Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI. TÜRK KAMU PERSONEL SİSTEMİ SUNUM Aralık 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI. TÜRK KAMU PERSONEL SİSTEMİ SUNUM Aralık 2009."— Sunum transkripti:

1 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

2 TÜRK KAMU PERSONEL SİSTEMİ SUNUM Aralık 2009

3 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI  Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,  Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri,  Özel bütçeli kamu idareleri,  Düzenleyici ve denetleyici kurumlar,  Sosyal güvenlik kurumları,  İl özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlar,  İl özel idareleri ve belediyelerin kurdukları mahalli idare birlikleri,  Döner sermayeli kuruluşlar,  Kanunla kurulan fonlar,  Kefalet sandıkları,  Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları,

4 MEMURLAR ve DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ  Kamu görevlileri ile ilgili temel düzenlemeler Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yer almaktadır.  1982 Anayasasının 128 inci maddesinde; Devlet ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle gördürüleceği; memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır.  129 uncu maddesinde ise memurlar ve diğer kamu görevlilerinin Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlü oldukları belirtilmiştir.  Bu hüküm ile memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasal bir güvenceye kavuşmuşlardır.

5 MEMURLAR Kamu görevlileri kavramı içinde yer alan memurların hizmet şartları, nitelikleri, atanma ve yetiştirilmeleri, ilerleme ve yükselmeleri, hakları, ödevleri, yükümlülükleri ve sorumlulukları ile mali ve sosyal hakları 14.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmiştir.

6 DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ Devlet memuru statüsüne girmeyen, kendi kanunlarına tabi olan ve genel idare esaslarına göre yürütülen kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yapan diğer kamu görevlileri ve bunların tabi oldukları mevzuat şunlardır;

7 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİ Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subaylar, astsubaylar ile harp okulları, fakülteler, yüksekokullar ve astsubay okullarında öğrenim yapan askeri öğrenciler hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu uygulanmaktadır.

8 YARGI PERSONELİ Adli yargı hakim ve cumhuriyet savcıları ile idari yargı hakim ve savcıları hakkında 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu uygulanmaktadır.

9 AKADEMİK PERSONEL Üniversite öğretim elemanlarının; aylık, ödenek ve diğer özlük hakları 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile düzenlenmiştir.

10 KİT PERSONELİ Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında istihdam edilen sözleşmeli personelin; hizmete alınmaları, görev ve yetkileri, nitelikleri, atanma, ilerleme, yükselme, hak ve yükümlülükleri ile diğer özlük hakları 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir.

11 DİĞERLERİ Bazı kamu iktisadi teşebbüslerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak istihdam edilen personel ile idari ve mali bakımdan özerk olan kurumlarda, bu kurumların kendi teşkilat kanunlarına dayanılarak istihdam edilen personel de diğer kamu görevlileri arasında yer almaktadır.

12 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNA GÖRE İSTİHDAM ŞEKİLLERİ 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre kamu hizmetleri; a) MEMURLAR, b) SÖZLEŞMELİ PERSONEL, c) GEÇİCİ PERSONEL ve d) İŞÇİLER eliyle gördürülmektedir.

13 A. MEMUR  Memurluk, 657 sayılı Kanunun öngördüğü asli ve sürekli istihdam biçimidir.  Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler memur sayılmaktadır.  Bunların haricinde, kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

14 B. SÖZLEŞMELİ PERSONEL  Sözleşmeli personel, esas olarak; kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan ve özel mesleki bilgi ve uzmanlığa gereksinim gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.  Sözleşmeli personelin çalışma şartları, Bakanlar Kurulunun 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile düzenlenmiştir.

15 C. GEÇİCİ PERSONEL  Geçici personel; bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.  Ayrıca, özelleştirme uygulamaları sebebiyle işsiz kalan kamu işçileri de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde istihdam edilmektedir.

16 D. İŞÇİ  İşçiler, yürürlükteki 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen kurallara göre istihdam edilmektedirler.  İşçiler; ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan geçici işçilerden ibarettir.

17 ÖDEV VE SORUMLULUKLAR İLE HAK VE YASAKLAR  Devlet memurlarının temel yükümlülükleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda “Ödevler ve Sorumluluklar” başlığı altında belirtilmiştir.  Devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarının yanı sıra, onlara bir takım hak ve ayrıcalıklar da tanınmış olup, bu hak ve ayrıcalıklar, 657 sayılı Kanunun “Genel Haklar” başlığı altında düzenlenmiştir  Devlet memurları için getirilmiş bulunan yasaklar ise, 657 sayılı Kanunun “Yasaklar” başlığı altında sayılmıştır.

18 ÖDEVLER ve SORUMLULUKLAR 1. SADAKAT 2. TARAFSIZLIK VE DEVLETE BAĞLILIK 3. DAVRANIŞ VE İŞBİRLİĞİ 4. AMİR DURUMDA OLAN DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 5. DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 6. KİŞİSEL SORUMLULUK VE ZARAR 7. KİŞİLERİN UĞRADIKLARI ZARARLAR 8. MAL BİLDİRİMİ 9. BASINA BİLGİ VEYA DEMEÇ VERME 10. RESMİ BELGE, ARAÇ VE GEREÇLERİN YETKİ VERİLEN MAHALLER DIŞINA ÇIKARILMAMASI VE İADESİ

19 GENEL HAKLAR 1. UYGULAMAYI İSTEME HAKKI 2. GÜVENLİK 3. EMEKLİLİK 4. ÇEKİLME 5. MÜRACAAT, ŞİKAYET VE DAVA AÇMA 6. SENDİKA KURMA 7. İZİN 8. KOVUŞTURMA VE YARGILAMA 9. İSNAT VE İFTİRALARA KARŞI KORUMA

20 YASAKLAR 1. TOPLU EYLEM VE HAREKETLERDE BULUNMA YASAĞI 2. GREV YASAĞI 3. TİCARET VE DİĞER KAZANÇ GETİRİCİ FAALİYETLERDE BULUNMA YASAĞI 4. HEDİYE ALMA, MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI 5. DENETİMİNDEKİ TEŞEBBÜSTEN MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI 6. GİZLİ BİLGİLERİ AÇIKLAMA YASAĞI

21 MEMURLARIN HİZMET SINIFLARI Devlet memurları 10 hizmet sınıfı içerisinde toplanmıştır: 1. Genel İdare Hizmetleri sınıfı 2. Teknik Hizmetler sınıfı 3. Sağlık Hizmetleri Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfı 4. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı 5. Avukatlık Hizmetleri sınıfı 6. Din Hizmetleri sınıfı 7. Emniyet Hizmetleri sınıfı 8. Yardımcı Hizmetler sınıfı 9. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfı 10. Milli İstihbarat Hizmetleri sınıfı

22 KARİYER MESLEKLERE PERSONEL ALIMI KPSS (A) Grubu kadrolar olarak adlandırılan ve kamu kurumlarında genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi hizmetlerde görev yapacak ve yetki kullanacak müfettişlik, uzmanlık, kaymakamlık, dışişleri meslek memurluğu gibi kariyer mesleklere, Kamu Personel Seçme Sınavı neticesine göre kurumlarca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarla personel alımı yapılmaktadır.

23 DİĞER MEMURLUKLARA PERSONEL ALIMI KPSS (B) Grubu kadrolar olarak adlandırılan ve kariyer hizmetlere ilişkin KPSS (A) grubu kadrolar dışında kalan kadrolara personel seçimi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre gerçekleştirilmektedir.

24 ÖZÜRLÜLERİN İSTİHDAMI  Kamu kurum ve kuruluşları dolu memur kadrolarının % 3’ ü oranında özürlü personel çalıştırmak zorundadır.  Özürlü personel, esas olarak özürlüler için yapılan kurumsal sınavlarla hizmete alınmakla birlikte, bunun yanı sıra Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılan merkezi yerleştirme işlemiyle de hizmete alınabilmektedir.

25 İSTİSNAİ MEMURLUKLAR  Devlet memurluğuna alınmada sınav sistemi zorunlu ve esas olmakla birlikte bir takım memurluklara sınav şartı aranmaksızın ve adaylık hükümleri uygulanmaksızın atama yapılabilmektedir.  Bunlar istisnai memurluklar olarak adlandırılmaktadır.

26 GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ  Görevde Yükselme Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamalarını kapsamakta ve bu atamalar görevde yükselme eğitim ve sınavı sonuçlarına göre gerçekleştirilmektedir.  Unvan Değişikliği En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları kapsamakta olup, bu atamalar unvan değişikliği sınavları sonucuna göre gerçekleştirilmektedir.

27 SİCİL VE DİSİPLİN  Sicil ve disiplin, Devlet memurlarına yönelik temel uygulamalardandır.  Sicil raporlarının objektif kriterlere göre doldurulması gerekmektedir.  Memurlar ve diğer ve kamu görevlilerine savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilememektedir.

28 AYLIK ve DİĞER MALİ HAKLAR  Devlet memurlarının mali ve sosyal hakları, başta 657 sayılı Kanun olmak üzere diğer bir takım kanunlarla düzenlenmiştir.  Aylık; esas olarak, gösterge aylığı ile ek gösterge aylığının toplamından oluşmaktadır.  Aylığa ilave olarak verilen pek çok sayıdaki diğer ödeme kalemlerinin başlıcalarını ise; taban aylığı, kıdem aylığı, yan ödeme olarak adlandırılan zam ve tazminatlar ile makam, temsil ve görev tazminatları ve muhtelif adlar altında yapılan ek ödemeler oluşturmaktadır.

29 SOSYAL YARDIMLAR a) DOĞUM YARDIMI ÖDENEĞİ b) ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ c) TEDAVİ YARDIMI d) CENAZE GİDERLERİ e) GİYECEK YARDIMI f) YİYECEK YARDIMI g) KONUT TAHSİSİ

30 SENDİKAL HAKLAR 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda, kamu iktisadî teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanmaktadır.

31 KADRO VE PERSONEL SAYILARI İLE BAZI MAAŞLARA DAİR SAYISAL VERİLER T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

32 * Kamu Kurum ve Kuruluşlarının OCAK 2009 tarihi itibariyle göndermiş oldukları dolu boş bilgilerinden derlenmiştir. **Cumhurbaşkanlığı, TBMM, MSB, MİT, MGK, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ile Mahalli İdarelerin Kadro ve Pozisyon sayıları dahil değildir. Genel ve Özel Bütçeli İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları, Döner Sermayeli Kuruluşlar ve Kefalet Sandıkları ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Kadro ve Pozisyon ile Çalışan Personel Sayıları

33 Kadro ve Pozisyonların İstihdam Şekillerine Göre Dağılımı GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI, DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR VE KEFALET SANDIKLARI GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI, DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR VE KEFALET SANDIKLARI GENEL TOPLAM: 1.923.747 SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL MEMUR 1.717.515 129.343 76.889

34 Kadro ve Pozisyonların İstihdam Şekillerine Göre Dağılımı KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ GENEL TOPLAM: 231.042 KAPSAM İÇİ SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL MEMUR 6.97183.238 129.667 7.966 (*)İlgili mevzuatları gereği kapsam dışı personel istihdam eden kuruluşlardaki toplam sayıyı kapsamaktadır. KAPSAM DIŞI 3.200(*)

35 KADRO VE POZİSYONLARIN İSTİHDAM ŞEKİLLERİNE GÖRE DAĞILIMI GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI, DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR VE KEFALET SANDIKLARI Toplam:1.923.747 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ Toplam:231.042 Genel Toplam 2.154.789

36 GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI, DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR VE KEFALET SANDIKLARINDA ÇALIŞAN MEMURLARIN CİNSİYETLERİNE GÖRE YÜZDE DAĞILIMI

37 MEMUR KADROLARININ SINIFLAR İTİBARIYLA DOLU-BOŞ DURUMLARI SINIFLAR TOPLAM KADRO DOLU KADRO BOŞ KADRO DOLULUK ORANI(%) GENEL İDARE HİZMETLERİ 549.075323.030221.04559,7 MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ 2.2391.85838182,9 SAĞLIK HİZMETLER 323.541239.40184.14073,9 TEKNİK HİZMETLER 101.98468.58833.39667.3 EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ 647.608592.14455.46491,4 AVUKATLIK HİZMETLERİ 3.3192.0391.28061,4 EMNİYET HİZMETLERİ 226.104199.18326.92188,1 DİN HİZMETLERİ 80.95276.3214.63194,3 YARDIMCI HİZMETLERİ 180.311112.64467.66762,5 HAKİMLİK SAVCILIK (*) 16.28812.0434.24573,9 ÖĞRETİM ELEMANLARI (*) 140.76685.26455.50260,6 TOPLAM 2.272.1871.717.515554.67275,6

38 MEMUR KADROLARININ DERECELER İTİBARIYLA DOLU-BOŞ DURUMLARI DERECELER TOPLAM KADRO DOLU KADRO BOŞ KADRO DOLULUK ORANI(%) 1.DERECE 212.448164.68247.76677,5 2.DERECE 59.83742.22617.61170,6 3.DERECE 188.371145.52242.84977,3 4.DERECE 116.65079.22037.43067,9 5.DERECE 396.357285.964110.39372,1 6.DERECE 68.78339.58729.19657,6 7.DERECE 118.73371.39647.33760,1 8.DERECE 47.92326.23521.68854,7 9.DERECE 254.955210.89544.06082,7 10.DERECE 46.60321.33025.27345,8 11.DERECE 15.4316.9528.47945,1 12.DERECE 32.2298.41423.81526,1 13.DERECE 2.2841.1541.13050,5 14.DERECE 1983816019,2 15.DERECE 711.385613.90097.48586,3 TOPLAM 2.272.1871.717.515554.67275,6

39 MEMUR KADROLARININ TEŞKİLATLAR İTİBARIYLA DOLU-BOŞ DURUMLARI TEŞKİLATLAR TOPLAM KADRO DOLU KADROBOŞ KADRO DOLULUK ORANI(%) MERKEZ 392.437221.002171.43556,3 TAŞRA 1.852.2791.488.188364.09180,3 YURTDIŞI 50229221058,2 DÖNER SERMAYE 26.9368.00618.93029,7 KEFALET SANDIĞI 3327681,8 TOPLAM2.272.1871.717.515554.67275,6

40 MEMUR KADROLARININ BÜTÇELER İTİBARIYLA DOLU-BOŞ DURUMLARI BÜTÇELER TOPLAM KADRO DOLU KADRO BOŞ KADRO DOLULUK ORANI(%) GENEL BÜTÇE1.853.4671.493.439360.02880,6 ÖZEL BÜTÇE316.072185.156130.91658,6 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 68.14926.25641.89338,5 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR 27.1188.13918.97930,0 KEFALET SANDIKLARI3327681,8 190 s.KHK YER ALAN DİĞER KAMU İDARELERİ 7.3484.4982.85061,2 TOPLAM 2.272.1871.717.515554.67275,6

41 SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARIN TEŞKİLATLAR İTİBARIYLA DOLU-BOŞ DURUMLARI TEŞKİLATLAR TOPLAM KADRO DOLU KADRO BOŞ KADRO DOLULUK ORANI(%) MERKEZ 13.32211.1852.13783,9 TAŞRA 103.75789.268 14.48 9 86,0 YURTDIŞI 2081377165,9 DÖNER SERMAYE 31.45028.7452.70591,4 FON 88-100,0 TOPLAM148.745129.343 19.40 2 86,7

42 GEÇİCİ İŞÇİ POZİSYONLARININ TEŞKİLATLAR İTİBARIYLA TOPLAM VİZE SAYISI DAĞILIMI TEŞKİLATLARTOPLAM VİZE ADEDİTOPLAM İÇİNDE % MERKEZ 10.325 70 TAŞRA 2.842 19 DÖNER SERMAYE 1.578 11 TOPLAM 14.745 100

43 ÖZÜRLÜ PERSONEL SAYILARI DOLU KADRO 1.717.515 %3 ORANI 51.525 TOPLAM ÖZÜRLÜ 10.043 AÇIK BULUNAN ÖZÜRLÜ SAYISI 41.482

44 İSTİHDAM EDİLEN ÖZÜRLÜ MEMURLARIN ÖZÜR ORANLARI KADIN 1.389 KADIN 1.389 %40-%60 %61-%80 %81-%100 ERKEK 6.172 ERKEK 6.172 TOPLAM 7.561 TOPLAM 7.561 KADIN 175 KADIN 175 ERKEK 1.103 ERKEK 1.103 TOPLAM 1.278 TOPLAM 1.278 KADIN 279 KADIN 279 ERKEK 925 ERKEK 925 TOPLAM 1.204 TOPLAM 1.204

45 İSTİHDAM EDİLEN ÖZÜRLÜ MEMURLARIN ÖZÜR GRUPLARI ÖZÜR GRUBU KADINERKEKTOPLAM İŞİTME 82292374 KONUŞMA 235881 İŞİTME VE KONUŞMA 37251288 ZİHİNSEL 55324379 ORTAPEDİK 1.1463.9125.058 GÖRME 2971.9922.289 DİĞER 2031.3711.574 TOPLAM1.8438.20010.043

46 İSTİHDAM EDİLEN ÖZÜRLÜ MEMURLARIN EĞİTİM DURUMLARI ÖZÜR GRUBU KADINERKEKTOPLAM İLKÖĞRETİM 2922.7943.086 ORTAÖĞRETİM 8073.5364.343 2 YILLIK YÜKSEK ÖĞRETİM 3128791.191 4 YILLIK YÜKSEK ÖĞRETİM 4159151.330 LİSANS ÜSTÜ 177693 TOPLAM1.8438.20010.043

47 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARININ ve KONFEDERASYONLARININ ÜYE SAYILARI KAMU GÖREVLİLERİ KONFEDERASYONLARININ UNVANI TOPLAM ÜYE SAYISI KESK 223.460 TÜRKİYE KAMU-SEN 357.841 MEMUR-SEN 314.701 BASK 4.509 BAĞIMSIZLAR 10.118 HÜR KAMU-SEN 16 BİRLEŞİK KAMU-İŞ 18.529 HAK-SEN 2.261 GENEL TOPLAM931.435

48 * Maliye Bakanlığınca kamuoyuna sunulan verilere göre hazırlanmıştır. ** Mevcut maaşlar 01.07.2009 tarihinden itibaren %4,5 oranında arttırılnıştır. BAZI KAMU GÖREVLİLERİ VE MEMURLARIN MEVCUT MAAŞLARI

49 2009 OCAK-HAZİRAN (Ortalama TL) CUMHURBAŞKANI 19,264 BAŞBAKAN 10,231 BAKANLAR 10,175 MİLLETVEKİLLERİ 9,895

50 2009 OCAK-HAZİRAN MAAŞI (TL) SINIFIKADRO UNVANIMAAŞKADRO UNVANIMAAŞ GİHMÜSTEŞAR (1/4) (25 Yıl) 2364 AHAVUKAT (1/4) (25 Yıl) 4547 GİHGENEL MÜDÜR (1/4) (25 Yıl) 2214 SHUZMAN TAB İ P (1/4) (25 Yıl) 4154 MİAH İ L VAL İ S İ (1/4) (25 Yıl) 1870 SH TABİP ( 8/3 ) (Yeni) 5173 MİAHKAYMAKAM (7/1) (3 Yıl) 1416 SHHEMŞ İ RE (12/3) (Lise -Yeni) 2703 EMHBAŞKOM İ SER (3/1) 2166 TH MÜHEND İ S (1/4) (25 Yıl) Ş antiyede çalışan 2190 EMHPOL İ S MEMURU (9/2) 1416 TH TEKN İ SYEN 12/2)(LiseYeni) Büroda çalışan 1933 EÖHÖ Ğ RETMEN (1/4) (25 Yıl) 1853 GİHŞUBE MÜDÜRÜ (1/4)(25 Yıl) 1685 EÖHÖ Ğ RETMEN (9/1) (Yeni) 1254 GİHMEMUR (9/1) (Ünv.Yeni) 1454 ÖEPROFESÖR (1/4) (25 Yıl) 1250 GİHMEMUR (14/2) (O.O.Yeni) 3564 ÖEARAŞTIRMA GÖREVL İ S İ (7/1) 1220 YHH İ ZMETL İ (13/3) (Lise-Yeni) 1691

51 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE KAMU ÇALIŞANLARI TARAFINDAN DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA İNTİKAL ETTİRİLEN TEMEL SORUNLAR T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

52 Kurumlar, unvanlar ve statüler arası maaş farklılıkları ve dengesizliklerinin artarak yaygınlaşmış olması. T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

53 Aynı kurumda değişik statülerde personel istihdam edilmesi ile geçici ve sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanma talepleri. T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

54 Cumhurbaşkanlığı, TBMM ile düzenleyici ve denetleyici kurumların kendi mevzuatından kaynaklanan düzenlemeler sonucu diğer kamu kurumlarına göre oldukça cazip hale gelmiş olmaları sebebiyle diğer kamu kurumlarında çalışan personelin bu kurumlara geçmeye yönelik yoğun talepleri. T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

55 Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam edilen personelin, sosyo-ekonomik koşullar sebebiyle diğer illere nakilleri ile ilgili yoğun taleplerinin olması. T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

56 Eş durumu sebebiyle yapılan yer değiştirmelerin sadece her ikisi de memur olan kamu çalışanlarıyla sınırlı olması sebebiyle gerek farklı statülerde kamu kesiminde çalışan personelin gerekse eşi özel sektörde ya da bağımsız çalışan memurların eş durumlarından tayin taleplerinde sıkıntı yaşamaları. T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

57 Son yıllarda bütçe kanunları ile kadrolarda kısıtlamaya gidilmesi sebebiyle başta yeni kurulan üniversiteler olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve personel ihtiyacına ilişkin taleplerin karşılanamaması. T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

58 Kamu kurum ve kuruluşlarında özürlü personel istihdamının yeterli seviyelere ulaştırılamaması. T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

59 Kamu çalışanlarının, toplu görüşme ihtiva eden sendikal haklara sahip olmalarıyla birlikte, grev ve toplu sözleşme haklarının bulunmaması. T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

60 Diğer personel kanunlarına tabi personelin, görevlerinden kendi istekleri üzerine ayrılmaları sonucunda, memur kadrolarına atanma yönündeki taleplerinin giderek artış göstermesi. T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

61 Servis, lojman ve sosyal tesis gibi imkanların bazı kurumlarda olmaması ve kurumlar arasındaki bu konulardaki adaletsizliğin giderilememesi. T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

62 Kurumların Merkez ve Taşra teşkilatları arasındaki nakillerin performansa ve objektif kriterlere bağlanmamış olması. T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

63 Kamu personelinin, uygulanmakta olan ödül ve ceza sisteminin adaletli ve hakkaniyete dayalı olduğu yönündeki inancının sarsılmış olması. T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

64 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİ

65 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI TEMEL MEVZUAT •657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu •233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname •399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname •Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı •KİT’lerde Uygulanacak Ücretlere İlişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı

66 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI TANIMLAR •Kamu iktisadi teşebbüsü "Teşebbüs"; iktisadi devlet teşekkülü ile kamu iktisadi kuruluşunun ortak adıdır. BKK ile kurulur. •İktisadi devlet teşekkülü "Teşekkül"; sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi teşebbüsüdür. •Kamu iktisadi kuruluşu "Kuruluş"; sermayesinin tamamı Devlete ait olup tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadi teşebbüsüdür.

67 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI TANIMLAR •Müessese; sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğudur. •Bağlı ortaklık; sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketlerdir. •İştirak; iktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşları nın veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde onbeşine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları anonim şirketlerdir. •İşletme; müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimleridir.

68 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI  KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ  İktisadi Devlet Teşekkülleri  Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE)  Devlet Malzeme Ofisi (DMO)  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ)  Eti Maden İşletmeleri G.M. (ETİ MADEN)  Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Soma Elektrik Üretim ve Ticaret

69 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ •Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) •Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) •Et ve Balık Kurumu (EBK) •Tarım İşletmeleri G.M. (TİGEM) •Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) •Çay İşletmeleri G.M. (ÇAYKUR) •Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) •Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) •Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN)

70 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI  T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi G.M. (TCDD) Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Türkiye Vagon Sanayii A.Ş.  Devlet Hava Meydanları İşletmesi G.M. (DHMİ)  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM)  PTT Genel Müdürlüğü

71 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI  4046 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR  Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.  Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.  TEKEL A.Ş.  Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.  Sümer Holding A.Ş.  Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş.

72 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI TEŞEBBÜSLERİN NİTELİKLERİ •Teşebbüsler tüzelkişiliğe sahiptir. •Teşebbüsler, bu Kanun Hükmünde Kararname ile saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir. •Teşebbüsler, Genel Muhasebe Kanunu ile Devlet İhale Kanunu hükümlerine ve Sayıştay`ın denetimine tabi değildir. •Teşebbüslerin sorumlulukları sermayaleri ile sınırlıdır. Teşebbüslerin sermayesi, ilgili bakanlığın talebi üzerine Yüksek Planlama Kurulunca tesbit edilir.

73 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI TEŞEBBÜSLERİN ORGANLARI •Teşebbüs organları, yönetim kurulu ve genel müdürlüktür. •Yönetim Kurulu, teşebbüsün en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organıdır. •Genel Müdürlük, teşebbüsün yetkili ve sorumlu yürütme organıdır.

74 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Teşebbüs Yöetim Kurulu'nun teşkili: •Yönetim kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur. •Genel müdür yönetim kurulu başkanıdır ve ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır. •Yönetim kurulu üyelerinden; ikisi ilgili bakanın, biri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakanın, ikisi teşebbüs genel müdür yardımcıları arasından ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır. •Genel müdürün bulunmadığı hallerde, genel müdürün yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendireceği genel müdür vekili yönetim kuruluna başkanlık yapar.

75 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI KİT PERSONEL REJİMİNİN TEMEL İLKELERİ İşin gerektirdiği nitelikleri haiz elemanların işe alınması ve işin gereğine uygun olarak yetiştirilmesi, Verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet bilinci içinde çalıştırılması, Çalıştığı kuruluşta göreve devamını özendirecek bir özlük hakları sisteminin gerçekleştirilmesi, Yaratıcılığı, girişimciliği, başarı ve çabasının maddi ve manevi olarak değerlendirilmesinin teşviki,

76 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İSTİHDAM ŞEKLİ •Memur •Sözleşmeli Personel •İşçi

77 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI •Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların karlılık ve verimliliğini doğrudan doğruya etkileyebilecek karar alma, alınan kararları uygulatma ve uygulamayı denetleme yetkisi verilmiş asli ve sürekli görevleri yürüten; genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul ve daire başkanları, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile ekli 1 sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen diğer personeldir. •Bunlar hakkında bu KHK’de belirtilen hükümler dışında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

78 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI •Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeldir. •Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu KHK’de hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. SÖZLEŞMELİ PERSONEL

79 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI •İş Kanunlarına tabi hizmet akdiyle çalışan personeldir. •399 Sayılı KHK’nin Geçici 9 ve Ek 1 inci maddeleri kapsamında bazı KİT’lerde İş Kanunlarına tabi olup, toplu iş sözleşmeleri kapsamı dışında tutulan yönetici personel de işçi statüsündedir. Bu personel kapsam dışı personel olarak tanımlanmaktadır. İŞÇİ

80 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI •Yeni kadro ve pozisyonların ihdası ile ihdas edilmiş kadro ve pozisyonların iptal ve değişiklikleri Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılır. •KİT’lerin kadro ve pozisyon iptal ve ihdas işlemlerine ilişkin teklifler DPB tarafından değerlendirilerek, hazırlanan BKK taslağı Başbakanlığa sunulmaktadır. KADRO VE POZİSYON İHDASI

81 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI ATAMA •KİT’lerde ilk defa açıktan atama yoluyla sözleşmeli personel alımı KPSS çerçevesinde ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılmaktadır. •Sözleşmeli personelin bir KİT’ten başka bir KİT’e naklen atanma imkanı bulunmamaktadır. Bu personelin istifa ederek açıktan atama suretiyle sınava tabi olmaksızın başka bir KİT’e atanması ilgili kuruluşun takdirindedir. •KİT’lerde işçi personelin işe alınması ilgili mevzuat çerçevesinde İŞKUR aracılığı ile yapılmaktadır.

82 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI •Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kadrolarına ortak kararla, •1 sayılı cetveldeki diğer kadrolara ve sözleşmeli personel pozisyonlarına Yönetim Kurulu Kararıyla •Atama yapılmaktadır.

83 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI YASAKLAR •Grev yasağı •Başka iş ve hizmet yasağı •Hediye alma ve menfaat yasağı •Basına bilgi ve demeç verme yasağı •Siyasi faaliyet yasağı •Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı

84 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLAR •Tarafsızlık •Gayret gösterme ve basiretli davranma •Gizli bilgileri açıklamama

85 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GENEL HAKLAR •Sosyal Güvenlik •Çekilme

86 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İZİNLER •Yıllık İzin:Sözleşmeli personelden hizmeti 10 yıla kadar olanlara (10 yıl dahil) yılda 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara yılda 30 gün ücretli izin verilir. •Mazeret İzni:Sözleşmeli personele isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 5 gün ücretli mazeret izni verilir. İhtiyat olarak silah altına alınanlar terhis oluncaya kadar ücretli izinli sayılırlar. Belirtilen bu haller dışında mazereti sebebiyle sözleşmeli personele bir sözleşme döneminde 10 gün ücretli izin verilebilir. Zaruret halinde ücret ödenmemek şartıyla 10 gün daha mazeret izni verilmesi mümkündür.

87 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İZİNLER •Hastalık ve Doğum İzni:Sözleşmeli personelin hastalık izinleri ile ücretli veya ücretsiz doğum izinleri hakkında kadroları ekli I sayılı cetvelde gösterilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır.

88 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI AYLIK VE ÜCRETLER •Memurlar; •657 sayılı DMK’na tabi, •İki aylık ikramiye, •En yüksek Devlet memuru aylığının % 100’ü oranında ek tazminat

89 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL •SÖZLEŞME ÜCRETİ •Temel Ücret •Başarı Ücreti •Kıdem Ücreti

90 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI TEMEL ÜCRET •Temel ücret tutarları, sözleşmeli personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınmak suretiyle teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca tespit edilir. •Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların sözleşmeli personeline unvanları itibarıyla uygulayacakları azami temel ücret miktarları Yüksek Planlama Kurulunca tespit edilir. •YPK Karar tasarıları Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanır.

91 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI BAŞARI ÜCRETİ •Sözleşmeli personelden sicil ve başarı değerlemesi sonucunda sicil ve başarıları (A) düzeyinde olanlara temel ücretlerinin % 8'i, (B) düzeyinde olanlara % 4'ü, (C) düzeyinde olanlara % 2'si oranında hesaplanacak miktarda ve 43 üncü maddedeki esaslara göre başarı ücreti ödenir.

92 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI KIDEM ÜCRETİ •Sözleşmeli personelden bir sosyal güvenlik kuruluşuna prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi toplamı 6-10 yıl olanlara temel ücretlerinin % 2'si, 11-15 yıl arasında olanlara % 3'ü, 10-20 yıl olanlara % 4'ü ve 21 yıl ve daha fazla olanlara % 5'i oranında kıdem ücreti verilir.

93 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI EK ÖDEME •Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı ve bunlardan müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi olanlar, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman % 68 •Sağlık teknisyen yardımcısı % 39 •Diyetisyen, tekniker %34 •Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makinist %33 •Halı eksperi ve diğer unvanlar % 28 •ORANINDA EK ÖDEME ALMAKTADIR.

94 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI KURUL BAŞKAN VE ÜYELERİNİN ÜCRETİ •Teşebbüslerde, bağlı ortaklıklarda ve bunları temsilen iştiraklerde teşebbüs mensupları ile kamu görevlilerinden ve dışarıdan atanan veya seçilen bütün yönetim ve danışma kurulu başkan ve üyeleri, denetçi ve tasfiye kurulu üyelerine, her yıl Yüksek Planlama Kurulu'nca belirlenen miktarda aylık ücret ve diğer ödemeler yapılabilir.

95 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI KAPSAM DIŞI PERSONEL ÜCRETLERİ •Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen tavan ve taban ücretler dahilinde Yönetim Kurullarınca belirlenir.

96 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEMESİ • Yapılan sicil ve başarı değerlemesi sonucunda; •59 ve daha aşağı puan alanlar (D), •60-75 puan alanlar (C), •76-89 puan alanlar (B), •90 ve daha yukarı puan alanlar (A), olmak üzere personel dört başarı düzeyinde değerlendirilir.

97 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 399 SAYILI KHK’DE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA ATIFLAR •1 Sayılı cetvele dahil personele bu KHK ile birlikte657 sayılı DMK hükümlerinin uygulanacağı, ayrıca; •Sözleşmeli personelin; hastalık izinleri ile ücretli ve ücretsiz doğum izinleri, doğum, ölüm ve cenaze giderleri, Avukatlık vekalet ücretlerinin dağıtımı, disiplin cezaları ve disiplin cezası vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları hakkında ve •Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu KHK’de hüküm bulunmayan hallerde, DPB’nin görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı DMK’nın ilgili hükümlerinin uygulanacağı,

98 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 399 SAYILI KHK UYGULAMASINDA DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ ROLÜ •Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Devlet Personel Başkanlığı yetkili ve görevlidir. •Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

99 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI SON DÖNEMDE KİT’LERDEN DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA İNTİKAL ETTİRİLEN TALEPLER Ücret belirlemede yönetim kurullarına esneklik tanınması, 1 Sayılı cetvele dahil kadrolarda görev yapanlara makam tazminatı ödenmesi, Ek tazminat oranlarının artırılması, Ek ödeme oranlarındaki dengesizliğin giderilmesi, 1 sayılı cetvele dahil personele de ek ödeme verilmesi Ücret hiyerarşisindeki bozulmanın giderilmesi yönünde çalışma yapılması,

100 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI  DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ KİT PERSONEL REJİMİYLE İLGİLİ GÖREVLERİ  399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermek için görüş vermek.  399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu kuruluşlarının memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarının iptal, ihdas ve değişiklik işlemlerini yürütmek.  Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının sözleşmeli ve kapsam dışı personeli ile yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçi ücretlerine dair Yüksek Planlama Kurulu Karar Taslaklarına ilişkin işlemleri yapmak.

101 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI  DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ KİT PERSONEL REJİMİYLE İLGİLİ GÖREVLERİ  Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile özerk kamu kuruluşlarının açıktan ve naklen atama izin işlemlerini yapmak.  Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının geçici iş pozisyonlarının vize işlemlerini yürütmek.  Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının fazla çalışma izin işlemlerini yürütmek.  Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline ait zam ve tazminat cetvellerinin kontrolünü yapmak.

102 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Unvan2009-2 Unvan2009-2 Genel Müdür 4.261 Avukat 2.022 Teknik Şef (Müh) 2.313 Gn.Müdür Yrd. 2.994 Mühendis 2.210 D. Başkanı (İd.) 2.837 Müdür Yrd. (Tek) 2.335 D. Başkanı (Tek) 2.831 Müdür Yrd. (İd.) 2.047 Müşavir 2.575 Tekniker 1.800 İşletme Müdürü BaşmüdürŞef (4 Yıllık) 1.799 Başuzman 1.966 Uzman 1.824 Müdür (Müh) 2.112 Programcı 1.889 Müdür (İdari) 1.976 Çözümleyici

103 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İSTİHDAMA İLİŞKİN SORUNLAR •Finansman kararnameleriyle getirilen kısıtlamalar, •Personel seçiminde bağımsız karar alma sürecinin olmayışı, •Esneklikten uzak bir personel sistemi, •Yasal zorunlulukların sürdürülebilir bir personel sistemini engelleyici etkisi, •Nitelikli personeli tutmanın güçlüğü, •Personel seçiminde yetki olmayışı, •Görevde yükselme ve unvan değişikliği sisteminin etkinliği azaltıcı etkisi, •Değerlendirme ve ödül sisteminin etkinliğinin olmayışı, •Kadro ve pozisyon iptal ve ihdasında karşılaşılan sorunlar, •Kuruluşların uzun vadeli stratejiler izleyememesi,

104 www.personel.gov.tr ARZ OLUNUR


"T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI. TÜRK KAMU PERSONEL SİSTEMİ SUNUM Aralık 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları