Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLKÖĞRETİM MEVZUAT LARI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLKÖĞRETİM MEVZUAT LARI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR."— Sunum transkripti:

1 İLKÖĞRETİM MEVZUAT LARI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

2

3 Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün Görevleri ve Mevzuatları 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de : Temel Eğitim Genel Müdürlüğü; MADDE 7 – (1) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak. b) Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. c) İlköğretim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddî yönden desteklenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. ç) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

4 t ORTAK GÖREVLERİ MADDE 27 – (1) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, sorumluluk alanlarıyla ilgili konularda aşağıdaki görevleri de yerine getirirler: a) Eğitim ve öğretime ilişkin hedef, politika ve standartlar belirlemek. b) Eğitim ve öğretimi etkileyen faktörleri tespit etmek, toplum ve sektör bazında ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak. c) Öğrencilerin, plan ve programlarda tespit edilen amaçlar doğrultusunda yöneltme ve geliştirilmelerine ilişkin rehberlik çalışmaları yapmak. ç) Öğretim programları, ders kitapları, öğretmen kılavuz kitapları ile diğer ders araç ve gereçlerine yönelik araştırmalar yapmak, geliştirilmelerine katkı sağlayıcı çalışmalar yapmak ve ilgili birimlere sunmak. d) Özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek. e) Okul, ilçe, il ve ülke düzeyinde yapılan eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme sonuçlarını değerlendirmek. f) Eğitim ve öğretim sürecine diğer kurum, kuruluş ve bireylerin katılımını sağlamak. g) Eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, eğitim bina ve tesisleri ile eğitim araç ve gereçlerinin planlanması, projelendirilmesi ve üretilmesinde ilgili birimlerle işbirliği yapmak. ğ) Eğitim ve öğretim kurumlarının öğretime açılması ve kapatılmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemek.

5 Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün Teşkilatlanması I-Genel müdür II- Daire başkanlıkları 1- Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı 2- Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı 3- Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı 4- Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanlığı 5- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 6- İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı 7- Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı 8- Yurtlar ve Pansiyonlar Daire Başkanlığı 9- Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı III-Özel Büro Müdürlüğü IV-Milli eğitim uzmanı ve uzman yardımcıları V-Eğitim uzmanları VI-Şefler VII-Memurlar VIII-Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenleri

6 Genel Müdürlüğüne Ait Mevzuat A- YÖNETMELİKLER 1.Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği RG( 26/7/2014 /29072) B-YÖNERGELER 1-İlköğretimde Yöneltme Yönergesi ( 18/08/2003 tarihli ve 231 sayılı TTK Kararı ) ( TD C. 66 Tarih/Sayı : EYLÜL 2003/2552 s. 538 ) 2- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıflar Açılmasına İlişkin Yönergesi 10/07/2008 tarihli ve 149 sayılı TTK Kararı ) ( TD C. 71 Tarih/Sayı : AĞUSTOS 2008/2611 s. 420, Düzeltme EYLÜL 2008/2612 s. 465 ), 3-Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi (26/8/2014 tarihli ve 45512796/20 /3557646 sayılı Makam Onayı) (TD C.77 Tarih / Sayı: Eylül 2014/2684 s.1280) 4- Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Gezici Sınıflar Yönergesi ( 02/03/2009 tarihli ve 24 sayılı TTK Kararı ) ( TD C. 72 Tarih/Sayı : MART 2009/2618 s. 248 ) C- KLAVUZ : 1Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Uygulaması

7 5- Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Uygulama Yönergesi (25/12/2014 tarihli ve30140611/20/6928377 sayılı Makam Onayı) (TD C. Tarih /Sayı:ŞUBAT2015/2689 s.86) 6- Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge K T( 19/8/2014 tarihli ve 4551297/20/3450049 sayılı Makam Onayı)

8 İLKÖĞRETİM KURUMLARINI İLGİLENDİREN DİĞER YÖNETMELİKLER 1- MEB’na Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik. 2- Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik. 3- MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği 4- MEB Denklik Yönetmeliği 5- MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 6- MEB Kurum Tanıtım Yönetmeliği 7- MEB’na Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği 8- MEB Disiplin Amirleri Yönetmeliği

9 OKULÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARINI İLGİLENDİREN DİĞER YÖNETMELİKLER 9- MEB İl-İlçe Millî Eğitim Müdürleri Yönetmeliği 10- MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik 11- MEB’na Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik. 12- MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği 13- MEB’na Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik 14- MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik 15- MEB Eğitim Kurumları Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik 16- MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği 17- MEB Hizmetiçi Yönetmeliği

10 OKULÖNCESİ EĞİTİM ve İLKÖĞRETİM KURUMLARINI İLGİLENDİREN DİĞER YÖNETMELİKLER 18- MEB Eğitim Müzesi Yönetmeliği 19- Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği 20- MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği 21- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 22- Taşınır Mal Yönetmeliği 23- Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği 24- Resmi Mühür Yönetmeliği 25- İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Parasız Yatılılık Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği 26- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

11 İLKÖĞRETİM KURUMLARINI İLGİLENDİREN DİĞER YÖNERGELER 1- MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi 2- MEB Merkezi Sınav Yönergesi 3- MEB Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi 4- MEB Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ödül Yönergesi 5- MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi 6- MEB İzin Yönergesi

12 İLKÖĞRETİM KURUMLARINI İLGİLENDİREN DİĞER YÖNERGELER 7- MEB Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi 8- Kütüphane Haftası Kutlama Yönergesi 9- MEB Okul Kütüphaneleri Standart Yönergesi 10- MEB Okul Müzeleri Yönergesi 11- MEB Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi 12- MEB Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif Nükleer Tehlikelere İlişkin Görev Yönergesi 13- MEB Afet ve Acil Yönergesi 14-Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge

13 MEB MEVZUAT BANKASI www.meb.gov.tr Bakanlığımız www.meb.gov.tr internet adresinden Millî Eğitim Bakanlığını ilgilendiren güncel mevzuata erişilmektedir.

14 KAMU HİZMET STANDARTLARI Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Kamu hizmetlerinin ilk kademede ve vatandaşa en yakın yerde sunulması MADDE 3 – (1) Kamu hizmetlerinin, başvuru yapılan ilk kademeden sunulması ve sonuçlandırılması, başvuru mercii ile karar/onay mercii arasında birden fazla kademe oluşturulmaması esastır. İdare, başvuruların, doğrudan kamu hizmetini sunan birime yapılmasını ve ilk kademede sonuçlandırılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. (2) İdare, hizmetlerin vatandaşa en yakın yerden sunulabilmesi amacıyla gerekli görülen mahallerde geçici veya sürekli bürolar açabilir. (3) İdare, sunduğu hizmetlerin her birini yerine getirecek birim ve görevlileri tespit eder. Taşra teşkilatı, tespit edilen birim ve görevlileri bulundukları yerin en büyük mülkî idare amirine bildirir.

15 KAMU HİZMET STANDARTLARI Hizmet standartları oluşturma MADDE 6 – (1) İdareler, ek-2’de yer alan örneğe göre hizmet standartlarını oluşturur. Ek-3’te belirtilen açıklamalara göre oluşturulan hizmet standartları tablosunda; hizmetin adı, başvuruda istenen belgeler, hizmetin ne kadar sürede tamamlanacağı ve şikâyet mercilerine ilişkin bilgiler yer alır. Bu tablo, hizmeti doğrudan sunan birimlerce vatandaşların kolayca görebileceği panolarda, kurumsal internet sayfalarında ve e- Devlet Kapısında duyurulur. Ayrıca, idarenin danışma masalarında da istenilen belgeleri gösteren dokümanlar bulundurulabilir ve talep edenlere ücretsiz olarak verilir. Bu Yönetmelik hükümlerine göre okullarda vatandaşın görebileceği okulun giriş kapısında uygun bir yere kamu hizmet standartlarını asılması gerekir. Ekteki okulöncesi,ilkokul ve ortaokullara ait örnek tabloların okulunuza uyarlayarak asmayan okulların asmaları gerekir.

16

17

18 7 8 9 10 11

19

20

21 Ömer GÜNAYDIN Şube Müdürü TEGM Ömer GÜNAYDIN Şube Müdürü TEGM


"İLKÖĞRETİM MEVZUAT LARI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları