Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ ZM İ R YÜKSEK TEKNOLOJ İ ENST İ TÜSÜ Sa ğ lık Kültür ve Spor Daire Ba ş kanlı ğ ı Psikolojik Danı ş manlık ve Rehberlik Hizmetleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ ZM İ R YÜKSEK TEKNOLOJ İ ENST İ TÜSÜ Sa ğ lık Kültür ve Spor Daire Ba ş kanlı ğ ı Psikolojik Danı ş manlık ve Rehberlik Hizmetleri."— Sunum transkripti:

1 İ ZM İ R YÜKSEK TEKNOLOJ İ ENST İ TÜSÜ Sa ğ lık Kültür ve Spor Daire Ba ş kanlı ğ ı Psikolojik Danı ş manlık ve Rehberlik Hizmetleri

2 D İ SLEKS İ

3 Tanım  Disleksi kavramı 19. yy’dan beri bilinen bir kavramdır  Latin kökenli bir kelimedir  Okumada zorluk anlamına gelir  Dys(dis= difficult) + legere(Latin) (to read)  Disleksi, okuma, yazma gibi akademik becerilerde görülen geli ş imsel bir özel ö ğ renme güçlü ğ ünün adıdır

4 Tanım  Disleksi, ö ğ renme fırsatının yoklu ğ una, zekâ gerili ğ ine, beyin hasarına ba ğ lı olmadan, normal ve yeterli bir e ğ itime, normal bir zeka düzeyine, uygun sosyokültürel çevreye ra ğ men ortaya çıkan bir ö ğ renme güçlü ğ üdür

5  Dislektikler zeka düzeyleri dü ş ük olmadı ğ ı gibi özel yeteneklere de sahip olabilirler  Buna önemli kanıt disleksili oldu ğ u bilinen bilim adamları ve sanatçılardır:  İ zafiyet teorisini ortaya çıkaran büyük bilgin Albert Einstein  Kalipso müzi ğ inin kralı Harry Belafonte

6  Büyük mimar, heykeltıra ş ve ressam Leonardo da Vinci  İ rlandalı yazar Yeats  Heykeltra ş Rodin  Sinema oyuncusu Tom Cruise  Ş arkıcı ve sinema oyuncusu Cher dislektik ünlüler arasındadır

7  Ö ğ renme güçlükleri ilk bakı ş ta hemen fark edilemeyen, üstü kapalı bozukluklardandır  Çocuk okula ba ş lamadan önce fark edilmesi güç olabilir  Çocukluk döneminde, günlük ya ş am aktivitelerinde çocuk, bozuk beceri alanını kullanma durumunda kaldıkça semptomlar kendini gösterebilir

8 Dislektik Çocuk  Sa ğ ını solunu ayırt etmede ya da saati söylemede ya ş ıtlarına göre gecikmi ş tir veya zorlanmaktadır  Parayı tanımada güçlük çekmektedir  Telefon numaralarında sayıları yer yer ters çevirmektedir (53 yerine 35 gibi)

9 Dislektik Çocuk  Sa ğ -sol, üst-alt, önce- sonra gibi kavramları karı ş tırabilirler  Ço ğ unda el-bacak-göz dominansı karı ş ıktır veya solda toplanmı ş tır  Benzer biçimdeki harfleri (b/d ya da b/p gibi) ayırt etmekte zorlanır, bunları birbiri yerine kullanabilirler

10 Dislektik Çocuk  Birbirine benzer sesleri (b/m,veya v/f,ya da z/s gibi) ayıramayabilirler  Yazarken harf atlayabilirler  Harflerin öncelik sonralık sırasını de ğ i ş tirebilirler  Okurken satır atlayabilirler  Yazarken kelimeler arasında bo ş luk bırakmayabilirler

11 Dislektik Çocuk  “Ayna görüntüsü” denen ş ekilde, harfleri 180 derece döndürerek sa ğ dan sola do ğ ru yazabilirler  Noktalama i ş aretlerini kullanmakta zorlanabilirler

12  Ara ş tırmalar, disleksi sıklı ğ ının toplumda %5-10arası oldu ğ unu göstermektedir  Disleksi, erkek çocuklarda daha sıklıkla görülmektedir

13  Disleksinin ba ş lıca 2 tipi söz konusudur  Dil geli ş imi geri kalmı ş olanlar: L Tipi (Linguistik tip) disleksinin özelli ğ i, dil becerisinin baskın olu ş u ve görsel - uzamsal becerilerin geri kalmı ş olmasıdır

14  Görsel-uzamsal geli ş imi geri kalmı ş olanlar: P Tipi (Perseptüel tip) disleksinin özelli ğ i de, ki ş inin görsel algısal becerilerinin baskın olu ş u, buna kar ş ılık dil becerilerinin bastırılmı ş, geri kalmı ş olmasıdır

15  L tipi dislektiklerin hızlı fakat yanlı ş lar yaparak okudukları, P tipi dislektiklerin ise çok yava ş fakat do ğ ru okudukları belirtilmi ş tir

16 Okul Dönemi  Özel ö ğ renme güçlü ğ ü olan çocuklar birçok alanda zeki görünmelerine kar ş ın akademik açıdan ba ş arısızlık ya ş arlar  Bu, anne babanın beklemedi ğ i ve ö ğ retmeni de ş a ş ırtan bir durumdur  Ba ş arı durumu de ğ i ş kendir, bazı derslerde ba ş arısı normal/normal üstü iken, bazı derslerde dü ş üktür

17 Okul Dönemi  Aritmetikte sayı kavramını anlamakta ve bazı aritmetik sembolleri ö ğ renmekte zorlanır, karı ş tırırlar  Sınıf düzeyine göre çarpım tablosunu ö ğ renmekte geri kalırlar  Dört i ş lemi yaparken yava ş tırlar  Ya ş ına uygun seviyedeki matematik problemlerini yaparken otomatik olarak tepki vermekte zorlanırlar

18 Okul Dönemi  Kendi ba ş larına çalı ş ma alı ş kanlı ğ ı geli ş memi ş tir  Ö ğ renme stratejileri eksiktir, nasıl çalı ş acaklarını, nasıl daha fazla bilgi edineceklerini ve ö ğ rendiklerini nasıl hatırlayacaklarını bilemezler

19 Okul Dönemi  Üzerine aldı ğ ı görevleri düzenlemekte zorluk çeker, nereden ve nasıl ba ş layacaklarını bilemezler  Plan yapmak ve zamanı ayarlamakta güçlük çekerler  Haftanın günlerini, ayları, mevsimleri do ğ ru saysa bile aradan soruldu ğ unda yanıtlamakta zorluk çeker ya da yanlı ş yanıtlarlar

20 Okul Dönemi  Duygu ve dü ş üncelerini sözel olarak ifade etmekte zorlanırlar. Konu ş urken düzgün cümleler kuramaz, heyecanlanır, takılır, ş a ş ırırlar  Top yakalama, ip atlama, gibi i ş erde ya ş ıtlarına oranla beceriksizdirler  Sık sık dü ş er, yaralanır, istemeden bir ş eyler kırarlar

21 Okul Dönemi  İ nce motor becerilere dayalı i ş lerde zorluk çekerler  Çatal-ka ş ık kullanmakta, ayakkabı-kravat ba ğ lamakta zorlanırlar

22  Dislektik çocuklarda yukarıda söz edilen belirtilerin hepsinin bulunması gerekmez  Her çocu ğ un kendine özgü bir profili vardır  E ş lik eden bozuklukların ba ş ında dikkat eksikli ğ i hiperaktivite bozuklu ğ u vardır  Dislektik çocuk ve gençlerde yüksek oranda depresyon, anksiyete ve somatik yakınmalar oldu ğ u bildirilmektedir

23 Anne-babalar neler yapmalıdır?  Çocu ğ un güçlü ğ ünü kabul edin  Bunun beyindeki yapısal, i ş levsel bir sorundan kaynaklandı ğ ını unutmayarak ba ş arısızlı ğ ından dolayı çocu ğ u suçlamayın, yargılamayın  Bu güçlü ğ ü yenmesine yardımcı olarak terapötik e ğ itim ve psikiyatrik deste ğ i sa ğ layın

24 Anne-babalar neler yapmalıdır?  E ğ itimde kazandı ğ ı becerileri evde çe ş itli oyunlar ve etkinliklerle peki ş tirin  Bu çocukların bir ş eyi yaparak ve ya ş ayarak çok daha iyi ö ğ rendi ğ ini unutmayın  Çocu ğ unuzun güçlü ğ ü hakkında okulu ve ö ğ retmenlerini bilgilendirin, i ş birli ğ i yapmaya çalı ş ın

25 Anne-babalar neler yapmalıdır?  Özel ö ğ renme güçlü ğ ünün e ğ itim yoluyla tedavisinin özel bir uzmanlık gerektirdi ğ ini unutmayın  Yapaca ğ ı i ş ler konusunda çocu ğ unuzu yüreklendirin, destekleyin. Kendini de ğ erli bulması ve kendine güvenebilmesi için sizin ona bunu hissettirmeniz gereklidir

26 Anne-babalar neler yapmalıdır?  Yapabilece ğ i basit i ş lerden ba ş layarak onun zoru ba ş armada istekli olmasını sa ğ layabilirsiniz  Disiplin ve kurallar konusunda kararlı ve tutarlı olun  Çocu ğ un ö ğ renme güçlü ğ ünün olması onun kuralları ö ğ renemeyece ğ i anlamına gelmez

27 Anne-babalar neler yapmalıdır?  E ğ itsel tedavi yava ş ilerleyen, uzun zaman sonra sonuçlarını alabilece ğ iniz bir tedavidir  Tedavi süresince halen yapamadı ğ ı ş eylere odaklanmak yerine olumlu de ğ i ş imleri görmeye çalı ş ın ve çocu ğ unuzla bunları payla ş ın

28 Disleksi ve Yüksek Ö ğ renim  Dislektik üniversite ö ğ rencileri de gerekli düzenlemeler yapılmadı ğ ı takdirde ciddi sıkıntılar ya ş ayabilmektedir  Disleksi, hastalık olmadı ğ ı için ilacı da yoktur  Ki ş in, beyin fonksiyonel yapılanması farklı oldu ğ u için dü ş ünme, okuma, yazma, konu ş ma, dikkat, bellek ve karar verme süreçlerinde sıkıntı ya ş ayabilmektedir

29 Disleksi ve Yüksek Ö ğ renim  Her dislektik bireyin farklı oldu ğ u göz önünde bulundurulmalı ihtiyacına göre yeti ş kin ö ğ renciye bir takım kolaylıklar sa ğ lanmalıdır:  Derse ba ş larken konu ba ş lıklarını vermek  Derste i ş lenecek sunuları ö ğ renciye önceden vermek  Tahtada el yazısı yerine küçük harf kullanmak  Beyaz tahta kullanmak

30 Disleksi ve Yüksek Ö ğ renim  Ö ğ renciden yüksek sesle okuma yapmasını istememek  Tepegöz kullanımının zorluk yarattı ğ ını göz önünde bulundurmak  Dersi kayda alma izni vermek  Okuma listelerini büyük puntolu hazırlamak  Kütüphaneden alınan kitaplar için iade süresini daha uzun tutmak

31 Disleksi ve Yüksek Ö ğ renim  Ö ğ rencinin imla hatalarından not kırmamak, gerekirse ön taslak istemek  Sessiz ortamda sınav yapmak  Sınavlarda ek süre vermek  Renkli sınav ka ğ ıdı kullanmak  Hesap makinesi kullanmasına izin vermek

32 Kaynaklar  Öktem Ö. (2011). Disleksi (Nedir-Nasıl Ba ş a Çıkılır). E ğ itimde Yansımalar Dergisi, 29: 2-4.  Web üzerinden  http://www.bilkent.edu.tr/ ~bilheal/aykonu/Ay2003/s eptember03/disleksi.html http://www.bilkent.edu.tr/ ~bilheal/aykonu/Ay2003/s eptember03/disleksi.html http://www.bilkent.edu.tr/ ~bilheal/aykonu/Ay2003/s eptember03/disleksi.html  http://www.madalyonklini k.com/tr/yayinlar/bilgilen dirici-yazilar/disleksi- ozel-ogrenme-guclugu http://www.madalyonklini k.com/tr/yayinlar/bilgilen dirici-yazilar/disleksi- ozel-ogrenme-guclugu http://www.madalyonklini k.com/tr/yayinlar/bilgilen dirici-yazilar/disleksi- ozel-ogrenme-guclugu

33 TE Ş EKKÜRLER


"İ ZM İ R YÜKSEK TEKNOLOJ İ ENST İ TÜSÜ Sa ğ lık Kültür ve Spor Daire Ba ş kanlı ğ ı Psikolojik Danı ş manlık ve Rehberlik Hizmetleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları