Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CyberEdge Veri Koruma Sigortası

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CyberEdge Veri Koruma Sigortası"— Sunum transkripti:

1 CyberEdge Veri Koruma Sigortası

2 İlgili Kanun ve Yönetmelikler
Bring on tomorrow

3 CyberEdge 1/ Taslak Kanun Cezai Yaptırımlar
Kanun hükümlerine aykırı olarak, kişisel verileri ele geçiren, kaydeden, bir başkasına veren/yayan/yok etmeyenler TCK’nın ilgili hükümleri uyarınca cezalandırılır. Kanun hükümlerine aykırı olarak, kişisel verileri depolayan, muhafaza eden, değiştiren, yeniden düzenleyen, açıklayan, elde edilebilir hale getiren, sınıflandıran/kullanılmasını engelleyen/üçüncü kişilere aktaranlar TCK’nın 135’inci maddesine göre cezalandırılır. Kişisel verilerin silinmesi/anonim hale getirilmesi yükümlülüğüne aykırı hareket halinde veri sorumlusu altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ilgili tüzel kişi hakkında TCK’nın tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. İdari Yaptırımlar: 100 TL – TL arasında idari para cezası verilir. İdarî para cezaları gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanır.

4 2/ Avrupa Birliği Müktesebatı
Ocak 2012 tarihinde yayınlandı. Farklı ülkelerin veri koruma kanunlarını harmonize etmek ve teknolojik yeniliklere değinmek amaçlandı. AB içinde veri işleyen herkese uygulanacak. Avrupa dışında olup AB vatandaşlarına mal ve hizmet satanlara da uygulanması planlanıyor. Kişilerin kurumlar/şirketler aleyhine şahsi dava açması Ticaret birliklerinin toplu dava (class action) açma hakkı Türkiye’deki Taslak Kanun’un bu yönetmelik uyarınca güncellenmesi söz konusu olabilir. Türkiye’de Taslak Kanun bu Direktifi iç hukuka taşımak amacıyla hazırlandı.

5 CyberEdge Anayasa: Özel hayatın gizliliği ve korunması
Medeni Kanun: Kişilik hakkının korunması Borçlar Kanunu : Kişilik hakkının korunması İş Kanunu: İşçinin kimlik bilgileri, işverenin düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtlar Ceza Kanunu: TCK : Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik Tıbbi Deontoloji Tüzüğü Hasta Hakları Yönetmeliği

6 CyberEdge Bankacılık Kanunu:BDDK başkanı, üyeleri, ve personelinin bankalara, bankaların bağlı ortaklıklarına ve banka müşterilerine ait sırları açıklamama ve kendileri ve başkalarının yararına kullanmama yükümlülüğü 1-3 yıl hapis 1000 – 2000 gün adli para cezası 1/6 oranında ceza artırımı: sırların kendileri ya da başkaları için yarar sağlamak amacıyla açıklanmış olması hali En az 2 yıl geçici / sürekli yasaklılık: Fiilin önemine göre / sorumluların düzenleyici kuruluşlarda görev yapmaları hali Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu: Banka kartı ve kredi kartı sahiplerinin kişisel verileri 1-3 yıl hapis güne kadar adli para cezası: Kasten ihlal 1000 güne kadar adli para cezası: Dikkatsizlik veya tedbirsizlik veya meslekte yetersizlik veya emir ve kurallara aykırılık nedeniyle ihlal

7 Kapsam Bring on tomorrow

8 Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Talep Esaslı (Claims Made)

9 CyberEdge Anlaşmalı Hizmet Sağlayıcılar Halkla İlişkiler (PR)
Süreç Yönetimi Medya ve Bildirim İşlemleri IT Forensic Hukuki Süreçler Yasal Yükümülülük ve Yaptırımların İncelenmesi   Savunma

10 CyberEdge TEMİNATLAR A- VERİ SORUMLULUĞU A.1 Kişisel Veri Sorumluluğu
Gerçek veya iddia edilen Kişisel Bilgi İhlali sonucu oluşan ve Sigortalı aleyhine bir Talep doğuran Zarar A.2 Şirket Verileri Sorumluluğu Gerçek veya iddia edilen Şirket Bilgilerinin İhlali sonucu oluşan ve Sigortalı aleyhine bir Talep doğuran Zarar A.3 Dış Kaynak Kullanımı Sorumluluğu Gerçek veya iddia edilen veri korumasına ilişkin yasa veya yönetmeliklerin ihlali sonucu oluşan ve Şirket adına kişisel veri toplamasından veya işlemesinden dolayı bir Dış Kaynak Sağlayıcısı aleyhine Şirketin sorumlu olduğu bir Talep doğuran Zarar

11 CyberEdge A.4 Veri Güvenliği Sorumluluğu
Vaki veya iddia olunan ve aşağıdakilerle sonuçlanan bir fiil, hata veya ihmal sonucu oluşan Zarar: (i) Üçüncü Şahıs Verilerine, Şirketin Bilgisayar Sistemine zarar vermek için özellikle tasarlanmış yetki dışı herhangi bir yazılım, bilgisayar kodu veya virüs bulaşması (ii) Yetkisi olan bir Üçüncü Şahsın Verilere erişimi, uygun olmayan veya yanlış bir şekilde engellenmesi; (iii) Şirketin tesisleri, Bilgisayar Sistemi veya çalışanlardan elektronik olmayan yollarla bir erişim kodu çalınması; (iv) Herhangi bir Bilgisayar Sisteminde depolanan Verilerin Veri Güvenliği İhlali nedeniyle imhası, değiştirilmesi, bozulması, hasar görmesi veya silinmesi (v) Şirketin donanımlarının bir Üçüncü Şahıs tarafından fiziksel olarak çalınması veya (vi) Şirketin bir çalışanı tarafından Veri Güvenliği İhlali nedeniyle herhangi bir Verinin ifşa edilmesi

12 CyberEdge B. VERİ İDARİ PROSEDÜRLERİ B.1 Veri İdari Soruşturması
Bir Soruşturma ile bağlantılı makul ücretler, masraflar ve hukuki danışmanlık ve temsil masrafları (Alt Sorumluluk limitini aşmamak kaydıyla) B. 2 Veri İdari Para Cezaları Şirketin, bir Soruşturma ile bağlantılı olarak, o Soruşturmanın veri korumasına yönelik yasa veya yönetmeliklerinin ihlal edildiği yönünde karara bağlanmasından sonra ödemekle yükümlü olduğu Veri İdari Para Cezaları (Alt Sorumluluk limitini aşmamak kaydıyla)

13 CyberEdge Şirketin İtibarının Onarılması
İTİBARIN ONARILMASI Şirketin İtibarının Onarılması Şirketin itibarının bir Talep nedeniyle gördüğü zararı hafifletmek üzere, bağımsız halkla ilişkiler danışmanından alınan tavsiyeler ve destek için yapılan makul masraf ve harcamalar (Alt Sorumluluk limitini aşmamak kaydıyla) Kişisel İtibarın Onarılması Şirketin bir yöneticisi, uyumdan sorumlu yöneticisi, Veri Korumadan Sorumlu Yöneticisi veya hukuk baş danışmanının kişisel (bireysel ve mesleki) itibarının bir Talep nedeniyle gördüğü zararı hafifletmek üzere, bağımsız halkla ilişkiler danışmanından alınan tavsiyeler ve destek için yapılan makul masraf ve harcamalar (Alt Sorumluluk limitini aşmamak kaydıyla) Bildirim ve İzleme Herhangi bir Kişisel Bilgi İhlali veya Şirket Bilgilerinin İhlaline ilişkin (Alt Sorumluluk limitini aşmamak kaydıyla) Bildirim Masraflarını ödeyecektir. Sigortacı, kimlik hırsızlığı eğitim ve itibar dosyası veya kimlik izleme ile bağlantılı (Alt Sorumluluk limitini aşmamak kaydıyla) makul masraf ve harcamaları ödeyecektir. Bu Ek Teminata, Muafiyet uygulanmayacaktır.

14 CyberEdge ELEKTRONİK VERİLER
Aşağıdakilerle bağlantılı makul masraf ve harcamalar: (Alt Sorumluluk limitini aşmamak kaydıyla) Elektronik Verilerin geri yüklenmesi, yeniden toplanması veya yeniden oluşturulmasının mümkün olup olmadığının belirlenmesi ve Elektronik Verilerin geri yüklenmesi, yeniden oluşturulması veya yeniden toplanması

15 CyberEdge Opsiyonel Ek Teminatlar 1- Medya İçeriği
- Medya İçeriği Sorumluluğu    sigortalı’nın Materyalin toplanması, oluşturulması, serbest bırakılması, basılması, yayınlanması veya dağıtılması ile bağlantılı bir fiili, hatası, yalan beyanı, yanıltıcı beyanı veya ihmali sonucu oluşan ve: Telif hakları, başlık, slogan, ticari marka, ticari isim ihlali ve alan adı ihlali; İntihal, korsanlık veya suiistimal veya fikir hırsızlığı; Yazılan, konuşulan veya yayınlanan sözcükler nedeniyle kötü niyet ile işlenmemiş herhangi bir kişiyi yanlış tanıtma, özel bilgileri kamuya açıklama, lekeleme veya hakaret etme fiili ve bununla bağlantılı manevi zarar veya manevi ızdırap Tecavüz, gizlilik ihlali, yolsuz tescil veya zapt, izinsiz girme veya gizlice dinleme ile sonuçlanan herhangi bir Zarar’ı Sigortalı adına, ödeyecektir.

16 CyberEdge 2- Siber Dolandırıcılık Siber Dolandırıcılık Sorumluluğu
Bir Güvenlik Tehdidi sonucunda uğradığı Dolandırıcılık Zararı’nı Sigortalı adına ödeyecektir. Tanımlar: Dolandırıcılık Zararı Sigortalı tarafından, Sigortacı’nın önceden yazılı olarak onaylaması koşuluyla, Sigortalı’nın zarar görmesi ile sonuçlanacak bir Güvenlik Tehdidini sona erdirmesi için ödediği meblağlar veya Bir Güvenlik Tehdidinin nedenini belirlemek için yapılan araştırma masrafları.  Güvenlik Tehdidi Para, menkul kıymet veya Sigortalı için değeri bulunan başka maddi veya gayri maddi mülkiyet talep etmek amacıyla, bir Bilgisayar Sistemine, yerel, sınır ötesi veya çok ülkeyi kapsayan bir saldırı yapma tehdidi veya bu yönde bağlantılı tehditler dizisi anlamına gelmektedir.

17 CyberEdge 3- Ağ Kesintisi Sigortası Ağ Kesintisi Sigortası
  Sigortalı’nın Bekleme Saatleri Süresinden sonra ve yalnızca bir Güvenlik Arızası sonucunda uğradığı herhangi bir Ağ Zararını ödeyecektir.  Ağ Zararı Önemli Kesintinin sona ermesinden sonraki 120 gün (veya Sigortalı gereken özeni ve işlemleri yapmış olduğu durumlarda, Önemli Kesintinin sona ermesinden sonraki 120 gün) içinde, yapılan aşağıdaki masraflar anlamına gelmektedir: Önemli Kesinti olmasa, normalde yapılmayacak olan masraflar ve Aşağıdakilerin saat esasına göre hesaplanacak olan toplam tutarı: Kazanılacak Net Gelir (gelir vergisi öncesi Net Kar veya Zarar) ve Bordro da dahil olmak üzere devam eden normal işletme masrafları Önemli Kesinti Sigortalı’nın işinin doğrudan bir Güvenlik Arızası nedeniyle fiili ve ölçülebilir şekilde kesintiye uğraması veya durması anlamına gelmektedir. Güvenlik Arızası Yetkisiz erişim, yetkisiz kullanım, hizmeti engelleme saldırısı veya kötücül kod alma veya göndermeyi de kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan bir Bilgisayar Sistemi arızası veya bir Bilgisayar Sisteminin güvenliğinin ihlal edilmesi. “Güvenlik Arızası”, bir Şirketin özel yazılı güvenlik politikaları veya prosedürlerini doğrudan çiğneyerek, Şirketin bir tesisinden, bir Şirket Bilgisayar Sisteminden veya Şirketin müdürleri, yöneticileri veya çalışanlarından birinden, elektronik olmayan yollarla, bir parola veya erişim kodunun çalınmasından kaynaklanan arıza veya ihlalleri de kapsar.

18 CyberEdge 3- Ağ Kesintisi Sigortası İstisnaları:
Resmi Kurum veya Resmi Makam Herhangi bir resmi kurum veya resmi makamın emriyle bir Bilgisayar Sistemine yönelik el koyma, kamulaştırma, istimlak veya imha işlemlerinden ileri gelen, bunlara dayanan veya atfedilen Ağ Zararları istisna edilmiştir. Özel Ağ Kesintisi Aşağıdakilerden kaynaklanan, bunlara dayanan veya atfedilenler istisna edilmiştir: Nedeni ne olursa olsun Üçüncü Şahıslara karşı sorumluluk; Her türlü mahkeme masrafı veya vekalet ücretleri; Herhangi bir Bilgisayar Sisteminin uğranan Ağ Zararından önceki halinin ötesinde bir düzeye ulaşacak şekilde güncellenmesi, yükseltilmesi, iyileştirilmesi veya değiştirilmesi; Elverişsiz iş koşulları; veya Yazılım programı hataları veya zayıf noktalarının giderilmesi.

19 İSTİSNALAR Bedensel Yaralanma ve Maddi Varlıkların Hasarı
Sözleşme Sorumluluğu İşverenlerin Yükümlülükleri İcra Bildirimi Fikri Mülkiyet Kasıtlı Eylem Suç Teşkil Eden Eylemler Önceki Talepler ve Olaylar Terörizm/Savaş Rekabet

20 CyberEdge İSTİSNALAR - devamı Siber terörizm
Kim tarafından olursa olsun bilgisayarlar aracılığıyla veya bilgisayarlar üzerinde işlenmiş, kamunun kullanmakta olduğu herhangi bir tür veya formdaki bir iletişim, ulaşım, enerji tedariki, veri erişimi, güvenlik veya benzeri bir sistemin, şiddete, ölüme ve/veya imhaya yol açacak şekilde olsun veya olmasın bozulması amacıyla yapılan veya bozulması ile sonuçlanan ve bir hükümeti politikalarını değiştirmeye zorlamak amacıyla karışıklık, panik veya terör yaratan veya yaratmak üzere tasarlanan bir fiil istisna edilmiştir. Siber terörizm, ayrıca bilgisayar tesisleri ve iletim hatlarına yönelik fiziksel saldırıları da kapsar. Altyapı veya Güvenlik Arızası Aşağıdakilerden kaynaklanan veya aşağıdakilere ilişkin hususlar istisna edilmiştir: Mekanik arıza; Herhangi bir elektrik kesintisi, dalgalanma, voltaj azalması veya kapsamlı elektrik kesintileri; Telekomünikasyon veya uydu sistemi arızaları veya Şirket veya Dış Kaynak Sağlayıcısı tarafından, gereken tüm veya sektör standardı Bilgisayar Sistemi güvenliğinin makul şekilde sağlanamaması.

21 İSTİSNALAR - devamı Ticari Zarar Menkul Kıymet Talebi
Ticari yükümlülükler; Sigortalı tarafından veya Sigortalı adına yapılan herhangi bir elektronik fon transferi veya işleminin parasal değerinin hesaplarda, hesaplara veya hesaplar arasında transferi sırasında, kaybolması, azalması veya zarar görmesi veya toplam sözleşme tutarının veya beklenen tutarın üzerinde verilen kupon nominal değeri, fiyat indirimleri, ödüller, mükafatlar veya maddi değere sahip başka bir karşılıktan kaynaklanan, bunlara dayanan veya bunlara atfedilen hususlar istisna edilmiştir. Menkul Kıymet Talebi Menkul kıymetlerin mülkiyeti, alımı, satımı veya arzı ile bağlantılı (ister yazılı hukuk ister Örf ve Adet hukuku konusu) bir yasa, yönetmelik veya kuralın ihlalinden ileri gelen, dayanan veya atfedilen hususlar istisna edilmiştir.

22 Hasar Süreci

23 Hasar Senaryoları İş Durması
Bir süpermarkette satış sistemine erişimin sorunu nedeniyle stok ve sayım sistemleri arası bağlantı kesilmiş, bu nedenle sistemin onarılması ve stok ikmaline kadar kapalı kalmıştır. Tarama 200 ‘den fazla perakende outlet’i (150 fastfood şubesi dahil) satış sistemine sızıntı neticesinde girilen tüm datanın ele geçirilmesi ve zarar görmesi, yeniden yüklenmesi nedeniyle bireyler açısından $10 milyon aşkın zarar doğmuştur. Güvenlik Zaafı Bir otel zincirinin güvenlik duvarı hacker’lar tarafından geçilmiş ve 600,000 kart bilgisi elde edilerek $10 milyon aşkın zarar doğmuştur. Hırsızlık Uluslararası bir sigorta şirketi; yedekleme bandının kaybı nedeni ile 46,000 sigorta ettiren özel bilgisinin kaybı nedeni ile GBP27,5m ceza ile karşılaşmıştır. Hack’leme Mastercard ve Visa’nın dünyadaki en büyük işlemcisi, 1.5 milyon bireyin kart numaralarının hack’lenerek çalıınması nedeniyle zarar doğmuş ayrıca hisse değeri 4 gün içinde 12% düşmüştür.

24 Hasar Örnekleri

25 Hasar Örnekleri

26 Hasar Örnekleri

27 Hasar Örnekleri

28 AIG is the marketing name for the worldwide property-casualty, life and retirement, and general insurance operations of American International Group, Inc. Products and services are written or provided by subsidiaries or affiliates of American International Group, Inc. Not all products and services are available in every jurisdiction, and insurance coverage is governed by actual policy language. Certain products and services may be provided by independent third parties. Insurance products may be distributed through affiliated or unaffiliated entities. Certain property-casualty coverages may be provided by a surplus lines insurer. Surplus lines insurers do not generally participate in state guaranty funds and insureds are therefore not protected by such funds.


"CyberEdge Veri Koruma Sigortası" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları