Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ZAMAN Ç İ ZELGELER İ İ LE VER İ ML İ L İ K ANAL İ Z İ BİTİRME ÖDEVİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ZAMAN Ç İ ZELGELER İ İ LE VER İ ML İ L İ K ANAL İ Z İ BİTİRME ÖDEVİ."— Sunum transkripti:

1 ZAMAN Ç İ ZELGELER İ İ LE VER İ ML İ L İ K ANAL İ Z İ BİTİRME ÖDEVİ

2 SUNUM AKIŞI F İ RMANIN TANIMI PROBLEM İ N TANIMI VER İ ML İ L İ K KAVRAMI PROBLEM İ N İŞ LETME İ ÇER İ S İ NDE MEVCUT DURUMU GEL İŞ T İ R İ LEN ZAMAN Ç İ ZELGELER İ UYGULANAN ZAMAN Ç İ ZELGES İ ELDE ED İ LEN ZAMAN Ç İ ZELGELER İ N İ N KAR Ş ILA Ş TIRILMASI GENEL SONUÇ

3 1.FİRMANIN TANIMI  F İ RMA ADI : Kastamonu Entegre A ğ aç Sanayi Ve Tic. A ş.  TEZ ÇALI Ş MASI YAPILAN DEPARTMAN : Üretim Departmanı  ÜRET İ M DEPARTMANINDA BULUNAN ÜRET İ M HATLARI : Emprenye Hattı Melamin Presler Ebatlama Tra ş lama Parke Hattı Laminasyon Hattı

4 2.PROBLEMİN TANIMI Üretim departmanında bulunan parke hattı üzerinde üretim çe ş itleri mevcuttur.Bu üretim çe ş itleri ; PARKE ÇE Şİ TLER İ REG İ STERNATURALSTANDART Resim 1. Parke Üretim Çe ş itleri

5 2.PROBLEMİN TANIMI Resim 1 üzerinde belirtilen üretim çe ş itleri bir hat üzerinde imalat edilmektedir. Mü ş teri talepleri do ğ rultusunda parke hattı üzerinde üretim geçi ş leri ya ş anmaktadır. Üretim geçi ş leri esnasında proses üzerinde de ğ i ş en ayarlardan kaynaklı zaman kaybı ya ş anmaktadır. Yapılan tez çalı ş masında üretim geçi ş leri sırasında en fazla zaman kaybının ya ş andı ğ ı natural üretim, set-up süresi aza indirilerek verimlilik sa ğ lanmak istenmi ş tir.

6 3. VERİMLİLİK KAVRAMI Verimlilik en kısa : ‘Do ğ ru olan i ş leri, do ğ ru biçimde ve ekonomik bir çalı ş ma ile gerçekle ş tirmeyi hedefleyen akılcı bir ya ş am biçimidir.’ ş eklinde tanımlanmaktadır. Verimlilik hesaplaması ise ; =Çıktı/Girdi ili ş ki düzeyi ile açıklanmaktadır.

7 4.PROBLEMİN İŞLETME İÇERİSİNDEKİ MEVCUT DURUMU Üretim çe ş itleri ebatlarına göre farklılık göstermektedir.Bu ebatlar profil, boya,en ölçüsü, boy ölçüsü olarak ayrılmaktadır. Tablo 1. Üretim Tipleri Ebatları ÜRET İ M T İ PLER İ STANDART ÜRET İ M REG İ STER ÜRET İ M NATURAL ÜRET İ M PROF İ L8 MM CL İ CK 10 MM CL İ CK BOYABOYALI/BOYASIZ EN ÖLÇÜSÜ195 MM191 MM155 MM BOY ÖLÇÜSÜ1205 MM1295 MM

8 4.PROBLEMİN İŞLETME İÇERİSİNDEKİ MEVCUT DURUMU Natural üretime geçi ş ler a ş a ğ ıdaki gibi olmaktadır; STANDART ÜRET İ M REG İ STER ÜRET İ M NATURAL ÜRET İ M Resim 2. Üretim geçi ş leri

9 4.PROBLEMİN İŞLETME İÇERİSİNDEKİ MEVCUT DURUMU Üretim geçi ş leri esnasında meydana gelen de ğ i ş imlerin proses adımları a ş a ğ ıdaki sırayı izlemektedir.Belirlenen proses adımları analizler sonucu belirlenmi ş tir.  Parke hattı temizli ğ i  1. çoklu dilme ayarı  2. çoklu dilme ayarı  Homag1 bıçak de ğ i ş imi ve profil ayarı  Homag2 bıçak de ğ i ş imi ve profil ayarı  Homag1 ve homag2 transfer ayarlanması  Boya disk ayarı  Kutu zincir ayarı ve palet dayama i ş lemi  Kalite kontrol

10 4.PROBLEMİN İŞLETME İÇERİSİNDEKİ MEVCUT DURUMU Belirlenen proses adımları i ş letme geçmi ş duru ş raporlarından süzülerek bölümlere ayrılmı ş tır. Süzülen raporlardan ortalama süreler hesaplanıp her proses adımı için belirli süreler Tablo 2 içerisinde hata payları eklenerek belirtilmi ş tir.

11 4.PROBLEMİN İŞLETME İÇERİSİNDEKİ MEVCUT DURUMU Tablo 2. Proses adımları ve ortalama süreleri

12 4.PROBLEMİN İŞLETME İÇERİSİNDEKİ MEVCUT DURUMU İş letme bünyesinde son dört yıl içerisinde gerçekle ş en de ğ i ş im sayısı ve süreleri Tablo 3 içerisinde mevcuttur. A ş a ğ ıda görüldü ğ ü üzere de ğ i ş im süresi 16 saat olarak belirlenmi ş tir. Tablo 3. Ortalama Geçi ş Süresi(saat)

13 5. GELİŞTİRİLEN ZAMAN ÇİZELGELERİ Olu ş turulan zaman çizelgelerinde e ş zamanlı yapılan i ş ler tesbit edilip, personel yetenek ve tecrübelerine göre da ğ ılım sa ğ lanmı ş tır. Zaman çizelgeleri a ş a ğ ıdaki ba ş lıklar altında incelenmi ş tir.  Standart Üretimden – Natural Üretime Geçi ş  4 Personel ile Zaman Çizelgesi  6 Personel ile Zaman Çizelgesi  8 Personel ile Zaman Çizelgesi  Register Üretimden – Natural Üretime Geçi ş  4 Personel ile Zaman Çizelgesi  6 Personel ile Zaman Çizelgesi  8 Personel ile Zaman Çizelgesi  Uygulanan Standart Üretimden Natural Üretime Geçi ş Çizelgesi (6 personel)

14 Standart Üretimden- Natural Üretime Geçiş 4 Personel ile Zaman Çizelgesi Tablo 4. 4 Personel İ le Çizelge

15 Standart Üretimden- Natural Üretime Geçiş Tablo 5. 4 Personel İ le Çizelge (devamı)

16 Standart Üretimden- Natural Üretime Geçiş Tablo 4 ve Tablo 5 ile, i ş letme mevcut durumda set-up süresini 16 saat ortalama ile yapabilirken olu ş turulan çizelgede 4 personel ile de ğ i ş im süresini 245 dakika olarak hesaplanmı ş tır. Kayıp zaman kullanabildi ğ inde 8.580 metre kare ürün için yakla ş ık 198 bin tl satı ş yapabilece ğ imiz ürün üretilmektedir.

17 6 Personel ile Zaman Çizelgesi Tablo 6. 6 Personel ile Çizelge

18 Standart Üretimden- Natural Üretime Geçiş Tablo 6 ile, i ş letme mevcut durumda set-up süresini 16 saat ortalama ile yapabilirken olu ş turulan çizelgede 6 personel ile de ğ i ş im süresini 200 dakika olarak hesaplanmı ş tır. Kayıp zaman kullanabildi ğ inde 9.120 metre kare ürün için yakla ş ık 210 bin tl satı ş yapabilece ğ imiz ürün üretilmektedir.

19 8 Personel ile Zaman Çizelgesi Tablo 7. 8 Personel ile Çizelge

20 Standart Üretimden- Natural Üretime Geçiş Tablo 7 ile, i ş letme mevcut durumda set-up süresini 16 saat ortalama ile yapabilirken olu ş turulan çizelgede 8 personel ile de ğ i ş im süresini 120 dakika olarak hesaplanmı ş tır. Kayıp zaman kullanabildi ğ inde zaman 10.080 metre kare ürün için yakla ş ık 230 bin tl satı ş yapabilece ğ i ürün üretilmektedir.

21 Register Üretimden- Natural Üretime Geçiş 4 Personel ile Zaman Çizelgesi Tablo 8. 4 Personel ile Çizelge-2

22 Register Üretimden- Natural Üretime Geçiş Tablo 9. 4 Personel ile Çizelge-2 (devamı)

23 Register Üretimden- Natural Üretime Geçiş Tablo 8 ve Tablo 9 ile, i ş letme mevcut durumda set-up süresini 16 saat ortalama ile yapabilirken olu ş turulan çizelgede 4 personel ile de ğ i ş im süresini 215 dakika olarak hesaplanmı ş tır. Kayıp zaman kullanabildi ğ inde 8.940 metre kare ürün için yakla ş ık 205 bin tl satı ş yapabilece ğ imiz ürün üretilmektedir.

24 6 Personel ile Zaman Çizelgesi Tablo 10. 6 Personel ile Çizelge-2

25 Register Üretimden- Natural Üretime Geçiş Tablo 10 ile, i ş letme mevcut durumda set-up süresini 16 saat ortalama ile yapabilirken olu ş turulan çizelgede 6 personel ile de ğ i ş im süresini 155 dakika olarak hesaplanmı ş tır. Kayıp zaman kullanabildi ğ inde 9.660 metre kare ürün için yakla ş ık 220 bin tl satı ş yapabilece ğ imiz ürün üretilmektedir.

26 8 Personel ile Zaman Çizelgesi Tablo 11. 8 Personel ile Çizelge-2

27 Register Üretimden- Natural Üretime Geçiş Tablo 11 ile, i ş letme mevcut durumda set-up süresini 16 saat ortalama ile yapabilirken olu ş turulan çizelgede 8 personel ile de ğ i ş im süresini 135 dakika olarak hesaplanmı ş tır. Kayıp zaman kullanabildi ğ inde zaman 9.900 metre kare ürün için yakla ş ık 230 bin tl satı ş yapabilece ğ i ürün üretilmektedir.

28 6. UYGULANAN ZAMAN ÇİZELGESİ Standart Üretimden- Natural Üretime Geçi ş 6 Personel İ le Zaman Çizelgesi Tablo 12. 6 Personel İ le Uygulanan Çizelge

29 6. UYGULANAN ZAMAN ÇİZELGESİ Tablo 13. 6 Personel İ le Uygulan De ğ i ş im Çizelgesi(devamı)

30 6. UYGULANAN ZAMAN ÇİZELGESİ Tablo 12 ve Tablo 13 ile, i ş letme mevcut durumda set-up süresini 16 saat ortalama ile yapabilirken olu ş turulan ve uygulanan çizelgede 6 personel ile de ğ i ş im süresini 405 dakika olarak hesaplanmı ş tır. Kazanılan 555 dakika olarak bu süre içerisinde 6.660 metre kare ürün üretimi gerçekle ş mi ş tir. Gerçekle ş en ürün üretimi yakla ş ık olarak 154 bin tl kazanç sa ğ lamaktadır.

31 7. ELDE EDİLEN ZAMAN ÇİZELGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PERSONEL SAYISI/ÜRET İ M GEÇ İŞ LER İ NE GÖRE SA Ğ LANAN KAZANÇ STANDART ÜRET İ MDEN – NATURAL ÜRET İ ME GEÇ İŞ REG İ STER ÜRET İ MDEN – NATURAL ÜRET İ ME GEÇ İŞ İŞ LETME İ ÇER İ S İ NDE UYGULANAN GEÇ İŞ 4 PERSONEL198 Bin Tl205 bin Tl------- 6 PERSONEL210 Bin Tl220 Bin Tl154 Bin Tl 8 PERSONEL230 bin Tl230 Bin Tl------- Tablo 14. Zaman Çizelgeleri Kazanç Kar ş ıla ş tırması

32 Personel Mesai Maliyetleri Tablo 15.Personel Mesai Ücreti

33 8. GENEL SONUÇ Olu ş turulan ve Uygulanan de ğ i ş imler incelendi ğ i taktirde i ş letme bünyesinde verimlilik sa ğ lanacaktır.Sa ğ lanan verimlilik ise a ş a ğ ıdaki gibi hesaplanmaktadır. Çok Faktörlü Verimlilik Oranı: Çıktı / ( İş gücü + Malzeme + Enerji) Yapılan analizler sonucunda i ş letmede verimlilik oranı; = 154.000 tl/1.183 tl = 130.17 tl olarak sa ğ lanmaktadır.

34 HAZIRALAN VE SUNAN : BÜ Ş RA GÜLSÜM KÜÇÜK TE Ş EKKÜRLER..


"ZAMAN Ç İ ZELGELER İ İ LE VER İ ML İ L İ K ANAL İ Z İ BİTİRME ÖDEVİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları