Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kariyer Danışmanlı ğ ı Süreci 8.Bölüm. Bu bölümde neler ö ğ renece ğ iz?  Kariyer danışmanlı ğ ı sürecinin tanımı  Sürecin özellikleri  Kariyer danışmanlı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kariyer Danışmanlı ğ ı Süreci 8.Bölüm. Bu bölümde neler ö ğ renece ğ iz?  Kariyer danışmanlı ğ ı sürecinin tanımı  Sürecin özellikleri  Kariyer danışmanlı."— Sunum transkripti:

1 Kariyer Danışmanlı ğ ı Süreci 8.Bölüm

2

3 Bu bölümde neler ö ğ renece ğ iz?  Kariyer danışmanlı ğ ı sürecinin tanımı  Sürecin özellikleri  Kariyer danışmanlı ğ ı modelleri  Kariyer danışmanlı ğ ında kullanılan teknikler

4  Swanson,bireyle kariyer danışmanlı ğ ını, danışan ve psikolojik danışman arasında meslek veya iş ile ilgili konuları odak noktası alan, yüzyüze iletişimle devam eden bir süreç olarak tanımlamıştır.  Bu süreçte, danışanın gereksinimleri belirlenir; bu gereksinimlerin karşılanması amacıyla terapötik amaçlar oluşturulur; amaçlara uygun müdahaleler seçilir ve uygulanır.  Bireyle psikolojik danışmada oldu ğ u gibi, bu sürecin temelini de terapötik ilişki oluşturmaktadır.

5  Nathan ve Hill, kariyer danışmanlı ğ ını bireylerin meslekle ilgili kararlar vermek ve meslekle ilgili sorunlarla baş etmek için var olan olanak ve yeteneklerini fark etmeleri ve kullanmalarını mümkün kılan süreç olarak tanımlamaktadır.

6 Sürecin özellikleri  Psikolojik danışmanın, etkili bir danışma ilişkisi kurabilmek için do ğ ru empati, içtenlik, saydamlık, koşulsuz kabul ve saygıya dayalı bir ortam yaratması zorunludur. Ancak böyle bir ortamda danışanın belirlenen amaçları ulaşması sa ğ lanabilir.

7  Psikolojik danışman,  etkin dinleme, yansıtma, özetleme, kendini açma, yeniden anlatma, yüzleştirme gibi teknikleri görüşme sürecinde etkili bir şekilde kullanabilmelidir.

8 Kariyer Danışmanlı ğ ı Modelleri  Egan’ın üç aşamalı modeli :  1.Aşama: Problem durumlarını ve kullanılmayan fırsatları açıklı ğ a kavuşturma ve belirleme  2.Aşama: Amaç Oluşturma: Tercih edilen senaryoları seçme ve geliştirme  3.Aşama: Eylem: Tercih edilen senaryoya do ğ ru yönelme

9 Egan’ın modeline dayalı uygulama  1.Açıklı ğ a Kavuşturma Evresi  Bu evre yapılandırma, empati geliştirme, danışanın hikayesini dinleme ve başlangıç de ğ erlendirmesi aşamalarından oluşmaktadır.

10  Bu aşamada farkedilmesi gereken dört öge bulunmaktadır:  Danışan özelliklerinin ne kadar ayrımında?  İ şlere/Mesleklere yönelik bilgisi var mı ve bu bilgiler do ğ ru mu? Bilgileri hangi kaynaklara dayanıyor?  Karar verme beceri düzeyi nedir?  İ ş görüşmelerinde kullanabilece ğ i becerilere sahip mi?

11  İ lk görüşmede danışman şu iki noktayı unutmamalıdır:  Danışanın kaygılarını ve sorunlarını özgürce ve rahat bir şekilde anlatmasının sa ğ layacak bir terapötik ilişkiyi kurmak  Danışana mesleki ve e ğ itimsel seçimlerini farketmesi ve belirginleştirmesine yardım etmek.

12  2. Keşfetme Evresi:  Bu evrede, içeri ğ i danışanla tartışılarak bir sözleşme hazırlanmalıdır. Danışan, soruna yönelik amaç belirlemeye ve seçenek keşfetmeye teşvik edilmelidir.

13  Bu aşamada amaçlar da belirlenmelidir. Amaçlar,psikolojik danışma sonunda danışanın ulaşmayı isteyece ğ i sonuçlardır ve danışma sürecinin genel çerçevesini çizer.

14  Amaçları belirginleştirmek için danışman “nasıl” sorusunu sorar.  “Bunu nasıl yapabilirsin? sorusunu sorarak danışanın amaçlarını somutlaştırmasını sa ğ layabilir.  Amaçlar ortaya konarken şu noktalara dikkat edilmelidir ve danışana yardım edilmelidir.:

15  Amaçlar olumlu cümlelerle ifade edilmeli ve özellikle neyin başarılaca ğ ına odaklaşmalı.  Eylem cümleleriyle amaçlar tanımlanmalı.  Şu ana odaklaşma önemlidir. Danışan danışma oturumundan ayrıldıktan sonra ne olacak?  Ölçülebilen veya de ğ iştirilebilen şekilde ifade edilmeli.  Di ğ er insanların eylemleri ve davranışları üzerinde çok çok az kontrole sahip oldu ğ umuz için danışanın kontrolünde olan amaçlar belirlenmelidir.

16  Danışanın dili kullanılmalı  Amaçların başarılması için gerçekçi bir zaman saptanmalı.  Amaçlar danışanın de ğ er sistemleriyle uyumlu olmalı.  Amaçlar problem durumuyla ilgili olmalı. Problem iyi bir şekilde belirlenmezse amaçlar da yeterli olmayacaktır.  Amaçlar gerçekçi ve somut olmalıdır.

17 UYGULAMA  Sayfa 333’deki uygulamayı yapınız.

18  3. Danışanı Anlama ve De ğ erlendirme Evresi  Bu evrenin ana görevlerinden birisi danışanın kendisiyle ilgili olan konular ve durumlara ilişkin iç görü kazanması, kazandı ğ ı iç görüyü zenginleştirmesinde yardım etmektir.

19  Danışan kendisini tanımak için aşa ğ ıdaki alanlarda yardıma ihtiyaç duyabilir.  Beceri ve yetenekleri (Neleri yapabiliyorum?)  İ lgileri (Dikkatimi neler çekiyor/nelerden hoşlanıyorum?)  De ğ erleri (Benim için neler önemlidir?)  Meslek güdüleri (Bir meslekten neler bekliyorum?)  Kişisel özellikleri ( İ şimde yararlanabilece ğ im güçlü yönlerim nelerdir? Hangi özelliklerimi geliştirmek isterim?)  Geçmişteki başarıları, kişisel de ğ işimi sa ğ lamak için yaptı ğ ı şeyler, e ğ itim ve iş yaşantıları?

20  4.Eylem Planlama, Sonuç ve Sonlandırma Evresi  Danışanla üzerinde çalışılacak amaçlar belirlendikten sonra, her bir amaca ulaşabilmek için farklı yollar belirlemek gereklidir.  Strateji, amaçları başarmak için gerçekçi programlar belirleme ve seçme sanatı olarak tanımlanmaktadır.  Strateji bir eylem planı ve müdahaledir aynı zamanda.

21  Strateji belirgin ve açık olmalıdır ki, danışanı eyleme geçmesi için güdüleyebilsin.  Bunun yanısıra, gerçekçi ve danışanın olanakları içinde yapılabilmelidir.  Stratejiler amaçlar gibi danışan tarafından benimsenmelidir.  Danışanın, danışmanın önerdi ğ i stratejiler içerisinden kendisine uygun olanı seçti ğ inden emin olmak gerekir.

22  Bu 4 evrenin uzunlu ğ u ve işleyişi danışanın özelliklerine, ilerleme gücüne, danışmanla işbirli ğ inin niteli ğ ine vb. bazı de ğ işkenlere ba ğ lıdır.  Kariyer danışma süreci farklı modellere göre de ğ işik şekilde yapılandırılabilir:

23  Test ve ölçek uygulanan vakalarda oturumlar şu şekilde yapılandırılabilir:  1.oturum: Yapılandırma ve keşfetme evresi  2.oturum: Ölçek ve testler hakkında bilgi verme ve uygulama  3.oturum: Test sonuçlarının iletilmesi ve verilen danışma görevlerinin gözden geçirilmesi  4.oturum: Danışma görevlerinin tartışılması, beyin fırtınası, bilgilendirme, araştırma ve eylem planında anlaşma  5.oturum: İ lerlemenin gözden geçirilmesi ve gerekirse yeni amaçlar belirleme.

24 Kariyer Danışmanlı ğ ı Teknikleri

25 1. Alıştırmalar  Alıştırma 1: Sevilen Etkinlikler  Alıştırma 2: Başarılı Yaşantılar  Alıştırma 3: Aktarılabilen Beceriler  Alıştırma 4: Önemsenen De ğ erler  Alıştırma 5: Kendini Do ğ rulama  Alıştırma 6: Dört Adımda Meslek Araştırması

26 2. Kuvvet Alan Analizi Eyleme geçmede karşılaşabilece ğ i zorluk ve engeller ile kolaylaştırıcı olanak ve yeterlilikleri üzerinde durulması

27 3. Meslek Bilgisi İ ş dünyası ve meslekler hakkında neler verilmeli? (s.449) www.iskur.gov.trwww.iskur.gov.tr adresinden ilginizi çeken meslekleri inceleyiniz.

28 4. Akılcı Olmayan İ nançları Tartışma/Sorgulama  Bilişsel Tartışma  İ mgelemsel Tartışma

29 5. Akılcı Olmayan İ nançların Duyarsızlaştırılması Müdahalesi • Akılcı olmayan inanç nedir? • Kanıtlar nelerdir? • Olabilecek en kötü şey nedir? • Ne gibi şeyler yapabilirim?

30 6. Olumlu Kendilik Konuşması “Ben bunu asla aşamam/yapamam” yerine “Benzer durumlarda başarılı olmuştum” gibi değişimler sağlama

31 7. Metafor Kullanma Kariyer kavramı ile ilgili metaforlar neler olabilir?

32 8. Model Olma ve Davranışın Prova Edilmesi Uygun modeller sunma Uygun modelleri gözlemleme İ mgesel prova Do ğ rudan davranışsal prova

33 9. Mesleki Q-Gram • Yaşamındaki seçimler ve sonuçları • Çevreden gelen etkiler ve mesajlar • Başarılar ve simgeler • Özgeçmişindeki temalar ve örüntüler

34 10. Öykü Anlatma Bireyin kendi yaşam öyküsünü yapılandırması ve bu öykülerin incelenerek gerekti ğ inde yeniden oluşturulması

35 11. Kötümser ve İ yimser Yanım “Bunu yapabilirim, yeteneğim var” “Yapamam, hata yapmaktan korkuyorum”

36 12. Yönlendirilmiş Fantazi 5-10 yıl sonrasını hayal edin... Neredesin, ne yapıyorsun….

37 13. Yaşam Kariyer De ğ erlendirmesi Bir meslek de ğ erlendirmesi Sıradan bir gün Güçlü yanlar ve engeller Özet

38 Kariyer Müdahalelerinin Etkileri  Oturumlarda danışanların mesleklerle ilgili amaçlar belirlemelerini sa ğ lamak ve yazılı amaçlar hakkında konuşmak.  Oturumlarda danışanlara meslekler hakkında bilgi toplamak için fırsat yaratmak.  Oturumların dışında meslek bilgisi araştırma ve kullanımını özendirmek.  Yazılı olarak ilgi alanları veya meslekleri karşılaştırmak ve özellikle farklı seçenekler için eldeki olanakları düşünmesini sa ğ lamak. KAR İ YER DANIŞMANLARINA ÖNER İ LER

39  Meslekleri keşfetme ve seçim yapma zorluklarını başarılı bir şekilde aşan örnekler sunmak.  Nesnel ve bireyselleştirilmiş de ğ erlendirme bilgisi vermek.  Danışmanla yapılan müdahalelere ve yapılanmış gruplara a ğ ırlık vermek.

40 Sonuç


"Kariyer Danışmanlı ğ ı Süreci 8.Bölüm. Bu bölümde neler ö ğ renece ğ iz?  Kariyer danışmanlı ğ ı sürecinin tanımı  Sürecin özellikleri  Kariyer danışmanlı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları