Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ."— Sunum transkripti:

1 İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

2 17 Temmuz 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29063 TEBLİĞ İ POTEK F İ NANSMANI KURULU Ş LARINA İ L İŞ K İ N ESASLAR HAKKINDA TEBL İĞ (III-60.1) B İ R İ NC İ B Ö L Ü M Ama ç, Kapsam, Dayanak ve Tan ı mlar Ama ç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebli ğ in amac ı, ipotek finansman ı kurulu ş lar ı na ve bu kurulu ş lar ı n faaliyetlerine ili ş kin esaslar ı d ü zenlemektir. (2) İ potek finansman ı kurulu ş lar ı na g ö rev ve yetki veren di ğ er kanunlar ı n ilgili h ü k ü mleri sakl ı d ı r.

3 Kurulu ş ş artlar ı MADDE 4 – (1) Kurulu ş izin ba ş vurular ı n ı n Kurulca de ğ erlendirilebilmesi i ç in İ FK ’ n ı n; a) TTK h ü k ü mleri uyar ı nca kay ı tl ı sermaye sistemine tabi olmas ı, b) Ba ş lang ıç sermayesinin en az 10.000.000 TL olmas ı, c) Paylar ı n ı n tamam ı n ı n nama yaz ı l ı olmas ı, ç ) Paylar ı n ı n nakit kar şı l ığı çı kar ı lmas ı ve pay bedellerinin kurulu ş s ı ras ı nda tam, nakden ve her t ü rl ü muvazaadan â ri olarak ö denmi ş olmas ı, d) Esas s ö zle ş mesinin Kanun, bu Tebli ğ ve ilgili mevzuat h ü k ü mlerine uygun olmas ı, e) Kurucu ortaklar ı n ı n, y ö netim kurulu ü yelerinin ve genel m ü d ü r ü n ü n bu Tebli ğ de ö ng ö r ü len ş artlar ı haiz olmas ı, f) Ortakl ı k yap ı s ı n ı n ş effaf ve a çı k olmas ı, gerekir. (2) Faaliyet konusu farkl ı olan ş irketlerin İ FK ’ ya d ö n üş mesine izin verilmez. (3) Birinci f ı kran ı n (b) bendinde belirtilen tutar, her y ı l Kurulca yeniden belirlenebilir.

4 Kurucularda aranan ş artlar MADDE 5 – (1) İ FK kurucular ı na ili ş kin olarak; a) Kurucu ortaklar ı n; konut finansman ı kurulu ş u, İ FK, geni ş yetkili arac ı kurum, VTMK ihra ççı s ı niteli ğ ini haiz kurulu ş, VK Ş, Toplu Konut İ daresi Ba ş kanl ığı, Kanunun d ö rd ü nc ü k ı sm ı nda belirtilen kurumlar veya Kurulca uygun g ö r ü len kurulu ş lardan olmas ı, b) Kurucu ortaklar ile ö nemli etkiye sahip t ü zel ki ş i ortaklar ı n; 1) Bankac ı l ı k Kanununda kurucu ortaklar i ç in aranan ş artlar ı ta şı mas ı, 2) Muaccel vergi borcunun bulunmamas ı, 3) Kendi ö zel mevzuatlar ı ve sermaye piyasas ı mevzuat ı ç er ç evesinde faaliyetlerinin s ü rekli veya son bir y ı l i ç inde bir ay veya daha fazla s ü reyle ge ç ici olarak s ı n ı rland ı r ı lmas ı veya durdurulmas ı karar ı verilmemi ş olmas ı, 4) Kurucusu veya hizmet sa ğ lay ı c ı s ı olduklar ı KFF ve VFF ’ nin faaliyetleri s ü resince geri ö deme g üç l üğü ne d üş memi ş olmas ı, 5) İ hra ççı s ı olduklar ı İ TMK ve VTMK ’ dan kaynaklanan y ü k ü ml ü l ü klerin k ı smen ya da tamamen yerine getirilememesi sonucunda idareci atanmas ı a ş amas ı na gelinmemi ş olmas ı, c) Ö nemli etkiye sahip ger ç ek ki ş i ortaklar ı n, 1) (b) bendinin (1) ve (2) numaral ı alt bentlerinde belirtilen ş artlar ı haiz olmas ı, 2) Faaliyet izinlerinden biri Kurulca iptal edilmi ş kurulu ş larda, bu m ü eyyideyi gerektiren olayda sorumlulu ğ u bulunan ki ş ilerden olmamas ı, 3) M ü lga 14/1/1982 tarihli ve 35 say ı l ı Ö deme G üç l üğü İç inde Bulunan Bankerlerin İş lemleri Hakk ı nda Kanun H ü km ü nde Kararname ve eklerine g ö re kendileri veya orta ğı oldu ğ u kurulu ş lar hakk ı nda tasfiye karar ı verilmemi ş olmas ı, 4) Fon kurulu ü yesi olarak g ö rev yapt ı klar ı KFF ve VFF ’ nin, ü ye olarak g ö rev yapt ı klar ı s ü re boyunca geri ö deme g üç l üğü ne d üş memi ş olmas ı, 5) Kanunun 101 inci maddesinin birinci f ı kras ı n ı n (a) bendi uyar ı nca i ş lem yasakl ı olmamas ı,

5 6) 7/2/2013 tarihli ve 6415 say ı l ı Ter ö rizmin Finansman ı n ı n Ö nlenmesi Hakk ı nda Kanunda d ü zenlenen su ç lardan mahkum olmamas ı, zorunludur. (2) Kamu t ü zel ki ş ili ğ ini haiz kurucular, kamu kurumlar ı ile kamu sermayeli kurulu ş lar, Kanunun d ö rd ü nc ü k ı sm ı nda belirtilen kurumlar ve Kurulca uygun g ö r ü len uluslararas ı kurulu ş lar i ç in birinci f ı kran ı n (b) ve (c) bendinde yer verilen ş artlar aranmaz. (3) Kurucu ortaklar ile ö nemli etkiye sahip ger ç ek ve t ü zel ki ş i ortaklar ı n yabanc ı uyruklu olmas ı veya yurtd ışı nda yerle ş ik olmas ı halinde, birinci f ı krada belirtilen belgelerin muadili istenir ve Kurulca yabanc ı orta ğı n ü lkesindeki yetkili otoriteden s ö z konusu ortak hakk ı nda g ö r üş al ı n ı r. (4) Konut finansman ı kurulu ş lar ı n ı n İ FK ’ da do ğ rudan veya dolayl ı olarak pay sahibi olmas ı halinde BDDK ’ n ı n uygun g ö r üşü al ı n ı r.

6 Kurulu ş ba ş vurular ı ve kurulu ş izinleri MADDE 6 – (1) Kurucu veya kuruculardan biri taraf ı ndan İ FK kurulu ş izni al ı nmak ü zere; a) Kurulca belirlenen standartlara uygun olarak haz ı rlanan kurulu ş ba ş vuru formu ve esas s ö zle ş me tasla ğı, b) Kurucu ortaklar ı n kurulacak İ FK ’ da ortak olunmas ı na ili ş kin yetkili kurullar ı ndan al ı nm ış noter onayl ı karar ö rnekleri, c) Kurucu ortaklar ı n ve ö nemli etkiye sahip ortaklar ı n 5 inci maddede yer alan ş artlar ı ta şı d ı klar ı n ı tevsik eden belgeler, ç ) Kurulca istenecek di ğ er bilgi ve belgeler ile birlikte Kurula ba ş vurulur. (2) Kurul, kurulu ş izni ba ş vurular ı nda İ FK ’ n ı n t ü zel ki ş i ortaklar ı nda ö zel ba ğı ms ı z denetim yapt ı rm ış olma ş art ı n ı arayabilir. Bu ş art ortakl ı k yap ı s ı de ğ i ş ikli ğ i ba ş vurular ı nda da aranabilir. (3) Yabanc ı uyruklu veya yurtd ışı nda yerle ş ik ki ş ilerce temin edilecek bilgi ve belgeler hakk ı nda bu madde h ü k ü mleri k ı yasen uygulan ı r. Kurul, temin edilecek belgelerin yeminli terc ü man taraf ı ndan terc ü me edilmesini isteyebilir. (4) Kurulu ş izni ba ş vurular ı, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmas ı ndan itibaren üç ay i ç inde Kurul taraf ı ndan karara ba ğ lan ı r ve al ı nan kararlar ilgililere 10 i ş g ü n ü i ç inde bildirilir. (5) Ba ş vuruda sunulan bilgi ve belgelerin eksik olmas ı veya ek bilgi ve belgeye ihtiya ç duyulmas ı halinde, ba ş vuru tarihinden itibaren 10 i ş g ü n ü i ç inde ba ş vuru sahibi yaz ı ile ya da elektronik ortamda bilgilendirilerek, eksikliklerin 20 i ş g ü n ü i ç inde giderilmesi istenir. Bu takdirde, d ö rd ü nc ü f ı krada ö ng ö r ü len s ü reler, s ö z konusu eksik veya ek bilgi ve belgelerin tamam ı n ı n Kurula sunuldu ğ u tarihten itibaren ba ş tan i ş lemeye ba ş lar. Makul sebeplerin varl ığı halinde ve ba ş vuru sahibinin talebi ü zerine Kurulca ba ş vuru sahibine 20 i ş g ü n ü ne kadar ek s ü re verilebilir. (6) Kurulca yap ı lacak de ğ erlendirme sonucunda ba ş vurunun uygun g ö r ü lmesi halinde, kurulu ş i ş lemlerinin tamamlanmas ı i ç in G ü mr ü k ve Ticaret Bakanl ığı na ba ş vurulur. Kurulu ş i ş lemlerinde esas s ö zle ş menin konuya ili ş kin Kurul izninin tebell üğ edildi ğ i tarihi m ü teakip en ge ç üç ay i ç inde ticaret siciline tescil ettirilmesi zorunludur. Aksi halde verilen kurulu ş izni iptal edilir.

7 Ticaret unvan ı ve i ş letme ad ı kullan ı m ı MADDE 7 – (1) İ FK ’ n ı n ticaret unvan ı nda “ ipotek finansman ı” ibaresini kullanmas ı zorunludur. İ FK ’ n ı n i ş letme ad ı kullanmak istemesi halinde Kuruldan izin almas ı ve bu ad ı da tescil ve ilan ettirmesi zorunludur. (2) İ FK ’ n ı n yaz ı l ı ve g ö rsel bas ı n ve yay ı n organlar ı nda yer alacak her t ü rl ü ilan ve reklamlar ı ile t ü m yaz ış malar ı nda i ş letme ad ı ile birlikte ticaret unvan ı n ı kullanmas ı zorunludur. Faaliyet izinleri MADDE 8 – (1) İ FK ’ lar, kurulu ş a ili ş kin Kurul izninin tebell üğ edildi ğ i tarihi m ü teakip en ge ç üç ay i ç erisinde faaliyet izni almak ü zere Kurula ba ş vururlar. (2) Faaliyet izni ba ş vurular ı n ı n Kurulca de ğ erlendirilebilmesi i ç in; a) Kurulu ş ş artlar ı n ı n kaybedilmemi ş, b) 10 uncu madde uyar ı nca gerekli y ö netim ve organizasyon yap ı s ı n ı n olu ş turulmu ş, c) Bu Tebli ğ kapsam ı nda ger ç ekle ş tirilecek ipotekli sermaye piyasas ı arac ı ihra ç program ı n ı n haz ı rlanm ış, ç ) Bu Tebli ğ de belirtilen ş artlar ı haiz y ö neticilerin ve personelin atanm ış, olmas ı gerekir.

8 (3) Faaliyet izni ba ş vurular ı n ı n inceleme ve sonu ç land ı rma s ü relerine ili ş kin olarak 6 nc ı maddenin be ş inci ve alt ı nc ı f ı kra h ü k ü mleri uygulan ı r. (4) Birinci f ı krada belirtilen s ü rede faaliyet izni almak ü zere ba ş vuruda bulunmayan veya ba ş vurunun Kurulca de ğ erlendirilmesi s ı ras ı nda ikinci f ı krada belirtilen ş artlar ı sa ğ lamad ığı tespit edilen İ FK ’ lara daha ö nce verilmi ş bulunan kurulu ş izni ge ç ersiz olur. İ FK ’ lar, keyfiyetin tebell üğ edildi ğ i tarihten itibaren en ge ç bir ay i ç inde esas s ö zle ş melerindeki ticaret unvan ı na, ama ç ve faaliyet konular ı na ili ş kin h ü k ü mleri, bu Tebli ğ de belirtilen faaliyetleri kapsamayacak ş ekilde de ğ i ş tirmek zorundad ı rlar. İ FK ’ lar bu de ğ i ş iklikleri yapmad ı klar ı takdirde, TTK ’ n ı n 529 uncu maddesinin birinci f ı kras ı n ı n (b) ve (c) numaral ı bentleri h ü k ü mleri gere ğ ince sona ermi ş say ı l ı r. (5) Faaliyet izni al ı nd ı ktan sonra faaliyet s ü resince ikinci f ı krada belirtilen ş artlar ı n sa ğ lanmas ı ; bu ş artlar ı n herhangi birinin kaybedilmesi halinde ise durumun üç i ş g ü n ü i ç inde Kurula bildirilmesi zorunludur.

9 Esas s ö zle ş me de ğ i ş ikli ğ i ve pay devri MADDE 9 – (1) İ FK ’ lar ı n esas s ö zle ş me de ğ i ş iklikleri Kurul iznine tabidir. Kurulca uygun g ö r ü lmeyen ya da Kurulun uygun g ö r üşü al ı nmaks ı z ı n yap ı lan esas s ö zle ş me de ğ i ş iklikleri genel kurulda karara ba ğ lanamaz ve ticaret siciline tescil edilemez. (2) İ FK ’ lar ı n ortaklar ı ile ö nemli etkiye sahip ortaklar ı n ı n de ğ i ş mesi sonucunda İ FK ’ n ı n do ğ rudan veya dolayl ı ortakl ı k yap ı s ı nda meydana gelecek de ğ i ş ikliklerde Kurul izninin al ı nmas ı zorunludur. (3) İ FK ’ da pay edinecek ortaklar ı n 5 inci maddede belirtilen ş artlar ı ta şı mas ı zorunludur. (4) Bu maddenin uygulanmas ı nda; a) Kamu t ü zel ki ş ileri hari ç olmak ü zere bir t ü zel ki ş inin veya yukar ı da say ı lanlar ı n, sermayelerinin do ğ rudan veya dolayl ı olarak % 25 veya daha fazlas ı na i ş tirak ettikleri ortakl ı klara, b) Kurul taraf ı ndan aralar ı nda istihdam ili ş kisi, akdi ili ş ki ya da sair nedenlerle birlikte hareket etti ğ i belirlenenlere, ait paylar bir ki ş iye ait addolunur. Bu ki ş iler aras ı nda yap ı lacak pay devirlerinde de ikinci f ı kra h ü km ü uygulan ı r. (5) Bu maddeye ayk ı r ı olarak ger ç ekle ş tirilen devirler pay defterine kaydolunmaz ve bu maddeye ayk ı r ı olarak pay defterine yap ı lan kay ı tlar h ü k ü ms ü zd ü r.

10 ÜÇÜ NC Ü B Ö L Ü M Y ö netim ve Organizasyona İ li ş kin H ü k ü mler Y ö netim ve organizasyon yap ı s ı MADDE 10 – (1) İ FK b ü nyesinde, etkin bir y ö netim ve organizasyon yap ı s ı n ı n olu ş turulmas ı zorunludur. Y ö netim ve organizasyon yap ı s ı na ili ş kin, asgari olarak; a) Kurul d ü zenlemeleriyle uyumlu muhasebe, kay ı t, bilgi ve belge sistemi ile d ü zenli i ş ak ışı ve haberle ş meyi sa ğ layacak yeterli bir organizasyonun kurulmu ş, b) Mek â n ve bilgi i ş lem altyap ı s ı n ı da i ç erecek ş ekilde teknik donan ı m ı n sa ğ lanm ış, c) Uygun i ç kontrol, risk y ö netimi ve tefti ş sisteminin olu ş turulmu ş, ç ) Yeterli say ı da personelin istihdam edilmi ş, d) Personelin g ö rev tan ı mlar ı, ç al ış ma usul ve esaslar ı ile yetki ve sorumluluklar ı n ı n belirlenmi ş, e) Risk y ö netimi, i ç kontrol ve tefti ş politika ve prosed ü rleri ile 11 inci maddenin birinci f ı kras ı nda belirtilen personelin ta şı mas ı gereken öğ renim durumu, deneyim, bilgi ve beceri seviyeleri gibi nitelikler ile di ğ er niteliklerin yaz ı l ı olarak belirlenerek y ö netim kurulu taraf ı ndan karara ba ğ lanm ış ve ilgili personele tebli ğ edilmi ş, olmas ı gerekir.

11 Y ö neticilere ve personele ili ş kin ş artlar MADDE 11 – (1) İ FK personeli; genel m ü d ü r, genel m ü d ü r yard ı mc ı lar ı, i ç kontrol elemanlar ı, risk y ö netim personeli, m ü fetti ş ler ile hizmet personeli d ışı ndaki di ğ er personelden olu ş ur. Y ö netici, y ö netim kurulu ü yeleri, genel m ü d ü r, genel m ü d ü r yard ı mc ı lar ı ile ilgili birim y ö neticisi olan ki ş ilerdir. (2) İ FK ’ n ı n y ö netim kurulu ü yeleri ile personelinin mali g üç ş art ı hari ç olmak ü zere 5 inci maddenin birinci f ı kras ı n ı n (c) bendinde say ı lan ş artlar ı ta şı mas ı gerekmektedir. (3) İ FK ’ n ı n; a) En az be ş ki ş iden olu ş an y ö netim kurulunun ü yelerinin; 1) D ö rt y ı ll ı k y ü ksek öğ renim kurumlar ı ndan mezun olmalar ı, 2) Ç o ğ unlu ğ unun İ FK ’ n ı n faaliyet konusunu yak ı ndan ilgilendiren bankac ı l ı k, finans, sermaye piyasas ı, hukuk, muhasebe, iktisat, risk y ö netimi ve bilgi teknolojileri gibi alanlarda en az 10 y ı ll ı k mesleki tecr ü beyi haiz olmalar ı,

12 3) En az birinin Kurulun kurumsal y ö netime ili ş kin d ü zenlemelerinde say ı lan nitelikleri ta şı yan ba ğı ms ı z ü ye olmas ı, 4) En az birinin Kurulun lisanslamaya ili ş kin d ü zenlemeleri uyar ı nca Sermaye Piyasas ı Faaliyetleri İ leri D ü zey Lisans ı na ve T ü rev Ara ç lar Lisans ı na sahip olmas ı, b) Genel m ü d ü r ve genel m ü d ü r yard ı mc ı lar ı n ı n; 1) Hukuk, iktisat, maliye, bankac ı l ı k, i ş letme, kamu y ö netimi ve dengi dallarda d ö rt y ı ll ı k y ü ksek öğ renim kurumlar ı ndan mezun olmas ı, m ü hendislik alan ı nda y ü ksek öğ renim g ö rm üş ise belirtilen alanlarda lisans ü st ü öğ renim g ö rm üş olmas ı, 2) Bankac ı l ı k, finans, sermaye piyasas ı, hukuk, muhasebe, iktisat, risk y ö netimi ve bilgi teknolojileri gibi alanlarda en az 10 y ı ll ı k mesleki tecr ü beyi haiz olmas ı, 3) Sermaye Piyasas ı Faaliyetleri İ leri D ü zey Lisans ı na sahip olmas ı, c) M ü fetti ş lerin ve i ç kontrol elemanlar ı n ı n Sermaye Piyasas ı Faaliyetleri İ leri D ü zey Lisans ı na, risk y ö netim personelinin Sermaye Piyasas ı Faaliyetleri İ leri D ü zey Lisans ı na ve T ü rev Ara ç lar Lisans ı na sahip olmas ı, gerekir. (4) Genel m ü d ü r ü n tam zamanl ı ve m ü nhas ı ran bu g ö rev i ç in istihdam edilmi ş olmas ı zorunludur. Genel m ü d ü r ü n herhangi bir ş ekilde g ö revinden ayr ı lmas ı durumunda g ö revden ayr ı lma tarihini takip eden 15 i ş g ü n ü i ç inde genel m ü d ü rl üğ e atanacak ki ş inin, ikinci f ı kra ile üçü nc ü f ı kran ı n (b) bendinde belirtilen ş artlar ı ta şı d ığı n ı g ö steren belgelerle birlikte Kurula bildirilmesi ş artt ı r. Bildirimi takip eden 15 i ş g ü n ü i ç inde Kurulca olumsuz g ö r üş bildirilmemesi durumunda ilgili ki ş inin atamas ı yap ı labilir. Genel m ü d ü rl ü k g ö revine bir y ı ll ı k s ü re i ç erisinde üç aydan fazla vekalet edilemez.

13

14 Mesleki ö zen ve titizlik ilkesi MADDE 12 – (1) İ FK ’ n ı n y ö neticileri ve personeli, ç al ış malar ı nda ve karar almada gerekli mesleki ö zen ve titizli ğ i g ö stermek zorundad ı r. Ba ğı ms ı zl ı k ilkesi MADDE 13 – (1) İ FK y ö neticileri ve personeli faaliyetlerinde ba ğı ms ı z olmak zorundad ı rlar. Ba ğı ms ı zl ı k, mesleki faaliyetin d ü r ü st ve tarafs ı z y ü r ü t ü lmesini sa ğ layacak bir anlay ış ve davran ış lar b ü t ü n ü d ü r. Y ö neticilerin ve personelin faaliyetleri s ı ras ı nda, d ü r ü st ve tarafs ı z olmalar ı n ı n yan ı nda, ba ğı ms ı zl ı klar ı n ı ortadan kald ı rabilecek ö zel durumlar ı n da bulunmamas ı ş artt ı r. (2) İ FK y ö neticileri ve personeli ç al ış malar ı s ı ras ı nda ortaya çı kabilecek çı kar ç at ış malar ı ndan uzak kalmak, d ü r ü stl ü k ve tarafs ı zl ı klar ı n ı etkileyebilecek m ü dahalelere imkan vermemek, ayr ı ca d ü r ü stl ü k ve tarafs ı zl ı klar ı n ı etkileyebilecek i ş ve i ş lemlerden ka çı nmak zorundad ı rlar. S ı r saklama MADDE 14 – (1) İ FK y ö neticileri ve personeli i ş leri dolay ı s ı yla hizmet verdi ğ i ki ş iler hakk ı nda öğ rendikleri s ı rlar ı a çı klayamazlar ve bu s ı rlar ı kendilerinin veya üçü nc ü ki ş ilerin menfaatine kullanamazlar. (2) Kamuyu ayd ı nlatma amac ı yla mevzuat gere ğ i yap ı lan ilan ve duyurular, adli veya mevzuatla yetkili k ı l ı nm ış olmak kayd ı yla idari her t ü rl ü inceleme ve soru ş turma halleriyle su ç olu ş turan durumlara ili ş kin bilgilerin ilgililere verilmesi s ı r kapsam ı nda de ğ ildir.

15

16 İç kontrol sistemi MADDE 15 – (1) İç kontrol sistemi, İ FK faaliyetlerinin etkinli ğ i ile muhasebesel, finansal ve idari konulara ait bilgilerin do ğ rulu ğ unun, g ü venilirli ğ inin ve zaman ı nda elde edilebilirli ğ inin sa ğ lanmas ı n ı ; İ FK faaliyetlerinin Kanuna, bu Tebli ğ e, ilgili mevzuata, esas s ö zle ş meye uygun y ü r ü t ü lmesini; hata, hile ve usuls ü zl ü klerin ö nlenmesini ve tespitini; varl ı klar ı n korunmas ı n ı ve y ü k ü ml ü l ü klerin kontrol alt ı nda tutulmas ı n ı ; maruz kal ı nan her t ü rl ü riskin tan ı mlanmas ı, de ğ erlendirilmesi ve y ö netimi i ç in gerekli altyap ı n ı n haz ı rlanmas ı n ı temin etmek amac ı yla uygulanan esas ve usullerdir. (2) İç kontrol sistemi kapsam ı nda; a) İ FK b ü nyesinde i ş levsel g ö rev ayr ı m ı n ı n tesis edilmesi ve sorumluluklar ı n payla ş t ı r ı lmas ı, b) Muhasebe, finansal raporlama ve bilgi sistemlerinin etkin ç al ış acak ş ekilde tesis edilmesi, c) İç kontrol faaliyetlerinin, asgari olarak, İ FK ’ n ı n faaliyetlerinin icras ı na, finansal raporlamaya ve Kanun, bu Tebli ğ, ilgili mevzuat, esas s ö zle ş me ve İ FK ’ n ı n i ç i ş leyi ş i ile ilgili d ü zenlemelere uyuma y ö nelik i ş lemlerin kontrol ü n ü i ç erecek ş ekilde olu ş turulmas ı, ç ) İ FK ’ n ı n i ş ad ı mlar ı n ı n g ö sterildi ğ i i ş ak ış ş emalar ı n ı n ve i ş ak ış lar ı ü zerinde kontrollerin olu ş turulmas ı, zorunludur. (3) İ FK b ü nyesinde i ç kontrol faaliyetleri, g ü nl ü k faaliyetlerin ayr ı lmaz bir par ç as ı olarak d ü zenlenir ve s ü rd ü r ü l ü r. (4) İç kontrol sistemi kapsam ı ndaki faaliyetler İ FK y ö netim kurulu taraf ı ndan m ü nhas ı ran bu g ö rev i ç in atanan en az bir i ç kontrol eleman ı taraf ı ndan y ü r ü t ü l ü r. (5) İç kontrol eleman ı na, asgari olarak; a) İç kontrol sistemine ili ş kin politika ve prosed ü rlerin uygulanmas ı n ı g ö zetme ve kontrol etme, b) Ç e ş itli kontrol dok ü manlar ı ve ara ç lar ı ü zerinden genel veya ö zel g ö zlemlere ve izlemeye dayal ı kontrol ya da inceleme yapma, tespitlerini rapora ba ğ lay ı p en fazla üç er ayl ı k d ö nemler itibar ı yla y ö netim kuruluna ve genel m ü d ü re intikal ettirme, c) İç kontrol faaliyetleri kapsam ı nda izledikleri, inceledikleri ve kontrol ettikleri hususlara ili ş kin olarak gerekli g ö rd üğü birim ve yetkililerden ilave a çı klama isteme, bunlar ı n bilgi ve g ö r üş lerine ba ş vurma, İ FK ’ da bulunan di ğ er birimlere uyar ı da bulunma, yetki ve sorumlulu ğ u verilir. (6) İ FK y ö netim kurulu; kendisine ba ğ l ı icrac ı birimler bulunmayan ü yelerinden birini i ç kontrolden sorumlu y ö netim kurulu ü yesi olarak belirler. İç kontrolden sorumlu y ö netim kurulu ü yesi; a) İç kontrol sisteminin d ü zenlemelere, meslek kurallar ı na ve yaz ı l ı prosed ü rlere uygun ç al ış mas ı na, do ğ abilecek risklerin tespitine ve y ö netilmesine ili ş kin ç al ış malar yapmaktan ve bu konuda y ö netim kurulunu bilgilendirmekten, b) Kurul d ü zenlemeleri ve İ FK ’ n ı n politikalar ı ç er ç evesinde kabul edilebilir risk d ü zeylerini belirlemekten; i ç kontrol politikalar ı ile prosed ü rlerinin haz ı rlanmas ı ndan ve y ö netim kurulunun onay ı na sunulmas ı ndan, c) İç kontrol hedeflerinin uygunlu ğ u, kontrol sonu ç lar ı n ı n izlenebilirli ğ i, kontrol faaliyetinin ba ğı ms ı z ve nesnel olarak s ü rd ü r ü lmesi ve g ü venilirli ğ i konular ı ndan, sorumludur.

17 Faaliyet kapsam ı MADDE 18 – (1) İ FK, faaliyet amac ı n ı ger ç ekle ş tirmek ü zere; a) Varl ı klar ı devralabilir, varl ı klar ı devredebilir, devral ı nan varl ı klar ı y ö netebilir ve varl ı klar ı teminat olarak alabilir, b) Devrald ığı veya teminat olarak ald ığı varl ı klar kar şı l ığı nda ipotekli sermaye piyasas ı arac ı ihra ç edebilir, c) KFF, VFF veya VK Ş kurucusu olabilir, ç ) Üçü nc ü f ı kra h ü k ü mleri ç er ç evesinde fon kurmaks ı z ı n İ DMK ve VDMK ihra ç edebilir, d) Sermaye piyasas ı ara ç lar ı n ı n ihrac ı ndan veya varl ı klar ı n temininden kaynaklanan y ü k ü ml ü l ü kler i ç in esaslar ı Kurulca belirlenen ş ekilde garanti verebilir, e) Kurulun İ TMK ve VTMK ile İ DMK ve VDMK ’ ya ili ş kin d ü zenlemeleri uyar ı nca hizmet sa ğ lay ı c ı l ığı veya nakit y ö neticili ğ i faaliyetinde bulunabilir, f) Faaliyetlerinin gerektirdi ğ i risk y ö netimi ama ç l ı i ş lemleri y ü r ü tebilir, g) Kurul taraf ı ndan izin verilen di ğ er faaliyetleri yerine getirebilir. (2) İ FK ’ lar ı n ipotekli sermaye piyasas ı arac ı ve pay ihra ç lar ı, s ö z konusu ihra ç lara y ö nelik Kurul d ü zenlemeleri ç er ç evesinde ger ç ekle ş tirilir. (3) İ FK ’ n ı n fon kurmaks ı z ı n İ DMK veya VDMK ihra ç edebilmesi i ç in, m ü nhas ı ran İ DMK veya VDMK ihra ç etmek amac ı yla faaliyet g ö stermesi ve esas s ö zle ş mesinde bu y ö nde bir ibare bulunmas ı zorunludur.

18 Varl ı klar ı n devir ve teminat olarak al ı nmas ı suretiyle kaynak temini MADDE 19 – (1) Varl ı klar ı n devral ı nmas ı na, devredilmesine ve teminat olarak al ı nmas ı na ili ş kin i ş lemler İ FK ’ n ı n y ö netim kurulu karar ı na istinaden asgari unsurlar ı Kurulca belirlenen bir s ö zle ş meyle nakit veya ipotekli sermaye piyasas ı arac ı ihrac ı kar şı l ığı nda yap ı l ı r. (2) İ FK taraf ı ndan devral ı nan varl ı klar ı n m ü lkiyetiyle ilgili t ü m hak ve y ü k ü ml ü l ü kler İ FK ’ ya ge ç er. İ FK taraf ı ndan teminat olarak al ı nan varl ı klar ise, teminat verenin m ü lkiyetinde kalmaya devam eder. (3) Varl ı klar ı n, İ FK ’ n ı n kurucusu oldu ğ u KFF, VFF ve VK Ş’ lere devrinin İ FK ü zerinden yap ı lmas ı esast ı r. Ancak İ FK y ö netim kurulunun devir i ş lemine onay vermesi ve devre ili ş kin t ü m s ö zle ş me ve tescil i ş lemlerinin İ FK ile KFF, VFF ve VK Ş yetkililerinin m üş terek imzalar ı yla ger ç ekle ş mesi halinde, do ğ rudan KFF, VFF ve VK Ş’ lere devir yap ı lmas ı m ü mk ü nd ü r. (4) Devredenin veya teminat verenin, s ö zle ş menin sona ermesi, devredilen varl ı klar ı n s ö zle ş mede belirtilen niteliklere uygun olarak devredilmedi ğ inin anla şı lmas ı veya varl ı klar ı n teminat niteli ğ ini kaybetmesi halinde, İ FK ’ n ı n varl ı klar ı iade ve de ğ i ş tirme taleplerini kar şı lamas ı zorunludur. İ FK ile devreden veya teminat veren aras ı nda imzalanacak s ö zle ş mede buna ili ş kin bir h ü kme yer verilir.

19 Devir veya teminat olarak al ı nan varl ı klar ı n y ö netimi MADDE 20 – (1) İ FK, devir veya teminat olarak ald ığı varl ı klar ı, hizmet sa ğ lay ı c ı ya da nakit y ö neticisi s ı fat ı yla y ö netebilece ğ i gibi, bu hizmetleri esas s ö zle ş mede h ü k ü m bulunmak kayd ı yla y ö netim kurulu karar ı na istinaden asgari unsurlar ı Kurulca belirlenen yaz ı l ı bir s ö zle ş me kar şı l ığı nda 5 inci maddenin birinci f ı kras ı n ı n (a) bendinde say ı lan kurulu ş lardan da tedarik edebilir. (2) D ış ar ı dan hizmet veren kurulu ş taraf ı ndan, varl ı klarla ilgili olarak tahsil edilen t ü m tutarlar, ivedilikle İ FK ad ı na a çı lan ayr ı bir hesaba aktar ı l ı r. (3) D ış ar ı dan hizmet al ı m ı na ili ş kin s ö zle ş me, İ FK y ö netim kurulunca onaylanarak feshi ihbara gerek kalmaks ı z ı n bir y ı l sonunda sona erer. Taraflar ı n yaz ı l ı mutabakat ı ile s ö zle ş me ayn ı s ü re i ç in yenilenebilir. İ FK ’ ya d ış ar ı dan hizmet veren kurulu ş un s ö zle ş meyle belirlenen y ü k ü ml ü l ü klerini yerine getirmemesi; kendi mevzuat ı uyar ı nca faaliyetlerinin s ü rekli veya ge ç ici olarak s ı n ı rland ı r ı lmas ı, durdurulmas ı veya faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlas ı n ı n iptal edilmesi halinde, s ö zle ş me bu s ü renin sona ermesi beklenmeden İ FK taraf ı ndan sona erdirilir. Bunlar d ışı nda, İ FK y ö netim kurulunun karar ı ile 30 g ü n ö nceden yaz ı l ı ihbarda bulunmak kayd ı yla da s ö zle ş me sona erdirilebilir. (4) S ö zle ş menin sona ermesini takiben, varl ı klara ili ş kin yaz ı l ı veya elektronik ortamda tutulan t ü m defter, belge ve kay ı tlar ile varl ı klara ili ş kin t ü m nakit ve hesaplar, mahsup veya kesinti yap ı lmaks ı z ı n, İ FK ’ ya veya birinci f ı kra uyar ı nca İ FK y ö netim kurulunun ö nceden belirlemi ş oldu ğ u kurucu niteli ğ ini haiz di ğ er kurulu ş lara devredilir. (5) Varl ı klar ı n y ö netimi amac ı yla d ış ar ı dan hizmet al ı nmas ı na karar verilmesi halinde, üçü nc ü f ı krada belirtilen sebeplerle İ FK ’ ya d ış ar ı dan hizmet verecek kurulu ş un yerine ge ç mek ü zere ilave bir kurulu ş la daha s ö zle ş me imzalanmas ı gereklidir.

20 Yapamayacaklar ı i ş ve i ş lemler MADDE 21 – (1) İ FK; a) 18 inci maddede belirtilen faaliyetler ve bunlara ili ş kin i ş ve i ş lemler ile mevzuat ı n imkan verdi ğ i haller hari ç olmak ü zere hi ç bir faaliyette bulunamazlar, b) Bankac ı l ı k Kanununda tan ı mland ığı ü zere mevduat veya kat ı l ı m fonu toplayamazlar, mevduat veya kat ı l ı m fonu toplama sonucunu verebilecek i ş ve i ş lemler yapamazlar, c) Sermaye piyasas ı faaliyetlerini y ü r ü tebilmek i ç in gerekli olan ı n ü st ü nde ta şı nmaz mal edinemezler, ç ) Hi ç bir ticari, s ı nai ve zirai faaliyette bulunamazlar, d) Ö d ü n ç para verme i ş lemleri yapamazlar.

21 Defter ve kay ı t tutma, finansal raporlama ve ba ğı ms ı z denetim y ü k ü ml ü l üğü MADDE 22 – (1) İ FK, TTK ve 4/1/1961 tarihli ve 213 say ı l ı Vergi Usul Kanunu uyar ı nca tutmak zorunda oldu ğ u defter ve kay ı tlar ı tutmak, s ö z konusu belgeleri TTK ’ n ı n 82 nci maddesi uyar ı nca saklamak ve faaliyetlerine ili ş kin muhasebe kay ı t ve i ş lemlerinde Kurulca yap ı lacak d ü zenlemelere uymak zorundad ı r. (2) İ FK ’ lar, finansal raporlama ve ba ğı ms ı z denetim konusunda Kurulun finansal raporlamaya ve ba ğı ms ı z denetime ili ş kin d ü zenlemelerine tabidir. (3) İ FK ’ lar, y ö netim kurulu faaliyet raporlar ı nda, Kurulun finansal raporlamaya ili ş kin d ü zenlemelerinde belirtilenlere ilave olarak, devir veya teminat olarak ald ı klar ı varl ı klara ili ş kin bilgilere asgari unsurlar ı Kurulca belirlenen i ç erikte yer vermek zorundad ı rlar. (4) Bu Tebli ğ kapsam ı nda haz ı rlanan t ü m raporlar ı n en az be ş y ı l s ü re ile İ FK nezdinde saklanmas ı zorunludur.

22 Faaliyet izinlerinin iptali veya faaliyetlerinin ge ç ici olarak durdurulmas ı MADDE 23 – (1) Kurul, a ş a ğı daki hallerde, olay ı n mahiyet ve ö nemini g ö z ö n ü ne alarak, İ FK ’ lar ı n faaliyet izinlerini iptal edebilir ya da faaliyetlerini ge ç ici olarak durdurabilir: a) Kanunun 96 nc ı maddesinin birinci f ı kras ı uyar ı nca, mevzuat, Kurulca belirlenen standartlar, esas s ö zle ş me ve izahname h ü k ü mlerine ayk ı r ı l ı klar ı n tespiti, b) Kanunun 97 nci maddesinin birinci f ı kras ı uyar ı nca mali yap ı s ı n ı n zay ı flamas ı ve y ü k ü ml ü l ü klerini yerine getirmedi ğ inin tespiti, c) İ FK ’ n ı n kurulu ş ve faaliyet izni al ı nmas ı na ve ortak ve y ö neticileri ile personeline ili ş kin olarak Kanunda ve bu Tebli ğ de ö ng ö r ü len ş artlar ı n kaybedildi ğ inin anla şı lmas ı halinde Kurulca mevzuata uyumunun sa ğ lanmas ı na ili ş kin bildirimin tebell üğ edildi ğ i tarihten itibaren üç ay i ç inde bu ş artlar ı n yeniden sa ğ lanamamas ı, ç ) Faaliyette bulunma yetkisinden a çı k ç a feragat edilmesi veya faaliyet izninin verildi ğ i tarihten itibaren 12 ay s ü reyle ilgili izin kapsam ı nda herhangi bir faaliyette bulunulmamas ı, d) Faaliyet izninin yanl ış veya yan ı lt ı c ı beyanlarda bulunularak ya da hukuka ayk ı r ı di ğ er yollarla al ı nm ış olmas ı. (2) Bu Tebli ğ uyar ı nca faaliyetlerinin ge ç ici olarak durdurulmas ı na karar verilen İ FK ’ lara Kurulca iki y ı l ı ge ç memek ü zere uygun bir s ü re verilir. Verilen s ü re Kurul karar tarihinden itibaren ba ş lar. Faaliyetlerin ge ç ici olarak durdurulmas ı na ili ş kin olarak verilen s ü re, toplam ı iki y ı l ı ge ç memek ü zere İ FK ’ n ı n talebi ü zerine veya Kurul taraf ı ndan resen uzat ı labilir. S ü renin sonunda İ FK ’ n ı n yeniden faaliyete ge ç ememesi durumunda faaliyet izni iptal edilir. (3) İ ki y ı l i ç inde faaliyetleri iki kez ge ç ici olarak durdurulan İ FK ’ lara bu tedbir üçü nc ü defa uygulanmaz, faaliyet izinleri iptal edilir. (4) Kurulca yap ı lacak de ğ erlendirmede, İ FK taraf ı ndan 12 ay s ü resince herhangi bir faaliyet yap ı lmad ığı n ı n tespit edilmesi durumunda veya İ FK taraf ı ndan faaliyetlerin alt ı ay veya daha fazla s ü reyle y ü r ü t ü lmeyece ğ inin bildirilmesi halinde de faaliyet izni Kurulca iptal edilir. Ancak bu s ü reler, İ FK taraf ı ndan hakl ı bir sebebin ileri s ü r ü lmesi halinde Kurulca uzat ı labilir. (5) Faaliyet izni s ü rekli olarak iptal edilen İ FK ’ lar bu durumun kendilerine bildirildi ğ i tarihten itibaren en ge ç bir ay i ç inde esas s ö zle ş melerindeki ticaret unvan ı na, ama ç ve faaliyet konular ı na ili ş kin h ü k ü mleri, bu Tebli ğ de belirtilen faaliyetleri kapsamayacak ş ekilde de ğ i ş tirmek zorundad ı rlar. İ FK ’ lar bu de ğ i ş iklikleri yapmad ı klar ı takdirde, TTK ’ n ı n 529 uncu maddesinin birinci f ı kras ı n ı n (b) ve (c) numaral ı bentleri h ü k ü mleri gere ğ ince m ü nfesih addolunur.

23 Bildirim y ü k ü ml ü l üğü MADDE 24 – (1) İ FK ’ lar, a) Kurulu ş lar ı na ili ş kin esas s ö zle ş me ile kurulu ş sonras ı ndaki t ü m esas s ö zle ş me de ğ i ş ikliklerinin yay ı mland ığı T ü rkiye Ticaret Sicil Gazetesinin bir n ü shas ı n ı yay ı mlanmas ı n ı, b) Y ö neticilerinin ve personelinin 11 inci maddede belirtilen ş artlar ı nda herhangi bir de ğ i ş iklik olmas ı halinde de ğ i ş ikli ğ in meydana geldi ğ i tarihi, c) Y ö neticilerinin ve personelinin g ö revden ayr ı lmas ı, bunlar ı n yerine veya mevcutlara ilaveten yeni ki ş ilerin istihdam edilmesi, g ö revlerinin ve g ö rev yerlerinin de ğ i ş tirilmesi ve benzeri her t ü rl ü de ğ i ş ikli ğ i; yeni istihdam edilenlerin 11 inci maddede belirtilen ş artlar ı ta şı d ı klar ı n ı g ö sterir belgeler ve kimlik bilgileri ile birlikte, de ğ i ş ikli ğ in meydana geldi ğ i tarihi, ç ) Varl ı klar ı n devrine, bu varl ı klar ı n y ö netimine veya teminat olarak al ı nmas ı na ili ş kin s ö zle ş meleri imzalanmas ı n ı, d) İ FK taraf ı ndan ve İ FK aleyhine a çı lan dava sonu ç lar ı n ı, öğ rendikleri tarihi, e) İ FK ’ da murahhas ü ye tayinine ve bunlar ı n yetki ve sorumluluklar ı n ı n belirlenmesine ili ş kin y ö netim kurulu kararlar ı ile bunda yap ı lan de ğ i ş iklikleri, ilgili y ö netim kurulu karar ı n ı n al ı nmas ı n ı, f) İ leti ş im bilgileri, internet sitesi, vergi kimlik numaras ı ve ticaret sicil numaras ı bilgileri ile bunlarda meydana gelen de ğ i ş iklikleri, de ğ i ş ikli ğ in meydana geldi ğ i tarihi, g) Kurulun ba ğı ms ı z denetime ili ş kin d ü zenlemeleri kapsam ı nda se ç ti ğ i ba ğı ms ı z denetim kurulu ş una ili ş kin bilgiler ve buna ili ş kin de ğ i ş iklikleri keyfiyeti, ğ ) Merkez adresi ile faaliyet ş artlar ı n ı tevsik eden belgelerle birlikte bunlarda meydana gelen de ğ i ş iklikleri, h) Mevcut imza sirk ü lerlerini ve de ğ i ş iklik meydana gelmesi halinde g ü ncel imza sirk ü lerlerini konuya ili ş kin y ö netim kurulu karar tarihini, izleyen üç i ş g ü n ü i ç inde Kurula g ö ndermek zorundad ı rlar. (2) İ FK ’ n ı n g ö zetim ve denetimi ile ilgili Kurul taraf ı ndan talep edilecek her t ü rl ü bilgi ve belgenin Kurul taraf ı ndan belirlenecek s ü re ve esaslar ç er ç evesinde g ö nderilmesi ve Kurul taraf ı ndan gerekli g ö r ü len hususlar ı n kamuya duyurulmas ı zorunludur.

24 Reklam ve ilanlara ili ş kin esaslar MADDE 25 – (1) İ FK ’ n ı n faaliyetlerine ili ş kin her t ü r yaz ı l ı, sesli ve g ö r ü nt ü l ü bas ı n-yay ı n organ ı ile elektronik ortamda verilen ilanlarda a ş a ğı da belirlenen ilkelere uymas ı zorunludur. (2) Reklam ve ilanlarda kullan ı lan ifade ve say ı sal verilerde; a) Hizmet verilen ki ş ileri yan ı lt ı c ı ve aldat ı c ı, bilgi ve tecr ü be noksanl ı klar ı n ı istismar edici ifadelere yer verilmemesi, b) Abart ı l ı ş ekilde yaz ı, g ö r ü nt ü ve resimler ile ö l ç eklerde farkl ı l ı k yaratmak suretiyle g ö rsel olarak m üş teriyi yan ı lt ı c ı grafik ve ş ekiller kullan ı lmamas ı, c) Objektiflikten uzak bilgi verilmemesi, ç ) Kurulca belirlenen veya di ğ er Kurul d ü zenlemeleri uyar ı nca a çı klanmas ı zorunlu tutulan bilgilerin gizlenmemesi, zorunludur. (3) Reklam ve ilanlarda, İ FK ’ n ı n mali durumuna ili ş kin say ı sal veriler veya buna benzer resmi verilerle kan ı tlanmas ı m ü mk ü n olan ifadeler, ancak bu yarg ı lara ula ş may ı sa ğ layabilecek kaynaklar referans g ö sterilmek suretiyle kullan ı labilir. Bu t ü r bilgiler i ç in sadece kamu kurum ve kurulu ş lar ı n ı n ilgili yay ı nlar ı ile mali alanda meslek ö rg ü t ü niteli ğ indeki kurulu ş lar ı n kaynaklar ı referans olarak g ö sterilir. (4) İ FK, bu Tebli ğ kapsam ı ndaki faaliyetlerine ili ş kin olarak yaz ı l ı, sesli, g ö r ü nt ü l ü veya bas ı l ı ara ç larla yap ı lacak t ü m ilan ve reklamlar ile ilgili dok ü manlar ı n bir ö rne ğ ini be ş y ı l s ü reyle saklamak zorundad ı r. Y ü r ü rl ü k MADDE 26 – (1) Bu Tebli ğ yay ı m ı tarihinde y ü r ü rl üğ e girer. Y ü r ü tme MADDE 27 – (1) Bu Tebli ğ h ü k ü mlerini Kurul y ü r ü t ü r.

25

26

27

28

29 Kuruluş ve Tarihçe Ülkemizde konut yapım hamlelerinin en önemli hareket noktası, yaşanan büyük depremler olmuştur. Cumhuriyetin hemen başında, 1924 yılında yaşanan deprem (Erzurum/Horasan) sonrasında, Eytam Sandığı’nın Emlak ve Eytam Bankası'na dönüştürülmesiyle (1926) devletin, yapı sektörüne ve imar faaliyetlerine fiilen destek olması kararlaştırılmıştır. 1930 yılında çıkarılan Belediyeler Kanunu ile hem sağlıklı konutların yapımı, hem de kamunun konut yapımı amaçlanmıştır ve bu dönemde Ankara Belediyesi işbirliği ile memurlara konut yapımı için Bahçelievler Konut Yapı Kooperatifi kurulmuştur. 1939 yılında yaşanan ve 120.000'e yakın binanin yıkıldığı, 33.000 insanımızın hayatını kaybettiği Erzincan depremi sonrasında ülkemizde konut ve yerleşim sorunu ciddi olarak sorgulanmaya başlanmış ve 1940’larda, Ankara Saraçoglu mahallesinin oluşturulması için Emlak ve Eytam Bankası'nın sorumluluğunda Emlak Bank Yapı Ltd. Şti kurularak 450 konut yapılmıştır. 1980'li yıllara kadar sosyal devlet anlayışı kapsamında planlı kentleşme ve kamunun toplu konut yapımıyla ilgili çeşitli faaliyetler yapılsa da tam anlamıyla başarılı olunamamış ve gecekondulaşma ülkemizin yapısal sorunlarından biri haline gelmiştir. Kurumumuz, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın talimatları ve 1984 yılında yürürlüğe giren 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile özerk Toplu Konut Fonu'na haiz, Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adı ile kurulmuştur.

30 Ancak, zaman içinde yaşanan mevzuat sorunlarıyla kurum atıl duruma gelmiştir. 1990 yılında 412 ve 414 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı şeklinde iki ayrı idare olarak örgütlenmiş, 1993 yılında da Toplu Konut Fonu'nun Genel Bütçe kapsamına alınmasıyla İdare kaynaklarının azalması, İdareyi konut üretiminden uzaklaştırmış, ülkemizin nitelikli konut ihtiyacı tam olarak karşılanamamıştır. 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Marmara depremiyle bir kez daha kamunun konut yapımındaki işlev, görev ve eksiklikleri gündeme gelmiştir. Toplu Konut İdaresi, 2002 yılına kadar 19 yılda 43.145 konutu tamamlamış, yaklaşık 950.000 konutu kredilendirmiştir. 58. Hükümetimizin yürürlüğe koyduğu Acil Eylem Planı çerçevesinde “Planlı Kentleşme ve Konut Seferberliği”nin başlamasıyla TOKİ, yeni bir vizyona kavuşmuştur. Bu kapsamda 59. Hükümetimiz de Toplu Konut İdaresini, 14/08/2003 tarih ve 12142 sayılı Başbakanlık kararıyla konut müsteşarlığının bağlı kuruluşu olmaktan çıkarıp Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na, 16/01/2004 tarih ve 802 sayılı Başbakanlık kararıyla da doğrudan doğruya Başbakanlığa bağlı kuruluş olarak görevlendirmiştir.

31 Toplu Konut İdaresinin 2985 sayılı Kanunla tanımlanan/belirlenmiş görevleri şunlardır; Yurt içi ve yurt dışında doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla proje geliştirmek; konut, altyapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya yaptırmak. Konut sektörüyle ilgili şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek. Konut inşaatı ile ilgili sanayii veya bu alanda çalışanları desteklemek. Doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü takdirde konut ve sosyal donatıları, altyapıları ile birlikte inşa etmek, teşvik etmek ve desteklemek. Bakanlıkların talebi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı halinde talep konusu proje ve uygulamaları yapmak veya yaptırmak. İdareye kaynak sağlanmasını teminen kar amaçlı projelerle uygulamalar yapmak veya yaptırmak. Devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetler çıkarmak. Ferdi ve toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm bu kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak. Yurt dışından, görev alanıyla ilgili harcamalarda kullanılmak üzere Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine kredi almaya karar vermek. Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla gerektiğinde bankalara kredi vermek, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmek. Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle yaptırılmasını temin etmek. Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

32 TC. 58.,59.,60.,61.,62.,63.,64. Hükümetlerinin “Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi Seferberliği” kapsamında;  81 İL, 3.219 ŞANTİYEDE, 711.910 KONUT RAKAMINA ULAŞILMIŞTIR.*  Ürettiğimiz konutların 591.909‘u (%84,73) SOSYAL KONUT niteliğindedir.  Satılan konut sayısı 588.221’dir.  Teslim edilen konut sayısı 565.445’tir.  Yapım ve proje işleri aşamalarında 75,49 milyar (KDV dâhil) TL’lik 5.483 ihale sonuçlandırılmıştır.

33 KONUT UYGULAMALARI DAĞILIMI % Dar ve Orta Gelir Grubu 293.395 %42,00 Alt-Yoksul Gelir Grubu 148.295 %21,23 Gecekondu Dönüşüm 106.738 %15,28 Afet Konutu Uygulaması 37.734 %5,40 Tarım Köy Uygulaması 5.747 %0,82 TOPLAM SOSYAL KONUT 591.909 %84,73 Kaynak Geliştirme(TOKİ) 19.624 %2,81 Kay. Gel.(E.G.Y.O+EPPY) 87.037 %12,46 TOPLAM KAYNAK GELİŞTİRME 106.661 %15,27 TOPLAM 698.570 Değerlendirme aşamasındakiler 3.786 Tarih almış İhaleler 9.554 GENEL TOPLAM 711.910 Nisan İhaleleri Konut Sayısı 5.393 01.01.2016-04.04.2016 Konut Uygulaması 10.104

34 SOSYAL DONATI UYGULAMALARI TOKİ Protokol Toplam Okul 544 462 1.006 22.493 derslik Üniversite - 16 16 Spor Salonu 528 463 991 Yurt Pansiyon 4 180 184 69.190 kapasite Hastane - 266 266 (259’u Sağlık Bak. Protokolü) Sağlık Ocağı 91 4 95 Ticaret Merkezi 634 - 634 Kütüphane 42 - 42 Cami 555 - 555 Kamu Hizmet Binası 173 173 Stadyum 18 18 Sevgi Evi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Huzurevi, Eczane, Karakol, Askeri Hizmet Binaları, Halk Eğitimi Merkezi, Kültür Merkezi, Toplum Merkezi, Sanayi Sitelerindeki İşyeri Sayısı, Uygulama Oteli ile birlikte tüm sosyal donatıların toplamı 8.030 01.01.2016-04.04.2016 Sosyal Donatı Uygulaması 50

35  Yerel yönetimlerle müştereken başlatılan büyük kapsamlı kentsel yenileme programı kapsamında; 129 adet farklı proje Belediyelerle işbirliği halinde fiili olarak sürdürülmekte olup 236.366 konutluk kentsel dönüşüm projesi başlatılmıştır. 75.761 adet konutun üretimi tamamlanmıştır.  Alt Gelir Grubuna yönelik 65-87 m2 konutlar; %12 peşinat ve konut teslimi ile başlayan taksitlerle 15 yıl vadeli olarak satışa sunulmaktadır.  Çevre düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 50 milyon metrekare yeşil alan düzenlemeleri 17 milyon adet ağaç dikimi ve çalı peyzajı yapılmaktadır.  Doğrudan ve dolaylı olmak üzere 900 bin kişilik istihdam sağlanmıştır.  Toplam 53,7 milyar ¨ hak ediş ödemesi yapılmıştır. *TOKİ; kurulduğu 1984 yılından 2002 yılı sonuna kadar geçen 19 yıllık süreçte kooperatif kredileri kapsamında 940 bin konuta kredi desteği ve 93.215 konuta tamamlama kredisi sağlamış ve toplam 43 bin 145 konutu bizzat üretmiştir.

36 Sosyal Konutlar 58. Hükümet döneminde, Türkiye’deki konut ihtiyacına çözüm üretmek için oluşturulan Acil Eylem Planı ile Ocak 2003’ten itibaren toplu konut ve kentsel dönüşüm uygulamalarına hız verilmiştir. Bu sürece öncülük etme görevi verilen TOKİ’nin kurumsal yapısı geliştirilmiş ve yetkileri genişletilmiştir. Bu itibarla İdare; alternatif ve yenilikçi uygulamalarla konut üretiminin belli bir model çerçevesinde gerçekleşmesini sağlayarak konut piyasasını disipline etmek; kalite, sağlamlık, ucuzluk gibi kriterlere dikkat ederek spekülatif oluşumlara mani olmak; nüfusun ülke coğrafyasına dengeli bir biçimde dağılmasına yardımcı olmak amaçları ile Türkiye’nin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürmektedir. TOKİ’nin 500.000 konut olan hedefi 2011 yılı itibarıyla tutturulmuş, 2023 yılına kadar ikinci 500.000 konutluk yeni bir hedef konularak toplamda 1.000.000 konuta ulaşmak amaçlanmıştır. TOKİ’nin stratejisi, alt ve orta gelir grubuna yönelik sosyal konutlar ile gerekli hizmet birimlerini altyapılarını da tamamlayarak sunmaktır. Ülke genelinde, konut ihtiyacının en fazla olduğu alanları belirlemek üzere araştırma yöntemleri uygulayan idare, toplu konut yatırımları için uzun vadeli bir eylem planı geliştirmiştir. Bu kapsamda, özellikle yoksulluğun da etkisiyle özel sektör yatırımlarının azaldığı Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerine odaklanılmıştır. Önümüzdeki dönemde ise İdarenin faaliyetlerini İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır ve Adana gibi ülkenin kırsal kesimlerinden büyük ölçüde göç alan büyük kentlere daha fazla yoğunlaştırması planlanmaktadır.

37 Temel üretim yaklaşımları arasına “Mahalle Konsepti”ni da dahil eden TOKİ, bu tarzda üretimlerle toplumsal dayanışmanın sürdürülebilirliğini esas almakta ve konut üretimini bu doğrultuda sosyal ihtiyaçlara da cevap verecek şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Dikey mimariden yatay mimariye geçişle birlikte şehirlerimizde kendine has kimliği olan kaliteli ve nitelikli konutlar, mahalleler inşa etmek İdarenin temel amaçlarındandır. Önceliklerini, ülkemizin değişimi ve gelişimine paralel olarak dönüştüren İdare, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın taleplerini ve ödeme güçlerini dikkate almanın yanı sıra; nitelikli, kaliteli konut üretimini sürdürmek, geliştirmek ve sektördeki öncü, yönlendirici, denetleyici, eğitici kurumsal kimliğini ön plana çıkarmak yolunda çalışmalarını sürdürmektedir. Piyasa koşullarında konut edinme imkânı bulunmayan alt gelir grubu ve yoksul grubu vatandaşlarımızın konut ihtiyacı ile şehirlerimizin kentsel dönüşüm zorunluluğunu merkeze alan TOKİ, “Sosyal Devlet” olmanın bir gereği olan konut üretimine barınma merkezi anlayışıyla değil, sosyal donatılardan çevre düzenlemelerine, estetiği gözeten konforlu yaşam alanlarıyla öne çıkan projeler gerçekleştirmektedir. Kuruluş felsefesine uygun olarak, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut beklentisini karşılamada bir “dost eli” anlayışıyla hizmet vermeye devam etmektedir. Bugün gelinen noktada, kentleşmenin tüm unsurlarını kapsayan bir anlayışla hizmet verilmekte, sosyal devlet anlayışının güçlenmesine, üretimin önündeki engellerin azaltılmasına, yoksul vatandaşına hizmet eden, adalet ve anlayışla yaklaşan bir devlet yapısının oluşmasına, vatandaşların devlete olan güveninin pekişmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

38 Uydu Kentler 10. Kalkınma Planına göre önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye’de şehirleşme, nüfus artışı, yenileme ve afetten kaynaklanan konut ihtiyacının 4,1 milyon civarında olacağı, 2023 yılına kadar ise bu rakamın 7,5 milyona çıkması öngörülmektedir. Bu ihtiyacın 4,8 milyonu nüfus artışı ve kentleşme kaynaklı, 2,1 milyonu kentsel dönüşüm kaynaklı ve 600 bini yenileme kaynaklı olacağı varsayılmaktadır. TOKİ’nin amacı, bu konut ihtiyacının yüzde beş ile on arasında bir kısmını üretmektir. Bunun yanı sıra, nitelik, kalite, sağlamlık, ucuzluk gibi hususlara dikkat çekerek konut piyasasını düzenlemek, disipline etmek, yönlendirmek, denetlemek, eğitmek ve spekülatif oluşumlara mani olmak da TOKİ’nin temel görevleri arasındadır.

39 TOKİ, konut açığı konusundaki çarpıcı rakamlardan hareketle, 2011 yılı sonuna kadar 500 bin yeni konut üretmeye yönelik iddialı bir program yürütmüş ve 2011 yılı içinde ürettiği 50.061 adet konutla toplamda 500 bin konuta ulaşmıştır. Akabinde 2023 yılına kadar bir 500 bin konut hedefi daha koyarak toplamda 1 milyon konut sayısına ulaşmak amaçlanmıştır. Son dönemde ülkenin dört bir yanında sürdürdüğü çalışmaların ardından, sürekli olarak göç alan büyük kentsel alanlarda daha fazla konut üretmeye odaklanmıştır. Bu doğrultuda, büyük kentlerde hayat pahalılığı karşısında mücadele veren düşük ve orta gelir gruplarına yönelik projelerini artırmıştır. İdare, bu durumdan hareketle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Diyarbakır gibi büyük şehirlerde ana kente bağlantılı olarak kurulan ve onun yükünü azaltmak için çevresinde oluşturulan yerleşim yerleri olan “Uydu Kent”ler inşa etme kararı almıştır. Bu programdan özellikle Trakya bölgesinde, İstanbul’a coğrafi yakınlığı bulunan Çorlu, Silivri ve Lüleburgaz gibi ilçeler yararlanacaktır. Ekonomide kilit bir rol oynayan bu sanayi merkezlerindeki uydu kentler, çalışanlara konut olanağı sunarken, ekonomik büyümeyi sürdürecek altyapı ve sosyal donatılar da sağlayacaktır.

40 Uydu kent uygulamalarını çevre odaklı, sürdürülebilir yerleşimlerin kurulması için de bir fırsat olarak gören TOKİ, İstanbul Kayabaşı’nda gerçekleştirdiği 60.000 konutluk projesiyle bu alanda da büyük bir adım atmıştır. Yoğuşmalı tip kazanlar, güneş kolektörleri, fotovoltaik piller kullanılması, yağmur suyu depolama sistemiyle bahçe sulaması, daire girişlerinde kalorimetre kullanılması gibi uygulamalarla enerji verimliliği sağlayan projede, kişi başına düşen yeşil alan 36 metrekare olarak planlanmıştır.

41 Kaynak Geliştirme ve Gelir Paylaşımı Projeleri TOKİ, Türkiye’nin konut ve kentleşme sorunları karşısında, dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik düşük maliyetli çözümler üretirken; kültürden sanata, eğitimden yerleşime, sosyal yaşamın gerektirdiği farklı boyutları da düşünmek suretiyle Türkiye’deki konut sorununu gidermeye yönelik kapsamlı bir yaklaşım geliştirmiştir. İdare, yıllar içinde birçok kez köklü değişikliklerle karşı karşıya kalmış olsa da, bu süreçler TOKİ’nin sorunlar karşısında çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirme kabiliyetini güçlendirmiştir. Özellikle son dönemlerde daha da belirginleşen bu dönüşüm çerçevesinde, toplu konut alanında kapsamlı mevzuat değişiklikleri yürürlüğe girmiş, böylece İdarenin amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli finansmanı yaratacak kaynaklara ulaşabilmesinin önü açılmıştır.

42 Arsa karşılığı yapılan Gelir Paylaşımı Projeleri, TOKİ’nin sosyal nitelikli konut projelerinin finansmanı açısından çok büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye’deki konut sorununu aşmak üzere faaliyetlerine devam eden TOKİ, bu modelini kısa vadeli sermaye giderleri ile uzun vadeli alacakları arasındaki boşluğu kapatmak üzere geliştirmiştir. Kendi portföyünden arsa kullanan TOKİ, özel sektörle işbirliği yaparak projenin gelirinden proje yüklenicisi firmaya belli bir oran dahilinde aktarım yapmaktadır. Bu projelerde kullanılan arsaların TOKİ mülkiyetinde olması, projenin mülkiyet edinim sürecinden kaynaklanabilecek süre kayıpları olmaksızın, hızlı bir biçimde inşa edilebilmesine olanak tanımaktadır. Bu modelde TOKİ, arsanın geliştirilmesi sürecini yükleniciye bırakmaktadır. Yatırımın tüm finansmanını karşılamak da yükleniciye düştüğünden, TOKİ proje için finansman arayışlarının dışında kalmış olmaktadır. Arsanın inşaata hazır hale getirilmesi ile ilgili tüm fiziksel ve yasal işlemleri tamamlamak ve en kısa sürede inşaata başlayıp bitirmek de yüklenici firmanın sorumluluğundadır. TOKİ, gelir paylaşımı projelerinin sağladığı getirinin büyük bir bölümünü sosyal nitelikli konut projelerinde kullanmakta, dar gelirli insanların barınma ihtiyaçlarını çözerek sosyal devlet anlayışına uygun hareket etmektedir. TOKİ’nin ürettiği toplam konut sayısının içinde gelir paylaşımı konutların oranı yaklaşık %15’tir.

43

44 Afet Konutları Türkiye, deprem riski açısından dünyanın en önde gelen ülkelerindendir. Ülkemizin yüzölçümünün % 42’si birinci derece deprem kuşağı üzerindedir. Ülkemizde dönem dönem yaşanan depremler yıkıcı sonuçlar doğurabilmekte, bu sonuçlara karşı çözümler bulmak da kamu kurumlarına düşmektedir. TOKİ, doğal afetlerden zarar gören bölgelerde konut, altyapı ve kamu hizmetleri planlama, inşa etme, yenileme gibi çalışmalarda öncü bir rol almaktadır. İdarenin afet yönetimi ve yeniden yapılandırma alanındaki faaliyetleri 1992’de Erzincan depremi ile başlamıştır. Felaketin sonrasında sergilediği başarılı uygulamaları ve yönetimiyle TOKİ, Birleşmiş Milletler Örgütü’nden Onur Belgesi (UN Scroll of Honor) almıştır. Dünya Bankası tarafından, depremden 13 yıl sonra yayınlanan bir raporda, TOKİ’nin kent halkının yaşamına önemli ve olumlu bir etki yaptığı belirtilmiştir. TOKİ aynı sorumluluk duygusuyla bugün de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliği içinde afetlerden etkilenen bölgelere teknik yardım sağlamayı sürdürmektedir.

45 TOKİ aynı zamanda, binaların deprem gibi doğal afetlere dayanıklı olmasını gerektirdiği alanlarda, projelendirme ve uygulamaların kendi standartları doğrultusunda yapılmasını sağlamaktadır. Afet durumunda ihtiyaç sahiplerinin yanında olan TOKİ, bu konudaki hassasiyetini 1 Mayıs 2003’teki Bingöl depremi sonrasında toplam tutarı 110 milyon TL’yi bulan 19 projeyi hayata geçirerek göstermiştir. Söz konusu projelerde 2.857 konut, bir ilkokul ve bir lise, belediye için çok amaçlı bir salon, atık su arıtma tesisi, cami ve karakol inşaatı yer almaktadır. 19 Mayıs 2011’de Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen depremde 928 afet konutu 6 ay sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir. Ürettiği yeni yaşam alanlarında yaşayan nüfusun sağlıklı bir sosyal hayat sürebilmesi için de çalışmalar yapan TOKİ, bu kapsamda 5 lise, 3 ilköğretim, 4 atölye, anaokulu, halk eğitim merkezi, hükümet konağı ve ticaret merkezini Simav’a kazandırmıştır.

46 23 Ekim 2011 tarihindeki Van depreminin ardından ortaya çıkan acil barınma sorununu çözmek adına 1 ay sonra temeli atılan afet konutları, 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanıp afetzedelere teslim edilmiş ve afet konutları kapsamında toplamda 17.222 adet konut üretilmiştir. Söz konusu barınma ihtiyacının çözülmesi için depremin hemen akabinde 6 bin konteyner alımını da gerçekleştiren TOKİ, bölgeye diğer kurumların desteğiyle konulan 12 bin 429 konteynerin de altyapılarını hazırlamıştır. TOKİ, 2005 yılında Güney Asya’da meydana gelen deprem ve tsunami felaketleri sonrası Türk Halkı’nın bağışlarıyla; Pakistan’da 5 eyalette toplam 4.620, Endonezya’da 1.050 ve Sri Lanka’da 500 afet konutu üretmiş ve ülkemiz dışında da yardıma muhtaç afetzedelere Türk Halkı adına konut yardımında bulunmuştur. Afet konutlarının yanında söz konusu ülkelerden Pakistan’da 11 okul, 2 yurt, 12 idari bina, 12 ticaret merkezi, 7 cami, 2 sağlık ocağı, halk merkezi, alışveriş merkezi, spor salonları, sosyal tesisler, misafir evleri, trafo ve jeneratör binaları; Endonezya’da okul, cami, spor merkezi ve kültür merkezinden oluşan Türk Köyü; Sri Lanka’da alışveriş merkezi, kütüphane, anaokulu, atık su arıtma tesisi, su deposu, misafirhane ve spor sahasından oluşan Türk Köyü inşa edilmiştir.

47 Göçmen Konutları Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, bazı siyasi nedenlerle ülkemize sığınmak durumunda kalan göçmenlerin iskanı amacıyla da konut üretmektedir. Bulgaristan Hükümetinin uyguladığı asimilasyon politikası nedeniyle 1989 yılında 300.000’i aşkın soydaş ülkemize zorunlu göç etmiştir. Türk soylu ailelerin barınmaları ve iskânı amacıyla, Yüksek Planlama Kurulu’nun 1990 yılında aldığı kararla Göçmen Konutları Koordinatörlüğü oluşturulmuştur. 13 Ağustos 2004 tarihinden itibaren Toplu Konut İdaresi Başkanı’nın “Koordinatör” olarak görevlendirilmesi nedeniyle Koordinatörlük görevi TOKİ tarafından yürütülmektedir. Ailelerin acil konut ihtiyacına karşılamak üzere, Yüksek Planlama Kurulunun 27.11.1990 tarih ve 90/T-103 sayılı kararı ile ihtiyaç duyulan illerde göçmen konutları inşa edilmesi kararlaştırılmıştır. İnşa edilen konutların finansmanında kullanılmak üzere Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan dilimler halinde toplam 376,7 milyon ABD doları, alt yapı projelerinde kullanılmak üzere ise İslam Kalkınma Bankası’ndan 10 milyon ABD doları olmak üzere toplam 386,7 milyon ABD doları geri ödemeli kredi olarak kullanılmıştır. Ayrıca İslam Kalkınma Bankası’ndan sosyal hizmet yapıları için de 5 milyon ABD doları hibe kredisi temin edilmiştir. YPK Kararı doğrultusunda Türkiye’de 17 il olmak üzere 23 yerleşim merkezinde toplam 23.531 konut, 6 su arıtma tesisi, 6 atık toplama hattı, 6 okul, 7 sağlık ocağı ve 6 cami inşa edilmiştir. Söz konusu projelerin koordinasyonunu belli bir plan dahilinde TOKİ üstlenmiştir.

48 Ülke genelinde inşa edilen göçmen konutlarından yararlanamayanlar için; Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 2000/245, 2001/250 ve 2002/260 sıra sayılı Tebliğleri doğrultusunda çeşitli illerde 27 kooperatif aracılığıyla arsa temini de sağlanmıştır. 5286 sayılı Kanun gereği; Ülke genelinde inşa edilen göçmen konutları ve bu amaç için ayrılan taşınmazların tasarruf yetkisi TOKİ’ ye verilmiştir. Bu doğrultuda konutlara ait hak sahiplerinin belirlenmesi ile mülga T. Emlak Bankası ve devamında görevlendirilen T.C. Ziraat Bankası / T. Halk Bankası ile hak sahipleri arasında borçlandırma sözleşmelerinin akdedilmesi, ipotek tesisi, tapu işlemleri ve kredi geri dönüş taksitlerinin tahsil edilerek Hazine’nin hesaplarına intikaline ilişkin işlemlerde TOKİ tarafından takip edilmektedir. Asimilasyon politikaları sebebiyle ülkelerinden göç etmek zorunda bırakılan Ahıska Türklerinin ülkemizde barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla 1992 yılında çıkartılan Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskanına dair 3835 sayılı Kanunun 3. maddesiyle oluşturulan “Üst Komisyon” Koordinatörlüğü görevi de yine Toplu Konut İdaresi Başkanı’na verilmiştir. Bu amaçla Iğdır, İzmir ve Bursa illerinde Ahıska Türklerinin konut ihtiyacını karşılayan TOKİ, barınma ihtiyacı olan insanların yanında olmaya devam etmektedir.

49 Tarım köyler 1980’lerden bu yana Türkiye nüfusunun neredeyse %18’i kentlere göç etmiştir. TOKİ’nin kentsel alanlara yönelik çalışmalarının odağında, bu nüfus hareketinin yol açtığı kriz yer almaktadır. Bu gidişi bir nebze de olsa durdurmak amacıyla TOKİ, kültürel dokuyu bozmadan, kent merkezlerinde bulunan altyapı olanağını ve sosyal tesisleri köylere götürmektedir. Gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) büyük bir ölçüde tarım ve hayvancılık sektörüne dayandığı Türkiye’de TOKİ, kırsal yerleşimlerin süregiden nüfus kaybı sorununa karşı, bölge sakinleri için çağdaş alternatifler sunma çabası içindedir. TOKİ tarafından geliştirilen Tarımköy Projeleri ile köylerde ve kırsal alanlarda yaşayan insanların geçim kaynaklarının geliştirilmesi, yerel halkın iş görmede örgütlenmesi, ülke içinde ve dışında pazarlanabilir nitelikte tarımsal ürünlerin üretilmesi, işlenmesi, değerlendirilmesi, depolanması, bozulmadan saklanması, oluşturulacak şirket veya kooperatifler aracılığı ile pazarlanması, üretim ve verimliliği geliştirici bilgi ve yüksek teknoloji yaratılmasına yönelik üreten köylüler oluşturulması ve atıl duran veya verimli kullanılamayan köy kaynaklarının devletin yönlendirmesi ve kamu imkanları çerçevesinde desteklenerek işler hale getirilmesi, buna paralel olarak sosyal yaşamlarının iyileştirilmesi ve köy mimarisinin geliştirilmesi, yöresel mimarinin korunup yenilenmesi, halkın yerinde iskanı, sağlıklı yaşanabilir konutlara kavuşturulmasına yönelik projeler oluşturularak şehre göçün önlenmesini sağlamak; kurum ve kuruluşlarının mevcut imkanlarını bir araya getirmek, iş birliğini geliştirip güçlendirmek, mevcut kaynaklarının verimli kullanılması amaçlanmaktadır.

50 TOKİ ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün işbirliği sonucu, baraj ya da benzeri altyapı projelerinin inşası için arazileri istimlak edilmiş olan köylülere yönelik yeni yerleşim alanları üretilmektedir. Köylülerin daha önce uyguladıkları tarım ve hayvancılık faaliyetlerine uyumlu bir alana yerleştirilmelerine özel olarak özen gösterilmektedir. Ayrıca İdarenin, talep örgütlenmesine dayalı projelendirme çalışmaları biçiminde de uygulamaları mevcuttur. Bu modelde bir ilin belediye ya da valilikler düzeyindeki yetkili mercileri, sakinlerinin geçim kaynaklarını ve olanaklarını iyileştirmek üzere TOKİ’ye başvuruda bulunabilmektedir. Başvurular, ekonomik ihtiyaçlara ve bölgenin yakın gelecekte bir doğal afetten etkilenme riski gibi faktörlerden oluşan ölçütlere bakılarak değerlendirilmektedir. İdare konut satın almak için başvuruda bulunan vatandaşların sayısının satış kriterleri çerçevesinde yeterli olması durumunda inşaat sürecini başlatmaktadır.

51 Kentsel Yenileme 58. Hükümetimizce gerçekleştirilen yasal düzenlemeler çerçevesinde kentsel dönüşüm projelerinde faaliyet göstermek üzere yetkilendirilen İdaremiz, Toplu Konut İdaresi Kaynaklarının Kullanım Şekline İlişkin Yönetmelik kapsamında, gecekondu bölgeleri ile afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi ve iyileştirilmesi amacıyla finansman sağlamayı da yönetim kaynaklarının kullanılacağı alanlara dahil etmiştir. İdare, yaşam alanları planlamaya ve çağdaş kentleşmeye yönelik kapsamlı bir politika yürüterek belediyeler ile işbirliğine gitmek suretiyle kentsel dönüşüm uygulamaları başlatmıştır. TOKİ, yaptığı uygulamalarla gerek yerel yönetimler için gerekse konut sektörünün diğer aktörleri için model oluşturmakta, kentsel dönüşüm konusunda da sektöre öncülük etmektedir. Kentsel dönüşümde temel hedef; kentsel projelerde yaşam kalitesini artırmak, artan ekonomik dengesizlikleri ve küresel baskıları dengelemek, sosyal eşitsizliği ve konut sıkıntısını ortadan kaldırmak gibi birçok sorunun çözüme kavuşturulması ile değerlere öncelik tanıyan mahalleler kurmaktır.Toplu Konut İdaresi Kaynaklarının Kullanım Şekline İlişkin Yönetmelik

52 Hızla artan konut talebine şehirlerin normal gelişme hızında yanıt verememesi, yıllardır kentlerimizin kimliğini tehdit edecek biçimde sağlıksız yapılaşmasına neden olmuştur. Gecekondu ve kaçak yapıların yanı sıra, ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut konut stoku da özellikle deprem riskinin yüksek olduğu kentlerimizde ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygun olmayan araziler üzerinde, kalitesiz malzemelerle, temel mühendislik ve yapım tekniklerinden yoksun, plan gözetilmeksizin inşa edilmiş konutlar, hem içinde yaşayanların sağlığını hem de şehirlerimizin dokusunu tehdit eder hale gelmiştir. Çözümün önündeki en büyük engel ise konut alım gücü bulunmayan dar gelirli kesime yönelik sosyal konut politikalarının uzun yıllar hayata geçirilememiş olmasıdır. TOKİ, bir yandan gecekondu ve kaçak yapı alanları ile afet riski altındaki alanları dönüştürürken, diğer yandan dar gelirli vatandaşlar için ürettiği konutlarla yeni gecekondu bölgelerinin oluşmasına engel olmaya çalışmaktadır. Ülkemizde hemen her kentte karşımıza çıkan gecekondu bölgeleri ile afet riski altındaki bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza güvenli ve yaşanabilir koşullar sunmaya yönelik projeler için kaynak aktarmaya devam eden TOKİ, bu alandaki faaliyetlerini geliştirerek hızlı kentleşmeye ve bunun olumsuz etkilerine maruz kalan kentlerde yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Buna göre, ülkemizde çağdaş planlama yaklaşımıyla, büyük çaplı bir yeniden imar süreci başlatılmış, eldeki tüm kaynaklar, kent planlamasına ve standartların altında kalan, plansız yapılaşmayı yenileme çalışmalarına yönlendirilmiştir.

53 TOKİ, 10. Kalkınma Planı’nda yer alan; afet riski taşıyan alanlar başta olmak üzere mekan ve yaşam kalitesini yaygın şekilde artıran projelere öncelik verilmesi, farklı gelir gruplarının yaşam alanlarını kaynaştırarak sosyal bütünleşmeyi destekleyen bir yaklaşımın esas alınması, ideal alan büyüklüğü ve bütünlüğünün gözetilmesi, önceliklendirme, hazırlama, uygulama, izleme ve yönetişim süreçlerini tanımlayan usul ve esasların geliştirilmesi, uygulamaların finansmanında kamu harcamalarını asgariye indiren model ve yöntemlerin kullanılması hususlarını dikkate almak suretiyle kentsel dönüşüm faaliyetlerine devam etmektedir.

54 Genel Süreç İdarece, Kentsel Yenileme/Dönüşüm çalışmalarını, şehirden şehire, kendine has özellikler arz eden yapısal sorunların çözümü için ülkemiz adına bir fırsat olarak görmektedir. Kanunlarca kendine verilen yetki ve görevler kapsamında, yerel yönetimler ile işbirliği içersinde, proje odaklı alternatifler oluşturarak çözüme kavuşturmaktadır. Kentsel Yenileme/Dönüşüm Projelerinde süreç, yerel yönetimlerin başvuruları ve teknik değerlendirmeler neticesinde imzalanan ön protokoller ile başlatılmaktadır. Yapılan mevzuat değişikliği ile 6306 ve 6292 sayılı Kanunlar kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca İdaremizin yetkilendirildiği alanlarda da Kentsel Dönüşüm çalışmaları yürütülmektedir. Ana protokol sürecinde; proje konsepti gereği belirlenen kriterler çerçevesinde, hak sahipleri ile uzlaşmaya esas muvafakat görüşmelerinin İdaremizin koordinasyonu ve desteği ile yerel yönetimlerce yürütülmesi süreç açısından faydalıdır. Ancak, yerel yönetimlerce gerekli koordinasyonun sağlanamadığı durumlarda muvafakat görüşmeleri İdaremiz bünyesinde yürütülmektedir. Uzlaşma görüşmelerini müteakip alanın tasfiyesi, mülkiyet devri ve inşa süreçleri ile proje yürütülmektedir. 63066292

55 Kamuya Yönelik Uygulamalar Planlama, ihale ve inşaat konusundaki deneyimlerinden güç alan TOKİ, ülkemizin diğer kamu kurumları ile işbirliği içinde vatandaşlar için çeşitli sosyo-ekonomik fırsatlar yaratmaktadır. İdare, bu doğrultuda gerçekleştirilen farklı protokoller çerçevesinde birçok kamu kurumu için hizmet binası, hastane, sağlık ocağı, okul, yurt, pansiyon, spor salonu, sevgi evi, engelsiz yaşam merkezi, huzur evi, askeri tesis ve kalekol gibi farklı projeler de inşa etmektedir. Konut projeleri kapsamında yapılan okulların ve sağlık tesislerinin yanı sıra, bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşları ile yapılan protokoller kapsamında, ihtiyaç bölgelerinde sağlık, eğitim, spor tesisleri, sevgi evleri ve yurtlar gibi birçok sosyal amaçlı tesisin yapımını da üstlenen TOKİ, yapımı tamamlanan bu tesisleri ilgili kurumlara protokol çerçevesinde devretmektedir. TOKİ, uzmanlığının ihtiyaç duyulduğu her yere hizmet götürme ilkesiyle Milli Eğitim Bakanlığı ile okul ve ek binalarının yapımı konusunda ortak bir çalışma yürütmektedir. İdare, Bakanlığın belirlediği arsalarda, iyi ve kaliteli eğitim verilmesini sağlayacak tesislerin planlama ve inşaatını üstlenmektedir.

56 TOKİ, terk edilmiş ve olanaksızlık içindeki çocuklara sevgi dolu ve üretken bir yaşam sürdürebilmeleri için daha iyi fırsatlar sağlama amacıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile işbirliğine gitmiş olup; çocuklarımızın aile ortamında bakımı için, küçük ve bağımsız binalardan oluşan sevgi evleri inşa etmektedir. Ayrıca, bedensel engelli çocukların özel ihtiyaçlarına yönelik olarak, tekerlekli sandalyelerle erişilebilir engelsiz yaşam merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinin planlama ve yapım çalışmaları da devam edilmektedir. Bunların yanı sıra, ihtiyaç olan bölgelerde huzurevleri, emekli evleri ve çocuk yuvaları da inşa edilmektedir. Diğer yandan TOKİ; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlarla gerçekleştirdiği farklı protokoller kapsamında, bu kurumların ihtiyacı doğrultusunda birçok tesis ve binanın yapımını da üstlenmiştir. Ankara’da Telekomünikasyon binası; Bingöl’de Uydu Kent Telekom Santral binası; İstanbul Çatalca’da Posta İşletme Merkezi binası, Kâğıthane’de Milli Arşiv Sitesi, Emniyet Müdürlüğü binaları ve Polis Okulları gerçekleştirilen uygulamalardan bazılarıdır.

57 Arsa Üretimi 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 5273 sayılı “Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması İle Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun” ile 29.4.1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun adı "Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiş, Kanundaki görevler Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmiştir.“Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması İle Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun”"Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun" Buna göre TOKİ; Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve çeşitli kamu tesisleri için anlaşma devir, satın alma yolu ve benzeri şekillerde arazi ve arsa sağlama, Arsa stoku ve tanzim satışları yapma, Sağladığı arazi ve arsaları olduğu gibi veya planlayarak, altyapı tesislerini kısmen veya tamamen ikmal ederek veya ettirerek ihtiyaç sahiplerine satma, kiralama, trampa etme, irtifak hakkı tesis etme, kamu kurum ve kuruluşları eliyle pazarlama ve satma, Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri yerleşme alanlarında arazi ve arsa alımı ve altyapı inşaatları için tahsis edilen fonlardan kaynak sağlama,

58 Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri için gerçek ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları ve bunlar içerisinde veya üzerinde bulunan muhdesatı kamulaştırma, Hazine, Belediye, Özel İdare ve Vakıflar İdaresinin satışa çıkaracakları arazi ve arsaları satış muamelesine tevessül etmeden önce kanun gereği Toplu Konut İdaresine bildirilen yerlerle ilgili olarak görüş bildirme, Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri için planlamayı öngördüğü ve tahdidini yaparak ilgili tapu idarelerine bildirmiş bulunduğu sahalardaki arsa ve arazinin satışlarında şufa hakkını kullanma, Sattığı veya devrettiği arsa ve arazinin amacına uygun kullanılması için tapu kayıtlarına, satış şartlarına uygun alt yapı veya tesis yapılmadıkça üçüncü kişilere satış, devir, temlik yapılamayacağı ve haczedilemeyeceği hususunda şerhler koyma ve /veya bu amaca yönelik sözleşmeler yapma, Konut, sanayi ve turizm bölgeleri, konut veya sanayi siteleri veya diğer kamu tesisleri meydana getirmek isteyen kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar, kamu kurumları ve özel hukuk tüzel kişileri ile araştırma, inceleme ve proje hazırlama konularında teknik işbirliği yapma, lüzum gördüğü yerlerde Maliye Bakanlığının muvafakatini almak şartıyla, bu Kanunun uygulanması için belediyelerle ortaklıklar kurma, konularında yetkili kılınmıştır.

59 Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için görev mükerrerliklerinin ve yetki karmaşasının önlenmesi için önemli bir adım atılmış, ülke genelinde konut, sanayi, eğitim, sağlık, turizm yatırımları ve kamu sektörlerinde arsa üretim çalışmalarının (bilhassa ucuz arsa ve konut üretiminin) sağlanmasına yönelik çabaların tek bir elden yürütülmesi sağlanmış, ucuz arsa üretimi ile konut maliyetinin düşürülmesi, dar gelirli vatandaşlarımızın konut edinmesinin kolaylaştırılması ve atıl durumdaki kamu arazilerinin değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılmıştır. Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımıza konut üretebilmek için atıl durumdaki kamu arazilerini değerlendiren TOKİ, aynı zamanda sanayi, eğitim, sağlık, turizm ve kamu yatırımları için de arsa üretmektedir. TOKİ’nin uygun satış koşullarında, her türlü teknik ve sosyal altyapısıyla planlanmış, yaşanabilir çevrelerde konut üretimi vizyonunun en kısa sürede hayata geçirilmesindeki önemli faktörlerden biri, arsa ediniminde İdareye sağlanmış olan imkanlardır. TOKİ, ihtiyaç sahiplerini düşük maliyetlerle konut sahibi yapmak için konut üretimine uygun olan yerlerdeki Hazine arazilerini bedelsiz olarak temin edebilmektedir. Arsa maliyeti olmaksızın konut üretebilme imkanı, TOKİ’nin aşırı fiyat artışlarının da önüne geçmesini sağlamaktadır. Türkiye’nin pek çok bölgesinde kaliteli konuta olan talep, konutların yüksek primle satışına ortam yaratan bir piyasanın oluşmasına yol açmıştır. Spekülasyonları önlemek, rekabetçi ihale ve konut kalitesi denetimleri ile konut uygulamalarının hakkaniyet çerçevesinde gerçekleştirilmesini teşvik etme konusunda öncü rol oynayan TOKİ, kamu ile özel sektör arasında kolaylaştırıcılık görevi üstlenmektedir.

60 Yasal Dayanak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/e maddesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 4. ve ek 7. Maddeleri 775 sayılı Gecekondu Kanunu 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Yönetmelik 6262 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun

61 Sıra No Proje Adı ve BölgesiYüklenici Firma Toplam Bedel Konut SayısıFiziki Gerçek. 1Bingöl (TOBB) 480 Adet Konut İnşaatıYavuzlar Nak.Tur.İnş.Teks.San.Ve Tic.A.Ş.480 2Bingöl 1. Bölge Ekinyoluİçtaş İnş.San.Ve Tic.A.Ş.7.919.477,00 TL208%100 3Bingöl Merkez Uydukent Düzağaç 3. BölgeAltındağ İnş.Taah.Tic.İth.İhr.Ltd.Şti.8.220.000,00 TL224%100 4Bingöl Merkez Uydukent Düzağaç 4. BölgeTepe İnş.San.A.Ş.10.562.010,00 TL288%100 5Bingöl Genç Yenişehir 1. BölgeŞüra Mühendislik San. Ve Tic. A.Ş.4.134.240,00 TL80%100 6Bingöl Genç Yenişehir 2. BölgeErmit Mühendislik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.2.933.000,00 TL112%100 7Hakkari Bağlar Afet KonutuErmit Mühendislik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.2.735.000,00 TL108%100 8Hakkari Şemdinli Afet Konutu İnşatıŞark İnş. Tur. Taah.Mad.İşl.San. Ve Tic Ltd. Şti.1.445.000,00 TL44%100 9İzmir Seferihisar TurabiyePakt İnş.Tic.Ltd.Şti.7.624.520,00 TL180%100 10İzmir Urla Rüstem Mah.Ekintaş İnş.San.ve Tic.A.Ş.2.898.560,00 TL72%100 11Muş BulanıkEryapı San. ve Tic. Koll. Şti.5.672.850,00 TL144%100 Proje Tipine Göre Uygulamalar Afet Konutu Alt Gelir Grubu Altyapı ve/veya Sosyal Donatı Bakım ve Onarım Diğer İdare Konut Uygulaması İkmal İhalesi Kamu Hizmet Binası Gelir Paylaşımlı Proje Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Konut + Sosyal Donatı Danışmanlık Hizmetleri Restorasyon Tarımköy Stadyum Talep Organizasyon

62 TOKİ'den alt ve orta gelirlilere yönelik projeler yolda! Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Anadolu'nun birçok kentinde alt ve orta gelir gruplarına dönük, binlerce konutluk yeni projeler hazırladıklarını bildirdi. Turan, yaptığı yazılı açıklamada, TOKİ'nin başta emekliler olmak üzere, dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak için yürüttüğü çalışmaları hızlandırdığını belirtti. Bu çerçevede TOKİ'nin birçok ilde konut satışı gerçekleştirdiğini aktaran Turan, "TOKİ, Malatya'da da 250 liradan başlayan taksitle dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapacak. Malatya Beydağı'nda 305'i alt gelir grubu, 778'i sosyal konut olmak üzere toplam bin 83 konut satışa çıkarıldı" ifadelerini kullandı. Turan, alt gelir grubu kapsamındaki konutlardan emekliler için yüzde 25 oranında kontenjan ayrıldığını belirtti.

63 TOKİ'nin kuruluş amacının, konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşların konut sahibi yapılması olduğuna dikkati çeken Turan, şunları kaydetti: "TOKİ'den konut satın almamış olması, başvuru sahibinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir gayrimenkulün bulunmaması, Malatya ili sınırları içinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekiyor. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması, hane halkı gelirinin en fazla net 3 bin 200 lira olması ve bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilmesi de aranan şartlar arasında yer alıyor. Sosyal konutlarda ise, TOKİ'den konut satın alınmamış ve kredi kullanmamış olmaları, başvuru sahibinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir gayrimenkulünün bulunmaması, hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilmesi ve başvuru sahiplerinin 18 yaşını doldurmuş olması gibi şartlar aranıyor. Satışa sunulan konutlarla ilgili ayrıntılı bilgiye 'www.toki.gov.tr' internet adresinden ulaşılabilecek."

64 Endeksler OCAK-HAZİRAN 2016 YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI 2016 yılı birinci altı aylık dönemde, geri ödemelere aşağıda belirtilen endeksler uygulanacaktır. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan açılan konut kredilerinin kullanım ve geri ödemelerine uygulanacak artış oranı % 4,76’ dır. (Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Sosyal Yardımlaşma Kurumları, Belediyeler ve Yapımcılar) İdare’ce inşaa ettirilen ve bir önceki altı aylık memur maaş artış oranına bağlı olarak satışa sunulan yeni projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Temmuz - 31 Aralık 2015 dönemi) memur maaş artış oranı ile güncellenecektir. Bu oran % 4,76’ dır. İdare’ce inşa ettirilen ve satışa sunulan eski projeler ile 03/04/2001 tarih ve 24362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, T. Emlak Bankası A.Ş.’den İdaremize intikal eden projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Temmuz - 31 Aralık 2015 dönemi)) Memur maaş artış oranı, TÜFE ve Yİ-ÜFE Oranları arasından en düşük olanı alınarak güncellenecektir. Bu oran % 0,21’ dir. İdare’ce satılan arsaların geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Temmuz - 31 Aralık 2015 dönemi) Yİ-ÜFE oranı ile güncellenecektir. Bu oran % 0,21’ dir.

65 TOKİ'den emeklilere yönelik konut üretme projesi! TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, "Emeklilerimiz için "Hiç ev sahibi olmayacak" diyoruz ama köyde bağı, bahçesi, evi olan, atadan, dededen kalma hisseli dairesi olan var.Bunları ev sahibi olarak kabul etmiyoruz" dedi. TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, "Emeklilerimiz için "Hiç ev sahibi olmayacak" diyoruz ama köyde bağı, bahçesi, evi olan, atadan, dededen kalma hisseli dairesi olan var. Bunları ev sahibi olarak kabul etmiyoruz ve bu emeklilerimizi de konutlarımızdan faydalandıracağız" dedi. Turan, Bartın Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, TOKİ'nin emeklilere yönelik konut üretme projesi kapsamında kente geldiğini ve tespit edilen 3 araziyle ilgili incelemelerde bulunacaklarını söyledi. TOKİ binalarının şehrin ayrı bir yerinde olmasının yanında, içerisinde meydanı, caddesi, okullarıyla yeni bir mahalle, yeni bir kasaba kurma düşüncesinde olduklarını ifade eden Ergün Turan, şöyle devam etti: "Yani orada yaşayan insanlar, merkeze gelme ihtiyacı hissetmesinler. Yeni bir şehir dokusu oluşturalım istiyor ve şehir mimarisini de dikkate alarak yeni bir konsept üzerinde ilerliyoruz. Tabi burada ilk muhatap kitlemiz, ev sahibi olmayan emekli vatandaşlarımızdır. İlk yapacağımız konutlardan ev sahibi olmayan ve hane geliri 3 bin 200 liranın altında olan emekli vatandaşlarımızı yararlandıracağız. Emeklilerimiz için "Hiç ev sahibi olmayacak' diyoruz ama köyde bağı, bahçesi, evi olan, atadan, dededen kalma hisseli dairesi olan var. Bunları ev sahibi olarak kabul etmiyoruz ve bu emeklilerimizi de konutlarımızdan faydalandıracağız.

66 Emeklilere yönelik konut üretme projesinin Başbakan Ahmet Davutoğlu'nıuı talimatlarıyla hayata geçtiğini aktaran Turan, sosyal devletin gereği olarak büyük bir hamle içerisinde olduklarım, Batman'da sadece emeklilere bin 400'e yakın konutu teslim ettiklerini kaydetti. Ergün Turan, TOKİ olarak bu yıl 41 bin konut ürettiklerini, yıl sonuna kadar bu sayının 50 bine ulaşacağını belirterek, 'TOKİ, zaten çok güçlü bir kuruluş. TOKİ'nin kurulduğu 1984'ten 2002'ye kadar 43 bin konut üretilirken, 2002'den 2015 yılına kadar 680 bin konut üretildi. Önümüzdeki yıl Toplu Konut İdaresinin en zirve yılını hedefliyoruz ve 70 bin konut üreteceğiz. Tabi bunları yeni bir şehircilik anlayışıyla yapıyoruz. Bartın'a da bin ila bin 500 konutluk projeyi hayata geçireceğiz" diye konuştu. TOKİ

67

68 1953 yılında kurulan Emlak Konut GYO A.Ş. Türkiye de ana uzmanlığı konut üretimi olan en köklü işletmelerden biridir. Uzun yılların getirdiği ve birçok projeye imza atılarak kazanılan bu marka değeri, 2002 yılında Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na dönüşerek faaliyetlerine devam etmektedir. 60 yılı aşkın süredir yenilenen yönetim anlayışı ve kurum kültürü ile tüm menfaat sahiplerinin güven duyduğu bir kurum haline gelmiştir. Uzun yıllarda yarattığı marka değeri ile gayrimenkul sektöründe standartları daima yukarıya çekecek bir yönetim anlayışına sahiptir. Özellikle inşaat sistemleri, tasarım, çevreye duyarlılık ve iş yapım şekilleri ile lider ve örnek model olma görevini, sosyal bir bilinçle yerine getirmektedir. Ana pay sahibi TOKİ olan Emlak Konut GYO A.Ş. piyasa değeri, gayrimenkul portföyü ve arsa stoku açısından Türkiye’ de faaliyet gösteren en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. Faaliyetlerimiz Türkiye’de arazi satın alarak, orta ve üst-orta gelir grubuna yönelik gayrimenkul geliştirme, geliştirilen gayrimenkullerin pazarlaması ve satışını içermektedir. Bu konularda yenilikçi, çağdaş projeler üreterek başta ortaklarımız ve diğer menfaat sahiplerinin (maddi-maddi olmayan) değerlerinin çoğaltılması ana hedefimizdir.

69 Şirketimizin 3.800.000.000TL ödenmiş sermayesi, 4.000.000.000TL kayıtlı sermayesi sektördeki öncü rolünü gösterir ölçüdedir. Emlak Konut GYO geldiği noktada hızla büyümesini sürdürmek amacıyla 2010 yılında ilk, 2013 yılında ise ikinci halka arzını gerçekleştirmiştir. Halka arzlarımız hem bireysel yatırımcı talebi rekoru kırması hem de Cumhuriyet tarihimizin en büyük 5. halka arzı olması nedeniyle önemli bir başarıya ulaşmıştır. 2013 yılı Kasım ayında gerçekleştirdiği ikincil halka arzında hisse senetlerine 2,3 kat talep gelmiş ve 20 farklı ülkeden 100’ün üzerinde uluslararası yatırımcının ilgi gösterdiği Emlak Konut halka arzı, Orta Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde sermaye artırımı şeklinde yapılan yılın en büyük halka arzı olmuştur. AVRUPARK GÖL PANAROMA EVLERİ EVVEL İSTANBUL SARPHAN FİNANS PARK BATIŞEHİR EVORA İSTANBUL İST MARİNA BAHÇEKENT FLORA METROPOL İSTANBUL NİDAKULE ATAŞEHİR PARK MAVERA SEYRAN ŞEHİR SOFA LOCA UNİKONUT ISPARTAKULE

70 01BAHÇEKENT EMLAK KONUTLARI Detay /Liste /GörsellerDetayListeGörseller 02EMLAK KONUT BAŞAKŞEHİR EVLERİ Detay /Liste /GörsellerDetayListeGörseller 03KÖRFEZKENT 3. ETAP Detay /GörsellerDetayGörseller 04UNİKONUT Detay /GörsellerDetayGörseller 05BURGAZKENT Detay /GörsellerDetayGörseller 06ATAŞEHİR BİNA Detay Detay /GörsellerGörseller 07STÜDYO 24 Detay /GörsellerDetayGörseller 08ANDROMEDA GOLD Detay Detay /GörsellerGörseller 09PARK YAŞAM MAVİŞEHİR Detay /GörsellerDetayGörseller 10ARSALAR Detay /Liste /GörsellerDetayListeGörseller

71 FAALİYET KONUSU

72 Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.,Emlak Konut A.Ş. ünvanı ile 26 Aralık 1990 tarihinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş.’nin bağlı ortaklığı olarak, ana sözleşmesinde yazılı kayıt ve şartlarla Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkındaki 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Emlak Bankası A.Ş.’nin Ana Statüsü ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olarak kurulmuş, 6 Mart 1991 tarihinde tescil ve ilan edilerek faaliyetlerine başlamıştır. Şirket’in ana sözleşmesi 19 Mayıs 2001 tarihinde tadil edilmiş, 4603 sayılı kanun gereği Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi Kılınmıştır.

73 Şirket, Yüksek Planlama Kurulu’nun 4 Ağustos 1999 tarih ve 99/T-29 sayılı kararı ile 29 Aralık 1999 tarih ve 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, ‘Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na dönüştürülmesi kararlaştırılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun, Şirket’in Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüşümü ile ilgili 20 Haziran 2002 tarih ve 298 sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 25 Haziran 2002 tarih ve 5320 sayılı izni gereğince ana sözleşme tadil tasarısı genel kurulun tasvibine sunulmuş, tadil tasarısı 22 Temmuz 2002 tarihli Şirket Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilerek ana sözleşme tadil edilmiştir. Şirket ana sözleşmesi 29 Temmuz 2002 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescil edilmiş olup, 1 Ağustos 2002 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. (Şirketimizin Ticaret Sicil Numarası: 273488- 221070 MERSİS Numarası: 5669-3333-4423-6524)

74 Şirket’in 28 Şubat 2006 tarihinde toplanan Genel Kurulu neticesinde, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olan unvanı, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Şirketimizin hukuki varlığı herhangi bir süreyle kısıtlanmamıştır. Kurumumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek üzere gayrimenkul yatırım ortaklığı tüzel kişiliğine dönüştürüldükten sonra ilgili mevzuat hükümlerince hareket etmektedir. Şirketimiz ana sözleşmesi 5. maddede yer aldığı üzere iştigal konusu; Şirket, SPK’nın gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır

75 Emlak Konut GYO’nun amacı ve faaliyet konusu, büyük çoğunluğu konut olmak üzere ticari bölümler, eğitim birimlerini, sosyal donatıları, altyapı, yol ve her türlü çevre düzenlemesi ile birlikte gayrimenkul projelerinin gerçekleştirilmesi, geliştirilen projelerin inşaat kontrolörlüğünün yapılması, yapılan bağımsız bölümlerin pazarlaması ve satışı ile iştigal etmektedir. Şirketimiz, SPK’nın GYO tebliğ ve düzenlemeleri gereği inşaat yapım işlerinin yüklenicisi olamayacağından, tüm inşaat işlerini ihale yolu ile yüklenicilere yaptırmaktadır.

76

77 Şirket Hakkında Temel Bilgi  1953yılındakurulanEmlakKonut,GayrimenkulYatırımOrtaklığıstatüsünü2002yılı ndakazandı.  AnahissedarıTOKİolanEmlakKonut;piyasadeğeri,gayrimenkulportföyüvearsasto kuaçısındanTürkiye’defaaliyetgösterenenbüyükGYO’dur.  FaaliyetlerimizTürkiye’dearazisatınalarak,ortaveüst- ortagelirgrubunayönelikgayrimenkulgeliştirmevegeliştirilengayrimenkullerinpaza rlamasıvesatışınıiçermektedir.  EmlakKonutayrıcaticaribölümlerinvekamubinalarınındaüretildiğikarmagayrime nkulprojeleridegeliştirmektedir.  2003yılındanitibarengünümüzekadarüretilenveihalesigerçekleştirilenbağımsızbö lümsayısıyaklaşık121.000’eulaşmıştır.  2003yılındanitibaren,yapılanihalelerintoplamdeğeri(1)~53,99milyarTL’dir. GelirPaylaşımıModeliile~51,00milyarTL(İFMdahil) AnahtarTeslimGötürüBedelile~2,99milyarTL

78 Devam Eden Projelerin Proje Değerine Kırılımı (31.12.2015) 1 TOKİ ile imzalanan protokoller dahil olmak üzere * Sözleşmeler henüz imzalanmamıştır. Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Alan (m²) Değer mnTL TOKİ (1) 13.950.339 9.705 74% 84% Özelleştirme İdaresi 158.498 1.006 1% 9% Üçüncü Şahıslar 4.655.836 897 25% 8% Toplam 18.764.673 11.608 İhaleye Esas Alınan Değer: ~2,88 mlr. TL Min. Şirket Payı Geliri : ~6,91 mlr. TL Satış Toplam Geliri: ~18 mlr. TL Çarpan : 2,4 2016 Yılı İhale Durumu İhaleye Esas Alınan Değer: ~234 mn TL Min. Emlak Konut Payı Geliri : ~519 mn TL Satış Toplam Geliri: ~1,87 bn TL Çarpan : 2,24/25

79 Şirketimiz Hakkında Temel Bilgi (devam eden) 2003 Yılından İtibaren Gerçekleşen Arsa Alımları 2015 Yılı İhale Durumu 84,62% 15,34% 0,04% GPM Proje Gelirleri Anahtar Teslimi Modeli Konut Satışları ve Diğer Diğer Gelir Net Satışlar Kırılımı (31.12.2015) 2.269.767.344; 15% 12.985.203.768; 85% Anahtar Teslimi Projelerde Sözleşme Değeri (Değer, %) Gelir Paylaşımı Projelerinde Sözleşmeye Göre ŞPTG (Değer, %)

80 Birbirini Tamamlayan İş Modelleri Gelir Paylaşımı Modeli(“GPM”) Anahtar Teslim Götürü Bedel Proje Modeli İş Modelleri TOKİ,EmlakBankası1, Üçüncü sahışlar EmlakKonut’uniçdüzenlemelerikapsamındagerçekleşenihalesürecind e,yükleniciAsgariSatışToplamGeliritahminiylebirlikteŞirketPayıGelir oranıönerir.Proje en yüksek teklifi veren yüklenici ye verilir. Tüm süreç (finansmandan satışa) Yüklenici Tasarım vb. onaylanması, teknik kontroller Temel olarak yüklenici Yüklenici ve Emlak Konut Yükleniciyle paylaşılır, asgari gelir taahhüt altındadır Anahtar Teslimi Götürü Bedel Proje Modelinde(teklifin ardından),şirketin tamamlanmama riskini azaltmak amacıyla,anahtar teslim götürü bedel proje yöntemi halelerinde,daha esnek hareket edebilecektir.

81 İnşaat Emlak Konut Tüm risk ve sorumluluklar Emlak Konut Tamamı Emlak Konut’a aittir. Arsa Kaynağı İhale Süreci Yüklenici Sorumlulukları Finansman Emlak Konut’un Sorumlulukları Risk transferi Satışlar Gelirler 12000’ de ayni sermaye kapsamında gelen Kaynak: Şirket verisi TOKİ,EmlakBankası1, Üçüncü sahışlar5/25

82 6/25 Gelirler YükleniciEmlakKonut’aprojeningeliştirildiğiarazinindeğerlemedeğerineeşityadabudeğerdenda hayüksekolmaküzere,minimummiktardagelirsağlar.  Nihaigelirpaylaşımıoranıönceden,başlangıçtabelirlenir.  TümgeliştirmesürecineilişkinolarakçoğugeliştirmevefinansmanriskiniYükleniciüstlenir.  EmlakKonuttemeldeprojeyearazikatkısıveolasıbinastoklarıolmaküzere,sınırlıfinansmanvegeli ştirmeriskiüstlenir.  EmlakKonut’abüyükölçekliprojeleryürütmeesnekliği tanır. Risk transferi  Projegeliştirir,finansmandansatışvefiyatlandırmayakadar,tümsüreçtensorumludur.Tasarım,in şaatvepazarlamamalzemeleriEmlakKonut’unonayınatabidir.  İnşaatınteknikkontrolünüEmlakKonut yapar. Yüklenici Sorumlulukları  YükleniciEmlakKonut’aprojeningeliştirildiğiarazinindeğerlemedeğerineeşityadabudeğerdend ahayüksekolmaküzere,minimummiktardagelirsağlar.  Nihaigelirpaylaşımıoranıönceden,başlangıçta belirlenir.  KonutsalveticaribirimlerinsatışlarınaeldeedilengelirtümüyleEmlakKonut’undur.  Yükleniciyeprojeninfizikselgeliştirilmesinedayalıolarakhakedişödemeleriyapılır. Gelirler  Şirketyönetmelikleriuyarıncayapılacakolanihalearacılığıylaendüşüktekliflerarasındanenuygu nyükleniciseçilir.

83 Gelirler  Şirketyönetmelikleriuyarıncayapılacakolanihalearacılığıylaendüşüktekliflerarası ndanenuygunyükleniciseçilir. Yüklenici Seçimi  EmlakKonutprojeninfinansmanı, geliştirilmesi ve satışları ile ilgili tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Risk transferi  BağımsızbirimlerinsatışındaneldeedilengelirlerEmlakKonutveyükleniciarasında öncedenanlaşılanoranagörepaylaşılır.  Gelirpaylaşımıoranı16%ile55%arasındadır.

84 İhale Süreci Gelir Paylaşımı Sözleşmesi Proje finansmanı yüklenici tarafından Tasarım ve inşaat yüklenici tarafından Pazarlama yüklenici ve Emlak tarafından Satış& fiyatlama Emlak ve yüklenici tarafından Gelirler İhale Süreci Finansman Emlak tarafından Tasarım&inşaat Emlak tarafından Pazarlama Satış& Fiyatlama Birbirini Tamamlayan İş Modelleri (devam eden) Gelir Paylaşımı Modeli(“GPM”) Anahtar Teslim Götürü Bedel Proje Modeli Kaynak: Şirket verisi Gelir Paylaşımı Modeli Süreci Anahtar Teslimi İhale Süreci

85 Tamamlanmış Projeler(mnTL) İhale Edilmiş Projeler (mnTL) Yeşil renk ile gösterilen çubuklar,ihale öncesinde ilgili arsa için yaptırılmış olan son ekspertiz raporu değerlerini temsil etmektedir. Mavi renkli çubuklar ihalede belirlenen Şirketin asgari payı tutarıdır. Kırmızı renkli çubuklar ise proje sonunda elde edilen gerçekleşme değerini temsil etmektedir. 2012yılı sonrasında gelir paylaşımı ihalelerimizde rekabetin artmasıyla birlikte elde edilen çarpan oranlarımızda belirgin bir artış yaşanmıştır. Bununla birlikte, Şirket olarak uzun vadede 2,00-2,10 çarpan ortalamasının daha sürdürülebilir bir seviye olduğunu düşünüyoruz. Milyar TL7/25

86 İstanbul Büyümesinin Önemli Etkenleri Marmaray Projesi(29 Ekim 2013’de açıldı) Nüfus Artışı Devam Eden Göç Yeni Şehir Projesi Kentsel Dönüşüm Projesi 3. Köprü Projesi Gelecekteki Altyapı Projeleri Yeni Havaalanı Kanal İstanbul Projesi

87 Mevcut Projelerin Konumları Mevcut Arsalar Yeni Şehir Alanı Büyükçekmece Arnavutköy Esenyurt Avcılar Başakşehir Küçükçekmece Sultangazi Fatih Şişli Zekeriyaköy 3. Köprü Ümraniye Kartal Tuzla Güçlü ve Dinamik Piyasa Yapısına Sahip Olan BölgelereOdaklanma Maltepe İstinye Gaziosmanpaşa Kaynak: Şirket verisi8/25

88 Marmaray Projesi(29 Ekim 2013’de açıldı) Nüfus Artışı Devam Eden Göç Yeni Şehir Projesi Kentsel Dönüşüm Projesi 3. Köprü Projesi Gelecekteki Altyapı Projeleri Yeni Havaalanı Kanal İstanbul Projesi

89 KARAT 34İSTANBULK. çekmeceDevam Ediyor LOKASYON 2AVRUPA KONUTLARI BAŞAKŞEHİRİSTANBULBaşakşehirDevam Ediyor LOKASYON 3TUAL ADALARİSTANBULKARTALDevam EdiyorDetay KatalogDetay Katalog LOKASYON LOKASYON 4ESENLER EMLAK KONUTİSTANBULESENLERDevam EdiyorDetay Katalog 5KÖY ZEKERİYAKÖYİSTANBULSARIYERDevam EdiyorDetay Katalog 6BULVAR İSTANBULİSTANBULBaşakşehirDevam EdiyorDetay Katalog 7PARK MAVERAİSTANBULBaşakşehirDevam Ediyor Detay KatalogDetay Katalog LOKASYON LOKASY ON LOKASYON LOKASY ON 8AĞAOĞLU MASLAK 1453 İSTANBULİSTANBULSARIYERDevam EdiyorDetay Katalog 9İST MARINAİSTANBULKARTALDevam EdiyorDetay Katalog 10EVvel İSTANBUL - Adım İSTANBULİSTANBULBaşakşehirDevam EdiyorDetay Katalog LOKASYON

90

91


"İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları