Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

3. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "3. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ"— Sunum transkripti:

1 3. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ
TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞLARI TÜRK ADININ ANLAMI VE KÖKENİ TÜRKLERİN İLK ANA YURDU TÜRKLERİN TARİH BOYUNCA YAYILDIKLARI BÖLGELER

2 3. ÜNİTE İLK TÜRK DEVLETLERİ PAZIRIK HALISI

3 TÜRK ADININ ANLAMI VE KÖKENİ
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin Avrupa ve diğer bölgeler üzerindeki kültürel etkileri neler olabilir? İnsanın mensubu olduğu kültürü yaşatması önemli midir? Neden? “Ana yurt” kavramından ne anlıyorsunuz?

4 TEMEL KAVRAMLAR Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
KÜLTÜREL ETKİLEŞİM GÖÇEBE YAŞAM BOZKIR Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?

5 yorumlayalım Türk’ün saygınlığı, onuru ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun daha iyidir. Bütün medeniyet dünyası bilmelidir ki Türk halkı her medeni ve kabiliyetli millet gibi kayıtsız şartsız hür ve bağımsız yaşamaya kesin olarak karar vermiştir. Bu tamamen doğru kararı bozmaya yönelik her kuvvet, Türkiye’nin ebedî düşmanı kalır. Bizim milletimiz vatanı için, hürriyeti ve hâkimiyeti için fedakâr bir millettir. Birliğinde bu özellikler yerleşmiş bir milleti yürümekte olduğu doğru yoldan hiçbir kimse, hiçbir kuvvet alıkoyamaz. Mustafa Kemal ATATÜRK

6 cevaplayalım Mustafa Kemal, yukarıda verilen sözlerinde Türk milletinin hangi özelliklerinden bahsetmektedir?

7 Türk sözcüğünün anlamına ilişkin:
Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lügati’t-Türk adlı eserinde “olgunluk çağı” anlamına geldiğini söyler. Çin kaynaklarında ise “miğfer” anlamında kullanılmıştır. A. Wambery (Vamberi), “türemek” fiilinden geldiğini belirtir. G. Doerfer, “devlete bağlı halk” anlamına geldiğini ifade eder. Köktürk, Uygur ve Karahanlı metinlerinde “güçlü, kuvvetli, olgunluk” anlamlarında kullanılmıştır.

8 Türk sözcüğünü devlet adı olarak ilk kez Köktürkler kullanmışlardır.
Türk kelimesine ilk kez Orhun Kitabeleri’nde rastlanır. Türkiye adı ise coğrafi bir bölge olarak ilk kez Bizans kaynaklarında kullanıldı.

9 TÜRKLERİN İLK ANA YURDU

10 Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya’dır
Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya’dır. Asya Kıtası’nın ortasında yer alan Orta Asya’nın coğrafi konumu şöyledir: Doğuda Kingan Dağları, kuzeyde Sibirya, batıda Hazar Denizi, güneyde Hindukuş ve Karanlık Dağları ile çevreli olan bölgedir. Türklerin ilk ana yurdunun Ural-Altay Dağları ve Hazar Denizi arasında kalan bölge olduğu kabul edilir.

11 Tanrı Dağları eteklerinde konargöçer yaşam

12 cevaplayalım Orta Asya’nın coğrafi konumu ve iklimsel özellikleri, bölgedeki insanların yaşamlarını nasıl etkilemiş olabilir?

13 Yandaki resimlerde gösterilen çizimler MÖ V-IV
Yandaki resimlerde gösterilen çizimler MÖ V-IV. yüzyılda Altay ve Tanrı Dağlarında yaşamış olan Türklere ait kalıntıların çizimleridir. Yapılan arkeolojik kazılar sonunda ortaya çıkartılan bu buluntulara ait çizimlerden anlaşılıyor ki Türkler 6500 yıl öncesinde gelişmiş bir medeniyet kurmuşlardır. Büyük Hun Devleti’nden önce Altay ve Tanrı Dağlarında yaşayan Türklere ait eşyaların çizimleri

14 Orhun Nehri’nden bir görünüm
Ceyhun Nehri’nden bir görünüm

15 Türklerin göl ve ırmakların bulunduğu bölgelerde yaşamasının nedenleri nelerdir?

16 TÜRKLERİN TARİH BOYUNCA YAYILDIKLARI BÖLGELER
Türkler, Orta Asya’dan MÖ 2000’li yıllardan başlayarak Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının çeşitli bölgelerine göç ettiler.

17 Bilgi Hazinesi Türklerin atı evcilleştirmeleri ve atlı arabaları kullanmaları onların uzak yerlere göç etmelerinde kolaylık sağlamıştır. Türklerin bu kadar geniş coğrafi bölgelere yayılmaları ise bir bütün olarak Türk tarihinin incelenmesini zorlaştırmıştır.

18 Göçlerin Sebepleri

19 Türklerin ana yurdu ve göçler

20 Yukarıdaki bilgiler ve haritadan hareketle Orta Asya’dan yapılan göçlerin nerelere yapıldığını, göçlerin siyasi ve kültürel sonuçlarını aşağıda verilen yerlere yazınız. etkinlik Göç Yapılan Bölgeler Siyasi Sonuçlar Ekonomik Sonuçlar

21 2006 Türklerin göçebe bir hayat tarzından yerleşik toplum düzenine geçmeleri, beraberinde pek çok değişiklik getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisinin bu değişikliklerden biri olduğu savunulabilir? A) Ticaret yapmaları B) Sanata ilgi duymaları C) Ekip biçme aletlerine sahip olmaları D) Topluluklar halinde yaşamaları E) Kendilerine özgü dilleri kullanmaları

22 Türk edebiyatının ilk yazılı eseri olan …………
Türk edebiyatının ilk yazılı eseri olan …………. Anıtlarında, Türk adı Türük şeklinde geçmiştir. Türklerin ana yurdu ……… ..… ‘dır. Orta Asya’nın ana nehirleri ………… (Amu Derya) ve …………… (Siri Derya) ‘dır. Türklerin Orta Asya’dan göç etmelerinde etkili olan aşırı sıcak ve soğuklar ………… faktörler arasında sayılır. Türklerin Orta Asya’dan göç etmelerinde ……, …………. ve Kitanların baskısı etkili olmuştur. Türk adı bugünkü şekliyle ilk kez MÖ.318 yılında ……….. ile yapılan antlaşmada yer almıştır. Orhun Orta Asya Ceyhun Seyhun cografi Çin Mogol Çinliler


"3. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları