Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Milli Tahkim (HMK, 11. Kısım (m. 407-444)) Yard. Doç. Dr. Ali Ye ş ilırmak HMK Komisyon Üyesi İ stanbul Ş ehir Üniversitesi/Queen Mary Koleji © Bu bir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Milli Tahkim (HMK, 11. Kısım (m. 407-444)) Yard. Doç. Dr. Ali Ye ş ilırmak HMK Komisyon Üyesi İ stanbul Ş ehir Üniversitesi/Queen Mary Koleji © Bu bir."— Sunum transkripti:

1  Milli Tahkim (HMK, 11. Kısım (m. 407-444)) Yard. Doç. Dr. Ali Ye ş ilırmak HMK Komisyon Üyesi İ stanbul Ş ehir Üniversitesi/Queen Mary Koleji © Bu bir eğitim materyali olup, izinsiz kullanılması, çoğaltılması, atıf yapılmadan yararlanılması halinde gerekli hukuki ve ceza yollarına başvurulacaktır.

2 Tahkime İ li ş kin Genel Bilgi  Tahkim nedir? (a) Uyu ş mazlıkların (b) hakem denilen tarafların belirledi ğ i tarafsız ve ba ğ ımsız özel ki ş iler eliyle (c) yargısal yolla ve (d) nihai olarak çözülmesine tahkim denilmektedir.

3 Tahkimin temel özellikleri  Tahkimin amacı, adaletin da ğ ıtılmasında ve uyu ş mazlıkların yargısal yolla çözülmesinde mahkemelere yardımcı olmaktadır.  Özel bir uyu ş mazlık çözüm yoludur.  İ rade özerkli ğ i hakimdir. Yani taraflarca seçilen ve kontrol edilen bir yoldur. Tahkim yolunun seçimi, yapısı ve benzeri özellikleri taraflarca belirlenir.  Tarafların hak ve yükümlülükleri nihai olarak belirlenir.

4 Tahkim ve mahkemede yargılama  Uzman hakemler  Esnek usul  Nihai ve ba ğ layıcı olması (içerik denetiminin olmaması)  Etkin icra edilebilirlik  Gizlilik  Çabukluk (zamandan tasarruf)  Masraftan tasarruf

5 Tahkim ve ADR yolları  Tahkim yargısal bir yol olması sebebiyle müzakere (do ğ rudan görü ş me) ve arabuluculuktan ayrılmaktadır. Bu iki yol taraf anla ş masını gerektirmektedir.  Hakem-bilirki ş i, bir vakıa hakkında bilgi ve deneyimine dayanıp tespitte bulunması ve bu tespitin münhasır delil sayılması (HMK m. 193) sebebiyle tahkimden ayrılmaktadır.

6 Tahkim çe ş itleri  İ htiyari/zorunlu tahkim  Kurumsal/arızi ( ad hoc ) tahkim

7 Tahkim hukukunun kaynakları (milli tahkim için)  Tahkim Kuralları  HMK (tahkime uygulanacak hukuk olarak)  Tahkim yeri Türkiye  Yabancılık unsuru yoksa uygulanır (HMK m. 407). Yabancılık unsuru (MTK, m. 2):  Taraflardan birinin yerle ş im yeri veya ola ğ an oturma yeri ya da i ş yeri yabancı devlet ülkesinde ise,  Asıl sözle ş meye ili ş kin olarak, yabancı sermaye, kredi veya güvence anla ş ması sözkonusu ise,  Asıl sözle ş me veya ili ş ki sebebiyle bir ülkeden di ğ erine sermaye veya mal geçi ş i sözkonusu ise.

8 HMK/MTK Farklılıkları Temel bazı farklılıklar:  HMK, MTK’da yer alan bazı çeviri hatalarını düzeltmi ş tir. Örne ğ in, bir çok yerde mahkemeye ba ş vuru halinde verilen kararın kesin olması do ğ ru ş ekilde temyize tabi de ğ ildir ş eklinde düzeltilmi ş tir (bkz. örne ğ in mahkemece hakem atanması (MTK 7B(4))).  Etkin tahkim yargılamasına yardımcı olmayaca ğ ı dü ş ünülen görev belgesi düzenlenmesi gibi kurumlar HMK’na alınmamı ş tır (MTK, m. 10E).  Yeni bazı düzenlemeler getirilmi ş tir. Geçici hukuki koruma tedbirleri ve hakem kararının icrasına ili ş kin kurallar gibi.

9 Tahkimin konusu-tahkime elveri ş lilik (m. 408)  İ ki tarafın iradesine tabi olmayan i ş ler (sulh olunamayacak i ş ler)  Ta ş ınmazların aynına ili ş kin haklarla ilgili uyu ş mazlıklar

10 2. Tahkim ve Mahkemeler Tahkime mahkemelerin yardımı (m. 411)  Tahkim yargılamasına mahkemelerin yardımı (veya müdahalesi) 11. Kısımda açıkça izin verilmi ş hallerle sınırlıdır. Amaç ancak zorunlu hallerde ve minimum seviyede mahkeme müdahalesidir. Ancak Kanun tarafların haklarını koruyacak önlemleri almı ş tır. Tahkime HMK’nun di ğ er hükümlerinin uygulanmaması (m. 444)  Mahkeme yardımını veya müdahalesini sınırlayan hükmü tamamlayıcı bir hükümdür. Ayrıca, tahkim yargılamasının mahkeme yargılaması ile birebir aynı usul ve esaslara tabi olması engellenmek amaçlanmı ş tır.

11 Tahkimde geçici hukuki koruma tedbirleri (m. 414: m. 426(2))  Aksi kararla ş tırılmadıkça, talep üzerine, hakem ihtiyati tedbir veya delil tespitine karar verebilir. Bunun için teminat isteyebilir.  Mahkeme verilen kararın icra edilebilirli ğ ine karar verebilir. Bunun için mahkeme geçerli bir tahkim anla ş masının varlı ğ ına kanaat getirmelidir. Bu tespitin yapılması için ilk görünü ş ispatı yeterlidir. Zira tahkim anla ş masının geçerlili ğ i hususunu denetlemek hakeme ait bir görevdir.  İ htiyati tedbir ve delil tespitine karar vermek için acil durum hakemi veya ön hakem seçilebilir.  Hakem veya ön hakemin zamanında veya etkin olarak hareket edemeyecekleri hallerde, taraflar mahkemeye ba ş vurabilir. Bu haller mevcut de ğ ilse, ba ş vuru hakemden alınacak izne ba ğ lıdır.

12  Mahkemenin verdi ğ i tedbir kararı, mahkeme aksini kararla ş tırmadıkça, hakem kararının icra edilebilir hale gelmesiyle veya davanın reddedilmesiyle kendi ğ ilinden ortadan kalkar.  Mahkemenin verdi ğ i tedbir kararı, hakem tarafından de ğ i ş tirilebilir veya ortadan kaldırılabilir.  Taraflardan biri mahkemeden ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı almı ş ise bu tarihten itibaren iki hafta içinde tahkim davası açmak zorundadır (m. 426(2)). Aksi halde tedbir veya haciz kendili ğ inden ortadan kalkar.

13 Tahkimde itiraz hakkından feragat (m. 409)  Aksi kararla ş tırılmadıkça, tahkim anla ş masına uyulmamasına, aykırılı ğ ın ö ğ renildi ğ i tarihten itibaren iki hafta içinde (veya hakemlerin kararla ş tırdıkları süre içinde) itiraz edilmez ise ilgili taraf itiraz hakkından feragat etmi ş sayılır.

14 Tahkimde görevli ve yetkili mahkeme (m. 410)  Tahkim yargılamasında mahkeme tarafında yapılacak i ş lerde görevli ve yetkili mahkeme tahkim yeri bölge adliye mahkemesidir. Tahkimin niteli ğ i, gerektirdi ğ i sürat ve uzmanlık gere ğ i bu mahkemeler görevli ve yetkili kabul edilmi ş tir. Bölge adliye mahkemeleri göreve ba ş layıncaya kadar, HMK Geçici 3(3). madde gere ğ i asliye hukuk/asliye ticaret mahkemeleri görev ve yetkilidir.

15 3. Tahkim Anla ş ması Tahkim anla ş ması (m. 412)  Tahkim anla ş ması sözle ş me veya sözle ş me dı ş ı hukuki bir ili ş kiden do ğ mu ş veya do ğ abilecek uyu ş mazlıkların tamamı veya bir kısmının çözümünün hakeme bırakılmasına ili ş kin anla ş madır (m. 412(1)).  Tahkim anla ş ması ayrı bir sözle ş me veya ana sözle ş me içinde bir ş art olabilir (m. 412(2)).  Yazılı ş ekilde yapılır. Yazılı ş ekil, yazılı belge, mektup, faks veya elektronik ortamdaki ileti ş im araçları ile yapılmı ş olmak kaydıyla sa ğ lanmı ş sayılmaktadır. Dava dilekçesinde yazılı tahkim ş artının iddia edilmesine itiraz edilmemi ş olması halinde de ş ekil ş artı gerçekle ş mi ş sayılır (m. 412(3)).  Taraflar, davanın görülmesi sırasında tahkime gitmeye karar verirse; dava dosyası atanmasından sonra hakeme gönderilir.

16 Tahkim anla ş masının hukuki niteli ğ i  Usul sözle ş mesi  Borçlar hukuku sözle ş mesi  Karma sözle ş me  Sui generis sözle ş me

17 Hakem sözle ş mesi  Hakem ile her iki taraf arasında yapılan (daha do ğ rusu yapıldı ğ ı kabul edilen) sözle ş medir. Aslında böyle bir sözle ş me genellikle imza edilmez. Ki ş iye hakemlik teklifi icap; onun kendisine ücret ödenmesi kar ş ılı ğ ında uyu ş mazlı ğ ı çözmeyi kabul etmesi ise kabuldür ve hakem sözle ş mesi bu ş ekilde akdedilir. Bu sözle ş menin niteli ğ inin genellikle vekalet akdine benzedi ğ i kabul edilmektedir.

18 Tahkim anla ş masının etkisi  Olumlu etkisi: Taraflara yüklenen uyu ş mazlı ğ ı tahkim yoluyla çözme yükümlülü ğ ü  Olumsuz etkisi – tahkim itirazı (m. 421): Uyu ş mazlı ğ ın çözümü için mahkemeye ba ş vurulmaması yükümlülü ğ ü. Tahkim anla ş masına ra ğ men dava açılırsa esasa cevap süresi içinde tahkim itirazında bulunulabilir. Bu itiraz, ilk itirazdır. Bu durumda tahkim anla ş ması hükümsüz veya uygulaması imkansız de ğ ilse mahkeme itirazı kabul edip davayı usulden reddeder.

19 Tahkim anla ş masının geçersizli ğ i iddiası – ayrılabilirlik ve hakemin kendi yetkisi konusunda karar vermesi ilkeleri (m. 422; m. 412(4))  Tahkim anla ş masına kar ş ı asıl sözle ş menin geçerli olmadı ğ ı veya tahkim anla ş masının henüz do ğ mamı ş olan bir uyu ş mazlı ğ a ili ş kin oldu ğ u itirazında bulunulamaz (m. 412(4); m. 422(1)). Bunun için tahkim anla ş masının ana sözle ş meden ayrı oldu ğ u dü ş ünülür ve öyle de ğ erlendirilir (ayrılabilirlik ilkesi).  Competence/Competence (m. 422(1)). Yetkisizlik itirazı hakem kuruluna en geç ilk cevap dilekçesinde yapılmalıdır (m. 422(2)).

20 4. Tahkimin Ba ş laması ve Hakem Seçimi Tahkimin ba ş laması (m. 426)  Hakem seçimi için mahkemeye veya tarafların belirledi ğ i kuruma ba ş vuru tarihi;  Hakem seçimi taraflara aitse davacının hakemini seçip kendi hakemini seçmesini di ğ er tarafa bildirdi ğ i tarih;  Hakemler ismen belirtilmi ş ise, tahkim talebinin kar ş ı taraf ula ş tı ğ ı tarihte açılmı ş sayılır.

21 Hakemin seçimi (m. 415-416) ve ücreti (440)  Hakem tahkimdeki en önemli ki ş idir. Zira hakem ne kadar iyiyse tahkim de o kadar iyidir. Taraflara dü ş en belki de en önemli görev uyu ş mazlık konusunda uzman ve uyu ş mazlık çözümüne yeterli zamanı ayıracak tarafsız ve ba ğ ımsız bir kimseyi hakem seçmektir.  Hakem seçiminde irade serbestisi kabul edilmi ş tir.  Taraflar, hakem sayısını belirlemekte serbesttir. Ancak bu sayı tek olmalıdır (m. 415).  Hakem sayısı taraflarca kararla ş tırılmadı ise üç hakem seçilir.  Aksi kararla ş tırılmadı ise, ancak gerçek ki ş iler hakem seçilebilir.

22  Tek hakem seçilecek ve taraflar anla ş amaz ise hakemi mahkeme seçer. Üç hakem seçilecek ise her bir taraf bir hakem seçilen hakemler de üçüncü hakemi (ba ş hakemi) seçer Taraflardan biri tahkim talebinin kendisine ula ş masından itibaren bir ay içinde hakemini seçmez veya seçilen hakemler bir ay içinde üçüncü hakemi belirlemezse talep üzerine mahkeme seçimi yapar.  Hakem kurulu birden fazla ki ş iden olu ş uyorsa bir hakem en az be ş yıl deneyime sahip hukukçu olmalıdır. Bu emredici de ğ il yedek hukuk kuralıdır.  Taraflar kendi seçim usulünü belirlemi ş ise ancak taraflardan biri veya hakemler ya da tahkim kurumu bu usule uymazsa, talep üzerine mahkeme hakem seçimini yapar.  Mahkemeye ba ş vurulan hallerde, mahkeme taraf anla ş ması ile hakemlerin tarafsız ve ba ğ ımsız olmasını göz önünde bulundurur. Mahkemenin gerekti ğ inde tarafları dinledikten sonra verdi ğ i kararlara kar ş ı temyiz yoluna ba ş vurulamaz.

23 Hakemin tarafsızlı ğ ı, ba ğ ımsızlı ğ ı ve reddi (m. 417)  Hakem tarafsız ve ba ğ ımsız olmalıdır.  Bildirim yükümlülü ğ ü getirilmi ş tir. Hakemin tarafsızlık ve ba ğ ımsızlı ğ ından ş üphe etmeyi haklı gösteren bir durum varsa bu durumu görevi kabul etmeden açıklamalıdır. Görevi kabulden sonra ortaya çıkan benzeri durumları da gecikmeksizin taraflara bildirmelidir.  Tarafsız ve ba ğ ımsızlı ğ ından ş üphe etmeyi gerektiren bir durum varsa; taraflarca kararla ş tırılan niteliklere sahip de ğ ilse; veya taraflarca kararla ş tırılan tahkim usulünde öngörülen bir ret sebebi mevcut ise, hakem red edilebilir.

24 Hakemin reddi usulü (m. 418)  Hakemin reddi usulü serbestçe kararla ş tırılabilir.  Red sebebinin ortaya çıkmasından itibaren iki hafta içinde red isteminde bulunulmalıdır. Red hakkında kararı hakem kurulu verir.  Ancak tek hakemin veya birden çok hakem varsa karar ço ğ unlu ğ unu olu ş turan sayıda hakemin reddi mahkemeye yapılır.  Red talebi reddedilirse, red tarihinden itibaren bir ay içinde mahkemeye ba ş vurup kararın kaldırılmasını ve hakemin reddini isteyebilir.  Mahkemenin verdi ğ i karara kar ş ı temyize gidilemez.

25 Hakemin sorumlulu ğ u (m. 419)  Haklı sebep olmaksızın görevini yerine getirmeyen hakem, tarafların bu sebeple u ğ radı ğ ı zararları ödemekle yükümlüdür.  HMK’nda genel olarak sorumlulu ğ a ili ş kin bir hüküm yok. Vekalet akdi hükümleri kıyasen uygulanır: hakem i ş ini yaparken gerekli özeni göstermelidir: kasıt ve a ğ ır kusurdan sorumludur.

26 Hakemin görevini yerine getirememesi (m. 420) ve yeni hakem seçimi (m. 421)  Hakem hukuki veya fiili bir engel sebebiyle görevini hiç veya zamanında yerine getiremez ise hakemlik görevden çekilme veya tarafların bu yönde anla ş maları suretiyle sona erer.  Taraflar görevden çekilmeyi gerektiren durumun varlı ğ ı konusunda anla ş amazsa, bir taraf hakemin yetkisinin sona erdirilmesi için mahkemeye ba ş vurabilir. Mahkemenin verece ğ i karar kesindir.  Hakemin görevi herhangi bir sebeple sona ererse onun yerine seçimindeki usul uygulanıp yeni hakem seçilir.

27 5. Tahkim Süresi ve Usulü Tahkim süresi (m. 427)  Aksi kararla ş tırılmadıkça, tek hakemin seçildi ğ i veya hakem kurulunun ilk toplantı tutana ğ ını tuttu ğ u tarihten itibaren bir yıl içinde hakem tarafından esas hakkında karar verilir.  Bu süre, taraf anla ş ması veya böyle bir anla ş maya ula ş ılamazsa mahkemece uzatılabilir. Mahkemenin bu konudaki kararı kesindir.

28 Yargılamaya hakim ilkeler (m. 423)  Taraf e ş itli ğ i  Hukuki dinlenilme hakkı Yargılama usulünün belirlenmesi (m. 424)  HMK’nun emredici kurallar saklı kalmak ş artıyla taraflar serbestçe kararla ş tırabilir veya tahkim kurallarına yollama ile belirleyebilir. Taraflar arasında böyle bir anla ş ma yoksa hakem tahkim yargılamasını HMK 11. Kısım hükümlerini gözeterek uygun buldu ğ u ş ekilde yürütür. Hakeme bu konuda geni ş bir hareket alanı sa ğ lanmı ş tır.

29  Tahkim yeri (m. 425)  Tahkim yeri taraflarca veya onların seçti ğ i tahkim kurumunca serbestçe kararla ş tırılır. Böyle bir seçim yapılmadı ise hakem tarafından olayın özelliklerine göre belirlenir.  Tahkim yerinde toplanmak veya oturumları düzenlemek zorunlulu ğ u yoktur. Taraflara önceden bildirmek ş artıyla ba ş ka bir yerde de toplanabilir.  Dava ve cevap dilekçesi (m. 428)

30  Duru ş ma (m. 429)  Duru ş ma yapılması veya dosya üzerinden karar verilmesine hakem karar verebilir. Ancak duru ş ma yapılması talebi varsa, taraflar önceden aksini kararla ş tırmadı ise hakem duru ş ma yapılmasına karar verir.  Taraflardan birinin davaya katılmaması (m. 430)  Davacı geçerli bir neden olmaksızın tahkime devam etmezse tahkim yargılamasına son verilir.  Davalı cevap dilekçesini vermezse bu durum davacının iddialarının ikrarı veya davanın kabulü olarak de ğ erlendirilmeyip yargılamaya devam edilir.

31  Bilirki ş i atanması (m. 431)  Hakem bilirki ş i seçebilir veya ke ş if yapılmasına karar verebilir. Ya da tarafların belirledi ğ i özel bilirki ş ileri dinleyebilir. Bilirki ş ileri duru ş maya ça ğ ırıp çapraz sorguya tabi tutabilir.  Delillerin toplanması (m. 432)  Taraflardan biri, hakemin onayı ile delillerin toplanmasında mahkemeden yardım isteyebilir.

32 6. Hakem Kararı ve Ba ş vuru Yolları  Aksi kararla ş tırılmadıkça hakem kurulu oy çoklu ğ u ile karar verir. Kurulun di ğ er üyeleri yetki vermi ş se usuli konularda ba ş kan tek ba ş ına karar verebilir.  Hakem, ancak taraflar açıkça yetki vermi ş se, hakkaniyet ve nesafet kurallarına göre veya dostane çözüm yoluyla karar verebilir.

33  Nihai hakem kararının içeri ğ inde bulunması gereken hususlar 436. maddede belirtilmi ş tir:  Taraflar temsilcileri ve vekillerinin ad soyad ve adresleri,  Kararın dayandı ğ ı hukuki sebepler,  Taraflara yüklenen hak ve borçlar ile yargılama giderlerinin ne oldu ğ u ve kime yüklendi ğ i  İ ptal davası açılabilece ğ i  Tahkim yeri ve kararın tarihi,  Varsa ve verilmi ş ise kar ş ı oy yazısı  Hakem kararı nihai olabilece ğ i gibi kısmi nihai de olabilir.  Hakem kararı ba ş kan tarafından taraflara bildirilir. Ayrıca kararın aslı dosya ile birlikte mahkemeye bildirilir ve mahkemece saklanır.

34  Yargılama giderleri (m. 441) ve avans alınması (m. 442)  Hakem ücretleri ve hakemlerin masrafları dahil, ke ş if, bilirki ş i masrafı, tanık masrafları, avukatlık ücretleri vesaire yargılama giderini olu ş turur.  Yargılama giderlerinin kar ş ılanması için, hakem taraflardan avans yatırmasını isteyebilir. Aksi kararla ş tırılmadıkça avans taraflarca e ş it olarak ödenir. Avans yatırılmaz ise hakem yargılamayı durdurabilir veya yargılamaya son verebilir.

35  Sulh (m. 434)  Tahkim yargılaması sırasında taraflar uyu ş mazlık konusunda sulh olurlarsa, tahkim yargılamasına son verilir. Sulhun konusu ahlaka veya kamu düzenine aykırı de ğ ilse ve tahkime elveri ş li bir konuya ili ş kin ise, sulh hakem kararı olarak tespit edilir.

36  Tahkim yargılamasının sona ermesi (m. 435)  Nihai hakem kararının verilmesi ile  Davanın geri alınması,  Yargılamanın sona ermesi konusunda tarafların anla ş ması  Yargılamanın devam etmesi gereksiz veya imkansız hale gelirse  Tahkim süresinin geçmesi ve uzatılmaması  Avans yatırılmaması ....

37  Hakem kararının tavzihi, düzeltilmesi ve tamamlanması (m. 437)  Hakem kararının bildiriminden itibaren iki hafta içinde hakeme ba ş vuru ve kar ş ı tarafa bildirim ile:  Kararda bulunan hesap, yazı ve benzeri maddi hataların düzeltilmesi  Karar ili ş kin belli bir konunun veya kararın bir kısmının tavzihi istenebilir.  Gerekli görürse hakem, kar ş ı tarafın da görü ş ünü alıp, bir ay içinde kararı düzeltebilir veya tavzih edebilir.  Hakem de karardaki maddi hataları kararın verilmesini takip eden iki hafta içinde kendili ğ inden düzeltebilir.

38  Taraf, kararın bildiriminden itibaren bir ay içinde, kar ş ı tarafa da bildirim yapmak ş artıyla, yargılama sırasında ileri sürülmü ş olmasına ra ğ men karara ba ğ lanmamı ş konularda tamamlayıcı hakem kararı verilmesini isteyebilir. Hakem, tarafı haklı görürse bir ay içinde tamamlayıcı hakem kararı verir.  Düzeltme, tavzih ve tamamlama kararları taraflara bildirilir ve hakem kararının bir parçasını olu ş turur.

39  Tebligatlar (m. 438)  Taraflar aksini kararla ş tırmadıkça tebligatlar tebligat kanununa göre yapılır.  İ ptal davası (m. 439)  Hakem kararlarına kar ş ı yalnız iptal davası açılabilir. Yani esasın içeri ğ i incelenmez; içerik denetimi yapılmaz.  İ ptal davası tahkim yerinde açılır; öncelikle ve ivedilikle görülür.

40  İ ptal sebepleri:  Tahkim sözle ş mesinin taraflarından biri ehliyetsiz ise veya tahkim sözle ş mesi geçersiz ise,  Hakem seçiminde taraf anla ş masına veya HMK’na uyulmaması,  Karar tahkim süresi içinde verilmezse,  Hakem hukuka aykırı olarak yetkili veya yetkisiz oldu ğ una karar verirse,  Hakem tahkim sözle ş mesinin kapsamı dı ş ındaki karar vermi ş ; talebin tamamı hakkında karar vermemi ş veya yetkisini a ş mı ş sa,  Tahkim taraf anla ş masına veya HMK hükümlerine uygun yürütülmemi ş se,  Taraf e ş itli ğ i veya hukuki dinlenilme hakkına uyulmamı ş sa,  Kamu düzenine aykırı ise, veya  Tahkime elveri ş li olmayan bir konuda karar verilmi ş ise karar iptal edilebilir.

41  İ ptal davası kararın bildiriminden itibaren bir ay içinde açılır.  Karara kar ş ı iptal davası açılması kararın icrasını durdurmaz. Teminat yatırmak kaydıyla icrası durdurulabilir.  İ ptal kararlarına kar ş ı temyiz yoluna ba ş vurulabilir. Temyiz icrayı hiç bir ş ekilde durdurmaz.  Yargılamanın iadesi (m. 443)  Yargılamanın iadesine ili ş kin hükümler de niteli ğ ine uygun dü ş tü ğ ü ölçüde uygulanır.


" Milli Tahkim (HMK, 11. Kısım (m. 407-444)) Yard. Doç. Dr. Ali Ye ş ilırmak HMK Komisyon Üyesi İ stanbul Ş ehir Üniversitesi/Queen Mary Koleji © Bu bir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları