Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR"— Sunum transkripti:

1 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

2 İlk Çağ’ın en büyük imparatorluğu ……… ‘dır.
İnsanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak …………… kabul edilmektedir. İlk Çağ’ın en büyük imparatorluğu ……… ‘dır. Dünyanın ilk yazılı yasalarını ………… kralı …………… yapmıştır. Mezopotamya’nın ilk medeniyeti …………… ‘dir. Geniş bir coğrafyada kara ticareti koloniciliği yapan Mezopo-tamya Uygarlığı ………… ‘dır. Çatalhöyük Roma Lagaş Urgakina Sümerler Asurlular

3 İlk resim yazısını …………… kullanmıştır.
Anadolu’da kurulan ilk medeniyet ……… ‘dir. Anadolu’nun batısında kurulan ……Medeniyeti’ni Yunanis-tan’da Dor istilasından kaçabilen ………… kurmuştur. Anadolu’nun doğusunda M.Ö.860 yılından sonra kurulan ve başkentleri Tuşpa olan uygarlık ……………. ‘dır. Girit Uygarlığının en önemli mimari eseri …………... Sarayı’dır. Mısırlılar Hititler İyon Akalar Urartular Knossos

4 Tarihte ilk demokratik uygulamalar …………Uygarlığında görülür.
Akalar tarafından Paleponnes (Mora) Yarımadası’nda kurulan uygarlık ……… ‘dir. Tarihte ilk demokratik uygulamalar …………Uygarlığında görülür. Korit’te topladığı kongrede Yunan kentleri arasındaki anlaş-mazlıklara son vererek ‘’Hellen Birliği’’ ni kuran ………… ‘dir. İlk Çağ’ın en gelişmiş hukuk kuralları ……… Uygarlığında görülür. Hindistan’da 1860’lı yıllara kadar egemen olan Türk devleti ………………. ‘dır. Miken Yunan II. Filip Roma Babürşahlar

5 Tarihi Baharat Yolu’nun başladığı ülke …………….. ‘dır.
Lübnan Dağları’nın eteklerinde kurulduğu için tarıma elverişli olmayan bu nedenle denizciliğe yönelen uygarlık …………….. ‘dir. Hz. Davud döneminde gerçek bir devlete kavuşan İbranilerin en önemli eserleri ……………… ……… ‘dir. Tarihi Baharat Yolu’nun başladığı ülke …………….. ‘dır. Çinliler ………… Savaşı’nda Müslüman Araplara karşı yenil-dikten sonra iyice zayıflamışlardır. Fenikeliler Süleyman Mabedi Hindistan Talas

6 . ………… ve ………… Çağı’nda insanlar göçebe bir hayat sürmüş, geçimlerini ……… ve …………. yaparak sürdür-müşlerdir. …………Türkiye’de ve Güneydoğu Avrupa’da Yeni Taş Çağı’nda kurulan ilk köy yerleşim yeri, Konya’da bulunan …………… insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi sayılmak-tadır. Burdur’da ………., Çanakkale’de ………, Yozgat’ta ………, Çorum’da …………….. Anadolu’da tarih öncesinde kurul-muş, varlıklarını daha sonra da sürdürmüş önemli merkez-lerdendir. Eski Taş Orta Taş avcılık toplayıcılık Çayönü Çatalhöyük Hacılar Truva Alişar Alacahöyük

7 Mezopotamya uygarlığının temellerini ……………. atmışlar-dır.
Sümerler Mezopotamya uygarlığının temellerini ……………. atmışlar-dır. İskit- Pers Savaşları ……………… ve …………… destanla- rına konu olmuştur. İranlılar egemen oldukları bölgeleri ………… adı verilen eyaletlere bölmüşlerdir. …………… koloniler kurarak, doğu ülkeleri ile Akdeniz ülkeleri arasında kültürel etkileşimin yaşanmasına katkıda bulunmuşlardır. Alp Er Tunga Şehname satraplık Fenikeliler

8 Hattiler ………… M.Ö M.Ö yılları arasında Anadolu’ da bir uygarlık oluşturmuş, Hitit uygarlığını etkilemişlerdir. ………….. ile ……… arasında imzalanan ……… Antlaşması, tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır. Hititler dini alanda hoşgörülü olduklarından Hitit ülkesine ……………… denilmiştir. Anadolu uygarlıklarından …………. şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Mısırlılar Hititler Kadeş Bin Tanrı İli İyonyalılar

9 Ege uygarlıklarının ilk halkası …… Adası’nda ortaya çıkmış-tır.
Tuşpa Urartular Başkentleri …….. olan ………….. taş işlemeciliği ve madencilik alanlarında ilerlemiş, tarımı geliştirmek için Van çevresinde su bentleri ve sulama kanalları yapmışlardır. Çok tanrılı bir din anlayışını benimseyen Frigyalıların en büyük tanrısı toprak ve bereket tanrıçası sayılan ……… ‘dir. Ege uygarlıklarının ilk halkası …… Adası’nda ortaya çıkmış-tır. …………….. Savaşları, Yunan şehir devletlerinden Atina ile Isparta arasında gerçekleşmiştir. Kibele Girit Peleponnes

10 ……… medeniyeti, Akalar tarafından Mora Yarımadası’nda kurulmuştur.
Miken ……… medeniyeti, Akalar tarafından Mora Yarımadası’nda kurulmuştur. Eski Yunan’da ………, ……… ve …………… sınıflar arasındaki mücadelelere son vermek için çeşitli kanunlar yapmışlardır. Helenistik medeniyetin ortaya çıkmasında ……, ……, ………, ……… ve ……………… uygarlıklarının katkıları olmuştur. Roma uygarlığı sırasıyla………., ………….. ve ……………… dönemlerini yaşamıştır. ………………………, patriciler ile plepler arasındaki çatışma-ları önlemek için çıkarılmıştır. . Dragon Solon Klistenes İran Mısır Anadolu Yunan Mezopotamya krallık cumhuriyet imparatorluk 12 Levha Kanunları

11 Asurlu ……… tüccarlar aracılığıyla M.Ö yıllarında yazının Kültepe’de kullanılmasıyla Anadolu’da …………………… geçilmiştir. Kral Giges ……… devletinin kurucusudur. Başkenti ……… olan devletin en parlak dönemi son kralları …………… zamanındadır. Dicle ve Fırat nehirlerinin arasındaki bölgeye ……………..... adı verilmiştir. Bu terim ………………… anlamına gelir. Yeni Krallık Dönemi’nde Mısırlılar Kuzey Suriye’yi ele geçirmek için ……… ile, ………… Savaşı’nı yaptılar. Bu savaş sonunda yapılan ……………………….. tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır. Tarih Devirlerine Lidya Sard Krezüs Mezopotamya İki nehir arası Hititler Kadeş Kadeş Antlaşması

12 Bizans mimarisinin en önemli eseri İstanbul’daki ……………. dır. parayı
alfabeyi Fenikelilerin insanlık tarihine en önemli katkıları ………… bulmuş olmalarıdır. Lidyalılar tarihte ilk defa ………… kullandılar. Böylece ticarette ……… usulü sona ermiştir. Büyük İskender’in Asya Seferi ile Batı ve Doğu uygarlıkla-rının sentezinden ortaya çıkan uygarlığa …………… adı verilir. Bu dönemin en önemli kültür merkezleri Anadolu’da ……………, Mısır’da ………………. şehirleridir. Bizans mimarisinin en önemli eseri İstanbul’daki ……………. dır. parayı takas Hellenizm Bergama İskenderiye Ayasofya

13 . Musevi Hz. Musa’ya inandıkları için ………… adıyla anılan İbraniler, ……………… zamanında gerçek bir devlet oldular. Sümer kent devletlerinin başında ……………… denilen rahip krallar bulunurdu. Kral egemenliğini diğer kent devletlerinde kabul ettirirse, …….. bütün Sümer ülkesinde hakim olursa ………………. adını alırdı. Sümerliler …………. adı verilen tapınaklarını ………… olarak kullanmışlar ve astronomide önemli ilerlemeler sağlamışla-rdır. Bizanslılar ülkelerini ……… adı verilen eyaletlere, Persler ise ………………… bölmüşlerdir. Hz. Davud ensi (patesi) lugal lugal kalma ziggurat rasathane tema satraplıklara

14 . Nil Nehri’nin taşması Mısır’da önemli bilimsel gelişmelere yol açmıştır. Nil Nehrinin taşma zamanının hesaplanması ………….., taşma ile bozulan arazilerin sınırlarının yeniden tespit edilmesi ise …………….. gelişmesinde etkili olmuştur. Anadolu uygarlıklarından Friglere ……………. , Lidyalılara ise ………… son vermişlerdir. Hindistan’da kast sistemine dayalı bir yönetim bulunmaktay-dı. Kast sisteminde en üstte ……………… en altta ise ……………………… bulunmaktaydı. astronomi geometrinin Kimmerler Persler Brahmanlar paryalar (köleler)

15 . Çinliler ……….., kağıt, barut, pusula ve matbaayı bularak uygarlığa katkıda bulunmuşlardır. ………… Makedonya’dan İndus Irmağı’na kadar olan bölge-de büyük bir imparatorluk kurmuştur. ……………… aynı geleneklere bağlı bulunan çeşitli sosyal sınıflardan oluşan Hindistan’daki sosyal yapıdır. Sümerlilerin Lagaş kralı Urukagina tarihte bilinen ilk ………………… yapmıştır. Mısır’da, tanrının oğlu olduğuna inanılan krallara …………. adı verilirdi. Persler Kast sistemi yazılı yasaları Firavun

16 tarih yazıcılığına Hititlerin anal adını verdikleri yıllıklar …………….……. örnek gösterilebilir. Yunanistan’da tanrılar adına düzenlenen ……………. ortak bir Yunan kültürünün oluşmasını sağlamıştır. Yunan, Anadolu, Mezopotamya, Mısır ve İran medeniyetle-rinin katkıları sonucunda ……………. Medeniyeti ortaya çıkmıştır. Hititlerde Kral, ……… Meclisi ve ………… adı verilen krali-çeler merkezi yönetimin unsurlarıydı. Anadolu’ya Persler ve Büyük İskender’den sonra ……… ve ……….. devletleri egemen olmuştur. olimpiyatlar Hellenizm Pankuş tavanna Roma Bizans

17 ………… tek tanrılı inanca sahip olan ilk toplumdur.
Kültepe Anadolu’da ilk yazılı belgeler Kayseri yakınlarındaki ………. ‘de bulunan …… yazısı ile yazılmış ticari ve hukuki içerikli kil tabletlerdir. Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma ……… ile ………… arasında yapılan Kadeş Antlaşması’dır. Romalılar sınıflar arasındaki mücadelelere son vermek için ………….. Kanunlarını yapmışlardır. ………… tek tanrılı inanca sahip olan ilk toplumdur. Anadolu’daki Pers egemenliğine …………. son vermiştir. çivi Hititler Mısırlılar 12 Levha İbraniler İskender

18 İvriz Hitit kabartma sanatının en önemli eserleri …….. ve ……………... kabartmalarıdır. Daha çok kilden yapılan, üzerine yazı yazılabilen küçük levhalara ……… denir. Frigyalılar, Lidyalılar ve İyonyalılar ……… alfabesini kullan-mışlardır. Mısırlılarda kelimeleri yazmak için kullanılan işaretlerden her birine …………. denir. Yazılıkaya tablet Fenike hiyeroglif

19 Sümer krallarından ilk yazılı kanunlar yapan …………… ‘dır.
Urukagina Sümer krallarından ilk yazılı kanunlar yapan …………… ‘dır. M.Ö. 543’te Lidyalıları yenerek Anadolu’nun tümüne ege-men olan ………’lerdir. Merkezi otoritenin güçlü olduğu ve kralların tek başına idarede bulunduğu yönetimlere …………… denir. İlk Çağ’da Yunanistan’da şehir devletlerine …… denir. Roma’da Hristiyanlık, ……… Fermanı’yla serbest bırakıl-mıştır. Pers Mutlakiyet polis Milano

20 Hindistan’da kast sisteminde din adamlarının oluşturduğu sınıfa …………
Hindistan’da kast sisteminde din adamlarının oluşturduğu sınıfa ………….… denir. Çin’de İlk Çağ’da en yaygın dinler …………………, ……….. ve ………… ‘dir …………, tarihte ilk düzenli posta teşkilatını kuran uygar-lıktır. Fenikelilerin Kuzey Afrika’daki en ünlü kolonileri ………….. ‘dır. Anadolu medeniyetleri içinde her yönden en ileri olanı …………….. ‘dır. Brahmanlar Konfüçyüsçülük Taozim Budizm Persler Kartaca İyonyalılar


"UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları