Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SDÜ Dis Hekimligi Fakültesi Kalite Yönetim Sistemi Çalısmaları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SDÜ Dis Hekimligi Fakültesi Kalite Yönetim Sistemi Çalısmaları."— Sunum transkripti:

1 SDÜ Dis Hekimligi Fakültesi Kalite Yönetim Sistemi Çalısmaları

2 Komisyon Üyeleri 1.Doç.Dr. A.Diljin KECEÇ İ (Ba ş kan) 2.Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ALKI Ş (Üye-Yönetim Temsilcisi) 3.Fakülte Sekreteri Ishak TA Ş LIPINAR (Üye- İ dari Personel Temsilcisi) 4.Ba ş müdür Mehmet UYGUR (Üye-Döner Sermaye Temsilcisi) 5. Ş ef Özgür DEM İ R (Üye-Sekretarya) 6.Sorumlu Hem ş ire Sevgi YAVUZ (Üye-Hem ş irelik Hizmetleri) 7.Yrd.Doç.Dr.I ş ın KÜRKÇÜO Ğ LU (Üye-Protetik Di ş Tedavisi Anabilim Temsilcisi) 8.Yrd.Doç.Dr.Özge KAM (Üye-Di ş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Temsilcisi) 9.Ar ş Gör.Dr. Hasan Onur Şİ M Ş EK (Üye-A ğ ız-Di ş -Çene Hast. Cerrahi Anabilim Temsilcisi) 10.Ar ş Gör.Dr.Gülin YILMAZ (Üye-Periodontoloji Anabilim Temsilcisi) 11.Ar ş Gör.Dr.K.Görkem ULU (Üye-Pedodonti Anabilim Temsilcisi) 12.Ar ş Gör.Dt. Serpil ÇOKAKO Ğ LU (Üye-Ortodonti Anabilim Temsilcisi) 13.Ar ş Gör.Dt.Özlem GÖRMEZ (Üye-Oral-Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Temsilcisi) 14.Ar ş Gör.Dt.H.Egemen GÜLDA Ş (Üye-Endodonti Anabilim Temsilcisi) 13.3.2012 272/1 Sayılı yönetim kurulu kararı

3 Kalite Yönetim Bürosu Özgür DEM İ R

4 Kalite Yönetimi Egitimi  Be ş gün 23-27 Temmuz 2012  40 Saatlik E ğ itim çerçevesinde  Fakültemiz 34 personeline kalite yönetimi e ğ itimi TSE Antalya Bölge Müdürlü ğ ünden iki e ğ itmen tarafından verildi.

5 Kalite Yönetimi Egitimi Kalite Yönetim Sistemi Temel E ğ itimi 1 Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyon E ğ itimi 2 Kalite Yönetim Sistemi Iç Tetkik E ğ itimi 3

6 Kalite Yönetimi Egitimi

7

8 SERT İ F İ KA Kalite Yönetim Sistemi Temel E ğ itimi 1 Kalite Yönetim Sistemi Iç Tetkik E ğ itimi 3

9 Kalite Yönetimi Egitimi

10 TÜRK STANDARTLARI ENST İ TÜSÜ 1960 ©2009 Türk standartları Enstitüsü  Türk standartları Enstitüsü; her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standartlarını gerçekle ş tirmek amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmu ş tur. Sanayi ve Ticaret Bakanlı  Enstitünün ilgili oldu ğ u bakanlık Sanayi ve Ticaret Bakanlı ğ ıdır. Enstitü, tüzel ki ş ili ğ i haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumu olup, kısa adı ve markası TSE'dir.  Yalnız Türk standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen standartlar Türk standartı adını alır.  Bir standartın mecburi kılınabilmesi için Türk standartı olması ş arttır. Mecburi kılınan standartlar Resmi Gazete'de yayımlanır.

11 ©2009 Türk standartları Enstitüsü TÜRK STANDARTLARI ENS İ TÜSÜ H İ ZMET ALANLARI Sistem Belgelendirme Personel Belgelendirme Ürün ve Hizmet Yeri Belgelendirme Gözetim ve Muayene Laboratuvar Metroloji ve Kalibrasyon standart Hazırlama Tüketici Hakları

12 ©2009 Türk standartları Enstitüsü Yapısal karakteristikler kümesinin ş artları yerine getirme derecesi. (TS EN ISO 9000:2007) (TS EN ISO 9000:2007) Kullanıma uygunluktur. (Juran) Ş artlara uygunluktur. (Crosby) İ htiyaçların kar ş ılanabilme oranıdır. KAL İ TE

13 ©2009 Türk standartları Enstitüsü Ş ARTLARA UYMAKTIR. MÜ Ş TER İ MEMNUN İ YET İ D İ R. KAL İ TE İ LK DEFADA ZAMANINDA HER DEFASINDA

14 ©2009 Türk standartları Enstitüsü  Sistem Birbiri ile ilgili olan veya kar ş ılıklı etkile ş imde bulunan elemanlar takımı.  Yönetim sistemi Politika ve hedefleri olu ş turmak ve bu hedefleri gerçekle ş tirmek için kullanılan sistem. Not - Bir kurulu ş un yönetim sistemi, bir kalite yönetim sistemi, bir mali yönetim sistemi veya bir çevre yönetim sistemi gibi farklı yönetim sistemlerini içerebilir.  Kalite yönetim sistemi Bir kurulu ş u kalite açısından yönlendiren ve kontrol eden yönetim sistemi. KAL İ TE YÖNET İ M S İ STEM İ NED İ R?

15 ©2009 Türk standartları Enstitüsü Yerine getirilen mü ş teri ş artlarının, mü ş teri tarafından algılanma derecesi. Not 1 - Mü ş teri ş ikayetleri, dü ş ük mü ş teri memnuniyetinin yaygın bir göstergesidir. Ancak mü ş teri ş ikayetlerinin olmaması, mü ş teri memnuniyetinin yüksek oldu ğ u anlamının çıkarılmasını gerektirmez. Not 2 - Mü ş teri ş artları, mü ş teri ile anla ş maya varılmı ş ve gerçekle ş tirilmi ş olsa bile, bu durum yüksek mü ş teri memnuniyetinin sa ğ landı ğ ı anlamının çıkarılmasını gerektirmez. MÜ Ş TER İ MEMNUN İ YET İ

16 ©2009 Türk standartları Enstitüsü KAL İ TE VE VER İ ML İ L İ K Kaliteli ve daha verimli üretim ancak standardizasyon ve sürekli kaynak iyile ş tirilmesi (makina, teçhizat, insan, prosedür, sorumluluk ve yetkiler, iyile ş tirme faaliyetleri, hedefler v.b.) ile mümkün olabilir. O HALDE STRATEJ İ M İ Z ; «HATA KAYNAKLARINI ORTADAN KALDIRMAK SURET İ YLE DAHA VER İ ML İ VE KAL İ TEL İ ÜRET İ M» OLMALIDIR. 25 ÖNLEM AL PLANLA UYGULA KONTROL ET PUKÖ

17 ©2009 Türk standartları Enstitüsü  KAL İ TE, FAZLA HARCAMA GEREKT İ R İ R.  KAL İ TE S İ STEM İ PAHALI B İ R İŞ T İ R.  KAL İ TE SADECE MAMULLER İ Ç İ N GEÇERL İ D İ R.  KAL İ TE SADECE KAL İ TE B İ R İ M İ N İ N SORUMLULU Ğ UNDADIR. 17 KAL İ TE İ LE İ LG İ L İ YANLI Ş DÜ Ş ÜNCELER

18 ©2009 Türk standartları Enstitüsü KAL İ TE GELECEKT İ R

19 ©2009 Türk standartları Enstitüsü İ ST İ KRARSIZ YÖNET İ M, KAL İ TE VE VER İ ML İ L İ K ANLAYI Ş I YOK, PLANLAMA VE MAL İ YET ÖNEMS İ Z, YEN İ DEN İŞ LEME VE HURDA ORANLARI YÜKSEK, TEKNOLOJ İ N İ N GER İ S İ NDE KALMI Ş C İ HAZ VE MAK İ NA KULLANIMI. OLGUNLUK SEV İ YES İ 1 BÜYÜK ENGELLER DURUMU KAL İ TE GELECEKT İ R 1

20 ©2009 Türk standartları Enstitüsü YALNIZ D İ KEY HABERLE Ş ME, ÇALI Ş ANLAR ARASINDA KORKU VE HATALAR, KAL İ TEYE KATILIM ÇOK AZ, YÜKSEK BA Ş ARISIZLIK MAL İ YETLER İ, PAZAR PAYI G İ TT İ KÇE AZALMAKTA. OLGUNLUK SEV İ YES İ 2 KARMA Ş A DURUMU KAL İ TE GELECEKT İ R 2

21 ©2009 Türk standartları Enstitüsü KAL İ TEN İ N ETK İ S İ ÜZER İ NDE DAHA FAZLA B İ LG İ, KAL İ TEYE KATILIM BA Ş LAMI Ş, EK İ P ÇALI Ş MASI İ Ç İ N GAYRETLER VAR, VER İ ML İ L İ K HALA DÜ Ş ÜK VE KAL İ TE MAL İ YETLER İ YÜKSEK, PAZAR PAYI KORUNMASINA RA Ğ MEN KAR DÜ Ş ÜK, HEDEFLER BEL İ RLENM İŞ. S İ LK İ NME DURUMU OLGUNLUK SEV İ YES İ 3 S İ LK İ NME DURUMU KAL İ TE GELECEKT İ R 3

22 ©2009 Türk standartları Enstitüsü KAL İ TE İ Y İ LE Ş T İ RME ÇALI Ş MALARI BA Ş LAMI Ş, KAL İ TE S İ STEM YAKLA Ş IMI UYGULANIYOR, UYGUN KAYNAKLARIN SEÇ İ M İ VE KULLANIMI, PLANLI E Ğİ T İ M FAAL İ YETLER İ, VER İ TOPLAMA VE DE Ğ ERLEND İ RME. 22 ÖNLEY İ C İ YÖNET İ M STRATEJ İ S İ OLGUNLUK SEV İ YES İ 4 ÖNLEY İ C İ YÖNET İ M STRATEJ İ S İ KAL İ TE GELECEKT İ R 4

23 ©2009 Türk standartları Enstitüsü KURULU Ş TA YATAY VE D İ KEY HABERLE Ş ME VAR, KAL İ TEYE GÖNÜLLÜ KATILIM VE EK İ P ÇALI Ş MASI VAR, YÖNET İ M ZORLAMALARI YOK, UZUN DÖNEM STRATEJ İ LER BEL İ RLENM İŞ, MORAL YÜKSEK, İŞ GÜCÜ DENGEL İ, PAZAR KALICI VE SÜREKL İ. B İ R EK İ P ÇALI Ş MASI OLGUNLUK SEV İ YES İ 5 B İ R EK İ P ÇALI Ş MASI KAL İ TE GELECEKT İ R 5

24 ©2009 Türk standartları Enstitüsü MAL İ YET VE ZAMANDAN TASARRUF AZALMI Ş İ ADELER DAHA AZ MÜ Ş TER İ Şİ KAYETLER İ DAHA AZ SERV İ S-BAKIM G İ DERLER İ KAYNAKLARIN OPT İ MUM KULLANIMI PAZAR PAYININ ARTMASI YÖNET İ M KOLAYLI Ğ I SA Ğ LIKLI B İ LG İ AKI Ş I 24 ETK İ N KAL İ TE YÖNET İ M S İ STEM İ UYGULAMANIN YARARLARI

25 ©2009 Türk standartları Enstitüsü KURULU Ş : PREST İ J KAYBI PAZAR PAYININ AZALMASI KAYNAK İ SRAFI VE VER İ ML İ L İĞİ N AZALMASI MOT İ VASYON KAYBI MADD İ VE MANEV İ TAZM İ NAT MÜ Ş TER İ : İ NSAN SA Ğ LI Ğ I MAL VE H İ ZMETLERDE TATM İ NS İ ZL İ K GÜVENS İ ZL İ K MA Ğ DUR İ YET KAL İ TES İ ZL İ K R İ SKLER İ

26 ©2009 Türk standartları Enstitüsü 26 KURULU Ş : KAYNAK İ SRAFI HURDA VE ISKARTA KISMEN YEN İ DEN İŞ LEME TAM İ RAT DE ĞİŞ T İ RME ÜRET İ M KAYBI MÜ Ş TER İ : SATIN ALMA İŞ LETME TAM İ R ZAMAN KAYBI KAL İ TES İ ZL İ K R İ SKLER İ

27 ©2009 Türk standartları Enstitüsü  Mü ş teri odaklılık  Liderlik  Çalı ş anların katılımı  Proses yakla ş ımı  Yönetimde sistem yakla ş ımı  Sürekli iyile ş tirme  Verilere dayalı karar verme yakla ş ımı  Tedarikçilerle kar ş ılıklı faydaya dayanan ili ş kiler 27 KAL İ TE YÖNET İ M S İ STEM İ PRENS İ PLER İ

28 ©2009 Türk standartları Enstitüsü Gereken kaynakları sa ğ lamak ve hazır etmek üzere üst yönetime dikkat çekmi ş tir. •E ğ itimin etkinli ğ inin de ğ erlendirilmesini, • İ lgili personelin bilinçlendirilmesinin teminini, •Tesis ihtiyaçlarını, •Çalı ş ma ortamının fiziksel ş artlarını içermektedir.KAYNAKLAR

29 ©2009 Türk standartları Enstitüsü Mü ş teri Odaklılık 29 Tüm mü ş teri ihtiyaç ve beklentileri do ğ ru olarak anla ş ılmalı, Bu ihtiyaç ve beklentiler kurulu ş içerisinde do ğ ru olarak iletilmeli, Kalite yönetim sistemi mü ş teri ihtiyaç ve beklentilerini kar ş ılayacak ş ekilde planlanmalı, sürdürülmeli, sürekli iyile ş tirilmeli, Mü ş teri memnuniyeti ve sonuçlara göre mü ş teri davranı ş ı ölçülmeli ve mü ş teri ili ş kileri yönetilmelidir.

30 ©2009 Türk standartları Enstitüsü HANG İ KONULAR ELE ALINAB İ L İ R ? • Ürünlerin kalite düzeyi (Kurulu ş kalitede önderlik için çaba gösterecek mi?) •Ürün güvenirli ğ i (Ürün güvenirli ğ i sa ğ lamada hangi düzeye ula ş acak?) •Mü ş terilerle ili ş kiler (Mü ş teri ihtiyaç ve ş ikayetleri analiz edilecek ve de ğ erlendirilecek mi?) •Satı ş organizasyonları ( İ li ş kiler ile desteklenecek mi?) •Personelle ili ş kiler (Tüm personelin deste ğ i ve katılımı sa ğ lanacak mı?) •Kaynak iyile ş tirmesi ( İ nsan kaynakları için e ğ itim, makine teçhizatı için sürekli koruyucu ve önleyici bakım sa ğ lanacak mı?) •Çevre (Çevre hassasiyeti ve taahhütleri neler olacak?) •Kalite yönetim sisteminin ş artlarına uyma ve kalite yönetim sisteminin sürekli iyile ş tirilmesine dair tahhütler

31 ©2009 Türk standartları Enstitüsü Üst yönetim, kalite politikasının; a) Kurulu ş un amacına uygunlu ğ unu, b) Ş artlara uyulaca ğ ına ve kalite yönetim sisteminin etkinli ğ inin sürekli iyile ş tirilece ğ ine dair bir taahhüdü içermesini, c) Kalite hedeflerinin olu ş turulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sa ğ lamasını, d) Kurulu ş içinde iletilmesini ve anla ş ılmasını, e) Uygunlu ğ unun süreklili ğ inin gözden geçirilmesini, güvence altına almalıdır. KAL İ TE POL İ T İ KASI KAL İ TE POL İ T İ KASI

32 Deneyimli akademik kadrosu ile, Kalite Yönetim Standartları do ğ rultusunda, teknoloji ve bilimin ı ş ı ğ ı altında; mesleki bilgi-beceri ve özgüvene sahip, kendini geli ş tirebilen di ş hekimleri yeti ş tiren, Etkili, güvenli ve güncel tedavi yöntemleri ile a ğ ız ve di ş sa ğ lı ğ ı hizmeti vermenin yanında, koruyucu di ş hekimli ğ i uygulamaları ile toplumu bilinçlendiren, Tüm iç ve dı ş payda ş ların memnuniyetini artırmak için fiziki ortamı, teknolojik ve bilimsel standartları önemseyen ve meslek içi e ğ itim olanakları sunan, Çalı ş an, Olu ş turulan kalite sisteminin etkinli ğ ini sürekli arttıran kurum olmak. SDÜ D İŞ HEK İ ML İĞİ FAKÜLTES İ KAL İ TE POL İ T İ KASI SDÜ D İŞ HEK İ ML İĞİ FAKÜLTES İ KAL İ TE POL İ T İ KASI

33 M İ SYON Ça ğ da ş e ğ itim-ö ğ retim vererek yetkin di ş hekimi ve ara ş tırmacı yeti ş tirmek, uluslararası düzeyde bilimsel ara ş tırma yapmak, kaynakları etkin kullanarak ileri tetkik ve tedavi hizmeti vermek ve toplumun a ğ ız-di ş sa ğ lı ğ ı konusundaki bilincini artırmaktır. M İ SYON Ça ğ da ş e ğ itim-ö ğ retim vererek yetkin di ş hekimi ve ara ş tırmacı yeti ş tirmek, uluslararası düzeyde bilimsel ara ş tırma yapmak, kaynakları etkin kullanarak ileri tetkik ve tedavi hizmeti vermek ve toplumun a ğ ız-di ş sa ğ lı ğ ı konusundaki bilincini artırmaktır. V İ ZYON A ğ ız ve di ş sa ğ lı ğ ı e ğ itimi ve hizmeti alanında öncü, ulusal ve uluslarası düzeyde tercih edilen; toplum ihtiyaçlarına cevap verme yönünde sorun çözen; üretken, uzla ş macı, payla ş ımcı ve lider bir kurum olmak. V İ ZYON A ğ ız ve di ş sa ğ lı ğ ı e ğ itimi ve hizmeti alanında öncü, ulusal ve uluslarası düzeyde tercih edilen; toplum ihtiyaçlarına cevap verme yönünde sorun çözen; üretken, uzla ş macı, payla ş ımcı ve lider bir kurum olmak.

34 HAYATIN GERÇEKLER İ HERKESB İ RHERHANG İ B İ R İ H İ ÇK İ MSE Hikayemiz, HERKES, B İ R İ, HERHANG İ B İ R İ ve H İ ÇK İ MSE adındaki dört ki ş i hakkında. HERKES Yapılması gereken çok önemli bir i ş vardı ve HERKES, B İ R İ ’nin bunu yapaca ğ ından emindi. HERHANG İ B İ R İ Aslında bu i ş i HERHANG İ B İ R İ de yapabilirdi. H İ ÇK İ MSE Fakat H İ ÇK İ MSE yapmadı., HERHANG İ B İ R İ H İ ÇK İ MSE Bunun üzerine B İ R İ çok kızdı, çünkü bu HERKES’in i ş iydi. HERKES, HERHANG İ B İ R İ ’nin bu i ş i yapaca ğ ını dü ş ünmü ş tü, fakat H İ ÇK İ MSE, HERKESin yapmayaca ğ ını bilmiyordu. HERHANG İ B İ R İ H İ ÇK İ MSE HERKES,B İ R İ ’ni Sonuçta HERHANG İ B İ R İ nin yapaca ğ ı bir i ş i H İ ÇK İ MSE yapmadı ğ ı için HERKES, B İ R İ ’ni suçladı

35 kaliteekibi@gmail.com

36 Doküman Hazırlama ve Doküman Veri Kontrol

37 ETKİN BİR SİSTEM OLUŞTURMANIN İLK BASAMAĞI İyi bir dokümantasyona sahip olmaktır!

38 İletişim ve faaliyetlerinin her zaman aynı ve bir bütün içerisinde yapılmasını sağlamaktır. Dokümantasyonun Amacı

39 TS-EN ISO 9001:2008 ile birlikte dokümante edilmiş prosedür şartlarının sayısı azaltılmış ve kuruluşların kalite yönetim sistemini etkin uygulaması üzerine daha çok durulmuştur.

40 Kuruluşun büyüklüğüne ve aktivitelerin tiplerine Proseslerin karmaşıklığına ve etkileşimlerine Personelin yeterliliğine bağlı olarak değişir. Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Çe ş itlili ğ i

41 Kalite yönetim sisteminin bir parçasını açıklayan ya da bu sisteme destek veren, yazıya dökülmüş iç ve dış kaynaklı bilgidir. Doküman nedir?

42  Kağıt üzerinde  Manyetik ortamda  Elektronik ve optik bilgisayar diskleri  Fotoğraf  Mastır kopyalar Dokümantasyon Ortamları

43 Kontrollü DokümanKontrolsüz DokümanDış Kaynaklı Doküman Doküman Çe ş itleri

44 Kontrollü Doküman Kalite Birimi tarafından hazırlanmış üzerinde kırmızı renkli “KONTROLLÜ KOPYA’’ kaşesi bulunan ve izlenen dokümandır Kontrolsüz Doküman Üzerinde kırmızı renkli “KONTROLLÜ KOPYA’’ kaşesi bulunmayan dokümandır Dış Kaynaklı Doküman Kurum haricinde oluşan iş ve işlemlerimizi etkileyen kanun, tüzük, yönetmelik, standart, genelge vb. verileri içeren dokümanların tümüdür.

45 Kalite Yönetim Sistemi Doküman Kodlama Talimatına uygun olarak hazırlanır Doküman Numarası Dokümanda yapılan değişikliğin numarası ilk değişiklikten itibaren birer artırılarak /01, /02, /03… şeklinde ‘’ Revizyon No ’su’’ satırında belirtilir Revizyon Numarası ve Tarihi Dokümanın yayımlanarak yürürlüğe girdiği tarihtir Yayım tarihi Birbirini takip eden sayfa adedi yazılır. Sayfa No Dokümanların Biçimlendirilmesi

46 Kalite El Kitabının, Prosedürlerin ve Sistem dokümanının hazırlanması ve onaylanması hususları Doküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürünün uygulaması kısmında, Süreçleri ile ilişkili kısımlar, dokümanın nasıl hazırlanacağı ve onaylanacağı Doküman Kontrol Talimatında ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. Dokümanların Hazırlanması ve Onaylanması

47 Kalite El Kitabı, Prosedürler, Talimatlar, bilgi notları, süreç dokümanı, hedef planları, KYS’nin planlanmasında kullanılan planlar vb. dokümanın onaylanan asılları dokümanın dağıtılacağı birim sayısı kadar çoğaltılır. Çoğaltılan dokümanın her sayfasının uygun bir boşluğuna, kırmızı ‘‘ KM Kontrollü Kopya ’’ kaşesi basılır İlgililerce dağıtılarak yayımlanır. Dokümanın asılları dosyalarında muhafaza edilir. Dokümanların Yayımlanması

48 Bunların dışında kalan ve ilgili birimler tarafından oluşturulan formlar, tablolar, listeler vb. dokümanlar, Birim Kalite Koordinatörü ve ilgili Başkan Yardımcılarının bilgisi dahilinde sistemde tanımlanır ve kullanılması sağlanır. Bu dokümanlar ‘‘ Süreçlerin İzlenmesinde Kullanılan Form, Tablo vb. Doküman Listesinde ’’ tanımlanır. Dokümanların Yayımlanması

49 Prosedürlerin Kapsamı Prosedürler, kaliteyi doğrudan etkileyen faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesinde kullanılan ve kalite el kitabına temel teşkil eden dokümanlardır. Prosedürler genel olarak aşağıdaki kısımları içerir NE gerçekleştirilecek ? NEDEN gerçekleştirilecek ? NEREDE kontrol edilecek ? KİM faaliyet/kontrolden sorumlu olacak ? NASIL gerçekleşecek/kontrol edilecek ? NE zaman gerçekleşecek/ kontrol edilecek ?

50 Talimatlar ISO 9001-2008 4.2. Dokümantasyon Şartları maddesi gereği; personeli bilgilendirmek, bir standart oluşturmak, işin nasıl yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgiler vermek için hazırlanır.Talimat

51 Kalite el kitabının hazırlanmasındaki amaç, kalite yönetim sisteminin tanımlamasının yapılması, sistemin uygulanması ve sürdürülmesi için kalıcı bir rehber olarak görev yapmasıdır. Kalite el kitabı, kuruluş için bir bilgi bankası olarak hizmet edebilir. Kalite El Kitabı

52 Kalite el kitabı Kalite politikasını içerir, Genel sistemi göz önüne serer, Pazarlama aracıdır, İletişim mekanizmasıdır, Eğitim aracıdır, Sistemin gözden geçirilmesi ve tetkikine yardımcıdır.

53 Kalite El Kitabının revizyonunun gerektiği durumda, dokümanı hazırlayan, onaylayan ve yayımlayan yetkililer tarafından gerekli değişiklikler yapılır. Dokümanların Revize Edilmesi

54 Kuruluş kalite yönetim sisteminin uygunluğunu ve etkinliğini göstermek ve kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesinin nerede yapılabileceğini değerlendirmek için uygun veriyi belirlemeli, toplamalı ve analiz etmelidir. Veri Analizi

55 a) müşteri-hasta memnuniyetib) ürün şartlarına uygunluğu c)önleyici faaliyetler için fırsatlar da dahil olmak üzere proseslerin ve ürünlerin karakteristikleri ve eğilimleri d) Tedarikçiler ile ilgili bilgileri sağlamalıdır. Veri Analizi

56 Uygunsuzluk maliyetinin azaltılması, Uygunsuzluğun sonuçlarına veya potansiyel sonuçlarına göre gerçekleştirilmesi gerekli faaliyetlerin tespiti, Proseslerin etkin ve etkili bir biçimde işlemesinin sağlanması, Ürün şartlarının iyileştirilmesi, Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin tespiti ve zamanında uygulanması, Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve sürekli iyileştirmenin devamının sağlanması için kullanılır. Veri Analizi Sonuçları

57

58 Kalite Kayıtları Prosedürü Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Prosedürü Yönetimin Gözden Geçirmesi Iç Tetkik Düzeltici /Önleyici Faaliyetler

59  Kalite yönetim sistemi kayıtları, delilleri sağlar elde edilen sonuçları belirtir ve dokümante edilmiş prosedürler veya çalışma talimatlarında belirtilen faaliyetlerin yerine getirildiğini gösteren delilleri sağlar. Kalite Kayıtları Prosedürü

60 üm kayıtların; Kuruluş, tüm kayıtların; • belirlenmesi (kayıtların listesi), • saklanması (arşiv), • ulaşılabilmesi • elden çıkarılması • saklama sürelerinin belirlenmesi ile ilgili bir prosedür oluşturmalıdır.

61 Kayıtlar;  kalıcı bir okunabilirliğe sahip,  kolaylıkla ayırt edilebilir,  ulaşılabilir olmalıdır.

62 . ürün şartlarına uymayan ürünün istenmeyen kullanımının veya teslimatının önlenmesi tanımlanmasınıkontrol altında bulundurulmasını  Kuruluş, ürün şartlarına uymayan ürünün istenmeyen kullanımının veya teslimatının önlenmesi için, tanımlanmasını ve kontrol altında bulundurulmasını güvence altına almalıdır. dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır  Bu işlem için dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır. Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Prosedürü

63 Hastadan alınan radyograf teşhis için yeterli değilse bununla ilgili bir prosedür oluşturulmalıdır. Sebep nedir? Nasıl bir yol izlemeliyiz?

64 . Kuruluş uygun olmayan ürünü; aşağıdaki yollardan biri veya birden fazlası ile ele almalıdır: a) Tespit edilen uygunsuzluğu gidermek için tedbir alarak, b) Uygun olmayan ürünün özel izinle kullanımını, ilgili yetkili ve müşterinin iznine bağlayarak, c) Ürünün asıl amaçlanan uygulanmasını engellemek için gerekli tedbirleri alarak, d) Uygun olmayan ürün, teslimattan veya kullanılmaya başlandıktan sonra tespit edildiğinde, uygunsuzluğun etkilerine veya potansiyel etkilerine uygun tedbirler alarak.

65 . yeniden doğrulamaya  Uygun olmayan ürün düzeltildiğinde, şartlara uygunluğunu göstermek için ürün yeniden doğrulamaya tâbi tutulmalıdır. alınan tedbirlere ait kayıtlar muhafaza edilmelidir  Uygunsuzlukların yapısı ve uygunsuzluklar sonrasında alınan tedbirlere ait kayıtlar muhafaza edilmelidir.

66 AMAÇ Kalite yönetim sisteminin Uygunluk Yeterlilik Etkinliğinin sürekliliğini güvence altına almak Üst yönetim kuruluşun kalite yönetim sistemini plânlanmış aralıklarla gözden geçirmelidir. Yönetimin gözden geçirme kayıtları muhafaza edilmelidir. Yönetimin Gözden Geçirmesi

67 Gözden Geçirme Girdisi - Tetkiklerin sonuçları - Müşteri geri beslemeleri - Bir önceki yönetim gözden geçirmesine ait takip faaliyetleri - İyileştirme için öneriler - Kalite yönetim sisteminin etkinliğinin iyileştirilmesi - Ürünün iyileştirilmesi - Kaynak ihtiyaçları GözdenGeçirmeÇıktısı BİLGİLERİ İÇERİRBİLGİLERİ İÇERİR

68 Plânlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına, kuruluş tarafından oluşturulan kalite yönetim sistemi şartlarına, UYGUNLUĞUNU ETKİN UYGULANDIĞINI SÜREKLİLİĞİNİ belirlemektir. Kuruluş, plânlanmış aralıklarla iç tetkikler gerçekleştirmelidir. AMAÇ kalite yönetim sisteminin Iç Tetkik

69 Tetkikçilerin seçimi ve tetkikin gerçekleştirilmesi, bu prosesin tarafsızlığını güvence altına almalıdır. Tetkikçiler kendi işlerini tetkik etmemelidir. Tetkikler ve sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir.

70

71

72 Tetkik edilen alandan sorumlu yönetim, tespit edilmiş uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereksiz bir gecikme olmaksızın gereken düzeltmelerin ve düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini güvence altına almalıdır.

73 ©2009 Türk Standardları Enstitüsü DÜZELTICI ve ÖNLEYICI FAALIYETLER

74 ©2009 Türk Standardları Enstitüsü • Kuruluş, uygunsuzlukların nedenlerini gidermek ve tekrarlarını önlemek için tedbirler almalıdır. • Uygunsuzluk meydana geldikten sonra yapılır. • Bu amaçla dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır: Düzeltici Faaliyet

75 ©2009 Türk Standardları Enstitüsü Düzeltici Faaliyet Prosedürü Uygunsuzlukların gözden geçirilmesi ve nedenlerinin belirlenmesi (Müşteri şikâyetleri) Düzeltici faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi Gereken düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması Uygulanan düzeltici faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları ve etkinliklerinin gözden geçirilmesi

76 ©2009 Türk Standardları Enstitüsü • Kuruluş, oluşmalarını önlemek amacıyla potansiyel uygunsuzlukların nedenlerini gidermek için tedbirleri belirlemelidir. • Uygunsuzluk meydana gelmeden önce yapılır. • Bu amaçla dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır. Önleyici Faaliyetler

77 ©2009 Türk Standardları Enstitüsü Önleyici Faaliyet Prosedürü Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi Önleyici faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi Gereken önleyici faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması Uygulanan önleyici faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları ve etkinliklerinin gözden geçirilmesi

78

79 ©2009 Türk Standardları Enstitüsü • Tekrarlayan uygunsuzluklar için gereken düzeltici faaliyetleri yapmak üzere yöntemler oluşturulmalı ve uygulanması sağlanmalıdır. • Olası kusurların risklerini azaltmak üzere önleyici yöntemler geliştirilmeli ve uygulamaya konulmalıdır. • Kullanılmakta olan yöntemler üzerinde düzeltici önleyici faaliyetlerin uygulama sonuçlarına göre gerektiğinde değişiklikler yapılmalıdır. • Düzeltici önleyici faaliyetler kayıt edilmelidir.

80 Te ş ekkür Ederiz…


"SDÜ Dis Hekimligi Fakültesi Kalite Yönetim Sistemi Çalısmaları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları