Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VEREM Bursa Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı hastalıklar Şubesi Hazırlayan:Dr. SUHA ÖZKAN Ankara Verem Savaşı Dispanseri 65. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VEREM Bursa Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı hastalıklar Şubesi Hazırlayan:Dr. SUHA ÖZKAN Ankara Verem Savaşı Dispanseri 65. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası."— Sunum transkripti:

1 VEREM Bursa Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı hastalıklar Şubesi Hazırlayan:Dr. SUHA ÖZKAN Ankara Verem Savaşı Dispanseri 65. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası OCAK 2012

2 2 “Mycobacterium tuberculosis” isimli basilin insanlarda yaptığı, tüm organları tutabilen, bulaşıcı ve tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır Tüberküloz (verem) hastalığı nedir?

3 3 Kaynak Hava yoluSağlam İnsan Hasta insan Öksürük, aksırık ve Solunumla aldığı TB konuşma ile çıkardığı mikrobu nedeniyle tüberküloz (TB) mikrobuENFEKTE olur Nasıl bulaşır?

4 4 Bulaşma, TB hastasının çıkardığı 1-5 mikron büyüklüğünde olan ve 1-3 canlı basil içeren taneciklerin (damlacık çekirdeği) solunmasıyla olur Konuşma ile partikül Öksürme ile partikül Hapşırma ile partikül çıkarılır 1 Duguid J. Expulsion of pathogenic organisms from the respiratory tract. Br Med J 1946;1:245 2 Riley RL, O’Grady F. Airborne infection: transmission and control. New York: Macmillan, 1961 Standart ısı ve nemde damlacık çekirdeğindeki TB basillerinin; %60-70’i üç saat, %48-66’sı altı saat, %28-32’si dokuz saat canlı kalabilmektedir 3 Loudan RG, Roberts RM.Droplet expulsion from the respiratory tract. Am Rev Respir Dis. 1967: Bulaşmada damlacık çekirdeği

5 5

6 6 Tedavi olmayan bir tüberküloz hastası her yıl yaklaşık kişiyi enfekte eder ( tedavi olmayan dirençli bir hasta da dirençli mikropları bulaştırır) TB hastası

7 7

8 8 Bulaştırıcılığı etkileyen faktörler 1: Hastaya ait faktörler: Akciğer tüberkülozu olması, balgamında basil bulunması ve basil sayısı (yayma pozitifliği) Balgamın aerosol oluşturması (öksürük, hapşırık, sulu balgam) Basilin canlılığı Basilin virulansı

9 9 Ortama ait faktörler: Ortamın sık havalandırılması Ultraviyole, güneş ışığı Kaynağa yakın olma Bulaştırıcılığı etkileyen faktörler 2:

10 10 Kişiye ait faktörler: Hastalığa/basile dirençlilik (önceki hastalık, koruyucu tedavi, BCG, vs.) Hastalanmayı artıran durumlar, diğer hastalıklar Basil kaynağı ile birlikte geçirilen süre Yaş (0-14 yaş grubundakiler daha çok etkilenir) Bulaştırıcılığı etkileyen faktörler 3:

11 11 Suya düşen taş prensibi* Kaynak hasta Aile Akraba, arkadaş Rastlantısal temaslı * Veen 1992 Enfekte olmayan Enfekte olan Hans L. Rieder. Epidemiologic Basis of Tubeculosis Control, IUATLD, S:21 TEMAS YAKINLIĞINA GÖRE BULAŞMA

12 12 TÜBERKÜLOZ, ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA ÖNEMLİ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU OLMAYA DEVAM ETMEKTEDİR TÜBERKÜLOZ SORUNUNUN BOYUTLARI Dünyada, erişkinlerde bulaşıcı hastalıklardan ölümün en büyük ikinci nedenidir (HIV/AIDS’ den sonra)

13 13 Dünyada Tüberküloz L Dünyada her yıl yaklaşık 9 milyon yeni hasta ortaya çıkmakta ve 1,7 milyon insan veremden ölmektedir L 2 milyar insan, yani dünya nüfusunun üçte biri TB basili ile enfektedir L Enfekte olanların %10’unda, aktif hastalık gelişmesi ihtimali vardır L Çok ilaca dirençli hasta sayısı her yıl artmaktadır

14 14 1. Afganistan 2. Bangladeş 3. Brezilya 4. Kamboçya 5. Çin 6. Kongo 7. Etiyopya 8. Hindistan 17. Güney Afrika 18. Tanzanya 19. Tayland 20. Uganda 21. Vietnam 22. Zimbabwe 9. Endonezya 10. Kenya 11. Mozambik 12. Myanmar 13. Nijerya 14. Pakistan 15. Filipinler 16. Rusya Yüksek Olgu Yükü Olan ülkeler (22 ülkede, dünyadaki tüm TB hastalarının % 80’i bulunmaktadır.)

15 Yılı TB İnsidansı (100 binde) WHO 2009 Raporu

16 16 TÜRKİYE’DE VEREM

17 17 TÜRKİYE’DE VEREM Türkiye’de her yıl yaklaşık 17 bin yeni verem hastası ortaya çıkmaktadır 2008 Yılında Verem Savaşı Dispanserlerine (VSD) kayıtlı toplam verem hastası bulunmaktadır Bu hastaların %62’si erkek, %38’i kadındır Hastaların yaklaşık %70’inde akciğer tüberkülozu varken, %30’unda akciğer dışındaki organlar (Lenf bezleri, plevra, kemik, böbrek, beyin) tutulmuştur

18 18 TÜRKİYE’DE VEREM 2008 yılı verem hastalarının %43,1’i yaş grubundadır

19 19 HEDEFLER Ulusal Tüberküloz Kontrol Programının halk sağlığı açısından öncelikli hedefleri;  Hastalığın bulaşmasını önlemek  Hastalanan kişilerin tümüyle iyileşmesini sağlamak  Hastalığa yakalananların sayısını (morbiditeyi) azaltmak  Hastalığa bağlı ölümleri (mortaliteyi) azaltmak Bu hedefe ulaşılabilmesi için tedaviye uyumun ve devamın sağlanması gereklidir

20 20 TEDAVİ HEDEFİ: Balgam yayması pozitif hastalarda %85 tedavi başarısı sağlamak TANI HEDEFİ: Varolan balgam yayması pozitif tüberküloz olgularının % 70’ ini bulmak DSÖ’NÜN BELİRLEDİĞİ HEDEFLER

21 21 VEREM TANISI

22 22 TANI - Semptomlar Solunum Sistemi Bulguları Öksürük Balgam çıkarma Hemoptizi Göğüs ağrısı, sırt-yan ağrı Nefes darlığı Ses kısıklığı Sistemik Bulgular Ateş (intermittan) Gece terlemesi İştahsızlık, kilo kaybı Halsizlik, yorgunluk Hastalığın olduğu organa özgün bulgular (LAP, idrarda kan görülmesi, eklemde şişlik vb.) İki- üç haftadan uzun süren öksürükte veremden şüphelenmek gerekir

23 23 TANI - Hastalık Öyküsü ve Temas Araştırılması Şikayetlerin başlangıcı ve seyri Şikayetleri için daha önceden yapılan tetkikler ve uygulanan tedaviler Daha önce TB tanısının ve tedavisinin olup olmadığı Aile ve yakın çevresinde TB hastasının varlığı Hastalık için yatkınlık (HIV(+), D.M., silikozis, K.B.Y., steroid kullanımı, bazı kanser türleri ve tedavileri, alkol bağımlılığı, beslenme durumu, stres, v.b..) Diğer dış faktörler: Cezaevinde, bakımevlerinde, sığınma evlerinde kalma, evsizler, sağlık çalışanları, kapalı ortamda fazla sayıda insanın bulunması v.b.

24 24 TANI - Bakteriyoloji Mikroskopi: Balgamda ziehl-neelsen boyama ile ARB incelemesi Kültür: Mikroskopisi yapılan materyalin Löwenstein- Jensen katı ve/veya otomatize sıvı besiyerine ekilmesi İlaç duyarlılık testi: Üremiş kültürde, tedavide kullanılan antitüberküloz ilaçlara duyarlılıklarının araştırılması Tüberkülozda bakteriyolojik tanı esastır İncelenebilecek Örnekler: Balgam, indüklenmiş balgam, açlık mide suyu, bronkoskopik aspirasyon sıvısı, BOS, plevral mayi, idrar, eklem sıvısı, biyopsi materyali, v.b.

25 25 TANIDA MİKROSKOPİ - Yayma Ziehl Neelsen boyasında TB basillerinin mikroskopik görünümü (kırmızı renkte) Asit ve alkolle yıkandığında boyasını vermediği için aside rezistan basil (ARB) denir. Floresan mikroskopide parlak olarak görülen TB basilleri

26 26 TANIDA KÜLTÜR İNCELEMESİ Kültürde tüberküloz basilinin üretilmesi en kesin tanı yöntemidir L. Jensen katı besiyerinde üremiş verem mikrobu kolonileri Tüp Besiyeri

27 27 Sağ üst alanda kavite Sol akciğerde iltihap * PA akciğer filmlerinin aktif TB tanısında duyarlılığı %70-80’dir *Yalnız radyoloji ile TB tanısı konulamaz TANI - RADYOLOJİ AKCİĞER TÜBERKÜLOZU BULGULARI

28 28 TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ (PPD) Cilt içine enjeksiyon yapılır saat oluşan k abarıklık ölçülür PPD testinin pozitif olması kişinin mikrobu aldığını gösterir Kesin hastalığı göstermez

29 29 BCG’lilerde 0-5 mmNegatif kabul edilir 6-14 mmBCG’ye atfedilir *15 mm ve üzeriPozitif kabul edilir (enfeksiyon) BCG’sizlerde 0-5 mm Negatif kabul edilir 6-9 mm Şüpheli kabul edilir, bir hafta sonra tekrarlanan testte 6-9 mm negatif, 10 mm ve üzeri pozitif kabul edilir *10 mm ve üzeriPozitif kabul edilir (enfeksiyon) Tüberkülin Cilt Testinin Değerlendirilmesi

30 30 Hastalığın tuttuğu organlar Akciğer tüberkülozu: Akciğer parankimini tutan hastalık Verem hastalığı %70-80 oranında AC’leri tutar Parankimde tutulum olmadan plevra efüzyonu veya mediastende lenf bezi büyümesi akciğer dışı kabul edilir Akciğer dışı tüberküloz: Akciğer parankimi dışındaki organlardan alınan örneklerde ARB gösterilen veya tüberkülozla uyumlu histolojik ve klinik bulgusu olan hastalar En sık akciğer zarları, lenf bezleri, kemikler, böbrekler, beyin zarları tutulur Vücudun bütün organlarında hastalık yapabilir Bazı hastalarda hem akciğer, hem de akciğer dışı hastalık olabilir

31 31 BİLDİRİM VE KAYIT Tüberküloz, bildirimi zorunlu bir hastalıktır Tanı konduktan sonra bir hafta içinde İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir Tanı konulan verem hastaları gizlilik kuralları içinde dispanserde kaydedilir

32 32 TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ

33 33 TEDAVİ İlaç Tedavisinin İlkeleri: 1- En etkili, en güvenli ve en kısa süreli tedavi 2- Çoklu ilaç kullanılmalı 3- İlaçlar düzenli kullanılmalı 4- Yeterli süre ilaç kullanılmalı  Düzenli bir tedavi ile % iyileşme sağlanır  Tedavi başlandıktan gün sonra bulaştırıcılık ortadan kalkar

34 34 Tüberküloz tedavisindeki ilaçlar F İzoniyazid (H) F Rifampisin (R) F Pirazinamid / Morfozinamid (Z) F Streptomisin (S) F Etambutol (E)

35 35 Hastanın tedavisi sürerken hastaneye yatırılması gereken durumlar Ø Genel durumun bozuk olması Ø Komplikasyonların varlığı (solunum, kalp yetmezliği v.b..) Ø Ağır ya da sık hemoptizi olması Ø İlaç allerjisi, ilaca bağlı hepatit ve diğer hastane tedavisini gerektiren ilaç yan etkileri Ø Ayaktan tedavide sorun yaşanan ve tedaviye uyumsuz hastalar Ø Tedavi başarısızlığı olan veya kronik hastalar

36 36 Çok İlaca Direnç Multi-Drug Resistance (MDR) TB tedavisinde kullanılan izoniyazid ve rifampisinin ikisine birden direnç olmasıdır Birlikte başka ilaçlara direnç olabilir veya olmayabilir Daha önce tüberküloz ilacı kullanmamışsa (<1 ay) primer, bir aydan fazla tüberküloz tedavisi varsa edinsel ilaç direnci söz konusudur Çok ilaca direnci (ÇİD) saptanan hastaların, standart birinci grup ilaçlarla tedavi olasılıkları düşüktür ÇİD saptanan ve tedavi başarısızlığı olan hastalar, halen Türkiye’de belirlenmiş 4 hastane tarafından ikinci grup ilaçlarla tedavi edilmektedirler

37 37 Çok İlaca Dirençli Tüberküloz Duyarlı TB Dirençli-TB Tedavi başarısı % % Tedavi süresi ay ay İlaç maliyeti 100 $ $ İlaç toksisitesi az çok Ölüm riski az çok İşgücü kaybı kısa uzun

38 38 TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNDE UYARILAR Tedavi şemasındaki ilaç kombinasyonlarından eksik ilaç başlanmamalı, eksik ilaçla tedavi sürdürülmemeli Özellikle, ÇİD tedavisinde kullanılan ikinci grup ilaçlar, normal TB hastalarında sorumsuzca kullanılmamalı Yan etkilere dikkatli yaklaşım gösterilmeli. Major yan etkide ilaç çıkarılırken, tedavinin devamında ne yapılacağı uzman merkezlere danışılmalı Asla tedaviye yeni ilaç eklenmemeli. Başarısızlığa giden bir hastada yeni dirençlere neden olunmamalı Düzenli olarak yapılan bakteriyolojik incelemelerle tedavideki uyum ve düzelme izlenmeli

39 39 İZLEMDE TEK STANDART DOĞRUDAN GÖZETİMLİ TEDAVİ

40 40 Hastanın tedaviye uyumunu sağlamada gereklilikler  Bilgili, motive ve güleryüzlü dispanser çalışanları  Hastanın iyi eğitimi ve bu eğitimin devamlılığı  Hasta ile gözetim planı yapılması ve uygulanması  Tedavide sağlık personeli gözetimi olması  Ev ziyareti yaparak sosyal ve ekonomik durum tespiti ve adres doğrulanması  Tedavi boyunca hastayı ödüllendirme, sosyal ve ekonomik destek sağlamak  İlaçların eksiksiz temini, ücretsiz tedavi

41 41 Doğrudan gözetimli tedavi (DGT) nedir?  DGT, görevlendirilmiş bir kişinin, hastanın her doz ilacını yuttuğunu gözlemesidir. (Bu görevli sağlık çalışanı olmalı)  Böylece hastanın tedaviye uyumu garantilenir, her doz ilacı içtiğinden emin olunur

42 42 Neden DGT? Tüberküloz mikrobu hava yolu ile bulaşmaktadır Hasta ile aynı havayı solumak, mikrobun bulaşması için yeterlidir Sağlıklı kişilerin tüm yaşamları boyunca kendilerini korumaları olanaksızdır Bu nedenle hedefimiz Hastalanan kişileri en kısa sürede bulmak Bunların tedavilerini garantileyerek çevresindeki kişilere bulaştırmalarını önlemek

43 43 En az 6 ay süreyle her gün ilaç içilmesinin zorluğu Tedavi başladıktan sonraki bir-iki ay içinde şikayetlerin geçmesi ve kendini iyi hissetme Eğitim durumu, sosyal konum, yaşadığı ortam, yaş, cinsiyet gibi değişkenler Olası yan etkilere karşı bilgilenmeme, vb. DGT uygulamanın temel nedeni, hastaların tedaviye uyumsuz olabilmeleridir Hastalar, bu gibi nedenlerle ilaçlarını düzensiz kullanmakta ve tedaviyi terk etmektedirler

44 44 Düzensiz tedavi ve tedaviyi yarıda bırakmanın olası sonuçları Hastalık tablosunun tekrarlanması İyileşememe Bulaştırıcılığın devam etmesi İlaçlara direnç gelişmesi ve dirençli mikrobun diğer kişilere bulaşması Ölüm olasılığının artması Tedavi maliyetinin artması Tedavinin garantisi= DGT

45 45 TEDAVİNİN SONLANDIRILMASI Hasta, hastalığının özelliklerine uygun tedavi rejimindeki ilaçları yeterli süre ve düzenli kullanması sonunda kontrol edilir İyileştiğine karar verilen hastanın ilaçları kesilir ve tedavi sonrası kontrollere gelmesi söylenir Tekrar benzer yakınmaları olursa, hemen dispansere başvurması öğütlenir Dispanserdeki tüm dosya ve kayıtları süresiz olarak arşivde saklanır

46 46 Kür: Tedavi başlangıcında balgam yayması pozitif olan bir TB hastasının biri idame döneminde, diğeri tedavi sonunda olmak üzere iki defa negatifliğinin gösterilmesi Tedavi tamamlama: Akciğer dışı TB hastasının veya AC TB’de tedavi başlangıcında balgam yayması ne olursa olsun, tedavi sonunda negatifliği gösterilemeden tedavi süresinin tamamlanması Başarılı Tedavi Sonuçları

47 47 Tedaviyi terk: Tedavisi sırasında bir hastanın, iki ay ya da daha fazla ilaçlarını kullanmaması Tedavi başarısızlığı: Tedavinin beşinci ay veya sonrasında balgam yayma pozitifliğinin saptanması Ölüm: Tedavi sırasında herhangi bir nedenle olan ölümler Diğer Tedavi Sonuçları

48 48 Tüberkülozdan Korunma Toplumsal korunma Bulaşıcı olan tüberkülozlu hastaları bulmak ve bunları etkin bir şekilde tedavi ederek bulaştırıcı durumdan çıkarmak Kişisel korunma BCG ile aşılama İlaçla koruma (kemoprofilaksi)

49 49 BCG ile aşılama Aşının koruyuculuğu çeşitli çalışmalarda %80’e varan oranlarda bulunmuştur* Bu koruyuculuk ortalama 5-6 yıl sürelidir, ancak 15 yıl devam ettiğini de bildirenler vardır** Özellikle küçük yaşlarda ölümcül seyreden milier tüberküloz ve menenjit tüberküloza karşı etkinliği vardır *Akkaynak S. Tüberkülozda aşı ile immunizasyon, Tüberküloz ve Toraks 31; 40-49, 1983 **Styblo K. Epidemiology of Tuberculosis selected papers, vol:24 Royal Netherlands Tuberculosis Association, The Hague (1991)

50 50 İlaçla koruma Enfekte olmayan sağlam kişilerde, bulaştırıcı TB hastalarının etrafa saçtıkları basillerle enfekte olma olasılığını azaltmak için Enfekte olan fakat hastalanmamış kişilerde ise aktif tüberküloz hastalığı gelişme olasılığını azaltmak için riski yüksek olanlarda yapılan koruyucu tedavidir Genellikle İzoniyazid kullanılır Genelde toplam koruma tedavi süresi 6 aydır

51 51 İlaçla koruma  Bulaşıcı TB hastasıyla teması olan 35 yaşından daha genç olanlara  15 yaşından küçük TCT pozitif çocuklara  Akciğer filminde TB sekeli lezyonu olanlara  TCT konversiyonu olanlara (son iki yılda BCG yapılmama koşuluyla 6 mm’den fazla artış ve pozitifleşme)  TB riskini arttıran bağışıklığı baskılanmış ve TCT pozitif kişilere (HIV, AIDS, silikozis, pnömokonyoz, KBY, diabet, lenfoma, lösemi gibi kanser türleri, gastrektomi, uzun süre yüksek doz kortikosteroid kullanımı gibi…) İLAÇLA KORUMA önerilir

52 52 Temaslı muayenesinin amacı 1. Kaynak (indeks) vakanın bulunması 2. En büyük bulaşma riski altında bulunan yakın temaslıların (özellikle hane içi) muayene edilerek, olası bir bulaşma (enfeksiyon) veya aktif hastalığın erken tespiti 3. Gereksinim gösterenlere ilaçla koruma başlanması Yüksek TB insidansına sahip lokalize bir topluluğun belirlenmesi ve izlenmesi metodudur TEMASLI MUAYENESİ

53 53 Temaslı muayenesinin önemi Tüberküloz hastasına tanı konulduğunda: Temaslıların % 41’i enfekte bulunmuş %6’sında aktif hastalık tespit edilmiştir Vidal R, Miravitles M, et al. Increased risk of tuberculosis transmission in families with micrepidemics.Eur Respir J 1997;10: Temas yakınlığına göre bulaşma Ev içi temasta %20 Yakın arkadaşlıkta%3,7 İş arkadaşlığında%0,3 Van Geuns HA, etal. Results of contact examination in Rotterdam IUAT Bull 1975; 50: 107

54 54 Temaslı kimdir? Yakın temaslı: Aynı ev içinde yaşayan kişiler, kız/erkek arkadaş, kaynak hastanın evine sık ziyaret yapan kişiler. Bazen işteki veya hastane koğuşundaki temaslı da bu grupta değerlendirilir Rastlantısal temaslı: Mesleki temaslılar, sosyal yaşamda birlikte oldukları kişiler Kaynak olgu yayma pozitifse ve temaslılar çocuk yaş grubundaysa veya bağışıklığı azalmış erişkinse, ayrıca kaynak olgunun yakın temaslılarında %10’dan fazla bulaş varsa temaslı muayenesi genişletilmelidir* *Ormerod LP, Watson JM, et al. Notification of tuberculosis: an updated code of for England and Wales. J R Coll Phys London 1997;31: Thorax 2000;55:

55 55 Günümüzde tarama uygulanan toplum grupları Hasta temaslıları Fabrikalar Askeri birlikler ve askere giriş Yurt başvuruları Çocuk yuvası ve kreş başvuruları Cezaevleri Huzurevleri Bazı esnaf grupları Bakım ve rehabilitasyon merkezleri Heyet raporu başvuruları, işe giriş vb. Renkli yazılı olanlar gerçek risk gruplarındandır

56 56 TEŞEKKÜRLER


"VEREM Bursa Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı hastalıklar Şubesi Hazırlayan:Dr. SUHA ÖZKAN Ankara Verem Savaşı Dispanseri 65. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları