Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MALİYE BAKANLIĞI EDİRNE DEFTERDARLIĞI. DEFTERDARLIĞIN TARİHÇESİ İslam devletlerinde defterdarlık, ilk defa Halife Hazret-i Ömer devrinde ihdas olunmuştur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MALİYE BAKANLIĞI EDİRNE DEFTERDARLIĞI. DEFTERDARLIĞIN TARİHÇESİ İslam devletlerinde defterdarlık, ilk defa Halife Hazret-i Ömer devrinde ihdas olunmuştur."— Sunum transkripti:

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI EDİRNE DEFTERDARLIĞI

2 DEFTERDARLIĞIN TARİHÇESİ İslam devletlerinde defterdarlık, ilk defa Halife Hazret-i Ömer devrinde ihdas olunmuştur. Hazret-i Ömer devletin gelirinin artmasıyla gelir ve giderin bir deftere kaydedilmesini istemiş, böylelikle defterdarlık müessesesi doğmuştur. Defterdarlığın ihdası bir rivayete göre 641 (H.20)'de diğer rivayete göre 636 (H.15)' da olmuştur. Daha sonraki İslam devletlerinde de müessese devam etti. Selçuklularda bu memura “Müstevfi” ve mali işlerin görüldüğü yere de “Divan-ı Müstevfi” denilirdi. İlhanlı Devletinde de mali işleri idare eden memura “ Müstevfi-i Memalik” ismi verildi. Osmanlı döneminde, Osmanlı Devletinin kurulduğu 1299 yılında Osmanlı Devleti Maliye Teşkilatı, esas itibariyle Batı Moğolları denilen İlhanlılar ile Anadolu Selçuklularının teşkilatları örnek alınarak oluşturulmuştur. ( ) Osmanlılarda ilk vergi uygulaması olan Pazar Resmi (bac) Osman Gazi tarafından konulmuştur. (1327) Orhan Gazi zamanında ilk Darphane Bursa’ da kuruldu ve Orhan Gazi adına ilk gümüş sikke (Akçe) basılmıştır. ( ) I. Murat zamanında devletin merkez ve eyalet teşkilatları tamamlandı ve Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa tarafından devlet hazinesi ve Mali Teşkilat kuruldu. Osmanlı Mali İdaresi esas itibariyle Enderun (iç) Hazine ve Birun (dış) Hazine denilen hazinelerden oluşmaktaydı. 1- Dış hazine (Hazine-i Amire, Birun, Miri Hazine): Osmanlı Devletinde hazine denilence, merkezi devlet hazinesi yani Hazine-i Amire anlaşılır. Merkeze intikal eden devlet gelirleri bu hazinede toplanır ve gerekli giderler buradan ödenirdi. Hazine-i Amirenin yöneticisi ve sorumlusu, Başdefterdardır.

3 2- İç Hazine (Enderun Hazinesi, Hazine-i Hassa) : Osmanlı padişahlarının altın ve gümüş olarak nakit parası ile mücevherlerinin saklandığı ve yönetildiği şahsi hazinedir. İç hazinenin birincisi, padişahın özel harcamalarına yönelik bir nevi örtülü ödenek, ikincisi, politik ve mali konjonktüre bağlı olarak dış hazineye destek sağlama şeklinde iki görevi bulunmaktaydı. ( ) Osmanlı İmparatorluğu müesseseleri ile birlikte gerçek ve kesin bir şekilde Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulmuştur. Kanun-i Padişahi (Reaya Kanunu) Kanunname-i Al-i Osman (Osmanlı Teşkilat Kanunu), Kanunname-i Kitabet-i Vilayet (Tapu Tahrir Kanunu) bu dönemde çıkartılmıştır. Defterdar, padişah malının vekilidir. Cümle malının nazırı olup, Başdefterdarın izni olmadan hazineye bir akçe ne dahil ne de hariç olur. Hazine ve Defterhane Defterdarın huzurunda açılır ve kapanır. Mali işler hakkında padişah adına tuğralı hüküm (ferman) yazabilir, gönderebilir. Son olarak 1838 yılında Defterdarlık nezarete dönüştürülerek Maliye Nazırlığı kuruldu. Defterdar unvanı Maliye Nazırı unvanını aldı. İlk Maliye Nazırı Abdurrahman Nafiz Bey oldu. Maliye Vekaletinin teşkilat ve görevleri 1936 yılında 2996 sayılı Maliye Vekaleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunla düzenlenmiştir. Maliye Bakanlığı mevcut halini 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile almıştır. Maliye Bakanlığının Taşra Teşkilatının ildeki en büyük memuru Defterdardır tarihinde yürürlüğe giren 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun gereğince 29 ilde Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Hükmünde Kararnamenin 646 sayılı Kanunun Hükmünde Kararname ile değişik 20 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları çerçevesinde Bakanlık Makamının tarihli ve 89 sayılı Onayları uyarınca, 29 İlde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bağlı Grup Başkanlıkları kurulmuştur.

4 DEFTERDARLIĞIN MİSYON VE VİZYONU Defterdarlığımızın Misyonu Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla iyi yönetişim ilkeleri gözetilerek belirlenen maliye politikalarını uygulamak, uygulamayı takip etmek ve denetlemek. Defterdarlığımızın Vizyonu Hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir, öncü bir Defterdarlık.

5 DEFTERDARLIĞIN GÖREVLERİ tarihli ve sayılı Resmi Gazetede (mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe giren 178 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Hükmünde Kararname ile Defterdarlığımıza tevdi edilen görevler şunlardır: - Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini talepleri halinde yerine getirmek, - Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen harcama politikalarının Devlet Bütçesi çerçevesinde uygulamasını, takibini ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek. - İl’ de Devlet hesaplarını tutmak ve Saymanlık hizmetlerini vermek. - İl’ de Devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile kamu kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim ve tasarruf esaslarını belirlemek ve bunlara ilişkin diğer işleri yapmak – İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak. - İl Kadrolarının, dağıtım, tenkis ve tahsis değişiklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak, - İl teşkilatının hizmet içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulamasına yardımcı olmak, Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek.

6 Teşkilat ve İldeki Yapısı: İlimiz Defterdarlığı merkez ve 8 ilçemizde faaliyetini sürdürmektedir. Defterdara bağlı olarak Defterdarlık Uzmanları (Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri) görev yapmaktadır. Merkez Birimlerimiz; Muhakemat, Muhasebe, Milli Emlak ve Personel Müdürlüğü, Trakya Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü, Sağlık Kurumları 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü, Kapıkule Gümrük Saymanlık Müdürlüğünden (Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü 662 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin 49. maddesi ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri hakkında yapılan değişiklikle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün özel bütçe kapsamına alınması nedeniyle tarihi itibariyle kapatılmıştır.) İlçe Birimlerimiz; 8 İlçe Malmüdürlüğü, Keşan Sağlık Kurumları 2 Nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü ve İpsala Gümrük Saymanlık Müdürlüğünden oluşmaktadır.

7 EDİRNE DEFTERDARLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI DEFTERDAR PERSONEL MÜDÜRLÜĞ Ü MUHASEBE MÜDÜRLÜĞ Ü MUHAKEMA T MÜDÜRLÜĞ Ü MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞ Ü ENEZ MALMÜDÜR LÜĞÜ KEŞAN SAĞLIK KUR 2 NOLU DSS MÜD. UZUNKÖPRÜ MALMÜDÜR LÜĞÜ SÜLOĞLU MALMÜDÜR LÜĞÜ MERİÇ MALMÜDÜR LÜĞÜ LALAPAŞA MALMÜDÜR LÜĞÜ KEŞAN MALMÜDÜR LÜĞÜ İPSALA MALMÜDÜR LÜĞÜ HAVSA MALMÜDÜR LÜĞÜ İPSALA GÜMRÜK SAYM. MÜD. TRAKYA ÜNİV. DSS MÜD. SAĞLIK KURUM. 1 NOLU DSS MÜD. KAPIKULE GÜMR. SAYMANLIK MÜD. DEFTERDAR YARDIMCISI DEFTERDAR LIK UZMANLIĞI (Milli Emlak Denet) DEFTERDAR LIK UZMANLIĞI (Muhasebe Denetmenliği) ÖZEL KALEM

8 MERKEZ BİRİMLERİ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DSS MÜD. KAPIKULE GÜMRÜK SAYM. MÜD. SAĞLIK KURUMLARI 1 NO’LU DSS. MÜD DEFTERDARLIK UZMANLIĞI (MUH DENET) DEFTERDARLIK UZMANLIĞI (MİLE DENET)

9 İLÇE BİRİMLERİ ENEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HAVSA MALMÜDÜRLÜĞÜ İPSALA MALMÜDÜRLÜĞÜ İPSALA GÜMRÜK SAYMANLIK MÜD. KEŞAN MALMÜDÜRLÜĞÜ KEŞAN SAĞLIK KUR. 2 NO’LU DSS. MÜD. LALAPAŞA MALMÜDÜRLÜĞÜ MERİÇ MALMÜDÜRLÜĞÜ UZUNKÖPRÜ MALMÜDÜRLÜĞÜ SÜLOĞLU MALMÜDÜRLÜĞÜ

10 - İl Atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak. - İl kadrolarının dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak. - Aday memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak, il teşkilatının hizmetiçi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak. - Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek. - Bakanlıkça (Personel Genel Müdürlüğü) verilecek benzeri görevleri yapmak. Personel Müdürlüğünün Görevleri

11 MERKEZ ATAMALIİL ATAMALI DOLUBOŞTOPLAMDOLUBOŞTOPLAM MERKEZ VE TAŞRA TOPLAM DOLUBOŞTOPLAM TARİHİ İTİBARİYLE EDİRNE DEFTERDARLIĞI DOLU BOŞ KADRO DURUMU

12 BİRİMİ Dolu Kadro SayısıBoş Kadro SayısıToplam Kadro Sayısı Bakanlık Atamalı İl Atamalı Toplam Bakanlık Atamalı İl Atamalı Toplam Bakanlık Atamalı İl Atamalı Toplam Edirne Merkez Enez İlçesi Havsa İlçesi İpsala İlçesi Keşan İlçesi Lalapaşa İlçesi Meriç İlçesi Uzunköprü İlçesi Süloğlu İlçesi TOPLAM Merkez ve İlçelerin Dolu Boş Kadro Durum Çizelgesi

13 Birimin Adı Dolu Kadro SayısıBoş Kadro SayısıToplam Kadro Sayısı Bakanlık Atamalı İl Atamalı Toplam Bakanlık Atamalı İl Atamalı Toplam Bakanlık Atamalı İl Atamalı Toplam Personel Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Muhakemat Müdürlüğü Kapıkule Güm.Say.Md Kurumlar Saym.Müd T.Ü.Dön.Ser.Say.Müd Sağlık Kur.1 N. D.S.S T O P L A M Merkez Birimlerinin Dolu Boş Kadro Durum Çizelgesi

14 Bakanlık Atamalı Personel Dağılım Çizelgesi BİRİMLER BAKANLIK ATAMALI MUHASEBEMİLLİ EMLAKPERSONELMUHAKEMATTOPLAM DOLUBOŞDOLUBOŞDOLUBOŞDOLUBOŞDOLUBOŞ MERKEZ TEŞKİLATI ENEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HAVSA MALMÜDÜRLÜĞÜ İPSALA MALMÜDÜRLÜĞÜ İPSALA GÜMRÜK SAYM.MÜD KEŞAN MALMÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KUR. 2 NOLU D.S.S.M LALAPAŞA MALMÜDÜRLÜĞÜ 1 10 MERİÇ MALMÜDÜRLÜĞÜ UZUNKÖPRÜ MALMÜD SÜLOĞLU MALMÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

15 Valilik Atamalı Personel Dağılım Çizelgesi BİRİMLER VALİLİK ATAMALI MUHASEBEMİLLİ EMLAKPERSONELMUHAKEMATTOPLAM DOLUBOŞDOLUBOŞDOLUBOŞDOLUBOŞDOLUBOŞ MERKEZ TEŞKİLATI ENEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HAVSA MALMÜDÜRLÜĞÜ İPSALA MALMÜDÜRLÜĞÜ İPSALA GÜMRÜK SAYM.MÜD.5656 KEŞAN MALMÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KUR. 2 NOLU D.S.S.M.1111 LALAPAŞA MALMÜDÜRLÜĞÜ MERİÇ MALMÜDÜRLÜĞÜ UZUNKÖPRÜ MALMÜD SÜLOĞLU MALMÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

16 Kadro ve Personel Durumu Defterdarlığımızda 2011 yılı sonu itibariyle 193 dolu kadro, 114’ sı boş kadro olmak üzere toplam 307 kadro bulunmaktadır. Dolu ve boş kadroların yıllar itibariyle dağılımı aşağıda tabloda gösterilmiştir. KADRO DURUMU DOLUBOŞDOLUBOŞDOLUBOŞ VALİLİK ATAMALI BAKANLIK ATAMALI TOPLAM

17 TARİHİ İTİBARİYLE EDİRNE DEFTERDARLIĞI DOLU BOŞ KADRO DURUMU

18 Defterdarlığımız dolu kadrolarının dağılımı 2011 yılı itibariyle yüzdelik dilimler şeklin de aşağıda gösterilmiştir.

19

20 133 Kişi 24 Kişi 36 Kişi

21

22 126 Kişi 67 Kişi

23

24 Defterdarlığımızın Yıllara Göre Personel Hareketlerini Gösterir Çizelge Bakanlık Atamalı İl Atamalı Bakanlık Atamalı İl Atamalı Bakanlık Atamalı İl Atamalı Açıktan Atanan Personel Sayısı Naklen Defterdarlığımıza Atanan Personel Sayısı Naklen Defterdarlığımızdan Ayrılan Personel Sayısı Emekli Olan Personel Sayısı İstifa ve Müstafi Sayılan Personel Sayısı

25 ARAÇ MAKİNA TEÇHİZAT DURUMU Defterdarlığımız merkez ve ilçe birimlerinde 4 araç bulunmaktadır. 1 adet de sürücüsüz kiralık araç bulunmaktadır. Sıra No İl/İlçePlaka NoCinsiModeliİktisap Şekli Kullanıldığı Birim 1Edirne22 AU 537Binek2011Kiralama Defterdarlık hizmetlerinde 2Edirne22 ED 006Binek1993Hibe Defterdarlık hizmetlerinde 3Edirne22 ED 190Minibüs2005Bütçeden Defterdarlık hizmetlerinde 4Enez22 EF 800Binek1985Bütçeden Enez Malmüdürlüğü 5Meriç22 HA 645Binek1988Hibe Meriç Malmüdürlüğü

26 Sıra No Programın Yapıldığı Yer Programın Süresi Programın Konusu Eğitimin Yapılmasını İsteyen Birim Eğitimine Katılan Personel Sayısı 1Defterdarlık5 gün Muhasebe Personeli Değişikliklere İntibak Eğitimi Defterdarlık18 2Defterdarlık12 gün Gayrimenkul Değerleme Temel Eğitimi Milli Emlak Genel Müdürlüğü 13 3Defterdarlık12 gün Gayrimenkul Değerleme Temel Eğitimi Milli Emlak Genel Müdürlüğü 14 Hizmet İçi Eğitim Durumu

27 HİZMET BİNASINA AİT BİLGİLER; TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ: 4.081,57 m 2 BİNANIN OTURDUĞU ALAN: 1.730,46 m 2 BAHÇE VE OTOPARK: 2.351,11 m 2 HİZMET BİNASININ KULLANIM DURUMUNA GÖRE AYIRIMI VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ KULLANDIĞI TOPLAM ALAN: 4.694,08 m 2 DEFTERDARLIĞIN KULLANDIĞI TOPLAM ALAN: 1.921,36 m 2 ORTAK KULLANIM ALANLARI : 3.460,81 m 2 BİNANIN TOPLAM KULLANIM ALANI: ,25 m 2 İNŞAATIN BİTİM TARİHİ : BİNANIN YAPI RUHSAT TARİHİ :

28 HARCAMANIN TÜRÜ2009 Yılı2010 Yılı2011 Yılı Personel Giderleri , , ,22 Sosyal Güvenlik Ödemeleri , , ,73 Mal ve Hizmet Alımı , , ,67 Cari Transferler , , ,97 Sermaye Giderleri , , ,39 Sermaye Transferleri , , ,57 Borç Verme , , ,88 GENEL TOPLAM , , ,43 İl Harcamaları’nın Yıllara Göre Dağılımı

29 Muhasebe Müdürlüğünün Görevleri İldeki veya Bakanlığın görevlendirmesi halinde İl dışındaki Genel Bütçeli Dairelerin Saymanlık hizmetlerini yürütürler. Ayrıca, görev alanı içindeki tüm saymanlıkların Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplar, kontrol ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderirler. Saymanlıklar arasında koordinasyonu ve uygulama birliği sağlamak üzere Defterdar adına belirlenecek görüş ve önerileri hazırlarlar. Muhasebe Müdürleri sayman sıfatı taşırlar ve Sayıştay’ a hesap verirler. Saymanlık Müdürlüklerinin Görevleri Bulundukları yerde Bölge Müdürlüğü ve Başmüdürlükleri şeklinde örgütlenmiş daireler ile Askeri Birimlerin ve diğer dairelerin saymanlık hizmetlerini ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirirler. Saymanlık Müdürleri sayman sıfatıyla Sayıştay’ a hesap verirler.

30 Malmüdürlüklerinin Görevleri : Vezne ve Muhasebe Servisleri ile bağımsız Vergi Dairesi bulunmayan yerlerde tahakkuk, tahsilat, Milli Emlak ve Muhakemat Servislerinde oluşur. Malmüdürleri Sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay’ a hesap verirler.

31 31/12/2011 İTİBARİYLE EDİRNE İLİ HARCAMALARININ SAYMANLIKLARIMIZA GÖRE DAĞILIMI DAİRESİPERSONEL GİDSOS.GÜV.ÖD. MAL HİZMET ALIMI CARİ TRANSFERLE R SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERİ BORÇ VERME TOPLAM MUHASEBE MD.LÜĞÜ , , , , , , , ,15 ENEZ MALMD , , , , ,74 HAVSA MALMD , , , , ,48 İPSALA MALMD , , , , , ,15 KEŞAN MALMD , , , , , ,42 LALAPAŞA MALMD , , , , , ,89 MERİÇ MALMD , , , , ,25 UZUNKÖPRÜ MALMD , , , , , ,07 SÜLOĞLU MALMD , , ,80631, , ,35 KAPIKULE GÜM.SAYM , , , , ,28 İPSALA GÜM.SAY , , , ,28 KURUMLAR SAYM , , , , , ,37 TOPLAM , , , , , , , ,43

32

33 tarihi itibariyle tüm saymanlıklardan maaş alan personel sayısı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. DAİRESİMEMUR SÖZLEŞMELİ İŞÇİ GEÇİCİ PERS. ASKERİ PERS. DİĞERTOPLAM MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ ENEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HAVSA MALMÜDÜRLÜĞÜ İPSALA MALMÜDÜRLÜĞÜ KEŞAN MALMÜDÜRLÜĞÜ LALAPAŞA MALMÜDÜRLÜĞÜ MERİÇ MALMÜDÜRLÜĞÜ UZUNKÖPRÜ MALMÜDÜRLÜĞÜ SÜLOĞLU MALMÜDÜRLÜĞÜ KAPIKULE GÜM.SAYM.MÜD. 798 İPSALA GÜM.SAYM.MÜD. 6 6 TOPLAM

34

35

36 Sıra No Saymanlık AdıYevmiye Sayısı 1Muhasebe Müdürlüğü Kapıkule Gümrük Saymanlık Müdürlüğü Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü Enez Malmüdürlüğü Havsa Malmüdürlüğü İpsala Malmüdürlüğü İpsala Gümrük Saymanlık Müdürlüğü Keşan Malmüdürlüğü Lalapaşa Malmüdürlüğü Meriç Malmüdürlüğü Uzunköprü Malmüdürlüğü Süloğlu Malmüdürlüğü6.550 TOPLAM EDİRNE DEFTERDARLIĞI MERKEZ VE İLÇE SAYMANLIKLARININ ARALIK/2011 İTİBARİYLE YEVMİYE SAYILARI

37 İL BAZINDA; tarihi itibariyle Saymanlıklarımızın Gelir Tahakkuk ve Tahsilat durumu aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Gelir ÇeşidiTahakkukTahsilat Tahak./Tahsil (oran) Vergi Gelirleri , ,23% 99 Vergi Dışı Gelirler , ,23% 96 Sermaye Gelirleri , ,90% 80 Alınan Bağ.ve Yard.--- TOPLAM , ,64% 97

38 Yıllar Vergi Tahakkuku TL Vergi Tahsilatı TL Tahsilat’ın Tahakkuk’a Oranı , ,53% , ,52% , ,64%97 Gelir Tahakkuk ve Tahsilatı

39 Bölgedeki İllerin Kamu Hesapları Bülteninden Alınan Bilgilere Göre Gider Sıralaması ve Oluşan Gelirlere Göre Gerçekleşme Oranları Aralık 2011 itibariyle İLGİDERLERTAHSİLAT TAHSİLAT/ GİDERLER Edirne ,36 Kırklareli ,07 Tekirdağ ,58 Çanakkale ,8 AÇIKLAMA : Yukarıda, tabloda görüldüğü üzere bölge illeri arasında İlimiz, Giderlerde 2. sırada, Tahsilatta 3. sırada, Tahsilatın Gideri Karşılama Oranı açısından 4. sırada bulunmaktadır. Türkiye Genelinde ise giderlerde 40. sırada, tahsilatta 30. sırada Tahsilatın Gideri Karşılama Oranında ise 23. sıradadır. (1.000,00.-TL)

40 YEŞİL KART BİLGİLERİ ( tarihleri arası) Sosyal Güvenliği Bulunmayanların Tedavi ve Sağlık Gideri Ödemeleri ,46-TL Sosyal Güvenliği Bulunmayanların İlaç Gideri Ödemeleri ,53-TL Toplam ,99-TL Tutuklu ve Hükümlülerin Tedavi ve Sağlık Gideri Ödemeleri ,65-TL Tutuklu ve Hükümlülerin İlaç Gideri Ödemeleri ,25-TL Toplam ,90-TL Erbaş ve Erlerin Tedavi ve Sağlık Gideri Ödemeleri ,12-TL Erbaş ve Erlerin İlaç Gideri Ödemeleri ,25-TL Toplam ,37-TL Öğrencilerin Tedavi ve Sağlık Gideri Ödemeleri3.211,23-TL Öğrencilerin İlaç Gideri Ödemeleri11.909,01-TL Toplam15.120,24-TL Genel Toplam ,50-TL

41 2022 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ BİLGİLER ( – tarihleri arası) BAŞVURANLARIN DURUMU OLUMLU SONUÇLANAN163 OLUMSUZ SONUÇLANAN84 İŞLEMİ DEVAM EDEN116 TOPLAM BAŞVURU363

42 Milli emlak birimleri; milli emlak dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü ve başkanlık veya müdürlük olmayan yerlerde de malmüdürlüğü milli emlak servislerinden oluşur. Milli emlak birimlerinin görevleri şunlardır. Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak yürütmek, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yapmak, Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmaz mallarla hakların Hazineye maledilmesi işlemlerini yürütmek, taşınmaz malların tescilini, taşınır malların tasfiyesini sağlamak, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları; genel, katma ve özel bütçeli idarelere tahsis etmek ve tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde tahsisi kaldırmak. Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, Genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarının satışını yapmak. Milli Emlak Müdürlüğünün Görevleri

43 Yıllar Taşınmaz Mal Adet Taşınmaz Mal m , , ,61 Yıllara Göre Taşınmaz Mal Adet Tablosu

44 MİLLİ EMLAK BİRİMLERİ İlimiz Defterdarlığı Milli Emlak Birimleri taşınmaz mal mevcuduna ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir. BİRİMİN ADI İRATLITAHSİSLİİLİŞİKLİTOPLAM Adetm2Adetm2Adetm2 MİLLİ EMLAK MÜD , , , ,02 ENEZ MALMD , , , ,10 HAVSA MALMD , , , ,95 İPSALA MALMD , , , ,02 KEŞAN MALMD , , , ,18 LALAPAŞA MALMD , , ,39 MERİÇ MALMD , , , ,36 UZUNKÖPRÜ MALMD , , , ,36 SÜLOĞLU MALMD , , , ,23 TOPLAM , , , ,61

45 DEFTERDARLIĞIMIZ MİLLİ EMLAK BİRİMLERİ Yıllar Satış GelirleriKira GelirleriEcrimisil Gelirleri TOPLAM Tahakkuk TL Tahsilat TL Tahakkuk TL Tahsilat TL Tahakkuk TL Tahsilat TL Tahakkuk TL Tahsilat TL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,61 Yıllara Göre Satış, Kira, Ecrimisil Gelir Dağılımı

46

47 Yıllar 2886 Sayılı Kanun 45. Mad. Göre 4070 Sayılı Kanun 7. Mad. Göre 4070 Sayılı Kanun 8. Mad. Göre TOPLAM Adedi Yüzölçümü m 2 Adedi Yüzölçümü m 2 Adedi Yüzölçümü m 2 Adedi Yüzölçümü m , , , , , , , , , , , ,54 Satışı Yapılan Taşınmaz Cetveli

48 2011 Yılında Merkez ve İlçe Birimlerimiz Tarafından Satışı Yapılan Taşınmaz Mal Cetveli BİRİMLER 2886/45 MADDE4070/7 MADDE4070/8 MADDETOPLAM ADEDİYÜZÖLÇÜMÜADEDİYÜZÜLÇÜMÜADEDİYÜZÖLÇÜMÜADEDİYÜZÖLÇÜMÜ MERKEZ ,70 ENEZ ,00 HAVSA ,50 İPSALA ,00 KEŞAN ,00 L.PAŞA ,00 MERİÇ ,00 U.KÖPRÜ ,34 S.OĞLU ,00 TOPLAM , , , ,54

49 Mülkiyeti Hazineye Ait Tüm Kamu Kurumlarının Lojman Durumu Defterdarlığımıza Tahsisli Lojman Durumu

50 6831 Sayılı Orman Kanununun Değişik 2/B Maddesi Kapsamında Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmazlar İLÇEYÜZÖLÇÜMÜ2/B TAŞINMAZ SAYISIBEDEL MERİÇ , ,47 SÜLOĞLU , ,00 LALAPAŞA , ,43 KEŞAN , ,47 ENEZ , ,77 UZUNKÖPRÜ , ,00

51 - Defterdarlığın ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak, - Uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesine ilişkin işlerde mütalaa vermek, - Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların ayn’ıyla ilgili her türlü davaları takip etmek ve icra işlemlerini yapmak, - Gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle Defterdarlığa veya Maliye Hazinesine ait her türlü davayı açmak ve takip etmek, Defterdarlığına veya Maliye Hazinesi aleyhine açılan her türlü davayı takip etmek ve icra takibini yapmak, - Özel kanun hükümlerine göre Hazine alacağı sayılan alacaklara ilişkin davaları açmak, takip etmek ve alacakları tahsil etmek, - Mevzuatında başkaca bir takip mercii ve usulü öngörülmeyen alacaklar ile diğer kurumların taraf olamayacağı davaları açmak, takip etmek ve alacağı tahsil etmek Muhakemat Müdürlüğünün Görevleri

52 MUHAKEMAT BİLGİLERİ İlimiz Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü Merkez ve İlçe Birimlerinin tarihi İtibariyle dava sayıları aşağıda belirtilmiştir. Davanın ÇeşidiDavacı Kesinleşen Davalı Kesinleşen LehteAleyhteLehteAleyhte Derdest Hukuk Davası Derdest Ceza Davaları Davanın ÇeşidiVergi Kesinleşen İdare Kesinleşen LehteAleyhteLehteAleyhte Derdest İdari Yargı Davaları Davanın ÇeşidiDavacı Kesinleşen Davalı Kesinleşen LehteAleyhteLehteAleyhte Derdest İcra Davaları Dosyası İCRA TAKİP DAVALARI DOSYASI Hazinenin Alacaklı OlduğuHazinenin Borçlu OlduğuTahsil EdilenAleyhe

53 m3m3

54 Kwh

55 kg


"T.C. MALİYE BAKANLIĞI EDİRNE DEFTERDARLIĞI. DEFTERDARLIĞIN TARİHÇESİ İslam devletlerinde defterdarlık, ilk defa Halife Hazret-i Ömer devrinde ihdas olunmuştur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları