Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim İş 3797 MEB TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KABÜL TARİHİ 1992 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim İş 3797 MEB TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KABÜL TARİHİ 1992 1."— Sunum transkripti:

1 Eğitim İş 3797 MEB TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KABÜL TARİHİ 1992 1

2 Eğitim İş SINAVLARDA BİLİNMESİ İSTENENLER  BİRİMLERİN GÖREVLERİ NELERDİR?  HANGİ BİRİM NEREYE BAĞLIDIR?  SÜREKLİ KURULAR VE DAİMİ KURULLAR HANGİLERİDİR 2

3 Eğitim İş SINAVLARDA BİLİNMESİ İSTENENLER  VERİLEN GÖREVLER HANGİ BİRİMLERE AİTTİR  KURULUŞLARIN NİTELİKLERİ  MÜSTEŞAR VE DAİRE BAŞKANLIKLARI SAYILAR 3

4 Eğitim İş SINAVLARDA BİLİNMESİ İSTENENLER  ÇALIŞMA USULLERİNİN NEYE GÖRE DÜZENLENDİĞİ (hangi kanun, yönetmelik ve tüzükle) 4

5 Eğitim İş Bakanlığın görevleri  Programlama  Yürütme  Takip  Denetim 5

6 Eğitim İş Görevler  Okul açmak  Eğitim ve öğretinle ilgili hizmetleri düzenleme yürütme  Denklik derecelerini düzenlemek 6

7 Eğitim İş Önceki sınavlarda çıkan soru Önceki sınavlarda çıkan soru  . Millî E(itim Bakanl( E(itim Kurumlar Yöneticilerinin   Atama ve Yer De(i)tirme Yönetmeli   (i’ne göre a)a(daki e(itim kurumlarndan   hangisinin müdürü valiliklerce atanr?   A) Fen Liseleri   B) Pansiyonlu ilkö(retim okullar   C) Yatl ilkö(retim bölge okullar   D) Ö(retmenevi ve ak)am sanat okullar

8 Eğitim İş Bakanlığın görevleri  Türk silahlı kuvvetleri ile işbirliği  Yüksek öğretimle ilgili görev gençliğin barınma beslenme ve maddi yönden desteklenmedir 8

9 Eğitim İş Teşkilat  Merkez  Taşra  Yurt dışı 9

10 Eğitim İş Bakanlık merkez teşkilatı  Bakanlık makamı  Talim ve terbiye kurulu  Ana hizmet birimleri  Danışma ve denetim birimleri  Yardımcı birimler 10

11 Eğitim İş Bakanın görevi faaliyet alanına giren konularda (işbirliği ve koordinasyon ) Bakanın görevi faaliyet alanına giren konularda (işbirliği ve koordinasyon ) 11

12 Eğitim İş işbirliği ve koordinasyon Uygunluk  Diğer bakanlık ve kuruluşlarla  Hükümetin genel siyasetiyle  Milli güvenlik siyasetine  Kalkınma programlarına ve yıllık siyasetine uygun olarak 12

13 Eğitim İş Müsteşar Müsteşar  Bakan adına düzenler ve yürütür 13

14 Eğitim İş En fazla  Yedi müsteşar yardımcısı 14

15 Eğitim İş Talim ve terbiye kurulu  Bakana bağlıdır 15

16 Eğitim İş Talim terbiye kurulunun görevleri  Eğitim öğretimi plan ve programları ders araç ve gereçlerini araştırmak geliştirmek uygulama kararlarını onaylatma üzere bakana sunmak 16

17 Eğitim İş Talim terbiye kurulunun görevleri  Bakanlıkça hazırlanan ders kitaplarını incelemek ve karara bağlamak  Geliştirme ve değerlendirme ile ilgili hizmetler  yurt içi ve yurt dışı eğitim hareketlerini takip ve değerlendirmek 17

18 Eğitim İş Talim terbiye kurulunun görevleri  Kanun tasarılarına tüzük ve yönetmeliklere son şeklini vermek ilgili makama sunmak  Satın alınması ve üretilmesi gereken araç ve gereci ilgili birime bildirmek  Hukuk müşavirliğine görüş bildirmek 18

19 Eğitim İş Talim terbiye kurulunun görevleri  i.ö ve orta öğretim kademesinde yurt dışından alınmış diploma ve öğrenim belgelerinin denkliğini düzenlemek  Yabancı ülkelere gönderilen öğretmen ve öğrenciler için esas olacak öğretim programını incelemek  Milli eğitim şurası sekrerliğini yapmak 19

20 Eğitim İş Milli eğitim bakanlığı ana hizmet birimleri  a) Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü  b) İlköğretim Genel Müdürlüğü,  c) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü,  d) Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, 20

21 Eğitim İş -  e) Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,  f) Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü,  g) Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü,  h) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, 21

22 Eğitim İş -  ı) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü,  j) Yükseköğretim Genel Müdürlüğü,  k) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,  l) Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü, 22

23 Eğitim İş -  m) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü,  n) Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü,  o) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü  ö) Okuliçi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı, 23

24 Eğitim İş Görevlerin içeriği  Alanları ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek  İlgili program kitap hazırlıklarını talim ve terbiye kurulu başkanlığına sunmak 24

25 Eğitim İş EĞİTİM KURUMLARINA MÜDÜR YARDIMCILII SEÇME SINAVI 30 HAZRAN 2006  . Millî Eitim Bakanlnn Tekilat ve Görevleri   Hakknda Kanun’a göre aadakilerden hangisi   Bakanlk yardmc birimlerinden deildir?   A) Personel Genel Müdürlüü   B) Yaymlar Dairesi Bakanl   C) Hizmetiçi Eitim Dairesi Bakanl   D) Basn ve Halkla likiler Müavirlii

26 Eğitim İş Soru gelen noktalar ve bilinmesi gerekenler  Yükseköğretim Genel Müdürlüğü,  Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,  Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü Müdürlüğü  Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 26

27 Eğitim İş MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 25 ŞUBAT 2007   I- Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin bilgi işlem ve faaliyetlerine   ilişkin görev ve hizmetlerini yürütmek   II- Eğitim ve öğretimde uygulanan yeni teknolojilerle ilgili gelişmeleri yurt içinde ve yurtdışında takip etmek ve değerlendirmek   III- Eğitim sistemini, eğitim plan ve programlarını bütün ders araç ve gereçlerini araştırmak, geliştirmek ve uygulama kararlarını onaylatmak üzere Bakanlık Makamına sunmak   3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görevidir?   A) Yalnız I B) Yalnız II   C) I ve II D) I - II ve III

28 Eğitim İş MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 25 ŞUBAT 2007   32. 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve   Görevleri Hakkında Kanun’a göre, “yurt dışında   yetiştirilmiş insan gücünün, yetiştiriliş amaçlarına uygun olarak istihdamlarını sağlamak için gerekli tedbirleri almak” görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?   A) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı   B) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü   C) Yükseköğretim Genel Müdürlüğü   D) Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi

29 Eğitim İş MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 25 ŞUBAT 2007 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât veGörevleri Hakkında Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının görevlerinden biri değildir? A) Türk vatandaşlarının yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek B) Yükseköğretim kurumlarında ve bu kurumlara girişte imkân ve fırsat eşitliği sağlayacak önlemleri almak C) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönetmelik ve öğrenim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında iş birliğinde bulunmak D) Yüksek öğrenim gençliğinin barınma, beslen-me ihtiyaçlarını ve maddi yönden desteklen-melerini sağlamak

30 Eğitim İş Yükseköğretim Genel Müdürlüğü,  Yurt dışına öğrenim görmek amacı ile gönderilecek öğrencilerin nitelikleri, eğitim alanları,sayıları burs ve kredi ile öğrenimlerinin planlanması  Üniversitelerle işbirliği  Yurt dışına gidecek öğrenciler için uyum kursu görevleri arasında bulunur. görevleri arasında bulunur. 30

31 Eğitim İş Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,  Türk milli kültürünün dış ülkelerde korunması tanıtım ve yaygınlaştırılması ile ilgili hizmetleri düzenlemek  Yabancı hükümetlerin ülkemize sunduğu bursları düzenlemek  Dış ülkelerdeki eğitim ve öğretim gelişmelerini takip etmek 31

32 Eğitim İş Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü  Yurt dışında bulunanan ilk ve orta öğretimdeki çocuk ve gençlerin öğrenimleri için gerekli düzenlemeleri yapmak  Kültürel kimlik ve türkçenin yaşaması için gerekli önlemleri almak 32

33 Eğitim İş Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü  Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin bilgi işlem faaliyetlerine ilişkin görev ve hizmetlerini yürütmek 33

34 Eğitim İş -  ı) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü,  j) Yükseköğretim Genel Müdürlüğü,  k) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,  l) Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü, 34

35 Eğitim İş Danışma ve Denetim Birimleri  Hukuk Müşavirliği,  Teftiş Kurulu Başkanlığı,  Bakanlık Müşavirleri,  Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 35

36 Eğitim İş Teftiş Kurulu Başkanlığı  Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakandan alacağı emir veya onay üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:  teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek  Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 36

37 Eğitim İş önemli  Teftiş Kurulunun ve Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir. 37

38 Eğitim İş Hukuk Müşavirliği,  Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,  Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 38

39 Eğitim İş -  Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 39

40 Eğitim İş -  Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan ya da Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek. 40

41 Eğitim İş Danışma ve Denetim Birimleri  Madde 26 – Milli Eğitim Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:  a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,  b) (Mülga: 22/12/2005-5436/17 md.)  c) Hukuk Müşavirliği,  d) Bakanlık Müşavirleri,  e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 41

42 Eğitim İş Bakanlık Müşavirleri  otuz bakanlık müşaviri görevlendirilebilir  Bakanlık müşavirleri Bakanlık Makamına bağlıdır. 42

43 Eğitim İş Yardımcı Birimler  Madde 32 – Milli Eğitim Bakanlığının yardımcı birimleri şunlardır:  a) Personel Genel Müdürlüğü,  b) Yayımlar Dairesi Başkanlığı,  c) Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı,  d) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,  e) Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı,  f) İşletmeler Dairesi Başkanlığı,  g) Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı,  h) Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı,  ı) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı,  j) Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı,  k) Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı,  l) Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı,  m) Savunma Sekreterliği,  n) Özel Kalem Müdürlüğü. 43

44 Eğitim İş Sürekli Kurullar  a) Milli Eğitim Şurası,  b) Müdürler Kurulu,  c) Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu,  d) Öğrenci Disiplin Kurulları,  e) Özel İhtisas Komisyonları, 44

45 Eğitim İş Milli Eğitim Şurası  Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur  teklif niteliğinde kararlar almakla görevlidir 45

46 Eğitim İş Müdürler Kurulu  Bakanlık merkez teşkilatını oluşturan birimlerin en üst amirlerinden meydana gelir.  Bakan tarafından verilen konularla, sorumlu birimlerce çözümlenmesinde güçlük çekilen ve uygulamada koordinasyonu gerektiren konularda tavsiye niteliğinde kararlar alır. 46

47 Eğitim İş Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu  Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunda belirtilen görevleri yapar. 47

48 Eğitim İş Öğrenci Disiplin Kurulları  İlgili kanun ve yönetmeliklerle disiplin işlemleri yönünden kendilerine verilen görevleri yapar. 48

49 Eğitim İş Özel İhtisas Komisyonları  özel ihtisas gerektiren alanlarda, bilim ve meslek kuruluşlarının iştirakini de sağlayacak şekilde araştırma, inceleme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulurlar 49

50 Eğitim İş Özel İhtisas Komisyonları görev süresi  Bu komisyonlarda; diğer kamu kuruluşlarının memurları, kurumlarının muvafakati ile en çok üç ay süreyle kadroları ve her türlü hakları kurumlarında kalmak üzere görevlendirilebilir. 50

51 Eğitim İş Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı - 51

52 Eğitim İş -  Bakanlık ana hizmet birimleri, milli eğitim müdürlüklerine bağlı olarak ayrı il ve ilçe birimleri de kurabilir. 52

53 Eğitim İş İl milli eğitimde ilköğretim müfettişleri  İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı oluşturulur. İlköğretim Müfettişleri en az dört yıl süreli yüksek öğrenimli öğretmenler arasından yarışma sınavı ile yardımcı olarak mesleğe alınırlar. Bu görevde üç yıllık yetişme dönemini takiben yapılacak yeterlik sınavını başaranlar ilköğretim müfettişi kadrolarına atanırlar. 53

54 Eğitim İş Bağlı Kuruluşlar  Milli Eğitim Akademisi,  Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, 54

55 Eğitim İş Yöneticilerin sorumlulukları ve nitelikleri  yükselmede kariyer ve liyakat esas alınır.  Yönetim görevlerine atanacaklarda aranacak nitelik ve diğer şartlar Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. 55

56 Eğitim İş Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Bakanlığın Görev, Yetki ve Sorumluluğu Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Bakanlığın Görev, Yetki ve Sorumluluğu  Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. 56

57 Eğitim İş Yetki Devri  Bakan, müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını yazılı olarak açıkca belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir.  Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. 57

58 Eğitim İş Atama ve yer değiştirme  Bakan, gerekli gördüğü hallerde atama yetkisini merkez teşkilatında alt kademelere, illerde valilere devredebilir.  Öğretmenlerin hizmet bölgelerinde en az üç eğitim-öğretim yılı görev yapması esastır 58

59 Eğitim İş -  il içi ve iller arası yer değiştirmeleri Bakanlıkça belirlenecek esaslar doğrultusunda saptanacak hizmet puanı sırasına göre haziran, temmuz ve ağustos aylarında yapılır 59

60 Eğitim İş Özüre dayalı yer değiştirmeler Özüre dayalı yer değiştirmeler  Özüre dayalı yer değiştirmeler, özür ve hizmet gereklerinin birlikte karşılanması temelinde gerçekleştirilir. 60

61 Eğitim İş Özre dayalı yer değiştirmelerde aylıksız izin  özre dayalı ataması hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, istekleri halinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir 61

62 Eğitim İş Aylıksız izin süresi ve sonuç  bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, aylıksız izne ayrılan öğretmenlerin üç yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması halinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar 62

63 Eğitim İş kadrolar  Norm kadro sayısının değişmesi dışında kadroların dağılımı değiştirilemez. 63

64 Eğitim İş Öğrenci gönderme  Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine göre yurt dışına gönderileceklerden ayrı olarak,her yıl yapılan merkezi ÖSYS sonuçlarındaki başarı sırasına göre birinci sıradan başlamak kaydı ile, ilk 2000 kişi içerisinden, en çok 200 öğrencinin; yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan Milli Eğitim Bakanlığınca ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde ÖSYM ye yaptırılacak sınavda en az yüzde altmış başarı puanı alanlardan, başarı sırası esas alınmak üzere, en çok 800 öğrencinin aynı Kanunun hükümleri çerçevesinde yurt dışında lisans ve lisansüstü öğrenim görmelerini sağlamak,  YÜKSEKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ ARASINDADIR MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ ARASINDADIR 64

65 Eğitim İş Aşağıda hangi genel müdürlükten bahsedilmektdir  Genel Müdürlük faaliyetlerinin yürütülebilmesi için döner sermaye işletmesi kurulur. Bu işletmenin sermayesini 3 üncü Aksam Sanat Okulunun döner sermayesi oluşturur. Döner sermaye işletmesine ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 65

66 Eğitim İş -  Eğitim teknolojileri genel müdürlüğü 66

67 Eğitim İş -  Teftiş Kurulunun ve Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri ne ile düzenlenir. 67

68 Eğitim İş  tüzükle 68

69 Eğitim İş -  Bakanlık müşavirleri nereye bağlıdır. 69

70 Eğitim İş -  Bakanlık Makamına bağlıdır. 70

71 Eğitim İş -  Döner Sermaye işletmelerinin verimli ve koordineli çalışmaları için gerekli usul ve esaslar ne ile düzenlenir. 71

72 Eğitim İş -  yönetmelikle düzenlenir. 72

73 Eğitim İş Taşra teşkilatı hangi hükümlere uygun olarak kurulur ---- 73

74 Eğitim İş  Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir 74

75 Eğitim İş Öğretmenlerin atamaları bakanlık tarafından hangi yıldan itibaren doğrudan okullarına yapılmaktadır ---- 75

76 Eğitim İş - CEVAP 2005. 2005. 76

77 Eğitim İş T E Ş E K K Ü R L E R T E Ş E K K Ü R L E R 77 DÜZENLEYEN Mehmet AY


"Eğitim İş 3797 MEB TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KABÜL TARİHİ 1992 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları