Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEFBİS KULLANICI EĞİTİMİ. TEFBİS NEDİR? MEB’e bağlı eğitim-öğretim kurumlarının genel bütçe gelirleri dışındaki vatandaş katkıları ile okul kullanım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEFBİS KULLANICI EĞİTİMİ. TEFBİS NEDİR? MEB’e bağlı eğitim-öğretim kurumlarının genel bütçe gelirleri dışındaki vatandaş katkıları ile okul kullanım."— Sunum transkripti:

1 TEFBİS KULLANICI EĞİTİMİ

2

3 TEFBİS NEDİR? MEB’e bağlı eğitim-öğretim kurumlarının genel bütçe gelirleri dışındaki vatandaş katkıları ile okul kullanım alanlarından elde edilen gelir ve giderlerinin kayıt altına alınması, Okul bazında harcamaların belirlenmesi ve etkin olarak izlenmesi, Bağış /katkı yapanların yaptıkları bağış ve katkıların kullanımını izleme imkanlarına kavuşturulması ve harcamalarda şeffaflığın sağlanması, Araştırmacılar için güncel ve analiz edilebilir eğitim harcamalarına ilişkin verilerin üretilmesi, Uluslararası kurum ve kuruluşlara anlaşmalar gereği sağlanması gerekli olan verilerin zamanında, güncel ve hızlı bir şekilde sağlanması…

4 OKUL AİLE BİRLİĞİ ORGANLARI OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN; Birlik organları MADDE 8 – (1) Birlik organları şunlardır: a) Genel kurul. b) Yönetim kurulu. c) Denetleme kurulu.

5 OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİRLERİ Birlik gelirleri MADDE 15 – (1) Resmi okullarda Birliğin gelirleri; a) Ayni, nakdî, şartlı/şartsız bağış ve yardımlardan, b) Okulların bünyesindeki kantin ve benzeri yerlerin işlettirilmesi, gerektiğinde işletilmesinden elde edilen gelirlerinden, c) Kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişilikleri ve gerçek kişilerin, örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde eğitim ve öğretimin yapıldığı saatler dışında gerçekleştirecekleri sosyal, kültürel, sportif, kurs, proje, sınav, toplantı, kampanya ve benzeri gelir getirici etkinliklerinden sağlanan gelirlerden, ç) Diğer gelirlerden, oluşur. (2) Birlikler, velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlayamaz, okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamaz. Ayrıca Bakanlık tarafından yürütülen proje ve yapılan protokoller kapsamında okul ve kurumlarda yapılacak faaliyetlerden ücret talep edilemez.

6 OKUL AİLE BİRLİĞİ EVRAKLARI Tutulacak defter, dosya ve belgeler MADDE 23 – (1) Yönetim kurulu aşağıda belirtilen defter, dosya ve belgelerin tutulması, muhafazası ve düzenlenmesinden sorumludur. a) Genel kurul tutanak dosyası, b) Yönetim kurulu karar defteri, c) Gelen-giden evrak defteri, ç) Gelir-gider defteri, d) Harcama belgelerinin yer aldığı dosya, e) Gelir/gider makbuzu, alındı belgesi/harcama belgesi, f) İhtiyaç duyulan diğer dosya ve kayıtlar.

7 OKUL AİLE BİRLİĞİ EVRAKLARI GENEL KURUL TUTANAK DOSYASI YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ GELEN-GİDEN EVRAK DEFTERİ GELİR - GİDER DEFTERİ GELİR - GİDER DEFTERİ HARCAMA BELGELERİ DOSYASI HARCAMA BELGELERİ DOSYASI GELİR/GİDER MAKBUZU, ALINDI BELGESİ/HARCAMA BELGESİ İHTİYAÇ DUYULAN DİĞER DOSYA VE KAYITLAR

8 OKUL AİLE BİRLİĞİ EVRAKLARI Tutulacak defter, dosya ve belgeler MADDE 23 – (2) Yönetim kurulunca, yönetim kurulu karar defterinin noterce tasdik edilmesi zorunlu olup diğer defter ve belgeler ise birliğin bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce tasdik edilir. (3) Kantin ve benzeri yerlerin birliklerce işletilmesi ve vergi mükellefiyeti doğması hâlinde birlikler hakkında 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır. (4) Kantin ve benzeri yerleri çalıştıran işletmeciler ile çalıştırdıkları kişilere ilişkin ilgili mevzuatında öngörülen portör muayenesi, adli sicil ve arşiv kaydı ve benzeri bilgilerin yer aldığı belgeler birlikçe muhafaza edilir. Birlik, işletmeciden her yıl işletme faaliyet belgesi ister. (5) Okul idaresi, okul-aile birliklerinin gelir ve gider kayıtları ile diğer mali işlemlerini Bakanlıkça kurulan merkezî bilgi sistemine (TEFBİS) kaydeder. (6) Tutulan defter, dosya, biten koçanlar ile diğer gerekli belgeler Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte öngörülen süreler kadar okulda muhafaza edilir.

9 OKUL AİLE BİRLİĞİ TOPLANTI GÜNDEMİ

10 İŞLETME DEFTERİ NASIL TUTULUR?

11 İŞLETME DEFTERİ (GELİR-GİDER DEFTERİ) NEDİR? Okul Aile Birliği yönetmeliği doğrultusunda okula yapılan bağış ve yardımların banka kayıtlarına uygun bir şekilde belirli bir düzen doğrultusunda kayıt altına alındığı matbu bir defterdir. İŞLETME DEFTERİ (GELİR-GİDER DEFTERİ) NASIL KULLANILIR? Defterin iki sayfasının birleşim yerinin üst kısmı «OKUL AİLE BİRLİĞİ» veya «OKUL MÜDÜRLÜĞÜ» mührü ile mühürlenir. Defterin en son sayfasına «İŞ BU DEFTER ….. SAYFADAN iBARETTİR» ifadesi yazılarak «İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ» tarafından onaylanır. Mevcut kullanılan defterin sayfaları bitmeden yeni deftere geçilmemelidir. Satır numarası verilirken mali yıl başı referans alınır.

12 İŞLETME DEFTERİ NASIL TUTULUR? Defterin sol tarafı gelir kısmına elde edilen gelirlerin sıra numarası, tarihi, evrak numarası, gelirin türü ve tutarı yazılır. Defterin sağ tarafına gider kısmına yapılan harcamalara ait fatura bilgileri yazılır. Bunlar fatura numarası, fatura tarihi, alıcı veya firma adı ve fatura ödenen tutarı yazılır. İşletme defterine sayfa numarası verilirken her sayfaya bir numara verilir ve sayfalar mühürlenir. Defter üzerinde kırmızı kalem ile işlem yapılmaz. Defterde bir yazım hatası olmuş ise üzeri tek çizgi ile çizilir ve kenarı paraf edilir. Kesinlikle karalama veya silme işlemi yapılmaz.

13 İŞLETME DEFTERİ NASIL TUTULUR? 22

14 33

15 GELİR TOPLAMLARI BURAYA YAZILIR GİDER TOPLAMLARI BURAYA YAZILIR

16 İŞLETME DEFTERİ NASIL TUTULUR? ÖNCEKİ SAYFADAKİ GELİR TOPLAMI BURAYA SAYFAYA YAZILIR. ÖNCEKİ SAYFADAKİ GİDER TOPLAMI BURAYA SAYFAYA YAZILIR.

17 İŞLETME DEFTERİ NASIL TUTULUR? ÖNEMLİ HATIRLATMA: GELİR VEYA GİDER KAYITLARI DEFETERE İŞLENİRKEN; ÖRNEĞİN: GELİR SATIR SIRASI DOLDU.GİDER SAYFASINDA HALA BOŞ SATIRLARIMIZ BULUNMAKTA BU DURUMDA GELİR TOPLAMI ALINIP SAYFANIN ALT KISMINA GELİR TOPLAMI YAZILIR. AYNI ŞEKİLDE GİDER SAYFASININDA EN SON KAYITTAN SONRA UZUN BİR ÇİZGİ ÇEKİLEREK SAYFA TOPLAMI ALT KISMA YAZILMALIDIR. BURADAKİ AMAÇ SAYFALARIN YÖNETİMİNİN VE KONTROLÜNÜN AYNI OLMASIDIR.

18 İŞLETME DEFTERİ NASIL TUTULUR?

19

20 Okul Aile Birliği İşletme Defterine gelir-gider kaydı girildiğinde yılda 2 kez kapama yapılır. Birinci kapama her yıl Ekim ayında «Ara Dönem Kapaması» yapılır. Bir önceki OAB Yönetim kurulu önceki dönemde elde ettiği gelir ve bu gelirden yapılan harcamaları bir sonraki yeni oluşacak yönetime İBRAA etmek için hesap kapaması yapar. İkinci kapama «Yıl Sonu Hesap Kapaması» dır. Kullandığımız TEFBİS sistemi mali yılı (01 Ocak-31 Aralık) referans aldığı için TEFBİS sistemi ile defter kayıtlarının birbirine eşit olabilmesi için yıl sonu kapaması sonucuna göre eşitlik sağlanması açısından her yıl 31 Aralıkta Yıl Sonu Hesap Kapaması yapılır.

21 İŞLETME DEFTERİ NASIL TUTULUR? ARA DÖNEM HESAP KAPAMASI NASIL YAPILIR? 01 OCAK – 15 EKİM ARASI ; GELİRLER TOPLAMI: 1.550,00 TL GİDERLER TOPLAMI: 1.225,68 TL DEVİR BAKİYESİ: 324,32 TL OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İSİMLERİ AÇILIR VE ALTI İMZALANIR.

22 İŞLETME DEFTERİ NASIL TUTULUR? YIL SONU HESAP KAPAMASI NASIL YAPILIR? 01 OCAK – 31 ARALIK ARASI ; GELİRLER TOPLAMI: 10.550,00 TL GİDERLER TOPLAMI: 10.225,68 TL DEVİR BAKİYESİ: 324,32 TL OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İSİMLERİ AÇILIR VE ALTI İMZALANIR.

23 OKUL AİLE BİRLİĞİ HESABINDAN HARCAMA NASIL YAPILIR? OKUL MÜDÜRLÜĞÜ BİR ÜST YAZI İLE OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA İHTİYAÇ LİSTESİ OLAN «LÜZÜM MÜZEKKERESİ» LİSTESİNİ GÖNDERİR. OKUL AİLE BİRLİĞİ OKUL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN TALEP DOĞRULTUSUNDA ÖNCE PİYASA ARAŞTIRMASI YAPMAK İÇİN KARAR ALIR. YAPILAN PİYASA ARAŞTIRMASINDAN SONRA HANGİ SATICIDAN ALINACAĞINA DAİR İKİNCİ BİR KARAR ALIR VE ÖDEME TALIMATI HAZIRLANIR.

24 OKUL AİLE BİRLİĞİ HESABINDAN HARCAMA NASIL YAPILIR? HANGİ MALZEMELERİN HANGİ FİRMADAN ALINACAĞINA YÖNELİK ALINAN KARARDAN SONRA ÖDEMENİN YAPILMASI İÇİN OKUL AİLE BİRLİĞİ TARAFINDAN «PARA ÇEKME» YAZISI HAZIRLANIR. OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN BİLGİSİ DAHİLİNDE OLMASI AÇISINDAN YAZININ ALT KISMI OKUL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLANIR.

25 OKUL AİLE BİRLİĞİ HESABINDAN HARCAMA NASIL YAPILIR? OKUL AİLE BİRLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN HARCAMA SONUCUNDA ALINAN İHTİYAÇ MALZEMELERİ BİRLİĞİN ÜST YAZISI İLE OKUL YÖNETİMİNE TESLİM EDİLİR. OKUL YÖNETİMİ «MUAYENE KABUL KOMİSYONU» TARAFINDAN İNCELENİR VE TUTANAKLA TESLİM ALINIR.

26 LÜTFEN DİKKAT 1.ÖDEME YAPACAĞINIZ ZAMAN FATURANIZI KESTİRİN. 2.AÇIĞA BORÇLANMAYINIZ. 3.FATURALARA MUTLAKA DİKKAT EDİNİZ. 4.YAZAR KASA FİŞİ İLE HARCAMA YAPMAYIN MUTLAKA FATURA ALIN. 5.FATURALARI OKUL ADINA DEĞİL «OKUL AİLE BİRLİĞİNİZ» ADINA KESTİRİN.

27 FATURA KONTROLÜ 1.Okul Aile Birliği üzerinden yapılan harcamalar için mutlaka FATURA Kestirilmelidir. 2.Kesilen faturalar ……….. OKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ adına kesilmelidir. 3.Okul Aile Birliği adına kesilen faturalara mutlaka dikkat edilmelidir. 4.AÇIK FATURA  Yapılan harcama sonunda BORCU ÖDENMEMİŞ olan faturalara AÇIK FATURA denir.  Yapılan harcama sırasında kesilen faturanın ÜST ANTET kısmına satıcı tarafından KAŞE vurulmuş ve üzeri imzalanmış ise bu fatura AÇIK FATURADIR.  Borcu ödenmemiş ve satıcı tarafından yasal yollar ile harcama yapan kurumdan borcunu tahsil etmek için açık faturayı kullanır. 5. KAPALI FATURA  Yapılan harcamalar sonunda borcu ödenmiş olan faturalara KAPALI FATURA denir.  Yapılan harcama sırasında kesilen faturanın ALT ORTA kısmına satıcı tarafından KAŞE vurulmuş ve üzeri imzalanmış ise bu fatura KAPALI FATURADIR.

28 FATURA KONTROLÜ AÇIK FATURA KAPALI FATURA HATIRLATMA Faturanın üst antet kısmında yer alan «VERGİ NUMARASI» ile faturaya vurulan «VERGİ NUMARASININ» aynı olup olmadığını mutlaka kontrol etmek gerekir.

29 TEK YÖNETİMLİ İLKOKUL VE ORTAOKULLAR Milli Eğitim Bakanlığı 4+4+4 sistemi ile ilköğretim okulu olarak bilinen okul türlerini “İLKOKUL” ve “ORTAOKUL” olarak ayırmıştır. Okul dönüşümleri kademeli olarak tamamlanmış ve hala tamamlanmaya devam etmektedir. Ancak bazı okullarımız fiziki yapı eksikliği nedeni ile dönüşümü tamamlansa dahi bağımsız olarak ayrılamamışlardır. Bu nedenle tek bir binada hem ilkokul hem de ortaokul olarak eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

30 TEK YÖNETİMLİ İLKOKUL VE ORTAOKULLAR Bu bağlamda okulların Okul Aile Birlikleri hesaplarının TEFBİS Sistemine nasıl giriş yapılacağı konusunda yanlış anlaşılmalar olmaktadır. 4+4+4 dönüşümlerinden sonra her okulumuza bir kurum kodu verilmiştir. Kurum kodu olan her okul bağımsız bir okul olarak nitelendirilmektedir. Bundan dolayı TEFBİS Sistemine her okul bağımsız olarak giriş yapmakla yükümlüdür.

31 TEK YÖNETİMLİ İLKOKUL VE ORTAOKULLAR Tek müdür yönetiminde ve tek çatı altında ilkokul ve ortaokul olarak faaliyet gösteren okulların TEFBİS sistemine girişleri şu şekilde yapılması gerekmektedir.

32 TEK YÖNETİMLİ İLKOKUL VE ORTAOKULLAR ….. İLKOKULU …… ORTAOKULU ….. İLKOKULU …… ORTAOKULU MÜDÜR …….. ORTAOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI OKUL AİLE BİRLİĞİ KARAR DEFTERİ OKUL AİLE BİRLİĞİ KARAR DEFTERİ …. İLKOKULU OAB HESAP NUMARASI …. İLKOKULU OAB HESAP NUMARASI …. ORTAOKULU OAB HESAP NUMARASI …. ORTAOKULU OAB HESAP NUMARASI …. İLKOKULU İŞLETME DEFTERİ …. İLKOKULU İŞLETME DEFTERİ …. ORTAOKULU İŞLETME DEFTERİ …. ORTAOKULU İŞLETME DEFTERİ …… İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI OKUL AİLE BİRLİĞİ KARAR DEFTERİ OKUL AİLE BİRLİĞİ KARAR DEFTERİ

33 KAPATILAN VEYA İSİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN OKULLAR Kapatılan Okullar En Son Öğrencisini Mezun Edene Kadar Fiilen Kapatılmış Sayılmamaktadır. Bakanlık Veya Valilik Tarafından Kapatılan Veya Dönüştürülen Okula Ait Okul Aile Birliği İçin Yönetim Kurulu Elinde Bulunan Mevcut Gelir Ve Giderleri Bünyesine Dahil Olduğu Okulun Okul Aile Birliğine Aktarılması Ve Mevcut Yönetimin Feshi Yönünde Karar Alır Ve Kurul Karar Defterine Kazar. Kapatılan Okula Ait Mevcut Yekün Bakiye Yeni Okulun Okul Aile Birliği Hesabına Yatırılır. Bu Yekün Bakiye Tefbis Sistemine «Aktarım Geliri» Olarak İşlenir.

34 TEFBİS’E NASIL ERİŞİM SAĞLANIR https://mebbis.meb.gov.tr https://tefbis.meb.gov.tr

35 TEFBİS’E NASIL ERİŞİM SAĞLANIR TEFBİS SİSTEMİNİ SAĞLIKLI KULLANABİLMEK İÇİN TAVSİYE EDİLEN WEB BROWSER

36 TEFBİS’E GİRİŞ YAPACAK KURUMLAR TEFBİS SİSTEMİNE İLİMİZ GENELİNDEKİ EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETİ YAPAN BÜTÜN RESMİ-ÖZEL KURUMLAR GİRİŞ YAPACAKLARDIR. BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN AKSİ BİR DURUM BEYAN EDİLİNCEYE KADAR ÖĞRETMENEVLERİ SİSTEME GİRİŞ YAPMAYACAKLARDIR.

37 TEFBİS KAYIT İŞLEMİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER TEFBİS SİSTEMİNDE HANGİ MODÜLLER VARDIR? TEFBİS Sisteminde 4 adet Modül bulunmaktadır. Bunlar; OKULLAR MODÜLÜ OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÖDÜLÜ

38

39 TEFBİS OKULLAR MODÜLÜ 1.Bu modüle sadece «Kurumsal Kullanıcı Kodu» ile erişim sağlanır. 2.Kurumsal kullanıcı kodu kurumun kurumsal kodunun ön tarafına 90000 rakamı eklenerek oluşturulmuş olan koddur. (9000156732) 3.Okullar Modülü Sadece Okul-kurum Yetkililerinin Genel Ayarlarının Yapılacağı Modüldür. 4.Okullar Modülüne OAB, Okul Öncesi veya DÖSE ile ilgili Gelir- gider Kaydı Hiçbir Suretle Yapılmayacaktır. 5.Ulusal veya Uluslararası Projelerden Elde Edilen Fon Gelirleri Var İse Bu Gelirler Okullar Modülüne Girilecektir. 6.Alt Kullanıcılara Modül Tanımlanırken Okullar Modülü Alt Kullanıcılara Zorunlu Olmadıkça Tanımlanmayacaktır.

40 TEFBİS KAYIT İŞLEMİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER 7.90000 ile başlayan kurumsal kullanıcı kodu ile sadece; a.Okul Bilgileri Güncelleme, b.İmza Atmaya Yetkililerin Tanımlanması, c.Alt Kullanıcıların Tanımlanması, d.Gerekli Raporların Alınması, gibi işlemler yapılacaktır. HATIRLATMA: Okullar Modülünde bilgi güncellemesi yapmak için mutlaka MOZİLLA FİREFOX web tarayıcısını kullanınız.

41 TEFBİS KAYIT İŞLEMİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER 8.Okul yönetimi tarafından TEFBİS Sistemine Girmekle Yükümlü Müdür Yardımcısı kim ise o müdür yardımcısının Tc Kimlik Numarası İle Alt Kullanıcı Tanımlanıp Giriş Yapması Sağlanacaktır. 9.Okul Aile Birliği Gelir Gider İşlemleri İle Okul Öncesi Öz Bakım Gelir Gider İşlemleri İlgili Bölüme Yapılacaktır.

42 10.Okul Aile Birliği Hesabından Yapılan Her Türlü Harcama Ve Hesaba Giren Gelirler «Okul Aile Birlikleri Modülüne» İşlenecektir. 11.Okulun Bünyesinde Okul Öncesi Mevcut İse Okul Öncesi Hesabından Yapılan Her Türlü Harcama Ve Hesaba Giren Gelirler «Okul Öncesi Modülüne» İşlenecektir. 12.Okulun Bünyesinde Döner Sermaye Var İse Döner Sermaye Hesabından Yapılan Her Türlü Harcama Ve Hesaba Giren Gelirler «Döner Sermaye (Döse) Modülüne» İşlenecektir. TEFBİS KAYIT İŞLEMİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER

43 TEFBİS OKULLAR MODÜLÜ ‘90000XXXXXX’ İLE BAŞLAYAN KULLANICI ADI VE ŞİFRESİ İLE SİSTEME GİRİŞ YAPILIR.  ÜST KISIMDAKİ MODÜLLERDEN «OKULLAR MODÜLÜ» TIKLANIR.  SOL MENÜLERDEN «AYARLAR» MENÜSÜ TIKLANIR.  BU ALANDA «OKUL BİLGİLERİ» VE «BANKA HESAP BİLGİLERİ» ALANI EKSİKSİZ DOLDURULMALIDIR.  «KULLANICI TANIMLAMA» ALANINDAN SİSTEMİ KULLANACAK OLAN KİŞİ YADA KİŞİLERİN BİLGİLERİ TANIMLANIR. «OKULLAR MODÜLÜ» ALANINIDI DİĞER KULLANICILARA TANIMLAMAYINIZ

44 MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜKLERI MODÜLÜ ANA SAYFA 1.MODÜLLER 2.KULLANICI VE KURUM ADI 3.MEVCUT MODÜL ADI VE AKTİF KULLANICI SAYISI 1 2 3 4 5 6 4. KURUMUN GELİR-GİDER BİLGİLERİ 5. DÜZENLEME ALANI 6. KULLANILACAK MENÜLER

45 TEFBİS OKULLAR MODÜLÜ 1.SADECE OKUL YETKİLİSİ TARAFINDAN YETKİLENDİRİLEN MÜDÜR YARD. GİRİŞ YAPABİLİR. 2.SİSTEME GİRİŞ YAPILIRKEN MUTLAKA YETKİLENDİRİLEN KİŞİLERİN KENDİ TC KİMLİK NUMARALARI İLE SİSTEME GİRİŞ YAPMALARI SAĞLANMALI. (90000 İLE BAŞLAYAN KURUMSAL KOD İLE GELİR-GİDER GİRİLMEMESİ SİSTEMİN TAKİBİ AÇISINDAN DAHA FAYDALIDIR.) 3.KİŞİLERE YETKİ VERİLİRKEN HANGİ ALANDAN SORUMLU İSE O ALANI YETKİLENDİRİN (OKUL AİLE BİRLİĞİ VEYA OKUL ÖNCESİ VEYA HEPSİ)

46 TEFBİS OKULLAR MODÜLÜ Okul Bilgileri Bu alan sisteme daha sonra veri girişini yapacağınız gelir ve gider kayıtlarında sistem tarafından otomatik olarak düzenlenecek olan faturalara imza atacak olan yetkililerinin ünvan ve isim bilgilerini gireceğiz alandır. Bu ekranda “ Detay Kayıt Ekle” linkine basarsanız alt kısımdaki bilgi giriş kısımları aktif hale gelecektir.

47 TEFBİS OKULLAR MODÜLÜ Okul Bilgileri 1.Ünvan: Listeden ünvan bilgisini seçebileceğiniz kısımdır. 2. İsim: Seçmiş olduğunuz ünvana ait ad- soyad bilgisini bu alana yazabilirsiniz. Bilgilerini girdiğiniz detay satırında; (Kaydet) butonu ile detay bilgileriniz kaydedilecek, (İptal) butonu ile detay kayıt ekleme işleminiz iptal edilecektir. Eklemiş olduğunuz detay kayıtlarını ilgili satırda bulunan (Silme) ve (Değiştir) butonlarını kullanarak silebilir ya da düzenleyebilirsiniz.

48 TEFBİS OKULLAR MODÜLÜ Banka Hesap Bilgileri Kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Ayarlar” işlemi seçilir ve “Banka Hesap Bilgileri” kategorisi işaretlenir. Bu alanda bulunan “Yeni Ekle” butonuna bastığınızda karşınıza “Banka Hesap Bilgileri Kaydı” gelecektir.

49 TEFBİS OKULLAR MODÜLÜ Banka Hesap Bilgileri Bu alanda 3 (üç) bölüm bulunmaktadır; 1. Banka Adı, Şube Adı, Şube Kodu Hesap Numarası, IBAN Numarası ve Hesap adı bilgilerini yazabileceğiniz kısımlar bulunmaktadır. 2. “Tamam” butonu ile yazdığımız bilgiler kaydedilecektir. 3. “Kapat” butonu ile ekleme işlemimiz iptal edilecektir.

50 TEFBİS OKULLAR MODÜLÜ Banka Hesap Bilgileri Bu alanda bulunan “Düzenleme” butonu ile “Hesap Bilgileri Güncelleme” ekranı gelecektir. Burada daha önce kaydettiğiniz bilgilerinizi değiştirebilirsiniz. Bu alanda bulunan “Sil” butonu ile aynı satırda kayıtlı olan bilgiler silebilirsiniz.

51 TEFBİS OKULLAR MODÜLÜ Kullanıcı Şifre Değiştirme Kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Ayarlar” işlemi seçilir ve “Kullanıcı Şifre Değiştirme” kategorisi işaretlenir. Şifreniz en az 6, en fazla 15 karakter olabilir. Harf ve rakam karışık kullanılabilir. Türkçe karakter kullanılamaz. Karşınıza gelecek olan ekranda “Eski Şifre” (sisteme giriş yapmak için hali hazırda kullandığınız şifre) “Yeni Şifre”(bu işlemden sonra sistem girişinde geçerli olmasını istediğiniz şifre) ve “Yeni Şifre Tekrar” (geçerli olmasını istediğiniz şifreyi tekrar yazdığınız kısım) bilgilerini girdikten sonra “Tamam” butonuna bastığınızda “Şifre Değiştirme” işleminiz tamamlanmış olacaktır. Artık sisteme yeni şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

52 TEFBİS OKULLAR MODÜLÜ Kullanıcı Tanımlama Kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Ayarlar” işlemi seçilir ve “Kullanıcı Tanımlama” kategorisi işaretlenir. Modülün menüsünde Kullanıcı Tanımlama seçimi yapıldıktan sonra karşınıza gelecek olan ekranda kullanıcı tanımlama bilgilerinde, “TC Kimlik Numarası”, “Adı”, “Soyadı” ve “E-posta” bilgilerinin görüldüğü sütunlar ile “Kullanıcı Ekle” butonu bulunmaktadır.

53 TEFBİS OKULLAR MODÜLÜ Kullanıcı Tanımlama Yeni kullanıcı kaydı için “Kullanıcı Ekle” butonuna bastığınızda karşınıza gelen ekranda 4 (dört) alan bulunmaktadır. 1. Bu alanda kullanıcı bilgilerini girebileceğiniz satırlar bulunmaktadır. 2. Bu alanda bulunan Kurum Bilgileri seçili olarak görüntülenecektir. 3. Bu alanda modül bilgilerini girebilirisiniz. 1 2 3 4 (*) işareti ile belirtilen kısımlar girilmesi zorunlu alanlardır.

54 TEFBİS OKULLAR MODÜLÜ Kullanıcı Tanımlama Kullanıcının işlem yetkisinin olacağı alanları belirleyebilmeniz için; Modül seçiminizi yaptıktan sonra ilgili modülün “Yetkiler” alanı açılacaktır.

55 TEFBİS OKULLAR MODÜLÜ Kullanıcı Tanımlama Açılan “Yetkiler” alanı 2 (iki) bölümden oluşmaktadır. 1. Bu bölümde seçtiğiniz modüle ait işlemler (sol menü) bulunmaktadır. İşlemleri, yanında bulunan kutucukların üzerine basarak seçebilirsiniz. İşlem seçiminizi yaptıktan sonra “Hepsini Seç” butununa bastığınızda “Detay İşlem Tip Seçimi” bölümünde, seçtiğiniz işlem/işlemlere ait detaylı işlem tiplerinin hepsi işaretlenmiş olacaktır. “Hepsini Kaldır” butonuna bastığınızda ise “Detay İşlem Tip Seçimi” bölümünde, seçtiğiniz işlem/işlemlere ait detaylı işlem tiplerinin işaretleri kaldırılacaktır. 2. Birinci bölümde seçtiğiniz işlemlere ait detaylı işlem tip seçimlerini yapabileceğiniz bölümdür. Birinci bölümde seçtiğiniz işlemlerin, bu bölümde işlem adlarının üzerine basarak detaylı işlem tiplerini görebilirsiniz. Detaylı işlem tiplerinin yanında bulunan kutucukların üzerine basarak seçimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 1 2

56 TEFBİS OKULLAR MODÜLÜ Kullanıcı Tanımlama 4. Son olarak yeni tanımlamış olduğunuz kullanıcıya ait girmiş olduğunuz kişisel bilgileri ve yetki alanlarına girdiğiniz bilgiler; sayfanın alt kısmında bulunan “Ekle” butonuna bastığınızda “Kullanıcı Ekleme İşleminiz” tamamlanacaktır. “İptal” butonuna bastığınızda ise kullanıcı ekleme işleminiz iptal edilecektir.

57 TEFBİS OKULLAR MODÜLÜ Kullanıcı Listeleme Kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Ayarlar” işlemi seçilir ve “Kullanıcı Listesi” kategorisi işaretlenir. Modülün menüsünde Kullanıcı Listesi seçimi yapıldıktan sonra karşınıza gelecek olan ekranda 7 (yedi) alan bulunmaktadır. 1 2 3 4 5 6 7 “Kullanıcı Listeleme” kurumlar arası geçiş yapan kişi kullanıcılarının ayrıldığı kurumdan ilişiğinin kesilmesi ve yeni kurumuna geldiğinde o kurama kullanıcı olarak atanması işlemini gerçekleştirmek için tasarlanmış alandır.

58 TEFBİS OKULLAR MODÜLÜ Kullanıcı Listeleme Açılan pencerede, daha önce sisteme herhangi bir kurumun kullanıcısı olarak tanımlanmış, ancak ilişiği kesilmiş olan kullanıcının T.C. Kimlik numarasını, kullanıcının şifresini ve işlemi gerçekleştirmeye yetkili olan kişinin şifresini girerek “Ara” butonuna bastığınızda yetki atama işlemini yapacağınız personel listelenecektir. (Halen bir kurumda aktif kullanıcı ise; “eski kurumu ile iletişime geçin” uyarı penceresi açılacaktır.) Personelin bilgilerinin yanında bulunan “Seç” butonuna bastığınızda yeni atanan personel kaydınız gerçekleşecektir. Alan 1 : Bu alanda bulunan “Yeni Atanan Personel” butonuna bastığınızda karşınıza daha önce sistemi tanımlaması yapılmış “Varolan Kullanıcı Kurum Atama İşlemi” gelecektir.

59 TEFBİS OKULLAR MODÜLÜ Kullanıcı Listeleme Alan 2 : Bu alanda kullanıcı satırında bulunan “Kişi Bilgileri” butonuna bastığınızda karşınıza kullanıcıya ait “Kişi Bilgileri” ekranı gelecektir. Burada daha önce kullanıcıya ait kaydedilen bilgileri değiştirebilirsiniz. Açılan pencerede düzenleme yaptıktan sonra “Güncelle” butonuna bastığınızda değişiklikleriniz kaydedilecek, “İptal” butonuna bastığınızda düzenleme işleminiz iptal edilecektir.

60 TEFBİS OKULLAR MODÜLÜ Kullanıcı Listeleme Alan 3 : Bu alanda kullanıcı satırında bulunan “Modül Ata” butonuna bastığınızda “Kullanıcı Modül Atama” ekranı gelecektir.

61 TEFBİS OKULLAR MODÜLÜ Kullanıcı Listeleme Alan 6 : Bu alanda kullanıcı satırında bulunan “Yetki Güncelle” butonuna bastığınızda “Kullanıcı Yetkileri Güncelleme” ekranı karşınıza gelecektir.

62 TEFBİS OKULLAR MODÜLÜ Kullanıcı Listeleme Karşınıza gelecek olan “Kullanıcı Yetkileri Güncelleme” ekranından modül seçimi yaptığınızda karşınıza kullanıcının yetkili olduğu kategoriler seçili olarak gelecektir. İstediğiniz yetki değişikliğini yaparak “Güncelle” butonuna bastığınızda yetki güncelleme işleminiz kaydedilecektir.

63 TEFBİS OKULLAR MODÜLÜ Raporlama İşlemleri Raporlama TEFBİS sistemi Okullar Modülünde, Gelir-Gider Raporlama işlemleri; “Aylık Raporlar”, “Aylık Gelir Raporları”, “Aylık Gider Raporları”, “Tarih Aralığına Göre Raporlar”, “Tarih Aralığına Göre Gelir Raporları”, “Tarih Aralığına Göre Gider Raporları”, “Kaynak Tipine Göre Raporlar”, “Kaynak Tipine Göre Gider Raporlar”, “Kaynak Tipine Göre Gelir Raporları”, “İşlem Tipine Göre Raporlar”, “Okul Aile Birlikleri Gelir / Gider Raporu”, “Döner Sermaye İşletmeleri Gelir / Gider Raporu”, “Okul Öncesi Birimleri Gelir Gider Raporu”, “Faaliyet Koduna Göre Gelir Gider Raporu”, “Okul Fatura Raporu” ve “ Kesinleşmiş Bütçe Harcamaları Raporu olarak sıralanmıştır.

64 TEFBİS OKULLAR MODÜLÜ Raporlama İşlemleri Örnek : Aylık Raporlar Kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Raporlama” işlemi seçilir ve “Aylık Raporlar” kategorisi işaretlenir. Modülün menüsünde Aylık Raporlar seçimi yapıldıktan sonra karşınıza gelecek olan ekran kısmında görüldüğü gibi olacaktır. Karşınıza gelen ekranda listeleme işlemini gerçekleştirmek istediğiniz “Ay” ve “Yıl” seçimlerini yapabilirsiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra “ ” (Listele) butonuna bastığınızda karşınıza belirttiğiniz yıl ve aydaki “Aylık Gelir – Gider Listesi” ekranı gelecektir.

65 TEFBİS OKULLAR MODÜLÜ Raporlama İşlemleri Bu ekranda “Aylık Gelir – Gider Raporu” tablosu düzenlenmiş olarak gelecektir. 123

66

67 TEFBİS OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ Okul Aile Birliği Modülü Hakkına Bilinmesi Gerekenler Bu Modüle ÖĞRETMENEVLERİ hariç bütün Okul ve Kurumlar Gelir – Gider kayıtlarını girmekle yükümlüdürler. Okul Aile Birliği dışındaki hiçbir kayıt bu modüle girilmeyecektir. Eğer yanlışlıkla girilmiş ise «DÜZENLEME» başlığı altından silme talep formu ile İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri TEFBİS sorumlusu tarafından silinmesi sağlanacaktır. Okul Aile Birliği kayıtlarının tutulduğu bir GELİR-GİDER DEFTERİ’nin olmalıdır. Deftere girilen kayıtlar ile TEFBİS Okul Aile Birliği Modülüne girilen kayıtlar birbiri ile eşit olmalıdır. Okul Aile Birliğinin bağımsız bir Banka Hesap Numarası olmalıdır. Okul Aile Birliği Gelir ve Giderlerin «20/11/2012 Tarih ve 28473 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ doğrultusunda harcama yapılmalıdır.OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TEFBİS Sistemine sadece Okul Aile Birliğinden sorumlu Müdür Yardımcısı Gelir ve Giderlerini girmekle yükümlüdür.

68 TEFBİS OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ Okul Aile Birliği Modülü Hakkına Bilinmesi Gerekenler Okul Aile Birliği Modülüne girilecek olan Gelir – Gider Kayıtlarının tutulduğu defter; Her sayfası numaralandırılmış, Orta kısımlar mühürlenmiş, Sayfa sonu yazılmış ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylanmış olmalıdır. Okul Aile Birliklerinde kullanılan İşletme Defterlerinde HESAP KAPAMA işlemi yapılmalıdır. TEFBİS Sistemine girilen Gelirler ve Açık Lise öğrenci harçları her öğrenci tek tek girilmek zorundadır. Sisteme giriş yapılırken öğrencinin veya velisinin TC Kimlik Numarası ile giriş yapılacağından mutlaka öğrencinin veya velilerin bankaya para yatırırken TC Kimlik Numarasını yazdırmalarını gerektiği belirtilmelidir. Sisteme girişte kolaylık sağlayacaktır.

69 TEFBİS OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ Okul Aile Birliği Modülü Gelir / Gider İşlemleri TEFBİS Sistemi dahilinde bulunan kayıt işlemleri “Gelir” ve “Gider” olarak 2 (iki) ana tipten oluşmaktadır. Gelir ve gider kayıtları da kendi içinde “Ayni” ve “Nakdi” olarak ikiye ayrılmaktadır. Sistemindeki gelir-gider kayıt işlemleri bu alt ayrımına göre 4 (dört) temel ekrandan oluşmaktadır. Bunlar; 1.Ayni Gelir İşlemleri 2.Nakdi Gelir İşlemleri 3.Ayni Gider İşlemleri 4.Nakdi Gider İşlemleri olarak sıralanmaktadır.

70 TEFBİS OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ Okul Aile Birliği Modülü Ayni Gelir İşlemleri 1. Ayni Gelir İşlemleri Örnek : Ana ekran görüntüsünden, gelir işlemleri kısmı işaretlendikten sonra Bağışlar/Yardımlar seçimi yapılır ve Okula Yapılan Bağışlar (Ayni) kategorisi işaretlenir. Modülde Ayni Gelir işlemi seçmeniz durumunda karşınıza gelecek olan ekran “Ayni Gelir İşlemi” kısmında görüldüğü gibi olacaktır.

71 TEFBİS OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ Okul Aile Birliği Modülü Ayni Gelir İşlemleri 1 2 4 5 Alan 1 : İşlem Genel Bilgileri alanında menüden seçmiş olduğunuz işlemin adı görüntülenir. Alan 2 : Gelir Bilgileri alanında “Kaynak Tipi” (Ödeyen tipi ile ödenen tipi bilgileri) ve “Açıklama” kısımlarından oluşmaktadır. Kaynak Tipi Seçimi : Gelir işlemlerinde elde edilen gelirin kimden elde edildiğinin belirleneceği kısımdır. 3

72 TEFBİS OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ Okul Aile Birliği Modülü Ayni Gelir İşlemleri

73 TEFBİS OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ Okul Aile Birliği Modülü Ayni Gelir İşlemleri Kaynak tipi başlığının solundaki açılır kutuya bastığınızda işleminize ait kaynak tipini belirleyeceğiniz kategori listesi gelecektir. Kaynak tipi sınıflandırmasında 7 (yedi) temel sınıflandırma hazırlanmıştır. Açılır kutuda karşınıza gelen gruplar detaylı sınıflandırma listesidir. Bu alt sınıflandırmanın yapısı aşağıdaki şekildedir;  Veli / Vatandaş - Veliler - Öğrenciler - Personel/Öğretmen - Hayırseverler -Diğer Gerçek kişiler  Yerel Yönetim Birimleri - İl Belediyeleri - İlçe Belediyeleri - Muhtarlıklar - Diğer Yönetim Birimleri  Kamu Kurum ve Kuruluşları - Bakanlıklar - Genel Müdürlükler - Başkanlıklar -Daire Başkanlıkları  Sivil Toplum Örgütleri - Dernekler - Vakıflar - Birlikler - Meslek Odaları - Sendikalar - Borsalar  Özel Kurum ve Kuruluşlar  Özerk Kurum ve Kuruluşlar - Özel İdareler - Üst Kurullar - Özerk Kurumlar  Uluslararası Kurum ve Kuruluşları - Uluslar arası Organizasyonlar - Uluslararası Özerk Kuruluşlar - Uluslararası Özel Kurum ve Kuruluşlar - Yurtdışı Kamu Kurum ve Kuruluşları - Yurtdışı Yerel Yönetim Birimleri - Yurtdışı Özerk Kurum ve Kuruluşlar

74 TEFBİS OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ Okul Aile Birliği Modülü Ayni Gelir İşlemleri Alan 3 : Toplam Tutar : Detay bilgi girişi yapmış olduğunuz satırların “Satır Toplamı” alanlarının toplamı sistem tarafından otomatik olarak bu alana yansır. Alan 4 : Evrak bilgileri kısmı “Evrak No”, “Evrak Tarihi” ve “Faaliyet Kodu” kısımlarından oluşmaktadır. “Evrak No”, “Evrak Tarihi” ve “Faaliyet Kodu” bilgileri girişi vardır. Alan 5 : “Evrak Detay Bilgileri” alanında sol üst kısımda bulunan “Detay Kayıt Ekle” linkine basarsanız alt kısımdaki bilgi giriş kısımları aktif hale gelecektir. Bilgi giriş kısmında 8 (sekiz) öğe bulunmaktadır. 1234567 8

75 TEFBİS OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ Okul Aile Birliği Modülü Ayni Gelir İşlemleri Gelir Bilgileri, Evrak Bilgileri ve Detay Bilgileri ‟ ni girdiğiniz gelir işleminizi sisteme kaydetmek için “Kaydet” butonuna basmayı unutmayınız!

76 TEFBİS OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ Okul Aile Birliği Modülü Ayni Gelir İşlemleri “Kaydet” butonuna bastığınızda karşınıza, işlem kaydınıza ait oluşturulan formu imzalayan seçimi ekranı gelecektir. “İmzalayan Adı” kısmından, daha önce Okul Bilgileri kısmında sisteme kayıt ettiğiniz imza yetkilisi seçiminizi yapabilirsiniz. “Tamam”a bastığınızda, işlem kayıt çıktısı ekranından “Formu yazdır” kısmına basarak çıktınızı alabilecek, “İptal” e bastığınızda yazdırma işleminiz iptal edilecektir. Kayıt Çıktısı

77 TEFBİS OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ Okul Aile Birliği Modülü Ayni Gider İşlemleri Örnek : Ana ekran görüntüsünden, Sol menüden “Gider İşlemleri” kısmı işaretlendikten sonra “Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı” seçimi yapılır ve “Yayın ve Basım Giderleri” kategorisi işaretlenir. Alan 1 : Gider Bilgileri alanında “Kaynak Tipi” (Ödeyen tipi ile ödenen tipi bilgileri ve “Açıklama” kısımlarından oluşmaktadır. Kaynak Tipi Seçimi : Gider işlemlerinde alım/hizmet karşılığı yapılan ödemenin kime yapıldığının belirleneceği kısımdır. 1 2 3

78 TEFBİS OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ Okul Aile Birliği Modülü Ayni Gider İşlemleri Ödenen Tipi solundaki açılır kutuya bastığınızda işleminize ait kaynak tipini belirleyeceğiniz kategori listesi gelecektir. Kaynak tipinizi seçtikten sonra “Kişi/Kurum Ekle” butonuna bastığınızda, seçmiş olduğunuz (Özel Kurum ve Kuruluşlar) kaynak tipi kategorisinde, daha önce “Fihrist” bölümünden bilgi girişlerini gerçekleştirmiş olduğunuz Kurum ve Kuruluşa ait “Vergi No” ve “Şirket Adı” ile arama veya daha önce bilgi girişi yapılmamış ise “Yeni Ekle” seçeneklerinin sunulacağı ekran gelecektir. 1 2 3

79 TEFBİS OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ Okul Aile Birliği Modülü Ayni Gider İşlemleri 81234 5 67 9 10

80 TEFBİS OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ Okul Aile Birliği Modülü Ayni Gider İşlemleri “ “ Gider Bilgileri, Evrak Bilgileri ve Detay bilgileri ‟ ni girdiğiniz gider işleminizi sisteme kaydetmek için “Kaydet” butonuna basmayı unutmayınız! “Kaydet” butonuna bastığınızda karşınıza, işlem kaydınıza ait oluşturulan formu imzalayan seçimi ekranı gelecektir. “İmzalayan Adı” kısmından,, daha önce Okul Bilgileri kısmında sisteme kayıt ettiğiniz imza yetkilisi seçiminizi yapabilirsiniz. “Tamam”a bastığınızda, işlem kayıt çıktısı ekranından “Formu yazdır” kısmına basarak çıktınızı alabilecek, “iptal”e bastığınızda yazdırma işleminiz iptal edilecektir.

81 TEFBİS OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ Gelir – Gider Düzenleme Listesi TEFBİS sistemi dahilinde düzenleme listeleri “Gelir” ve “Gider” olarak 2 (iki) ana tipten oluşmaktadır. Örnek : Gelir Düzenleme Listesi Kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Düzenleme” işlemi seçilir ve “Gelir Düzenleme Listesi” kategorisi işaretlenir. Modülün menüsünde gelir düzenleme listesi seçimi yapıldıktan sonra karşınıza gelecek olan ekran yukarıda görüldüğü gibi olacaktır. Gelir düzenleme listesi ekranında bulunan listenin sütunları “Kullanıcı Adı”, “Ödeyen”, “İşlem Tipi”, “Ödeme Miktarı (TL)”, “Ödeme Tarihi”, “Evrak No” ve “Kayıt Tarihi” olarak adlandırılmıştır. “Kullanıcı Adı” sütununda; kaydı yapan sistem kullanıcısının adı ve soyadı, “Ödeyen” sütununda; gelirin elde edildiği kaynağın adı, “İşlem Tipi” sütununda; gelir işleminin türü gösterilmektedir. 1 2 3 4 5

82 TEFBİS OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ Raporlama İşlemleri Örnek : Aylık Raporlar Kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Raporlama” işlemi seçilir ve “Aylık Raporlar” kategorisi işaretlenir. Modülün menüsünde Aylık Raporlar seçimi yapıldıktan sonra karşınıza gelecek olan ekran kısmında görüldüğü gibi olacaktır. Karşınıza gelen ekranda listeleme işlemini gerçekleştirmek istediğiniz “Ay” ve “Yıl” seçimlerini yapabilirsiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra “ ” (Listele) düğmesine bastığınızda karşınıza belirttiğiniz yıl ve aydaki “Aylık Gelir – Gider Listesi” ekranı gelecektir.

83 TEFBİS OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ Raporlama İşlemleri 1 2 Bu ekranda “Aylık Gelir – Gider Raporu” tablosu düzenlenmiş olarak gelecektir. 3

84 TEFBİS OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ Tahmini bütçe girişleri bir sonraki yılın tahmini bütçesinin girilmesi demektir. TAHMİNİ BÜTÇE GİRİŞLERİ «OKUL AİLE BİRLİĞİ HESABINDAN» YAPILMAKTADIR. 1 2 3 4 TAHMİNİ BÜTÇE GİRİŞLERİ SON TARİH RESMİ YAZI İLE BİLDİRİLECEKTİR. Tahmini Bütçe Giriş

85 TEFBİS OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ Tahmini BÜTÇE Gelir Tahmini Bütçe Okul Aile Birliği Modülü ana ekran görüntüsünde sol menüden, Tahmini Bütçe seçimi yapılır ve Gelir Tahmini Bütçe kategorisi işaretlenir. Okul Aile Birliği Modülünde Gelir Tahmini Bütçe seçtiğinizde “Gelir – Gider İşlemleri Tahmini Bütçe” bütçe tanımları ekranı karşınıza gelir. Bu ekranda 3 (üç) alan bulunmaktadır. Alan 1 : Bu alanda tahminlerini yapacağınız kategoriler bulunmaktadır. Alan 2 : Bu alan satırlarında, işlem tanımlarına göre tahmini miktarlarınızı yazabileceğiniz alandır. Alan 3 : Bütçe Toplam Miktarı’nı bu alanda görebilirsiniz. “Kaydet” butonuna bastığınızda girdiğiniz bilgiler kaydedilecektir. 1 2 3

86 TEFBİS OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ AKTARIM GELİRİ: ÖNÜMÜZDEKİ YIL İÇİN DİĞER KURUM VEYA KURULUŞLARDAN OKULUNUZA AKTARILMASI PLANLANAN PARA MİKTARI (İL MEM, İLÇE MEM VEYA DİĞER KURUM VEYA KURULUŞLAR KANTİN GELİRİ: KANTİNLİ OKULLAR NET GELİRLERİNİ DEĞİL %10 İL PAYI, %10 İLÇE YAPI % 3 MALİYE PAYI KESİNTİSİ YAPILMADAN BÜRÜT TUTAR YAZACAKLAR. Tahmini BÜTÇE

87 TEFBİS OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ Devreden Bakiye Kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Devreden” işlemi seçilir. Bu ekranda Devren bakiyeniz 2010 Yılından, 2011 Yılına devir bakiyeniz manuel olarak kurum kullanıcıları tarafından veri girişi yapılmıştır. Ancak, daha sonraki yıl geçişlerinde bu alana veri girişi yapılmayacaktır. Sisteme kullanıcılar tarafından veri girişi yapılan gelir – gider kayıtlarının hesaplamaları sistem tarafından yapılarak, “Gelecek Yıla Devreden Bakiyeniz” otomatik olarak yansıtılacaktır.

88 TEFBİS OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ Devreden Bakiye Devreden bakiye her yıl sonunda yapılan devir miktarının buraya girilmesi demek değildir. TEFBİS Sistemi 2010 yılında kurulmuş olup 2011 yılında Okul ve Kurumların kullanımına açılmıştır. Mevcut Okul Aile Birliği Gelir ve Giderlerinin denk ve eşit olabilmesi için Okul ve Kurumların 2010 yılı 31 Aralık tarihindeki banka be Gelir Gider defterindeki DEVREDEN BAKİYESİ’nin bu alan yazılması gerekmektedir.

89 TEFBİS OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ Hesapların Denkleştirilmesi Hesapların birbirine eşit olabilmesi için kayıtların mutlaka tek tek kontrol edilmesi gerekmektedir. Bir Kurumun hesaplarının dökümü ;

90 TEFBİS OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ Hesapların Denkleştirilmesi

91

92 MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜKLERI MODÜLÜ ANA SAYFA 1 23 4 5 6 1.MODÜLLER 2.KULLANICI VE KURUM ADI 3.MEVCUT MODÜL ADI VE AKTİF KULLANICI SAYISI 4. KURUMUN GELİR-GİDER BİLGİLERİ 5. DÜZENLEME ALANI 6. KULLANILACAK MENÜLER

93 MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜKLERI MODÜLÜ ANA SAYFA Sistem dahilindeki yetkili olabileceğiniz tüm modüllerde sol tarafta oluşacak menü içeriğinde bulunan başlıklar “Menü Seçimi ‟ de göründüğü gibi olacaktır. Bu başlıklara ek olarak “Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü” dahilinde “Tahmini Bütçe”, “Devreden” ve “Para Aktarımı” ana menü başlığı olacaktır. Tüm modüllerde olan ortak başlıklar sırasıyla; “Ana sayfa”, “Gelir İşlemleri”, “Gider İşlemleri”, “Düzenleme”, “Listeleme”, “Raporlama”, “Ayarlar”, “Fihrist”, “Çıkış” öğelerinden oluşmaktadır.

94 MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜKLERI MODÜLÜ MEM Modülü Tahmini Bütçe Onay İşlemleri Tahmini Bütçe Ana ekran görüntüsünden, “Tahmini Bütçe” kısmı işaretlendikten sonra “Okul Aile Birliği Tahmini Bütçe Onay İşlemleri” seçimi yapılır. Modülde “Okul Aile Birliği Tahmini Bütçe Onay İşlemleri” işlemi seçmeniz durumunda karşınıza gelecek olan ekran “Tahmini Bütçe Listesi” kısmında görüldüğü gibi olacaktır. Karşınıza gelen ekranda listeleme işlemini gerçekleştirmek istediğiniz “Yıl” ve “İlçe” seçimlerini yapabilirsiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra “ ” (Listele) düğmesine bastığınızda karşınıza belirttiğiniz yıl ve İlçedeki Okullara ait “Tahmini Bütçe Listesi ” ekranı gelecektir. 1 2 3

95 MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜKLERI MODÜLÜ MEM Modülü Tahmini Bütçe Onay İşlemleri 1 2 3 Tahmini Bütçe Okul-Kurum Giriş İşlemleri RESMİ YAZI İLE BİLDİRİLECEKTİR. Tahmini Bütçe Son Giriş Tarihi RESMİ YAZI İLE BİLDİRİLECEKTİR. Tahmini Bütçe İlçe Son Onay Tarihi RESMİ YAZI İLE BİLDİRİLECEKTİR.

96 MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜKLERI MODÜLÜ ANA SAYFA MEM Modülü Tahmini Bütçe Onay İşlemleri “Tahmini Bütçe Listesi” nde sırasıyla “Detay” tahmini bütçe bilgisi, “Okul Adı” tahmini bütçe bilgi girişini yapılmış okulun adı, “Miktarı” kaydedilen işlem tutarını, “İşlem Tipi” işlemin gelir yada gider kaydı olduğunu ve “Durumu” onaylandığı yada onay beklediği durumunu gösteren sütunlar yer almaktadır. Her satırın solunda bulunan “Tahmini Bütçe Bilgisi” bölümü seçildiğinde, ilgili okulun sisteme girmiş olduğu “Tahmini Bütçe Onay” sayfası aynı ekran içinde görünecektir.

97 MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜKLERI MODÜLÜ ANA SAYFA MEM Modülü Tahmini Bütçe Onay İşlemleri “Tahmini Bütçe Onay” sayfası sonunda yer alan “Onay” butonu ilgili okulun Tahmini Bütçesini onaylanacak, “İptal” butonu ilgili okulun Tahmini Bütçesini iptal edilecektir.

98 MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜKLERI MODÜLÜ ANA SAYFA MEM Modülü Okul İşlemleri Düzenleme Listesi Okul İşlemleri Milli Eğitim Müdürlükleri Modülünün ana ekran görüntüsünden “Düzenleme” işlemi seçilir ve “Okul İşlemleri” kategorisi işaretlenir. Modülün menüsünde Okul İşlemleri seçimi yapıldıktan sonra karşınıza gelecek olan ekran “Alt Birimler Raporu” kısmında görüldüğü gibi olacaktır. Alan 1 : Bu alanda düzenlemek istediğiniz kaydın yılını “Yıllar” ile seçebilirsiniz. Alan 2 : Bu alanda düzenlemek istediğiniz kaydın modül tipini seçebilirsiniz. Alan 3 : Seçimlerinizi yaptıktan sonra “Listele” düğmesine bastığınızda karşınıza “Okul Listesi” ekranı gelecektir. 1 2 3

99 MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜKLERI MODÜLÜ ANA SAYFA MEM Modülü Okul İşlemleri Düzenleme Listesi Açılan ekranda “Okul Adı”, “İli”, “İlçesi”, “Gelir”, “Gider” ve “Detay” bilgilerinin bulunmaktadır. Bu ekrandan detay bilgisi görmek istediğiniz okulun satırında bulunan “Detay Bilgisi” ne basarsanız karşınıza “Okul Detay Bilgileri” ekranı gelir.

100 MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜKLERI MODÜLÜ ANA SAYFA MEM Modülü Okul İşlemleri Düzenleme Listesi

101 MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜKLERI MODÜLÜ ANA SAYFA MEM Modülü Okul İşlemleri Düzenleme Listesi Okul Aile Birliği Modülü, Okul öncesi Modülü veya DÖSE Modülü üzerinde okullar tarafından talep edilen düzeltme işlemleri için mutlaka okul veya kurumdan TEFBİS sisteminden alınmış olan «DÜZENLEME TALEP FORMU» ekine eklenmiş bir resmi yazı ile düzeltme işlemi yapılacaktır. Okul veya Kurum tarafından resmi yazı ekinde Düzenleme Talep Formu olmadan kesinlikle düzenleme işlemi yapılmayacaktır. Okul veya Kurum tarafından gönderilen Düzenleme Talep Formları İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından muhafaza edilecektir. Düzenleme işleminde yaşanan bir sorun olduğu takdirde İl Milli Eğitim Müdürlüğünden destek alınacaktır.

102 MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜKLERI MODÜLÜ ANA SAYFA Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri Kullanıcı Şifre Değiştirme “Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü”nde “Ayarlar” menüsü size kendi kullanıcınızın “Kullanıcı Şifre Değiştirme” yetkisi verecektir.

103 MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜKLERI MODÜLÜ ANA SAYFA Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri Kullanıcı Tanımlama Milli Eğitim Müdürlükleri Modülünün ana ekran görüntüsünden “Ayarlar” işlemi seçilir ve “Kullanıcı Tanımlama” kategorisi işaretlenir. Modülün menüsünde Kullanıcı Tanımlama seçimi yapıldıktan sonra karşınıza gelecek olan ekran “Kullanıcı Tanımlama” kısmında görüldüğü gibi olacaktır.

104 MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜKLERI MODÜLÜ ANA SAYFA Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri Yeni kullanıcı kaydı için “Kullanıcı Ekle” düğmesine basabilirsiniz. Bu düğmeye bastığınızda karşınıza “Kullanıcı Ekle” ekranı gelecektir. Bu ekranda yeni kullanıcı bilgisini ve yetki alanlarını belirleyerek, yeni kullanıcı kaydını gerçekleştirebilirsiniz.

105 MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜKLERI MODÜLÜ ANA SAYFA Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri 1 2 3 4 Bu ekranda 6 (altı) alan bulunmaktadır.

106 MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜKLERI MODÜLÜ ANA SAYFA Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri Alan 1 : Bu alanda bulunan “Kişi Bilgileri” düğmesine bastığınızda karşınıza daha önce sistemi tanımlaması yapılmış varolan “Kullanıcı Bilgileri” gelecektir. Açılan pencerede düzenleme yaptıktan sonra “Güncelle” düğmesine bastığınızda değişiklikleriniz kaydedilecek, “İptal” düğmesine bastığınızda düzenleme işleminiz iptal edilecektir. Alan 2 : “Modül Ata” düğmesine bastığınızda karşınıza “Modül Bilgileri” ekranı gelecektir. Bu ekrandan modül seçiminizi yaptığınızda Yetkiler karşınıza gelecektir. İstediğiniz yetkileri seçerek “Ekle” düğmesine bastığınızda işleminiz kaydedilecektir.

107 MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜKLERI MODÜLÜ ANA SAYFA Alan 3 : “Modül Değiştir” düğmesine bastığınızda karşınıza “Kullanıcının Atanabileceği Modül Bilgileri” ekranı gelecektir. Bu alanda kullanıcının sisteme ilk girişte ekranında açılacak tanımlı ilk modülü belirleyebilirsiniz. Alan 4 : “Modül Sil” düğmesine bastığınızda “Modül Bilgileri” ekranı karşınıza gelecektir. Modül seçiminizi yaptıktan sonra “Sil” düğmesine basarsanız silme işleminiz gerçekleşecek, “Kapat” düğmesine basarsanız silme işleminiz iptal edilecektir. Alan 5 : Yetki Güncelle” düğmesine bastığınızda modül bilgileri ve yetkiler ekranı karşınıza gelecektir. Açılan pencereden modül seçimi yaptığınızda karşınıza kullanıcının yetkili olduğu kategoriler seçili olarak gelecektir. İstediğiniz yetki değişikliğini yaparak “Güncelle” düğmesine bastığınızda yetki güncelleme işleminiz kaydedilecektir.

108 MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜKLERI MODÜLÜ ANA SAYFA Alan 6 : Bu alanda bulunan “Sil” düğmesine bastığınızda aynı satırda kayıtlı olan kişinin kurumla ilişiği kesilecektir

109 MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜKLERI MODÜLÜ ANA SAYFA Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri Silinmiş Kullanıcının Eklenmesi TEFBİS Sistemine önceki görev yaptığı eğitim kurumunda kayıtlı olan bir kullanıcının farklı bir kuruma aktarılması noktasında kullanılacak alandır.

110 MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜKLERI MODÜLÜ ANA SAYFA Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri Silinmiş Kullanıcının Eklenmesi Kullanıcının TC Kimlik Numarası arama alanına yazılır. Hangi kurumda görev yaptığı ve Hangi Modüllerden sorumlu olduğu listelenir. Kurum Değiştirmek için «DÜZENLE» butonuna tıklanır. Silinmiş Kullanıcının Eklenmesi Kurum Değiştir Resmine basılır.

111 MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜKLERI MODÜLÜ ANA SAYFA Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri Silinmiş Kullanıcının Eklenmesi Kurum Değiştir Resmine tıklandıktan sonra yandaki alan karşınıza gelir. Burada sırasıyla; 1.İli Alanı İşaretlenir. 2.İlçesi alanı işaretlenir ve ilçe seçilir 3.Kurum Kısmına personelin hangi kuruma atanmış ise o kurumun adının ilk iki harfi yazılır. İlk Harfinin Büyük harf olmasına dikkat edilmedir

112 MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜKLERI MODÜLÜ ANA SAYFA Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri Silinmiş Kullanıcının Eklenmesi Kurum Değiştir butonuna basılarak kişinin kurumu değiştirilir.

113 MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜKLERI MODÜLÜ ANA SAYFA Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri Özel Okul Kullanıcı Listesi Kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Ayarlar” işlemi seçilir ve “Özel Okul Kullanıcı Listesi” kategorisi işaretlenir. Bu alanda bulunan “İlçe” ve “ Kurum” seçimlerini yapabilirsiniz.

114 MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜKLERI MODÜLÜ ANA SAYFA Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri Özel Okul Kullanıcı Listesi Seçiminizi yaptıktan sonra “ ” (Listele) düğmesine bastığınızda karşınıza belirttiğiniz İlçedeki kurum/ okulun “Tanımlı Kullanıcı Bilgileri” ekranı gelecektir. Düzenleme sütununda yer alan “Kişi Bilgileri” seçildiğinde “Kullanıcı Bilgileri” ekranı açılır.

115 TEFBİS OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ Devreden Bakiye Eğer «DEVREDEN BAKİYE» alanına SEHVEN hatalı bir kayıt girilmiş ise yapılması gereken; Bankadan alınan 31 Aralık 2010 tarihindeki hesap bakiyesini gösteren «HESAP DÖKÜMÜ» Okul Aile Birliği Gelir Gider defterindeki 2010 yılı yıl sonu kapama bakiyesini gösterir döküm, Her iki kayıtların «ASLI GİBİDİR» onaylı fotokopisi ile bir resmi yazı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aldığı bu yazıyı DYS üzerinden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü gelen evrakları inceler ve TEFBİS İl Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü üzerinden TEFBİS İl Koordinatörü tarafından gerekli düzelteler yapılır. Her kurumun için 1 düzeltme hakkı bulunmaktadır. Eğer İl MEM tarafından yapılan düzeltmede bir hata var ise 2. düzeltme işlemi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen Maarif Müfettişlerinin denetimi sonucunda yazılan rapora istinaden düzeltilir.

116 TEFBİS OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ Hesapların Denkleştirilmesi Okul Aile Birliği Gelir ve Gider kayıtlarının (BANKA KAYITLARI=İŞLETME DEFTERİ KAYITLARI=TEFBİS) birbirine eşit olmalıdır. Hesaplarda bir eşitsizlik var ise yapılması gerekenler; Her Ay düzenli olarak bankadan HESAP EKSTRESİ alınmalıdır. TEFBİS Sistemi üzerindeki «LİSTELEME» veya «RAPORLAMA» alanından aylık gelir ve gider kayıtları alınmalıdır. TEFBİS Sisteminden alınan kayıtlar ile İşletme Defterindeki kayıtlar tek tek karşılaştırılıp kontrol edilmelidir. Deftere yazılmış ancak sisteme girilmemiş olan kayıt olabilir kontrol edilmelidir. TEFBİS sistemine mükerrer kayıt girilmiş olabilir. Okul Aile Birliği Modülüne girilmesi gerekirken farklı bir modüle girilmiş kayıt olabilir. TEFBİS Sitemine gelir veya gider kaydı yapılırken nokta veya virgül hatası sonucu yanlış tutar girilmiş olabilir. Bankaya para yatırılmış ancak yatırılan paranın dekontu Okul Aile Birliğine teslim edilmemiş olabilir.

117

118 Okul Öncesi Birimleri Modülünde Bilinmesi Gerekenler Bu Modüle bünyesinde Okul Öncesi Birimi olan Okul veya Kurumlar ile Bağımsız Anaokulları giriş yapmakla yükümlüdürler. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ Okul Aile Birliği ile ilgili hiçbir kayıt bu modüle girilmeyecektir. Eğer yanlışlıkla girilmiş ise «DÜZENLEME» başlığı altından silme talep formu ile İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri TEFBİS sorumlusu tarafından silinmesi sağlanacaktır. Okul Öncesi Biriminin kayıtlarının tutulduğu bir GELİR-GİDER DEFTERİ’nin olmalıdır. Deftere girilen kayıtlar ile TEFBİS Okul Öncesi Modülüne girilen kayıtlar birbiri ile eşit olmalıdır. Okul Öncesi Biriminin bağımsız bir Banka Hesap Numarası olmalıdır. Okul Öncesi Birimine alınan ÖZ BAKIM ÜCRETİ nin «16.06.2016 Tarih ve 29744 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan OKUL ÖNCESİ YÖNETMELİĞİ doğrultusunda harcama yapılmalıdır. OKUL ÖNCESİ YÖNETMELİĞİ TEFBİS Sistemine sadece Okul Öncesinden sorumlu Müdür Yardımcısı Öz Bakım Ücreti Gelir ve Giderlerini girmekle yükümlüdür.

119 Okul Öncesi Birimleri Modülünde Bilinmesi Gerekenler Okul Öncesi Modülüne girilecek olan Öz Bakım Ücretlerinin tutulduğu defter; Her sayfası numaralandırılmış, Orta kısımlar mühürlenmiş, Sayfa sonu yazılmış ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylanmış olmalıdır. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ Okul Aile Birliklerinde kullanılan İşletme Defterlerinde olduğu gibi Okul öncesi İşletme Defterinde de HESAP KAPAMA işlemi yapılmalıdır. Okul Eğitim Öğretim Yılı Bitiminde Okul Öncesine öğrenci kaydı almamış ise Eğitim Öğretim Yılı Bitiminde HESAP KAPAMASI yapar. Eğer Yaz tatili sürecinde okulunda öğrenci devam etmekte ise yine OKUL AİLE BİRLİĞİ İŞLETME DEFTERİNDE yapılan «ARA KAPAMA» ve «YIL SONU KAPAMASI» yapmalıdır. TEFBİS Sistemine öğrenci velilerinden alınan ÖZ BAKIM ÜCRETLERİ her öğrenci tek tek girilmek zorundadır. Sisteme giriş yapılırken öğrenci velisinin TC Kimlik Numarası ile giriş yapılacağından mutlaka velilerin bankaya para yatırırken TC Kimlik Numaralarını yazdırmalarını belirmek gerekir. Sisteme girişte kolaylık sağlayacaktır.

120 Okul Öncesi Birimleri Modülü Ana Sayfa 1 2 3 4 5 6 “Okul Öncesi Birimleri Modülü” TEFBİS Sisteminde, Okul Öncesi (Ana Sınıfı) Birimlerinin gelir ve gider kayıtlarını gerçekleştireceğiniz modüldür. Okul Öncesi Birimleri Modülünün ana sayfasında 6 (altı) önemli alan bulunmaktadır. Alan 1 : TEFBİS Sistemi dahilindeki yetkili olduğunuz modüllere erişimi sağlayan menü öğesidir. İlgili menü öğesinde kullanıcınızın o anda yetkili olduğu diğer modüller görünmektedir. Menü öğesindeki “Okul Öncesi Birimleri Modülü” linklerine bastığınızda Okul Öncesi Birimleri Modülünün ana sayfası aynı pencere içinde açılır. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

121 Alan 2 : TEFBİS Sisteminde tanımlı olan kullanıcı bilgileriniz gösterilmektedir. Bu alan içerisinde gösterilen alanlar; 1. Tarih : İçinde bulunulan tarih ve saat bilgisi gösterilmektedir. 2. Kullanıcı Adı : Kullanıcının Ad – Soyad bilgisi gösterilmektedir. 3. Kurum Adı : İlgili modülün kullanımına yetkili olduğunuz kurum bilgisi gösterilmektedir. Alan 3 : Kullanmakta olduğunuz modülün ismi, sunucu adı ve sistemdeki kullanıcı sayısı görünmektedir. Alan 4 : TEFBİS Sistemi dahilinde o anda kullanmakta olduğunuz modülün genel durum bilgilerini görebildiğiniz alandır. Genel Bilgiler alanında o anda kullanmakta olduğunuz modülün ilgili kurumdaki Gelir - Gider Toplam Bilgileri, Haberler/Duyurular ve yapılan son üç işleme ait genel bilgiler görülmektedir. 1.Genel Toplam : Kullanmakta olduğunuz modülün sene başından, bulunduğunuz gün tarihine kadar olan toplam gelir ve gider miktarı bilgileri ile gelir ve gider toplamları arasındaki farkı göstermektedir. 2. Aylık Toplam : Kullanmakta olduğunuz modülün içinde bulunulan ay içerisindeki gelir ve gider toplamları ile gelir ve gider toplamları arasındaki farkı gösterilmektedir. Bu bölüm sayesinde ilgili modülün mali yıl içerisindeki ve aylık durumu ile modülde gerçekleştirilen son işlemler hakkında genel fikir edinebilirsiniz. Not : Gelir – Gider toplam bilgileri gece güncellendiği için güncel toplamları bir sonra ki gün görebilirsiniz. Alan 5 : Araç Çubuğu Modül içerisindeki işlemlerinizde kullanabileceğiniz kaydetme, listeleme, yazdırma, Excel (.xls) ve Adobe Acrobat (.pdf) formatlarında veri aktarma seçenekleri ile yardım alma, hata bildirme ve sistemden çıkma işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz düğmeler bu alanda bulunmaktadır. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ Okul Öncesi Birimleri Modülü Ana Sayfa

122 Alan 6 : Kullanmakta olduğunuz modülün akordion menüsü görünmektedir. Sistem dahilindeki yetkili olabileceğiniz tüm modüllerde sol tarafta oluşacak menü içeriğinde bulunan başlıklar Menü Seçimi ‟ de göründüğü gibi olacaktır. Tüm modüllerde olan ortak başlıklar sırasıyla; “Ana sayfa”, “Gelir İşlemleri”, “Gider İşlemleri”, “Düzenleme”, “Listeleme”, “Raporlama”, “Ayarlar”, “Fihrist”, “Çıkış” öğelerinden oluşmaktadır. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

123 Kullanıcı Şifre Değiştirme “Okul Öncesi Birimleri Modülü” ana ekran görüntüsünde, sol menüden “Ayarlar” işlemi seçilir ve “Kullanıcı Şifre Değiştirme” kategorisi işaretlenir. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

124 Kullanıcı Şifre Değiştirme Modülün menüsünde Kullanıcı Şifre Değiştirme seçimi yapıldıktan sonra karşınıza gelecek olan bu ekranda “Eski Şifre” (sisteme giriş yapmak için hale hazırda kullandığınız şifre), “Yeni Şifre”(bu işlemden sonra sistem girişinde geçerli olmasını istediğiniz şifre) ve “Yeni Şifre Tekrar” (geçerli olmasını istediğiniz şifreyi tekrar yazdığınız kısım) bilgilerini girdikten sonra “Tamam” düğmesine bastığınızda Şifre Değiştirme işleminiz tamamlanmış olacaktır. Artık sisteme yeni şifrenizle giriş yapabilirsiniz. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

125 Fihrist 23451 Kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Fihrist” işlemi seçilir ve “Kişiler” kategorisi işaretlenir. Modülün menüsünde Kişiler seçimi yapıldıktan sonra karşınıza gelecek olan ekran “Kişi Listesi” kısmında görüldüğü gibi olacaktır. Kişi Listesi bu ekranda listeleme işlemi için 5 (beş) alan bulunmaktadır. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

126 Kişiler 1. Bu alanda “Diğer Gerçek Kişiler” düğmesine tıkladığınızda karşınıza “Diğer Gerçek Kişiler Listesi” gelecektir. “Yeni Ekle” düğmesine bastığınızda listenize yeni kaynak tipi ekleyebilirsiniz. “Düzenleme ” düğmesine bastığınızda listenizde varolan kişi bilgilerini güncelleyebilirsiniz. “Sil” düğmesine basarak tanımlı kişi bilgilerini silebilirsiniz. Sil düğmesine basmanız durumunda onay ekranı karşınıza gelecektir. “Tamam” düğmesine bastığınızda silme işleminiz gerçekleşecek, “Vazgeç” düğmesine bastığınızda silme işleminiz iptal edilip gelir düzenleme listesi ekranına geri dönülecektir. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

127 Şirketler Kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Fihrist” işlemi seçilir ve “Şirketler” kategorisi işaretlenir. Modülün menüsünde Şirketler seçimi yapıldıktan sonra karşınıza gelecek olan ekran “Cari Listesi” kısmında görüldüğü gibi olacaktır. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

128 Şirketler Bu alanda yapabileceğiniz 3(üç) işlem bulunmaktadır. 1. Düzenleme : “Düzenleme” düğmesine bastığınızda listenizde varolan cari bilgilerini güncelleyebilirsiniz. 2. Sil : Bu işlemde “Sil” düğmesine basarak cari bilgileri silebilirsiniz. 3. Yeni Ekle : “Yeni Ekle” düğmesine bastığınızda listenize yeni kaynak tipi ekleyebilirsiniz. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

129 Şirketler “Yeni Ekle” düğmesine bastığınızda listenize yeni kaynak tipi “Yeni Ödeyen Cari Bilgileri” ekranında gerekli olan bilgilerin girişi yapıldıktan sonra “Tamam” düğmesine basıldığında yeni kaynak tipiniz listenize eklenmiş olur. “İptal” düğmesine bastığınızda ise söz konusu bilgileri kaydetmemiş olursunuz. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

130 Kamu Kurumları Kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Fihrist” işlemi seçilir ve “Kamu Kurumları” kategorisi işaretlenir. Modülün menüsünde Kamu Kurumları seçimi yapıldıktan sonra karşınıza gelecek olan ekran “Kamu Kurumları Listesi” kısmında görüldüğü gibi olacaktır. Bu ekranda yapabileceğiniz 2 (iki) işlem bulunmaktadır. 1. Yeni Ekle : “Yeni Ekle” düğmesine bastığınızda listenize yeni kaynak tipi ekleyebilirsiniz. 2. Sil : Bu işlemde “Sil” düğmesine basarak kayıtlı kamu kurumunu silebilirsiniz. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

131 Kamu Kurumları “Yeni Ekle” düğmesine bastığınızda listenize yeni kaynak tipi “Yeni Ödeyen Kurum Bilgileri” ekranında analatik bütçe sınıflandırmasına göre seviyeleri belirli kamu kurumunun gerekli olan bilgileri seçimi yapıldıktan sonra “Tamam” düğmesine basıldığında yeni kaynak tipiniz listenize eklenmiş olur. “İptal” düğmesine bastığınızda ise söz konusu bilgileri kaydetmemiş olursunuz. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

132 Diğer Kurumlar Kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Fihrist” işlemi seçilir ve “Diğer Kurumlar” kategorisi işaretlenir. Modülün menüsünde Diğer Kurumlar seçimi yapıldıktan sonra karşınıza “Diğer Kurum Listesi” ekranı gelecektir. Bu ekranda, tanımlı diğer kurumların alt başlıkları bulunmaktadır. Bu başlıkların bulunduğu düğmelerden; Birlikler Borsalar Dernekler Diğer Yerel Yönetim Birimleri Meslek Odaları Muhtarlıklar Sendikalar Uluslararası Özel Kurum ve Kuruluşlar Vakıflar Yurtdışı Kamu ve Kuruluşlar Özel Daireler Özerk Kurum ve Kuruluşlar İl Belediyeleri İlçe Belediyeleri TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

133 Diğer Kurumlar Bu düğmelerden birini seçtiğinizde karşınıza “Diğer Kurumlar” a benzer görüntü gelecektir. “Düzenleme” düğmesine bastığınızda listenizde varolan kurum bilgilerini güncelleyebilir. Bu işlemde “Sil” düğmesine basarak kurum bilgilerini silebilirsiniz. Sil düğmesine basmanız durumunda onay ekranı karşınıza gelecektir. “Tamam” düğmesine bastığınızda silme işleminiz gerçekleşecek, “Vazgeç” düğmesine bastığınızda silme işleminiz iptal edilip gelir düzenleme listesi ekranına geri dönülecektir. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

134 Diğer Kurumlar. “Yeni Ekle” düğmesine bastığınızda listenize yeni kaynak tipi ekleyebilirsiniz. “Yeni Ekle” düğmesine bastığınızda listenize yeni kaynak tipi “Diğer Kurum Kaydı” ekranında gerekli olan bilgilerin girişi yapıldıktan sonra “Tamam” düğmesine basıldığında yeni kaynak tipiniz listenize eklenmiş olur. “İptal” düğmesine bastığınızda ise söz konusu bilgileri kaydetmemiş olursunuz. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

135 Okul Öncesi Birimleri Modülü Gelir / Gider İşlemleri Okul Öncesi Birimleri Modülünde bulunan gelir işlemleri “Öz Bakım Ücreti Gelirleri”, “Diğer Gelirler” olarak 2 (iki) ana tipten oluşmaktadır. Bunun nedeni okulöncesi anasınıfı ve anaokullarında öğrencilerin temel bakım ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için alınan öz bakım ücreti ve banka faiz geliri kaynaklarından gelir kaydının olmasıdır. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

136 Okul Öncesi Birimleri Modülü Gelir İşlemleri Öz Bakım Ücreti Gelirleri Ana ekran görüntüsünden, gelir işlemleri kısmı işaretlendikten sonra Öz Bakım Ücreti Gelirleri seçimi yapılır ve Öz Bakım Ücreti Gelirleri kategorisi işaretlenir. Karşınıza gelecek olan ekran “Öz Bakım Gelirleri Kaydı – İşlem Genel Bilgileri” kısmında görüldüğü gibi olacaktır. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

137 Okul Öncesi Birimleri Modülü Gelir İşlemleri 1 2 4 5 Alan 1 : İşlem Genel Bilgileri alanında menüden seçmiş olduğunuz işlemin adı görüntülenir. Alan 2 : Gelir Bilgileri alanında “Kaynak Tipi” (Ödeyen tipi ile ödenen tipi bilgileri) kaynak tipi olarak ele alınmıştır. ve “Açıklama” kısımlarından oluşmaktadır. “Kaynak Tipi” gelir işleminin kimden sağlandığını belirlemeye, “Açıklama” kısmı ise gelir işlemiyle ilgili gerekli gördüğünüz açıklama bilgilerinizi kaydetmeye yaramaktadır. Kaynak Tipi Seçimi : Gelir işlemlerinde elde edilen gelirin kimden elde edildiğinin belirleneceği kısımdır. 3 TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

138 Okul Öncesi Birimleri Modülü Gelir İşlemleri Kaynak tipi başlığının solundaki açılır kutuya bastığınızda işleminize ait kaynak tipini belirleyeceğiniz kategori listesi gelecektir. Kaynak tipi sınıflandırması 7 (yedi) temel sınıflandırma ve bunların detayı olarak hazırlanmıştır. Açılır kutuda karşınıza gelen gruplar detaylı sınıflandırma listesidir. Bu alt sınıflandırmanın yapısı aşağıdaki şekildedir;  Veli / Vatandaş - Veliler - Öğrenciler - Personel/Öğretmen - Hayırseverler -Diğer Gerçek kişiler  Yerel Yönetim Birimleri - İl Belediyeleri - İlçe Belediyeleri - Muhtarlıklar - Diğer Yönetim Birimleri  Kamu Kurum ve Kuruluşları - Bakanlıklar - Genel Müdürlükler - Başkanlıklar -Daire Başkanlıkları  Sivil Toplum Örgütleri - Dernekler - Vakıflar - Birlikler - Meslek Odaları - Sendikalar - Borsalar  Özel Kurum ve Kuruluşlar  Özerk Kurum ve Kuruluşlar - Özel İdareler - Üst Kurullar - Özerk Kurumlar  Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar - Uluslar arası Organizasyonlar - Uluslararası Özerk Kuruluşlar - Uluslararası Özel Kurum ve Kuruluşlar - Yurtdışı Kamu Kurum ve Kuruluşları - Yurtdışı Yerel Yönetim Birimleri - Yurtdışı Özerk Kurum ve Kuruluşlar TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

139 Okul Öncesi Birimleri Modülü Gelir İşlemleri Alan 3 : Toplam Tutar : Detay bilgi girişi yapmış olduğunuz satırların “Satır Toplamı” alanlarının toplamı sistem tarafından otomatik olarak bu alana yansır. Alan 4 : Evrak bilgileri kısmı “Evrak No”, “Evrak Tarihi” ve “Faaliyet Kodu” kısımlarından oluşmaktadır. “Evrak No”, “Evrak Tarihi” ve “Faaliyet Kodu” bilgileri girişi vardır. Alan 5 : “Evrak Detay Bilgileri” alanında sol üst kısımda bulunan “Detay Kayıt Ekle” linkine basarsanız alt kısımdaki bilgi giriş kısımları aktif hale gelecektir. Bilgi giriş kısmında 8 (sekiz) öğe bulunmaktadır. 1. Modülünüze girip menüden seçmiş olduğunuz “Öz Bakım Ücreti Gelirleri” işleminin kayıt detayını seçerek girmeniz için hazırlanmış kısımdır. 2. Seçmiş olduğunuz detay işlem bilgisinde yani işlem türü sınıflandırmasında elde ettiğiniz gelirin miktar bilgisinin bilgi girişini yaptığınız kısımdır. 12345 3. Satır toplamı bilgisi girdiğiniz “Miktar” ve “Birim Fiyat” değerlerinin birbirleriyle çarpılarak elde edilen sonucunun gösterildiği alandır. 6 TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

140 Okul Öncesi Birimleri Modülü Gelir İşlemleri 4. Detay bilgisini girdiğiniz işlem türünün detay satırıyla ilgili eklemek istediğiniz açıklamaları girebileceğiniz kısımdır. 5. Bilgilerini girdiğiniz detay satırını kaydetmenize veya iptal etmenize yarayan düğmelerden oluşan kısımdır. (Kaydet) düğmesine bastığınızda detay bilgileriniz kaydedilecek, (İptal) düğmesine bastığınızda detay kayıt ekleme işleminiz iptal edilecektir. 6. “Detay Kayıt Ekle” linkini kullanarak işleminize detay bilgisi eklemeye devam edebilirsiniz. “Detay Kayıt Ekle” linkine tekrar bastığınızda var olan detay satırlarınızın altına yeni bir “Detay Bilgi Girişi Satırı” açılır. Yukarıda belirtilen 7 adımı takip ederek detay eklemeye devam edebilirsiniz. Bilgilerini girdiğiniz detay satırını kaydettiğiniz takdirde karşınıza “İşlem Bilgileri Kaydı” gelecektir. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

141 Okul Öncesi Birimleri Modülü Gelir İşlemleri Gelir Bilgileri, Evrak Bilgileri ve Detay Bilgileri ‟ ni girdiğiniz gelir işleminizi sisteme kaydetmek için “Kaydet” düğmesine basmayı unutmayınız! TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

142 Okul Öncesi Birimleri Modülü Gelir İşlemleri “Kaydet” düğmesine bastığınızda karşınıza, işlem kaydınıza ait oluşturulan formu imzalayan seçimi ekranı gelecektir. “İmzalayan Adı” kısmından, sisteme kayıtlı imza yetkilisi seçiminizi yapabilirsiniz. “Tamam” düğmesine bastığınızda, işlem kayıt çıktısı ekranından “Formu yazdır” kısmına basarak çıktınızı alabilecek, “İptal” düğmesine bastığınızda yazdırma işleminiz iptal edilecektir. Kayıt Çıktısı TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

143 Okul Öncesi Birimleri Modülü Gider İşlemleri Okul Öncesi Birimleri Modülünün ana ekran görüntüsünde sol menüde, “Gider İşlemleri” kısmını seçmeniz durumunda karşınıza gelecek olan ekran görüldüğü gibi olacaktır. Sol menüde “Gider İşlemleri” listesinde “personel gider ve ödemeleri, kırtasiye ve büro malzemesi alımları, temizlik malzemesi alımı, enerji alımı ve demirbaş alımı vb.” gibi harcama kalemleri ve her birinin altında alt kırılımlarına ulaşılacaktır. Sisteme veri girişini yapacağınız gider kayıtlarınız Analatik bütçe kodlamasına göre dördüncü düzey harcama kaydı olarak gerçekleştirilecektir. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

144 Okul Öncesi Birimleri Modülü Gider İşlemleri Ana ekran görüntüsünden, Sol menüden “Gider İşlemleri” kısmı işaretlendikten sonra “Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı” seçimi yapılır ve Kırtasiye Malzemeleri Alımı kategorisi işaretlenir. Alan 1 : Gider Bilgileri alanında “Kaynak Tipi” (Ödeyen tipi ile ödenen tipi bilgileri kaynak tipi olarak ele alınmıştır.) ve “Açıklama” kısımlarından oluşmaktadır. “Kaynak Tipi” gider işleminin kimden sağlandığını belirlemeye, “Açıklama” kısmı ise gider işlemiyle ilgili gerekli gördüğünüz açıklama bilgilerinizi kaydetmeye yaramaktadır. Kaynak Tipi Seçimi : Gider işlemlerinde alım/hizmet karşılığı yapılan ödemenin kime edildiğinin belirleneceği kısımdır. 1 2 3 TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

145 Okul Öncesi Birimleri Modülü Gider İşlemleri Ödenen Tipi solundaki açılır kutuya bastığınızda işleminize ait kaynak tipini belirleyeceğiniz kategori listesi gelecektir. Kaynak tipi sınıflandırması detayı olarak hazırlanmıştır. Kaynak tipinizi seçtikten sonra “Kişi/Kurum Ekle” butonuna bastığınızda, seçmiş olduğunuz (Özel Kurum ve Kuruluşlar) kaynak tipi kategorisinde, daha önce “Fihrist” bölümünden bilgi girişlerini gerçekleştirmiş olduğunuz Kurum ve Kuruluşa ait “Vergi No” ve “Şirket Adı” ile arama veya daha önce bilgi girişi yapılmamış ise “Yeni Ekle” seçeneklerinin sunulacağı ekran gelecektir. “Yeni Ekle” butonuna bastığınızda; seçmiş olduğunuz kategoriye göre (Özel Kurum ve Kuruluşlar) kurum bilgi giriş sayfası görüntülenecektir. İlgili kurum/kuruluşun bilgi kaydı tamamlandıktan sonra Kişi/Kurum Ekle butonu ile ilgili kurum “Ödenen” bölümüne atanmış olur. Açıklama : bölümüne ise gerek görülen açıklama bilgisi yazılabilinir. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

146 Okul Öncesi Birimleri Modülü Gider İşlemleri Evrak bilgileri kısmı “Evrak No”, “Evrak Tarihi” ve “Faaliyet Kodu” kısımlarından oluşmaktadır. Bu alan bilgileri girişinde dikkat edilecek 4 kısım vardır. 1.Evrak No : Kurumunuzda gider işlemleri karşılığında hazırladığınız evrakların veya gider kayıt defterlerinizde tuttuğunuz evrak numaralarını kaydedebileceğiniz alandır. Bu kısma alfa-nümerik değerler girebilirsiniz. (Örn. ABC-20/7-A) Eğer kurumunuzda gider işlemleri için evrak düzenlenmiyorsa veya defter tutulmuyorsa ya da herhangi bir kayıt numarası işlemi yapılmıyorsa, TEFBİS sistemi üzerinden kendi belirleyeceğiniz bir numaralandırma sistemi evrak numarası girdisi yapabilirsiniz. 2. Evrak Tarihi : Kurumunuzda gider işlemleri karşılığında hazırladığınız evrakların veya gider kayıt defterlerinizde tuttuğunuz evrak kayıt tarihlerini kaydedebileceğiniz alandır. 3. Tarih Seçme : “Evrak Tarihi” kısmının sağında bulunan düğmesine bastığınızda “Takvim” alanı açılacaktır. 4. Takvim : Açılan takvimde o günün tarihi turuncu renkte vurgulanmış olarak gelecektir. Seçmek istediğiniz tarih için ay değişikliği yapmak isterseniz takvim öğesinin sağ ve sol üst köşelerinde bulunan ok işaretlerine basarak ileri ya da geri gidebilirsiniz. 5. Faaliyet Kodu : Stratejik planda belirttiğiniz faaliyetlerin kodunu kaydedebileceğiniz alandır. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

147 Okul Öncesi Birimleri Modülü Gider İşlemleri “Evrak Detay Bilgileri” alanında sol üst kısımda bulunan “ Detay Kayıt Ekle” linkine basarsanız alt kısımdaki bilgi giriş kısımları aktif hale gelecektir. Bilgi giriş kısmında 10 (on) öğe bulunmaktadır. 1.İşlem Türü : Modülünüze girip menüden seçmiş olduğunuz ilgili gider işleminin kayıt detaylarını seçerek girmeniz için hazırlanmış kısımdır. Bu kısım her işlem türüne göre değişmektedir. Bu kısımdaki liste TEFBİS proje geliştirme safhalarındaki saha çalışmaları ve yapılan detaylı araştırmalar sonucunda belirlenmiştir. Ayrıca bu detay işlem bilgileri Analitik Bütçe Sınıflandırması ile eşleştirilmiş ve tüm MEB teşkilatı için ortak bir standart sağlanmıştır. 2.Miktar : Seçmiş olduğunuz detay işlem bilgisinde yani işlem türü sınıflandırmasında elde ettiğiniz ayni giderin miktar bilgisinin bilgi girişini yaptığınız kısımdır. 3. Birim : Detay bilgisini girdiğiniz işleminizin ilgili ölçü birimi bilgisini seçeceğiniz açılır kutudur. Açılır kutuya bastığınızda karşınıza “Kg.”(Kilogram), “mt”(Metre), “lt.”(Litre), “m²”(Metrekare), “m³”(Metreküp), “Adet”, “Ton”, “Takım” seçenekleri gelmektedir. 81234567 9 10 TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

148 Okul Öncesi Birimleri Modülü Gider İşlemleri 4.Birim Fiyat : Seçmiş olduğunuz işlem türü sınıflandırmasında seçtiğiniz kalemin birim fiyat bilgisini gireceğiniz kısımdır. Satır toplamı bilgisi girdiğiniz “Miktar” ve “Birim Fiyat” değerlerinin birbirleriyle çarpılarak elde edilen sonucunun gösterildiği alandır. 5.KDV Oranı (%): Seçmiş olduğunuz işlem türü sınıflandırmasında seçtiğiniz kalemin birim fiyatına uygulanan KDV oranını gireceğiniz kısımdır. 6.Satır Toplamı : Satır toplamı bilgisi girdiğiniz “Miktar” ve “Birim Fiyat” değerlerinin birbirleriyle çarpılarak elde edilen sonucunun gösterildiği alandır. 7. Detay Açıklaması : Detay bilgisini girdiğiniz işlem türünün detay satırıyla ilgili eklemek istediğiniz açıklamaları girebileceğiniz kısımdır. 8. Kaydet ve İptal : Bilgilerini girdiğiniz detay satırını kaydetmenize veya iptal etmenize yarayan düğmelerden oluşan kısımdır. “ ” (Kaydet) düğmesine bastığınızda detay bilgileriniz kaydedilecek, “ ” (İptal) düğmesine bastığınızda detay kayıt ekleme işleminiz iptal edilecektir. Bilgilerini girdiğiniz detay satırını kaydetmeyi onayladığınızda bilgi giriş kısmı girdiğiniz bilgileri gösterir şekilde pasif hale gider. 9.Detay Kayıt Ekle : “ ” (Detay Kayıt Ekle) linkini kullanarak işleminize detay bilgisi eklemeye devam edebilirsiniz. “ ” (Detay Kayıt Ekle) linkine tekrar bastığınızda var olan detay satırlarınızın altına yeni bir “Detay Bilgi Girişi Satırı” aktif hale gider. 10. Toplam Tutar : Detay bilgi girişi yapmış olduğunuz satırların “Satır Toplamı” alanlarının toplamı sistem tarafından otomatik olarak bu alana yansır. Detay kaydı ekledikçe, düzenledikçe ve/veya sildikçe toplam tutar alanı güncellenir. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

149 Okul Öncesi Birimleri Modülü Gider İşlemleri “ “ Gider Bilgileri, Evrak Bilgileri ve Detay ilgileri ‟ ni girdiğiniz gider işleminizi sisteme kaydetmek için “Kaydet” düğmesine basmayı unutmayınız! “Kaydet” düğmesine bastığınızda karşınıza, işlem kaydınıza ait oluşturulan formu imzalayan seçimi ekranı gelecektir. “İmzalayan Adı” kısmından, sisteme kayıtlı imza yetkilisi seçiminizi yapabilirsiniz. “Tamam” düğmesine bastığınızda, işlem kayıt çıktısı ekranından “Formu yazdır” kısmına basarak çıktınızı alabilecek, “iptal” düğmesine bastığınızda yazdırma işleminiz iptal edilecektir. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

150 Okul Öncesi Birimleri Modülü Gelir – Gider Düzenleme Listesi TEFBİS sistemi dahilinde düzenleme listeleri “Gelir” ve “Gider” olarak 2 (iki) ana tipten oluşmaktadır. Gelir/ Gider Düzenleme Listesi Kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Düzenleme” işlemi seçilir ve “Gelir/Gider Düzenleme Listesi” kategorisi işaretlenir. Modülün menüsünde gelir düzenleme listesi seçimi yapıldıktan sonra karşınıza gelecek olan ekran yukarıda görüldüğü gibi olacaktır. Gelir düzenleme listesi ekranında bulunan listenin sütunları “Kullanıcı Adı”, “Ödeyen”, “İşlem Tipi”, “Ödeme Miktarı (TL)”, “Ödeme Tarihi”, “Evrak No” ve “Kayıt Tarihi” olarak adlandırılmıştır. “Kullanıcı Adı” sütununda; kaydı yapan sistem kullanıcısının adı ve soyadı, “Ödeyen” sütununda; gelirin elde edildiği / giderin yapıldığı kaynağın adı, “İşlem Tipi” sütununda; kullandığınız modülde seçmiş olduğunuz gelir/gider işleminin türü gösterilmektedir. İşlem türüne ait detaylı bilgiyi Alan 2 ‟ de bulunan ok işaretine basarak görebilirsiniz. 1 2 345 TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

151 Okul Öncesi Birimleri Modülü Gelir – Gider Düzenleme Listesi Alan 1 : Listeleme yaptıktan sonra çıkan bilgileri kendi içinde gruplamak isterseniz; sütun başlıklarını yukarıda "Sütun başlıklarını bu bölüme taşıyarak gruplama yapabilirisiniz." yazan bölüme sürükleyerek gruplayabilirsiniz. 1 Alan 2 : Bu alanda bulunan ok işaretine basarak işlem türüne ait detaylı bilgileri görebileceğiniz “İşlem Tipi Bilgileri” satırlar açılır. 2 TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

152 Okul Öncesi Birimleri Modülü Gelir – Gider Düzenleme Listesi Açılan satırlarda “İşlem Tanım” işlem türünü, “Miktar” işlem türünün adedini, “Birim” işlem türünün birimini, “Birim Fiyat (TL)” toplam gelir miktarının kesintisiz tutarını, “Satır Toplam” her bir gelir işleminin miktarını, “Açıklama” gelir işlemi ile ilgili kayıt esnasında eklenen bilgileri belirtir. İşlem türüne ait detaylı bilgilerin bulunduğu satırları kapatmak isterseniz aynı yerde bulunan ok işaretine tekrar basmanız yeterli olacaktır. Alan 3: Bu alanda aynı satırda bulunan gelir işlemini Sil düğmesine basarak silebilirsiniz. Sil düğmesine basmanız durumunda onay ekranı karşınıza gelecektir. “Tamam” düğmesine bastığınızda silme işleminiz gerçekleşecek, “Vazgeç” düğmesine bastığınızda silme işleminiz iptal edilip gelir düzenleme listesi ekranına geri dönülecektir. 3 TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

153 Okul Öncesi Birimleri Modülü Gelir – Gider Düzenleme Listesi 4 Alan 4: Bu alanda aynı satırda bulunan gelir/gider işlemine ait bilgileri düzenleme düğmesine basarak ilgili kayıtta düzenleme yapabilirsiniz. “Düzenleme” düğmesine bastığınızda karşınıza ilgili kaydın “İşlem Genel Bilgileri” sayfası gelir, bu alanda istenilen düzenleme yapılarak kaydedilebilinir. Ancak; sistem, kaydı yapılan gelir/gider işleminde 2 (iki) gün süre ile düzenleme yapabilmenize izin verir. Bu sürenin aşımında ise “Düzenleme” düğmesine bastığınızda karşınıza gelecek olan ekran “Düzenleme Talebi” ekranı olacaktır. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

154 Okul Öncesi Birimleri Modülü Gelir – Gider Düzenleme Listesi “Düzeltme Talebi” ekranında düzenleme talebinize ait iletinizi yazarak “Devam” düğmesine bastığınızda “Düzenleme Talep Formu” karşınıza gelecektir. Bu ekrandan “Formu Yazdır” düğmesine bastığınızda düzenleme talep formunuz yazdırılacaktır. Çıktısı alınan bu form ile birlikte, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ‟ ne 1 (bir) ay içinde düzeltme başvurunuzu yapabilirsiniz. İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce değerlendirmeye alınan düzeltme işlemi 1 (bir) ay içinde gerçekleştirildiğinde, müdürlükçe ilgili düzeltmeye ait “Düzeltme Formu” verilecektir. (Bir işlem kaydının 2 günlük düzeltme süresi geçirildiğinde, İl /İlçe MEM tarafından düzeltilmesi için toplamda 2 (iki) aylık bir süre tanınmıştır.) TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

155 Okul Öncesi Birimleri Modülü Gelir – Gider Düzenleme Listesi Alan 5: Bu alanda bulunan Yazdır düğmesine basarak satırda bulunan gelir işleminin bilgilerini yazdırabilirsiniz. Yazdır düğmesine bastığınızda işlem kaydınıza ait oluşturulan formu imzalayan seçimi ekranı gelecektir “İmzalayan Adı” kısmından, sisteme kayıtlı imza yetkisi bulunan kullanıcılardan seçiminizi yapabilirsiniz. “Tamam” düğmesine bastığınızda, işlem kayıt çıktısı ekranından “Formu yazdır” kısmına basarak çıktınızı alabilecek, “İptal” düğmesine bastığınızda yazdırma işleminiz iptal edilecektir. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

156 Listeleme İşlemleri Listeleme işlemini gerçekleştirmek istediğiniz yılın seçimini “Yıllar” alanından yapabilirsiniz. Yıl seçiminizi yaptıktan sonra “ ” (Listele) düğmesine bastığınızda karşınıza “Tüm Gelir Listesi ” ekranı gelecektir. Listeleme Okul Öncesi Birimleri Modülü dahilinde Gelir-Gider Listeleme işlemleri; “Aylık Gelir /Gider Listesi”, “Tarih Aralığına Göre Gelir / Gider Listesi”, “Gelir Tüm Listesi”, “Kaynak Tipine Göre Gelir – Gider Listesi” “Gider Tüm Listesi”,, “İşlem Tipine Göre Gelir / Gider Listesi”, “Aylık Gelir Listesi”, “Aylık Gider Listesi”, “Faaliyet Koduna Göre Listeleme” vb. olarak 14 (on dört) ana tipten oluşmaktadır. Örnek : Gider Tüm Listesi kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Listeleme” işlemi seçilir ve “Gider Tüm Listesi” kategorisi işaretlenir. Modülün menüsünde Gelir Tüm Listesi seçimi yapıldıktan sonra karşınıza gelecek olan ekran kısmında görüldüğü gibi olacaktır. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

157 Listeleme İşlemleri Bu ekranda bulunan ok işaretine bastığınızda gelir işlemin detaylı bilgilerini görebilirsiniz. İlgili kaydın satır sonunda yer alan “Yazdır” düğmesine basarak “Gider Kayıt Çıktısı”nı yazdırabilirsiniz. Görüntülenen listeyi, “ ” (Excel Aktar) düğmesine basarak Excel (.xls), “ ” (PDF Aktar) düğmesine basarak Adobe Acrobat (.pdf) biçiminde doküman olarak alabilirsiniz. Açılan onay penceresindeki seçiminize göre dokümanı bilgisayarınıza kaydedebilir veya açabilirsiniz. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

158 Raporlama İşlemleri Raporlama TEFBİS sistemi dahilinde Gelir-Gider Raporlama işlemleri “Aylık Gelir /Gider Listesi”, “Tarih Aralığına Göre Gelir / Gider Listesi”, “Gelir Tüm Listesi”, “Kaynak Tipine Göre Gelir – Gider Listesi” “Gider Tüm Listesi”,, “İşlem Tipine Göre Gelir / Gider Listesi”, “Aylık Gelir Listesi”, “Aylık Gider Listesi”, “Faaliyet Koduna Göre Listeleme” vb. olarak 11 (onbir) ana tipten oluşmaktadır. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

159 Raporlama İşlemleri Örnek : Aylık Raporlar Kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Raporlar” işlemi seçilir ve “Aylık Raporlar” kategorisi işaretlenir. Modülün menüsünde Aylık Raporlar seçimi yapıldıktan sonra karşınıza gelecek olan ekran kısmında görüldüğü gibi olacaktır. Karşınıza gelen ekranda listeleme işlemini gerçekleştirmek istediğiniz “Ay” ve “Yıl” seçimlerini yapabilirsiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra “ ” (Listele) düğmesine bastığınızda karşınıza belirttiğiniz yıl ve aydaki “Aylık Gelir – Gider Listesi” ekranı gelecektir. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

160 Raporlama İşlemleri Bu ekranda “Aylık Gelir – Gider Raporu” tablosu düzenlenmiş olarak gelecektir. 123 TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

161 Raporlama İşlemleri Tablonun üst kısmındaki bantta bulunan “ ” işaretine bastığınızda karşınıza gelecek olan ekran raporu farklı formatlarda kaydetmenize olanak sağlayacaktır. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

162 Raporlama İşlemleri Tablonun üst kısmındaki bantta bulunan “ ” işaretine bastığınızda karşınıza gelecek olan ekran, raporu yazdırmanıza olanak sağlayacaktır. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

163 Devreden Bakiye Kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Devreden” işlemi seçilir. Bu ekranda Devren bakiyeniz 2010 Yılından, 2011 Yılına devir bakiyeniz manüel olarak kurum kullanıcıları tarafından veri girişi yapılmıştır. Ancak, 2011 Yılından 2012 Yılına geçişte; 2011 yılında sisteme kullanıcılar tarafından veri girişi yapılan gelir – gider kayıtlarının hesaplamaları sistem tarafından yapılarak, “2012 Yılına Devreden Bakiyeniz” otomatik olarak yansıtılmıştır. TEFBİS OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ

164

165 TEFBİS DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ MODÜLÜ DÖSE Modülü Gelir İşlemleri Döner Sermaye İşletmeleri Modülü ana sayfasında sol menüde “Gelir İşlemleri” seçtiğinizde “Döner Sermaye İşletmeleri – Gelir İşlemleri” ekranı karşınıza gelir.

166 TEFBİS DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ MODÜLÜ DÖSE Modülü Gelir İşlemleri Alan 1 : Bu alanda gelir işlemlerinizi kaydedeceğiniz “Ay” ve “Yıl” seçimlerini yapabilirsinizç Alan 2 : Bu alanda gelir işlemini yapacağınız kategoriler bulunmaktadır. Alan 3 : Bu alan satırlarında, işlem tanımlarına göre gelir miktarlarınızı yazabileceğiniz alandır. Miktar bilgilerinizde, bulunduğunuz ay içerisinde düzenleme yapabilirsiniz. Alan 4 : Bu alanda Bütçe Toplam Miktarı’nı görebilirsiniz. 1 23 4 Girdiğiniz bilgileri sisteme kaydetmek için “Kaydet” butonuna bastığınızda, kaydınızın gerçekleştiğine dair uyarı mesajı gelecektir.

167 TEFBİS DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ MODÜLÜ DÖSE Modülü Gelir İşlemleri

168 TEFBİS DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ MODÜLÜ DÖSE Modülü Gider İşlemleri

169 TEFBİS DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ MODÜLÜ DÖSE Modülü Gelir – Gider Düzenleme Listesi Düzenleme Kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Düzenleme” işlemi seçilir. Modülün menüsünde düzenleme seçimi yapıldıktan sonra karşınıza gelecek olan ekran yukarıda görüldüğü gibi olacaktır. “Düzenleme Talebi “ ekranında düzeltme istediğimiz kayda ilişkin “Yıllar”, “Aylar” ve “İşlem Tipi” seçimi görüntülenecektir. Düzeltme talebi istediğimiz kayda ilişkin yıl, ay ve işlem tipini belirledikten sonra “Devam” düğmesine bastınızda karşınıza “Düzenleme Talep Formu” ekranı gelecektir. 1 2 3 4 5

170

171 TEFBİS ÖZEL OKULLAR MODÜLÜ Özel Okullar Modülü Ana Sayfa 1 2 3 4 5 6 “Özel Okullar Modülü” TEFBİS Sisteminde, özel okulların gelir ve gider kayıtlarını gerçekleştireceği modüldür. Özel okullar Modülünün ana sayfasında 6 (altı) önemli alan bulunmaktadır.

172 TEFBİS ÖZEL OKULLAR MODÜLÜ Özel Okullar Modülü Gelir İşlemleri 1 2 3 4

173 TEFBİS ÖZEL OKULLAR MODÜLÜ Özel Okullar Modülü Gider İşlemleri 1 2 3 4

174 TEFBİS ÖZEL OKULLAR MODÜLÜ Özel Okullar Anket Listesi Bu ekran Bakanlıkça belli aralıklarla uygulanacak olan öğrenci başı eğitim harcamalarına ilişkin anketlere ulaşımı sağlamaktadır. “Özel Okullar Modülü” ana ekran görüntüsünde, sol menüden “Anket Listesi” seçilir. Karşınıza gelecek olan bu ekranda “Anketler” açılır penceresinden uygulanacak ankete ulaşabilirsiniz.

175 TEŞEKKÜR EDERİM


"TEFBİS KULLANICI EĞİTİMİ. TEFBİS NEDİR? MEB’e bağlı eğitim-öğretim kurumlarının genel bütçe gelirleri dışındaki vatandaş katkıları ile okul kullanım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları