Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TİCARETİN KURALLARI DEĞİŞTİ… BİZ NE KADAR DEĞİŞMELİYİZ??? Harun KAYNAK E.Baş Hesap Uzmanı, E.Konya Vergi Dairesi Başkanı Türkerler Şirketler Gurubu Mali.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TİCARETİN KURALLARI DEĞİŞTİ… BİZ NE KADAR DEĞİŞMELİYİZ??? Harun KAYNAK E.Baş Hesap Uzmanı, E.Konya Vergi Dairesi Başkanı Türkerler Şirketler Gurubu Mali."— Sunum transkripti:

1 TİCARETİN KURALLARI DEĞİŞTİ… BİZ NE KADAR DEĞİŞMELİYİZ??? Harun KAYNAK E.Baş Hesap Uzmanı, E.Konya Vergi Dairesi Başkanı Türkerler Şirketler Gurubu Mali İşler Koordinatörü 29.11.2012-ÇORUM

2 22 YENİ TTK SORUYOR: SİZ DUVARIN NE TARAFINDA OLACAKSINIZ?

3 33 NEREDEN NEREYE GELDİK? Türk ticaret hukukunun seyrinde 5 önemli tarih: 1- 1850 Tarihli Kanunname-i Ticaret, 2-1926 Tarihli Türk Ticaret Kanunu, 3- 1956 Tarihli Türk Ticaret Kanunu, (6762 Sayılı Kanun) 4- 2011 Tarihli Türk ticaret Kanunu, (6102 Sayılı Kanun) 5- Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun (6335 Sayılı Kanun) NOT: Bu Sunumda 6762 Sayılı Kanun için “Eski Kanun”, 6102 Sayılı Kanun için “Yeni Kanun”, 6335 Sayılı Kanun için ”En Yeni Kanun” nitelemesinde bulunulacaktır.

4 44 NEREDEN NEREYE GELDİK?  Kanun’un uygulaması için “usul ve esasları” belirleyen 44 maddelik bir başka kanun daha çıkarıldı. (6103 Sayılı Kanun)  Yeni Kanun 1535 madde içeriyor. (Eski- 6762 Sayılı- Kanun 1475 madde içeriyordu.)  Yeni Kanun, Cumhuriyet tarihindeki en uzak yürürlük tarihini içeriyor. (Kabul Tarihi:13.1.2011 R.G. Tarihi 14.2.2012- Yürürlük tarihi: 1.7.2012)

5 55 YENİ TTK’NIN FARKI VAR MI? “Kanun’un ana hedefleri;  Şeffaflık,  Hesap Verebilirlik,  Kurumsallaşma,  Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme,  Yatırım ve İş Yapma Ortamının İyileşmesi,  Kurumsal Yönetim İlkelerinin benimsenmesi,  Kayıt Dışılığın Önlenmesi”

6 66 YENİ TTK’NIN FARKI VAR MI? Yeni Kanun yönünden önemli gözlemler:  Anonim ve limited şirketler artık tek kişiden oluşabiliyor.  Sermaye şirketlerinde ortaklar ile üçüncü şahıslarla gerekli bilgiler paylaşılıyor. (“Şeffaflaşma”)  Kar payı avansı ve kayıtlı sermaye sistemi geldi.  Haksız rekabet ve kamuoyunu yanıltmaya çalışmaya sert cezalar öngörülüyor.  Yönetim kurulu ve bağımsız denetçi seçiminde profesyonelliğe ve objektifliğe zorluyor ve denetim disipline ediliyor.  Şirketlerin sermaye yapıları güçlendiriliyor ve şirketlerin ortaklarına karşı dahi duruşu güçlendiriliyor.  Genel Kurulların toplanmasının önündeki engeller kalktı.

7 77 YENİ TTK’NIN FARKI VAR MI?  Kanun, aşırı öz güven taşıyarak hemen her konuyu kendisi düzenlemeye çalışıyor.  Kanun, genel olarak “güvensizlik” üzerine inşa edilmiş sert ve oldukça detaylı düzenlemeler içeriyor.  10 Yıllık hazırlık sürecine rağmen bazı düzenlemelerde aceleye getirilmiş bir Kanun görünümü veriyor.  Kanun, ticari hayata mümkün olduğunca “müdahale niyeti” taşıyor.  Sermaye şirketlerinden şahıs şirketlerine kaçış başlatabilecek dengesizlikler oluşturuyor.  Fiiller-Cezalar arasında orantısız durumlar oluşturuluyor ve ceza öngörülen bazı durumlarda “gibi”, “benzeri” ifadeleri kullanılarak, uygulamalar insiyatife bırakılıyor.

8 88 “EN YENİ KANUN” NE GETİRDİ? “En Yeni (6335 Sayılı) Kanun”la;  Gerekli yerlerde vergi mevzuatıyla yeniden iletişime geçiş sağlandı.  Para cezaları yumuşadı ve orantısız durumların azalması sağlandı.  Sadece hile ve dolandırıcılık sayılabilecek eylemlere hapis cezası öngörülerek, hürriyeti bağlayıcı cezaların sayısı azaltıldı.  Limited şirketler ile anonim şirketler arasındaki farklılıklar azaltıldı.  Cari hesaplarla ilgili sert yasaklar kaldırılarak daha makul bir seviyeye gelindi.  İşlem denetçileri kaldırılarak kuruluş, sermaye artırımları ve sermaye piyasası araçları çıkarılması vb. işlemler hızlandırıldı.  Cezalarda kusur sorumluluğu ilkesine yeniden geçildi.  İdari para cezalarında yetki vali ve kaymakamlara verildi.

9 99 YENİ TTK’YI ÖĞRENMEK NEDEN ÖNEMLİ?  Kanun 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girdi.  Şirketlerin işleyişinde ve yönetim kurulunun sorumluluklarında önemli değişiklikler var.  Vergi cezalarından daha sert para cezaları ve hapis cezaları var. (649 madde içeren yeni Borçlar Kanunu’nda hiç ceza öngörüsü yokken yeni TTK “Ceza Kanunu” gibi. (Yeni TTK’da 71 ceza maddesi en az 500 cezai eylem var))  Anonim ve limited şirketlerin ana sözleşmelerinin değişmesi gerekiyor. (1 Temmuz 2013’e kadar ana sözleşmeler Yeni TTK’ya uyumlu hale getirilecek.-6103 Sayılı Kanun Md. 22)

10 1010 TACİRİ HATIRLAYALIM…  “Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir.” (Md. 12)  Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir.  Tacir, her türlü borcu için iflasa tabidir.  Tacir kanuna uygun bir ticaret unvanı seçmek, ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek ve gerekli ticari defterleri tutmakla yükümlüdür.  Tacirler arasında; diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır. (Md. 18)

11 1111 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: SERMAYE KOYMA Ticaret şirketlerine şunlar sermaye olarak konulabilir: (Md. 127)  Para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar,  Fikrî mülkiyet hakları,  Taşınırlar ve her çeşit taşınmazlar ile bunların faydalanma ve kullanma (intifa) hakları,  Kişisel emek,  Ticari itibar,  Ticari işletmeler,  Hak sahibi olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değerler,  Maden ruhsatnameleri ve ekonomik değeri olan diğer haklar.

12 1212 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: SERMAYE KOYMA (ÖZEL DURUMLAR)  Anonim ve limited şirketlerde vadesi gelmemiş alacaklar ile kişisel emek ve ticari itibar sermaye olarak konulamaz. (Md. 342, 581)  Konulacak ayni sermayelerin üzerinde sınırlı bir ayni hak, haciz veya tedbir bulunmaması gerekir ve bu varlıklar için ticaret mahkemelerince atanacak bilirkişilerce değer biçilir. (Md. 342, 343)  Anonim ve limited şirketlerde sermaye taahhütleri tamamen kapatılmayan payların devri, Şirket onay vermedikçe geçerli olmaz. (Md. 491, 595) Şirket devre onay vermedikçe, payların mülkiyeti ve paylara bağlı tüm haklar devredende kalır. (Md. 493, 497, 499, 595)  Anonim şirketlerde oy hakkı, yasal olarak ödenmesi gereken en az tutarın ödenmiş olması halinde doğar. (Md. 435)

13 1313 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: SERMAYE KOYMA (ÖZEL DURUMLAR)  Yönetim kurulu, temerrüde uğramış payları satabilir ve mütemerrit ortağın paylarını iptal edebilir. (Md. 482/2)  Nakdi sermayesini süresinde ödemeyen ortaktan zararın tazmini istenebilir. Aksi belirtilmedikçe, bu ortak ayrıca temerrüt faizi öder. (Md. 128, 129, 482)  Aksi belirtilmedikçe, sermaye olarak konulan alacaklar sözleşme veya ana sözleşme tarihinden bir ay sonra tahsil edilmelidir.  Her ne suretle olursa olsun, bir ay içinde tahsil edilmeyen alacak için ortak temerrüt faizi öder.  Alacaklar şirketçe tahsil edilmiş olmadıkça ortak sermaye koyma borcundan kurtulamaz. (Md. 130)

14 1414 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: SERMAYE KOYMA (ÖZEL DURUMLAR)  Şirket her ortağın sermaye koyma borcunun yerine getirilmesini ve borcun ödenmemesinden doğan zararının tazminini isteyebilir ve dava açabilir. (Md. 129)  Ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa; kar ve tasfiye payı, ödenmiş sermayelere orantılı olarak dağıtılır. (Md. 508) ÖNERİLER: 1- Olumsuz durumlara maruz kalmamak için ve taahhüdünü süresinde kapatmayan ortağın oy hakkının olmadığını, sermayenin ödenmemiş kısmı için kar payı dağıtılamayabileceğini bilerek mali gücünüzle orantılı bir sermaye belirleyin veya artırın. 2- Sermaye olarak alacağınızı değil nakdinizi koyun.

15 1515 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: CARİ HESAP YASAĞI  Anonim ve limited şirketlerin; a- Sermaye koyma borçlarını vadesinde kapatmayan ortaklarına, b- Ortak olmayan yönetim kurulu üyelerine ve müdürlere, c- Ortak olmayan yönetim kurulu üyelerinin ve müdürlerin yakınlarına (eş, çocuk, anne, baba ve kardeş ile üçüncü derece dahil kan ve kayın hısımlara) borç verme yasağı geldi. (Md. 358, 395, 644)  Borç verebilmesi için serbest yedek akçeler ve kar toplamının (dağıtılabilir karın) geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olması gerekir. (Md. 358)  1 Temmuz 2012’den öncesinden gelen borçların kapatılmasına gerek kalmadı. (En yeni Kanun, ortak ve yönetim kurulu borçlarının 3 yıl içerisinde kapatılması zorunluluğunu kaldırdı.)

16 1616 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: CARİ HESAP YASAĞI VE CEZALARI  Şartlara uymayan durumlarda borç veren yöneticiler 300 günden az olmamak üzere adli para cezasına muhatap olacak. (Md: 562/5-c,d)  Hakim günlük 20 TL-100 TL arasında bir tutara göre toplam ceza tutarını belirleyecek. (En az 6.000 ile 30.000-TL arası ceza)  Para cezası 30 gün içinde ödenmezse en az 300 gün hapis cezası olacak ve bu ceza ertelenemeyecek. (5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun Md. 106/9)

17 1717 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: CARİ HESAP KULLANIMINDA VADE  Ortağın sermaye koyma borcunu tamamen kapatmasına değil, her bir sermaye taahhüt dilimi için öngörülen vadenin son gününe bakılacak.  1 Temmuz 2012’den sonra kurulmuş şirketlerin ortakları, % 75’lik kalan sermayeyi 24’ncü ayın sonunda ödemezlerse borç alamayacaklar.  1 Temmuz 2012’den önce kurulmuş şirketlerin ortakları sermayenin ¼’ünü 3’ncü ayın sonunda ödememiş veya kalan ¾’ü 3’ncü yılın sonunda ödemezlerse borç alamayacaklar. (Vadesi geçirilmiş de olsa, sermaye taahhüt borcu ödendikten sonra şirket borç verebilir.)  Ortağa borç verilebilmesi için şirket sermayesinin genel ödenme durumuna değil, borcu isteyen ortağın ödeme durumuna bakılacak.

18 1818 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: CARİ HESAP YASAĞINDA CEZA  Artık, şartlara uymadığı halde borç isteyen ortak,yönetim kurulu üyeleri ve müdürlere değil borcu verenlere ceza uygulanacak. (Md. 562/4-b,c)  Adli para cezasında üst sınır olarak en fazla 730 gün olarak dikkate alınacak. (Türk Ceza Kanunu Md. 52)  Yıl içerisinde birden fazla kez şartlara uymadan borç verilirse, tespite kadarki eylemler tek eylem sayılacak ama ceza iki kat artırılacak.  Şartlara uymayan ortaklara borç verilmesiyle menfaat sağlanmış veya zarara yol açılmışsa, para cezası bunların üç katından az olamayacak.  Ceza uygulamasında çekilen borcun tutarı önemli olmayacak. (Md.562/14)

19 1919 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: CARİ HESAP YASAĞINDA AKLA TAKILANLAR  Başka hiç kimse için yasak yokken, yönetim kurulu üyeleri, müdürler ve bunların yakınları neden şirketten borç alamayacak?  Şirketin serbest yedek akçeleri ile karının geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olup olmadığının tespitinde hangi tarihteki bilançoya bakılacak?  Neden 1-TL çekene de 1.000.000-TL çekene de aynı ceza?  Şartlara uymayan holdingler ile iştiraklerin birbirlerine borçlanması neden yasak?  Aynı ortaklık yapısındaki adi ortaklıkların Şirketlere borçlanması da yasak mı? Cezayı adi ortaklık hangi kanuna göre ödeyecek?

20 2020 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: ORTAKLARA BORÇLARDA ÖNERİLER ÖNERİLER: 1- Şirketinizle borç ilişkisi yoğun gerçek ve tüzel kişi ortakların hisse oranlarını, sermaye taahhütlerini kolayca kapatabilecek küçüklükte tutun. 2- Borç alacaksanız işinizi sermaye taahhüt vadelerinizin dolmasına bırakmayın. 3- Borçlanırken transfer fiyatlaması ve finansman gider kısıtlamasını unutmayın.

21 2121 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA YASAĞI Anonim ve limited şirketlerde;  Yönetim kurulu üyeleri ve müdürler, Genel Kuruldan izin almadan şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapamaz. (Md. 395/1, 644)  Şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyeleri, müdürler ile bunların yakınları şirkete nakdi olarak borçlanamaz. Ancak bu kişiler artık şirketlere ayni olarak borçlanabilecek, vadeli mal alabilecek.  Şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyelerine, müdürlerine ve yakınlarına kefil olamaz, garanti veremez, borçlarını devralamaz. (Md. 395/2, 644)  Şirketler topluluğu birbirlerine kefil olabilir, garanti verebilir. (Md.395/3)

22 2222 ŞİRKET ORTAKLARI NASIL GEÇİNECEK? ŞİRKERLERDE AVANS KÂR DAĞITIMI  Anonim, limited ve hisseli komandit şirketler kâr payı (temettü) avansı dağıtılabilirler. (Md. 509, 565, 644)  SPK’ya tabi olmayan şirketlerde avans kar payı dağıtımına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 9 Ağustos 2012’de tebliğ yayımladı.  Avans kar payı dağıtılacak yıl içinde, sermayenin en az ¼’ünü temsil edenlerin katıldığı Genel Kurulun oy çoğunluğuyla (limited şirketlerde salt çoğunlukla) karar alması halinde ve 3, 6 veya 9 aylık bilançolarda kar varsa avans kar dağıtımı yapılabilir.  Kar payı avansı sadece ortaklara, ortaklık payları oranında ve imtiyazlar dikkate alınmadan ödenebilir.  Aynı yıl içerisinde sermaye artırımı yapılmışsa, kar payı avansı dağıtımına yeni ortaklardan başlanır.  Kar payı avansı dağıtımı için yönetim kurulu rapor hazırlar.

23 2323 ŞİRKET ORTAKLARI NASIL GEÇİNECEK: AVANS KÂR DAĞITIMINDA SINIRLAMALAR  Avans kar payı; geçmiş yıllar zararı, intifa ve imtiyaz senetlerine ödenecek karlar ile vergi gibi yasal yükümlülüklerin indiriminden sonra kalan karın yarısı kadar olabilir.  İlgili hesap döneminde önceki ara dönemlerde ödenen kar payları da dikkate alınarak (yukarıdaki hesaba katılarak) dağıtılabilecek avans kar payı hesaplanıyor.  Ortakların sermaye taahhüt borçları dışındaki borçları (cari hesap borçları) mahsup edildikten sonra kalan kısım ilgili ortağa dağıtılır.  Avans karı dağıtılan yıl zararla kapanırsa, tüm yedek akçelerinin hem zararı hem de dağıtılan avans kar payını karşılaması durumunda iade istenilmiyor. (Cari dönem karı hesaba katılmıyor.)

24 ŞİRKET ORTAKLARI NASIL GEÇİNECEK: AVANS KÂR DAĞITIMINDA DİKKAT ÇEKENLER  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tebliğine göre, kar payı dağıtımı kararında yönetim kuruluna yetki verilemez.  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tebliğinde, belli şartlarla yıl içerisinde birden fazla avans kar dağıtımına izin verildiği halde SPK’ya tabi şirketlerde önceki dönemde alınan avans karlar iade edilmeden buna izin yok.  Avans kar dağıtımında TTK 508’nci maddesi hükmü (aksine bir hüküm yoksa ödenmiş sermaye tutarlarına göre kar dağıtımı öngören madde) dikkate alınacak mı?

25 2525 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: HAKSIZ REKABET YASAĞI Şu hâller “haksız rekabet hâllerinin başlıcalarıdır” (Md.55)  Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar,  Başkalarını veya onların ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek,  Kendisi, ticari işletmesi, ürünleri, faaliyetleri, fiyatları ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalar yapmak,  Seçilmiş bazı ürünlerini birden çok kere tedarik fiyatının altında satışa sunmak, bu sunumları reklamlarında özellikle vurgulamak ve bu suretle müşterilerini kendisi ve rakipleriyle ilgili yanıltmak,

26 2626 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: HAKSIZ REKABET YASAĞI  Peşin veya toplam satış fiyatını veya taksitle satımdan kaynaklanan ek maliyeti Türk Lirası ve yıllık oranlar üzerinden belirtmemek,  Müşterinin karar verme özgürlüğünü özellikle saldırgan satış yöntemleri ile sınırlamak,  Ürünlerin veya faaliyetlerin özelliklerini, miktarını, kullanım amaçlarını, yararlarını veya tehlikelerini gizleyerek müşteriyi yanıltmak,  Kendisinin uygun bir katkısı olmaksızın başkasına ait pazarlanmaya hazır çalışma ürünlerini teknik çoğaltma yöntemleriyle devralıp onlardan yararlanmak.

27 2727 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: HAKSIZ REKABET YASAĞI

28 2828  Haksız rekabette; fiilin haksız olup olmadığının tespiti, haksız rekabetin men’i ve haksız rekabete yol açan unsurların düzeltilmesi, kusur varsa zarar ve ziyanın tazmini, Borçlar Kanunu kapsamında manevi tazminat davaları açabilir. (Md. 56)  Davaları oda ve borsalar ile mesleki ve ekonomik birlikler, tüketici birlikleri ve” kamusal nitelikli kurumlar” da açabilir.  Haksız rekabete işletmelerin çalışanları yol açtıysa, davalar çalışanlara karşı da açılabilir.  Ayrıca, kasten haksız rekabet yapanlar, daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılırlar. (Md. 62)

29 2929 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: SAKLANACAK BELGELER GELDİ Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin;  Fotokopisini,  Karbonlu kopyasını,  Mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzeri bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür. (Md. 64/2) Aksi halde, 4 Bin-TL idari para cezasına muhatap olunacak. (Md. 562/1-b) (Önceki Kanun’da ikiyüz günden az olmamak üzere adli para cezası öngörülüyordu.)

30 3030 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: TİCARİ DEFTER SAYISI ARTIYOR  Eski Kanunda belirtilen ticari defterlerin (Yevmiye Defteri, Kebir Defteri, Envanter Defteri ve Karar Defteri) yanı sıra;  Pay defteri,  Yönetim kurulu karar defteri,  Genel kurul toplantı ve müzakere defteri “gibi” muhasebeyle ilgili olmayan defterler de ticari defter sayılıyor. (Md. 64/4)  Defter tutma konusundaki kurallar, tutmaları gereken defterlere göre hem gerçek kişi tacirleri hem de tüzel kişi tacirleri kapsar. NOT: Ticari defterlerdeki kayıtlar sahiplerinin aleyhine de delil olabilir. (HUMK Md. 303)

31 3131 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: DEFTERLERİN AÇILIŞ TASDİKİ  Kural olarak, fiziki ortamda tutulan bütün ticari defterlerin açılışları her yıl noterlere onaylatılacak.  Daha önceleri onaylanan Pay Defteri ve Genel Kurul Müzakere Defteri, yeterli yaprağı varsa açılışta yeniden onaylatılmayacak.  Defterler kullanılacakları hesap döneminden önceki ayın son gününe kadar onaylatılacak.  Şirket kuruluşlarında defterler noter yerine ticaret sicilince de onaylanabilecek.  Defterler elektronik ortamda tutuluyorsa açılışta ve kapanışta noter tasdiği aranmayacak. (Md. 64/3)

32 3232 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKİ  Her defterin kapanışının onaylatılmasına gerek yok. Sadece yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı yapılacak.  Kapanış onayı defterlerin kullanıldıkları dönemi izleyen dönemin üçüncü ayının sonuna kadar notere onaylatılacak.  Kapanışı noter onayına tabi defterler yıl içerisinde hareket görmese dahi kapanış tasdiki yapılacak. (Md. 64/3)  Defterlerin birinin dahi açılış veya kapanış tasdikini yaptırmayanlar 4 Bin TL idari para cezasına muhatap olacak. (Md. 562/1-c) (Önceki Kanunda en az 200 gün adli para cezası öngörülüyordu.)

33 3333 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: KAYIT DÜZENİ  Defterlere zamanında kayıt yapılmaması, düzenli yapılmaması, yanlış yapılması, eksik kayıt yapılması hallerinde 4 Bin TL idari para cezası uygulanacak. (Md. 562/1-d) (Önceki Kanun’da 200 günden az olmamak üzere adli para cezası öngörülüyordu.)  Defterlerin kayıt düzeni ve zamanı, Maliye ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarınca ortaklaşa çıkarılacak bir tebliğle düzenlenecek. (Md. 64/3)

34 3434 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: KAYIT DÜZENİ Yeni ihdas olan bir ceza: “Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut Kanuna uygun saklanmaması hallerinde, sorumlular üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar.”(Md. 562/6) Öneri: Siz siz olun, noter onaylı olmasa dahi defterlerinizi tam tutun ve saklayın.

35 3535 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: MUHASEBE DÜZENİ Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kararına göre, Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetime tabi şirketler olarak;  a- Aktif büyüklüğü yüzellimilyon ve üstü Türk Lirası, b- Yıllık net satış hasılatı ikiyüzmilyon ve üstü Türk Lirası, c- Çalışan sayısı beşyüz ve üstü, şartlarından en az ikisini sağlayanlar,  Sermaye piyasası araçları borsada işlem gören şirketler,  Aracı kurumlar,  Portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer işletmeler,  Bankalar ile bağlı ortaklıkları,  Sigorta ve reasürans şirketleri,  Bireysel Emeklilik, emeklilik ve tasarruf şirketleri, 2013 yılı için UFRS’yi uygulamak zorunda olacak. (17.11.2012 Tarihli R.G.)

36 3636 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: MUHASEBE DÜZENİ  Muhasebe ilkelerini, UFRS’yi de dikkate alarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu belirleyecek.  İlkeleri işletme büyüklüklerine göre farklılaştırmaya ve kimin hangi ilkeyi uygulayacağına da aynı Kurum karar verecek. (Md. 88,1534)  Denetimlerde UFRS’ye uyumlu veriler dikkate alınacak, aksi durumda faaliyet raporları ve mali tablolar denetimden geçmemiş sayılacak. (Md. 397, 406)  UFRS’ye uymayanlara 4 Bin-TL idari para cezası uygulanacak. (Md.562/2) (Eski Kanun’da, 100 günden 300 güne kadar adli para cezası öngörülüyordu.)

37 3737 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: DENETİM VE İBRAZ ZORUNLULUĞU  Ticaret şirketlerinin Kanun kapsamındaki işlemleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanları tarafından denetlenir. (Md. 210/1)  Defterlerin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarına ibraz edilmemesi ya da eksik ibrazı halinde 300 günden az olmamak üzere adli para cezası uygulanacak. (Md. 562/4)(Önceki Kanun’da 3 aydan 2 yıla kadar “hapis” cezası öngörülüyordu.)  İbraz zorunluluğuyla ilgili asgari bir süre TTK’da bulunmuyor. (Vergi Usul Kanunu’nda asgari 15 gün deniliyor.)

38 3838 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: BAZI BELGELERE BAZI BİLGİLER YAZILIYOR.  “ Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır.” (Md. 39/1)  Ticaret unvanı, işletmelerin görünen yerine asılır.  1.1.2014 tarihinden itibaren,Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektup ve kayıtlarının dayanağı olan belgelerde; – Tacirin sicil numarası, – Ticaret unvanı, – İşletmesinin merkezi, – Tacir İnternet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesi adresi de gösterilir. (Md. 39/2)

39 3939 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: BAZI BELGELERE BAZI BİLGİLER YAZILIYOR.  Ayrıca, 1.1.2014 tarihinden itibaren internet sitelerinde bu bilgilere ilaveten; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde (sermaye şirketlerinde) yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, müdürlerinin ve yöneticilerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermayeleri de gösterilir. (Md. 39/2)  Bu zorunluluklara uymayanlara 2 Bin-TL idari para cezası uygulanır. (Md. 51/2) (Eski ceza: Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıydı.)  1.7.2012 tarihinden itibaren, anonim şirketlerin düzenlediği belgelerde şirketin merkezi, sicile kayıtlı olduğu yer ve sicil numarası gösterilir. (Md. 372/2)

40 4040 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: “HER TÜRLÜ” BELGEYE “HER ŞEY” YAZILIYOR. 1.1.2014 tarihinden itibaren, önceki slayttaki bilgilerin yazılacağı belgelere örnekler:  Faturalar,  Yazar kasa fişleri,  Gider pusulaları,  Ticari mektuplar,  Teklif mektupları,  Sözleşmeye davet yazıları… vb. ÖNERİ: 1- Bahsi geçen bilgileri içeren bir kaşe bastırın. 2- İnternet sitenizi taahhüt edilen ve ödenen sermayeniz yönünden güncel tutun.

41 4141 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: SERMAYE BLOKAJI YENİDEN GELDİ  Anonim ve limited şirketlerin kuruluşunda nakit sermayenin % 25’i Şirketin tescilinden önce, kalanı da tescilden itibaren 24 ay içinde şirket adına bankaya yatırılacak. (Md. 344, 345, 585)  Bankaya yatırılan para, tüzel kişilik kazanınca Şirkete ödenecek. (Md. 345)  Şirket kuruluşlarıyla ilgili bu hükümler sermaye artırımlarında da kıyasen uygulanır ve artırılan nakdi sermaye bedelinin % 25’i artırımdan önce bankaya ödenir. (Md. 459, 590)

42 4242 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ÇIKARMA ZORUNLULUĞU  Şirketlerin sermayeye aktarabilecekleri fon ve yedekleri varsa, bunlar sermayeye dönüşmeden sermaye artırılamayacak. (Md. 462)  Fon ve yedek akçelerden artırılan sermaye bedelsiz hisse senedi çıkarmayı gerektirir. ÖNERİ: Şirket satın alacak veya borsada oynayacaksanız sermayeye dönüşebilecek fonlara ve yedek akçelere sahip şirketleri tercih edin.

43 4343 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: ORTAKLIK PAYLARININ DEVRİ  Limited şirketlerde hisse devri yazılı olarak yapılır, imzalar notere onaylatılır ve devir tescil edilir. (Md. 595, 598)  Aksi belirtilmedikçe, limited şirketlerde hisse devri ve ortaklıktan çıkış ortaklar genel kurulunun onayına tabidir. (Md. 595, 638)  Ortağın ayrılışının tescilinden iki yıl sonrasına kadar limited şirket iflas ederse veya devir tarihindeki yükümlülük yeni ortak tarafından yerine getirilmezse, eski ortak ek ödemeyle yükümlü tutulabilir. (Md. 604)  Limited şirket, haklı sebebe dayalı olarak ortağın çıkarılmasını mahkemeden isteyebilir. (Md. 640) ÖNERİ: İyi tanımadığınız kişilerle asla limited şirket kurmayın.

44 4444 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: ORTAKLIK PAYLARININ DEVRİ  Anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetleri zilyetliğin devriyle hüküm ifade eder. (Md. 489)  Aksine hüküm yoksa, anonim şirketlerde nama yazılı pay senetleri ciro ve zilyetliğin devriyle hüküm ifade eder. (Md. 490)  Şirketler topluluğunda yer alan bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmibeşini, otuzüçünü, ellisini, altmışyedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olunduğu veya paylar bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde; durum söz konusu işlemlerin tamamlanmasını izleyen on gün içinde sermaye şirketine ve bu Kanun ile diğer kanunlarda gösterilen yetkili makamlara bildirir. Bildirimler yazılı yapılır ve ticaret siciline tescil ve ilan olunur. (Md. 198)

45 4545 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: BİRAZ DA VERGİ…  Hangi tarihte alınırsa alınsın, limited şirketlerin hisseleri satıldıklarında gelir veya kurumlar vergisi ile KDV çıkar. (Kanun’un 593/2’nci maddesine göre nama yazılı limited şirket pay senetlerinin devrinde gelir ve kurumlar vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı yönünden belirsizlik var. Ağırlıklı görüş istisnanın uygulanmayacağı yönünde.)  Anonim şirketlerin gerçek kişi (şahıs) hissedarları hisse senetlerini iki yıldan fazla elde tutmuş iseler, satışlarından elde edilen kardan hiç vergi vermezler. (GVK Mükerrer Md. 80/1)  Aynı durumdaki anonim şirketlerin tüzel kişi hissedarları (şirketler) ise karın sadece % 25’i üzerinden vergi (kurumlar vergisi) verir ancak KDV ödenmez. (KVK Md. 5/e)

46 4646 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: BİRAZ DA VERGİ…  Limited şirket ortakları kamu borçlarından dolayı sınırsız sorumlu olurlar. (6183 Sayılı Kanun Md. 35)  Anonim şirketler borçlarından dolayı sadece malvarlığıyla sorumludurlar. (Md. 329/1)  Anonim şirketlerde ortaklar şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermayeyle ve sadece şirkete karşı sorumludurlar. (Md. 329/2)  Limited şirketlerde ortakların sermaye taahhüt borçları dışında ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri çıkabilir. (Md. 573/2)  Anonim ve limited şirketlerde yönetim kurulu ve müdürlerin kamuya olan borçlarından sorumluluğu sınırsızdır. (6183 Sayılı Kanun Mükerrer Md. 35)

47 4747 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: NE YAPALIM? ÖNERİLER:  Limited şirket kurup ortağı olacağınıza anonim şirket ortağı olun. (Bağımsız denetimi külfet gören; kuyumcular, BTK’ya tabi şirketler, 2699 Sayılı Kanuna tabi şirketler hariç)  Limited şirketlerinizi anonim şirkete çevirin. (Dikkat: Vergi mevzuatına göre, nevi değiştirmeler “devir” sayılır. (KVK Md. 19/2))  Anonim şirkette yönetim kurulu üyesi olacağınıza genel müdür olun.  Anonim şirkette yönetim kurulunda olacaksanız, tüzel kişi hissedarın adına yönetimde olun.  Anonim şirketinizde hisse senedi bastırın.

48 4848 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: İLGİNÇ BİR CEZA…  “Sermaye taahhüdünde bulunanların ödeme yeterliliğinin bulunmadığını bilen ve buna onay verenler, söz konusu borcun ödenmemesinden doğan zarardan sorumludur.”(Md. 550/2)  “550’nci maddeye aykırı hareket edenler altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” (Md. 562/11) ÖNERİ: Mali yeterliliğini bilmediğiniz kişilerle ortak olmayın.

49 4949 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: BAKANLIĞIN ONAYINA TABİ ŞİRKETLER Bakanlık Onayına tabi şirketler (15 Kasım 2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ);  Bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri,  Varlık yönetim şirketleri,  Anonim şirket şeklinde kurulan holdingler,  Döviz büfesi işleten şirketler,  Umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler,  Tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri,  Ürün ihtisas borsası şirketleri,  Bağımsız denetim şirketleri ile gözetim şirketleri,  Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri,  2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler,  Serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketler.

50 5050 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu (Limited şirketlerde “Müdürler”);  Tek kişiden oluşabiliyor.  Üyelerinin ortak olma zorunluluğu kalktı. (Limited şirketlerde en az bir ortağın yönetim hakkı ve temsil yetkisinin bulunması gerekiyor.- Md. 623)  İşletme konusu kamu hizmeti olan şirketlerde, Kamu kurumlarının yönetim kurullarında temsilci bulundurma hakkı verilebilir. Ancak bunların görevden alınmaları da bu kurumlara aittir. (Md. 334)  Tüzel kişiler de yönetim kurulu üyesi olabiliyor. ÖNERİ: Beyana tabi kazancınız yüksekse ve vergisiz başka gelirleriniz de varsa, tek ortak da olsanız şirketleşin. (2012’de, kar payı stopajı hariç matrah yönünden gelir-kurumlar vergisi başabaş noktası 32.400-TL)

51 5151 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: YÖNETİM KURULU  Önceki Kanun’da yer alan (Md. 359), Yönetim Kurulunun en az dörtte birinin yüksek okul mezunu olması zorunluluğu kalktı.  Önceki Kanun’da yer alan (Md. 359, 628); yönetim kurulu üyeleri ile müdürlerin yerleşme yerinin Türkiye olması ve üyelerin en az birinin TC vatandaşı olması şartı kalktı.  Yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabilecek. (Md. 1527)  Yönetim kurulu en çok 3 yıl süreyle seçilebiliyor. Aynı kişi tekrar üye seçilebilir. (Md.362) (Limited şirketlerde süre yok.)  Yönetim kurulu, her yıl bir başkan ve en az bir de başkan vekili seçmek zorundadır. (Md. 366/1)

52 5252 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: YÖNETİM KURULU  Ana sözleşmede aksi belirtilmedikçe, anonim şirketler çift imzayla temsil ve ilzam olabiliyor. (Md. 370) (Limited şirketlerde sadece şirket feshinin tescilinde bu kural var.-Md. 637)  Yönetim kurulu ve diğer yöneticiler görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeni ve dürüstlük kuralına göre yerine getirirler. (Md. 369)  Kanuna ve ana sözleşmeye aykırı veya haksız fillerinden doğan Şirket zararları için Şirket Yönetim kuruluna rücu edebilir. (Md. 371/1,5)  Üyelik boşalırsa, diğer üyeler yeni üyeyi geçici olarak seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. (Md. 363/1)  Haklı bir sebep varsa Genel kurul, Yönetim Kurulunu her zaman görevden alabilir. (Md. 364/1)

53 5353 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: MÜDÜRLER Limited şirketlerde;  Birden fazla müdürün varlığı halinde bir başkan seçilmek zorundadır.  Başkan tek başına; genel kurulu toplantıya çağırır ve bu toplantıları yürütür, açıklama ve ilanları yapar.  Müdürler toplantısında alınacak kararlarda eşitlik varsa Başkanın oyu üstün sayılır. (Md. 624)

54 5454 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: YÖNETİM KURULU Temsil ve yönetim görevleri dışında, Yönetim Kurulu;  Pay sahibinin bire düştüğünü, hissedarın adını, yerleşim yerini ve tabiyetini 7 gün içerisinde tescil ve ilan ettirmek zorundadır. (Md. 338)  Genel kurulun çalışma ilke ve esaslarını içeren bir yönerge hazırlamak ve genel kurula onaylattırmak zorundadır. (Md. 419/2)  Sermaye artırımlarında, artırımla ilgili geniş bilgiler içeren bir beyan hazırlamak zorundadır. (Md. 457)  Birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemlerinde raporlar ve planlar hazırlamak zorundadır. (Md. 147, 169, 185, 186)  Yıllık faaliyet raporları ve her yılın finansal tabloları ile bağlı şirketlerle ilgili ilişkileri anlatan bir raporu izleyen yılın ilk üç ayı içerisinde hazırlayıp genel kurula sunmak zorundadır. (Md.199, 514, 516, 562/3)

55 5555 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: YÖNETİM KURULU VE MÜDÜRLER  Yönetim Kurulu; a-Ana sözleşmeye konulacak bir hükümle ve, b-Düzenlenecek, notere onaylatılacak ve tescil ile ilan edilecek bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine ya da üçüncü kişiye devredilebilecek. (Md. 367/1, 370/2, 373/1)  Devredilmediği takdirde, yönetim görev ve sorumluluğu tüm yönetim kurulu üyelerine aittir. (Md. 367/2, 374)  Bazı yönetim ve gözetim görev ve yetkileri devredilemiyor. (Md. 375)

56 5656 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: YÖNETİM KURULU VE MÜDÜRLER Devredilemeyecek yetkiler:  Şirketin üst düzey yönetimi,  Yönetim teşkilatının belirlenmesi,  Muhasebe ve finansın denetimi ile finans düzeninin kurulması,  Müdürler ve eş değer görevlilerin atanması ve görevden alınması,  Yönetimle görevli kişilerin üst gözetimi,  Pay, karar ve müzakere defterlerinin tutulması, faaliyet raporlarının hazırlanması ve genel kurula sunulması,  Genel kurul hazırlıklarının yapılması ve kararlarının yürütülmesi. (Md. 375, 625)

57 5757 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: YÖNETİM KURULU  Yönetim kurulunca atanacak temsilcinin;  İşletme konusu dışında kalsa dahi,  Temsil yetkisi sınırlansa dahi,  Genel kurul kararı veya ana sözleşmeye aykırı olsa dahi, attığı imza iyi niyet sahibi üçüncü kişiye karşı Şirketi kural olarak bağlar.  Temsile veya yönetime yetkili olanların haksız fiillerinden Şirket sorumludur; ancak Şirketin rücu hakkı saklıdır. (Md. 371)

58 5858 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: YÖNETİM KURULU Kurucular, yönetim kurulu üyeleri ve tasfiye memurları;  Kanun ve ana sözleşmeye göre görevlerini kusurlarıyla ihlal ederlerse sorumlular.  Görev ve yetkiyi başkasına devredenler, devir edenlerin seçiminde liyakata dikkat etmeleri kaydıyla sorumlu olmazlar.  Hiç kimse kontrolü dışında kalan konulardan sorumlu tutulamaz. (Md. 553)

59 5959 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: YÖNETİM KURULU Ana sözleşmede daha ağır bir hüküm yoksa Yönetim Kurulu;  Üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır.  Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar alınır.  Oylar eşit ise karar gelecek toplantıya bırakılır. Sonraki toplantıda da eşitlik bozulmazsa öneri reddolmuş sayılır.  Birbirini temsilen oy verilmesi ya da vekil aracılığıyla toplantıya katılmak mümkün değildir.  Kararlar, üyelerin hiçbirinin itirazı olmaması kaydıyla; toplanmadan, bir üyenin yazılı önerisinin üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı ile de alınabilir. (Md. 390)

60 6060 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: YÖNETİM KURULU  Yönetim Kurulu üyelerine; tutarı ana sözleşmeyle ya da genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak koşuluyla;  Huzur hakkı,  Ücret,  İkramiye,  Prim,  Yıllık kârdan pay ödenebilir. (Md. 394)  Yönetim kurulu üyeleri, Genel Kuruldan izin almadan Şirketle aynı konuda işlem yapamazlar. (Md.396)

61 6161 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ  Borsada işlem gören Anonim Şirketler ile orta ve büyük limited şirketler “Riskin Erken Teşhisi Komitesi” kurmak zorundalar. (Md. 378, 625)  Diğer anonim ve limited şirketlerde denetçi buna gerek duyarsa bu komitenin kurulması zorunludur.  Komite; şirket için tehlikeli durumları erken teşhis edip gerekli önlemlerin uygulanması ve risk yönetimiyle ilgili her iki ayda bir rapor verecektir. (Md. 378)  Denetçi Komitenin yazdığı raporları da denetler. (Md. 398,402)

62 6262 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: GENEL KURUL  Genel kurul toplantısına; ana sözleşmede belirtilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır.  Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.  Nama yazılı pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

63 6363 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: GENEL KURUL  En az bir yönetim kurulu üyesi, murahhas üyeler ve denetçi genel kurul toplantısına katılır. (Md. 407)  Görev süresi dolsa dahi, yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırır. (Md. 410/1)  Yönetim kurulu devamlı olarak toplanamasa veya nisap oluşamasa dahi, mahkeme kararıyla tek ortak genel kurulu toplantıya çağırabilir. (Md. 410/2)  Sermayenin en az % 10’una sahip ortaklar, karar ticaret sicili gazetesinde yayımlanmadan önce noter kanalıyla genel kurulun toplantıya çağrılmasını yönetim kurulundan isteyebilir veya gündeme madde ekletebilirler. (Md. 411, 412)  Sadece çağrısız genel kurul toplantısı sırasında ve oybirliğiyle gündeme madde ekletilebilir. (Md. 416)

64 6464 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: GENEL KURUL  Bütün payların sahipleri veya temsilcileri; • Aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilirler. • Oy birliğiyle olmak koşuluyla, gündeme madde ekletebilirler. (Md. 416) • Genel Kurula katılabilecekler listesini “yönetim kurulu başkanı” imzalar ve toplantının yapılacağı yerde bulundurulur. (Md. 417/3)  Genel kurulun çalışma esas ve usulleri, yönetim kurulunun hazırlayacağı ve genel kurulca onaylanacak ve tescil ve ilan edilecek bir yönergeyle belirlenir. (Md. 419)

65 6565 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: GENEL KURUL  Anonim Şirketlerde Genel Kurul; • Ana sözleşmede veya Kanun’da daha ağır bir nisap yoksa, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahipleri veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. • İlk toplantı yapılamazsa ikinci toplantıda bu nisap da aranmaz. (Md. 418)  Limited şirketler için toplantı nisabıyla ilgili genel bir hüküm yok. Sadece “Önemli Kararlar” için özel toplantı nisabı belirlenmiş. (Md. 621)

66 6666 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: GENEL KURUL  Anonim şirketin; ana sözleşmesi sermayenin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. (Nisap sağlanamazsa, en geç bir ay içindeki ikinci toplantıda asgari nisap 1/3)  Rüçhan hakları, sermayenin en az % 60’ının oyuyla sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir. (Md. 461/2)  Ana sözleşmelerde bu oranlar yükseltilebilir. (Md. 421)  Zararların karşılanması ve merkezinin yurtdışına taşınması toplantı ve karar nisabı % 100, (Md. 421/2)  İşletme konusunun tümden değiştirilmesi, imtiyazlı pay oluşturulması, nama yazılı hisse senetlerinin devrindeki kısıtlamalarda ve sermaye azaltımlarında toplantı ve karar nisabı % 75. (Md. 421/3, 473/3)

67 6767 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: GENEL KURUL  Limited şirketlerde; kararlar kural olarak salt çoğunlukla alınır.(Md.620)  Sözleşmeler, sermayenin en az 2/3’ünü temsil edenlerin kararıyla değiştirilebilir. (Md. 589)  Ek ve yan edim yükümlülükleri tüm ortakların onayıyla alınır. (Md. 607)  İşletme konusunun değiştirilmesi, imtiyazlı pay tesisi, payların devriyle ilgili kararlar, sermaye artırımı, rüçhan haklarının sınırlandırılması, şirket merkezinin değiştirilmesi, rekabet yasağı, ortaklıktan çıkarılma, fesih kararları tüm ortakların katılımı ve 2/3 karar yeter sayısı ile alınabilir. (Md. 621)  Sözleşmede bu oranlar yükseltilebilir. (Md. 589, 621/2)

68 6868 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: ELEKTRONİK KURUL TOPLANTISI  Şirket sözleşmesinde veya ana sözleşmede belirtilmesi durumunda, yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları tamamen veya kısmen elektronik ortamda yapılabilir.  Şirketin internetten yönetim kurulu toplantısı yapmaya özgülenmiş bir sitesinin olması ve böylesine bir altyapıya sahip olunduğunu gösteren teknik raporun tescili gerekir.  Elektronik ortamda genel kurul toplantılarına ilişkin Bakanlıkça çıkarılan tüzük dikkate alınacaktır. (Md. 1527)

69 6969 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: İNTERNET SİTESİ  Bakanlar Kurulunca denetime tabi olduğu belirtilen sermaye şirketlerinin bir internet sitesi olmak zorundadır.  İnternet sitelerinde yayımlanmak zorunda olan bilgiler en geç 5 gün içerisinde siteye konulmak zorundadır.  Artık finansal tabloların, denetim raporlarının, yönetim kurulu başkan, üye ve yönetici ücretlerinin, temsil ve seyahat giderleri gibi mahrem sayılabilecek bilgilerin internet sitesine konulması zorunluluğu bulunmuyor.  İnternet sitesinde yayımlanması gereken yönetim kurulu ve genel kurul kararları yayımlanmazsa iptal edilebilir.  Siteye konulması zorunlu bilgiler en az 6 ay sitede kalacak. (Md. 1524)

70 7070 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: İNTERNET SİTESİ  İlk uygulamada, internet sitesi kurmak zorunda olan şirketlerin 1 Temmuz 2013 tarihine kadar sitelerini kurmaları gerekiyor.  İnternet sitesi kurmak zorunda olan sermaye şirketlerinin, şirket kuruluşunun tescilinden itibaren 3 ay içinde sitelerini kurmaları gerekiyor. (Md.1524, 1534/1)  İnternet sitesi kurmayanlara 100-300 gün arası adli para cezası uygulanacak. (Md. 562/12) (Önceki Kanun’da 6 aya kadar hapis ve 300 güne kadar adli para cezası öngörülüyordu.)  İnternet sitesindeki eksik bilgi veya bilgilerin istenen içerikte konulmaması halinde 100 güne kadar adli para ceza uygulanacak (Md. 562/12) (Önceki Kanun’da 3 aya kadar hapis ve 100 güne kadar adli para cezası öngörülüyordu.)

71 7171 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: DENETİM  Hangi şirketlerin denetçi tarafından denetleneceğine Bakanlar Kurulu karar verecek. (Md. 397/4)  Denetime tabi olanlar, mali tabloların ve faaliyet raporunun denetimden geçip geçmediğini ve denetçinin görüşünü tabloların ve raporların başlığında belirtecek. (Md. 397/2)  Ayrı birer denetçi seçilmemişse, ana şirketin denetçisi aynı şirketler topluluğu içindeki şirketlerin de denetçisi sayılır. (Md. 399)  Şirket denetçisi genel kurulca, topluluk denetçisi ana şirket genel kurulunca belirlenir ve ticaret sicilinde ilan ettirilir. (Md. 399, 408/2-c)  Denetçi seçildiği tarihte murakıpların görevi sona erer. (Geçici Md. 6)

72 7272 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: DENETİM  Denetçi her faaliyet döneminde ve en geç ilgili faaliyet dönemi sonuna kadar belirlenir (Md. 399)  İlk uygulamada, Şirketlerin 1 Mart 2013 tarihine kadar bağımsız denetçisini seçmesi gerekiyor.  Denetçi seçildikten sonra Yönetim Kurulu denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini tescil ettirir. (Md. 399/1)  Yönetim kurulu ve azınlık pay sahipleri, tescilden itibaren üç hafta içerisinde gerekçeleriyle birlikte Ticaret Mahkemesine başvurarak yeni bir denetçi atanmasını isteyebilir. (Md. 399/4)  Faaliyet döneminin ilk 4 ayı içerisinde denetçi seçilmemişse, yönetim kurulu üyeleri veya ortaklardan biri ticaret mahkemesinden denetçi atamasını isteyebilir. (Md. 399/6)

73 7373 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: DENETİM  Denetçiler, SMMM veya YMM olup Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilenler arasından seçilebilir.  Şirket ortakları, yöneticileri veya çalışanları, yönetim kurulu üyelerinin üçüncü derece dahil kan ve hısım akrabaları ile “denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan şirketlerde” yönetici, temsilci veya ortak olanlar veya son 5 yıl içerisinde kendi gelirinin en az % 30’unu elde ettiği şirkete veya şirketler topluluğuna denetim ve danışmanlık yapan kişiler denetçi olamaz. (Md. 400/1)  10 yıl içerisinde aynı şirket için toplam 7 yıl denetçilik yapanlar izleyen üç yıl için denetçilik yapamaz. (Md. 400/2)

74 7474 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: DENETİM  Denetiminden geçmeyen finansal tablolar ve yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir. (Md. 397/2)  Yönetim kurulu; defterleri, yazışmaları, belgeleri, varlık, borç, kasa ve kıymetli evrak envanterlerini denetçiye sunar. (Md. 401/1)  Denetçi, önceki yıl ile karşılaştırmalı verileri esas alarak detaylı bir rapor ile görüş yazısı yazar ve yönetim kuruluna teslim eder. (Md. 402, 403)  Denetçi finansal tablolar hakkında olumsuz görüş verirse, yönetim kurulu 4 iş günü içinde genel kurulu toplantıya çağırır ve genel kurul yeni bir yönetim seçer. Ana sözleşmede aksi belirtilmedikçe, eski yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. (Md.403)

75 7575 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: ÖZEL DENETÇİ  Her pay sahibi şu hallerde özel denetçi atanması için genel kurulun mahkemeden talepte bulunmasını isteyebilir: ( Md. 207, 406, 438)  Bağlı şirketlerin hakim şirketlerle veya diğer grup şirketleriyle hileli ilişkilerinin varlığı iddia ediliyorsa,  Yönetim kurulunun kararlarıyla grup şirketleriyle ilişkilerinde şirketin zarara uğratılması söz konusu ise.  Pay sahipliği haklarının kullanılması yönünden gerekli olan hallerde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa.  Özel denetçileri ancak Asliye Ticaret Mahkemesi atayabilir.  Genel kurul talebi reddederse, % 10 azınlığa sahip hissedarlar 3 ay içinde mahkemeden özel denetçi atanmasını isteyebilir. (Md. 439)

76 7676 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: DENETÇİLERİN SORUMLUKLARI  Bağımsız denetçi ve özel denetçi; görevini yaparken oluşan kusurlarından dolayı şirketin, pay sahiplerinin ve şirket alacaklılarının zararlarını karşılamak zorundadır.  Denetçinin Kusurunu iddia eden ispatlar. (Md. 554)  Bağımsız denetçinin sır saklama görevini ihmal etmesi durumunda yüz bin TL’ye kadar tazminata hükmedilebilir. (Md. 404/2)

77 7777 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: ÖDEME Sözleşmede ödeme günü belirtilmemişse borçlu;  Faturanın alınmasını izleyen 30 günlük sürenin sonunda,  Faturanın alınma tarihi belirsizse, mal veya hizmetin alınmasını izleyen 30 günlük sürenin sonunda,  Fatura mal veya hizmetin tesliminden önce alınmışsa, mal veya hizmetin teslim tarihini izleyen 30 günün sonunda, ihtara gerek kalmadan mütemerrit sayılır ve alacaklı faize hak kazanır. (Md. 1530)

78 7878 ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞİYOR: ÖDEME  Sözleşmede oran belirtilmemişse veya belirtilen oran düşükse, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’da belirtilen ticari faiz oranın en az % 8 fazlasıyla Merkez Bankası temerrüt faizini belirleyecek.  Sözleşmeyle ödeme süresi kural olarak en fazla 60 güne çıkarılabilir.  Alacaklının KOBİ veya tarımsal yada hayvansal üretici olduğu veya borçlunun büyük ölçekli işletme olması durumunda hiçbir şekilde ödeme 60 günü aşamaz. (Md. 1530)

79 YENİ TTK UYARIYOR: KIRMIZI IŞIĞA DİKKAT… 79

80 Teşekkürler…


"TİCARETİN KURALLARI DEĞİŞTİ… BİZ NE KADAR DEĞİŞMELİYİZ??? Harun KAYNAK E.Baş Hesap Uzmanı, E.Konya Vergi Dairesi Başkanı Türkerler Şirketler Gurubu Mali." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları