Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEBEKL İ KTEN ERGENL İĞ E C İ NSEL GEL İ Ş İ M ve C İ NSEL E Ğİ T İ M.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEBEKL İ KTEN ERGENL İĞ E C İ NSEL GEL İ Ş İ M ve C İ NSEL E Ğİ T İ M."— Sunum transkripti:

1 BEBEKL İ KTEN ERGENL İĞ E C İ NSEL GEL İ Ş İ M ve C İ NSEL E Ğİ T İ M

2

3 OKUL ÖNCES İ DÖNEM  Cinsiyet  Do ğ umla birlikte cinsel kimlik, ailenin beklentileri, bebe ğ in cinsiyetini kabullenme….  İ lk 1 yaş oral dönem..  A ğ ız haz alma ve tanıma organı..

4 OKUL ÖNCES İ DÖNEM  1 yaş sonrası konuşma ve yürüme  Ba ğ ımsızlaşma..  1- 3 yaş arası tuvalet e ğ itimi  Kendi bedenini tanıma, bunun için dokunma yaygın..  Çocu ğ un cinsel organını keşfetme ile haz duyması …

5 OKUL ÖNCES İ DÖNEM  2 yaşına kadar cinsiyet farklılıkları ayırt edilemez..  Aile ve toplumun çocu ğ a do ğ umdan itibaren cinsiyetiyle alakalı zorunluluklar ve haklarıyla ilgili aktarımları var…  Sosyal roller büyüklerin çocuklara aktardı ğ ı de ğ er ve beklentiler…

6 OKUL ÖNCES İ DÖNEM  3 yaşından sonra çocuk oyun arkadaşı olarak kendi cinsiyetinden kişileri seçmeye başlar..  Karşı cinsin vücudundaki farklılıklar merak edilir…  Doktorculuk, evcilik oyunları….  Cinsel organlara dokunma, başkalarını çıplak görme iste ğ i, çıplaklık merakı….

7 OKUL ÖNCES İ DÖNEM  Erkek çocuklar penisi kaybetme korkusu..  Kız çocuklarda büyüdü ğ ünde penisi olaca ğ ına dair umut…  Öedipus kompleksi..  Anne ile sa ğ lıklı ilişki kız çocuk özdeşim kurar..  Baba ile sa ğ lıklı ilişki erkek çocuk özdeşim kurar..

8 OKUL ÖNCES İ DÖNEM  Kız çocuk annenin makyaj malzemeleri, kıyafetleri…  Erkek çocuk babanın hareketleri, traş malzemelerini kullanması…  Karşı cins ebeveyn ile evlenme iste ğ i..  Aşırı sert tepki, utandırma veya desteklenmesi uygun de ğ il…

9 OKUL ÖNCES İ DÖNEM  3 yaş ile cinsiyete yönelik farkındalık..  Cinsiyetin kalıcı ve de ğ işmez oldu ğ unun farkında de ğ il..  Erkek çocuk toka takarsa veya saçını uzatırsa kız..  Kız çocuk pantolon giyerse erkek….

10 OKUL ÖNCES İ DÖNEM Toplum için uygun karşılanmayan davranış veya meraklarıyla ilgili aşırı eleştiri ve utandırma.. Oyun ve oyuncaklarında karşı cinse özgü olanları sınırlama ve sert tepki verme.. Di ğ er insanların yaşam biçimi ve de ğ er yargılarını çocu ğ un önünde eleştirmek.. Kontrolsüz TV, internet kullanımı….

11 OKUL ÖNCES İ DÖNEM Uygun özdeşim modeli olmak.. Farklı de ğ er yargıları ve kültürleri ö ğ retmek.. Hamilelik ve do ğ umla ilgili yaşına uygun konuşmalar yapmak.. Cinsellik ve cinsiyetle ilgili sorularına yaşına uygun, yerinde cevaplar vermek.. Cinsiyet ve özel bölgelerin gizlili ğ iyle ilgili bilgiler vermek.. Hangi dokunuşların uygun oldu ğ una dair bilgiler vermek..

12 OKUL DÖNEM İ  7- 11 yaş  7-9 yaş  9- 11 yaş( Ergenlik Öncesi)

13 OKUL DÖNEM İ  Kendi bedeni ve aileyi tanımaya yönelik merak daha farklı alanlara yönelir..  Kendi bedeniyle ilgili u ğ raş sosyal u ğ raşlara do ğ ru de ğ işir..  Gizil (latans) Dönem..

14 OKUL DÖNEM İ Cinsellikle ilgili konuşmak İ letişim taleplerini geri çevirmemek Kontrolsüz TV ve internet kullanımının önüne geçmek Arkadaş ilişkilerinde onaylanmayan durumlarda gerekli kontrolleri yapmak

15 OKUL DÖNEM İ  9-11 yaş ergenlik öncesi dönem…  Ergenlik belirtileri…  Cinsiyet de ğ işmez, davranış ve durumlardan ba ğ ımsız bir kavram..  Ergenlikteki bedensel de ğ işimlere dair bilgilendirme …  Kız çocuklara anne ya da aynı cinsiyetten biri..  Erkek çocuklara baba ya da aynı cinsiyetten biri..

16 OKUL DÖNEM İ  Kızlarda bedensel de ğ işim 10- 12 yaş  Erkeklerde bedensel de ğ işim 12- 14 yaş  Kız çocuklarda 9, erkek çocuklarda 10 yaşlarında bu de ğ işimlere dair bilgilendirme yapılmalı….

17 OKUL DÖNEM İ  Menstürasyon kızlar için önemli bir dönem  Bazı çocuklarda büyümenin göstergesi..  Yeterli bilgi sahibi olmayan bazı çocuklarda ise ciddi kaygı, korku sebebi..  « Kirlenme »  Ciddi ruhsal ve cinsel bozukluklar..

18 OKUL DÖNEM İ  Meme gelişimi ile ilgili bilgi vermek  Utanmaması gerekti ğ i ve hormonal de ğ işimler ile ortaya çıktı ğ ı..  Duruş bozukluklarına dikkat..

19 OKUL DÖNEM İ  Erkek çocuklarda ereksiyon ve ejakülasyonla ilgili bilgi vermek…  Gece rüya görme ve boşalma..  Gurur kayna ğ ı bir yandan kontrol edememe korkusu..  Bilgilendirilmemiş ergende sapıklık- anormal durum gibi algılanması..  Mastürbasyonla ilgili yanlış ve eksik bilgilendirme..

20 OKUL DÖNEM İ  Mastürbasyon cinsel boşalma yöntemi..  Erkeklerde ve kızlarda …  Bedenini tanıma, cinselli ğ i keşfetme..  Başkalarının yanında, toplum önünde olmaması gerekti ğ i..  Korkutmak, cezalandırmak, utandırmak yapılmaması gerekenler arasında..  Do ğ al bir ihtiyaç oldu ğ unu paylaşmak rahatlatıcı..

21 OKUL DÖNEM İ Ergenlik Öncesi Dönem Yaşıtlarıyla ilişkileri konusunda konuşmak Hislerini, duygularını paylaşabilmek Zaman ayırmak Do ğ ru bilgilendirme yapabilmek

22 ERGENL İ K DÖNEM İ FizikselRuhsalCinselSosyal

23 ERGENL İ K DÖNEM İ  Erken Ergenlik( 11- 15 Yaş ) • Bedensel de ğ işim belirgin… • Bedenle ilgilenme..( Sivilceler, boy vb..)

24 ERGENL İ K DÖNEM İ  Orta Ergenlik ( 14-15 yaş ile 16-17 Yaş ) • Arkadaş ilişkileri ön planda.. • Arkadaşları içinde kabul görme önemli.. • Kendini keşfetme ve geliştirme çabaları (Ahlaki, dini, felsefi…..)

25 ERGENL İ K DÖNEM İ • Geç Ergenlik ( 16- 17 yaş ile 20’li Yaşlar) • Kimlik gelişimi tamamlanır… • Bireysel kimlik yanı sıra mesleki ve sosyal kimlikte gelişir.. • Kendisine eskiden aşılanmış roller ve yetenekleri ile bundan sonra yüklenece ğ i roller ve sorumlulukları karşılaştırır..

26 ERGENL İ K DÖNEM İ  Toplumdan saygı ve sevgi beklentisi  Kabul görme iste ğ i  Başarı iste ğ i  Ba ğ ımsızlık  Güçlü olmak  Sorumlulukların artışı  Toplumsal yerini araştırma  Bir mesle ğ e yönelme……..

27 ERGENL İ K DÖNEM İ  Kız – erkek arkadaşlı ğ ı flörtlerde 12- 14 yaşlarında başlar..  Orta ergenlikte belirgin hal alır..  Flört kişiler arası ilişkileri geliştirmesini ve toplumsal rolleri denemesini sa ğ lar..

28 ERGENL İ K DÖNEM İ Aşırı koruyucu davranmak İ lgisiz davranmak Başka kişilerle sürekli karşılaştırma yapmak Gencin hayatına sürekli karışmak

29 ERGENL İ K DÖNEM İ  Genci anlamaya çalışmak ve konuşmak..  Kendi gençlik yıllarınıza ilişkin hikayeleri paylaşmak  Yakın arkadaşlıklar ve ilişkilerin temelinde cinsellik olmadı ğ ını vurgulamak…

30 ERGENL İ K DÖNEM İ  Aileler çocukların ve gençlerin ilk konuştu ğ u kişiler olmalı…  Cinsel deneyimler olabildi ğ ince ertelenmeli..  Neden ? …………..

31 ERGENL İ K DÖNEM İ  Erken cinsellikle aşırı u ğ raş başka alanlarda gelişimi olumsuz etkiler…  Cinselli ğ in sadece fiziksel bir boyutu olmadı ğ ı, duygusal bir boyutu oldu ğ unu anlatmak önemli..  Cinsellik konusunda iyi bir bilgilendirme gerekir..

32 ERGENL İ K DÖNEM İ  Cinsellikle ilgili aşırı u ğ raş önemli ihtiyaçlara engel..  Cinsellikten uzak durmak duygusal yoksunluk, ileride cinsel işlev sorunları..  İ lk cinsel deneyimin önemi vurgulanmalı..

33 ERGENL İ K DÖNEM İ  İ lk cinsel deneyim için fiziksel yeterlili ğ in önemli olmadı ğ ı ayrıca ruhsal ve toplumsal açıdan da yeterlilik önemli…  Kimlik gelişimini henüz tamamlamamış bir ergen için erken cinsel ilişki pek çok sorunun başlangıcı olabilir..  Toplumsal ve ahlaki de ğ erler …

34 ERGENL İ K DÖNEM İ  Cinsel ilişki ardından gelen sorunlar…Deneyim ertelenmeli…  Cinsellikle ilgili karar verme hakları oldu ğ u gibi bu durumun sonuçlarını bilmeleri önemli…

35 ERGENL İ K DÖNEM İ  Cinsellik konusunda mutlaka aile, ö ğ retmen ya da bir sa ğ lık çalışanından bilgi alınmalı….  Cinsellikle ilgili bilgi eksikli ğ i genci medyadan ve ya arkadaşlarından gelen mesajlara açık hale getirir….

36 ERGENL İ K DÖNEM İ Ergenlerde Cinsel Davranışlar •Cinsel ilişkiye başlamak •Cinsel ilişki düzeyi •Riskli cinsel davranışlar

37 ERGENL İ K DÖNEM İ  Kendine güven,  Okulda ders dışı etkinliklere katılma (toplumsal örgütler vb. çalışma….)  Akademik olarak başarılı olma  Dini ve ahlaki inançlar  Üreme sa ğ lı ğ ı ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında bilgi sahibi olma  Madde kullanımını olmaması riskli davranışlara karşı koruyucu faktörler…..

38 ERGENL İ K DÖNEM İ • Arkadaş gruplarının cinsellikle ilgili tutum ve davranışları risk etkeni………

39 ERGENL İ K DÖNEM İ  Ailenin sosyoekonomik durumu  Ailenin ergeni izlemesi  Ailenin ergenle iletişime açık olması ve rahatlıkla ulaşılabilir olması cinsel davranışlar konusunda arkadaş etkisine açık olmaktan koruyan etkenler olarak tespit edilmiş…..

40 ERGENL İ K DÖNEM İ Cinsel Deneyimin Erken Yaşta Olması Ergen gebelikleri Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

41 ERGENL İ K DÖNEM İ  Ergen gebeli ğ i sırasında; anemi, düşük do ğ um a ğ ırlı ğ ı, erken do ğ um ve do ğ uma ba ğ lı komplikasyonlar erişkinlere göre daha sık…  Ergen gebeli ğ inde anne ölüm hızı yüksek…

42 ERGENL İ K DÖNEM İ  Ergen gebeli ğ i ile e ğ itim hayatının sonlanması  Yaşıtlarından kopma  Depresyon başta olmak üzere çeşitli psikiyatrik hastalıklar…

43 ERGENL İ K DÖNEM İ  Aile planlaması yöntemlerinin e ğ itimi verilmeli (Okullarda seminer e ğ itimi vb.),  Evlilik yaşı  Zorunlu e ğ itim süresinin uzatılması  Kadının toplumdaki rollerinin de ğ işimi ile ergenlerde gebelik engellenmeli..

44 ERGENL İ K DÖNEM İ  Korunma yöntemleri hakkında bilgi vermenin gençleri cinsel ilişkiye teşvik edece ğ i düşüncesi endişe yaratır..  Bu yöntemleri bilmemek, çekinmek vb. ergen gebelikleri ve cinsel yolla bulaşan hastalıkları arttırabilir..  Cinsel bilgiler yanında korunma yöntemleri hakkında da bilgi verilmesi önemli…

45 ERGENL İ K DÖNEM İ  Toplumsal de ğ erlerin hızla de ğ işimi ile ergenlerde cinsel yolla bulaşan hastalıklar artmakta..  Kontrolsüz, plansız ilişki ergenlerde riski arttıran faktörler..  Korunma yöntemleri, sık partner de ğ iştirmeme gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruyucu faktörler gençlere aktarılmalı…

46  Ülkemizde üniversite ö ğ rencileri ile yapılmış çalışmalarda ö ğ rencilerin % 56- 81’ i anneleri ile cinsel konularda hiç konuşmadı ğ ını belirtmiş( Babalar % 82- 93)..  Edirne’ de 11- 20 yaş arası ergenlerle yapılan çalışmada % 28. 6’ sı cinsellik hakkında bilgi düzeylerinin yeterli oldu ğ unu düşündü ğ ünü belirtmiş..

47  Ülkemizde 17- 26 yaş arası üniversite gençli ğ i ile yapılmış bir çalışmada; - % 96.5’ i cinsel sa ğ lık e ğ itimi almak istedi ğ ini.. - CYBH, ilk cinsel deneyim, hymen, gebelikten korunma yöntemleri, vaginusmus.. - %13.6 aileleri ile cinsellik konusunda rahat konuşabildi ğ ini.. - 12 ile 22 yaş arası ilk cinsel deneyim( % 99.2 16- 19 yaş arası) - Madde kullanımı olan gençlerin cinsel ilişkide bulunma oranı 4.8 kat fazla….

48 - Dini inancı olan gençlerin % 71.4’ü evlilik öncesi cinsel deneyime karşı.. - Bilgi alma kayna ğ ı % 69.7 arkadaş, % 56.2 kitap, % 42.4 medya, % 36.2 aile, %11.8 konferans, % 7.4 sa ğ lık personeli…… - % 62.8 ilk cinsel deneyimde kondom kullanmış.. - % 46.1 cinsel ilişkide kontraseptif yöntem kulanmama oranı..

49  Kayna ğ ı belirli, yaş gruplarına göre oluşturulmuş yapılandırılmış cinsel e ğ itim programları oluşturulmalı…  Anne- babaların çocuklarına do ğ ru ve yeterli cinsel sa ğ lık e ğ itimi verebilmesi için ailelerin ve toplumun bilinçlendirilmesi önemli…

50  Sabrınız için teşekkürler……………


"BEBEKL İ KTEN ERGENL İĞ E C İ NSEL GEL İ Ş İ M ve C İ NSEL E Ğİ T İ M." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları