimlerin i belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilm ek. can communicate information, ideas, problems and solutions to both specialist and non- specialist audiences - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak, - Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. EU/NATIONAL QUALIFICATIONS FRAMEWORK BLOOMS TAXONOMY Spring 2012Ertuğrul Eriş

7 BECHOLAR DEGREE QUALIFICATIONS (SUMMARY)  KNOWLEDGE/SKILLS  Knowledge/Understanding Course content  Applying that knowledge to solve problems  PERSONAL AND PROFESSIONAL COMPETENCES  Independent/Group work  Learning  Communication skills  Professional competences  Human Rights  Ethics  Enviornment Ertuğrul Eriş7EE0221

8 FIELD QUALIFICATIONS-1  PREPARED BY YOK  2011, Spring 2012Ertuğrul Eriş8

9 ISCED GENEL ALAN KODU GENEL ALANLARISCED TEMEL ALAN KODU EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI 1Eğitim14 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri 2 Beşeri Bilimler ve Sanat 21 Sanat 22Beşeri Bilimler 3 Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk 31Sosyal ve Davranış Bilimleri 32Gazetecilik ve Enformasyon 34İşletme ve Yönetim Bilimleri 38Hukuk 4Bilim 42Yaşam Bilimleri 44Doğa Bilimleri 46Matematik ve İstatistik 48Bilgisayar 5 Mühendislik, Üretim ve İnşaat 52Mühendislik 54Üretim ve İşleme 58Mimarlık ve Yapı 6Tarım 62 Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su Ürünleri 64Veterinerlik 7Sağlık ve Refah 72Sağlık 76Sosyal Hizmetler 8Hizmetler 81Kişisel Hizmetler 84Ulaştırma Hizmetleri 85Çevre Koruma 86Güvenlik Hizmetleri Spring 2012Ertuğrul Eriş9 FIELD QUALIFICATIONS-2  http://bologna.yok.gov.tr/index.php?page=news&read=42 http://bologna.yok.gov.tr/index.php?page=news&read=42

10 BİLGİ -Kuramsal -Olgusal BECERİLER -Bilişsel -Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 1- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendisli k konularınd a yeterli altyapıya sahiptir. 1-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. 2-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 3-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 4-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. 5-Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. 2-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 1-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 3-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. 4-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 5-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 6-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. 7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. 1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 2-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. 3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar. 4-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. 1-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. 2-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. 3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=48 FIELD QUALIFICATIONS-3!!! ULUSAL LİSANS YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ Spring 2012Ertuğrul Eriş10

11 ABET ENGINEERING FIELD OUTCOMES Ertuğrul ErişEE022111 (a) an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering (b) an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data (c) an ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability (d) an ability to function on multidisciplinary teams (e) an ability to identify, formulate, and solve engineering problems (f) an understanding of professional and ethical responsibility (g) an ability to communicate effectively (h) the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context (i) a recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning (j) a knowledge of contemporary issues (k) an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.

12 COURSE ASSESMENT MATRIX Ertuğrul ErişCircuit Analysis12 LEARNING OUTCOMES EE410 CIRCUIT ANALYSISabcdefghijk Will be able to apply ‘Mesh-current’ and ‘Node-voltage’ methods to solve linear electrical circuits in frequency domain. 33 3 1 2 Will be able to apply ‘Mesh-current’ and ‘Node-voltage’ methods to solve linear electrical circuits in s-domain. 33 3 1 2 Will be able to interpret circuit solutions. 33 3 1 2 Will explain limitations and benefits of solving electrical circuits in frequency domain and compare with t-domain solutions. 33 3 1 2 Will explain limitations and benefits of solving electrical circuits in s- domains and compare with t-domain solutions. 3 3 1 2 Will examine linear electrical circuits by using transfer functions. 33 3 11 Will design different filters by using RLC and operational amplifiers. 33 3 11 Will employ two-ports in analyzing electrical circuits. 33 3 11

13 WHAT IS THE USE OF COURSE LEARNING OUTCOMES?  WHAT IS TO BE TAUGHT/LEARNED  WHAT SHOULD BE KNOWN FOR A GOOD GRADE  WHAT TYPE OF QUESTIONS TO BE ASKED IN THE EXAMS  RELATED OTHER COURSES  ELECTRONICS 1-2, ELECTRONICS LAB 1- 2, CIRCUIT SYNTHESIS, AUTOMATIC CONTROL Ertuğrul ErişCircuit Analysis13

14 FEEDBACK FOR COURSE ASSESMENT MATRIX: STUDENT QUESTIONAIRE  Program outcomes  Course learning outcomes  Teacher  Student questionaire  Available at «Course WEB» side  Any time could be filled up  Could be submitted at the end of the semestr Ertuğrul ErişEE022114

15 EVALUATION  ATTANDANCE  Statistical purposes only, no grades!  15 weeks*3=45 hours/semestr study  discontinuity could cause total lost!!  MIDTERM EXAM  7 th week, %40  FINAL EXAM  %60 Ertuğrul ErişEE022115

16 OTHER ISSUES  CHEATING (KOPYA)  Ethical issue, diciplinary action  EXCUSE EXAM  Not recommended  COMPLAINTS ON GRADES  Result could either be decreased/increased if a miscalculation exists  MIDTERM  If the grade unexpected, first the solutions should be studied, then could see the exam paper  FINAL  Could not see the exam paper Ertuğrul ErişEE022116

17 COURSE WEB SIDE  All the course materials are available on this side  Link:  http://web.iku.edu.tr/courses/ee/ee4 10/ http://web.iku.edu.tr/courses/ee/ee4 10/ Ertuğrul ErişEE022117

18 CONCLUSION  Learning  is a process,takes time  Requires continious effort  Students’ Way of problem solving in their future life will be different  for those who earned learning outcomes  And for those who do not earned learning outcomes Ertuğrul ErişEE022118


"COURSE LEARNING OUTCOMES/QUALIFICATIONS FIRST WEEK Ertuğrul Eriş1Circuit Analysis Updated 4: February 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları