Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TELEKOMÜNİKASYON HUKUKU UYGULAMADA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TELEKOMÜNİKASYON HUKUKU UYGULAMADA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ."— Sunum transkripti:

1 TELEKOMÜNİKASYON HUKUKU UYGULAMADA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

2 Telekomünikasyon ? Telekomünikasyon : Her türlü işaret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik sinyallerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diger iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınmasını,

3 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Ahkamı Cezaiye Meşhur 17. Madde

4 Tesisi kanunen ruhsat istihsaline mütevakkıf olan mahallerden birisinde bila ruhsat telgraf veya telefon tesisatı bulunduğuna dair delail ve emaratı kafiye mevcut olduğu takdirde Telgraf ve Telefon İdaresi canibinden müddeiumumiliğe müracaat ve ihbarı keyfiyet olunur. Müddeiumumilikçe derhal istihsal olunacak taharri emri üzerine o mahalde alelusul taharriyat icra kılınır. Ladettaharri mahalli mezkurede elde edilecek muhabere ve muhavere alat ve eçhizesi muvakkaten istimalden ıskat veya zaptolunarak sahibi hakkında takibatı kanuniye yapılır. ( Yani VoIP YASAKDIR )

5 Hukuksal Düzenleme • 4502 Sayılı Yasa, • Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği, • Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği, • Tarife Yönetmeliği, Tüketici Hakları Yönetmeliği vs.

6 Yetkilendirme Usulü Görev Sözleşmesi, İmtiyaz Sözleşmesi,Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzin Tasarı ile getirilen usul; bildirim ve kullanım hakkı verilmesidir.

7 Skype hangi tür lisans aldı ?  Katma Değerli Hizmetler : Aboneler arasında iletilen ses ve veri dahil her türlü mesajın formu, muhtevası, kodu üzerinde bilgisayar işlemleri ile işlem yapıp, aboneye farklı ve yeniden yapılandırılmış mesaj ve veriler ile aboneler arası interaktiviteyi sağlayan telekomünikasyon hizmetleri.  Sabit, Yarı sabit, uzak mesafe, yakın mesafe, karasal hatlar üzerinden data iletimi lisansı  Lisans – ı muallak ?

8 MADDE 8. – 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 18. – 2 nci maddenin (a) fıkrasına aykırı olarak imtiyaz sözleşmesi veya görev sözleşmesi yapılmaksızın telekomünikasyon tesisi kuran ve işletenlerin tesisleri Kurum’un talebi üzerine ilgili mülki amirlerce kapatılır ve işletmeye son verilir. Ayrıca failleri hakkında iki milyar liradan otuz milyar liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. Tekerrürü halinde failler hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis ve dört milyar liradan altmış milyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 2 nci maddenin (a) fıkrasına aykırı olarak genel izin ve ruhsat almaksızın telekomünikasyon hizmeti verenlerin tesisleri Kurum’un talebi üzerine ilgili mülki amirlerce kapatılarak hizmetlerine son verilir. Tekerrürü halinde failleri hakkında ikiyüz milyon liradan üç milyar liraya kadar para cezasına hükmolunur.

9 Tasarıda yer alan cezai yaptırımlar Bu kanunun 9. Maddesine aykırı olarak kuruma bildirimde bulunmaksızın elektronik haberleşme hizmeti verenler hakkında yüz günden az olmamak üzere adli para cezasına hükmolunur. Bu kanunun 9. Maddesine aykırı olarak kullanım hakkı olmadan elektronik haberleşme tesisi kuran ve işletenler hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

10 VoIP; Cezai Yaptırımlar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davalar Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen davalar Sulh Ceza Mahkemelerinde görülen davalar Ön ödeme Kararları Takipsizlik Kararları

11 İşletmecilere Açılan Davalar Yapılan Tespit İşlemleri, Yapılan Tespit İşlemleri, Bilirkişi incelemeleri, Bilirkişi incelemeleri, İstenen tazminatın hesaplanmasında ortaya çıkan problemler... İstenen tazminatın hesaplanmasında ortaya çıkan problemler... Siz hiç Trinidad&Tobago ya da Tuvalu ile görüştünüz mü? Siz hiç Trinidad&Tobago ya da Tuvalu ile görüştünüz mü?

12 T. Telekomünikasyon A.Ş. ve UMTH işletmecileri Açılan Tazminat Davaları ve Karşılaştırmalı Reklamlar...

13 Telekomünikasyon Teknolojilerindeki Hızlı Gelişim ve Hukuk Yasal Boşluk Gerçekten Var mı?

14 Telekomünikasyon Hukukuna Hakim İlkeler  Serbest Rekabet İlkesi  Eşitlik İlkesi  Sözleşme Serbestisi  Açıklık İlkesi  Tüketicinin Korunması  Evrensel Hizmetler  Hizmette Devamlılık,verimlilik,kaynakların verimli kullanılması,  Haberleşmenin Gizliliği

15 Peki ama neden regülasyon ? Telekomünikasyon ve Rekabet Kurumu DüzenlemeDenetlemeYönlendirme

16 Ağır sıklet boks şampiyonu ile tüy sıklet boksörün maçını düşünebiliyor musunuz? Ağır sıklet boks şampiyonu ile tüy sıklet boksörün maçını düşünebiliyor musunuz? Peki ama bu maçın kansız bitmesi mümkün mü? Peki ama bu maçın kansız bitmesi mümkün mü? Asimetrik düzenleme de ne demek ? Asimetrik düzenleme de ne demek ? Bu hakem taraf mı tutuyor? Bu hakem taraf mı tutuyor?

17 Hakim Konum – Etkin Piyasa Gücü İlgili telekomünikasyon pazarında ; kullanıcılara sunulan hizmetlerin alım ya da satım fiyatını,arz ya da talep miktarını,piyasa şartlarını,telekomünikasyon hizmetlerini vermek için kullanılan ana telekomünikasyon şebekesi unsurlarını ve kullanıcılara erişimi kontrol etme gibi ekonomik parametreleri ( belirleme ) etkileyebilme gücü...

18 Belirleme Esaslar Pazar payı, Piyasa şartlarını belirleyebilme gücü, Altyapıyı kontrol edebilme, Teknolojik üstünlük, Mali Kaynaklara Ulaşabilme, Satış miktarları&piyasa büyüklüğü, İlgili konulardaki tecrübesi,

19 5369 sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması Hakkında Kanun Evrensel Hizmetin Kapsamı Evrensel Hizmet Fonu Harcamaları

20 Sorunun ortaya çıkması; internetin gelişimi ve sesli haberleşmeye imkan vermesi VoIP, telekomünikasyon hizmeti olarak sert kurallara mı tabi olmalıdır yoksa internetin özgür ortamında bilgi hizmeti olarak mı kabul edilmelidir?

21 GSM işletmecileri dışındaki işletmeciler ve Türk Telekom yıllık net satış hasılatının % 1... Yurt dışı faaliyetler ile yetkilendirme kapsamı dışında elde edilen kazanç... 25.6.2005

22 b) Kurum Masraflarına Katkı Payı : İmtiyaz sözleşmesi yoluyla yetkilendirilen işletmeci, her yıl imtiyaz sözleşmesinde belirtilen ilgili matrah üzerinden ve söz konusu imtiyaz sözleşmesinde belirtilen oranda ve tarihte Kurum masraflarına katkı payı öder. 1. Tip TR ve/veya 2. Tip TR sahibi işletmeci, her yıl net satışlarının on binde otuz beş (% 0,35)’i tutarında Kurum masraflarına katkı payı öder. Katkı payı, beş yüz milyon (500.000.000) T.L. alt sınırından daha az olamaz ve söz konusu alt sınır her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranı kadar artar. Katkı payı, aksi Kurul tarafından belirlenmedikçe, yetkilendirmenin yapıldığı yılı takip eden her yılın Nisan ayı son iş gününe kadar Kuruma ödenir. Lisans ile yapılan yetkilendirmelerde Kurum, işletmecinin araştırma-geliştirme yatırımlarının ve yerli katkı oranının yüksekliğini dikkate almak suretiyle Kurum masraflarına katkı payı ile ilgili olarak işletmeci lehine usul ve esaslar tespit edebilir. 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 2nci maddesinin (f) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, işletmecinin süresi içinde ödemediği Kurum masraflarına katkı payı için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı kadar aylık gecikme faizi oranı uygulanır.

23 Kurum Çözüm Önerileri ve Yönlendirme... Başka şirket kurun... Dava açın...

24 Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Uygulamada Ortaya çıkan/çıkacak sorunlar? Haberleşme Özgürlüğü sadece dinleme ile mi sınırlıdır?

25 Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Tespiti,Dinlenmesi ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik... * Kimliksiz, süresiz, genel nitelikteki data tespiti. * Dinleme talebi işletmeciye gelmeyecektir. * Hakim kararları ve yazılı emirler işletmecilere gönderilmeyecektir. gönderilmeyecektir. * Kullanıcı kimlikleri ilgili işletmeci tarafından verilecektir. verilecektir. * İşletmeci altyapısına kurulan cihazlar,işlevleri ve kontrolünün tespiti. kontrolünün tespiti.

26 Tüketici Hakları Yönetmeliği Tüketicilerin Hakları, Fatura ile ilgili düzenlemeler Abonelik Sözleşmelerinin içeriği ve sözleşmelerin feshine ilişkin düzenlemeler...

27 TELKODER İlgi ve katılımınız için teşekkür ederiz...


"TELEKOMÜNİKASYON HUKUKU UYGULAMADA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları